STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA OBCHODU A SLUŢIEB
TRENČÍN
SPRÁVA
O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, JEJ
VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH ŠKOLY
Za školský rok 2010/2011
Obsah
(1) – a
Identifikačné údaje o škole....................................................................................... 3
Základný predmet činnosti .................................................................................... 4
Zamestnanci školy ................................................................................................. 4
Rada školy ............................................................................................................. 7
Metodické komisie ................................................................................................ 8
(1) – b
Počet ţiakov v školskom roku 2010/2011 ................................................................ 9
Individuálna integrácia ţiakov denného štúdia ................................................... 14
(1) – c, d Prijímacie konanie ................................................................................................... 15
(1) – e
Hodnotenie a klasifikácia ţiakov ............................................................................ 17
Teoretické a praktické vyučovanie ...................................................................... 17
Maturitné skúšky ................................................................................................. 17
Záverečné skúšky ................................................................................................ 20
(1) – f
Zoznam študijných a učebných odborov .............................................................. 21
Školský vzdelávací program ................................................................................ 21
(1) - g, h
Počet zamestnancov, plnenie kvalifikačného predpokladu,
ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy ................................ 22
(1) – i
Prezentácie a aktivity školy na verejnosti ........................................................... 25
Prezentácie školy ................................................................................................. 25
Zahraničná spolupráca ......................................................................................... 25
SOČ. .................................................................................................................... 27
Teoretické vyučovanie ....................................................................................... 28
Praktické vyučovanie ......................................................................................... 46
(1) – j
Projekty .................................................................................................................... 51
(1) - k
Výsledky inšpekčnej činnosti.................................................................................. 54
(1) – l
Materiálno-technické a priestorové podmienky školy ......................................... 55
(1) - m
Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení ........................................................ 57
(1) – n
Koncepčný zámer rozvoja školy ............................................................................. 58
(1) – o
Dobré a slabé oblasti výchovy a vzdelávania......................................................... 61
(1) - p
Úspešnosť školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie ţiakov na
pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium ............ 63
(2) – a
Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole ............................. 66
(2) – b
Voľnočasové aktivity školy ...................................................................................... 67
(2) – c
Spolupráca školy s rodičmi, poskytovanie sluţieb ţiakom a rodičom................. 68
Výchovné poradenstvo ........................................................................................ 68
Prevencia drogových závislostí ........................................................................... 71
Činnosť školského špeciálneho pedagóga ........................................................... 72
(2) – d Vzájomné vzťahy medzi školou, ţiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými
a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní podieľajú .......... 73
Príloha Výkaz k správe o hospodárení za rok 2010
SSttrreeddnnáá ooddbboorrnnáá šškkoollaa oobbcchhoodduu aa sslluuţţiieebb
(1) – a
T
Trreennččíínn
Identifikačné údaje o škole
Názov školy:
Stredná odborná škola obchodu a sluţieb,
Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín
Skrátený názov:
SOŠ OaS Trenčín
Sídlo:
Ul. P. Jilemnického č. 24, 912 50 Trenčín
Identifikačné číslo:
000351806
Vyučovací jazyk:
slovenský
Forma hospodárenia:
príspevková organizácia
Doba trvania:
neurčitá
Zriaďovateľ:
Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne
Zriaďovateľskú funkciu vykonáva od 1. 7. 2002 podľa §4
písm. f) zákona č. 302/2001 Z.z. o samosprávnych krajoch,
§ 21 ods. 8 zákona NR SR č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových
pravidlách v znení neskorších predpisov a § 4a ods. 1 a 2
zákona SNR č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a
školskej samospráve v znení zákona č. 416/2001 Z.z. v
súvislosti s prechodom zriaďovateľskej funkcie.
Zmena názvu školy je od 1. 2. 2009 na základe dodatku č. 2
– TSK/2009/01962-3.
Kontakt:
Tel. č.:
Fax č.:
e-mail:
http: //
032 / 65 097 11
032 / 65 097 25
[email protected]
www.sosostn.tsk.sk
3
SSttrreeddnnáá ooddbboorrnnáá šškkoollaa oobbcchhoodduu aa sslluuţţiieebb
T
Trreennččíínn
Základný predmet činnosti
Škola poskytuje ţiakom úplné stredné odborné vzdelanie v študijných a učebných
odboroch a pripravuje ich, resp. zamestnancov študujúcich popri zamestnaní na výkon
robotníckych povolaní a odborných činností.
Zabezpečuje teoretické vyučovanie, odbornú prax, odborný výcvik a výchovu mimo
vyučovania v Slovenskej republike, prípadne v zahraničí.
Vykonáva kadernícke, kozmetické, pedikérske, rehabilitačné sluţby a maliarske práce.
Organizuje slávnosti, bankety, recepcie a pod.
Prenajíma hnuteľný a nehnuteľný majetok.
Predmet činnosti je definovaný v dodatku č. 3 T/SK/2009/02446-35 k zriaďovacej
listine vydanej v Trenčíne 22. 8. 2007 pod číslom T/2007/03886-36.
Zamestnanci školy
Vedenie školy
Ing. Milan Nápoký
Ing. Eva Mydlová
Ing. Martina Barteková
Mgr. Mária Hančinská
Mgr. Vendelín Santa
Ing. Zuzana Gloneková
Ing. Daniela Sedláková
riaditeľ školy
zástupca pre OV, do 31. 12. 2010
zástupca pre OV, od 1. 1. 2011
zástupca pre TV
zástupca pre TV, do 28. 2. 2011
zástupca pre TV, od 1. 3. 2011
zástupca pre TEČ
Pedagogickí zamestnanci
Učitelia
Bagar Boris, Ing.
Barteková Martina
Bartková Alena, PhDr.
Bebjaková Ľubica, Mgr.
Benková Katarína, Ing.
Búriová Mária, Ing.
Černeková Anna, Mgr.
Češková Ľudmila, Mgr.
Čierna Milota, Mgr.
Fábiková Marta, Mgr.
Farová Veronika, Mgr.
Fencík Juraj, Mgr.
Filinová Miriam, PhDr.
Fronková Alţbeta, Mgr.
predseda MK PP
predseda MK TV
výchovný poradca
4
SSttrreeddnnáá ooddbboorrnnáá šškkoollaa oobbcchhoodduu aa sslluuţţiieebb
T
Trreennččíínn
Galková Oľga, Bc.
Gloneková Zuzana, Ing.
Hanová Oľga, Ing.arch.
Hladíková Iveta, Ing.
Horná Zlatica, Mgr.
Horňáková Kamila, Ing.
Hrnčár Ján, Ing.
Jakubek Miroslav, Ing.
Jászberényi Barbora, Mgr.
Kačincová Anna, Ing.
Koláčková Alena, Mgr.
Korienková Sidónia, Ing.
Kosibová Janka, Mgr.
Kresseová Marta, MVDr.
Ľahká Katarína, Mgr.
Lenart Peter, Mgr.
Masárová Martina, Mgr.
Masaryková Zuzana, Mgr.
Mastelová Miroslava, PaedDr.
Meravý Radoslav, Ing.
Mikušat Miroslav, Ing.
Mjartanová Milena, Ing.
Plšková Alena, PhDr.
Plšková Tamara, Mgr.
Rácová Jela, Ing.
Santová Gabriela, Mgr.
Stanková Marcela, Ing.
Sýkorová Iveta, PaedDr.
Šargavá Dagmar, Ing.
Šišovská Monika, Mgr.
Števanková Marta, RNDr.
Švančarová Janka, Mgr.
Švecová Lucia, Mgr.
Švedová Jana, Ing.
Tomalová Ľubica, Mgr.
Vasková Barbora, Mgr.
Vlnová Danica, Ing.
Zahradníková Zuzana,PaedDr.
Zaťková Mária, Ing.
Zavacká Gabriela, Mgr.
predseda MK OPS
MD
koordinátor SOČ
predseda MK CJ
koordinátor protidrogovej prevencie
predseda MK HP
predseda MK GO
školská kniţnica
MD
Majstri odborného výcviku
Davidková Anna, Bc.
Burdejová Terézia
Gabrielová Zlata
Gavačová Eva, Bc.
Gavendová Jana, Bc.
Hatnančíková Margita,Bc.
Hricková Katarína
Jamborová Ľudmila, Bc.
Klimová Anna, Bc.
hlavná majsterka pre „Gastro“
5
SSttrreeddnnáá ooddbboorrnnáá šškkoollaa oobbcchhoodduu aa sslluuţţiieebb
T
Trreennččíínn
hlavná majsterka pre „Obchod a sluţby“
Kopuncová Eva, Mgr.
Magula Jozef, Bc.
Mikšíková Alena
Mlčúchová Marta
Nováková Františka, Bc.
Nováková Jarmila, Bc.
Ozimá Vladimíra, Bc.
Repáňová Helena, Bc.
Robotová Anna
Sabalová Soňa
Serišová Brigita, Bc.
Sýkorová Galina, Bc.
Šedivá Mária
Škulová Ingrid, Bc.
Škundová Ivana, Mgr.
Tinková Ľudmila
Vlk Pavol
Tršková Adriana
vedúca školského závodu Gastrocentrum
hlavná majsterka, vedúca školskej jedálne
Nepedagogickí zamestnanci
THP, upratovačky, údrţba, vrátnici - TEČ
Bočák Jozef
Dohálová Anna
Ďurišová Alena
Gabriel František
Gunárová Lena
Hollý Jozef
Kováčová Marta
Krupková Janka
Malák Štefan
Michal Masaryk
Michel František
Mojtová Zuzana
Mikušová Ľuba, Mgr.
Nôšková Marta
Rudňanská Eleonóra
Škytová Helena
Tvrdoňová Mária
Valient Juraj
Vicenová Oľga
Vojtechová Eva
6
špeciálny školský pedagóg
SSttrreeddnnáá ooddbboorrnnáá šškkoollaa oobbcchhoodduu aa sslluuţţiieebb
T
Trreennččíínn
Školská jedáleň
Bilická Helena
Draţkovcová Ľudmila
Filová Janka
Holecová Terézia
Marešová Mária
Nápoká Eleonóra
Staňová Anna
Staš ková Jarmila
Turčáková Mária
GASTROCENTRUM
Barišová Mária
Fraňová Mária
Gagová Ľudmila
Graňačková Alena
Gugová Anna
Jeţík Milan
Karneková Ľudmila
Kučerová Danka
Lovišková Sidónia
Malíková Emília
Marčeková Renáta
Mizeráková Anna
Prístupná Boţena
Repová Oľga
Uhlíková Antónia
Rada školy
Mgr. Eva Kopuncová
Ing. Zuzana Gloneková
Oľga Vicenová
Ing. Milan Berec
Ing. Ján Krátky
Ing. Pavol Krištof
JuDr. Anna Vitteková
Bc. Martina Barteková
Mgr. Lenka Brázdová
Michaela Brezinová
Marek Jurica
predseda, zástupca MOV
zástupca učiteľov
zástupca nepedagogických pracovníkov
poslanec TSK
poslanec TSK
poslanec TSK
poslanec TSK
zástupca rodičov
zástupca rodičov
zástupca rodičov
zástupca ţiakov, II. HA
7
SSttrreeddnnáá ooddbboorrnnáá šškkoollaa oobbcchhoodduu aa sslluuţţiieebb
T
Trreennččíínn
Metodické komisie
1.
Metodická komisia humanitných predmetov - MK HP
Predseda: PaedDr. Mastelová Miroslava
2.
Metodická komisia prírodovedných predmetov - MK PP
Predseda: Mgr. Anna Černeková
3.
Metodická komisia cudzích jazykov - MK CJ
Predseda: Mgr. Alena Koláčková
4.
Metodická komisia telesnej výchovy - MK TV
Predseda: Mgr. Milota Čierna
5.
Metodická komisia obchodu, podnikania a sluţieb - MK OPS
Predseda: Ing. Zuzana Gloneková
6.
Metodická komisia gastronomických odborov - MK GO
Predseda: Ing. Radoslav Meravý
8
SSttrreeddnnáá ooddbboorrnnáá šškkoollaa oobbcchhoodduu aa sslluuţţiieebb
(1) – b
T
Trreennččíínn
Počet ţiakov v školskom roku 2010/2011
Denné štúdium
úplné stredné vzdelanie
stredné vzdelanie
Štúdium jednotlivých vyučovacích predmetov
Celkom
Vzdelávacie poukazy
977
620
357
44
1021
vydané
prijaté
977
736
Ţiaci denného štúdia
Študijné a učebné odbory
Kód odboru
Názov odboru
Počet ţiakov v ročníkoch
Spolu
I.
II.
III.
IV.
V.
54
64
62
65
Študijné odbory
6323 6
hotelová akadémia
53
6329 6
obch. a inf. sluţby – medzin. obchodné vzťahy
13
6352 6
obchod a podnikanie
14
6442 4
obchodný pracovník
6444 4
čašník, servírka
6445 4
6446 4
298
13
31
28
33
106
11
9
17
37
13
12
16
10
51
kuchár
25
15
14
15
69
kozmetik
11
11
13
11
46
129
134
144
148
12
12
14
38
9
8
17
Spolu
65
620
Učebné odbory
2964 2
cukrár
3675 2
maliar
6444 2
čašník, servírka
15
16
26
57
6445 2
kuchár
39
33
33
105
6456 2
kaderník
22
21
25
68
6460 2
predavač
12
12
6489 2
hostinský
Spolu
16
24
20
60
104
115
138
357
Triedy
v tom
Denné štúdium spolu
4 a 5 ročné ÚSV (s maturitou)
1-3 ročné SV (bez maturity)
Počet tried v ročníku
1.
2.
3.
4.
5.
10
10
10
5
2
5
5
5
5
2
4
5
5
9
Spolu
36
22
14
SSttrreeddnnáá ooddbboorrnnáá šškkoollaa oobbcchhoodduu aa sslluuţţiieebb
T
Trreennččíínn
Štúdium jednotlivých vyučovacích predmetov
Študijné a učebné odbory
Kód odboru
Názov odboru
Spolu
Študijné odbory
6323 6
hotelová akadémia
3
6352 6
obchod a podnikanie
2
6442 4
obchodný pracovník
1
6446 4
kozmetik
1
6411 4 01
prevádzka obchodu – vnútorný obchod
3
6421 4
spoločné stravovanie
24
6426 4
vlasová kozmetika
7
Spolu
41
Učebné odbory
3675 2
maliar
1
6444 2
čašník, servírka
1
6456 2
kaderník
1
Spolu
3
10
SSttrreeddnnáá ooddbboorrnnáá šškkoollaa oobbcchhoodduu aa sslluuţţiieebb
T
Trreennččíínn
Denné štúdium
Trieda
Triedny učiteľ
I. AB
I. AD
I. ČK
I. DA
I. HA
I. HB
I. CH
I. KZ
I. PS
Bc. Oľga Galková
Ing. Dagmar Šargavá
Mgr. Alena Koláčková
Mgr.Češková
Mgr.Ľahká
Mgr.Švecová
Mgr. Peter Lenart
Mgr. Martina Masárová
Mgr. Miriam Filinová
II. AB
II. BA
II. CM
II. ČK
II. DH
II. HA
II. HB
II. HD
II. OP
II. OZ
I. ročník
Ing. Marta Kresseová
Mgr. Anna Černeková
Mgr. Alţbeta Fronková
Mgr. Milota Čierna
Mgr. Gabriela Zavacká
Bc. Martina Barteková
Ing. Radoslav Meravý
Mgr. Gabriela Santová
Ing. Zuzana Gloneková
PhDr. Alena Bartková
3. AB
3. BA
3. ČK
3. HA
3. HB
3. CH
3. MD
3. OP
3. OZ
3. PD
II. ročník
Mgr. Jana Švančarová
Ing. Marcela Stanková
PaedDr. Miroslava Mastelová
Ing. Jana Švedová
Ing. Katarína Benková
Ing. Anna Kačincová
Ing. Miroslav Jakubek
Ing. Sidonia Korienková
RNDr. Marta Števanková
Ing. arch. Oľga Hanová
4. ČK
4. HA
4. HB
4. OP
4. OZ
3. ročník
Mgr. Jana Kosibová
Ing. Milena Mjartanová
Ing. Jela Rácová
Ing. Mária Búriová
Mgr. Veronika Farová
Počet ţiakov
26
25
25
25
27
26
28
24
27
233
24
25
21
27
22
26
28
23
31
22
249
31
28
30
32
32
34
20
28
22
25
282
25
29
33
33
28
4. ročník
147
11
Počet
dievčat
Počet
chlapcov
9
15
11
13
16
16
14
11
16
17
10
14
12
11
10
14
13
11
121
112
6
7
10
8
15
18
21
13
21
16
18
18
11
19
7
8
7
10
10
6
135
114
13
10
11
23
25
24
12
21
15
25
18
18
19
9
7
10
8
7
7
0
179
103
6
24
27
28
24
19
5
6
5
4
108
39
SSttrreeddnnáá ooddbboorrnnáá šškkoollaa oobbcchhoodduu aa sslluuţţiieebb
5. HA
5. HB
T
Trreennččíínn
PaedDr. Alena Plšková
Ing. Mária Zaťková
5. ročník
spolu
34
31
65
24
28
10
3
52
13
977
596
381
Celkový prehľad ţiakov
1. Študijné odbory
Roč.
Trieda
Kód
odboru
Počet žiakov
Názov a zameranie odboru
Kategória
Počet žiakov
v ročníku
spolu
I.
II.
III.
IV.
I.HA
I.HB
I.PS
I.PS
I.ČK
I.ČK
I.KZ
I.KZ
II.HA
II.HB
II.OP
II.OZ
II.ČK
II.ČK
II.OZ
3.HA
3.HB
3.OP
3.OZ
3.ČK
3.ČK
3.OZ
4.HA
4.HB
4.OP
4.OZ
6323 6
6323 6
6329 6
01
6352 6
6444 4
6445 4
6445 4
6446 4
6323 6
6323 6
6352 6
6442 4
6444 4
6445 4
6446 4
6323 6
6324 6
6352 6
6442 4
6444 4
6445 4
6446 4
6323 6
6324 6
6352 6
6442 4
hotelová akadémia
hotelová akadémia
obch. a inf. služby –
medz. obch. vzťahy
obchod a podnikanie
čašník, servírka
kuchár
kuchár
kozmetik
hotelová akadémia
hotelová akadémia
obchod a podnikanie
obchodný pracovník
čašník, servírka
kuchár
kozmetik
hotelová akadémia
hotelová akadémia
obchod a podnikanie
obchodný pracovník
čašník, servírka
kuchár
kozmetik
hotelová akadémia
hotelová akadémia
obchod a podnikanie
obchodný pracovník
12
1
1
27
26
1
1
7
7
7
14
1
1
1
4
7
7
14
1
1
1
4
7
7
14
1
1
1
4
13
14
13
12
13
11
26
28
31
11
12
15
11
32
32
28
9
16
14
13
29
33
33
17
129
134
144
148
SSttrreeddnnáá ooddbboorrnnáá šškkoollaa oobbcchhoodduu aa sslluuţţiieebb
4.ČK
4.ČK
4.OZ
5.HA
5.HB
V.
ŠJP
6444 4
6445 4
6446 4
6323 6
6323 6
6323 6
6352 6
6442 4
6446 4
T
Trreennččíínn
čašník, servírka
kuchár
kozmetik
hotelová akadémia
hotelová akadémia
hotelová akadémia
obchod a podnikanie
obchodný pracovník
kozmetik
7
7
14
1
1
1
1
4
14
10
15
11
34
31
3
2
1
1
65
7
627
SPOLU
2. Učebné odbory
Roč.
Trieda
Kód
odboru
Počet žiakov
Názov a zameranie odboru
Kategória
Počet žiakov
v ročníku
spolu
I.
II.
III.
I.CH
I.AB
I.AB
I.BD
I.DB
I.BD
I.DB
I.CH
II.CM
II.CM
II.AB
II.BA
II.AB
II.BA
II.DH
II.HD
II.DH
II.HD
3.CH
3.MD
3.AB
3.BA
3.AB
3.BA
3.MD
2978 2
6444 2
6445 2
6445 2
6445 2
6456 2
6457 2
6489 2
2964 2
3675 2
6444 2
6445 2
6445 2
6446 2
6456 2
6457 2
6488 2
6489 2
2964 2
3675 2
6444 2
6445 2
6445 2
6446 2
6456 2
cukrár pekár
čašník, servírka
kuchár
kuchár
kuchár
kaderník
kaderník
hostinský
cukrár
maliar
čašník, servírka
čašník, servírka
kuchár
kuchár
kaderník
kaderník
hostinský
hostinský
cukrár
maliar
čašník, servírka
čašník, servírka
kuchár
kuchár
kaderník
29
19
20
20
20
11
11
20
16
15
19
19
20
20
11
11
20
20
16
15
19
19
20
20
11
13
12
15
11
14
14
11
11
16
12
9
8
8
16
17
10
11
12
12
14
8
13
13
18
15
12
104
115
138
SSttrreeddnnáá ooddbboorrnnáá šškkoollaa oobbcchhoodduu aa sslluuţţiieebb
T
Trreennččíínn
3.PD 6457 2 kaderník
3.PD 6460 2 predavač
3.CH 6489 2 hostinský
3675 2 maliar
6444 2 čašník, servírka
ŠJP
6457 2 kaderník
11
12
20
15
19
11
13
12
20
1
1
1
3
360
SPOLU
3. Nadstavbové štúdium
Roč.
