•
.‘
A
.
••
• er/4. •)_
c
••
,
)-$
,
CLAN 3.
)
est.rane saglasno utvrduju da je ULAGAC postupio u skladu sa eIanorn 1, 2, 3, 8, 9 i
navedenOg u elanu 2. ovog ugovora, to da je nakon niza poduzetih radnji kod
11I. ugovora
nadleinih organs u SR Srbiji, Vojvodini i Kosovu, na bazi relevantnih dokaza ustanovio da je
CperiOdu od 1994,:do 2000. godine doglo do radikalnih promjena statusa imovine fimic
Komcre d.d. iz Sarajeva u sudskom registru preduzeaa koje je osnovao VLASNIK iz
.
ovog ugovora i upisao u registru pri Privrednom sudu u Beogradu, kao i u zemljignim
knjigama kod nadleinih opgtina i sudova u SR Srbiji, Vojvodini i Kosovu gdje su izvrgene
promjene bez saglasnosti stvarnog VLASNIKA i korisnika tilt nepokretnosti, kojc su sada
uknjiiene kao vlasnigtvo iii pravo raspolaganja iii korigtenja u korist preduzeea koja je
VLASNIK iz ovog ugovora osnovao prije aprila 1990. godine, kao svoje poslovne jedinice,
koje su poslovale u sastavu firme "Sipad Komerc" d.d. sol.o. Sarajevo sa sjedigtem u Sarajevu
u ul. Trampina br. 14/IV i kao takve registrovao kod nadleinih sudova u SR Srbiji i
Vojvodini.
CLAN 4.
Ugovorne stranc konstatuju da je spisak nekretnina koji eini sastavni dio ugovora navedenom
je ULAGAC preduzeo niz radnji po pitanju
u elanu 2. ovog ugovora nepotpun iz raz1o.c,a
povrata predmetnih nekretnina u SR Srbiji, Vojvodini i Kosovu I dogao do spoznaje da je
faktieko stanje u zernljignjim knjigama nadleinih opgtina i sudova u SR Srbiji u nesra.zmjeru
sa postojeeim spiskom nekretnina i da je izostavljcn niz nekretnina eiji je vlasnik iii korisnik
firma "Sipad Komerc" d.d. iz Sarajcva, pa ec ugovomc stranc kao sastavni dio ovog ogovora
saeiniti novi spisak nekrctnina, koji eini sastavni dio ovog ugovora.
CLAN 5.
VLASNIK garantuje ULAGAU da je VLASNIK iz ovog ugovora jcdini i iskljueivi vlasnik i
osnivae preduzcea:
1. "Sipad- Komerc" d.d. P.O. " Namjegtaj promet" sa sjedigtem u Beogradu;
2. "Sipad- Komerc" d.d. P.O. " Namcgtaj" sa sjedigtem u Beogradu;
3. "Sipad- Komerc" d.d. P.O. " Grada promet" sa sjedigtem u Beogradu;
"Sipad- Komerc" d.d. P.O. " Drvo" sa sjedigtem u Beogradu;
5. "Sipad- Komerc" d.d. P.O. " Gradevinski matcrijali" sa sjedigtem u Novom Sadu,
koje su kod Privrednog suda u Beogradu upisane u sudski registar pod brojevima rjegenja:
Fi. 18058192, 19332/92, 18906/92 i 13816/92, kao i kod Privrcdnog suda u Novom Sadu pod
Komerc"
brojevima rjeknja: Fi 4399/ 92, kao prcduzcea koje jc osnovalo preduzcee
d.d. Sol.o. Sarajevo sa sjedigtem u Sarajevu, Trampina br. 14/IV i organizovalo kao svojc
poslovne organizacije koje su imale samostalan raeun u band i za svojc poslovanje
odgovaralc iskljueivo svom osnivaeu VLASNIKU iz ovog ugovora, kao i da VLASNIK iz
ovog ugovora nikada ni pod kojim uslovima nije dao saglasnost, na osnovu koje bi sc mogla
izvrgiti prcrcgistracija predhodno navedenih preduzcea i u vlasnigtvo tih preduzeaa prenijeti
e
c
',..f t o•• 7r.
11
< Q:4.1
,;
44
e
I' I., .
at 4_.
