Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare
Regulatory Authority for Elektronic and Postal Communications
Regulatorni Autoritet za Elektronske i Poštanske Komunikacije
ARKEP | Godišnji izveštaj 2012 |
GODIŠNJI IZVEŠTAJ ZA 2012 GODINU ZA SKUPŠTINU REPUBLIKE KOSOVO
KOMISIJA ZA EKONOMSKI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU, TRGOVINU I INDUSTRIJU
REGULATORNI AUTORITET ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE (RAEPK)
WWW.ART-KS.ORG
PRIŠTINA, 29 MAJ, 2013
R EGULATORNI A UTORITET ZA E LEKTRONSKE I P OŠTANSKE K OMUNIKACIJE - G ODIŠNJI IZVEŠTAJ 2012
ARKEP | Godišnji izveštaj 2012 |
Godišnji izveštaj za 2012 godinu za Skupštinu Republike Kosovo
UVODNA REČ
Regulatorni autoritet za telekomunikacije (RAT), kao pravni prethodnik Regulatornog autoriteta za
elektronske i poštanske komunikacije (RAEPK), u skladu sa odredbama člana 11. stava 2 ) i 3 ) Zakona o
elektronskim komunikacijama, br . 04/L-109 (u daljem tekstu: "Zakon") i člana 6 , podstav 1.15 Zakona o
poštanskim uslugama br. 03/L-185, predstavlja svom osnivaču, Skupštini Republike Kosova redovni
godišnji izveštaj o aktivnostima za 2012 godinu, uz izveštaj o sprovođenju godišnjih finansijskih
pokazatelja autoriteta i podatke o stanju na trţištu elektronskih komunikacija i poštanskih usluga, za
informacije, pregled i odobrenje.
Delatnosti Regulatornog autoriteta elektronske i poštanske komunikacije (u daljem tekstu
Autoritet) tokom 2012 godine prvenstveno su bile usmerene ka ostvarivanju strateških ciljeva
ustanovljenih za regulisanje telekomunikacionih i poštanskih usluga sa naglaskom na očuvanju
i unapređenju efektivne i odrţive konkurencije, podsticanje konkurencije u sektoru usluga, kao
jedan od osnovnih preduslova za investiranje u trţišta pod nadzorom Autoriteta, obezbeđivanje
odgovarajućeg kvaliteta telekomunikacionih i poštanskih usluga sa pristupačnim cenama za
korisnike, kao i da obezbedi visok nivo zaštite prava korisnika usluga (potrošača).
Izveštaj pruţa i daje vaţne informacije o statusu i napretku posvećenosti Autoriteta u
ostvarivanju prioriteta, ciljeva i strateških ciljeva, kao što su definisane izvornim zakonima i u
dokumentima politika sektora telekomunikacija, sve prenete i kao takve otkrivene u
odgovarajućim normativnim aktima (sekundarno zakonodavstvo- regulatorni zakoni).
Kao glavni događaji sa značajnim efektima u regulisanim sektorima pominjemo sledeće:
ARKEP | Godišnji izveštaj 2012 |
a) Autoritet je marljivo zaključio postizanje optimalnog stanja pozivajući se na aspekat
usaglašavanja podele pojasa frekvencija za postojeće operatore mobilnih mreţa u
pojasevima 900 MHz i 1800 MHz, gde dva operatora efektivno počevši od 1. januara
2012.god. imaju potpunu simetriju pojasa na raspolaganju.