Kód
odboru
Trieda
Počet žiakov
Názov a zameranie odboru
Kategória
Počet žiakov
v ročníku
spolu
64114
01
6421 4
6426 4
ŠJP
prevádzka obchodu vnút. obchod
spoločné stravovanie
vlasová kozmetika
2
2
2
3
24
7
34
34
SPOLU
Individuálna integrácia ţiakov denného štúdia
v tom postihnutie
z toho
Spolu dievčatá
sluchové
spolu
1. ročník
11
6
2. ročník
5
2
3. ročník
13
7
4. ročník
2
dievč.
zrakové
spolu
dievč.
telesné
spolu
1
1
1
dievč.
vývinové poruchy
správania
učenia
spolu
dievč.
spolu
dievč.
10
6
4
1
13
7
2
5. ročník
Celkom
31
15
1
1
1
29
14
Individuálna pozornosť je venovaná integrovaným ţiakom s poruchami učenia. Spolupráca
s rodičmi v tejto oblasti je systematická a obojstranne účinná. Ţiaci majú záujem svoje
nedostatky kompenzovať usilovnosťou a zodpovedným prístupom k práci najmä na
pracoviskách.
Pedagogická dokumentácia integrovaných ţiakov je vedená zodpovedne v spolupráci
s triednymi učiteľmi, ostatnými vyučujúcimi, rodičmi a KPPP. Kaţdý ţiak má vypracovaný
IVP (individuálny vzdelávací program), ktorý vychádza z danej dysfunkcie ţiaka.
14
SSttrreeddnnáá ooddbboorrnnáá šškkoollaa oobbcchhoodduu aa sslluuţţiieebb
T
Trreennččíínn
(1) – c, d Prijímacie konanie
Denné štúdium pre absolventov základnej školy
Prehľad o prijímacom konaní do jednotlivých študijných a učebných odborov pre školský
rok 2011/2012 zobrazuje nasledujúca tabuľka:
odbor
6323 6 hotelová akadémia
plán
prij.
počet
nedopočet
počet
počet
počet
nezapí- zrušené
prij.
statok
prijatýc
voľných
prijatých
prihl.
saní
zápisy
autorem
miesta
h
miest
spolu
ed.
56
24
124
30
24
28
52
6444 4 čašník
16
6445 4 kuchár
2
56
22
5
23
30
7
14
1
45
22
11
8
14
7
20
3
38
5
12
2
18
1
28
58
16
14
2
22
4
2
26
6446 4 kozmetik
12
29
4
12
2
10
1
1
11
2978 2 cukrár pekár
12
15
6
9
3
9
3675 2 maliar
0
3
3
6444 2 čašník
16
38
2
20
2
14
2
14
6445 2 kuchár
38
67
4
23
6
33
1
34
6456 2 kaderník
22
43
9
9
3
20
2
22
6489 2 hostinský
18
20
270
517
6329 6 01 OIS – MOV
6352 6 obchod a
podnikanie
SPOLU
4
72
154
16
39
229
23
19
2
16
17
252
Do jednotlivých študijných a učebných odborov boli prijatí ţiaci v súlade s kritériami pre
prijímanie zo dňa 23. februára 2011 podľa nasledujúceho harmonogramu:
náhradné testovanie za TESTOVANIE 9: 20. apríla 2011 (nevyuţil ani jeden uchádzač)
prijatie bez prijímacích skúšok: 28. 4., 6. 5., 12. 5. 2011
výsledky I. kola prijímacích skúšok: 12. 5. 2011
zápis prijatých uchádzačov: 4., 11., 15., 30. a 31. 5. 2011
autoremedúra: 25., 27. 5. 2011
odvolania na TSK: 4 uchádzači – potvrdené pôvodné rozhodnutie riaditeľa
2. kolo prijímacích skúšok: ţiadne prihlášky
Do učebného odboru 3675 2 maliar sme evidovali 3 prihlášky, preto sme sa rozhodli
uvedené odbory neotvoriť. V súlade s kritériami bolo uchádzačom ponúknuté miesto v iných
odboroch. Vzhľadom na túto skutočnosť bol upravený plán prijímacieho konania v učebnom
odbore 6445 2 kuchár z pôvodného počtu 28 na 38 ţiakov.
Prijímacie konanie sa uskutočnilo v súlade so zákonom NR SR č. 245/2008 Z. z. o
výchove a vzdelávaní podľa § 62 - § 71 a vyhlášky MŠ SR č. 314/2008 Z. z. o stredných
školách a o zozname študijných a učebných odborov.
15
SSttrreeddnnáá ooddbboorrnnáá šškkoollaa oobbcchhoodduu aa sslluuţţiieebb
T
Trreennččíínn
Denné štúdium pre absolventov učebných odborov – nadstavbové štúdium
Do jednotlivých študijných odborov boli prijatí ţiaci v súlade s kritériami pre prijímanie zo
dňa 11. februára 2011 podľa nasledujúceho harmonogramu:
prijatie bez prijímacích skúšok: 13. 6. 2011
výsledky 1. kola prijímacích skúšok: 20. 6. 2011
autoremedúra: 20. 7. 2011
odvolania na TSK: neboli ţiadne
2. kolo prijímacích skúšok: ţiadne prihlášky
Prehľad výsledkov prijímacieho konania
odbor
6403 4
podnikanie v remeslách a službách
6421 4
spoločné stravovanie
SPOLU
plán
počet
počet
prijímania prihlášok prijatých
počet prij.
zrušené
počet
autoreme
prijatie
prijatých
d.
28
45
34
11
5
28
28
46
29
6
6
29
56
91
63
17
11
57
Prijímacie konanie sa uskutočnilo v súlade so zákonom NR SR č. 245/2008 Z. z. o
výchove a vzdelávaní podľa § 62 - § 71 a vyhlášky MŠ SR č. 314/2008 Z. z. o stredných
školách a o zozname študijných a učebných odborov.
16
SSttrreeddnnáá ooddbboorrnnáá šškkoollaa oobbcchhoodduu aa sslluuţţiieebb
(1) – e
T
Trreennččíínn
Hodnotenie a klasifikácia ţiakov
Teoretické a praktické vyučovanie
Prospech a dochádzka ţiakov (podľa stavu k 31. 8. 2011)
z toho
prospeli
počet
vymeškaných
hodín
neprospeli
ne- so zníţeným stupňom
klasizo správania
opr. fikos
vyzostatjed3
a
z toho
ţiakov spolu
spolu
skúš- vaní
veľmi
dvoch
namení
ného
viac ky
2.
3.
4.
spolu neospradobre
ţiaci
naním
vedlnené
stupňom
v tom
tried
Ročník
Počet
v tom z predmetu
Druh štúdia - úplné stredné 4 a 5 ročné (s maturitou)
1.
5
132
129
9
31
89
2
2
2.
5
127
125
10
47
68
2
3.
5
143
142
8
48
86
1
1
4.
5
147
145
19
47
79
2
1
5.
2
65
65
12
28
25
Spolu 22
614
606
58
201
347
2
1
1
1
3
1
11561
314
1
3
1
7271
305
1
2
2
7796
149
2
3
9870
248
1
3830
58
7
4
2
1
6
1
4
3
1
1
12
4
40328
1074
6
5
6997
390
23
5
8743
660
12
6
2
10108
613
41
16
2
25848
1663
Druh štúdia - neúplné stredné (bez maturity)
1.
4
95
88
2
5
81
7
2
2.
5
112
110
4
14
92
1
1
3.
5
137
135
6
9
12
2
1
Spolu 14
344
333
12
28
293
10
4
1
1
1
1
5
5
1
1
Maturitné skúšky
Maturitné skúšky sa konali v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a vyhlášky MŠ SR č. 318/2008 Z.z o ukončovaní štúdia na stredných
školách.
Na maturitnú skúšku sa prihlásilo 154 ţiakov.
Počet ţiakov, ktorí nekonali MS v riadnom termíne:
- ústnu formu internej časti MS – 2 ţ.
Dôvod - nesplnenie podmienok ukončenia posledného ročníka.
17
SSttrreeddnnáá ooddbboorrnnáá šškkoollaa oobbcchhoodduu aa sslluuţţiieebb
T
Trreennččíínn
Vyhodnotenie MS – 2011 podľa predmetov
Počet
PFEČ
PFIČ
Predmet Úroveň prihl. Priemer Počet Priemer Počet
U
1
F
2
I
3
Č
4
5 Priemer Počet
36 22
9
2
2,15
100
1
-
-
3,00
1
ANJ
B1
101
55,57 %
96
69,17 %
96
31
ANJ
B2
1
49,20 %
1
45,00 %
1
-
NEJ
B1
56
47.11 %
53
60,57 %
53
8
15 13
9
6
2,66
53
SLJ
*
154
65,81 %
152
73,85 %
152
40
55 38 17
-
2,21
150
PČOZ
*
155
*
*
*
*
48
63 34
8
1
2,01
153
TČOZ
*
155
*
*
*
*
36
53 46 15
1
2,28
151
-
Vyhodnotenie MS -2011 podľa tried
Trieda
EX /ANJ PFIČ/ ANJ EX / NEJ PFIČ / NEJ EX /RUJ PFIČ/RUJ
ÚČ/ RUJ
5.HA
68,05
86,47
50,88
73,24
*
*
*
5.HB
60,88
78,82
46,79
70,00
*
*
*
4.ČK
51,87
67,00
67,30
45,00
*
*
*
4.OZ
43,22
53,21
31,03
45,38
*
*
*
4.OP
54,46
64,19
35,00
35,00
*
*
*
Trieda
ÚČ / ANJ
ÚČ /NEJ
EX / SJL
TČOZ
PČOZ
5.HA
1,32
2,24/
77,76
82,66
1,47
2,26
2,00
5.HB
1,79
2,21
69,01
83,65
1,90
1,90
1,77
4.ČK
2,47
3,10
58,77
64,28
2,80
2,52
2,52
4.OZ
3,14
3,27
54,36
64,55
2,96
2,38
2,07
4.OP
2.16
5,00
67,05
72,21
2,13
2,25
1,72
PFIČ / SJL ÚČ / SJL
Maturitná skúška v septembrovom termíne za šk. r. 2010/11 sa konala dňa 19. 9. 2011
Na maturitnú skúšku v septembrovom termíne bolo prihlásených 10 ţiakov
- opravných skúšok sa zúčastnilo 8 ţiakov (úspešne), 1 ţiačka sa nedostavila,
ale ospravedlnila sa,
- maturitnej skúšky v náhradnom termíne sa zúčastnil 1 ţiak, z predmetu ANJ
neúspešne, zo SJL a TČOZ úspešne.
18
SSttrreeddnnáá ooddbboorrnnáá šškkoollaa oobbcchhoodduu aa sslluuţţiieebb
T
Trreennččíínn
Celkový počet ţiakov konajúcich opravnú MS : 9
Predmet MS
ANJ
NEJ
TČOZ
Počet
ţiakov
2
6
1
Počet
ţiakov,
ktorí
vykonali
MS
úspešne
2
5
1
Počet
ţiakov,
ktorí
vykonali
MS
neúspešne
Počet ţiakov,
ktorí sa
nezúčastnili MS
/ospravedlnili
sa/
Počet ţiakov,
ktorí sa
nezúčastnili MS
/neospravedlnili
sa/
0
1
0
0
0
0
0
0
0
Celkový počet ţiakov konajúcich náhradnú MS : 1
Predmet MS
SJL
ANJ
TČOZ
Počet
ţiakov
1
1
1
Počet
ţiakov,
ktorí
vykonali
MS
úspešne
1
0
1
Počet
ţiakov,
ktorí
vykonali
MS
neúspešne
0
1
0
Počet ţiakov,
ktorí sa
nezúčastnili
MS
/ospravedlnili
sa/
0
0
0
19
Počet ţiakov,
ktorí sa
nezúčastnili MS
/neospravedlnili
sa/
0
0
0
SSttrreeddnnáá ooddbboorrnnáá šškkoollaa oobbcchhoodduu aa sslluuţţiieebb
T
Trreennččíínn
Záverečné skúšky
V školskom roku 2010/2011 vykonalo záverečnú skúšku 135 ţiakov v spolupráci so
Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou, ktorá poskytla Osvedčenia SOPK pre
vyznamenaných ţiakov a ţiakov s prospechom veľmi dobrým v odboroch:
Kuchár
Čašník, servírka
Cukrár
Hostinský(á)
Predavač
Kaderník
Maliar
18 ţiakov
20 ţiakov
12 ţiakov
9 ţiakov
12 ţiakov
25 ţiakov
8 ţiakov
Opravnú záverečnú skúšku vykonalo 11 ţiakov z toho 7 ţiakov z písomnej časti, 3 ţiaci
z písomnej, praktickej a ústnej časti a 1 ţiak z ústnej časti.
Na opravnú skúšku sa nedostavili 2 ţiačky.
Záverečné skúšky sa konali aj v zahraničí v destinácii Cyprus mesto Agya Napa - hotel
Olympic Lagoon.
Záverečnú skúšku vykonalo 31 ţiakov v odboroch:
Kuchár
Čašník, servírka
Hostinský(á)
Cukrár
15 ţiakov
4 ţiaci
11 ţiakov
1 ţiačka
Aj v tomto školskom roku v zmysle vyhlášky 318/2008 o ukončovaní štúdia bola do
záverečného hodnotenia záverečnej skúšky zahrnutá písomná časť záverečnej skúšky, čo
výrazne ovplyvnilo počet prospievajúcich ţiakov, ktorých sme v predchádzajúcich rokoch
mali viac a to z dôvodu, ţe ţiaci preukazujú výrazne lepšie manuálne zručnosti ako teoretické
vedomosti z odborných predmetov.
Uplatnenie absolventov študijných a učebných odborov je veľmi dobré, ako na trhu práce
v SR, tak aj v krajinách EÚ. Kredit našich absolventov zvyšuje skutočnosť, ţe po absolvovaní
zahraničnej praxe sa stávajú flexibilnejšími a zručnejšími a hlavne strácajú jazykovú bariéru
a vedia komunikovať v cudzom jazyku.
20
SSttrreeddnnáá ooddbboorrnnáá šškkoollaa oobbcchhoodduu aa sslluuţţiieebb
(1) – f
T
Trreennččíínn
Zoznam študijných a učebných odborov
Kód odboru
Názov odboru, zameranie
2964 2 00
1978 2 00
3675 2 00
6323 6 00
6329 6 01
6352 6 00
6442 4 00
6444 2 00
6444 4 00
6445 2 00
6445 4 00
6446 4 00
6456 2 00
6460 2 00
6489 2 00
cukrár
cukrár pekár
maliar
hotelová akadémia
obchodné a informačné sluţby –
medzinárodné obchodné vzťahy
obchod a podnikanie
obchodný pracovník
čašník, servírka
čašník, servírka
kuchár
kuchár
kozmetik
kaderník
predavač
hostinský
6411 4 01
6421 4 00
6426 4 00
prevádzka obchodu – vnútorný obchod
spoločné stravovanie
vlasová kozmetika
dĺţka
štúdia
3
3
3
5
spôsob
ukončovania
ZS
ZS
ZS
MS
4
4
4
3
4
3
4
4
3
3
3
MS
MS
MS
ZS
MS
ZS
MS
MS
ZS
ZS
ZS
3
3
3
MS
MS
MS
Školský vzdelávací program
1.
Podnikanie a sluţby
študijné odbory
učebné odbory
2.
6329 6
6352 6
6442 4
6446 4
3675 2
6456 2
6460 2
Hotelierstvo a gastronómia
študijné odbory
6332 6
6444 4
6445 4
učebné odbory
2964 2
6444 2
6445 2
6489 2
obch. a inf. sluţby – medzin. obch. vzťahy
obchod a podnikanie
obchodný pracovník
kozmetik
maliar
kaderník
predavač
hotelová akadémia
čašník
kuchár
cukrár
čašník
kuchár
hostinský
21
SSttrreeddnnáá ooddbboorrnnáá šškkoollaa oobbcchhoodduu aa sslluuţţiieebb
(1) - g, h
T
Trreennččíínn
Počet zamestnancov, plnenie kvalifikačného predpokladu,
ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy
Učitelia
Počet zamestnancov (TPP)
z toho: kvalifikovaní
nekvalifikovaní
Zníţený úväzok
ZPS
Doplňujúci si kvalifikáciu
v zmysle vyhl. 41/1996 Z. z.
§ 2, ods. 4 (DPŠ)
Doplňujúci si kvalifikáciu
v zmysle vyhl. 42/1996 Z. z.
- § 3 a/ uvádzanie do
praxe
- § 3 f/ rozš. štúdium
§ 5 príprava ved.
ped. pracovníkov
1študuje
2 študujú
0
2
0
0
0
0
Nepedagogickí
pracovníci
45
spolu
ţeny
Riaditeľ a zástupca riaditeľa
Interní učitelia
všeobecnovzdelávacích predmetov
odborných predmetov
Externí učitelia
všeobecnovzdelávacích predmetov
odborných predmetov
Majstri odbornej výchovy vrátane hlavných
Výchovný poradca (z učiteľov)
Školský špeciálny pedagóg
4
51
34
17
4
1
3
32
1
1
2
45
32
13
4
1
3
29
1
1
v tom
Pedagogickí zamestnanci (fyzické osoby)
v tom
-
55
53
3
4
3
Majstri odbornej
výchovy
32
32
0
6
7
22
SSttrreeddnnáá ooddbboorrnnáá šškkoollaa oobbcchhoodduu aa sslluuţţiieebb
T
Trreennččíínn
Vzdelávanie zamestnancov v šk. r. 2010/2011
Počet absolventov Počet študujúcich
Ďalšie vzdelávanie
1. kvalifikačná skúška
0
0
2. kvalifikačná skúška
0
0
štúdium školského manaţmentu
0
0
špecializačné inovačné štúdium
8
1
špecializačné kvalifikačné
0
0
postgraduálne
0
0
doplňujúce pedagogické
0
3
vysokoškolské pedagogické
0
0
vysokoškolské nepedagogické
1
0
Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov (PZ) podľa jednotlivých predmetov
Vyučovací predmet
Administratíva predaja
Administratíva a korešpondencia
Anglický jazyk
Animácia v hoteli
Aplikovaná informatika
Aplikovaná ekonomika
Architektúra
Biológia
Cestovný ruch
Cvičenia z technológie príp. pokrmov
Cvičenia z technológie stolovania
Cvičenia z techniky obsluhy
Daňovníctvo
Dejepis
Dermatológia
Ekológia
Ekonomické cvičenia
Ekonomika
Ekonomika riadenia úpodniku
Estetická a výtvarná výchova
Etická výchova
Francúzsky jazyk
Gastronomy Englisch
Geografia cestovného ruchu
Geografia
Hospodárske právo
Hospodárske výpočty
Hotelový a gastron. manaţment
Počet všetkých
PZ
1
4
10
1
5
2
1
1
1
4
4
4
1
2
1
3
2
9
1
1
3
2
2
1
1
1
1
4
23
Z toho kvalifikovaných PZ
počet
%
1
3
10
1
5
2
1
1
1
1
0
0
1
2
1
2
2
8
1
1
3
2
2
1
1
1
1
4
100
75
100
100
100
100
100
100
100
25
0
0
100
100
1
66,6
100
81,3
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
SSttrreeddnnáá ooddbboorrnnáá šškkoollaa oobbcchhoodduu aa sslluuţţiieebb
Chémia
Informatika
Informatika v podnikaní
Komunikácia v anglickom jazyku
Komunikácia v nemeckom jazyku
Komunikácia vo francúzskom jazyku
Konverzácia v anglickom jazyku
Konverzácia v nemeckom jazyku
Kultúra osobného prejavu
Komunikácia v praxi
Komunikácia so zákazníkom
Kongresové sluţby
Matematika
Marketing
Materiály
Náboţenská výchova
Nemecký jazyk
Obchodná administratíva
Občianska náuka
Obchodná prevádzka
Odborné kreslenie
Podnikanie v remeslách a sluţbách
Potravinárska chémia
Potraviny a výţiva
Prax
Právna náuka
Právo
Propagácia a reklama
Psychológia práce a trhu
Psychológia
Ruský jazyk
Sluţby cestovného ruchu
Slovenský jazyk a literatúra
Stavebné konštrukcie
Suroviny
Špeciálne cukrárske techniky
Technológia
Technika cestovného ruchu
Technika obsluhy
Technika prevádzky
Telesná výchova
Telesná a športová výchova
Tovaroznalectvo
Technológia prípravy pokrmov
Účtovníctvo
Úvod do sveta práce
Zdravoveda
T
Trreennččíínn
3
4
1
4
2
1
3
2
3
3
2
1
4
2
3
1
8
1
4
1
2
2
1
2
3
1
1
1
1
1
1
1
5
1
2
1
6
1
7
2
5
5
1
7
3
2
1
24
3
4
1
4
2
1
3
2
3
3
1
1
4
2
2
1
7
1
3
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
2
1
4
1
5
5
1
3
3
2
1
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
100
100
100
66,6
100
87,5
100
75
100
100
50
100
100
33,3
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
100
33,3
100
57,1
50
100
100
100
42,8
100
100
100
SSttrreeddnnáá ooddbboorrnnáá šškkoollaa oobbcchhoodduu aa sslluuţţiieebb
(1) – i
T
Trreennččíínn
Prezentácie a aktivity školy na verejnosti
Prezentácie školy
Po experimentálnom overovaní v predchádzajúcich rokoch sme opäť vykonali záverečné
skúšky gastronomikých odborov a vydali výučné listy v zahraničí ( Grécko - Kréta).