)1.."' .......
p..hedkreiiioSti sa VLASNIKA iz ovog ugovora i njegovih poslovnill organizacija
i
SR.Srbiji i Vojvodini u sudske registre i zerrajigne knjige nadleinih sudova i
it
u
SR
navedenih novoosnovanih
..;=11,6snoariilt Srbiji i Vogodint kao vlasnigtvo tih .predhodno
o'e registracije kao osnivaei umjesto
. ,
, . , op
prectirieda i da nikada nije dao saglasnost
:-.VLASNIKA,..iz.7.4avog
ugovora uncsu u sudske registre nekretnine i izvre promjene u
. -zernljignim .knjigatha za nekretnine koje su nesporno sve do 1993. godinc bile vlasni§tvo
VkASNLICA::iz.ovbg ugovora, a koje se nalaze u SR Srbiji, Vojvodini i Kosovu u svoje
regis-tracifFlia Sudovima u Republic' Srpskoj preduzeaa "Sipad- Komerc" d.d. P.O. Sarajevo Sokolac sa sjediStem u Sokocu i "ipad Komerc" d.d. P.O. Bijeljina sa sjedi§tem u Bijeljinji,
aS kao i
VLASN1A iz ovog ugovor
to da su sve nepokretnosti tih pr,;cluzeea stvamo vlasnifStvo kod n adleKinih sudova u SR rbiji,
sv'a imovina preduzeaa koja su osnovana i registrovana
Vojvodini i Republic' Srpskoj pod brojevima registracijskih ulotaka: 39107, 72782, 69657,
004, 71005 i 71006 uz napomenu da VLASNIK
.
72783, 21055, 2773, 35856, 72784, 71003, 71
iz ovog ugovora nikada nije dao pravo ili saglasnost bilo kojem od oval preduzeea da tnogu
otuditi nepokrctriu imovinu, prevesti u korist drugog pravnog ili fiziekog, lica i izvfSiti
promjene u zemlji"Snim Icnjigama optina i sudova u SR Srbiji, Vojvodini i Kosovo u kojim jc
do 1993. godine bila uknjiiena nepokretna imovina VLASN1KA iz ovog ugovora.
44?
1,74:0
CLAN 6.
mozc
Ovim ugovorom VLASNIK ovla§euje ULAGAaA da u ime iza potrebc VLASNIKA
fizieka lica da kod nadleinih sudova u Republici Srpskoj
angalovati
ovlastiti
trcaa
pravna
(Bosna i Hercegovina), u SR Srbiji, Vojvodini i Kosovu mrAe pokrctati parniena brisanja
ncosnovanog upisa u sudske registre svih preduzeea koja su u svoje bilansc unijela
eokretnu imovinu eiji je Vlasnik korisnik sve do 1993. godine bila firma "Sipad Komerc"
br. 14, to se odnosi na sva preduzeaa
np
d.d. iz Sarajeva sa sjeditern u Sarajevu u onorn
navedena u elanu 5. ovog ugovora, a poscb na precluze6a ipad Komerc d.d. P.O. SarajevoSokolac i l&pad Komerc" d.d. P.O. Bijeljina koja su tokom 1992. i 1993. godine osnovana u
Republici Srpskoj na teritoriji Bosne i Herccgovine, kao i svih preduzeaa koja su
organizovana i osnovana i kao druMva ogranieene odgovomosti registrovana kod nadleinih
sudova, Trgovinskog suda u 13cogradu i Novom Sadu odnosno kod nadlelnilt sudova u
m sudu u Srpskom Sarajevo i na Osnovnom sudu 1 u
Republic'
Srpskoj,
na
s
Bi'eljini, kao i da svu ne okretnu imovinu koja jc navedena u spisku koljc sastavni dio ovog
corist, zavesti kod
u svo.t
_j_lt_
potpisivanja
ugovora ULAGA mote povratiti i
a°1-movinu firrne koju osnuje
`sty pad
SrbTi
svu imovinu
saograriffene—agovornosti,
spiska
-SR
ovog
ugovori
kao ratvo
sve u ciljirialtae-imovine firme
Komerc" d.d. iz Sarajeva od dalje devastacije iii otudenja i u svrhu konsolidacije ncpokretne
imovine VLASNIKA iz ovog ugovora.
eLAN 7.
Ugovome strane VLASNIK i ULAGAO iz ovog ugovora saglasno utvrduju da su
samovoljnim radnjama bcz saglasnosti VLASN1KA novoforrnirana preduzeaa navcdena u
elanu 5. ovog ugovora koja su Sc kao samostalna preduzeaa rcgistrovafa kod nadletnih s.udova
•
;-41.1s
or dr / St
,s,
ci"
.t
,e•-•
'9 •
, u SR Srbiji i Vojvodini, kao i kod nadlelnih sudova na Sokocu i
Sadu
gradu
iii
ijeljini u RePtiblici Srpskoj ( I3osna i Hercegovina), otudili nepokretnosti eiji je vlasnik
/
'
r13
• 0.
