„„FFIICCEE SSRRBBIIJJAA““
UUddrruužžeennjjee ssttrruuččnnjjaakkaa zzaa ppooddrršškkuu ddeeccii ii ppoorrooddiiccii
Ul. Dr.Ivana Ribara br. 168, Beograd
Tel /Fax: 011 3448 629
el. pošta: [email protected] sajt:www.ficesrbija.rs
Ostale članice FICE SRBIJA
Naziv
Profesija/Kontakt
Status članice
1. Biljana Delid
Volonter Udruzenja FICE Srbija
Aktivna
2. Ljubomir Krajnovid
3. Anita Burgund
3. Udruženje građana „U
krugu porodice“
Volonter Udruzenja FICE Srbija
Volonter Udruzenja FICE Srbija
Aktivan
Aktivan
Aktivna
Web: www.ukruguporodice.org
Email: [email protected]
Download

„„FFIICCEE SSRRBBIIJJAA““ Ostale članice FICE SRBIJA Naziv