Experiment bol veľmi úspešný a absolvovalo uspešne skúšky takmer 80 ţiakov školy.
Skúšky v tomto roku vykonalo 31 ţiakov v destinácii Cyprus mesto Agya Napa - hotel
Olympic Lagoon. Všetci následne vykonali na mieste aj nástupnú absolventskú prax. Skúšok
sa zúčastnili ţiaci učebných odborov kuchár, čašník, cukrár a hostinský.
Ţiaci študijných odborov absolvovali zahraničné stáţe na Cypre, v Grécku a vo Francúzsku
v počte 150. Prevaţne odbory gastronomického zamerania, ale aj odboru obchod a
podnikanie.
V októbri 2010 sme sa aktívne zúčastnili a vystúpili na medzinárodnej konferencii v Aténach
MODERN SCHOOL 3
k problematike spolupráce škôl, podnikateľských subjektov
a zdruţení.
Schválený projekt z operačného programu Vzdelávanie v celkovej hodnote do 350 tisíc €
bude realizovaný v rokoch 2010 aţ 2012.
Rozsah a metódy vzdelávania v našej škole sme prezentovali na dvoch podujatiach určených
širokej verejnosti. Sami sme organizovali Prezentačný deň školy pre rodičovskú a ţiacku
verejnosť, kde sme konkrétne predstavili študijné programy.
Viackrát sme školu prezentovali aj v printových médiách, regionálnej televízii a televízii
Markíza.
Zahraničná spolupráca
Groazy – Francúzsko (výmenné pobyty) - druţobná škola
(zabezpečenie recepcie počas filmového festivalu francúzskeho filmu v Trenčíne oblasť Cran Gevrier a zabezpečovanie recipročných akcií vo Francúzku)
Zahraničná prax
V školskom roku 2010/2011 ţiaci našej školy absolvovali zahraničnú prax v nasledovných
destináciách:
Cyprus -
Protaras v hoteloch
Malama, Tssokos, Pantelia, Mimosa, Capo Bay,
Sunrise, Grecian Park
Agya Napa v hoteloch
Sungarden, Grecian Bay, Grecian Sans, Faros, Kermia,
Panas, Electra, Nissi Beach, Olympic Lagoon
Limassol v hoteloch
Grand resort, Elias
25
SSttrreeddnnáá ooddbboorrnnáá šškkoollaa oobbcchhoodduu aa sslluuţţiieebb
Pafos v hoteloch
T
Trreennččíínn
Alexandria the Great, Constantino Bros, Aqua sol
Village, Athena Hills-Intercontinental
Grécko - v hoteloch
Alea , Atlantika Sensatori, Aphrodite, Bali Beach, Sun
beach Resort, Minoa Palace, Stella Palace
Francúzsko – v hoteloch
Sarlaluna Vacances
V destináciách Cyprus a Grécko absolvovalo prax 144 ţiakov 3. a 4. ročníkov odboru
hotelová akadémia, kuchár, čašník, servírka, hostinský (á), cukrár, obchod a podnikanie.
Vo Francúzsku absolvovalo prax 5 ţiakov druhého ročníka odboru hotelová akadémia a jedna
ţiačka 5. ročníka odboru hotelová akadémia.
V rámci zahraničnej praxe sme spolupracovali so spoločnosťami:
Tecoma Contract, s.r.o., Bratislava a JHOLE, s.r.o., Brezno.
26
SSttrreeddnnáá ooddbboorrnnáá šškkoollaa oobbcchhoodduu aa sslluuţţiieebb
T
Trreennččíínn
Stredoškolská odborná činnosť
V tomto školskom roku sa prvýkrát podávali prihlášky do školského kola súťaţe
elektronickou formou pomocou aplikácie TEMPEST na www.siov.sk pod odkazom SOČ.
Dňa 12.11.2011 sa na SOŠ Bzinská v Novom Meste nad Váhom uskutočnilo školenie
metodikov SOČ ohľadom nového systému prihlasovania.
Dňa 4.2.2011 sa uskutočnilo školské kolo SOČ, do ktorého sa zapojili svojimi prácami
študenti tretích ročníkov študijných odborov. Komisia v zloţení: Mgr. Barbora Jászberényi,
Ing. Jela Rácová, Mgr. Janka Švančarová a Mgr. Anna Černeková posúdila 31 súťaţných
prác. Do súťaţe sa zapojilo 58 študentov – najlepší prezentovali svoje práce v školskom kole.
Výsledky školského kola SOČ:
súťaţný odbor č.1 (Problematika voľného času):
1.miesto Róbert Pelech - Tanec a tanečná skupina Korzo (3.ČK)
súťaţný odbor č.8 (Hoteliérstvo a cestovný ruch):
1.miesto Veronika Gajdošová - Turizmus okolo hradu Košeca (3.HA)
2.miesto Barbora Vydrnáková, Linda Šlesariková - Príprava svadobnej tabule (3.HA)
súťaţný odbor č.11 (Informatika):
1.miesto Adam Galko, Roman Jozef - Práca s médiami a internetom pre školské noviny
Jil-News (3.0Z)
súťaţný odbor č.14 (Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie):
1.miesto Marek Seriš, Peter Christián – Šumivé vína - šampanské (3.HA)
2.miesto Denisa Bučková – Víno - elixír pôţitku a večnej inšpirácie (3.HB)
súťaţný odbor č: 15 (Ekonomika a riadenie)
1.miesto Linda Katjalová – Republika Srbsko (4.HA)
súťaţný odbor č: 16 (Teória kultúry, umenia, umelecká, odevná tvorba)
1.miesto Ján Vranák - Break dance a moja druhá rodina South Side Crew (3.0Z)
Jedenásť študentov prezentovalo osem súťaţných prác v regionálnom kole SOČ,
ktoré sa konalo dňa 25.02.2011 na SOŠ Bzinská v Novom Meste nad Váhom.
Výsledky regionálneho kola SOČ:
súťaţný odbor č.1 Problematika voľného času:
2.miesto Róbert Pelech 3.ČK s prácou na tému: Tanec a tanečná skupina KORZO
(konzultant: PaedDr. Miroslava Mastelová)
súťaţný odbor č .8 Hoteliérstvo a cestovný ruch
3.miesto Veronika Gajdošová 3.HA s prácou na tému: Turizmus okolo hradu Košeca
(konzultant: Ing. Jela Rácová)
27
SSttrreeddnnáá ooddbboorrnnáá šškkoollaa oobbcchhoodduu aa sslluuţţiieebb
T
Trreennččíínn
súťaţný odbor č.11 Informatika
3.miesto Adam Galko, Roman Jozef 3.OZ
s prácou na tému: Práca s médiami a internetom pre školské noviny Jil-News
(konzultant: Mgr. Katarína Ľahká)
súťaţný odbor č.14 Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie
1.miesto Marek Seriš, Peter Christián 3.HA s prácou na tému: Šumivé vína - šampanské
(konzultant: Mgr. Janka Švančarová)
Kedţe do krajského kola SOČ súťaţe postupuje len 1. a 2. miesto, reprezentovali
nás 31.3.-1.4.2011 na SOŠ Stará Turá dve súťaţné práce.
Výsledky krajského kola SOČ:
súťaţný odbor č.14 Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie
2. miesto Marek Seriš, Peter Christián 3.HA s prácou na tému: Šumivé vína - šampanské
(konzultant: Mgr. Janka Švančarová)
súťaţný odbor č.1 Problematika voľného času
3. miesto Róbert Pelech 3.ČK s prácou na tému: Tanec a tanečná skupina KORZO
(konzultant: PaedDr. Miroslava Mastelová)
V celoštátnom kole SOČ 27.4.-29.4.2011 na SOŠ stavebnej E. Belluša v Trenčíne
reprezentovali našu školu Marek Seriš a Peter Christián.
Dňa 12.05.2011 sa uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie u pána riaditeľa, na ktorom boli
odovzdané úspešným študentom finančné odmeny zo Zdruţenia pedagogických pracovníkov,
rodičov a priateľov ZSŠ HSaO v Trenčíne.
Teoretické vyučovanie
Teoretické
pokynmi.
vyučovanie
sa
zabezpečovalo
v súlade
s pedagogicko-organizačnými
Hlavné úlohy na školský rok 2010/2011 boli priebeţne plnené a v termínoch dodrţané.
V personálnej oblasti počas školského roka nastali zmeny. Dr. Fečík ukončil pracovný
pomer odchodom na dôchodok, zástupcu riaditeľa pre odborný výcvik Ing. Mydlovú
vystriedala Ing. Barteková, zástupcu riaditeľa pre teoretické vyučovanie Mgr. Santu nahradila
Ing. Gloneková. Na materskej dovolenke boli Mgr. Monika Šišovská, Mgr. Zlatica Horná,
Dr. Monika Vavríková a Mgr. Katarína Spačková.
Pravidelne štvrťročne sa konala Pedagogická rada k dosiahnutým výchovno-vyučovacím
výsledkom. Z referátov triednych učiteľov a správ podaných od MOV a výchovného poradcu
boli stanovené úlohy a opatrenia, ktoré riešili zistené nedostatky vo výchovno–vyučovacom
procese.
28
SSttrreeddnnáá ooddbboorrnnáá šškkoollaa oobbcchhoodduu aa sslluuţţiieebb
T
Trreennččíínn
Kontrolná a hospitačná činnosť bola zameraná na plnenie a dodrţiavanie časového termínu
tematických plánov, na správnosť vypisovania pedagogickej agendy triednych učiteľov
a kompletnej agendy, ktorá súvisela s maturitnými a záverečnými skúškami.
Adaptačné vzdelanie začínajúceho pedagogického pracovníka podľa vypracovaného
programu s cieľom získať praktické skúsenosti a profesijné kompetencie pre výkon činnosti
samostatného učiteľa úspešne absolvovala Bc. Nora Nápoká, Zuzana Natanielová a Bc. Petra
Marková, ktorým bola uvádzajúcou učiteľkou Ing. Eva Mydlová.
Environmentálnu výchovu ako prierezovú tému štátneho vzdelávacieho programu sme
implementovali do obsahu jednotlivých predmetov v školských vzdelávacích programoch,
zameranú hlavne na zdravé potraviny, čistú vodu, bezpečnú a zdravú dopravu, udrţateľnú
spotrebu energie, zvýšenie povedomia v oblasti separácie odpadov, prevenciu pred
znečisťovaním a poškodzovaním ţivotného prostredia.
Podporovali sme voľno-časové aktivity ţiakov v záujmových útvaroch, ktoré mali v náplni
práce zabezpečovanie nielen vzdelávacej, ale aj oddychovej a športovej činnosti.
Pedagógom sme umoţňovali systematické kontinuálne vzdelávanie.
Zvýšenú pozornosť sme venovali vyuţívaniu IKT vo vyučovacom procese a rozvíjaniu
kompetencií učiteľov a ţiakov v tejto oblasti.
Aj v tomto školskom roku sme pokračovali prostredníctvom vyučovania predmetu
„Aplikovaná ekonómia“ v podpore podnikateľského, ekonomického a finančného vzdelávania
s rozvojom riadiacich a podnikateľských zručností mladých ľudí.
Pre ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami boli vypracované konkrétne
a adresné učebné plány zohľadňujúce ich potreby.
Metodická komisia humanitných predmetov
Na základe vopred stanovených úloh sa MK snaţila vo výchovno-vzdelávacom procese aj
v šk. roku 2010/2011 klásť najväčší dôraz na:
- kognitívnu úroveň ţiakov (rozsah vedomostí stanovených učebnými osnovami
a plánmi a v prváckych ročníkoch novým školským vzdelávacím programom a ich
vyuţitie v problémových úlohách)
- emocionálnu úroveň ţiakov (schopnosť pokojne a s rozvahou sa vedieť zapojiť do
diskusie, viesť seriózny dialóg)
- komunikatívnu úroveň ţiakov (schopnosť adekvátne vyjadrovať svoje myšlienky,
city, záţitky a postoje)
- flexibilnú úroveň ţiakov (schopnosť prijímať a spracúvať nové informácie, prípadne
vedieť sa ďalej vzdelávať individuálne)
Jednotlivé úrovne prístupu k ţiakovi mali podporiť predovšetkým čitateľskú gramotnosť a
tvorivé myslenie.
29
SSttrreeddnnáá ooddbboorrnnáá šškkoollaa oobbcchhoodduu aa sslluuţţiieebb
T
Trreennččíínn
Vzhľadom na náročnosť novej maturitnej skúšky posilnili členovia MK humanitných
predmetov vyučovanie o rôzne priame stratégie k vzdelávaniu a vyberala iba také exkurzie,
ktoré boli rokmi overené, s viditeľným výsledným efektom a prispeli k úspešnej maturitnej
skúške)
Harmonogram realizovaných akcií MK humanitných predmetov v šk. roku 2010/2011
September:
 vyhodnocovanie fungujúceho školského vzdelávacieho programu
 dejepisná exkurzia v meste Trenčín
 vypracovanie a zadávanie testov zo SJL študentom v študijných odboroch
 návšteva SND v Bratislave: Tančiareň (2.OP)
Október:
 vyhlásenie školského kola SOČ spojené s prípravou študentov
 vyhlásenie regionálnej súťaţe Majster rétor spojenej s prípravou domácich študentov
 návšteva divadiel SND, DAB (4. OP, 3. HA)
 exkurzia Martin: Matica slovenská, Národný cintorín (2. ČK, 2. HA)
November:
 kontrola vedomostí formou testu (študijné odbory 4. a 5. ročníky)
December:
 realizácia regionálnej súťaţe Majster rétor
 zadanie a kontrola domácich slohových prác (1. – 5. ročník)
 návšteva divadla Nová scéna (3. OZ), SND Bratislava – Tak sa na mňa prilepila (2.
OP, 2. ČK)
Január:
 príprava na školské kolo SOČ
 vyhodnotenie testov a písomných prác
Február:
 školské kolo SOČ
Marec:
 realizované 2. písomné slohové práce
 zostavenie skúšobných testov pre maturantov a ich oprava a vyhodnotenie
Apríl:
 beseda na tému Sexuálna výchova (2. ročník)
30
SSttrreeddnnáá ooddbboorrnnáá šškkoollaa oobbcchhoodduu aa sslluuţţiieebb
T
Trreennččíínn
Máj:
 DAB Nitra, exkurzia: Nitriansky hrad a múzeum (2. OP, 1. BA)
 Krajské kolo SOČ – 3. miesto Róbert Pelech 3.ČK
Jún:
 SND Bratislava: Kráľ Lear (1. ČK, 2. HA, 4. HA)
 Účasť študentov s literárnymi prácami v projekte TASR
Metodická komisia cudzích jazykov
Plán práce MK CJ bol prerokovaný a prijatý členmi komisie na zasadnutiach, konaných
v dňoch 28.8. a 31.8.2010. Ďalšie zasadnutia MK sa konali 4.10.2010, 20.1.2011, 30.6.2011.
Dňa 23.4.2011 sa konalo zasadnutie členov opravnej komisie IČ písomnej maturitnej skúšky,
ktorí preštudovali pokyny na opravu prác a zjednotili si postup hodnotenia.
1. Kontrola úrovne dosahovaných vyučovacích výsledkov
Spájaním tried na vyučovanie cudzích jazykov (prvý jazyk) sme umoţnili ţiakom pokračovať
v ich štúdiu zo základnej školy. Na základe prihlášok zo ZŠ na utváraní skupín v triedach pre
šk. rok 2010/11 participovali J. Švedová a A. Koláčková.
Pre šk. rok 2011/2012 kontrolu prihlášok ţiakov z 1. ročníka ZŠ a ich zadelenie do tried
a skupín podľa jazykov vykonali L. Švecová, A. Plšková – hotelová akadémia a nadstavbové
štúdium, A. Koláčková, V. Farová a L. Švecová – 4-ročné štud. smery a 3-ročné učebné
odbory.
Vedomostnú úroveň prvých ročníkov sme mapovali vzájomným porovnávaním dosahovaných
výsledkov vo vstupných testoch, čo nám potvrdilo zhoršujúcu sa úroveň osvojených
jazykových kompetencií ţiakov ZŠ .
Vo všetkých študijných smeroch sme uskutočnili koncoročné testovanie osvojovania
dosahovaných jazykových zručností - čítanie s porozumením, posluch s porozumením,
slovná zásoba a gramatika. Testy pre jednotlivé ročníky a predmety pripravili:
ANJ – 1.ročn. – M.Filinová
NEJ: 1.ročn. - A.Plšková
2.ročn. – V.Farová
2.ročn. - M.Masárová
3.ročn. - K.Benková
3.ročn. – G.Santová
HA 4.ročn. - A.Koláčková
HA 4.ročn. – A.Fronková
Kaţdú zručnosť sme hodnotili oddelene v percentách, aby študenti získavali čo najpresnejší
obraz o úrovni svojich schopností. V tomto spoločnom testovaní budeme pokračovať aj
v nasledujúcich školských rokoch.
Nové časovo-tematických plány vypracovali:
PCJ – prvý cudzí jazyk
ANJ:
HA –A.Koláčková
DCJ - druhý cudzí jazyk
L.Švecová
31
SSttrreeddnnáá ooddbboorrnnáá šškkoollaa oobbcchhoodduu aa sslluuţţiieebb
T
Trreennččíínn
3-ročn.učeb.sm. -V.Farová
B.Vasková
Zozbieranie a kompletizácia: A.Koláčková
NEJ:
HA – A.Plšková
J.Kosibová, B.Jászberényi
3-ročn.učeb.sm. – A. Fronková
A.Fronková
Zozbieranie a kompletizácia: A.Plšková
FRJ, RUJ:
O.Kovalčíková, Ľ.Češková – druhý cudzí jazyk podľa úväzkov
Zozbieranie a kompletizácia plánov: Češková Ľ.
Zvýšenú pozornosť sme venovali preskúšavaniu tém, na ktoré študenti v ústnej časti
maturitných skúšok reagovali slabšie – ide najmä o témy ochrany prírody, riešenia problémov
v medziľudských vzťahoch v multikultúrnej spoločnosti, etické problémy priestupkov a
trestov a pod., hlavne v 4-ročných štud. odboroch.
Zriadením krúţku ANJ sme individuálnu pozornosť venovali príprave talentovaných ţiakov,
ich zapájaním do školských a mimoškolských súťaţí sme sa snaţili motivovať ich
v dosahovaní čo najlepších výkonov.
Nové ŠkVP pre nadstavbové študijné smery vypracovali J.Švedová a L.Švecová pre ANJ,
A.Plšková a M.Masárová pre NEJ a Ľ.Češková pre RUJ a FRJ ako druhý CJ.
Nové ŠkvVP pre učebnicu Real Life – Pre-intermediate v rozsahu 165 hodín a Real Life
Elementary v rozsahu 99 hodín vypracovali L.Švecová a A.Koláčková.
2. Materiálovo – technické zabezpečenie vyučovania CJ.
O dopĺňanie učebníc pre vyučujúcich, zistenie predbeţného počtu učebníc ANJ a NEJ,
objednávku učebníc, komunikáciu s predajcom sa starala L.Švecová.
Pre nasledujúci šk. rok sa členovia MK CJ dohodli od prvých ročníkov zmeniť učebnicu na
vyučovanie anglického jazyka na titul Real Life, ktorá podľa získaných informácií viac
vyhovuje komunikačnému spôsobu vyučovania, poskytuje viac moţností pre individuálny
prístup ţiaka k získavaniu informácií o úrovni osvojovaných jazykových kompetencií a je aj
lacnejšia ako doposiaľ pouţívaný titul. Školský vzdel. plán pre prvé ročníky prepracovali
A.Koláčková a L.Švecová.
V študijných smeroch na vyučovanie NJ budú vyučujúci pouţívať titul Delfín.
Vo vyučovaní RUJ sa bude od prvého ročníka pouţívať titul Raduga a vo FRJ – učebnica
Campus.
Skvalitniť jazykovú prípravu ţiakov má aj pravidelné pouţívanie časopisov Friendship
a Hello, FRJ - La Mitie, ktoré pre ţiakov a učiteľov objednala a rozdeľovala B.Jaszberényi,
časopisy v NEJ – Spitze - A.Plšková.
3. Mimovyučovacia činnosť.
Výsledky školských kôl olympiád:
32
SSttrreeddnnáá ooddbboorrnnáá šškkoollaa oobbcchhoodduu aa sslluuţţiieebb
T
Trreennččíínn
Školské kolo O v ANJ sa konalo 9.12.2010 a organizačne ho pripravili a previedli - Benková
K,a Švecová L.
V kategórii 2A súťaţilo 12 a v kat. 2B – 13 študentov. Do obvodného kola postúpila Jana
Lorincová z I.HA triedy a Peter Sokol zo 4.HB. V kategórii 2D zvíťazil Branislav Heleš,
ktorého sme kvôli nízkemu počtu získaných bodov do obvodného kola neposlali. Ţiaci do
vyššieho kola nepostúpili.
