P
Prreegglleedd pprraavvnniihh ssttrruuččnnjjaakkaa sspprreem
mnniihh ddaa ooddggoovvoorree ppoottrreebbaam
maa šškkoollaa uu pprroocceessuu eedduukkaacciijjee
uuččeenniikkaa oo pprraavvnnoom
m ssiisstteem
muu B
BiiH
H
Redni
broj
Ime i prezime kontakt
osobe
Naziv institucije
Adresa
Grad/Opština
Kontakt
telefon
Kontakt e-mail
[email protected]
1.
Adisa Zahiragić
Kantonalni sud
Augusta Šenoe
1
Sarajevo
033 567 800
2.
Admir Arnautović
Kantonalno tužilaštvo
Tuzlanskog kantona
Maršala Tita
137
Tuzla
035 306 112
3.
Aida Šain
Okružni privredni sud
Dabrobosanska
22
Istočno
Sarajevo
057 316 030
4.
Aleksandra Martinović
Ustavni sud BiH
Reisa
Dž.Čauševića 6
Sarajevo
033 251 665
5.
Amela Skrobo
Općinski sud
Ul. Šenoina 1
Sarajevo
033 567 680 [email protected]
6.
Amir Kapetanović
Osnovni sud
Vladike Platona
2
Banja Luka
051 211 594
7.
Azmira Mejrušić
Osnovni sud
Kralja Petra 1
Derventa
053 333 006 [email protected]
8.
Berina Alihodžić
Kantonalno
Tužilaštvo
Radićeva broj 6
Sarajevo
033 276 816
9.
Božana Šmanja
Osnovni sud
ul. Stojana
Jankovića br.1
Mrkonjić Grad
050 211 316
Fondacija Mediacentar je članica Mreže pravde u Bosni i Hercegovini.
Mreža pravde u Bosni i Hercegovini je mreža 52 organizacije civilnog društva koja kroz
partnersko djelovanje, dijalog i saradnju radi na informiranju, obrazovanju i zastupanju
interesa građanki i građana u sektoru pravde.
Više informacija o Mreži pravde je dostupno na http://www.mrezapravde.ba
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
10.
Dević Mirjana
Vrhovni sud FBiH
Valtera Perića
15/II
Sarajevo
033 664 715
[email protected]
11.
Dragana Švraka Panić
Osnovni sud
Beogradska 6
Prnjavor
053 663 767 [email protected]
12.
Duško Bojović
Okružni sud
Kralja Petra I
Karađorđevića
12
Banja Luka
051 211 594
13.
Edina Danilović
Kantonalni sud
Šenioina 1
Sarajevo
033 567 851 [email protected]
14.
Hajrija Hadžiomerović
Muftić
Federalno tužilaštvo
Valtera Perića
Sarajevo
033 442 614
15.
Ivić Dragan
Osnovni sud
Beogradska 6
Prnjavor
053 663 767 [email protected]
16.
Jasmina Čaušević
Kantonalno tužilaštvo
Ul. Radićeva
broj 6
Sarajevo
033 276 816
17.
Jasna Pećanac
Federalno tužilaštvo
Valtera Perića
Sarajevo
033 442 614 [email protected]
18.
Katica Artuković
Općinski sud
Zrinsko
Frankopanska
bb
Ljubuški
039 833 816
19.
Miloslav Pikula
Okružni sud
Sokolska 1
Trebinje
059 240 717 [email protected]
20.
Mirjana Hrustić
Osnovni sud
Kralja Petra 1
Derventa
053 333 006 [email protected]
21.
Nada Arsenić
Osnovni sud
Svetog Save 22
Doboj
053 242 080
22.
Nada Živković
Osnovni sud
Beogradska 6
Prnjavor
053 663 767 [email protected]
23.
Nebojša Pejović
Osnovni sud
Vladike Platona
2
Banja Luka
051 211 594
24.
Nebojša Vrhovac
Osnovni sud
Beogradska 6
Prnjavor
053 663 767 [email protected]
[email protected]
Fondacija Mediacentar je članica Mreže pravde u Bosni i Hercegovini.
Mreža pravde u Bosni i Hercegovini je mreža 52 organizacije civilnog društva koja kroz
partnersko djelovanje, dijalog i saradnju radi na informiranju, obrazovanju i zastupanju
interesa građanki i građana u sektoru pravde.
Više informacija o Mreži pravde je dostupno na http://www.mrezapravde.ba
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
25.
Paša Softić
Kantonalni sud
Maršala Tita
137
Tuzla
035 307 274
[email protected]
26.
Renata Stojanović
Kuzmanović
Osnovni sud
Cara Lazara 3
Modriča
053 812 139
27.
Sabira Sokolović
Općinski sud
Ul. Šenoina 1
Sarajevo
033 567 680 [email protected]
28.
Selma Šairović
Osnovni sud
Vuka Karadžića
3
Bijeljina
055 224 910
29.
Suada Velić
Kantonalno tužilaštvo
Ul. Radićeva
broj 6
Sarajevo
033 276 816
30.
Zoran Lazić
Osnovni sud
Kralja Petra I,
bb
Derventa
053 333 006
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Ovaj registar je objavljen uz podršku američkog naroda preko Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Autori publikacije su
odgovorni za njen sadržaj i stavovi koji su u njemu izneseni ne odražavaju stavove USAID‐a ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.
Fondacija Mediacentar je članica Mreže pravde u Bosni i Hercegovini.
Mreža pravde u Bosni i Hercegovini je mreža 52 organizacije civilnog društva koja kroz
partnersko djelovanje, dijalog i saradnju radi na informiranju, obrazovanju i zastupanju
interesa građanki i građana u sektoru pravde.
Više informacija o Mreži pravde je dostupno na http://www.mrezapravde.ba
Download

Opšte informacije o školi