:•prije 1993. godine bio VLASNIK iz ovog ugovora time je nanesena ogromna
(`',1corisnik"g'rnaterijalna S'teta/LASNIKU iz ovog ugovora, radi eega je neophodno da LLAGAe iz ovog
Z
'-iigovoraizradi"elaborat o zaLtiti i konsolidaciji nepokretnosti, visibiliti studiju, business plan,
projekfe'nacije r izgradnje objekata, angaiuje advokatske timove iz Njernaeke, SR Srbije i
i diercegovine, konsalting firme, kao i firme koje ee posredovati i lobirati kod
nadleltaroriana u SR Srbiji, Kosovu i Vojvodini i u irne i za potrebe VLASNIKA iz ovog
ugovora ishodovati povrat nepokretnosti navedenih u spisku nekretnina koji je sastavni dio
ovog ugovora, rje§avati imovinsko pravne odnose, plaeati sve naknade i takse za legalizaciju
nelegalizovanih objekata, upisivati iste u zemljigne knjige nadleinih sudova i opStina u SR
Srbiji, Vojvodini i Kosovu, ulaziti u posjcd nekretnina, svc o svom trcau, to sa istim
slobodno raspolagati bez ogranieenja.
c‘ CLAN 8. )
Ugovome strane VLASNIK i ULAGAe ovim elanom ugovora neopozivo ugovaraju da
VLASNIK priznaje ULAGAeU participaciju u dijclu vlasnigtva na svim nekretninarna
navedenim u spisku koji je sastavni dio ovog ugovora, procentualno izraleno u iznosu od
80% (odnosno 4/5) u korist ULAGACA a 20% (odnosno 1/5) u korist VLASNIKA iz ovog
ugovora, a sve u cilju predfinansiranja svih potrcba koje se budu ukazale kao i LlosadaSnjih
ulaganja koja je ulagae investirao, kako je definisano i iskazano u elanu 7. ovog ugovora, svc
dok traje postupak povrata nepokrctnosti kod nadle2nih organa u SR Srbiji, Vojvodini i
Snim knjigama
kao i da se na osnovu ovog elana ugovora ULAGAC u svim zemlji .
Kosovu,/
kod nadlelnih sudova i op%na to upravnih organa i drugih nadlelnih institucija u SR Srbiji,
korisnik u dijclu od 4/5 (eetiri petinc) na
Vojvodini i na Kosovu mo2e uknji2iti kao vlasnik
svim ncpokretnostima, koje se nalaze na spisku nekretnina koji je sastavni dio ovog ugovora
sve na osnovu izradenog vjdtaeenja od stranc ovletenih sudskih vjetaka finansijskc i
gradevinske struke koji ee biti odabrani i angalovani od stranc ULAGACA sa elm je u
cijelosti saglasan VLASNIK iz ovog ugovora.
CLAN 9.
Ugovome stranc saglasno utvrduju da se elan 2,3 i 4 iz ugovora navedenog u elanu 2. ovog,
ugovora, ovim elanom ugovora nadopunjuju tako gto ee ULAGAC bez bilo kakvih
72 koje Sc
vremenskih ogranieenja aktivno raditi i ulagati u predmet povrata svih nekretnina
utvrdi da pripadaju VLASNIKU iz ovog ugovora, iii su prijc 1993. godine bile upisanc u
zemlji§ne knjige nadle/nih sudova i op§tina u SR Srbiji, Vojvodini i Kosovu u korist
poslovnih organizacija kojc jc osnovala firma t'ipad Komerc" d.d. iz Sarajcva sa sjediMem u
Sarajevu u ul. Trarnpina broj 14/IV, da ULAGAO iz ovog ugovora mole samostalno
odlueivati bez znanja i predhodnc saglasnosti VLASNIKA o prodaji, zamjeni, zalanom
pravu u korist samog ULAGACA iz ovog ugovora iii treaih pravnih iii fiziekih lica koje
ULAGAe sam odabere, s pravom da izvr§i prenos vlasnigtva na svim nckretninama u svoju
korist iii u korist kupca sa dijclom 1/1 iii da prencse pravo korittcnja na nekretninama sa
•
iz ov,og31govora ili sa svih preduzeoa koja se na teritoriji SR Srbije i Vojvodine
):/LAS
VLASNIK iz ovog ugovora u svoju korist iii na treCa pravna iii fiziala lica, pa od
osn
kuige preuzme i naplati eitavu ugovorenu kupoprodajnu cijenu za svaku nekretninu, s tim da
je.,0 vezan da prilikom rcalizacije svakog kupoprodajnog ugovora iznos od 20% od procjene
vrijednysti sudskog yjegtaka i napladene kupoprodajne cijene deponuje na poseban raeun koji
cep na osnovu .ovog. ugovora otvoriti kod komercijalne banke u Bosni i Hercegovini iii
inastianstvu.z.a potrebe i u ime VLASNIKA iz ovog ugovora kojeg Ce pismeno obavjestiti, te
istorn
relevantnu dokumentaciju, najkasnije u roku od dvije sedmice od dana
rcalizacije ugovorenog posla, kao i da ULAGAC mote ovlastiti trete pravno iii fizieko lice da
u njegovo ime prodaje predmetne nekretnine, navedene na spisku nekretnina koji je sastavni
dio ovog ugovora.