Olympiáda v NEJ sa uskutočnila dňa 1.12.2010 pod vedením G.Santovej a M.Masárovej. V
kategórii 2A zvíťazila Adela Koyšová z I.HB, v kat. 2B – Jana Steigerová – 3.HB a kat. 2D
– Martin Bohuš zo 4.ČK, ktorý sa kvôli nízkemu počtu dosiahnutých bodov do vyššieho kola
nenominoval. Uvedení ţiaci v obvodnom kole neuspeli, do krajského kola postúpil a v ňom
na 2.mieste skončil v kat. 2C Danny Bezák zo 4.ČK. Okrem vecných cien by sme v budúcich
šk. rokoch chceli víťazov školského kola odmeňovať aj diplomom.
Prípravou a organizáciou súťaţe v anglickom jazyku - Master of retorique, ktorá sa stala
neoddeliteľnou súčasťou slovenskej mutácie Majster rétor, organizovanej MK SJL, bola
Janka Švedová . Súťaţe prebehli dňa 24.11.2010 a napriek tomu, ţe naši ţiaci (8 študentov
HA a OP) sa neumiestnili na prvých troch miestach, preukázali v obidvoch disciplínach
vedomosti a zručnosti z ANJ porovnateľné so ţiakmi ostatných SOŠ a gymnázií.
Poznávací zájazd na 1 deň do Viedne pre vybraných študentov z 3.ČK, II.HB. a 3.OZ dňa
9.12.2010 zorganizovala A.Plšková. Ţiaci navštívili historické centrum Viedne, absolvovali
prehliadku Hundertwasserhausu a prezreli si Vianočné trhy vo Viedenskej radnici.
Pre 100 študentov študijných odborov návštevu divadelného predstavenia v ANJ v kine
Hviezda dňa 29.9.2010 zorganizovala Švedová J.
Druţba s Francúzskom sa v tomto školskom roku 2010/11 prejavila v dvoch úrovniach. V
novembri 2010 – v spolupráci s komisiou hotel. sluţieb od 17.11. do 21.11. sa delegácii 10
študentov a 3 zástupcov z druţobnej školy z CFA Groisy venovala Ľ.Češková - správa.príloha č.1.
Ľ.Češková sprostredkovala cez organizáciu Hole s.r.o. pre 5 ţiakov 2.HA a 1 ţiačku 4.HA
triedy 3-mesačnú pracovnú stáţ vo Francúzsku. Študenti pracujú na pozíciách – pomocný
kuchár, servírka a chyţná. Na individuálnej jazykovej príprave študentov sa podieľala
vyučujúca FRJ O.Kovalčíková.
V júni A.Plšková a L.Švecova spolu s M.Čiernou a študentmi 2.ročníkov absolvovali
plavecko-jazykový kurz na Elbe.
O aktualizáciu nástenky a propagáciu NEJ sa starali M.Masárová, G.Santová.
Počas Dňa otvorených dverí o prezentáciu vyučovania CJ na našej škole sa postarali za ANJ V.Farová a NEJ – A.Fronková. Prezentácia sa stretla s veľkým záujmom zo strany ţiakov ZŠ.
33
SSttrreeddnnáá ooddbboorrnnáá šškkoollaa oobbcchhoodduu aa sslluuţţiieebb
T
Trreennččíínn
4. Ďalšie vzdelávanie učiteľov.
Na zasadnutiach MK sme sa oboznamovali s novými metodickými a didaktickými postupmi
pri vyučovaní CJ a aktuálnymi informáciami v oblasti nového obsahu maturitnej skúšky.
Pozornosť sme upriamili na metódy zvyšovania motivácie ţiakov pri vyučovaní CJ
a pozitívne hodnotenie dosahovaných výsledkov.
Zúčastňovali sme sa seminárov a workshopov poriadaných pre učiteľov CJ a vzájomne sme
sa informovali o ich obsahu.
SAUA/SATE – Slovenská asociácia učiteľov angličtiny organizovala v dňoch 9.a10.9. 2010
v Trnave Prvú konferenciu učiteľov ANJ, ktorej sa zúčastnila B.Jaszberenyi.
Seminára, zameraného na oboznámenie sa s obsahom a priebehom alternatívnej formy
maturitnej skúšky sa zúčastnila J.Švedová.
Dňa 19.10.2010 sa A.Koláčková zúčastnila metodického seminára k metodickým postupom
pri učení jazykových kompetencií pri pouţívaní novej učebnice Real Life a dňa 13.6.2011
seminára zameraného na efektívnosť pouţitia jazykového portfólia a informácie k maturitným
skúškam.
Dňa 30.8.2011 v Bratislave sa konferencie ANJ Maturita Refresh, konanej k učebnici Real
Life zúčastnila B.Jászberényi.
Metodická komisia prírodovedných predmetov
Úlohy stanovené plánom činnosti predmetovej komisie sme splnili v danom termíne.
Vzdelávací proces:
 všetci členovia predmetovej komisie doplnili a upravili učebné osnovy a tematické
plány v novom školskom vzdelávacom programe v jednotlivých predmetoch vo
všetkých študijných aj učebných odboroch
Mgr. Bebjaková pripravila učebné osnovy a tematické plány z biológie pre prvý ročník
študijného odboru kozmetik
 vyučujúce matematiky vykonali vstupné previerky z matematiky v prvých ročníkoch
maturitných aj nematuritných foriem štúdia. Ukázalo sa, ţe ţiaci majú problémy so
základnými počtovými operáciami v nematuritných odboroch. Odstránenie nedostatku
zabezpečili všetky vyučujúce opakovaním, preverovaním učiva a individuálnou
pomocou integrovaným ţiakom.
 v rámci modernizácie vzdelávania sme zaviedli pouţívanie moderných technológií vo
vyučovaní ekológie, matematiky a chémie. Vyuţitie IKT techniky sa výrazne zvýšilo
po zmodernizovaní učebne č. 9
 vyučujúce matematiky, chémie a ekológie pripravili nové testy na zisťovanie úrovne
vedomostí ţiakov
Súťaže:
V rámci Slovenska sme sa zapojili do nasledovných súťaţí:
 IBOBOR- informatický bobor – informatická súťaţ informačných technológií
Zúčastnilo sa: kategória "SENIOR" - 99 ţiakov
kategória "JUNIOR" - 67 ţiakov
34
SSttrreeddnnáá ooddbboorrnnáá šškkoollaa oobbcchhoodduu aa sslluuţţiieebb
T
Trreennččíínn
Dátum: 8.-9. 11.2010
Pod vedením: učitelia informatiky- Ing. Jakubek, školský koordinátor súťaţe
Mgr. Hančinská, Ing. Mikušát, Ing. Mária Búriová
 KLOKAN- matematická súťaţ
Zúčastnilo sa 35 ţiakov všetkých študijných odborov.6 najúspešnejších riešiteľov
bolo odmenených vecnými cenami.
Dátum: 22. 3. 2010
Pod vedením: učitelia matematiky- RNDr. Števanková
 GÉNIUS LOGIKUS- medzinárodná logická súťaţ
Riešilo 8 ţiakov variant A- bez merania času
Dátum: priebeţne október aţ január
Pod vedením : Ing. Korienková
Krúžková činnosť:
Za Vzdelávacie poukazy členovia našej komisie organizačne pripravili a viedli nasledovné
krúţky: Ing. Sidónia Korienková : Matematický krúţok
Mgr. Mária Hančinská: Internet - komunikujeme so svetom
Ing. Miroslav Mikušát: Internet - moţnosti vyuţitia v dnešnej spoločnosti
Mgr. Anna Černeková: Environmentálny krúţok
RNDr. Marta Števánková: Matematika hrou
Vzdelávanie učiteľov:
Na vzdelávanie učiteľov vyuţívame akcie poriadané UIPŠ v Bratislave a MPC v Trenčíne.
Absolvovali sme nasledovné školenia:
Mgr. A. Černeková, RNDr. M. Števanková, Ing. M. Mikušát a Ing. M. Jakubek absolvovali
kontinuálne „Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov
pre učiteľov stredných škôl – všeobecnovzdelávacia zloţka – frekventanti“
Mgr. Anna Černeková absolvovala II. modul Modernizácie vzdelávania na stredných školách
Exkurzie:
Ekológia:
15. 4. 2010
Triedy: 1.HA, 3.ČK, 3.OZ, 3.MD
Dozor: RNDr. M. Števanková, Ing.Jakubek
Expo Center Trenčín- výstavisko
Exkurzia zameraná na zdravý ţivotný štýl a význam zelene v ţivotnom prostredí
Iné aktivity:
 Environmentálne SCI-FI predstavenie
Dátum: 22.12.2010
Zúčastnilo sa 380 ţiakov školy
Organizačne zabezpečila Mgr. A. Černeková
 V rámci projektu Očistime si Slovensko sme čistili od odpadkov ulicu P.
Jilemnického a okolie školy.
Dátum: 15. 4. 20011, 20. 4. 2011
Zúčastnili sa triedy: 2.BA, 1.HB
Pod vedením: Mgr. Černeková
35
SSttrreeddnnáá ooddbboorrnnáá šškkoollaa oobbcchhoodduu aa sslluuţţiieebb
T
Trreennččíínn
 V rámci celoslovenského projektu Recyklohry sme sa zapojili do zberu
elektrozariadenia.
Dátum: január 2011
Pod vedením: Mgr. Černeková
 Podľa poţiadaviek vedenia školy sa členovia predmetovej komisie aktívne zapájali do
projektov a iných aktivít poriadaných vedením školy.
(Deň otvorených dverí - Ing. Jakubek, Ing. Korienková, Mgr. Černeková
Maturitné a záverečné skúšky, Kurz na ochranu človeka a prírody)
Veríme, ţe vedenie školy aj v budúcnosti podporí snahu vyučujúcich v ďalšom
vzdelávaní tak, aby naplnili podmienky kariérneho rastu. Vzhľadom na to, ţe nemáme
dostatok nových moderných učebníc na matematiku, chémiu, ekológiu, chceme aj naďalej
pouţívať časopisy, ktoré sú na školu distribuované.
Metodická komisia telesnej výchovy
Vyučovanie telesnej výchovy v školskom roku 2010/2011 bolo realizované v rozsahu
vypracovaných tematických plánov. Podmienky pre výučbu TEV boli primerané. Komisia
TEV pracovala v zloţení: Mgr. Čierna, Dr. Sýkorová, Mgr. Lenart, Mgr. Plšková, v čase PNky Dr. Sýkorovej zastupovala Mgr. Sarkoziová a po návrate Mgr. Spačkovej z MD Mgr.
Plšková. Tretí školský rok učíme podľa nových tematických plánov v prvom, druhom a
treťom ročníku. Vypracované boli nové tematické plány aj pre ďalšie ročníky, ktoré
vypracovali Mgr. Čierna a Mgr. Lenart. Vo februári 2011 boli vypracované ďalšie tematické
plány pre nadstavbové štúdium, pre prvý a druhý ročník – vypracovali Mgr.Čierna, Mgr.
Lenart. V jesenných a jarných mesiacoch sme vyuţívali doskočisko, priľahlé ihrisko
a tenisové kurty.
Prvé mesiace školského roku sme sa ako kaţdoročne zamerali na diagnostiku ţiakov.
Uskutočnili sme testy všeobecnej pohybovej výkonnosti u všetkých ţiakov našej školy.
Výsledky nám ţiaľ opäť potvrdili hlavne u ţiakov 1. ročníkov pretrvávajúci trend stagnujúcej,
ba aţ upadajúcej úrovne telesnej zdatnosti mládeţe a nezáujem o pohyb ako taký. Veľa
ţiakov, ktorí prichádzajú na našu školu má váţne nedostatky so základnými pohybovými
návykmi alebo má zdravotné problémy. Telesná zdatnosť je veľmi slabá a z roka na rok
narastá počet ţiakov úplne oslobodených od telesnej výchovy. Ţiaci nemajú záujem o pohyb,
nenosia si cvičebný úbor a z tohto dôvodu sme 5 ţiakov klasifikovali nedostatočnou pre
nezáujem a neúčasť na hodinách TEV/TSV.
V snahe prehĺbiť záujem študentov o pohybové aktivity a TEV/TSV sme vyuţili
moţnosti úprav náplne hodín TV a to začleňovaním nových a príťaţlivejších pohybových
aktivít podľa výberu ţiakov ako napr.: floorbal, bedminton, stolný tenis, tenis, cvičenie na fit
loptách, cvičenie na overbalových loptách, aerobic. Tieto aktivity sa stali oblúbenými medzi
študentami našej školy.
36
SSttrreeddnnáá ooddbboorrnnáá šškkoollaa oobbcchhoodduu aa sslluuţţiieebb
T
Trreennččíínn
V záujme pritiahnuť k pravidelnému športovaniu čo najviac študentov, pracovali na
našej škole od septembra športové krúţky zamerané na tenis, športové hry I, športové hry II,
na ktoré sa v tomto roku prihlásilo a vyuţilo vzdelávacie poukazy 87 ţiakov.
Počas školského roka sme sa zúčastňovali súťaţí SŠH mesta Trenčín.
20.12. 2010 sa uskutočnil XVI. ročník - volejbalový turnaj dievčat o Pohár
riaditeľa SOŠOaS, ktorého sa zúčastnilo 14 druţstiev, 168 študentiek, 1. miesto obsadila
4. HA trieda.
V tomto školskom roku sa uskutočnil aj futbalový turnaj chlapcov O pohár riaditeľa
SOŠOaS, ktoréhom sa zúčastnilo 8 druţstiev, 1. miesto obsadila 3.HA trieda.
V mesiaci marec sa výber ţiakov 1. ročníkov zúčastnil lyţiarskeho výchovnovzdelávacieho kurzu v lyţiarskom stredisku Makov - Kasárne. Kurzu sa zúčastnilo 36 ţiakov.
Osobitnú pozornosť venovala MK TV talentovaným ţiakom, ktorých počty rapídne
klesajú. Veľmi ťaţké je pripraviť reprezentáciu školy v systéme výuky aký funguje na našej
škole oproti gymnáziám a iným odborným školám. Vynaloţili sme veľké úsilie, aby naša
škola opäť bola na popredných miestach medzi školami mesta Trenčín. V rámci
Stredoškolských športových hier mládeţe sme sa zúčastnili všetkých 18 športových súťaţí,
kde sme dosiahli výborné výsledky a v celkovom poradí z 12 súťaţiacich stredných škôl sme
obsadili 3. miesto.
Najlepšie športové výsledky v jednotlivých športoch:
- aerobic maratón 1. miesto jednotlivci, 1. miesto škola
- hádzaná dievčatá 2. miesto
- volejbal chlapci 3. miesto
- basketbal dievčatá 2. miesto
- veľký futbal chlapci 3. miesto
- šach dievčatá 1. miesto
Našu školu na týchto podujatiach reprezentovalo 127 ţiakov.
Na športových akciách poriadaných mestom Trenčín, na akciách, ktoré uskutočnila
naša MK a kurzoch sa spolu zúčastnilo 631 študentov našej školy. V tomto počte nie sú
zahrnuté ÚC a Dni enviromentálnych aktivít. Členovia MK TV sa zúčastnili alebo poriadali
v školskom roku 28 akcií / športové súťaţe, ÚC OčaP, KOČaP, VVLK, jazykovo - plavecký
kurz a iné/ pre študentov našej školy.
Konečná tabuľka
Poradie
1.
2.
3.
4.
.
.
12.
Škola
Gymnázium Ľ. Štúra
Obchodná akadémia
SOŠOaS
SOŠ Pod Sokolicami
37
SSttrreeddnnáá ooddbboorrnnáá šškkoollaa oobbcchhoodduu aa sslluuţţiieebb
T
Trreennččíínn
V spolupráci s MK cudzích jazykov sme v mesiaci jún 2011 absolvovali jazykovo plavecký kurz v Taliansku na ostrove Elba, ktorého sa zúčastnilo 42 študentov 2. ročníkov
hotelovej akadémie a študijných odborov.
Celkovo môţeme hodnotiť činnosť v oblasti TEV kladne. V priebehu celého
školského roka bola práca so ţiakmi na veľmi dobrej úrovni. Uplatňovali sme metódy
diferenciácie a stálej motivácie ţiakov. Veľká pozornosť všetkých vyučujúcich bola
venovaná dodrţiavaniu zásad bezpečnosti.
Konkrétne úlohy MK a jej jednotlivých členov boli splnené.
Dôleţitou úlohou metodickej komisie je organizácia účelových cvičení a kurzov
ochrany človeka a prírody. V školskom roku 2010/2011 sa ţiaci 3. ročníka zúčastnili 3dňového kurzu ochrany človeka a prírody internátnou formou – september, október sa
uskutočnili dva kurzy na Kubrici. Pre ţiakov učebných odborov uskutočnili v septembri dva
kurzy dennou formou. Ţiaci na týchto kurzoch nadobudli vedomosti a zručnosti z oblasti
topografie, prvej pomoci, dopravnej výchovy, ekologickej prípravy, streleckej prípravy,
civilnej ochrany. Účelové cvičenia a kurzy ochrany človeka a prírody plnia nezastupiteľnú
úlohu vo výchovno - vzdelávacom procese. Naďalej spolupracujeme s RZP – asistenčné
sluţby, ktorej pracovníci nám na vysokej úrovni predvádzajú akým spôsobom treba
poskytovať prvú pomoc pri ţivot ohrozujúcich situáciách a ţiaci si bezprostredne po tom,
môţu sami vyskúšať umelé dýchanie a masáţ srdca. V rámci skvalitňovania výučby prvej
pomoci sa v plnej miere vyuţíva zakúpená nová resuscitačná bába. Ţiaci piatich tried sa
v čase KOČaP-u zúčastnili prehliadky hasičskej stanice, kde im hasiči predviedli techniku
s akou pracujú a porozprávali o rôznych zásahoch, na akých sa zúčastňujú. Apelovali na
študentov, aby sa vyhli rôznym ţivot ohrozujúcim akciám.
Vo februári 2011 sa Mgr. Čierna, Mgr. Lenart zúčastnili kreditného vzdelávania
„Tvorba vzdelávacích programov“, ktoré úspešne absolvovali a získali kredity. Členovia našej
MK sa prihlásili aj na ďalšie kreditné vzdelávanie, ktoré rozšíri ich poznatky a vedomosti,
ktoré uplatnia v skvalitnení výučby TEV/TSV na našej škole.
Akcie poriadané našou školou a účasť na SŠH mesta Trenčín
- september 2010
8. –10.9. 2010 KOČaP – denná forma – 3.AB, 3.BA, 3.PD – 65 ţ., veliteľ Dr. Sýkorová
14.,16.,17.9. 2010 KOČaP – denná forma – 3.MD, 3.CH – 51 ţ., veliteľ Mgr. Plšková
23.9. 2010 SŠH cezpoľný beh, 6 ţ.,CH 8. miesto, D 10. miesto zodp. Mgr. Plšková
22.-24.9. 2010 KOČaP Kubrica - 3.HA, 3.HB, 3.OP- 78 ţ., veliteľ Mgr. Čierna
- október 2010
13.-15.10. 2010 KOČaP Kubrica - 3.ČK, 3. OZ – 40 ţ., veliteľ Mgr. Lenart
14.10. 2009 SŠH aerobic maratón 7 ţ. 1.miesto medzi školami, 1. miesto jednotlivci
Monika Nagyová 4.OP
20.10. 2010 SŠH florbal chlapci, 16 ţ., 7. miesto, zodp. Mgr. Lenart
21.10. 2010 SŠH bedminton 4 ţ., D 5. Miesto, CH 6. miesto, zodp. Mgr. Plšková
27.10. 2010 florbal dievčatá 11 ţ., 5. miesto, zodp. Mgr. Plšková
- november 2010
4.11. 2010 SŠH volejbal chlapci 10 ţ., 3. miesto, zodp. Mgr. Čierna
10.11. 2010 SŠH basketbal chlapci 12 ţ., 4. miesto, zodp. Mgr. Lenart
16.11. 2010 SŠH šach 4 ţ., D 1. miesto Šustrová 4.HA, CH 9. miesto zodp. Mgr. Lenart
38
SSttrreeddnnáá ooddbboorrnnáá šškkoollaa oobbcchhoodduu aa sslluuţţiieebb
T
Trreennččíínn
23.11. 2010 SŠH stolný tenis chlapci 3 ţ., 7. miesto, zodp. Mgr. Lenart
30.11. 2010 SŠH stolný tenis dievčatá 3ţ., 5. miesto, zodp. Mgr. Lenart
- december 2010
1.12. 2010 SŠH basketbal dievčatá 10 ţ., 2. miesto, , zodp. Mgr. Plšková
3.11. 2010 SŠH hádaná dievčatá 10 ţ., 2. miesto zodp. Mgr. Čierna
20.12. 2010 XVI. ročník volejbalového turnaja O pohár riaditeľa SOŠOaS, 16 druţstiev, 120
ţ., zodp. Mgr. Čierna, Mgr. Lenart, Mgr. Plšková, - miesto 4.HB, 2. miesto 5.HA, 3. miesto
3.OP
- február 2011
24.2. 2011 SŠH futbal dievčatá 10 ţ., 4. miesto, zodp. Mgr. Čierna
- marec 2011
6.-12.3. 2011 VVLK Makov Kasárne 36 ţ. prvých ročníkov, ved. kurzu Mgr. Čierna
- apríl 2011
8.4. 2011 SŠH veľký futbal chlapci 17 ţ., 3. miesto, zodp. Mgr. Čierna
- máj 2011
25.5. 2011 I. ročník zdravotníckej súťaţe v poskytovaní prvej pomoci 4 ţ., 3. miesto, zodp.
