Analiza reklamnog tržišta u Republici Kosovo Sprovodi: (A) Pejton, Car Justinijan, br. 12, 1. sprat, Priština, Republika Kosovo 10000 (T) + 381 (0) 38 222 247 ■ (F) + 381 (0) 38 222 147 ■ (M) + 377 (0) 44 419 853 (W) www.seemda.com ■ (E) [email protected] Priština, 21. decembar 2011. Sadržaj
Rezime ……………………….................................................................................................................................... 3 Metodologija i ciljevi projekta ………………….................................................................................................... …5 Izrada upitnika ………… ...................................................................................................................................... 6 Pilotiranje upitnika …....................................................................................................................................... 6 Izbor i obučavanje anketara …………………........................................................................................................ 6 Distribucija uzorka ………................................................................................................................................... 7 Istraživanje na terenu ...................................................................................................................................... 7 Kontrola kvaliteta podataka …..…………............................................................................................................ 7 Obrada podataka ……………............................................................................................................................... 7 Nalazi istraživanja …..…………............................................................................................................................ 9 Izazovi …......................................................................................................................................................... 31 Zaključci i preporuke ……………………................................................................................................................ 31 Aneksi …....................................................................................................................................................... 33 a) Upitnik ……......................................................................................................................................... 33 b) Lista ispitanih preduzeća ………................................................................................................ 33 2
Rezime U cilju analize reklamnog tržišta u Republici Kosovo, Nezavisna komisija za medije (NKM), nezavisni regulator za regulisanje I razvoj emitovanja programa I sprovođenje politika, je angažovala MDA kompaniju, tačnije Odsek CDA (eng. Communication and Development Associates, srp. Saradnici za komunikaciju i razvoj), da sprovede projekat „Analiza reklamnog tržišta u Republici Kosovo“. Istraživanje Analiza reklamnog tržišta je imala za cilj prikupljanje podataka od privatnih i javnih preduzeća u vezi sa realizacijom planova budžeta za reklame, kao i identifikaciju medijskog tržišta (npr. koliko se reklamiraju na TV i radio stanicama, kao i preko provajdera programskih usluga). Projekat za analizu reklamnog tržišta je uključivao sedam regiona i zasnivao se na tehničke specifikacije projekta. Znači uključeni su sledeći regioni: Projekat je predvideo i izradu upitnika na dva jezika, albanski i srpski jezik. Nakon što je NKM odobrila upitnik, CDA je počeo sa prikupljanjem podataka sa terena, iz svih navedenih regiona. Tokom procesa prikupljanja podataka sa terena se naišlo na prepreke u dobijanju informacija od privatnih preduzeća koje su odnosile na planirani godišnji budžet za reklame. Na osnovu prikupljenih i procesiranih podataka se može zaključiti da privatna i javna preduzeća pridaju veliki značaj marketingu. Štaviše, one su izdvojile godišnji budžet za marketing i veoma dobro stoje sa realizacijom istog. Za nacionalne televizije se opredelilo 44% ispitanih preduzeća, kao za najpoželjniji medij za emitovanje reklama, zato što je audijencija istih proširena, zato što su stručni i realizuju pompeznost. Na godišnjem nivou ova preduzeća troše 4,430,021.20 € za reklamne na nacionalnim televizijama. 3
Za dnevne novine, kao jednom od mogućnosti reklamiranja, se prema nalazima sa terena opredelilo 11% preduzeća, tačnije ispitana preduzeća troše 1,107,505.30 € godišnje za reklamiranje u novinama. Lokalne televizije se nalaze na trećem mestu najpovoljnijih medija za reklamiranje. Za ove medije se opredelilo 10% ispitanih preduzeća, odnosno ta preduzeća godišnje troše 1,006,823.00 € za reklame na lokalnim televizijama. Lokalne radio stanice su medij za koji se opredelilo 9% ispitanih preduzeća. Ova preduzeća troše 906,140.70 € za reklame na ovim lokalnim radio stanicama. Nacionalne radio stanice su medij za koji se opredelilo 8% preduzeća. Preduzeća tokom godine za reklame na nacionalnim radio stanicama troše 805,458.40 €. Dok se 18% ispitanih preduzeća opredeljuje za ostale oblike reklamiranja, kao npr. preko provajdera kablovskih usluga, internet stranica medija, itd. Ta preduzeća tokom godine potroše 1,812,281.40 € za ostale oblike reklamiranja. U nalazima su prikazani i grafički podaci, u apsolutnim i relativnim vrednostima, o opredeljenju ispitanih preduzeća po pitanju medija. 4
Metodologija i ciljevi projekta Projekat „Analiza reklamnog tržišta u Republici Kosovo“ je sproveden u periodu novembar – decembar 2011. godine, uz finansijsku podršku NKM. Projekat je imao za cilj prikupljanje podataka od privatnih i javnih kompanija u vezi sa: 9 značajem koji preduzeća pridaju marketingu, 9 planiranjem marketinga, 9 podelom medijskog tržišta, 9 glavnim razlozima te podele medijskog tržišta, 9 planiranjem budžeta za marketing, 9 realizacijom planova budžeta, 9 glavnim preprekama sa kojima se suočavaju preduzeća tokom reklamiranja. Na osnovu liste CDA, koja je uključivala ispitanike iz regiona, kao i određene subjekte identifikovane od strane Ugovorne vlasti (ukupno 350 ispitanika). Mapa procesa 5