CLAN 10.
Ugovome strane saglasno utvrduju da se VLASNIK iz ovog ugovora, odriee svakog prava da
vrijemc trajanja ovog ugovora sklapa ugovorc iii sporazume bilo kakve vrstc sa treeim
pravnim iii fizi6kim licima u svrhu otudenja nekretnina navedenih u spisku koji je sastavni
dio ovog ugovora, a koje se nalazc na teritoriji SR Srbije, Vojvodine i Kosova, a nalaze se u
podfiliju firme "Sipad Komerc" d.d. iz Sarajeva sa sjediLtem u Sarajevu u ul. Trampina br.
14/IV iii preduzeoa koja je na teritoriji SR Srbije i Vojvodine osnovao VLASNIK iz ovog
ugovora, bez pismene saglasnosti ULAGAA iz ovog ugovora, kao i da se VLASNIK iz
ovog ugovora odriee svakog prava da Ce ovaj ugovor pobijati po bilo kojem osnovu prcd
nadlanim organima i sudovima u Bosni i Hercegovini, SR Srbiji, Vojvodini i Kosovu.
72
CLAN 11.
Ugovorne strane saglasno . utvrduju da je VLASNIK iz ovog ugovora prodao nekretninu na
Kosovu upisanu u posjedovnom listu broj 8656, k.6.I500/4, K.O. Prigtina gto u naravi
predstavlja zernljigte povrgine od 25000 m2, preduzeeu Eko Holding iz Pristine, te, od'
navedenog preduzeoa naplatio iznos od 110.000,00 DM (Stotinudesethiljada DM) kao prvu
Tofu na osnovu kupoprodajnog ugovora od I5.12.2000.4godine, koji je raskinut i zvaniano
opozvan od stranc VLASNIKA iz ovog ugovora na osnovu opoziva punomodi ovjerenc kod
nadle2nog Opainskog suda I u Sarajevu01.09.200T godine, te da je VLASNIK prodao
nekretninu u Peal, upisanu u posjedovnom listu broj 7488 za k.a. broj 4592/4, 4592/5, 4592/8,
4592/3, 4592/6, 4592/7, 4592/2, 4592/9, 4592/10 i 4592/11 K. 0. Pea ukupnc korisne
9187m2, za koju jc VLASNIK naplatio iznos od 87.500,00 KM
povrginc od
(osamdesctsedamhiljadapetstotina KM) kao i nekretninu u Dakovici za koju je naplatio iznos
od 30.000,00 KM (tridcscthiljada KM) a sve u skladu sa lcupoprodajnim ugovorima i sa
odlukom upravnog odbora firme 'tipad Komerc" d.d. iz Sarajevo broj: 866/00 od 15.09.2000?
godine kojom se ovlageujc generalni direktor Hamza KP717ia i dajc mu se pravni legitimitet
da ugovori i potpigc predhodono navedene kupoprodajnc ugovorc u imc • firmc "Sipad
Komerc" d.d. iz Sarajevo i iste proda kupcirna iz potpisanih i ovjcrcnih kupoprodajnih
ugovora.
•
•■••••••
itialigkeat.'
a.
,
•
• ;:•.-
1ff e?
cu
gb•
S
I
J
427
e
.•
ac rr
•
•
CLAN 12.
ug(vgrne
wane konstatuju i utvrduju da ULAGAC" iz ovog ugovora nije ostvario povrat i
u posjed nckretnina opisanih u Zianu 11. ovog ugovora, tc da sva prava i obaveze na tim
nekretninama kojaje stekao ULAGAC na osnovu oyes i ugovora opisanog u elanu 2. ovog
ugovora po: pita*. isplate razlike u kupoprodajnoj cijeni za nekretninu a Prigtini koju jc
trebao da isplati
kupac firma EKO. HOLDING, preuzimaiitAGACIZ'Oyag ugovora,
s tim da
je ULAGAC u potpunosti izmirio VLASNIKA iz ovog ugovora za nekretnine opisane.0
ovog ugovora,.: na osnovu dana
ovog ugovora, s dim je u potpunosti saglasan ,IVLASNIK•ifoVog'ugoVi5ra koji ovim ugovorom garantuje'ULAGACU da po ovom pravnom
poslu nee potraiivati razliku u cijeni za nelcretnine navedene u elanu I I. ovog ugovora i da
VLASNIK iz ovog ugovora ostaje u obavezi da namiri iznos od 133.000,00 KM
(stotinutridesettrihiljade KM) ULAGAU iz ovog ugovora priznavajuei i razliku koja se
ogleda u iznosu trogkova koje je ULAGAC imao u postupku povrata i ulaska u posjed
predmetnih nekretnina, tako gto ee izvrgiti prcbijanje u cijcnama drugih nekrctnina i tako u
potpunosti izmiriti dug prema ULAGAU iz ovog ugovora.