Mgr. Čierna
-jún 2011
1.6. 2011 ÚC č.2 - I.HA, I.HB, I.ČK, I.PS, I.AB, I.AD - veliteľ Mgr. Lenart
1.6. 2011 ÚC č.4 - II.HA, II.HB, II.ČK, II.OP, II.AB, II.CM, II.HD - veliteľ Mgr. Spačková
1.6. 2011 Deň enviromentálnych aktivít –3.OP, 3.OZ, 3.AB, 3.CH, 3.PD, 4.HA, 4.HB veliteľ Mgr. Čierna
7.6. 2011 ÚC č.2 – I.DA, I.CH – veliteľ Mgr. Čierna
7.6. 2011 ÚC č.4 – II.OZ, II.BA, II.DH – veliteľ Dr. Sýkorová
10.-19.6. 2011 jazykovo-plavecký kurz Taliansko, ostrov Elba v spolupráci s MK cudzích
jazykov, 42 ţ. druhého ročníka HA, HB, ČK, OZ vedúca kurzu Mgr. Čierna
V júni vyvrcholil dohodobý turnaj chlapcov vo futbale, ktorého sa zúčastnilo 8 druţstiev,
72ţ., 1. miesto obsadila 3. HA trieda, zodp. Mgr. Čierna, Mgr. Lenart
Medzi školami mesta Trenčín sme v rámci SŠH obsadili 3. miesto. V školskom roku
2010/2011 sa členovia našej MK zapojili, spolupracovali alebo zorganizovali 28 akcií,
v športových akciách a reprezentácii školy bolo zapojených 631 ţiakov našej školy
Metodická komisia obchodu, podnikania a sluţieb
Metodická komisia zabezpečovala priebeţne jednotlivé úlohy v zmysle plánu práce.
Výchovno-vzdelávacia činnosť
39
SSttrreeddnnáá ooddbboorrnnáá šškkoollaa oobbcchhoodduu aa sslluuţţiieebb
T
Trreennččíínn
Na našej škole sa uskutočňuje projektové vyučovanie v rámci predmetu Aplikovaná
ekonómia pre študentov 3. ročníka odboru obchod a podnikanie pod vedením odborných
učiteliek Ing. Sidónie Korienkovej a PhDr. Miriam Filínovej. Výučba prebieha pomocou online učebnice a internetu. Tento projekt pomáha chápať študentom základné princípy
podnikania a ekonómie, úlohu konkurencie a pripravuje ich na zapojenie sa do pracovného
procesu konkrétnou činnosťou. Zapojení študenti dostávajú certifikáty o absolvovaní tohto
projektu.
Študenti odboru obchod a podnikanie vykonali v uplynulom školskom roku praktickú časť
odbornej zloţky maturitnej skúšky, pri ktorej vyuţívali účtovný softvér OMEGA. Študenti,
ktorí dosiahli prospech výborný a chválitebný dostali originálny certifikát, ktorý preukazuje
schopnosť pracovať s týmto softvérom.
Pre študentov odboru obchod a podnikanie bola zabezpečená odborná prax na mnohých
pracoviskách, ako sú cestovné kancelárie, daňový úrad, zdravotná poisťovňa, účtovnícke
spoločnosti, ale aj podnikateľské subjekty.
Študenti odboru kaderník sa zúčastnili odborného školenia na tému farbenie vlasov, práca
a komunikácia so zákazníkom a nové trendy strihov.
Materiálno-technické zabezpečenie výučby
Metodická komisia úspešne vyuţíva pri výuke časopis s odbornou tématikou TREND. Tieţ
boli zakúpené odborné knihy pre učiteľov.
Ing. Búriová sa zúčastnila školenia o zmenách v problematike o DPH. O novinkách
informovala aj ostatných členov komisie. Ing. Bagar sa podieľal na ekonomickej časti SOČ
študentky Lindy Katjalovej zo 4. HA s názvom „Srbsko“. Minimálne dvakrát ročne pripravuje
pre všetkých členov komisie referát o novinkách v ekonomickej oblasti.
Na vyučovanie odborných predmetov sa vyuţívajú odborné počítačové učebne s pripojením
na internet, elektronické písacie stroje, notebooky a softvérové programy.
Majstri odborného výcviku pre odbor kaderník a kozmetik sa uţ tradične zúčastnili odborných
školení na tému tvorby spoločenských účesov, strihov, farbenia vlasov, technológie práce
s farbami, svadobného a spoločenského líčenia.
Mimovyučovacia činnosť
V septembri sa uskutočnilo pre triedy odboru obchodu a podnikania školské kolo Bussiness
Masters – ekonomických hier, ktoré u študentov prehlbujú schopnosti investovať. Okrem toho
rozvíjajú slovnú zásobu z anglického jazyka, nakoľko študenti môţu investovať len vtedy, ak
správne odpovedia na otázky nielen v slovenčine, ale aj v anglickom jazyku. Z nášho kraja
postúpili do celoštátneho kola v Bratislave len študenti našej školy a umiestnili sa na peknom
siedmom mieste / všetkých druţstiev bolo 12 /.
Uţ tradične si študenti obchodu a podnikania merajú svoje účtovnícke znalosti v školskom
kole súťaţe Mladý účtovník.
Tieţ tradičnou sa stala súťaţ v písaní na elektronických písacích strojoch najmä pre študentov
odboru obchodu a podnikania. Súťaţ prebieha v dvoch kategóriách: začiatočníci a pokročilí.
Umiestnenie v kategórii začiatočníci:
1. miesto – Chrastinová Paulína – I. PS
2. miesto – Jakubcová Diana – I. PS
3. miesto – Svoboda Tomáš - I. PS
40
SSttrreeddnnáá ooddbboorrnnáá šškkoollaa oobbcchhoodduu aa sslluuţţiieebb
T
Trreennččíínn
Umiestnenie v kategórii pokročilí:
1. miesto – Malovcová Andrea – 4. OP
2. miesto – Gombárová Katarína – 3. OP
3. miesto – Gorelka Kristián – 3. OP
Súťaţ pripravili Ing. Vlnová Danica a PaedDr. Zahradníková Zuzana.
Študenti 3. ročníka odboru maliar Jozef Jarabý a Filip Fero sa zúčastnili súťaţe „Maliar
2010“ v Nových Zámkoch, ktorú organizoval Cech maliarov Slovenska, kde obsadili pekné
4. miesto. Títo študenti dosahovali vo svojom odbore výborné výsledky, o čom svedčí aj 2.
miesto na celoslovenskej súťaţi JUVYR a tieţ 4. miesto na medzinárodnej súťaţi učňov
„Maliar 2011“. Na súťaţe ich pripravovala odborná učiteľka Ing. arch. Hanová Oľga
a majster odborného výcviku Vlk Pavol.
Študentka 4. ročníka odboru obchodný pracovník Lucia Orságová sa pod vedením
majsterky odborného výcviku Robotovej Anny zúčastnila medzinárodnej súťaţe darčekového
balenia „Moderná Európa“, na ktorej obsadila úspešné 4. miesto.
V odbore kaderník sa študenti zúčastnili medzinárodnej súťaţe HAIR CUP 2011.
Študenti odborov kaderník, kozmetik, obchodný pracovník, maliar, hotelová akadémia
pripravili v mesiaci decembri prezentáciu školy, ktorá sa konala v Trenčianskej Teplej a na
Výstavisku Expo Center v Trenčíne pod vedením hlavnej majsterky odborného výcviku
Mgr. Kopuncovej Evy.
Kaţdoročne sa študenti odborov kaderník a kozmetik zúčastňujú exkurzie na výstavu
INTERBEAUTY v Bratislave, aby sa oboznámili s najnovšími trendami vo svojich odboroch.
V odbore kozmetik bola zrealizovaná zaujímavá exkurzia z oblasti kryoterapie
a oxygenoterapie, ako aj z oblasti rôznych druhov masáţí a depilácie cukrovou pastou.
Metodická komisia gastronomických predmetov
Tematické plány
Učitelia odborných predmetov vypracovali tematické plány pre kaţdý predmet podľa
stanovených pokynov a odovzdali ho predsedovi predmetovej komisie v poţadovanom
termíne. Pre ţiakov 3. ročníka hotelovej akadémie boli vypracované plány z dôvodu nástupu
na zahraničnú prax nasledovne:
3. ročník HA – vyučovanie:
– nástup na prax:
4. ročník HA – vyučovanie:
september 2010 – apríl 2011
máj 2011
15. október 2010 – jún 2011
Ţiaci prvých, druhých a tretích ročníkov sa učili podľa nových učebných plánov a osnov
vypracovaných vyučujúcimi v júni školského roka 2007/08. Predseda PK odovzdal vytlačené
tematické plány /štvrtý a piaty ročník/ pre školský rok 2010/2011 zástupkyni pre OV Ing. Eve
Mydlovej spolu so školským vzdelávacím programom do 15. 09. 2010 v elektronickej
podobe. Výučné listy pre ţiakov 4. ročníka HA sa uskutočnili v júni 2010. V spolupráci
s majstrami OV boli pripravené všetky potrebné materiály pre písomnú, praktickú a teoretickú
41
SSttrreeddnnáá ooddbboorrnnáá šškkoollaa oobbcchhoodduu aa sslluuţţiieebb
T
Trreennččíínn
časť. Ţiaci, ktorí boli ohodnotení stupňom prospechu nedostatočný, vykonajú náhradnú
klasifikáciu v posledný augustový týţdeň.
Odborné exkurzie /realizovali sa podľa plánu exkurzií pre šk. rok 2010/2011:
Exkurzia v kúpeľnom hoteli Thermia Palace v Piešťanoch
Dátum: 09. 11. 2010
Trieda: 5. HB
Zorganizoval: Ing. Jela Rácová
Pedagogický dozor: Ing. Jela Rácová, Ing. Marcela Stanková
Do školského časopisu Jilemak.edupage.org text a fotografie dodala Ing. Marcela Stanková:
„V rámci vyučovacieho predmetu hotelový a gastronomický manaţment ţiaci absolvovali
exkurziu do kúpeľného hotela Thermia Palace v Piešťanoch. Študenti boli oboznámení
s prevádzkou ubytovacích, stravovacích a doplnkových sluţieb, zameranými najmä na
kúpeľné procedúry a wellness. Mali moţnosť zhodnotiť význam a vyuţitie liečivých
prírodných zdrojov v hotelovej praxi. Oboznámili sa s činnosťou pracoviska Guest service“.
Exkurzia v v bratislavských hoteloch Falkensteiner a Devín
Dátum: 10. 12. 2010
Trieda: 5. HA
Zorganizoval: Ing. Marcela Stanková
Pedagogický dozor: Ing. Marcela Stanková, Ing. Milena Mjartanová
Do školského časopisu Jilemak.edupage.org text a fotografie dodala Ing. Marcela Stanková:
„Exkurzia sa uskutočnila v rámci vyučovacieho predmetu hotelový a gastronomický
manaţment. Cieľom bolo oboznámiť sa s prevádzkou 4-hviezdičkových hotelov pre business
klientelu, s priestormi pre konanie kongresových podujatí a ich vybavením, s ponukou
stravovacích sluţieb, wellness a ostatných doplnkových sluţieb. Ţiaci mohli porovnať dva
typy hotelov. Hotel Falkensteiner v novej, modernej budove a hotel Devín v budove z 50-tych
rokov 20. storočia. Navštívili sme aj francúzsku reštauráciu v hoteli Devín, ktorá bola pre rok
2010 ocenená v prestíţnej súťaţi Gault Millau“.
Exkurzia na veľtrhoch Danubius Gastro, ITF Slovakiatour v Bratislave
Dátum: 21. 01. 2011
Trieda: 3. HA, 3. HB /doplnené ţiakmi 1., 3. a 5. ročníka/
Zorganizoval: Ing. Radoslav Meravý
Pedagogický dozor: Ing. Marcela Stanková, MVDr. Marta Kresseová, Ing. Anna Kačincová
Do školského časopisu Jilemak.edupage.org text dodala Ing. Marcela Stanková:
„Kaţdoročne sa ţiaci našej školy zúčastňujú prehliadky najvýznamnejších veľtrhov
v odboroch gastronómia a cestovný ruch: Danubius Gastro a ITF Slovakiatour. Na veľtrhu
Danubius Gastro sa ţiaci oboznámili s modernými technologickými zariadeniami,
surovinami, zaujalo ich vyrezávanie zo zeleniny a ovocia /carving/, výroba dekorácií
z karamelu, niektoré práce z kuchárskej súťaţe – Poézia v gastronómii. Sledovali barmanskú
súťaţ. Na veľtrhu Slovakiatour sa ţiaci oboznámili s prezentáciami regiónov cestovného
ruchu, cestovných kancelárií, kúpeľov, ubytovacích zariadení, dopravných spoločností, Zväzu
hotelov a reštaurácií a iných podnikov a inštitúcií cestovného ruchu“.
Súťaţe zručnosti
42
SSttrreeddnnáá ooddbboorrnnáá šškkoollaa oobbcchhoodduu aa sslluuţţiieebb
T
Trreennččíínn
Kaţdoročne sa naši ţiaci zúčastňujú súťaţí zručností, či uţ na našej škole alebo na iných
školách, kde môţu predviesť svoje kuchárske, čašnícke alebo cukrárske umenie. V školskom
roku 2010/11 to boli nasledovné súťaţe a umiestnenia:
Bratislava „9. St. Nicolaus cup 2011“ (21. 01. 2011)
Hupková Denisa 5. HA – absolútny víťaz
Medeková Nikola 2. HA - účasť
Košice „Cassovia cup 2011“ (23. 03. 2011)
Medeková Nikola 2. HA – 1. miesto
Šmatlanek Alfred – účasť
Ţiakov pripravovala na jednotlivé súťaţe Nora Nápoká.
Piešťany „Mladý somelier“ (18. – 19. 04. 2011) – 12. ročník medzinárodnej súťaţe
juniorov
Bučková Denisa 3. HB – 11. miesto
Vavrová Zuzana 4. HB – 13. miesto
V konkurencii 24 súťaţiacich zo Slovenska a Česka sa súťaţilo v troch častiach: písomný test,
degustácia vzoriek vína, servis vína pri stole hosťa.
Ţiakov pripravovala na súťaţ Mgr. Janka Švančarová.
Púchov „7. ročník Top barman 2011“ (28. - 29. 04. 2011)
Vranová Ivana 2. HA – účasť
Medeková Nikola 2. HA – účasť, cena za najsympatickejšiu barmanku
Ţiakov pripravovala na súťaţ Ing. Martina Barteková.
Nové Zámky „Barista junior 2011“ (07. 04. 2011)
Denisa Bučková 3. HB - účasť
Petrus Ondrej 4. HA – dosiahol nasledovné umiestnenie:
1. miesto: v celkovej súťaţi Barista Junior 2011
1. miesto: najlepšie technické prevedenie prípravy kávy
2. miesto: najlepšie cappuccino
Ţiakov pripravovala na súťaţ Ing. Milena Mjartanová.
Bratislava „Moderná Európa“ (24. – 28. 10. 2010) – 6. ročník medzinárodnej súťaţe
ţiakov v odbore kuchár, čašník, barman, cukrár a pracovník marketingu – blok obchod.
Súťaţe sa zúčastnili ţiaci:
Jančová Veronika – 2. HA
Kováčiková Lenka – 5. HA
Medeková Nikola – 2. HA
Bučková Denisa – 3. HB
Petrus Ondrej – 4. HA
Mečiarová Klaudia – 4. HA
Vaňová Lucia – 3. OZ
Orságová Lucia – 3. OZ
43
SSttrreeddnnáá ooddbboorrnnáá šškkoollaa oobbcchhoodduu aa sslluuţţiieebb
T
Trreennččíínn
Umiestnenie:
Kováčiková Lenka, Medeková Nikola, Bučková Denisa – 1. miesto v kategórii obsluha
Medeková Nikola, Bučková Denisa – 3. miesto v kategórii flambovanie
Vaňová Lucia – 2. miesto v kategórii cukrár
Ţiakov pripravovala na súťaţ Ing. Milena Mjartanová, Zuzana Nathanielová, Anna
Robotová.
Dubnica nad Váhom „Krajské kolo geografickej olympiády“ (apríl 2011)
Katjalová Linda 4. HA – kategória A - účasť
Gallo Róbert 4. HB – kategória Z - účasť
Hodálová Veronika 4. HB – kategória Z – účasť
Ţiakov pripravovala na súťaţ Ing. Jela Rácová.
Krúţková činnosť
Someliersky krúţok – pod vedením Mgr. Janky Švančarovej
Tenisový krúţok – pod vedením Ing. Radoslava Meravého
Informačno-propagačný krúţok – pod vedením Ing. Mileny Mjartnovej ţiaci informujú
o aktivitách a dianí na akademickej pôde školy i mimoškolských aktivitách /formou
informačnej nástenky/ učiteľov, ţiakov i verejnosť.
Krúţok miešania nápojov – pod vedením Ing. Martiny Bartekovej
Krúţok zdravej výţivy – pod vedením MVDr. Marty Kresseovej
Krúţok studenej kuchyne – pod vedením Bc. Oľgy Galkovej
Vzdelávanie odborných učiteľov
Vyuţívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 18. 01. 2011 –
Ing. Martina Barteková, Ing. Radoslav Meravý.
Maturitné a záverečné skúšky
Učitelia odborných predmetov i MOV sa podieľali na príprave tém pre PČ OZ MS i TČ OZ
MS. Taktieţ pripravovali písomnú, praktickú a teoretickú časť záverečnej skúšky.
Členovia PK i majstri MOV boli menovaní za členov predmetových maturitných komisií na
Strednej odbornej škole obchodu a sluţieb Trenčín, za predsedov predmetových maturitných
komisií pre PČ aj TČ OZ MS na iných školách (Púchov, Nové Mesto nad Váhom, Povaţská
Bystrica, Prievidza), za podpredsedov na záverečných skúškach na Strednej odbornej škole
obchodu a sluţieb Trenčín a za predsedov skúšobnej komisie na iných školách /Púchov,
Prievidza/. Spoluprácu medzi majstrami odbornej výchovy a učiteľmi odborných predmetov
je potrebné do budúcnosti vylepšovať a prehlbovať. Majster odbornej výchovy je povinný
včas informovať triedneho učiteľa o zmenách skutočností.
Stredoškolská odborná činnosť
44
SSttrreeddnnáá ooddbboorrnnáá šškkoollaa oobbcchhoodduu aa sslluuţţiieebb
T
Trreennččíínn
Nové Mesto nad Váhom SOČ – kategória hotelierstvo a cestovný ruch (apríl 2011)
Veronika Gajdošová 3. HA – školské kolo - 1. miesto
– regionálne kolo – 3.miesto
Ţiačku pripravovala na súťaţ Ing. Jela Rácová.
Kvalitná odborná kniţnica
Vytvorenie kvalitnej odbornej kniţnice zostáva i naďalej naším cieľom. Evidenciu kníh zabezpečuje Bc. Oľga Galková v spolupráci s učiteľmi odborných predmetov.
Odoberáme odborné časopisy:
Gastro - zabezpečuje Ing. Marcela Stanková
Hotelier - zabezpečuje Ing. Marcela Stanková
Cestovateľ - zabezpečuje Ing. Jela Rácová
Horeca – zabezpečila Ing. Eva Mydlová
Pekárstvo cukrárstvo - zabezpečuje Ing. Anna Kačincová
Ďalšie aktivity, zahraničná spolupráca
Úprava školských vzdelávacích programov pre nadstavbové štúdium – počas 2. polroka
sa priebeţne podieľali na tvorbe nových vzdelávacích programov, formálnej i obsahovej
úprave pre odbory 6421 4 spoločné stravovanie a 6403 4 podnikanie v remeslách a sluţbách
nasledujúci učitelia:
Ing. Zuzana Gloneková, Ing. Mária Zaťková, Ing. Mária Búriová, Ing. Jela Rácová,
Ing. Marcela Stanková, Ing. Milena Mjartanová, Ing. Danica Vlnová, PhDr. Miriam Filinová,
Mgr. Ivana Škundová, Ing. Boris Bagar, Ing. Radoslav Meravý.
Súťaţ na www.zborovna.sk v zasielaní učebných pomôcok: Ing. Marcela Stanková
- január 2011 – 3. miesto na Slovensku a 1. miesto v kraji
- február 2011 – 2. miesto v kraji
- marec 2011 – 1. miesto v okrese
45
SSttrreeddnnáá ooddbboorrnnáá šškkoollaa oobbcchhoodduu aa sslluuţţiieebb
T
Trreennččíínn
Praktické vyučovanie
Majstri odborného výcviku odbory sluţieb
Gabrielová Zlata, Kmeťová Lucia, Marková Petra, Bc. Nováková Františka, Bc., Ozimá
Vladimíra, Bc., Škundová Ivana, Mgr., Šimková Adriana, Vlk Pavol
Majstri odborného výcviku gastronomické odbory
Davidková Anna, Bc., Gavendová Jana, Bc., Hricková Katarína, Jamborová Ľudmila, Bc.,
Magula Jozef, Bc., Mlčúchová Marta, Nápoká Nora, Nathanielová Zuzana, Pecháčková
Gabriela, Repáňová Helena, Bc., Sabalová Soňa, Serišová Brigita, Bc., Sýkorová Galina, Bc.,
Šedivá Mária, Tinková Ľudmila
Hlavné majsterky odborného výcviku
Kopuncová Eva, Mgr., Mikšíková Alena, Klimová Anna, Bc., Nováková Jarmila, Mgr.