Izrada upitnika Upitnik za sprovođenje ispitivanja na terenu je sastavljen u skladu sa specifičnim uslovima projekta. Sastavljanje upitnika je uzelo u obzir različite kategorije preduzeća i preduzeća iz različitih sektora, koja se razlikuju po: • aktivnostima/delatnošću, • broju radnika, • organizaciji (privatno/javno) • regionu delovanja, itd. Etnička grupa: • Albanci • Srbi • Turci Osoblje projekta je sastavilo nacrt upitnika i isti prosledio Nezavisnoj komisiji za medije, za podnošenje eventualnih komentara. Komentari NKM su inkorporisani u konačni upitnik, koji je usvojila NKM. Pilotiranje upitnika Na osnovu zahteva klijenta je sastavljen upitnik koji razmatra i pokriva sve uslove određene tender dosijeom za realizaciju analize tržišta. Osoblje projekta je sprovelo pilot ispitivanje sa 5 kompanija, faza tokom koje je testirana: 9 vrednost upitnika, 9 poverljivost upitnika, 9 prihvatljivost upitnika. Izbor i obučavanje ispitanika Izbor ispitanika: ispitanici su birani iz opština određenih za istraživanje, način koji je omogućio profesionalno sprovođenje procesa. Tim anketara na terenu se sastojao od onih koji su poznavali albanski i srpski jezik, u cilju boljeg pristupa ispitanicima. Obučavanje anketara: za sve izabrane anketare je organizovana dvodnevna obuka tokom koje su informisani o ciljevima projekta. Anketari su tokom obuke takođe informisani o sadržaju i tumačenju upitnika (objašnjena su sva pitanja, uključujući i detalje o značaju svakog), i pristupu koji će koristiti u odnosu sa ispitanicima. Na kraju obuke su izabrani anketari koji su pokazali najbolje razumevanje projekta i način prikupljanja podataka, tačnost i relevantnost istih. 6
Distribucija uzorka Uzorak je strukturisan na osnovu opšteg broja ispitanika koji je odredila Nezavisna komisija za medije. Taj broj je uključivao 350 preduzeća koja deluju u različitim regionima, različite industrije i sektori (privatni i javni), kao i različite etničke grupe (Albanci, Srbi i Turci). U svakom određenom regionu je realizovano po 50 intervjua, izuzev nekih regiona u kojima se taj broj menjao i to region Štrpca, Zubin Potoka i Prištine. U regionu Štrpce su realizovana 32 intervjua sa srpskim preduzećima, dok je preostali deo od 18 preduzeća ispitan u regionu Mitrovice. Do ove promene je došlo zbog nedostatka srpskih preduzeća u opštini Štrpce, preduzeća koja su mogla da daju tačne i relevantne podatke. Isto važi i za region Zubin Potoka u kojem je realizovano 25 intervjua, dok je drugi deo popunjen intervjuima u Gračanici. U regionu Prištine su realizovana 62 intervjua zbog većeg broja preduzeća iz oba sektora. Sve promene su izvršene u koordinaciji sa Nezavisnom komisijom za medije. Istraživanje na terenu Po usvajanju upitnika od strane NKM, anketari su počeli sa procesom prikupljanja podataka sa terena. Istraživanje na terenu je realizovano na jeziku ispitanika, način koji je anketarima omogućio lakši pristup ispitanicima. Ankete su realizovane preko direktnih intervjua (licem u lice). Tokom perioda istraživanja stručni anketari CDA‐a su prikupili podatke od 350 kompanija. Istraživanje na terenu je realizovano od 25. novembra – 20. decembra. Provera tačnosti podataka Tokom procesa prikupljanja podataka je vršen monitoring, dok je na kraju procesa prikupljanja podataka izvršena provera podataka za 150 upitnika ili 43% istih. Ispitanici su kontaktirani preko telefona u cilju provere datih podataka, proces koji je dokazao da su podaci tačni i relevantni. Obrada podataka Odmah po završavanju procesa kontrole kvaliteta podataka, podaci prikupljeni sa terena su ubačeni u Paket statistika za društvene nauke ‐ PSDN. Stručnjaci za analizu podataka su tokom ove faze izvršili analizu reklamnog tržišta u Republici Kosovo, kao što sledi: 7
BELEŠKA: 1
Grafikoni i tabele za pitanja pod rednim brojem (C 3), (C 3.1) i (C 5)
daju ukupan procenat koji je veći od 100 odsto. To zbog spajanja podataka iz više od jedne tabele ili grafikona u jednu tabelu ili grafikon. Na taj način je omogućeno dobijanje tačnih podataka, prioritetizacija različitih problema za određena pitanja. To znači da je za pitanje (C 3) umesto tri različite tabele i grafikona prikazana jedna tabela i jedan grafikon – što čitaocima izveštaja omogućava lakše čitanje nalaza. 1 C 3. Koji medij vam najviše odgovara? (navedite od 1 do 3, shodno vašoj proceni); C 3.1 Razlog zbog kojeg se opredeljujete za taj medije je (izaberite najviše dve mogućnosti); C 5. Koja su druge mogućnosti reklamiranja koje koristite (navedite od 1 do 3, shodno vašoj proceni najuspešnijeg)? 8
Nalazi istraživanja
Kategorizacija preduzeća na osnovu broja radnika: Kategorizacija preduzeća na osnovu broja radnika
Učestalost Veliko preduzeće sa više od 250 radnika
Srednje preduzeće sa manje od 250 radnika
Malo preduzeće sa manje od 50 radnika
Mikro preduzeće sa manje od 10 radnika
Procenat Važeći procenat
15 3.9 3.9 30 8.3 8.4 95 26.4 26.5
220 61.1 61.3
Analiza reklamnog tržišta, prema distribuciji uzorka, je uključivala velika, srednja, mala i mikro preduzeća. Tokom istraživanja su prikupljeni podaci od 15 velikih preduzeća koja imaju više od 250 radnika, 30 srednjih preduzeća sa manje od 250 radnika, 95 malih preduzeća koja imaju manje od 50 radnika i 220 preduzeća sa manje od 10 radnika. Opis kompanije: Kako bi opisali vašu kompaniju?
Učestalost Porodični biznis Javno preduzeće Procenat Važeći procenat
110 30.6 30.8
7 1.9 2.0
Ogranak stranog preduzeća/kompanije
Privatno preduzeće 10 2.8 2.8 218 60.6 61.1
Zajedničko preduzeće 8 2.2 2.2
Ostalo 4 .8 .8
Organizacija i upravljanje ispitanih preduzeća se razlikovala. Od opšteg broja preduzeća ispitanih u vezi sa reklamnim tržištem, 110 je bilo tipa porodičnog biznisa, 7 javnih preduzeća, 10 ogranaka stranih preduzeća, 218 privatnih preduzeća, 8 zajedničkih i 4 preduzeća iz ostalih oblasti. 9
Delatnost ispitanih preduzeća: Kojom granom industrije se bavi vaše preduzeće?
Učestalost Procenat
Važeći procen
Finansije 8 2.2 2.2
Javna uprava 3 .8 .8
Proizvodnja 38 10.6 10.6
Ugostiteljstvo 61 16.9 17.1
2 .6 .6
24 6.7 6.7
9 2.5 2.5
Socijalne usluge 10 2.8 2.8
Opštinske usluge 3 .8 .8
Poljoprivreda 1 .3 .3
159 44.2 44.5 39 10.8 10.9
Nekretnine Saobraćaj i komunikacije Građevina Trgovina na veliko i malo Ostalo Na osnovu oblasti u kojoj deluju ispitana preduzeća, većina istih se bavi trgovinom na veliko i malo – od 159 preduzeća, 61 se bavi ugostiteljstvom, 38 proizvodnjom i ostalim oblastima koje su navedene na tabeli. Način organizovanja marketinga unutar preduzeća: Ko je odgovoran za planiranje reklamiranja vašeg preduzeća?
Učestalost Posebno odeljenje unutar preduzeća Procenat Važeći procenat
43 11.9 12.0 287 79.7 79.9
Kompanija/lice van preduzeća 13 3.6 3.6
Drugo 16 4.4 4.5
Odgovorno lice unutar preduzeća 79.7% od ispitanih preduzeća je odgovorilo da je zaposlilo osobu koja je odgovorna za reklame, unutar preduzeća. Sa druge strane, 11.9% je izjavilo da je otvorilo odeljenja unutar preduzeća koja su zadužena za reklamiranje. Važno je naglasiti da velika preduzeća čine većinu onih koja su otvorila i odeljenje unutar svoje strukture (npr. odeljenje za marketing), ili su angažovala stručnu kompaniju za obavljanje poslova u oblasti marketinga. Dok srednja i mala preduzeća, iako nemaju odvojena odeljenja, zapošljavaju lica odgovorna za reklamiranje. Štaviše, samo 4.4% preduzeća je izjavilo da se reklamira preko drugih oblika ili to ne radi uopšte. Mali broj preduzeća koja se uopšte ne reklamiraju je dobar pokazatelj velikog značaja koji se pridaje reklamama od strane preduzeća, bez obzira na to da li su velika, srednja ili mala preduzeća. 10
Poseban budžet za reklamiranje: Da li ste odvojili budžet za reklamiranje vašeg preduzeća?