CLAN 13.
VLASNIK iz ovog ugovora sc obavezuje da
ee postupiti u skladu sa elanom 20 stay 1.
Zakona u paetnorn bilansu stanja preduzeaa i banaka Fedcracije 131H ( «Sluthene novinc
Federacijc Bin, broj 12/93»),
prenos prcostalih stvari (nckretnina) i prava iz svog
pasivnog podbilansa sa svog precluzeda na nadleinu Agcnciju za privatizaciju pa okoneanju
privatizacije firme Sipad Kamera d.d. iz Sarajeva i da ee za potrebe ULAGACA isposlovati
zakljueak od nadleffne Ageneijc za privatizaciju Kantona Sarajevo, kojini cc na Agcnciju za
privatizaciju Kantona Sarajevo VLASNIK prcnijeti svoja prava i obaveze koje proizi1aze iz
ovog ugovora, kao i da de nadlelna Agencija za privatizaciju Kantona Sarajevo upotpunosti
vcrifikovati ovaj ugovor svojim zakljuekom u potpunosti zaNititi prava ULAGACA koji
do sada Irmo znaeajnc materijalne trogkove i postupiti u skladu sa elanom 7 i 8 ovog ugovora,
u protivnom VLASNIK iz ovog ugovora sc obavezuje da de na radun ULAr
,ACA pc)
ispostavljenoj fakturi od stranc ULAGAOA iz ovog ugovora, isplati say iznos na imc
troNcova i ulaganin u povrat i sanaciju nepokretnosti (nckrctnina) koje su vlasniRvo Ili su
upisane kao pravo koritenja na imc fume "Sipad Komerc" d.d. iz Sarajeva, a koje se nalazc
u bilansama firme i vodenc su u pasivnom podbilansu, a nalazc se na teritoriji SR Srbijc,
Vojvodine i Kosova, najkasnijc u roku od 7 dana od dana kada ULAGAC VLASNIKU
ispostavi fakturu, a u protivnom ako ne isposluje dono§enje zakljueka od stranc nadlthic
Agencijc za privatizaciju Kantona Sarajevo po dobijanju rjeLenja o privatizaciji svojc fir
-me
VLASNIK ovim ugovorom dajc pravo ULAGACU da sva ulaganja koja jc ULAGAC imao
opisana su u elanu 7. ovog ugovora, mole raeunati kao osnovni dug III glavnicu sa zakonom
prcdvidenim pripadajudim kamatama svc do dobijanja pismenog zakIjueka od strane
navedenc Agencije za privatizaciju.
LAN 14.
Ugovomc stranc su se usaglasile da ukoliko ULAGAC iz objektiv _ra
szloga nc ostvari
povrat i sanaciju ncpokrctnosti koje su u podfiliju VLASNIKA a k
then c'sivnom
•
.
•
rP-Ir•
.17
•
tt , < •
Li
fiilncJ "$i ad Komerc" d.d. iz Sarajeva, i nalaze se na teritorli SR
S b.•j,
°soya,- po okondanju potpune privatizacije firrne "ipad Komerc" d.d. iz
1,SAr5.1e
.
•
AGAC mole nastaviti nesmetano vr§iti sve radnjc i ulagati svoja sredstva u
va
airaciju nepokretnosti (nekretnina) koje Sc
nalaze na spisku nekretnina koji je
44;
Ovcii.ugovora, do povrata istih i nastaviti postupati u skladu dlanovima 7, 8 i 9
ovog uggora.:: -
o VojOdirieki
iror,2 7
too ,
L
CLAN 15.
Ovaj ugovor se ne moie raskinuti bez medusobne saglasnosti ugovornih strana uz predhodno
usagla§avanje medusobnih potraiivanja kroz realizaciju ovog ugovora, kao i ugovora
navedenog i opisanog u dlanu 2. ovog ugovora.
CLAN 16.
Sve medusobne sporove koji bi mogli proizadi iz ovog ugovora, ugovome strane de pokugati
da rijek sporazumno u suprotnom ugovora se nadle_nost suda u Dortmundu, SR. Njemadka.
CLAN 17.
Ugovaradi saglasno navodc da ovaj ugovor zakljuduju bez prisilc ili prevare, nisu u
ditajudi odredbe ovog ugovora, saglasni su sa istim i u znak dobre volje potpisuju ga kao svoj.
CLAN 18.
Ovaj ugovor sastavljen je u 4 (detiri) istovjetna primjerka od kojih svakoj ugovornoj strani
pripadaju po 2 (dva) primjerka.