Zástupkyňa pre PV:
Ing. Eva Mydlová
do 31.12.2010
Ing. Martina Barteková od 01.01.2011
Začínajúci pedagogický pracovník:
Nápoká Nora – MOV pre odbor čašník, servírka, hostinský(á)
Nathanielová Zuzana - MOV pre odbor cukrár
Marková Petra - MOV pre odbor kozmetik
Uvádzajúci pedagogický pracovník:
Ing. Mydlová Eva
ODBORNÝ VÝCVIK - úsek SLUŢBY
SÚŤAŢE
mesiac
30.9.-1.10.2010
27.10.2010
24.11.2010
25.11.2010
4.2.2011
30.-31.3.2011
Názov
Súťaţ učňov „Maliar 2010“
v N. Zámkoch, organiz. Cech
maliarov Slovenska
Medzinárod.súťaţ darček.
balenia „Moderná Európa“
Celoslovenská súťaţ JUVYR
učebný odb. maliar
Mená súťaţiacich, trieda
Pod vedením
Jozef Jarabý, 3.MD
Vlk Pavol, MOV
Filip Fero, 3.MD
Hanová O., odborný
učiteľ
Lucia Orságová, 4.OZ – Robotová Anka,
obchod. pracovník
MOV
Jozef Jarabý, 3.MD
Vlk Pavol, MOV
Filip Fero, 3.MD
Hanová O., odborný
učiteľ
Celoslovenská súťaţ JUVYR Ľubica Michalcová,4.OZ Šimková A., MOV
štud. odb. kozmetik
Medzinárod.súťaţ kaderník. Katarína Lašová, 3.MD Kmeťová L., MOV
a vizáţistov HAIR CUP 2011 Michael Štolúnová,3.PD
Ľubica Michalcová,4.OZ Marková P., MOV
Medzinárod.súťaţ učňov
Jozef Jarabý, 3.MD
Vlk Pavol, MOV
„Maliar 2011“
Filip Fero, 3.MD
Hanová O.,odborný
učiteľ
46
umiestnenie
4.miesto
4.miesto
2.miesto
účasť
účasť
účasť
4.miesto
SSttrreeddnnáá ooddbboorrnnáá šškkoollaa oobbcchhoodduu aa sslluuţţiieebb
T
Trreennččíínn
EXKURZIE
mesiac
1.10.2010
Názov
Výstava INTERBEAUTY
15.10.2010
Kryoterapia, oxygenoterapia
Trieda
3.PD, 2.HD., 1.AD
kaderník
4.OZ kozmetik
4.OZ kozmetik
3.11.2010
11.3.2011
Obchodné sluţby
BEAUTY FORUM
2.OZ obch.pracovník
3.OZ kozmetik
17.6.2011
Depilácia cukrovou pastou
3.OZ kozmetik
17.6.2011
Trend strihy, melír
1.DA, 2.DH kaderník
21.6.2011
Farbenie, vlasová kozmetika
Klear max
Pedikúra, masáţ nôh
1.AD, 2.HD
22.6.2011
2.OZ
Dozor MOV
Firma
Ozimá V.,Kmeťová L., Incheba
Nováková F.
Bratislava
Marková
ECOM
DDV
Marková P.
Trenčín
Škundová I.
NC Max,
Marková P.
Expocenter
TN
Marková P.
KSBliss
Trenčín
Kmeťová L.
Kaderníctvo
Desire,TN
Kmeťová L.
Trenčín
Klear max
Marková P.
Domus
Petra, TN
PREZENTÁCIE
mesiac
december
december
december
Názov
Deň otvorených dverí – doma
kaderník, kozmetik,
obch.pracovník, maliar
Prezentácia školy
kozmetik, obchod.pracovník
Zabezpeč. triedy
1.AD, 2.HD, 3.PD
4.OZ
4.OZ, 2.CM
3.OZ
Zodpovedný MOV
Firma
Ozimá, Kmeťová,
SOŠ OaŠ
Šimková, Marková, Trenčín
Škundová, Vlk
Kopuncová
ZŠ Trenč.
Teplá
Prezentácia školy – všetky
odbory
ţiaci 4.HA
Kopuncová
Výstavisko Expo
Center TN
ŠKOLENIA ŢIAKOV
mesiac
22.2.2011
Názov
Trinity – farbenie vlasov, nové
trendy strihov
Trieda
3.MD, 2.DH., 1.DA
kaderník
zabezpečuje MOV
Firma
Kmeťová L.
TRINITY
Trenčín
3.6.2011
Farbenie vlasov, vzťah k
zákazníkovi
1.AD, 2.HD, 3.PD
kaderník
Ozimá V.
ŠKOLENIA MOV
mesiac
5.10.2010
Názov
Trinity - spoločenské účesy,
Strihy, farbenie
16.11.2010 BRAZIL KERATIN/kader.škol.
7.2. 2011
8.4.2011
10.4.2011
Spoločenské účesy, strihy a
farbenie
Colometria – technológia
S farbami
FOTO MAKE-UP svadobné a
spoločenské líčenie
Meno MOV
Ozimá Vladimíra
Nováková Františka
Kmeťová Lucia
Kmeťová Lucia
Ozimá Vladimíra
Nováková Františka
Kmeťová Lucia
Marková Petra
47
Firma
Trinity TN
Trenč. Teplice
Complete care
Ţilina
Trinity TN
Trenč. Teplice
Framesi
Ţilina
ECOM DDV
Trenčín
TRINITY
Trenčín
SSttrreeddnnáá ooddbboorrnnáá šškkoollaa oobbcchhoodduu aa sslluuţţiieebb
T
Trreennččíínn
V školskom závode Gastrocentrum a formami cateringu, ţiaci pod dozorom majstrov
odborného výcviku reprezentovali školu zabezpečovaním odborných akcií:
Január -
FY Bioderma – 50 osôb Gastro
Ples Hospic – 100 osôb Gastro
Február -
Ples HZDS – 80 osôb Gastro
Ples Lekárov – 270 osôb Dom armády
Ples Kresťanských rodín – 100 osôb Gastro
Marec -
Slovenský zväz telesne postihnutých 140 osôb Dom armády – slávnostná
večera
Apríl -
Ţivnostenský snem – 70 osôb zabezpečenie akcie TSK
Slovenská komora zubných lekárov - 400 osôb Gastro
Máj -
Raut - p. Mikloš - 100 osôb Gastro
Recepcia - Klub vojenských veteránov - 50 osôb Dom armády
September - Stretnutie novinárov - 30 osôb Gastro
Október -
Stretnutie rodákov p. Malast – 50 osôb Gastro
Slovenské ţeleznice – spoločenský večierok - 80 osôb Gastro
Čaša vína - 60 osôb p. Duhár Dom armády
Stretnutie rodákov - 50 osôb Gastro
November - Slovenský zväz telesne postihnutých - 140 osôb Dom armády
Recepcia - Festival francúzskych filmov - 120 osôb Gastro
Recepcia - 100 osôb Galéria Bazovského
Recepcia - 60 osôb Piaristické gymnázium
Recepcia p. Beníček - 60 osôb Dom armády
December - FY Glainsten – vianočné posedenie - 80 osôb Gastro
FY Casallia – vianočné posedenie - 60 osôb Gastro
Zdravotná škola – vianočné posedenie - 60 osôb
Raut -250 osôb agentúra Slnko Slnko Gastro
Január -
Ples Hospic - 100 osôb Gastro
Február -
Ples Lekárov – 270 osôb Dom armády
Raut - 80 osôb Galéria Bazovského , Krst knihy
Ples Kresťanských rodín – 100 osôb Gastro
Marec -
Slovenský zväz telesne postihnutých -135 osôb Dom armády
Raut - 70 osôb FY CROSS Dom armády
48
SSttrreeddnnáá ooddbboorrnnáá šškkoollaa oobbcchhoodduu aa sslluuţţiieebb
Máj -
T
Trreennččíínn
Pádivého Trenčín -80 osôb Gastro
Recepcia - 30 osôb Konštrukta Industry
Ţiaci odborov kuchár, čašník, servírka, hostinský(á) vykonávali v školskom roku 2010/2011
odborný výcvik aj v prevádzkach zmluvných partnerov:
Nemšová –
Dubnica nad Váhom –
Trenčín –
Trenčianske Teplice –
Nemšovanka
hotel Kristína, Gaudeamus, Alfa
Vodníček, Artur, Country, AVK Pub, Mexická reštaurácia,SAD,
Venézia, hotel Grand, Castelo, Velog, Slovakotex, Cinema,
VII.ZŠ
Most slávy, Trenčianske kúpele (Krym, Pax, Gurman, Slovakia),
Pizza Teplitz
Zahraničná prax
V školskom roku 2010/2011 ţiaci našej školy absolvovali aj zahraničnú prax v nasledovných
destináciách:
Cyprus - Protaras v hoteloch
Malama, Tssokos, Pantelia, Mimosa, Capo Bay,
Sunrise, Grecian Park
Agya Napa v hoteloch
Sungarden, Grecian Bay, Grecian Sans, Faros, Kermia,
Panas, Electra, Nissi Beach, Olympic Lagoon
Limassol v hoteloch
Grand resort, Elias
Pafos v hoteloch
Alexandria the Great, Constantino Bros, Aqua sol
Village, Athena Hills-Intercontinental
Grécko - v hoteloch
Alea , Atlantika Sensatori, Aphrodite, Bali Beach, Sun
beach Resort, Minoa Palace, Stella Palace
Francúzsko – v hoteloch
Sarlaluna Vacances
V destináciách Cyprus a Grécko absolvovalo prax 144 ţiakov 3. a 4. ročníkov odboru
hotelová akadémia, kuchár, čašník, servírka, hostinský (á), cukrár, obchod a podnikanie.
Vo Francúzsku absolvovalo prax 5 ţiakov druhého ročníka odboru hotelová akadémia a jedna
ţiačka 5. ročníka odboru hotelová akadémia.
49
SSttrreeddnnáá ooddbboorrnnáá šškkoollaa oobbcchhoodduu aa sslluuţţiieebb
T
Trreennččíínn
V rámci zahraničnej praxe sme spolupracovali so spoločnosťami:
Tecoma Contract, s.r.o., Bratislava a JHOLE, s.r.o., Brezno.
Odborné kurzy
September -
baristický lektor p. Stanislav Cibuľa
zúčastnili sa ţiaci 3. a 4. ročníkov učebných i študijných odborov
Apríl -
baristický lektor p. Michal Křiţka
zúčastnili sa ţiaci 3. a 4. ročníkov učebných i študijných odborov
Máj -
barmanský lektor Ing. Jozef Roth
zúčastnili sa ţiaci 2. ročníkov učebných i študijných odborov
sommeliersky lektor p. Andrej Gubány
zúčastnili sa ţiaci 4. ročníkov študijných odborov
50
SSttrreeddnnáá ooddbboorrnnáá šškkoollaa oobbcchhoodduu aa sslluuţţiieebb
T
Trreennččíínn
(1) – j
Projekty
Výučba v reálnych podmienkach ako Modul škola realitou
V období od septembra 2010 do júna 2012 sa na našej škole realizuje projekt pod názvom
Výučba v reálnych podmienkach ako Modul škola realitou, spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.
Výška nenávratného finančného príspevku predstavuje sumu 321 430,32 Eur.
Strategickým cieľom projektu je zvýšenie efektívnosti školského vzdelávacieho programu
SOŠ implementáciou nových foriem a metód vzdelávania.
Cieľovou skupinou projektu je: 100 študentov 1. ročníka, tried 1.HA,1.HB,1.ČK,1.KZ
a 1.CH, 30 študentov 3.ročníka a 18 pedagogických zamestnancov.
V období od marca do mája 2011 prebehol na škole Kurz anglického jazyka so zameraním na
odbornú slovnú zásobu v oblasti gastronómie a hotelierstva pod vedením 3 zahraničných
lektorov: Christos Karniadakis (Kréta), George Lintis (Cyprus), Theo Charalambous
(Cyprus).
Následne v období od mája do októbra 2011 30 študentov absolvovalo zahraničnú stáţ na
Cypre, v hoteli Grand Resort, Limassol. 18 pedagogických zamestnancov absolvovalo
zahraničnú stáţ v tomto hoteli v období od júna do októbra 2011. Súčasťou stáţe boli
intenzívne jazykové kurzy pod vedením 3 zahraničných lektorov.
V rámci aktivít projektu bola vytvorená nová učebná pomôcka na výučbu anglického jazyka
aj s DVD, vytvorili sa nové učebne určené na simuláciu hotelových stredísk: stredisko pre
gastronómiu, pre servis a hotelovú recepciu a pre hotelový manaţment. Od novembra 2011
bude v novovytvorených učebniach prebiehať výuka 2 nových predmetov „Komunikácia
s hosťom v anglickom jazyku“ a „Modelovanie prevádzky hotelov“, ktoré boli vytvorené
v rámci projektu. Tejto časti projektu sa zúčastní 100 študentov.
Zahraničná stáţ
Ţiaci
Trieda 3.HA
Aninová Simona
Antalová Katarína
Baginová Andrea
Dobiášová Jana
Hučková Barbora
Jánsky Filip
Kuchtiaková Adriana
Pavlíková Lenka
Rutová Simona
Vlčková Veronika
51
SSttrreeddnnáá ooddbboorrnnáá šškkoollaa oobbcchhoodduu aa sslluuţţiieebb
T
Trreennččíínn
Trieda 3.HB
Adam Denis
Adamíková Tamara
Bučková Denisa
Cibuľová Michaela
Dorčáková Dominika
Hamadová Mária
Herceg Oliver
Janíková Bronislava
Korenačková Petra
Miškeje Michaela
Ruţičková Michaela
Soldánová Michaela
Steigerová Jana
Škripec Peter
Vlčková Veronika
Zelová Natália
Trieda 3.ČK
Beneš Róbert
Kvasničková Veronika
Šmatlánek Alfréd
Tallo Denis
Celkový počet ţiakov bol 30, ţiaci pracovali na Cypre v hoteli Grand Resort***** v meste
Limassol. V hoteli pracovali na pozíciách kuchár, čašník, servírka, chyţná.
Pedagógovia
1. turnus 4.6.-2.7.
Ing. Švedová Jana
Ing. Búriová Mária
Ing. Mjartanová Milena
MVDr. Kresseová Marta
2. turnus 27.6.-2.8.
Ing. Nápoký Milan
Ing. Benková Katarína
Ing. Barteková Martina
Mgr. Švančarová Janka
Mgr. Nováková Jarmila
3. turnus 12.7.-1.9.
Nápoká Nora
52
SSttrreeddnnáá ooddbboorrnnáá šškkoollaa oobbcchhoodduu aa sslluuţţiieebb
T
Trreennččíínn
4. turnus 2.8.-1.9.
Mgr. Švecová Lucia
Mgr. Vasková Barbora
Bc. Klimová Anna
Bc. Sýkorová Galina
5. turnus 1.9.-30.9.
Ing. Rácová Jela
Ing. Meravý Radoslav
Bc. Galková Oľga
6. turnus 14.9.-8.10.
Ing. Mydlová Eva
53
SSttrreeddnnáá ooddbboorrnnáá šškkoollaa oobbcchhoodduu aa sslluuţţiieebb
(1) - k
T
Trreennččíínn
Výsledky inšpekčnej činnosti
Štátna školská inšpekcia vykonala 16. 3. 2011 tematickú inšpekciu č. 3136/2010-2011
v zastúpení Ing. Zuzany Machunkovej.
Predmet inšpekčnej činnosti:
Realizácia externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v strednej odbornej
škole.
Závery:
V kontrolovanom subjekte vedenie školy pripravilo a zabezpečilo externú časť maturitnej
skúšky a písomnú zloţku internej časti maturitnej skúšky z cudzích jazykov podľa pokynov.
Priebeh a organizácia boli zabezpečené v súlade s centrálnymi pokynmi.
Nevyskytli sa ţiadne odborné ani organizačné problémy.
ŠŠI konštatovala, ţe jeden ţiak štúdia jednotlivých predmetov nebol pripravený na vykonanie
maturitnej skúšky, ţiak nemal vykonané všetky komisionálne skúšky zo všetkých predmetov
do 31. 1. 2011. Uvedenému študentovi bola okamţite zastavená moţnosť konať maturitné
skúšky v školskom roku 2010/2011.
54
SSttrreeddnnáá ooddbboorrnnáá šškkoollaa oobbcchhoodduu aa sslluuţţiieebb
(1) – l
T
Trreennččíínn
Materiálno-technické a priestorové podmienky školy
Materiálno-technické zabezpečenie
Je na primeranej, aţ dobrej úrovni, pravidelne obnovované a doplňované v rámci beţných, aj
investičných výdavkov. V ďalších rokoch je potrebné realizovať najmä tieto
investičnéaktivity :
- rekonštrukciu priestorov bývalej kotolne so zámerom vytvoriť skladové priestory, archív
a ostatné pomocné priestory
- rekonštrukciu III. podlaţia Gastrocentra pre odbornú výuku ţiakov (stolovňa, kuchyňa,
počítačová učebňa, zázemie)
- vybavenie učební ďalšími interaktívnymi tabuľami.
V rámci opráv beţného charakteru (budovy, učebné priestory, výpočtová technika,
chladiace zariadenia, plynové a vodoinštalačné zariadenia, autá) je potrebné realizovať
ďalšie etapy výmeny okien v hlavnej budove školy za účelom dosiahnutia energetických
úspor a výmeny podláh v hlavnej budove školy, ktoré sú značne poškodené.
Z predchádzajúcich úloh sa podarilo realizovať:
- rekonštrukciu plynovej kotolne v celkovej čiastke 229 tis. €
- stavebné práce na objekte odborných učební Gastrocentrum s vytvorením priestorov
pre odborný výcvik ţiakov na kvalitatívne vyššej technologickej, estetickej a energetickej úrovni.
- nákupy interaktívnych tabúľ pre skvalitňovanie vyučovacieho procesu.
Všetky vyššie uvedené aktivity boli realizované z vlastných zdrojov.
Priestorové zabezpečenie
Objekty v správe školy
Názov objektu
Účel vyuţitia
Adresa
škola
stravovacie
zariadenie
telocvičňa
plynová kotolňa
Jilemnického 24
Hviezdoslavova 4,
Trenčín
Jilemnického 24 TN
Jilemnického 24 TN
hospod.objekt školy
kaderníctvo kozmetika
stravovacie
zariadenie
Jilemnického 24 TN
Jilemnického 24
výuka, výchova
praktická výuka
Jilemnického 24
Trenčín
Učebne pouţívané školou
z toho odborné
všestr.šport.vyuţ.
vykurovanie objektov
školy
admin.činnosť
odborný výcvik
100
100
praktická výuka
100
37
11
55
Kapacitné
vyuţitie v %
100
100
100
100
SSttrreeddnnáá ooddbboorrnnáá šškkoollaa oobbcchhoodduu aa sslluuţţiieebb
T
Trreennččíínn
Nájomné vzťahy (škola je prenajímateľ)
Nájomca
Predmet
Účel nájmu
nájmu
(m2)
Azem Luši
21,94
predaj zmrzliny
Doba
nájmu (od
–do)
1.4.0931.3.14
Cena nájmu
(€/m2)
Doba
nájmu (od
–do)
Cena
nájmu
(€/m)
Cena
nájmu
307
3 684
Nájomné vzťahy (škola je nájomca)
Prenajímateľ
Obec
Trenč.Turná
Stredná
zdravotnícka
škola
Jozef Igaz
Trenčín
Predmet
nájmu
(m2)
Účel nájmu
138
184
Sluţby
ročne
(€)
1. 1. 2004
31.12.2011
prevádzkovanie 1. 1. 2005
výdajne pri ŠJ
neurčito
8,30
ročne
450
8,30
1 145
9 626
výučba
667
8 000
1 324
výučba
54
Cena
nájmu
1.10.2010
30.09.2011
292
Výpoţička (škola je vypoţičiavateľ)
Poţičiavateľ
Centrum sociálnych sluţieb
Predmet
výpoţičky (m2)
70
Účel
výpoţičky
Doba
výpoţičky
(od-do)
poskytovanie 3.9.2006
sluţieb
30.6.2011
56
Sluţby ročne
(€)
bezplatne
SSttrreeddnnáá ooddbboorrnnáá šškkoollaa oobbcchhoodduu aa sslluuţţiieebb
(1) - m
T
Trreennččíínn
Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení
1. V súlade s výkazom k správe o hospodárení za rok 2010 (protokol v prílohe) dotácia
na ţiakov predstavovala čiastku
1 819 384 € (normatívne zdroje), z toho :
mzdy a poistné
1 478 729 €
prevádzka
340 655 €
2. Finančné prostriedky, prijaté za vzdelávacie poukazy boli 21 734 € na zabezpečenie
krúţkovej činnosti (nenormatívne zdroje).