Učestalost Procenat
Važeći procen
Da 212 58.9 59.2
Ne 146 40.6 40.8
Istraživanje pokazuje da su sve velike kompanije izdvojile godišnji budžet za reklamiranje preduzeća. Sa druge strane, srednja i mala preduzeća imaju relativno mali budžet za reklame, ili ga uopšte nemaju, a troškove reklamiranja realizuju na osnovu potreba preduzeća. Generalno, 58.9% ispitanih preduzeća je odvojilo godišnji budžet za reklamiranje, dok 40.6% istih nije odvojilo godišnji budžet za reklamiranje. Koliko procenata tog budžeta je odvojeno za sledeće medije: Koliko procenata tog budžeta je odvojeno za sledeće medije: nacionalne TV Procenat 44% lokalne TV nacionalne radio st. Vrednost u evrima
4,430,021.20 € 10% 1,006,823.00 € 8% 805,458.40 € lokalne radio stanice 9% 906,140.70 € 1,107,505.30 € Novine 11% ostalo 18% UKUPNO 100% 1,812,281.40 € 10,068,230.00 € Informacije dobijene preko istraživanja pokazuju ozbiljan potencijal reklamnog tržišta u Republici Kosovo. Opšta vrednost finansijskih sredstava odvojenih za reklamiranje od strane ispitanog 361 preduzeća iznosi 10,068,230.00 €. Za reklamiranje na nacionalnim TV se troši 44% (4,430,021.20 €) ovog iznosa, 10% (1,006,823.00 €) za lokalne TV stanice, 8% (805,458.40 €) za nacionalne radio stanice, 9% (906,140.70 €) za lokalne radio stanice, 11% (1,107,505.30 €) za novine i 18% (1,812,281.40 €) za ostale oblike reklamiranja (bilbordi, posteri, brošure, itd). za više informacija pogledajte grafikon u prilogu: 11
Budžet odvojen za sledeće medije, izražen u procentima Ostala 18% Nacionalne TV st. 44% Novine 11% Lokalne radio st. 9% Lokalne TV st. 10% Nacionalne radio st. 8% Približna podela budžeta za sledeće medije Ostala 1,812,281.40 € Nacionalne TV st. 4,430,021.20 € novine 1,107,505.30 € Lokalne radio st. 906,140.70 € Nacionalne radio st. 805,458.40 € Lokalne TV st. 1,006,823.00 € Sa druge strane, informacije dobijene od tri nacionalne televizije RTK, KTV, RTV 21 pokazuju da ove televizije godišnje prodaju minute u vrednosti od 6,485,000 €, odnosno RTK 1,810,000 €, KTV 2,140,000 €, RTV 21 2,535,000 €. 12
Međutim, imajući u vidu da je ovo istraživanje uključivalo samo 361 preduzeće, može se zaključiti da je potencijal reklamnog tržišta u Republici Kosovo višestruko veći. Realizacija plana budžeta za reklamiranje: Koliko ste realizovali plan vašeg budžeta za reklamiranje?
Do 50% Kategorizacija preduzeća
Malo preduzeće Mikro preduzeće
100% potpuno je propao
0 4 10 0
0.0% 28.6% 71.4% 0.0%
9 6 11 1
33.3% 22.2% 40.7% 3.7%
34 40 11 0
40.0% 47.1% 12.9% 0.0%
70 108 10 8
35.7% 55.1% 5.1% 4.1%
Veliko preduzeće
Srednje preduzeće
od 50% do 80% Velika preduzeća su ona koja predvode u realizaciji godišnjeg plana budžeta za reklamiranje. To je razumljivo, zato što se i na osnovu drugih pitanja jasno vidi da ta preduzeća pridaju veći značaj reklamiranju svojih preduzeća. U ovom slučaju, 71.4% velikih preduzeća i 40.7% srednjih preduzeća je u potpunosti realizovalo svoj budžet. Što se tiče malih i mikro preduzeća, možemo reći da su ta preduzeća naišla na poteškoće prilikom realizacije godišnjeg plana budžeta za reklamiranje. Za više informacija pogledajte sledeće grafikone: Srednja preduzeća – koliko ste uspeli da realizujete vaš plan budžeta za reklamiranje? Velika preduzeća – Koliko ste uspeli da realizujete vaš plan budžeta za reklamiranje? 71.40% 40.70% 33.30% 22.20% 28.60% 0.00% 3.70% 0.00% Do 50% Od 50% do 80% Potpuno 100% Potpuno je propao Do 50% Od 50% do 80% 13
Potpuno 100% Potpuno je propao Mala preduzeća – Koliko ste uspeli da realizujete vaš plan budžeta za reklamiranje? 47.10% 40.00% Mikro preduzeća ‐ Koliko ste uspeli da realizujete vaš plan budžeta za reklamiranje? 55.10% 35.70% 12.90% 0.00% 5.10% 4.10% Potpuno 100% Potpuno je propao Do 50% Od 50% do 80% Potpuno 100% Potpuno je propao Do 50% Od 50% do 80% Mediji za koji se opredelilo najviše preduzeća TV (nacionalna) Radio (nacionalna) Radio (lokalna) Internet Novine TV Kablovska Ostalo
13 3 7 3 5 8 2 0
31.7% 7.3% 17.1% 7.3% 12.2% 19.5% 4.9% 0.0%
19 14 8 8 15 11 1 0
25.0% 18.4% 10.5% 10.5% 19.7% 14.5% 1.3% 0.0%
Malo preduzeće
29 33 12 45 38 21 5 8
15.2% 17.3% 6.3% 23.6% 19.9% 11.0% 2.6% 4.2%
Mikro preduzeće
52 98 24 143 77 20 25 19
11.4% 21.4% 5.2% 31.2% 16.8% 4.4% 5.5% 4.1%
Veliko preduzeće
Kategorizacija preduzeća
TV (lokalna) Srednje preduzeće
Velika i srednja preduzeća su se opredelila za nacionalne televizije zbog velikog broja gledalaca. Sa druge strane mala i mikro preduzeća su se opredelila za lokalne radio stanice, zato što preko tih radio stanica mogu lakše pristupiti potrošačima. Priloženi grafikoni predstavljaju opredeljenje velikih, srednjih, malih i mikro preduzeća: 14
Velika preduzeća – medij za koji bi se opredelili 31.7% 17.1% 7.3% 7.3% TV TV (lokalna) Radio (nacionalna) (nacionalna) Radio (lokalna) 19.5% 12.2% 4.9% Internet Novina kablovska TV Srednja preduzeća ‐ medij za koji bi se opredelili 25.0% 18.4% 10.5% 19.7% 14.5% 10.5% 1.3% TV TV (lokalna) Radio (nacionalna) (nacionalna) Radio (lokalna) Internet novina Kablovska TV Mala preduzeća ‐ medij za koji bi se opredelili 23.6% 15.2% 17.3% 19.9% 6.3% 11.0% 2.6% Novina Kablovska TV TV TV (lokalna) Radio (nacionalna) (nacionalna) Radio (lokalna) 15
Internet Mikro preduzeća ‐ medij za koji bi se opredelili 31.2% 21.4% 11.4% 16.8% 5.2% 4.4% 5.5% Novina Kablovska TV TV TV (lokalna) Radio (nacionalna) (nacionalan) Radio (lokalna) Internet Razlog zbog kojeg se preduzeća opredeljuju za određene medije: Obuhvata Zato što ga veću preferiraju Niža audijenciju naši potroš. cena Lakši pristup Veliko preduzeće
Kategorizacija preduzeća
Srednje preduzeće
Malo preduzeće
Mikro preduzeće
Zato što je profesionalniji
4 12 5 1 2
16.7% 50.0% 20.8% 4.2% 8.3%
9 16 6 3 7
30.0% 43.3% 10.0% 3.3% 0
37 39 20 19 18
27.8% 29.3% 15.0% 14.3% 13.5%
102 89 26 43 29
35.3% 30.8% 9.0% 14.9% 10.0%