SC/Irk/UTZ BERND
Zastupljopunomo [au
adv
ikici
u
IPAD-KOMERC, dd SARAJEVO
RALNI Dr
OR
,{-4(4
.063. (Z,
SASTAVNX DIO UGOVORA 0 ZAJEDNI'dCOJ IZGRADNJI I INVESTIRANJU U
OBJEKTE
LISTA NEKRETNINA IZ LANA 4. UGOVORA 0 ZAJEDNIt'KOJ IZGRADNJI I
INVESTIRANJU U OBJEKTE OD 21.09.2000. GODINE
I. OBJEKTI ZA PRODAJU NAMJESTAJA
Redni
broj
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
II
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Objekat
i broj
2
Salon
833
Salon
670
Salon
618
Prodavnica
226
Salon
632
Prodavnica
642
Salon
871
Salon
672
Prodavnica
673
Prodavnica
674
Salon
675
Salon
676
Salon
677
Salon
705
Salon
709
Salon
711
Salon
714
Salon
715
Salon
720
Salon
Salon
Salon
815
Salon
816
Salon
819
Robna ku6a 831
Salon
834
Salon
849
Salon
850
Prodavnica
630
Prodavnica
729
Prodavnica
706
Prodavnica
613
Prodavnlca
723
Prodavnica
701
Prodavnica
712
Prodavnica
851
MJESTO
3
N.Beograd
N.Sad
Vranje
Valjevo
uprija
Osdina
Mac
S.Mitrovica
Pan&vo
Mladenovac
Smcdcrevo
V.Plana
S.Palanka
Senta
Bor
Zajdar
N.Pazar
Temerin
Feketk
Ul.Poiega
Ivanjica
Leskovac
etaak
Zemun
Nig
N.Sad
Kragujevac
Kraljevo
Lazarevac
Sirakovo
Vrnianta B.
Krulcvac
Krulevac
Kurgumlija
Llig
Prelevo
Povrgina u m2
Prodajni
Magac. ili
UKUPNO
otvor.
pros.
4
5
6
650
0
650
200
76
276
414
0
414
60
01
60
172
160
332
58
0
58
340
150
490
200
100
300
90
0
90
50
0
50
130
136
266
165
0
165
120
60
180
500
207
707
212
86
298
756
0
756
,
540
0
540,
346
290
636
200
80
280
208
60
268
140
30
170
380
0
380
120
0
120
200
0
200
2.154
0
2.154
341
0
341
349
66
415
886
0
886
..Z1
eri 1:14:
49
0551:::\Y-0' A
.
e
•
i:Prodavitica
.tra5davnica
Mbdavnica
,T.-
638
713
677
40. ~
.
41
42 ='
43
44
45
46
47
48
49
Prodavnica
Prodavnica
Prodavnica
Prodavnica
Prodavnica
Prodavnica
Prodavuica
Prodavnica
Prodavnica
Prodavnica
724
710
718
819
820
719
726
621
703
704
50
51
52
53
54
55
Prodavnica
Prodavnica
Prodavnica
Prodavnica
Prodavnica
Prodavnica
725
834
708
608
702
717
-- . ,:..
38
39 •
Prijepolje
Sijenica
Smederevska
Palanka
Ulice
Tutin
S abac
Zemun
Beograd
Be6ej
Zrenjanin
Indija
Crvcnka
Petrov
Varadin
Sombor
Novi Sad
Srbobran
Subotica
Sid
Stara Pazova
2. STOVAR1TE GRADEV1NSKOG MATERIJALA
Objckat
Redni
broj
1
I
2
Stovarigte GM
2
Stovarigte GM
3
4
5
Stovarigte GM
Stovarigte GM
Stovarigte GM
6
Stovarigte GM
7
Stovarigte GM
8
9
Stovarigte GM
Stovarigte GM
10
Stovarigte GM
I1
12
Stovarigte GM
Stovarigtc GM
MJESTO
3
Kragujcvac,
Kopaoniaca 1
PanZevo, S-.1ipljikca
42
Subotica, S.Novaka bb
616ak, N.Nikgiia 61
Zrenjanin, Prvomajska
16
G.Milanovac, Krag.put
bb
Arandelovac, Trg brat,
i jedins.
Senta, Subotini put
Zvornik, Trg brat. i
Jedins.
Svetozarevo,
ICablovska bb
B.Crkva, II.Veljkova 3
Zemun Ivi&va 1
Povrgina u m2
UKUPNO
Otv.
Zaty.
obj.
obj.
6
5
4
800
0
800
1.200
1.520
2.720
864
385
1.905
2.230
1.950
808
3.094
2.335
2.713
687
800
1.487
459
800
1.259
1.465
2.100
2.852
800
4.317
2.900
,, 4--LIZ
1.461 '..,0
2.2 '
i siDPA D
1.3 .r iVr,..,
adj
'
tt,s."."
...,
521
.M0
w, ■
. ..0
'2 t
, ,
----------)
_1
1 - Stovariite, GM
14 ' • '.:Stovari§te GM
,..