1
b) Prema preporuci Autoriteta, Vlada Republike Kosova donela je odluku o daljoj
liberalizaciji mobilnih telekomunikacionih usluga čime su stvoreni preduslovi i
mogućnosti za korišćenje frekvencijskih resursa na raspolaganju od postojećih operatora
mobilne mreţe za pruţanje usluga mobilne telekomunikacione mreţe za primenu
tehnologije novih generacija mobilnih komunikacija poznate kao 3G i 4G, ne utičući
negativno na konkurenciju.
c) Autoritet je uspešno zaključio Srednjoročni plan, kako bi bio u skladu sa zahtevima
vaţećih zakona kao primarni (Zakon o telekomunikacijama, koji je stupio van snage 24.
novembra, 2012.god. sa Zakonom o elektronskim komunikacijama), tako i sekundarni
A UTORITETI R REGULLATIV I K OMUNIKIMEVE E LEKTRONIKE DHE P OSTARE - R APORTI V JETOR PËR VITIN 2012

Licenciranje (ovlašćenje) 17 novih pruţioca telekomunikacionih usluga,
uglavnom onih sa dodatnom vrednošću i uslugama interneta, te i jednog
operatora za pruţanje poštanskih usluga.

Evidentirano i ostvareno prevazilaţenje planova prihoda u visini od 26.4% od
redovnih godišnjih isplata od svake upotrebe ograničenih resursa (kanala
radio frekvencijkog spektra i numeracije) kao i nadzor trţišta, čime je
postignut cilj efektivnosti i efikasnosti u upravljanju ograničenim resursima.

Sprečavanje i sankcionisanje neovlašćenog korišćenja frekvencijskih pojaseva
(9 odluka koje nalaţu, sankcionišu i daju zakonska uputstva za ponašanje u skladu sa
zakonskim zahtevima i uslovima odgovarajućih licenci/ovlašćenja) čime je pribliţno
postizanje dugoročnog i permanentnog cilja za čišćenje pojaseva i pripreme
za predviđene razvoje za 2013 godinu, između ostalog: otvaranje postupaka
za davanje na korišćenje resursa u skladu sa uslovima i postupcima
predviđenih zakonom, što će omogućiti odrţivi razvoj te i pravednu i
efektivnu konkurenciju u celokupnom sektoru i odgovarajućim trţištima
sektora elektronskih komunikacija.

Zaokruţavanje paketa okvira regulatornih akta usklađenim sa regulatornim
paketom EU poznatim kao EU Regulatory Framework 2003-2009 paket
transponovan i integrisan u zakonu o elektronskim komunikacijama.
d) Intenziviranje učešća u međuinstitucionalnim regulatornim mehanizmima na
regionalnom i međunarodnom nivou, gde su kao rezultat toga usklađena dva (2)
tehnička sporazuma sa zemljama u regionu za usklađivanje radio frekvencija u
pograničnom području u frekvencijskim pojasevima E- GSM, GSM900 i DCS 1800, u
skladu sa tehničkim parametrima preporuke ECC/REC (05) 08 i HCM Sporazum
Zagreb 2010 (Napomena, sporazumi su počeli sa sprovođenjem i ostvariće se u prvoj
polovini 2013. godine).
e) Utvrđivanje (uređivanje) tarifa (cena) terminacije mobilnih usluga (MTRS), fiksnih
(FTRS) za srednjoročni period do 1. novembra 2011, do 1 jula 2014, kao i cena
iznajmljenih veza za dominantnog operatora infrastrukture iznajmljenih veza.
f) Sprovođenje regulatornih mera izrečena za operatore određenih od strane Autoriteta sa
značajnom snagom u segmentu trţišta fiksne telefonije, koje garantuju efikasnu
konkurenciju na trţištu elektronske komunikacije.
ARKEP | Godišnji izveštaj 2012 | |
(okvir regulatornih zakona), te i sa uslovima i licencama (ovlašćenjima) operatora i
pruţioca telekomunikacionih usluga, registrovanjem sledećih radnji:
2
R EGULATORNI A UTORITET ZA E LEKTRONSKE I P OŠTANSKE K OMUNIKACIJE - G ODIŠNJI IZVEŠTAJ 2012
g) Autoritet je rešio dva (2) slučajeva spora (konflikta) između operatora i pruţioca
telekomunikacionih usluga.