3. Prostriedky od iných fyzických a právnických osôb za prenájom priestorov a zariadenia
škôl v čase keď sa nevyuţívajú na výchovno-vzdelávací proces boli
v čiastke 16 649 €.
57
SSttrreeddnnáá ooddbboorrnnáá šškkoollaa oobbcchhoodduu aa sslluuţţiieebb
(1) – n
T
Trreennččíínn
Koncepčný zámer rozvoja školy
V sťaţňovom dokumente „Koncepcia rozvoja školy“, ktorý bol vypracovaný v roku 2009
na obdobie do roku 2014 nemáme ciele presne časovo ohraničené. Sú rozdelené na
krátkodobé a dlhodobé. Koncepcia bola predstavená riaditeľom školy vo výberovom konaní
na nasledujúce 5 ročné obdobie.
1. VŠEOBECNÉ CIELE A VÝCHODISKÁ ROZVOJA ŠKOLY
Všeobecné ciele súčasnosti sú nielen principiálne, ale aj detailne stanovené
v školských vzdelávacích programoch. Obsahujú nielen ciele vzdelávania, všeobecné
a odborné kompetencie absolventa, ale aj prostriedky, obsah a hodnotenie kvality
vzdelávania. V zásade nie je moţné oddeliť vzdelávaciu a výchovnú zloţku, ktorá nadobúda
stále vyššiu prioritu. Vzdelávanie v SOŠ OaS je veľmi ovplyvnené tieţ súčasnými
nezdravými tendenciami v školstve všeobecne. Je neprimeraný podiel vzdelávania
v gymnáziách a maturitných odboroch odborných škôl. Absolutizácia technických systémov
vo vzdelávacom procese je neprimeraná. Preferujem nezastupiteľné postavenie osobnosti
učiteľa v hodnotovom systéme ţiaka. Popri jeho odbornosti sú nenahraditeľné ľudské
predpoklady pre výchovu, filozofiu budúceho občana, jeho akceptáciu v spoločnosti,
kreativitu a bytie.
Naše preferenčné hodnoty vo vzdelávacom systéme sú:
a) celoţivotný systém vzdelávania bez známok formalizmu
b) odstránenie úzkej špecializácie a mnoţstva odborov v systéme (máme ŠkVP)
c) vo vyšších formách vzdelávať len tých, ktorí majú reálne predpoklady dosiahnuť
poţadovanú vysokú vzdelanostnú úroveň, neplniť percentá maturantov a vysokoškolákov len
preto, ţe sa to po vzore sveta patrí a reálne robiť hanbu učiteľovi, vzdelávacej ustanovizni
a systému, nezamieňať si pojmy „počet absolventov“ a „vzdelanostná úroveň“
d) systematický a účinný, nie formálny odborný rast učiteľov
e) učiť analýzu a syntézu poznatkov, realizovať a aplikovať vlastné závery a myšlienky,
pozdvihnúť sebavedomie študenta
Časť je realizovateľná aj za súčasných podmienok, väčšina vplyvu na kvalitu je však
v systéme. Aj poznanie má svoju cenu vyjadrenú v peniazoch. A to je potrebné zobrať do
úvahy pri krátkodobých, alebo dlhodobých cieľoch.
2. KRÁTKODOBÉ CIELE
Sú dosiahnuteľné v horizonte 2 - 3 roky. Smerujú k dosiahnutiu a zlepšeniu deklarovaného
profilu absolventa školy, udrţaniu a zlepšeniu pozície na trhu vzdelávania. Starý, dobrý
„Jilemák“ má viac ako sto rokov záväzky voči klientom - ţiakom, rodičom, spoločnosti. A tie
je treba plniť a vytvárať nové. V krátkodobom horizonte budem presadzovať:
2.1. Vo vzťahu k pedagogickému procesu
a) dôsledné plnenie kompetenčných predsavzatí a stanovených profilov absolventov
v jednotlivých zloţkách školského vzdelávacieho programu
b) skvalitniť metodiku aplikácie modulového vzdelávania v odborných predmetoch
58
SSttrreeddnnáá ooddbboorrnnáá šškkoollaa oobbcchhoodduu aa sslluuţţiieebb
T
Trreennččíínn
c) v súlade so zákonom o odbornom vzdelávaní pripraviť systém vzdelávania dospelých,
pripraviť školské vzdelávacie programy pre tieto oblasti a aktivity
d) posilniť motiváciu učiteľov a ţiakov v oblasti SOČ a predmetových olympiád
e) skvalitniť vzdelávanie zdravotne znevýhodnených ţiakov, zlepšiť podmienky učiteľom
a ţiakom
f) dobudovať odborné učebne - na cestovný ruch, etiku a náboţenstvo, stolovanie, prípravu
pokrmov
g) zvyšovať kvalitu dvojjazyčného vyučovania vo vybraných odboroch
h) v prípade schválenia realizovať rozsiahlu inováciu vzdelávania v reálnych podmienkach
podľa projektu MODERN SCHOOL
2.2. Vo vzťahu k mikrosieti a odborom štúdia
a) pruţne reagovať na záujem verejnosti a prospešnosť pre spoločnosť v zmenách súčasnej
siete
b) v školskom roku 2011/2012 otvoriť denné nadstavbové štúdium v odboroch 6403 4
podnikanie v remeslách a sluţbách a 6421 4 spoločné stravovanie
2.3. Vo vzťahu k ţiakom
a) rozšíriť podmienky prístupu ţiakov k internetu a počítačom zriadením operatívneho
prístupu k technike na chodbe školy
b) v súlade s moţnosťami pripravovaného zákona o odbornom vzdelávaní pokračovať
v interných preferenciách vybraných odborov a ţiakov
c) skvalitniť systém sociálnej pomoci potrebným ţiakom pomocou neziskového Zdruţenia...
d) zníţeným prahom tolerancie voči nezdravým javom a závaţným priestupkom jednotlivcov
(návykové látky, alkohol, fajčenie, krádeţe, šikanovanie, vandalizmus...) chrániť ostatných
ţiakov pred ich následkami, aktívne uplatňovať jednotlivé stupne výchovných opatrení
e) naďalej rozvíjať zahraničné aktivity nielen pre ţiakov odboru hotelovej akadémie, ale aj
trojročných učebných odborov, vytvoriť najmenej 30 miest ročne pre ich umiestnenie
2.4. Vo vzťahu k rodičom
a) zvýšiť informovanosť rodičov o výsledkoch ţiakov aj pomocou nových elektronických
moţností v ASC agende
b) poskytnúť odborný potenciál zamestnancov školy na ponuku tematických kurzov najmä
v projektoch OTVORENÁ ŠKOLA
c) výberom tém záverečných skúšok a maturitných skúšok umoţniť účasť rodičom na týchto
skúškach
d) rozšíriť systém zliav pre rodičov pri odbere sluţieb poskytovaných ţiakmi
2.5. Vo vzťahu k sociálnym partnerom
a) skvalitňovať doterajšiu spoluprácu s profesijnými organizáciami a zdruţeniami
b) vytvoriť zdruţenie odberateľov s cieľom účinného poradenstva v organizácii a príprave
ţiakov, ich budúcich zamestnancov
59
SSttrreeddnnáá ooddbboorrnnáá šškkoollaa oobbcchhoodduu aa sslluuţţiieebb
T
Trreennččíínn
c) k doterajším sťaţňovým partnerom vyhľadávať ďalších so záujmom podieľať sa na
odbornej príprave ţiakov školy
d) vyhľadávať nových zahraničných partnerov v nemecky hovoriacich oblastiach
2.6. Vo vzťahu k sociálnym otázkam zamestnancov
a) v reálne únosnej miere a v súlade so záujmami školy podporovať vzdelávacie ambície
pedagogických a nepedagogických zamestnancov v kurzoch, seminároch, kvalifikačných
a atestačných druhoch vzdelávania
b) naďalej podporovať skvalitňovanie jazykovej gramotnosti zamestnancov
c) ekonomiku a finančné zdroje školy riadiť tak, aby mohli byť plnené ustanovenia
kolektívnych zmlúv aspoň s minimálnym ročným nárastom (príspevok na cestu do
zamestnania, DDP, soc. fond..)
d) vytvárať ekonomické podmienky na zabezpečenie rastu platov nad rámec schválenej
valorizácie
3. DLHODOBÉ CIELE
Tieto sú podrobne rozpracované v základnej vízii a stratégii školy. Je uvedená
v kaţdom školskom vzdelávacom programe. V zásade pozostáva z cieľoch ako systematický
rozvoj poznávacích schopností, emocionálnej zrelosti a inteligencie ţiaka, jeho
zdokonaľovania, sebaregulácie a schopnosti prevziať zodpovednosť za seba, svoj rozvoj
a tvorivosť.
Dôleţitá je však ich realizácia, ktorá je rozpracovaná v postupných krokoch, z ktorých
v súhrne najdôleţitejšie sú:
a) príprava a tvorba školských vzdelávacích programov s vopred stanovenými cieľmi
b) posilnenie výchovnej funkcie školy
c) posilňovanie úlohy motivácie učiteľov, ich profesionálny a osobnostný rozvoj
d) podpora osobnosti, talentu a záujmu kaţdého ţiaka
e) skvalitnenie spolupráce so sociálnymi partnermi, verejnosťou a ostatnými školami
f) zlepšenie estetického prostredia budovy školy a najbliţšieho okolia
g) zlepšenie materiálnej základne v súvislosti s vyučovaním
NA ZÁVER
Stredná odborná škola obchodu a sluţieb má veľmi dobré postavenie v regióne mesta
Trenčín a jeho okolí. V učebných a študijných odboroch pripravuje ročne viac ako 1000
ţiakov a kaţdoročne úspešne vyraďuje asi 300 absolventov o ktorých je na trhu práce stále
značný záujem a z ktorých časť pokračuje v ďalšom vzdelávaní. Má tieţ bohatú a veľmi
úspešnú históriu siahajúcu aţ do roku 1884 (v tomto roku oslavuje 125. výročie). V tom čase
pán Juraj Boček poloţil základný kameň učňovského školstva. Tento postupne otesávali
generácie pedagógov a narodenej myšlienke vdychovali stále nový a nový ţivot a energiu aţ
do dnešných čias. Po celý čas mala dôveru študentov, rodičov, zamestnávateľov a ostatnej
verejnosti. Snaţil som sa o to doposiaľ a urobím aj naďalej všetko preto, aby sa škola
rozvíjala a stále viac sa prispôsobovala ideálu modernej a kvalitnej vzdelávacej inštitúcie.
60
SSttrreeddnnáá ooddbboorrnnáá šškkoollaa oobbcchhoodduu aa sslluuţţiieebb
(1) – o
T
Trreennččíínn
Dobré a slabé oblasti výchovy a vzdelávania
Ako kaţdá škola a nielen škola máme silné a slabé stránky a tieţ existuje súbor ohrození
a príleţitostí. Je na vedení školy, ktoré v budúcnosti viac ovplyvnia súčasné veľmi dobré
postavenie školy.
Silné stránky školy
1. Záujem verejnosti o štúdium v škole má stabilnú tendenciu. Pre školský rok 2009/10
bolo do našej školy prijatých cca 550 prihlášok záujemcov o štúdium a prijatých ţiakov
do 1. ročníkov bolo 260.
2. Škola má od 15.5.2009 zvýšený stupeň certifikátu ratingovej agentúry ICC Londýn,
ktorý má hodnotu BBB, čo je „vysoko erudovaná a profesionálne vedená inštitúcia“.Je to
najlepšie hodnotenie z 9 stupňov pre školy, ktoré nemajú medzinárodnú pôsobnosť.
Certifikačný stupeň sa kaţdoročne prehodnocuje.
3. Škola má právo vydávať medzinárodné certifikáty absolventom v poţadovanom
svetovom jazyku.
4. Škola je referenčnou školou pre projekt medzinárodnej certifikácie škôl.
5. Hodnotiaci koeficient školy od Štátnej školskej inšpekcie je 1,21 /maximum 2,0/,
priemerné hodnotenie v kraji je 0,70 a na Slovensku 0,78
6. Široká spolupráca so zahraničím cez odbornú prax a študijné pobyty nielen študentov
hotelovej akadémie, ale aj obchodní pracovníci, kozmetičky a trojročné učebné odbory
kaderník, kuchár a maliar.
7. Silné postavenie školy v regióne Trenčína a blízkeho okolia. V niektorých odboroch je
prvotný záujem o prijatie aj 3 násobný.
8. Škola si udrţuje vysoký štandard poţiadaviek na prijatie ţiaka.
Slabé stránky školy
O niektoré odbory, v ktorých poskytuje škola vzdelanie, nie je v rodičovskej verejnosti
záujem, čo je ale celospoločenský problém (maliari, predavači). Do trojročných odborov je
problém náborovať ţiakov, pretoţe niektoré školy robia bezhlavé prijímanie zle
prospievajúcich ţiakov do študijných oborov. Situácia pretrváva permanentne.
Príleţitosti
1. Neustály rozvoj sluţieb na Slovensku.
2. Poţiadavky trhu EÚ na pracovnú silu v oblasti sluţieb.
3. Záujem podnikateľov z Cypru o našich študentov skončil ponukou zriadenia detašovaného pracoviska praktického vyučovania v Pafose s celoročnou kapacitou 172 študentov.
4. Zavedenie nových študijných nadstavbových odborov pre absolventov učebných
odborov a náročný odbor obchodné a informačné sluţby v zahraničnom obchode
o ktorý je zatiaľ menší záujem ako sme predpokladali
61
SSttrreeddnnáá ooddbboorrnnáá šškkoollaa oobbcchhoodduu aa sslluuţţiieebb
T
Trreennččíínn
Hrozby
Najväčšou hrozbou poklesu záujmu o našu školu je nekontrolované zriaďovanie
predovšetkým neštátnych škôl, kde v mnohých prípadoch kritérium na prijatie do náročných
a špičkových odborov stredných škôl je často púha existencia ţiaka a podanie prihlášky.
Prospech a schopnosti sú len okrajové kritérium.
Inou veľmi váţnou hrozbou môţe byť ekonomický prepad spôsobený zvyšovaním
nákladov, prípadne zniţovaním počtu ţiakov prijímaných do 1. ročníka v dôsledku
administratívnych opatrení zriaďovateľa, alebo nezáujmom zo strany verejnosti, zníţením
aktivít a kvality.
Aj minimálny priestor pre výchovu ţiakov v ZŠ stimulujúci záujem o manuálnu prácu
a rozvoj zručností sa stále zmenšuje. Táto spoločnosť na ignorovanie tohto faktu bude
doplácať. Úplne sa zanedbáva výchova remeselných kádrov a technických kapacít.
Z marketingu a podobných štúdií nevyţijeme a nevytvoríme hodnoty.
62
SSttrreeddnnáá ooddbboorrnnáá šškkoollaa oobbcchhoodduu aa sslluuţţiieebb
(1) - p
T
Trreennččíínn
Úspešnosť školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie
ţiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na
ďalšie štúdium
Príprava na výkon povolania
SOŠ OaS zabezpečuje odborný výcvik:
– v školských prevádzkach : Gastrocentrum, ŠJ pri SOŠ, výdajňa pri ZŠ, cukrárska dielňa,
salón sluţieb pri SOŠ, kaderníctvo Ideál v Trenčianskej Turnej, bufet pri SOŠ, bufet v
Dome sociálnych sluţieb, bar Won
– na pracoviskách organizácií, s ktorými má škola uzatvorené hospodárske zmluvy o
zabezpečení odborného výcviku a dohody o zabezpečení odbornej praxe
Na odbornom výcviku pracujú ţiaci pod vedením kvalifikovaných majstrov odbornej
výchovy, na pracoviskách organizácií, vykonávajú ţiaci odborný výcvik pod dohľadom
inštruktorov, ktorí spĺňajú podmienku vyučenia v odbore.
Odborný výcvik pre jednotlivé študijné a učebné odbory zabezpečuje škola na týchto
pracoviskách:
maliar
- odborný výcvik zabezpečujeme systémom vopred dohodnutých prác
predavač, obchodný pracovník
- ţiaci sa pripravujú v skupinových formách pod vedením majsteriek OV v predajniach :
Billa, Tesco, Hypernova
pod dohľadom inštruktorov v predajniach : Tabat textil, Novošport, Kaufland, Mäso údeniny :
Urbánek, Gold-šport
kaderník
- ţiaci sa pripravovali v kaderníctve Trenčianska Turná a v stredisku sluţieb Trenčín – pod
vedením majsteriek OV a pod vedením inštruktorov v salónoch: MONIKA a MONA
v Trenčíne, EFEKT, Štúdio S v Bánovciach nad Bebravou, Bayla v Dubnici nad Váhom,
Woman v Ilave
kuchár, čašník
- ţiaci sa pripravovali v školských závodoch Gastrocentrum, školská jedáleň pri SOŠ, vo
výdajni stravy pri zdravotnej škole . V týchto prevádzkach pracujú ţiaci pod vedením MOV .
V školských kuchyniach pri VII. ZŠ a SOU Ţelezničné, v hoteloch Tatra, Brezina,
v reštauráciách Markus, Diamant, Emdo centro, Pentrir, Slamenný hostinec, Riviera, Boston,
ZK Somer, SHŠ Gastroservis, Country pub v Trenčíne, reštaurácia Cardinál, pohostinstvo M,
hotel Kristína Dubnica n /Váhom a v hoteli Arkádia Bánovce n /Bebravou, S club Nemšová
pracujú ţiaci pod vedením inštruktorov, ktorí zabezpečujú a dohliadajú na ich odbornú
prípravu.
63
SSttrreeddnnáá ooddbboorrnnáá šškkoollaa oobbcchhoodduu aa sslluuţţiieebb
T
Trreennččíínn
cukrár
– ţiaci sa pripravovali na povolanie v priestoroch cukrárskej dielne pri ZSŠ kde pracovali
pod vedením majsteriek OV, pod vedením inštruktorov v cukrárskej výrobni Danette Nová
Dubnica a v cukrárskej výrobni v hoteli Tatra v Trenčíne
kozmetička
– ţiaci sa pripravovali v školskom stredisku sluţieb pod vedením majsteriek OV.
Odborný výcvik prebiehal podľa tematických plánov, vzniknuté odchýlky od tematického
plánu sa vyskytli na zmluvných pracoviskách, avšak nenarušili koncepciu prípravy pre danú
profesiu.
V školskom roku 2010/2011 sme sa sústredili na prípravu ţiakov na vybranú profesiu
v zmysle novej vyhlášky č. 318/2008 o ukončovaní štúdia na stredných školách, a v zmysle
novej koncepcie záverečnej skúšky, kde sa kladie dôraz na účasť profesných zväzov a
organizácií pri záverečných skúškach, hlavne z pohľadu zamestnanosti po ukončení štúdia.
Organizovali sme tzv. odborné sústredenia pre ţiakov, ktorí sa pripravujú na zmluvných
pracoviskách, na ktorých sme precvičovali niektoré profesijné zručnosti a utvrdzovali
pracovné návyky s ktorými sa ţiaci nestretávajú často pri výkone práce v príprave na
povolanie.
Uplatnenie absolventov študijných a učebných odborov je veľmi dobré, ako na trhu práce
v SR, tak aj v krajinách EÚ. Kredit našich absolventov zvyšuje skutočnosť, ţe po absolvovaní
zahraničnej praxe sa stávajú flexibilnejšími a zručnejšími a hlavne strácajú jazykovú bariéru
a vedia komunikovať v cudzom jazyku.
Uplatnenie ţiakov na pracovnom trhu
Sleduje sa dosť problematicky a aj údaje poskytované kompetentnými inštitúciami tieţ
nemusia obsahovať objektívne údaje. Táto skutočnosť je daná zahraničnou migráciou
študentov, zamestnávaním „na čierno“ a pod. Napriek tomu je podľa sledovania dopytu trhu
práce nedostatok našich absolventov, predovšetkým v odboroch gastronomických
a predavačských. Väčšina absolventov v odbore kozmetik a kaderník prechádza na
samostatnú ţivnosť, pretoţe v týchto odboroch majú podniky zamestnancov v pracovnom
pomere len zriedka. Profesné zdruţenia viac menej namietajú, ţe absolventi nie sú pripravení
pre prax, avšak iba niektoré to myslia váţne a spolu so školami chcú niečo urobiť pre
zlepšenie situácie. Väčšinou sa to netýka našich odborov zameraných na výkon nielen
prevádzkových funkcií, ale sú pripravení aj v oblasti manuálnych zručností. Z pracovísk, kde
spolupracujeme pri výchove ţiakov máme prevaţne pozitívne ohlasy. V budúcnosti bude
potrebné tieto problémy a aj prednosti pomenovať, riešiť alebo rozvíjať konkrétnejšie.
64
SSttrreeddnnáá ooddbboorrnnáá šškkoollaa oobbcchhoodduu aa sslluuţţiieebb
T
Trreennččíínn
Prijímanie na ďalšie štúdium
Nemáme kompletné štatistiky, objektívne vzaté naši absolventi nie sú pripravovaní na
ďalšie štúdium (to je úloha iného typu školy), napriek tomu sa uplatňujú tí, ktorí mali a hlavne
si tento cieľ udrţali. Spätná väzba je sporadická a nekompletná. Predpokladáme, ţe asi 10%
absolventov študijných odborov študuje a absolvuje vysokoškolské štúdium úspešne.