,
j.5-„ra* '-' Stovari3te GM
,
._
1..$-,"
•Stovargte GM
17•>:-2 _;,5tOvaii3te GM
StovarEte GM
18
19
Stovarigte GM
20
21
Stovarigte GM
Stovarigte GM
22
Stovariite GM
23
Stovarlite GM
abac, V.Putnika 59
Beograd, Stevana
PrvovjenCanog 158
Zemun, UgrinovaCka
116
Zemun, Slavonska 1
Beograd, Dunayska 27
Zrenjanin, Bratstva
jedinstva bb
Novi Sad, Industrijska
bb
Pirot, V.Putnika 139
Vranje, Selo
Neredovac
Kur§umlija,
Samokovska bb
Jagodina, Kablovska
bb
i
3. SKLADITE NAMJETAJA:
Rcdni
broj
1
1
2
3
4
5
6
7
Objekat
2
Sklad.namjc§t.
Sklad.namjclt.
Sklad.namjegt.
Sklad.namjek.
Sklad.namj8t_
Sklad.namjeKt.
8
Sklad.namjegt.
Sklad.namje§t.
9
10
Sklad.namjdt.
Sklad.namje§t.
11
Sklad.namjal
12
Sklad.namjcP.
13
Sklad.namjeKt.
14
Sklad.namj8t.
MJESTO
3
Beograd, Z.Malivuk
45-a
Nix, Trg RSavjeta bb
N.Sad Primorska
Zajenear, N.put
Subotica, S.Novska
Vain, Crocka,
Bulevar Revolucije 34
Miaaj
Novi Pazar, S.
Kova&viea b.b.
Poiega- ZdravZi6i
Jagodina. Kablovska
b.b.
abac, Bcogradski put
b.b.
Novi Sad, (., • •
1
PanZevo, Pristaniina
zone b.b.
Sombor, Filipa
Kljaji 6i b.b.
Povriina u rn2
Zatv.
Otv.
obj.
obj.
4
5
480
0
400
1.536
680
648
UKUI'NO
6
480
0
1.200
0
40
IA
TOG
, S WA!
0cr.110
400
2.736
680
648
L,1,
,4, i
•ct
•i
Clan 3.
e stranc utvrduju da je ULAGAC u potpunosti ovlagden da poduzme sve radnje u
149
c.ifj realizacije odredaba iz dlana 1. i dlana 2. ovog ugovora sa sopstvenim izvorinta
finansiranja koji de biti priznati kao dio ulaganja u tim nekretninama i koji de biti
vlasnidki dio ULAGACA a sve to shodno procjeni to nalazu sudskih vjegtaka iz dlana I.
ovog ugovora koji cc biti obavezujuCi 7.a objc ugovorne stranc.
Clan 4.
VLASNIK sc ovim ugovorom obavczujc da Ce ekskluzivno pravo kod eventualne prodaje
njcgovog dijela pomcnutih nekretnina, tj. pravo prede kupovinc, imati ULAGAC prema
dijelovima vlasnigtva iz omjera suvlasnidkih dijelova utvrdenth po omjeru ulaganja i
vrijednosti nekrctnina u nalazu vjegtaka iz tadkc 1. ovog ugovora.
Clan 5.
VLASNIK ovim ugovorOm ovlagdujc ULAG\CA da u ime VLASNIKA vrgi sva
vlasnidka prava i obavcze koji su potrcbni u fazi pripreme, planiranja, tc saniranja
dcvastiranih nekretnina navcdcnih u dlanu 1.a u saglasnosti sa elanom 2. ovog ugovora u
oblasti organizacije finansijske konstrukcijc, ckonornsko-finansijskih poslova oko i za
vrijeme sanacijc, korigtenja objekata, marketinga i drugih djelatnosti, kao i sve dru?...te
poslovc i pravne radnje po lokalnim propisima radi uspjegne realizacije ovog ugovora
prilikom priprente i eksploatacije pomenutih nekretnina.
6.
VI,ASNIK se obavczujc da dc, u cilju rcalizacije ovog ugovora, ULAGAC:U na njego%
zahtjev dati svu relevantnu dokumcntaciju na raspolaganje.
Clan 7.
Nakon izvrgenih potrcbnih ulaganja na nekretninama iz dlana I. ovog ugovora, tc
oslobadanja istih od bcspravnih korisnika ugovume strane sc obavezuju da de zajednieki
utvrditi namjcnu tim nekretninama, s tim gto de prioritet imati zajednitki utvrdcn inheres
za objc ugovorne strane a u cilju unaprcdcnja medusobnog poslovanja.
Clan 8.
VLASNIK se obavezuje da za vrijemc trajanja ovog ugovora neat; nikom ustupiti prava
koja su pralinct ovog ugovora, kao ni druga prava koja sc odnose na nekrctninc iz clans
1. ovog ugovora bez prethodne pismcnc saglasnosti ULA(iACA.
tlgovorne stranc utvrduju da ULAGAC sva prava iz ovog ugovora mok dijclom iii u
potpunosti prenijeti na treda Ilea koja on izabere U7 rr.:07.)dni dogovor VLASNIKA i
11.A(
Clan 9.