Kao što je i navedeno pod ključnim elementima koji određuju opredeljenost preduzeća u vezi sa medijima, glavni razlog je ciljana audijencija. U slučaju velikih i srednjih preduzeća, ona mogu da ciljaju na širu audijenciju preko nacionalnih televizija, dok mala i mikro preduzeća ciljaju ka široj audijenciji u svom regionu preko lokalnih radio stanica. Sa druge strane se jasno vidi da i cena igra značajnu ulogu prilikom opredeljenja malih i mikro preduzeća, dok velika preduzeća pridaju značaj opredeljenosti potrošača. Kao rezultat tog, 50% velikih preduzeća se opredeljuje za određene medije zbog šire audijencije, a 20.8% istih zato što su se za te medije opredelili potrošači. Srednja preduzeća pridaju veliki značaj široj audijenciji, međutim, za njih je važan i lakši pristup tim medijima. Takođe i 29.3% malih preduzeća i 30.8% mikro preduzeća pridaje veći značaj široj audijenciji na koju ciljaju određeni mediji. Grafikoni u nastavku opisuju razloge opredeljenja preduzeća. 16
Velika preduzeća – razlozi opredeljenja za gore navedene medije 50.0% 20.8% 16.7% 4.2% 8.3% Lakši pristup Ciljaju ka široj audijenciji Zbog izbora Niža cena potrošača Zato što je profesionalniji
Srednja preduzeća – razlozi opredeljenja za gore navedene medije 39.0% 22.0% 17.1% 14.6% 7.3% Lakši pristup Ciljaju ka široj audijenciji Zbog izbora Niža cena potrošača 17
Zato što je profesionalniji Mala preduzeća – razlozi opredeljenja za gore navedene medije 27.8% 29.3% 15.0% 14.3% 13.5% Zbog izbora Niža cena Ciljaju ka potrošača široj audijenci
ji Lakši pristup Zato što je profesionalniji Mikro preduzeća – razlozi opredeljenja za gore navedene medije 35.3% 30.8% 14.9% 9.0% 10.0% Lakši pristup Ciljaju ka široj audijenciji Zbog izbora Niža cena potrošača 18
Zato što je profesionalniji Mediji kojima se daje prednost: Davanje prednosti medijima od strane ispitanih preduzeća zavisi od kategorizacije istih, odnosno tog da li su velika, srednja, mala ili mikro preduzeća. Velika preduzeća se nalaze na prvom mestu onih koji se po pitanju reklamiranja opredeljuju za nacionalne medije, tačnije 85.7% istih se opredelilo za nacionalne medije, 7.1% za lokalne medije, a 7.1 % provajdere programskih usluga. I srednja preduzeća rangiraju nacionalne medije na prvom mestu, tačnije 53% preduzeća se opredelilo za nacionalne medije, a 46,7% za lokalne. Nacionalni mediji su izabrani kao najpoželjniji za reklamiranje zbog veoma široke audijencije. Za lokalne medije su se opredelila mala i mikro preduzeća. Od podataka dobijenih preko intervjua sprovedenih sa malim preduzećima zaključujemo da se 59.1% istih opredeljuje za lokalne medije, 37.6% za nacionalne medije, a 3.2% za provajdere kablovskih usluga. Među svim ispitanim preduzećima, mikro preduzeća smatraju da su lokalni mediji najpoželjniji za reklamiranje, tačnije njih 73% se opredelilo za lokalne medije, 20% za nacionalne, a 5.9% za provajdere kablovskih usluga. Mala i mikro preduzeća smatraju da su lokalni mediji najpovoljniji, ti mediji su jeftiniji i ciljaju na audijenciju u kojoj deluju ova preduzeća. Provajderi programskih usluga su mediji za koje su se najmanje opredelile sve kategorije ispitanih preduzeća. 1 Nacionalni mediji 12 PPU ‐ Provajderi programskih usluga
1
7.1% 85.7% 7.1%
14 16 0
46.7% 53.3% 0.0%
Lokalni mediji Veliko preduzeće
Kategorizacija preduzeća
Srednje preduzeće
Malo preduzeće
55 35 3
59.1% 37.6% 3.2%
Mikro preduzeće
161 73.2% 45 20.5% 13
5.9%
19
Opredeljenost po pitanju medija na osnovu veličine preduzeća Veliko preduzeće Srednje preduzeće Malo preduzeće Mikro preduzeće 73.2% 59.1% 46.7% 85.7% 53.3% 37.6% 20.5% 7.1% 7.1% 0.0% 3.2% 5.9% Lokalni mediji Nacionalni mediji PPU – Provajderi programskih usluga Ostala sredstva reklamiranja koja koriste preduzeća: Koja ostala sredstva reklamiranja koristite Učestalost Važeći procenat
Brošure 141 20.91 %
Posteri 132 19.58 %
Bilbordi 115 17.06 %
Direktan kontakt sa potrošačima 286 42.43 %
Na osnovu godišnjih planova budžeta za reklamiranje, preduzeća osim elektronskih i štampanih medija koriste i druga sredstva reklamiranja. Korišćenje tih sredstava reklamiranja omogućava preduzećima lakši pristup ciljanoj audijenciji. Direktan kontakt na osnovu prioriteta je izabran kao najpoželjnija metoda za 42% preduzeća, brošure za 21 %, posteri za 20% i bilbordi za 17 % preduzeća. 20
Ostala sredstva reklamiranja koja koriste preduzeća Brošure 21% Direktan kontakt sa potrošačima 42% Posteri 20% Bilbordi 17% Reklamiranje na zvaničnim internet stranicama medija: Da Veliko preduzeće
Srednje preduzeće
Kategorizacija preduzeća
Malo preduzeće
Mikro preduzeće
Ne 12 2
85.7% 14.3%
15 14
51.7% 48.3%
29 65
30.9% 69.1%
37 181
16.9% 82.6%
Velika i srednja preduzeća svojim planovima budžeta izdvajaju finansijska sredstva za reklamiranje na internet stranice medija. Ovaj oblik reklamiranja je ocenjen kao najpovoljniji za velika preduzeća tačnije 86.7% velikih preduzeća odnosno 51.7 % srednjih preduzeća. Dok su mala i mikro preduzeća ovaj oblik reklamiranja slabije ocenila, tačnije 30.9% malih odnosno 16.9% mikro preduzeća se opredelilo za reklamiranja internet stranicama. 21
Poređenje troškova reklamiranja na internet stranicama sa ostalim oblicima reklamiranja: Ako ste odgovorili sa da, uporedite cenu reklamiranja na internet stranicama sa cenom reklamiranja preko drugih oblika, kao što su: TV stanice, radio stanice, novine, itd.
Učestalost Reklamiranje na internet stranicama je znatno jeftinije Reklamiranje na internet stranicama je jeftinije Reklamiranje na internet stranicama je znatno skuplje
Reklamiranje na internet stranicama je skuplje Nema nikakve razlike Procenat
51 48.6 %
23 21.9 %
2 1.9 % 4 3.8 %
24 22.9 %
Veliki broj ispitanih kompanija je ocenio da je reklamiranje na internet stranicama medija znatno jeftinije ili njih 48.6 %, dok ga je 21.9 % ocenilo kao jeftinije. Ali preostali deo ispitanih smatra da je reklamiranje na internet stranicama znatno skuplje, tačnije njih 1.9 %, dok njih 3.8 % smatra da je reklamiranje na internet stranicama skuplje, a 22.9% smatra da nema nikakve razlike. 22
Klasifikacija ciljane grupe za reklamiranje na osnovu starosti i pola: Klasifikujte vašu ciljanu grupu za reklamiranje na osnovu Učestalost
Važeći Procenat
procenat
starosti?
