SIMPROLIT® OLAKŠANE MEDJUSPRATNE
PLOČE NA „TR“ LIMU RASPONA DO 12,0 m
Izvodjenje veoma lake medjuspratne tavanice na trapezastom
čeličnom limu izuzetno je popularno u Rusiji, jer omogućuje
brzo izvodjenje i pri tom ne zahteva nikakvo podupiranje.
Obično se TR lim dimenzioniše da samo ponese težinu sveže
betonske mase. U slučaju da se TR čelični lim uključuje u
nosivost konstrukcije kao spregnuta AB ploča, potrebno ga je
sa odozdo požarno zaštititi Simprolit SOP8 ili 2xSOP5 pločama.
Zahvaljujući izuzetnoj lakoći sistema, na najvećem aerodromu
u Moskvi Domodedovo o krovnu konstrukciju okačena je čitava
naknadno pod krov dodata medjuspratna ploča.
®
SIMPROLIT POLUMONTAŽNE
MEDJUSPRATNE PLOČE SA NOSIVIM
PROFILOM, ZA RASPONE OD 8,0 DO 16,0 m
Za veoma velike raspone primenjuje se NSMP Simprolit
®
sistem , koji liči na „obrnutu“ sitnorebrastu konstukciju i
sastoji se od nosivih rebara u kojima su skriveni binor nosači,
dimenzionisani da samo ponesu svežu betonsku masu pri
ugradnji. Veoma je pogodan za izradu polumontažnih ploča kod
mostova, putnih prelaza, nadvožnjaka i sl.
SIMPROLIT® MONTAŽNE MEDJUSPRATNE
PLOČE ZA PROIZVODNJU NA GRADILIŠTU
Izradjuje se od osnovne SOP5 ploče (otporne na požar
120 minuta - EI120), na koju se običnim gradjevinskim
cementnim lepkom, izrezane od SOP ploča težine svega
3
180kg/m , lepe trake potrebnih debljina za postizanje
projektovanih visina rebara. Tako se formira trajno ugradjena
izuzetno laka oplata klasične sitnorebraste tavanice.
Prednost joj je da se polumontažne medjuspratne ploče
izuzetno velikih raspona mogu proizvoditi i na gradilištu, što
eliminiše problem secijalnog transporta.
SIMPROLIT® POLUMONTAŽNE
MEDJUSPRATNE PLOČE OD SPECIJALNIH
BLOKOVA, ZA RASPONE DO 8,0 m
®
Od Simprolit SBPP blokova standardnih visina 16, 20 i
24cm, veoma prosto se formira SBPP sitnorebrasta polumontažna tavanica, neposredno pod pozicijom ugradnje.
Posebno je pogodna za maloetažnu gradnju, jer ne zahteva
upotrebu krana. Pored lakoće, odlikuje se i dobrom zvučnom i
termičkom izolacijom i visokom vatrootpornošću.
®
SSIIM
MPPRROOLLIITT SSIISSTTEEM
M ®®
M
MEEDDJJUUSSPPRRAATTNNIIHH KKOONNSSTTRRUUKKCCIIJJAA
NIJEDAN GRADJEVINSKI SISTEM U SVETU NEMA TOLIKU LEPEZU REŠENJA, KOJI
TERMOFIZIČKE,
ISTOVREMENO
ZADOVOLJAVAJU
KONSTRUKTIVNE,
PROTIVPOŽARNE, ASEIZMIČKE I DRUGE ZAHTEVE ODRŽIVOG RAZVOJA I EKOLOŠKE
GRADNJE OBJEKATA – POČEV OD SISTEMA NOSIVIH, FASADNIH I PREGRADNIH
ZIDOVA, SISTEMA PLOČA ZA EKOLOŠKU TERMOIZOLACIJU OBJEKATA, TERMOZVUKO-IZOLACIONOH SLOJEVA ZA KROVOVE I PODOVE, PA DO SISTEMA
OLAKŠANIH MEDJUSPRATNIH I KROVNIH PLOČA KOJE ODLIKUJU:
IZUZETNA LAKOĆA IZVODJENJA, MALA TEŽINA, VATROOTPORNOST EI 120,
STEPEN POŽARNE OPASNOSTI K0, DOBRA TERMIČKA I ZVUČNA IZOLACIJA,
MOGUĆNOST PROIZVODNJE I NA FABRICI I NA SAMOM GRADILIŠTU, PRIMENA I KOD
ARMIRANO-BETONSKIH I ČELIČNIH KONSTRUKCIJA - KAKO KOD MALOETAŽNIH
OBJEKATA, TAKO I NEBODERA, POVEĆANJE SEIZMIČKE OTPORNOSTI OBJEKTA,
SMANJENJE UKUPNOG OPTEREĆENJA, A TIME I SMANJENJE PRESEKA NOSIVIH
ELEMENATA, ZNAČAJNO UMANJENJE ARMATURE, BRŽE IZVODJENJE I, KONAČNO,
ZNAČAJNO SMANJENJE UKUPNE CENE IZGRADNJE OBJEKTA.
"SIMPROLIT" doo, Beograd, ul. Kostolačka 67
tel./faks:
011 397-67-70; 397-67-71
[email protected] [email protected]
www.simprolit.com
www.simprolit.rs
Download

katalog