ULAGAC se obavczuje da de o svim preduzetim radnjama iz ovog ugovora koje spadaju
u njegovu nadletnost pravovremeno, to najmanje svakih 60 dana pismeno obavjegtavati
V.LASNIKA.
Clan 10.
VLASNIK ovim ugovorom kao iskljudivi vlasnik (1/1) nckretnina iz dlana 1. ovog
ugovora saglasan je da sc u zemlji§nim knjigama, upik zalog-hipoteku do iznosa
utvrdenog od strane sudskih vjeaaka u korist ULAGACA.
ULAGAC 7.a izvrt'ena ulaganja ima pravo upisati u zemljigne knjiga i pravo prede
kupovine uz saglasnost VLASNIKA i ULAGACA u skladu sa elanom 2. ovog ugovora..
Clan 11.
11govorne strane utvrduju da ULAGAC mote sa pojedinim nekretninama iz elana 1. ovog
izvrsiti
ugovora a koje se nalaze na tcritoriji SR Srbije, ukljueujudi i Kosovo i Vojvodinu.
zamjenu-trampu za drugc nekretninc iste vrijcdnosti a kojc se nalaze na teritoriji drugih
drtava i republika nastalih nakon transformacije bivk Jugoslavije: Slovenija. Hrvatska.
Makedonija, Crna Gora i Bill, uz prethodno izvrknu procjcnu vrijednosti koju cc uraditi
ovlateni sudski vjataci navedeni u elanu 1. tadka 3. ovog ugovora u korist V LASN1KA.
Clan 12.
Ovaj ugovor Sc ne mote raskinuti bcz medusobne saglasnosti ugovornih
prethodno usaglaAavanje mcdusobnog ulaganja kroz real izaciju ovog, ugovora.
smuut u/
Clan 13.
tJ slutaju spora koji bi mogao proizzai iz ovog ugovora ugovorne strane de nastojati da
ga rijek sporazumno, u protivnom bide stvarno nadletan sud u Dortmundu, SIt
Njemaeka.
Clan 14.
Ovaj ugovor sastavljen je u 4 (Zetiri) istovjctna primjerka od kojih svakoj strani pripadaju
po 2 (dva) primjcrka.
U znak saglasnosti sa svim
SIPA
ocircdbania ovog ugovora isti potpisuju ugovornc wane:
ULAGAC /
/:"
SNIKA
Sarajevo
6
/fr
-•
Schmitz Bernd
-•
- mss
CO,OVNI KANCELARIJSKI PROSTOR
Rdni
brej 1 '
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
• ..
- Objekat
Povrgina u ni2
Wild W, OS°
obj.
.{ /6
.. 4 te,
ic.,4
w, L.5_.)
C Ag —
•DA
/
„•
Inn
en i
a a
e
1t1
c .aill6Ve"'
,
9. _ &ea kpravu — pri..-....s.s.
•. C._ _
t-'
r V
a,
Posl. Z
Ka c. cds ay:
P(241
Kanc.predstaV:
..ic.;. Lio
-
6
i)j7t--• 1.885
43
54
gore
r ' o, Zelena
utvrt:cnn i-, •
'
.—
maMYrt.!, rs
?
'
Kanc.prel-s't
Ka n c.p rtfist avr— ' 4.4iite4lenta-nj i n a
.-S-trd-roirliendeova- 30.
Kanc.predstay.
Kanc.predstaio.'' Si:retIFAFrevo, ./ -.7.' . ::t.
F
. cr''Jcr' FC44149vslca.b.b:'
ZajeCar Negaiiiis '
Kanc.predstav.
Si I S z
(
NM S. Pau oviea 39
Kanc.prc • stay:Pirot, Vojvoje Putiaka
Kanc.prcdstay.
139
Kanc.predfcttiC.,..) leoglad, panskili
rata 18.
y
, ,30
Alj..6.
a Adora
Kanc.predstay.
Novi Sad, GrZ
Kanc.predstay.
96
116
67
75
.
-•sivao-,„ ,
..'
Wile
so
//0
'
,-
,IF
•
,
S
:C •••
• • ...........................
•...................
41,1C•9 Q v
\ •stt, SARAJIh,""
,4:44
0.....s:s
., .v
osbo 0.1,e0coo
t.
ot.;.
m.c..:,,,•-
I ef; '", Ai"
I I 01 • a ip
I Vtiii W.lX.A.) [NO,
Ovjeravan
Tr-a:Ilona 12/11t. telcfon: 214/870
Download

Ugovor o zajedničkoj izgradnji i sanaciji objekata