0 ‐ 10 godina 7 1.9 2.0
11 ‐ 18 godina 14 3.9 4.0
19 ‐ 30 godina 167 46.4 47.4
Više od 30 Sve starosne grupe 42 121 11.7 33.6 11.9
34.4
Na osnovu gornje tabele, starosna grupa od 19‐30 godina je ona za koju se opredelio najveći broj ispitanika, što znači da 47.4% istih cilja na ovu starosnu grupu, dok se 33.6% preduzeća opredelilo za sve ostale grupe. Sa druge strane se jasno vidi da većina preduzeća odnosno njih 63.6% cilja na oba pola po pitanju reklamiranja. Klasifikujte vašu ciljanu grupu za reklamiranje na osnovu starosti, pola i nacionalnosti?
Učestalost Procenat
Važeći procenat
Žensko 46 12.8 13.5
Muško 66 18.3 19.3
Oba pola 229 63.6 67.0
23
Ukupno 342 95.0 100.0 Na šta se zasnivaju preduzeća prilikom reklamiranja svojih proizvoda/usluga: Na šta se zasnivate prilikom Učestalost
reklamiranja vašeg Procenat
Validni procenat
proizvoda/usluga?
Na sezonu tokom koje je vaš proizvod/ usluga tražen na tržištu Kad god izbacite na tržište novi proizvod/uslugu Vaši proizvodi/usluge se reklamiraju uvek U zavisnosti od potreba preduzeća Na državne ili verske praznike Drugo 99 27.5 28.0
79 21.9 22.3
24 6.7 6.8
112 31.1 31.6
34 9.4 9.6
6 1.7 1.7
Ispitivanje pokazuje da se 31.6% preduzeća tokom reklamiranja proizvoda ili usluga zasniva na svoje potrebe. Što nas dovodi do zaključka da nemaju neki određeni plan o tome kada i u kojim slučajevima ih reklamiraju, već tu odluku donose na osnovu potreba datih situacija. Sa druge strane 28% preduzeća reklamira svoj proizvod ili uslugu onda kada je potražnja za istom veća, dok 22.3% preduzeća reklamira svoje proizvode ili usluge onda kada ih po prvi put promoviše. Za više informacija pogledajte priloženi grafikon: Na šta se zasnivate prilikom reklamiranja vaših proizvoda/usluga? 31.6 28.0 22.3 9.6 6.8 1.7 Na sezonu tokom Kad god izbacite Vaši proizvodi/usluge se reklamiraju na tržište novi koje je vaš proizvod/usluga proizvod/uslugu uvek
tražen na tržištu U zavisnosti od potreba preduzeća 24
Na verske ili državne praznike Drugo Najpovoljnije vreme i programi za emitovanje reklama na TV i PPU: Većina preduzeća ili 68.6% smatra da je vreme najveće gledanosti najpovoljnijim za reklamiranje. Prema njima to je najbolje vreme za dosezanje do šire ciljane grupe. Tokom kojeg vremena se reklamirate na TV i PPU 68.6% 31.4% Tokom ostalih termina Vreme najveće gledanosti (PrimeTime) Što se tiče reklamiranja tokom različitih programa, 45% preduzeća se opredelilo za informativne programe, a 21.1% za zabavne. Razlog je sličan prethodno navedenom. Tokom kojeg programa želite da se emituje vaša reklama, Učestalost Procenat
Važeći procenat
objasnite zašto:
Informativnih 165 45.8 48.7
Kulturnih 34 9.4 10.0
Sportskih 33 9.2 9.7
Zabavnih 76 21.1 22.4
Drugih 21 5.8 6.2
Svih 9 2.5 2.7
25
Prepreke sa kojima se suočavaju preduzeća tokom reklamiranja svojih proizvoda/usluga: Na koje prepreke nailazite tokom reklamiranja vaših proizvoda/usluga?
Veliko preduzeće
Kategorizacija preduzeća
Srednje preduzeće
Malo preduzeće
Mikro preduzeće
Visoki troškovi Nedostatak odeljenja/pojedinca stručnjaka Nedostatak naših odgovornog za tu oblast sposobnosti Visoke samo za u vašem da izađemo u susret cene reklamiranje regionu vašim potrebama Ostalo 10 1 0 0 2
76.90% 7.70% 0.00% 0.00% 15.40%
22 0 3 1 4
73.30% 0.00% 10.00% 3.30% 13.30%
49 12 8 5 17
53.80% 13.20% 8.80% 5.50% 18.70%
154 14 13 4 28
72.00% 6.50% 6.10% 1.90% 13.10%
Većina preduzeća, bez obzira na veličinu, se suočava sa istim problemom – visokim cenama. Cena se smatra jednom od prepreka za realizaciju marketinškog plana i to za 76.90% velikih preduzeća, 73.30% srednjih, 53.80% malih i 72% mikro preduzeća. Na osnovu tog zaključujemo da je cena reklama na Kosovu veoma visoka. 26
Velika preduzeća – prepreke sa kojima se suočavata prilikom reklamiranja vaših proizvoda ili usluga 76.90% 15.40% 7.70% 0.00% Visoke cene Visoki troškovi odeljenja/pojedinca odgovornog samo za reklamiranje 0.00% Nedostatak stručnjaka Nedostatak naših za tu oblast u vašem sp o so b n o st i d a i z a đ e m o regionu u susret vašim potrebama Ostalo Srednja preduzeća – prepreke na koje nailazite prilikom reklamiranja vaših proizvoda ili usluga 73.30% 10.00% 0.00% 3.30% 13.30% Visoke cene Visoki troškovi Nedostatak Nedostatak naših Ostalo odeljenja/pojedinca Stručnjaka sposobnosti da odgovornog samo za tu oblast izađemo u susret za u vašem regionu vašim potrebama reklamiranje 27
Mala preduzeća – prepreke sa kojima se suočavate prilikom reklamiranja vaših proizvoda/usluga 53.80% 13.20% 8.80% 18.70% 5.50% Nedostatak naših Visoke cene Visoki troškovi Nedostatak sposobnosti da odeljenja/pojedinca stručnjaka za odgovornog samo za tu oblast u vašem izađemo u susret vašim potrebama reklamiranje regionu Ostalo Mikro preduzeća – prepreke sa kojima se suočavate prilikom reklamiranja vaših proizvoda/usluga 72.00% 6.50% 6.10% 13.10% 1.90% Visoke cene Visoki troškovi odeljenja/pojedinca odgovornog samo za reklamiranje Nedostatak naših Nedostatak stručnjaka za tu sposobnosti da oblast u vašem izađemo u susret vašim potrebama regionu 28
Ostalo Značaj reklame za uspeh vašeg preduzeća: Šta mislite kolika je uloga reklame u uspeh vašeg preduzeća?