65
SSttrreeddnnáá ooddbboorrnnáá šškkoollaa oobbcchhoodduu aa sslluuţţiieebb
(2) – a
T
Trreennččíínn
Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole
V súčasnosti je situácia primeraná a nie sú známe porušenia zásad vo vyššom počte hodín
v jednom dni, v stanovení prestávok vo vyučovaní a rozloţenia hodín v rozvrhu.
Napriek tomu nedajú sa stanoviť hodiny telocviku na záver vyučovania, prípravné
predmety na začiatok, náročné do stredu, rovnomerné rozloţenie hodín toho istého predmetu
v týţdni a pod. Takýto stav nie je v škole nášho typu moţný dosiahnuť ani teoreticky.
Veľký záujem o školu, dobré postavenie v regióne, veľký počet ţiakov a malé priestory
nás nútia niektoré aktivity povinného vyučovania presúvať na popoludnie. Situácia s týmito
problémami pretrváva.
Ţiaci vyuţívajú školskú jedáleň, bufet a predajňu cukrárenských výrobkov.
V popoludňajších hodinách majú k dispozícii športoviská pri riadenej, ale aj neformálnej
športovej činnosti.
Aj pre ďalšie školské roky je potrebný prenájom priestorov mimo budovy školy, kde budú
umiestnené 2-3 triedy. V súčasnosti je riešený v budove Unicom na Jilemnického ul.
66
SSttrreeddnnáá ooddbboorrnnáá šškkoollaa oobbcchhoodduu aa sslluuţţiieebb
(2) – b
T
Trreennččíínn
Voľnočasové aktivity školy
Krúţková činnosť
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Názov krúţku
Baristický
Barmanský
Cinema club
Deutsch ist einfach
English - speaking countries
English is easy
Environmentálny
Internet - Komunikujeme so svetom
Internet - Moţnosti vyuţitia v dnešnej spoločnosti
K maturite ľavou zadnou
Komunikácia bez hraníc
Komunikujem bez zábran
Kuchárska akadémia
Kultúrno-spoločenský
Literárna interpretácia diel
Literárno - interpretačný krúţok
Matematický
Matematika hrou
Maturita predo dvermi
Myslím ekonomicky
Nadaní ţiaci
Nemecky s úsmevom
Poď sa učiť slovenčinu
Propagačný
Ruský jazyk pre začiatočníkov
S jazykmi do sveta
S multimédiami k maturite
Slávnostné stolovanie
Someliersky krúţok
Spoločenskovedný
Step by step / Krok za krokom
Studená kuchyňa
Športové hry
Športové hry
Športové hry
Tajomstvo človeka v modernom svete
Tenis
Tenisový
Tvorba prezentácií - inetrnet
Účtujeme s radosťou
Umeleckovedný
Zdravý ţivotný štýl
Ţi zdravo
67
Vedúci krúţku
Ing. Milena Mjartanová
Bc. Martina Barteková
Ing. Jana Švedová
Mgr. Martina Masárová
Mgr. Veronika Fárová
Mgr. Lucia Švecová
Mgr. Anna Černeková
Mgr. Mária Hančinská
Ing. Miroslav Mikušát
Mgr. Alţbeta Fronková
Mgr. Katarína Benková
Mgr. Gabriela Santová
Jakub Sokol
PaedDr. Zuzana Zahradníková
Mgr. Marta Fábiková
Mgr. Katarína Ľahká
Ing. Sidónia Korienková
RNDr. Marta Števanková
Mgr. Alena Plšková
Ing. Mária Zaťková
Mgr. Jana Vondrová
Mgr. Jana Kosibová
PaedDr. Miroslava Mastelová
Ing. Arch. Oľga Hanová
Mgr. Ľudmila Češková
Mgr. Barbora Jászberényi
Ing. Dagmar Šargavá
Ing. Eva Mydlová
Mgr. Jana Švančarová
Mgr. Alena Bartková
Mgr. Alena Koláčková
Bc. Oľga Galková
Mgr. Milota Čierna
Mgr. Peter Lenart
Mgr. Tamara Plšková
Mgr. Juraj Fencík
Ing. Radoslav Meravý
Mgr. Vendelín Santa
Ing. Mária Búriová
Ing. Mária Zaťková
Mgr. Ľubica Tomalová
MVDr. Marta Kresseová
Ing. Danica Vlnová
SSttrreeddnnáá ooddbboorrnnáá šškkoollaa oobbcchhoodduu aa sslluuţţiieebb
(2) – c
T
Trreennččíínn
Spolupráca školy s rodičmi,
poskytovanie sluţieb ţiakom a rodičom
Spoluprácu s rodičmi povaţujeme za primeranú. Prevaţuje známy jav, ţe najlepšie sa
spolupracuje s rodičmi dobrých ţiakov a oveľa horšie s rodičmi ţiakov, ktorí by to najviac
potrebovali. Dvakrát v roku zvolávame centrálne všetkých rodičov na stretnutie s učiteľmi
a vedením školy a triedni učitelia sa stretávajú na schôdzkach s rodičmi aj častejšie, hlavne
v začínajúcich a končiacich ročníkoch. S rôznymi ţiadosťami o spoluprácu sa na rodičov
obraciame len vo výnimočných prípadoch. Často sa rodičia aktívne zúčastňujú praktickej časti
záverečných, alebo maturitných skúšok, čo navzájom povaţujeme za pozitívne.
Ţiaci našej školy majú veľmi dobré podmienky na stravovanie, športovanie vo veľkej
telocvični, tenisových kurtoch, posilňovni. Poskytujeme záujemcom barmanský kurz,
someliérsky a baristický a iné vzdelávacie a voľnočasové aktivity v čase mimo vyučovania.
Rodičom ponúkame rovnaké moţnosti, málo ich však vyuţívajú a v budúcnosti bude tomuto
predmetu spolupráce venovaná väčšia pozornosť.
Slovenská rada rodičovských zdruţení pod záštitou MŠ a MK v spolupráci s MZV a ŠPÚ
organizuje na základných školách Európsky deň rodičov a priateľov školy.
Základná škola Trenčianska Teplá organizuje tento deň v spolupráci so strednými školami.
Zúčastňujeme sa tohto podujatia s prezentáciou našich odborov aj s odborným poradenstvom
o moţnostiach štúdia a obsahu vzdelávania na našej škole.
Z dôvodov zvýšeného počtu ţiakov so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami bol
prijatý do zamestnania špeciálny pedagóg na pomoc ţiakom, rodičom a učiteľom.
Výchovné poradenstvo
Činnosť na úseku výchovného poradenstva vychádzala z plánu školy a plánu výchovného
poradcu v školskom roku 2010 – 2011.
Pracovná činnosť výchovnej poradkyne vyplývala z plnenia stálych a priebeţných úloh
na úseku : a/ výchovného poradenstva
b/ kariérneho poradenstva
Úsek výchovného poradenstva
1. Riešenie výchovných, študijných, pracovných a psychických problémov ţiakov
v spolupráci s rodičmi, pedagógmi, sociálnymi kurátormi, psychológmi a špeciálnymi
pedagógmi, odbormi sociálnych vecí a rodiny, úradmi práce, mestskými a obecnými
úradmi.
68
SSttrreeddnnáá ooddbboorrnnáá šškkoollaa oobbcchhoodduu aa sslluuţţiieebb
T
Trreennččíínn
2. Spolupráca s pedagogicko-psychologickými poradňami v Trenčíne a blízkom okolí.
3. Spolupráca so školskou špeciálnou pedagogičkou Mgr. Ľubicou Mikušovou pri riešení
výchovných a osobných problémov ţiakov a problémových tried po dobu jej pôsobenia
na škole do februára 2011 . Podieľanie sa na realizácii preventívneho programu
v problémových triedach.
4. Poskytovanie výchovného poradenstva formou konzultačných hodín ţiakom a rodičom
v škole.
5. Vyuţívanie poznatkov projektu „Spoznaj sám seba„ zameraný na odhaľovanie sociálnopatologických javov v škole.
6. Spolupráca s úradmi práce a sociálnych vecí pri zaraďovaní absolventov školy na trhu
práce doma a v zahraničí.
7. Systematická aktualizácia informácií o moţnostiach štúdia a vzdelávania ţiakov ako aj
pracovného zaradenia na trhu práce- forma nástenných novín a osobných konzultácií
výchovnej poradkyni so ţiakmi.
8. Účasť na odborných metodických seminároch a školeniach v oblasti výchovného
poradenstva.
9. Sledovanie a posudzovanie moţností prípravy ţiakov zdravotne a sociálne
znevýhodnených v spolupráci so špeciálnou pedagogičkou po dobu jej pôsobenia na
škole.
10. Spolupráca s dobrovoľnými spoločenskými organizáciami – Spoločnosť Slovenskoindického priateľstva.
11. Spolupráca s Územnou vojenskou správou Trenčín a Národnou transfúznou sluţbou v
Trenčíne.
12. Spolupráca s Úniou nevidiacich a slabozrakých v Trenčíne.
13. Spolupráca s OZ „Škola ţivota“ v Ţiline.
14. Spolupráca s vysokými školami na Slovensku i Česku.
15. Poskytovanie informácií ţiakom o moţnostiach štúdia na vysokých školách doma
i v zahraničí.
Predmetom riešenia výchovných problémov ţiakov v škole a na pracovisku boli :
- neospravedlnená absencia v škole a na pracovisku, vysoká absencia na odbornom
výcviku a z toho vyplývajúca náhradná klasifikácia ţiakov, neadekvátne správanie
ţiakov voči spoluţiakom- pokusy o šikanovanie a osobné osočovanie.
- poruchy učenia – problémy individuálne integrovaných ţiakov vo vyučovacom procese
- poruchy správania – vulgárnosť, arogancia, neadekvátne správanie v škole aj na
pracovisku
- psychické poruchy a choroby ţiakov, poruchy a choroby intelektového vrodeného
potenciálu s poklesom do pásma subnormy
- osobné a študijné problémy ţiakov v sociálne oslabených rodinách
V školskom roku 2010 – 2011 za účelom riešenia výchovných problémov v oblasti
správania a prospechu v škole i na odbornom výcviku výchovná poradkyňa v spolupráci so
školskou špeciálnou pedagogičkou, s triednymi učiteľmi, zákonnými zástupcami ţiakov
a majstrami OV uskutočnil 11 pohovorov s písomným záznamom pre zúčastnených a 22
individuálnych pohovorov s problémovými ţiakmi.
69
SSttrreeddnnáá ooddbboorrnnáá šškkoollaa oobbcchhoodduu aa sslluuţţiieebb
T
Trreennččíínn
Štruktúra riešených problémov :
Riešený problém
Problémy v správaní sociálno-patologické javy
Neospravedlnená absencia v škole a na pracovisku
a nad absencia na OV
Problémy psychických porúch ţiakov
Problémy učenia a získavania zručnosti
Zanedbávanie plnenia povinnej školskej dochádzky
Počet
ţiakov
15
15
% počet
5
30
5
0,51
3,06
0,51
1,53
1,53
V školskom roku 2010/2011 bolo v škole evidovaných 32 ţiakov so ŠPPP čo je 3,26 %
ako individuálne integrovaní ţiaci. Vzdelávanie individuálne integrovaných ţiakov sa v škole
realizuje podľa individuálneho vzdelávacieho programu a individuálnych vzdelávacích
plánov.
V školskom roku 2010/2011 bolo vypracovaných na ţiakov našej školy 14hodnotiacich
správ a posudkov pre potreby :
- Úradu práce, soc. vecí a rodiny v Trenčíne – 11
- Okresné riaditeľstvo PZ Trenčín -3
Trestné konanie úradmi justičnej a kriminálnej polície je vedené voči 2 ţiakom, ktorí sa
v súčasnosti nachádzajú vo vyšetrovacej väzbe.
V oblasti kariérneho poradenstva výchovná poradkyňa poskytovala systematický servis
ţiakom končiacich ročníkov v študijných aj učebných odboroch o moţnostiach a formách
ďalšieho štúdia na vysokých školách a v nadstavbovom štúdiu na SŠ.
Aktivity realizované na úseku výchovného poradenstva v školskom roku 2010 – 2011
- Zapojenie ţiakov do akcie „Regrutačná kvapka krvi“ - 20 ţiakov dobrovoľne darovalo
krv – október 2010.
- Účasť ţiakov na akcii podpory nevidiacich a slabozrakých – 10 ţiakov.
- Beseda s autorkou odbornej príručky „Multikultúrna výchova v SŠ PhDr. A.
Galovičovou.
- Beseda ţiakov končiacich ročníkov v študijných i učebných odboroch s pracovníkmi
Úradu práce a sociálnych vecí v Trenčíne o moţnostiach zaradenia sa na trhu práce po
skončení štúdia.
- Beseda pre ţiakov tretích ročníkov učebných odborov „Výchova k rodičovstvu
a partnerstvu.“
- účasť ţiakov triedy II.HA, I. DH, I. KZ a II. OZ na divadelnom predstavení „Law“
zameranom na problémy dospievajúcich alkohol, drogy, sex. Po skončení rozhovor
s reţisérom a psychológom o význame a úlohe uvedeného predstavenia na myslenie
a cítenie mládeţe.
- Infoservis poskytovaný výchovnou poradkyňou ţiakom, rodičom i triednym učiteľom
priebeţne, podľa potreby, za účelom riešenia vzniknutých výchovných a učebných
problémov ţiakov. Písomné záznamy z pohovorov so zákonnými zástupcami
problémových ţiakov.
70
SSttrreeddnnáá ooddbboorrnnáá šškkoollaa oobbcchhoodduu aa sslluuţţiieebb
T
Trreennččíínn
Kariérne poradenstvo
- Beseda pre ţiakov končiacich ročníkov s pracovníkmi inštitútu slovenských vysokých škôl
v Bratislave o moţnostiach štúdia v SR – september 2010.
- zabezpečenie účasti ţiakov tried 5.HA, 5.HB a 4. OP na veľtrhu vzdelávania v Bratislave (
október 2010)
- Beseda ţiakov so zamestnancami PPP v Trenčíne za účelom realizácie profesiografu pre
ţiakov končiacich študijných odborov, ktorí majú záujem o štúdium na VŠ – október 2010.
- Účasť 20 ţiakov na testoch profesiografu v PPP Trenčín – november 2010.
- Vyhodnotenie testov profesiografu formou individuálnych pohovorov so zúčastnenými
študentmi so špeciálnym pedagógom a psychológom PPP v Trenčíne – december 2010.
- Beseda pre ţiakov končiacich ročníkov v študijných odboroch s pedagógmi a študentmi
VŠ obchodnej a hotelovej v Brne (január 2011).
- Beseda pre ţiakov končiacich ročníkov v študijných odboroch s pedagógmi City
Univerzity v Trenčíne a pedagógmi Newton Colege Brno ( november 2010).
- Beseda pre ţiakov končiacich ročníkov v študijných odboroch s pedagógmi Trenčianskej
Univerzity Fakulty zdravotníctva – november 2010.
- Účasť výchovnej poradkyne na prezentácii našej školy v ZŠ Trenčín Kubra za účelom
ďalšieho štúdia ţiakov na SŠ – január 2011.
- Infoservis ţiakom v študijných odboroch pri vypĺňaní prihlášok na VŠ ( január, február
2011).
- Infoservis ţiakom v učebných odboroch o moţnostiach nadstavbového štúdia ako i pomoc
pri vypĺňaní prihlášok ( apríl, máj 2011).
Prevencia drogových závislostí
V rámci prevencie drogových závislostí sa v školskom roku 2010/2011 uskutočnilo
niekoľko aktivít.
Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Trenčíne darovalo pre ţiakov pracovný materiál
s názvom „Vieme, ţe...“, čo obohatilo vyučovanie a upútalo pozornosť študentov. Tento
vzdelávací program bol začleňovaný do jednotlivých celkov v rámci predmetu Náuka
o spoločnosti v mesiacoch september aţ apríl. Študenti 3.HA a 3.HB triedy pracovali v rámci
tohto projektu s lekciou č. 4 „Prípad chlapca zo Záhoria“ a v druhom polroku s lekciou č. 5
„Učíme sa povedať nie“.
Dňa 05.11. 2010 sa uskutočnil v kine Hviezda koncert s protidrogovou tematikou,
ktorého sa zúčastnilo 335 študentov.
Počas rodičovského zdruţenia v novembri 2010 rodičia ţiakov prvých ročníkov obdrţali
vizitku s menom a telefonickým kontaktom na koordinátora drogovej prevencie.
V júni 2011 sa uskutočnila beseda s pracovníčkou Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva v Trenčíne z odboru hygieny o škodlivosti vplyvu fajčenia v triedach II. ČK a
1.DA.
V rámci prevencie drogových závislostí spolupracujem s triednymi učiteľmi, výchovnou
poradkyňou a tieţ s Krajskou pedagogicko-psychologickou poradňou v Trenčíne.
71
SSttrreeddnnáá ooddbboorrnnáá šškkoollaa oobbcchhoodduu aa sslluuţţiieebb
T
Trreennččíínn
Činnosť školského špeciálneho pedagóga
Stále úlohy
a) Preventívna činnosť:
V rámci preventívnej činnosti v spolupráci s učiteľmi, výchovnou poradkyňou sme
vyhľadávali a evidovali problémových ţiakov školy. Týmto ţiakom bola následne
zabezpečená diagnostická, rediagnostická a poradenskú starostlivosť.
b) Diagnostická činnosť:
V oblasti diagnostiky som reagovala na poţiadavky výchovnej poradkyne a vyučujúcich
hlavne v problémoch s poruchami učenia.
V spolupráci s učiteľmi a rodičmi boli identifikované problémy študentov v učení,
navrhnuté opatrenia na individuálny prístup. Následne bola sledovaná úspešnosť týchto
ţiakov v škole.
Hlavná starostlivosť bola zameraná na integrovaných študentov.
c) Intervenčná činnosť:
Intervenčná činnosť bola zaloţená hlavne na poradenskej konzultácii s učiteľmi v oblasti
integrácie a odporúčaných postupov pri vyučovaní a hodnotení ţiakov s ŠPU, vypracovávanie
IVVP; a konzultáciách s rodičmi ako postupovať pri komunikácii so školou, ak ich dieťa je
integrované.
Na začiatku školského roka boli vedené metodické konzultácie s triednymi učiteľmi
za účelom priebehu integrácie novoprijatých integrovaných ţiakov.
d) Informačná, osvetová a konzultačno-poradenská činnosť:
V priebehu školského roka boli priebeţne sprostredkovávané pedagógom najnovšie
informácie z oblasti špeciálnej pedagogiky.
Bol spracovaný a zavesený do zborovne metodický materiál Špecifické poruchy učenia
v strednej škole.
Na poţiadanie boli poskytované poradenské a konzultačné sluţby pedagógom v oblasti
integrácie ţiakov.
Pre majsterky odborného výcviku bol spracovaný metodický pokyn pre záverečné skúšky
integrovaných študentov.
72
SSttrreeddnnáá ooddbboorrnnáá šškkoollaa oobbcchhoodduu aa sslluuţţiieebb
T
Trreennččíínn
(2) – d Vzájomné vzťahy medzi školou, ţiakmi, rodičmi
a ďalšími fyzickými a právnickými osobami,
ktoré sa na výchove a vzdelávaní podieľajú
V týchto vzťahoch je ťaţko hľadať konkrétne a zreteľahodné prípady. V uplynulom roku
sme nezaznamenali ani jednu sťaţnosť v oblasti vzájomných vzťahov a komunikácie napriek
skutočnosti, ţe máme viac ako 1000 ţiakov, ich rodičov a 140 zamestnancov. Spolupracujeme
s viac ako 100 fyzickými a právnickými osobami predovšetkým v príprave na povolanie
/medzi nimi s viacerými zahraničnými spoločnosťami/ a tieţ v rámci odberateľsko –
dodávateľských vzťahoch. V takom rozsahu spolupráce sa vyskytnú občas trecie plochy, ktoré
sa snaţíme so svojimi partnermi eliminovať pokiaľ je čas. Výsledkom sú dobré, trvalé
korektné vzťahy s perspektívou ďalšej rozvíjajúcej sa spolupráce. V uplynulom školskom
roku sa vyskytli dve sťaţnosti rodičov na vzťahy v triede, ktoré boli riešené bez oficiálnych
zápisov. Drobnejšie nedorozumenia v rámci svojich kompetencií rieši výchovný poradca.
Rozšírili sme spoluprácu so zahraničnými partnermi, postavili sme ju na vyššiu
kvalitatívnu rovinu. Očakávame intenzívnu spoluprácu v príprave a realizácii projektu
Výučba v reálnych podmienkach ako Modul škola realitou.
Začali sme sa orientovať na nového domáceho dôleţitého partnera - Kúpele Trenčianske
Teplice, aj keď súčasná hospodárska kríza poznačila podstatne mnohé aktivity
Rozvíjali sme spoluprácu so stavovskými organizáciami, predovšetkým Slovenskou
ţivnostenskou komorou, najmä v príprave a preskúšavaní nových podnikateľov, korekcii
kompetencií pre odborné vzdelávanie.
73
Download

Dobry den, - Stredná odborná škola obchodu a služieb