TERMOVENT SC TEMERIN
QS SEKTOR
DEKLARACIJA
O USAGLAŠENOSTI
( uzorak )
No.
Naziv i adresa
proizvođača
Vaša narudžba:
TO 10.01 IDBR 128
"TERMOVENT SC" d.o.o.
21235 Temerin, Industrijska zona bb
Republika SRBIJA
Naziv i adresa
kupca:
Opis usaglašene opreme pod pritiskom
Proizvodi su usaglašeni sa Direktivom PED 97/23/EC.
Procedura ocene usaglašenosti:
Naziv ovlašćenog tela za nadzor prema Direktivi PED 97/23/EC:
Naziv ovlašćenog tela za nadzor sistema menadžmenta kvalitetom:
Korišćeni harmonizovani i podržavajući standardi:
Korišćeni ostali standardi i specifikacije:
Specifikacija kupca:
Datum:
Overa:
Ime:
Titula:
Direktor sektora QS
Download

DEKLARACIJA O USAGLAŠENOSTI ( uzorak )