Velika Veliko preduzeće
Kategorizacija preduzeća
Srednje preduzeće
Malo preduzeće
Mikro preduzeće
Potpuno je nevažna
0
Srednja Mala 11 3 0 78.6% 21.4% 0.0% 0.0%
16 12 1 1
53.3% 40.0% 3.3% 3.3%
51 37 7 0
53.7% 38.9% 7.4% 0.0%
144 60 9 5
65.8% 27.4% 4.1% 2.3%
Što se tiče značaja reklame po uspeh ispitanih preduzeća možemo zaključiti da većina istih smatra da je uloga reklame velika. Štaviše, i nekoliko preduzeća budžet kojih je ograničen po pitanju reklama smatra da je uloga reklamiranja velika, ali im visoke cene onemogućavaju reklamiranje u različitim medijima. Iz gornje tabele se vidi da 78.6% velikih preduzeća smatra da je uloga reklame veoma bitna za njihov uspeh, štaviše, neka od tih preduzeća su izvršila i konkretne procene značaja reklamiranja. Sa druge strane 54% srednjih i malih i 65.8% mikro preduzeća visoko ocenjuje ulogu reklame po pitanju njihovog uspeha. Velika preduzeća – šta mislite kolika je uloga reklame u uspeh vašeg preduzeća? Srednja preduzeća – šta mislite kolika je uloga reklame u uspeh vašeg preduzeća? 53.3% 78.6% 40.0% 21.4% 0.0% 0.0% 3.3% 3.3% Mala Potpuno nebitna Velika Srednja Mala Potpuno nebitna Velika 29
Srednja Mala preduzeća – šta mislite kolika je uloga reklame u uspeh vašeg preduzeća? Mikro preduzeća – šta mislite kolika je uloga reklame u uspeh vašeg preduzeća? 53.7% 65.8% 38.9% 27.4% 0.0% 7.4% 4.1% 2.3% Velika Srednja Mala Potpuno nebitna Velika 30
Srednja Mala Potpuno nebitna Izazovi
Izazovi sa kojima se suočavaju preduzeća na reklamnom tržištu na Kosovu su visoke cene i unutrašnja organizacija malih i mikro preduzeća. Tokom procesa prikupljanja podataka na terenu, veliki broj preduzeća je oklevao da da informacije u vezi sa svojim godišnjim budžetom za reklamiranje, kako u privatnom tako i u javnom sektoru. Zaključci i preporuke
Analiza reklamnog tržišta je, prema distribuciji uzorka, uključivala velika, srednja, mala i mikro preduzeća. • Glavni element koji određuje opredeljenje preduzeća po pitanju medija je ciljana audijencija. • Za nacionalne televizije se opredeljuju velika i srednja preduzeća (ona koja se najviše reklamiraju) zbog šire audijencije i velike gledanosti. • Srednja preduzeća se takođe opredeljuju za nacionalne medije, ali i za one lokalne. • Lokalni mediji su on za koje se opredelio najveći broj malih i mikro preduzeća. • Provajderi programskih usluga su oni za koje se najređe opredeljuju sve kategorije ispitanih preduzeća. • Cena igra značajnu ulogu prilikom opredeljenja malih i mikro preduzeća, dok ona velika pridaju značaj i približavanju svojih sa preferencijama potrošača. • Velika preduzeća čine većinu onih koja imaju posebna odeljenja (npr. odeljenje za marketing) ili onih koja angažuju kompanije specijalizovane u oblasti marketinga i odvaja poseban budžet za marketing. Planiranje budžeta za reklame/marketing je organizovanije kod velikih preduzeća. • Starosna grupa 19‐30 godina je najciljanija grupa tokom reklamiranja, zato što ispitana preduzeća smatraju da ta starosna grupa najviše koristi proizvode/usluge koje pružaju preduzeća. • Reklamiranju se posvećuje poseban značaj od strane svih preduzeća, velikih, srednjih ili malih. • Ukupan iznos finansijskih sredstava koji ispitana preduzeća odvajaju za reklamiranje prelazi 10 miliona evra.
31
•
•
•
•
•
•
•
Vrednost godišnje prodaje minuta reklamiranja na nacionalnim televizijama RTK, KTV, RTV 21, se kreće oko 7 miliona evra. Najgledanije vreme se smatra najpodobnijim za reklamiranje. Prema istraživanju platforme nacionalnih televizija (RTK, TV21, KTV) realizuju dovoljno prihoda od reklama za nabavku moderne tehnologije za analogno i digitalno emitovanje; Odgovornom organu se preporučuje da sastavi strategiju koja će odrediti strateške ciljeve i dugoročnu svrhu za stvaranje uslova za sprovođenje digitalizacije; Sastavljanje i potpisivanje Sporazuma saradnje/razumevanja sa preduzećima privatnog i javnog sektora. Glavni cilj kojeg bi bio stvaranje preduslova za slobodnu i otvorenu razmenu informacija u cilju istraživanja i planiranja. Istraživanje tržišta se ubuduće treba fokusirati na poseban sektor kao npr. na bankarski, industrijski, tehnološki, itd. Organizacija seminara i debata sa preduzećima, iz svakog sektora pojedinačno, u cilju identifikacije izazova prilikom plasiranja proizvoda/usluga na tržište. 32
Aneksi
a) Upitnik b) Lista ispitanih preduzeća 33
Upitnik istraživanja:
„ANALIZA REKLAMNOG TRŽIŠTA U REPUBLICI KOSOVO”
1
Poštovane dame i gospodo,
Ovo istraživanje organizuje CDA (odsek MDA kompanije) iz Prištine u
cilju analize reklamnog tržišta u Republici Kosovo. Istraživanje finansira
Nezavisna komisija za medije (NKM).
Podaci dobijeni preko istraživanja će ostati poverljivi i koristiće ih
samo NKM za izradu strategije za digitalizaciju.
Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte kancelarije MDA na
adresu: Car Justinijan br. 12, I sprat, Pejton, Priština, ili na broj telefona
038 222 247.
CDA vam se unapred zahvaljuje na učešće u naše ispitivanje.
2
ANKETA:
ANALIZA REKLAMNOG TRŽIŠTA U
REPUBLICI KOSOVO
A. Referentni podaci
A 1.
Identifikacioni broj upitnika:
A 2.
Ime i prezime ispitanika:
A 3.
Broj telefona ispitanika:
A 4.
Region ispitivanja:
***
[1] Priština
[2] Peć
[3] Mitrovica
[4] Gnjilane
[5] Prizren
[6] Štrpce
[7] Zubin Potok/Zvečan/Leposavić
A 4.
Datum ispitivanja: Dan:
A 5.
Početak ispitivanja:
Mesec:
Godina:
Kraj ispitivanja:
3
_
B. Karakteristike preduzeća
B 1.
Ime i prezime ispitanika:
B 2.
Starost:
B 3.
Pol:
[1] Žensko
[2] Muško
B 4.
Naziv radnog mesta:
B 5. Etnička grupa:
[1] Albanci
[2] Srbi
[3] Turci
[4] Bošnjaci
[5] RAE
[6]Drugo(naglasite):
B 6.
Naziv preduzeća:
B 7.
Broj telefona ispitanika:
B 8.
Adresa preduzeća:
B 9.
Kategorizacija preduzeća, na osnovu broja radnika:
[1] Veliko preduzeće, više od
> 250
radnika
[2] Srednje preduzeće, manje od
< 250 radnika
[3] Malo preduzeće, manje od
< 50 radnika
[4] Mikro preduzeća, manje od
< 10 radnika
4
B 10. Kada je otvoreno vaše preduzeće?
B 11. Kako bi opisali vaše preduzeće?
[1] Porodični biznis
[2] Javno preduzeće
[3] Ogranak stranog preduzeća/kompanije
[4] Privatno preduzeće
[5] Zajedničko preduzeće
[6] Neprofitabilna organizacija
[7] Drugo, naglasite
B 12. Kojom granom industrije se bavi vaše preduzeće?
[1] Finansije
[2] Javna uprava
[3] Proizvodnja
[4] Ugostiteljstvo
[5] Nekretnine
[6] Saobraćaj i komunikacija
[7] Građevina
[8] Socijalne i lične usluge
[9] Opštinske usluge
[10] Poljoprivreda
[11] Trgovina na veliko i malo
[12] Drugo, naglasite:
5
C. Reklamiranje preduzeća
C 1.
Ko je u vašem preduzeću odgovoran za planiranje reklamiranja?
[1] Posebno odeljenje unutar preduzeća
[2] Lice odgovorno unutar preduzeća
[3] Kompanija/pojedinac angažovan spolja
[4] Drugo (naglasite):_
C 2. Da li ste odvojili godišnji budžet za reklamiranje vašeg preduzeća?
[1] Da
[2] Ne
C 2.1 Ako ste odgovorili sa da, molimo vas recite nam koliki je godišnji
planirani iznos (u evrima) ?
C 2.2. Koliko od planiranog budžeta za reklamiranje ste realizovali?
[1] 0-50%
[2] 50%-80%
[3] 100%
[4] Potpuno je propao
C 3. Za koji medij se opredeljujete? (Navedite od 1 do 3 shodno vašoj
proceni)
I
II
III
[1] TV(nacionalne)
[1]
[1]
[1]
[2] TV (lokalne)
[2]
[2]
[2]
[3] Radio (nacionalne)
[3]
[3]
[3]
[4] Radio (lokalne)
[4]
[4]
[4]
[5] Internet
[5]
[5]
[5]
[6] Novine
[6]
[6]
[6]
[7] Kablovske TV
[7]
[7]
[7]
Prioritet:
6
[8]
[8] Drugo:
[8]
[8]
C 3.1 Razlog zbog kojeg ste se opredelili za ovaj medij (izaberite najviše
dve mogućnosti):
[1] Lakši pristup
[2] Ciljaju ka široj audijenciji
[3] Zbog izbora potrošača
[4] Niža cena
[5] Zato što je profesionalniji
[6] Drugo, naglasite
C 4. Mediji kojima dajete prednost:
[1] Lokalni mediji
[2] Nacionalni mediji
[3] PPU (Provajderi programskih usluga)
C 4.1 Na osnovu datog odgovora, molimo vas da ukratko objasnite zašto
dajete prednost datom mediju (lokalnom/nacionalnom ili PPU)?
7
C 5. Koja ostala sredstva reklamiranja koristite (ocenite od 1 do 3 one
najuspešnije)?
I
II
[1] Brošure
[1]
[1]
[2] Posteri
[2]
[2]
[2]
[3] Bilbordi
[3]
[3]
[3]
[4] Direktan kontakt
[4]
[4]
[4]
Prioritet:
III
[1]
sa potrošačima
[5] Drugo, naglasite:
[5]
[5]
[5]
C 6. Da li se reklamirate na internet stranicama medija?
[1] Da
[2] Ne
C 6. 1 Ako ste odgovorili sa da, uporedite cenu reklamiranja na internet
stranici sa cenom reklamiranja preko drugih oblika, kao što su: TV
stanice, radio stanice, novine, itd.
[1] Reklamiranje na internet stranicama je znatno jeftinije
[2] Reklamiranje na internet stranicama je jeftinije
[3] Reklamiranje na internet stranicama je znatno skuplje
[4] Reklamiranje na internet stranicama je skuplje
[5] Nema nikakve razlike
C 7. Klasifikujte ciljanu grupu za reklamiranje na osnovu starosti, pola i
nacionalne pripadnosti?
A) Starost:
[1] 0-10 godina [2] 11-18 godina [3] 19 -30 godina [4] Druga:
B) Pol:
[1] Ž [2] M
C) Nacionalna pripadnost:
[1] Albanci
[2] Srbi
[3] Turci [4] Bošnjaci
[6] Drugo, naglasite
8
[5] RAE
C8. Na šta se zasnivate prilikom reklamiranja vaših proizvoda/usluga?
[1] Na sezonu tokom koje je vaš proizvod/usluga tražen na tržištu
[2] Kad god izbacite na tržište novi proizvod/uslugu
[3] Vaši proizvodi/usluge se reklamiraju uvek
[4] U zavisnosti od potreba preduzeća
[5] Na državne ili verske praznike
[6] Drugo (naglasite)
C9. Koje vam je najpovoljnije vreme za emitovanje reklama na TV i PPU i
tokom kojih programa želite da se emituje vaša reklama, objasnite zašto:
Vreme:
[1]Vreme najveće gledanosti/PrimeTime
[2] Van tog perioda, tokom ostalih termina:_
Vrste programa:
[a] Informativni;
[b] Kulturni;
[c] Sportski;
[d] Zabavni;
[e] Drugih:
Zato što:_
C 10. Koliko puta je emitovana reklama vašeg preduzeća tokom 2011.?
[1] Na TV
[
]
[2] Na radiju
[
]
[3] U novinama
[
]
[4] Drugih sredstava
[
]
C 11. Na koje prepreke nailazite tokom reklamiranja vaših proizvoda/usluga?
[1] Visoke cene
[2] Visoki troškovi odeljenja/pojedinca odgovornog samo za
reklamiranje
[3] Nedostatak stručnjaka za tu oblast u vašem regionu
[4] Nedostatak naših sposobnosti da izađemo u susret vašim
potrebama
[5] Drugo, naglasite
9
C 12. Šta mislite kolika je uloga reklame u uspeh vašeg preduzeća?
[1] Velika
[2] Srednja
[3] Mala
[4] Potpuno nevažna
Hvala vam na vremenu!
10
Lista ispitanih preduzeća
Ilir Kosova
PTK sh.a
ELM GROUP shpk (London Taxi S
Turistička agencija LULI
O.D Kimco
Adria Airways Kosovo
Dermacare
UBO consulting
Albi Mall
Ntp. Vali Drili
Ylberi
Butiku Flori
NTP Shqiponja
Office Knjigovodstvo
Domino
Salbatring DHL Express GizziGrill ‐ GizziGruop
NT Drini Commerce
N.T. "Fortesa"
Metrolink
Informatika
Kastrioti
Oxo Fation
Galija
Kladionica "Zero"
Univerzitet biznisa
Sh.p.k Paradiso
Medilab ‐ Human
DPZ Taffo
Emona Center
Ekstra Dekor
N.P. Urban Style
DPT Nita
NTP Baliu
Apoteka "Moc Prirode"
Knjizara "AS"
Fast food "Kino"
The Cambridge school
Computer Center
Doni
Mehana
Kulla Electronic
Graniti
DPT Kiwi
Viva Market
NTP Edi
Arianiti
Soni Tours
Buki Dizajn
Hana
Trebjesa
Dambo
Agenls Zlatara
VOZD
METAL
Sparay Promotions/Club NEW AGE SCHOOL
Altin Color
ETC Vučitrn
Metraza Ivana
Cacttus
Antika shpk
AC MILAN
VIZ
SUGGI
ROLLE MONT
MOZART
N.T.SH. DINGA
SIMONK‐PRISHTINA
N.T.P "FORD‐A"
Rezzale Commerce
DPT Toni
Hasi Tex
Drini i Bardhe
Vis Art
Mega Market Florenti
Palma Center
Lili
Bujaria
Albani Vushtrri
Ihkognito
Frukta
Forneti
EXPONTO
Haubica
DAKI ‐ KOMERC
AKOMA TE ISAKU
DPT Portokalli
DPT Dini
Dardafon.Net‐Zmobile
Eramed
RJ 45 Technologies
Porsche Kosova shpk
Connext
Uje Rugove shpk
Eurokoha
Peugeot
JUB Kosova
Baki Automobile
N.T.P. "TRENDI KOSMETIKS
N.T.P. "Endriti"
TE NAZI
D.T.P. "HANA"
MOVIESS
FURRA BUKE"HASI"
Kafe picerija "Palermo" ALBA N.P.T
N.T.P "MERCEDES‐ BENZ"‐AUTO MIT
TRI T
BEKO
KLINIKA ALOKA
Pantina Comerce
Furra e Bukes Agroni
Kompania e Sigurimeve
ING
NTP Oil Kosova
Management Development Associates
Smaka 99
PS Butik
AL TRADE COMPANY
Burimi Dekor"
Picerija "Bambi"
N.T.P. "OAZA"
SHPK Mikullovci
R & T Data Service
EuroMedia Neptun Shops
KS"Illyria"
Sabagroup
Regionalna vodovodna kompanija „Priština" sha
Telekom Kosova (PTK)
NLB Prishtine
Lista ispitanih preduzeća
BiR
NGO Gheto
HIB PETROL
SH.P.K "DURMISHI"
Salloni i ondullimit "MELI"
Raiffeisen Bank Kosovo J.S.C.
Trofta Istog
Elkos Group
Sh.P.K. Moderne
XL.Provideo
Banka per Biznes
UBT
Scandium
ABI Sh.p.k
KEK
Hotel Nora
Vala (PTK)
Pizzeria Asterix
Delfin
MG Mondijal
Kozmeticki salon "So Magic"
Centar Caffee
TEB Bank
EX FIS Sh.p.k
Semirra
NEDEX
Shkelqim – 2
DPH. HAPPY
N.T.P.H "Laja"
Restoran Familjar "BESIMI"
Viva Fresh Sh.p.k
Sh.p.K. "Benaf"
Globikos
UNIKAT‐ UNIFORMA
Nertili SH.P.K
Gashi
FE‐PLAST
SEFA
Prevoz 038
JugoMarket D.O.O
Auto Beli
EX‐IT Computers
Raci
Reality Group R.Smajli. Sh.p.k
N.P.T Nori‐sh
VEFA‐DEKOR
Vellezerit Dervishaj
Hotel Dukagjini
Hilmi Deva ‐ BHD
Lisi ‐ M
Hotel Kosova Park
Vllezerit Shala
Restaurant Univers
Evrope
N.T. Liridoni
Kameraj shpk.
EGLO
ABC‐PLAST sh.p.k
Natex
NTP."NINOX"
Bambino
N.H President
Audio Studio Dugi
Minimax ShoppingCenter
Afrimi AG
Gentex SH.P.K
N.H.T Shkukeza
Elektro ‐ AS
Devolli group
Gacaferi Mobilje
PTP Jovan
N.P.T Ukaj ‐ Kompany
Erina
Cadi Commerce
D&M
KLAS
Dardanet
D.P.T Mjellma
Kablmax
Igraonica "Rupa"
NTP "XERXE", XERXE
N.P.SH.T FETOSHI
Sh.p.k. " MSILLOSI‐ AMEROJA"
S.U.R HAJDUK VELJKO
S.U.R Dolcevita
Foto Ardi
Luma Fashion
N.P. Inova Sh.p.k
Greta sh.p.k
Kafe bar "Casa"
Igraonica "Urban"
EURO INVEST
Drenova
Igraonica "Loco"
NTSH " OFERTA" SHPK
P.P. S.T.R. ZIVA
SALON NAMESTAJA "DZO"
LAURA TOURS
Jusaj Metal ‐ Peje
PC Urban
I.M.N. TULLTORJA
NTP "XENI"
LUMI PLAST
NOLI
S.T.R. 3‐M
S.T.R. ACA
S.T.R. LIMENKA
BAZEN HACIENDA
GIFT SHOP "BUTTERFLY"
LIBRARIA "ALFABETI"
EURO TOURS
PEPI SHOP
Termoteknika sh.p.k
Gogaj‐ag‐deqan
KUR Radoniqi sh.a
Dollomiti
Kafe bar "Soho"
NINA
Lara
PC
Ghenghis Pub
MAXBET
IPKO
Brovina
Nobeli NTSH
Lista ispitanih preduzeća
SHALA COMPANI
Taxi Prevoz Montoja
BETI TRAVEL
X‐Print
Hotel OK
JAZI 2
T.L. " ISMAIL HAKI GASHI"
N.T.SH. "LUMA COMERX"
Viva‐Market
Center.X.
Bobi‐ mobil shop
PEPE JEANS
Zdrukthtaria "GEZIMI"
LESNA
PP Caki
Exlusiv
AS COMERC
MOB‐IN SHPK
Speady
Mobil Manija
TOP SPORT STERPCE
SH.T.P. "Vjosa"
N.T.SH. "Ricom"
Armenda
N.T "TOSKA"
SH.T.P "ARBETEX"
LIKI TOURS
ABI & ELIF 19
Sh.p.k. SOPAJ
NTPSH QUNI SH.P.K
VENERA‐D
PP TITAN"
CAFFE RESTAURANT LJUBOTEN
PP "RUBIN" (ZLATAR)
Ajlin Cosmetics"
D.P.T "DEKORPLASTIK"
SH.P.K. "KOSOVA TURIZEM"
COMNET
ERUDITA
FAST‐FOOD PRIZRENICA N.T.P "LODOS"
TE MILI
Angele and Devil
NARCIS
IAS Group
BMW (AUTOMEHANICARSKA N.T.SH. Alt Computers
RADNJA)
JUNIOR
Baby Shop
PP Kukuruz
HASI‐R.SH.PK
HOTEL "NAFRON"
KONAK
I.S.P. Orange Net
KRISTAL(STALLOREZACK A RADNJAi)
Rubin
PP "SARA"
Penelope
KOSOVA KOMERC
SH.P.K. "AUTOSHERRETI"
SH.P.K "ELMA DISCOUNT"
SPORTLED
Durimi Trade
PP Zoka
a&e jewellry watches
SH.P.K. AGIMI
Mobileria GALA
A & N
Picerija No Name
Motel Lovac
ALBA TOURS
VALENTINA TRAVEL
,A,H,P
PP CMA
N.T. "Festimi"
Dolcevitta
Boutique "Extreme Intimo"
STR Smart Electronics
Sportski centar San Siro
Restaurant Nora
FLUIDI SH.P.K
Campus Computers
video klub "Target"
Fotokopirnica "Modul"
Picerija "Chaplin"
MENTORI‐D
Point Media
Apoteka "Luka"
Parfimerija "In"
Deciji butik "HO ‐ HO"
Kafe bar "Ambijent"
TRIO‐VAB
VGM
Piceria " EDI"
VOTRA‐COMERC
NTP " LIRI"
RIZAM HOLDING SH.P.K.
D.P.T.SEBA
T.L. URIM BUNJAKU
N.T.P." Jehona"
Luli Company
HYSKA
Kos Ekladionica
Profi Media
PP FVD
Adio Tours
Download

Dovnload