h) Putem uputstva/administrativnih naređenja obavezao je u dva (2) slučajeva
operatore mreţa da obezbede pokrivenost i kvalitet usluga u naseljena područja gde
usluge nisu dostigle parametar kvaliteta i odgovarajuću pokrivenost usluga.
i) Autoritet je takođe i tokom 2012. god. sa nadleţnošću uspeo da ispuni jedan od
glavnih regulatornih obaveza putem objavljivanja periodičnih i godišnjih izveštaja o
stanju trţišta elektronske komunikacije i poštanskih usluga. Izgradnjom istorijata od
tri godina i doslednosti proglašenja i konsolidacija izveštaja, zahvaljujući takođe i
podizanju tehničkih kapaciteta putem softverskih platformi koje obrađuju i generišu
podatke pri autoritetu i podizanju profesionalnih kapaciteta unutar kancelarije za
ekonomske analize, postoji tendencija da će izveštaji Autoriteta biti glavni izvor a
moguće i jedini za referencu od strane potencijalnih investitora u sektoru, operatora,
institucija, stručnjaka, studenata i građana zainteresovanih o razvoju sektora.
ARKEP | Godišnji izveštaj 2012 |
j)
3
Prema preporuci Autoriteta, Vlada Republike Kosova donela je odluku o usvajanju
pozivnog znaka (prefiksa) Z6 za radio amaterske usluge, čime su stvoreni preduslovi za
ponovno funkcionisanje i započinjanje radio amaterskih aktivnosti u Republici Kosovo.
Autoritet je do dana 31. decembra 2012. godine, licencirao ukupno 25 lokalnih i
međunarodnih radioamatera sa pozivnim znakom Z6xxx.
k) Autoritet je u okviru cilja za izgradnju i unapređenje tehničkih kapaciteta za efektivno i
efikasno upravljanje radio frekvencijama, opremio je Odeljenje o radio praćenju i
inspekciji, sa sofisticiranom opremom za merenje elektromagnetičnog zračenja
(radijacije), čime su stvoreni preduslovi da se Autoritet tokom 2013. godine i nadalje
bavi sa javnim zabrinutostima građana o elektromagnetičnom zračenju i da nadgleda
poštovanje parametara i uslova elektromagnetične kompatibilnosti od strane operatora
javnih mreţa.
l)
Autoritet je dizajnirao efikasan sistem unutrašnje kontrole za sve oblasti finansijskog
upravljanja i unutrašnje kontrole, zbog čega je u decembru 2012 godine preporučeno i
potvrđeno od strane međunarodnog certifikacionog tela, TUV NORD CERT za
upravljanje sistema kvaliteta u skladu sa zahtevima standarda EN ISO 9001:2008, čime je
Autoritet kvalifikovan kao prva institucija u našoj zemlji sa javnom odgovornošću da
uspostavi i primenjuje međunarodne sisteme upravljanja kontrolom, praksa i standard
koji primenjiv od strane međunarodnih regulatornih autoriteta.
A UTORITETI R REGULLATIV I K OMUNIKIMEVE E LEKTRONIKE DHE P OSTARE - R APORTI V JETOR PËR VITIN 2012
m) Autoritet je nastavio sa koordinacijom i pruţanjem tehničkog profesionalnog doprinosa
u procesu tehničkog dijaloga na temu telekomunikacije.
Tokom 2012. god., nastavili smo rad na kompletiranju i obezbeđenju neophodnog
regulatornog kadra sektora koji podstiče nove investicije i uvođenje provajdera usluga na
regulisanim sektorima i daju garanciju za efektivnu konkurenciju i pogodnosti za
potrošače. Sprovođenje naprednih standarda transparentnosti, doslednosti i ujednačenosti
tumačenja i primene pravnog i regulatornog okvira izrađenog od strane nadleţnih
Autoriteta, značajno je doprinelo obezbeđivanju povoljne klime za nastavak investicionog
ciklusa od strane postojećih operatera i onih tek ovlašćenih od strane Autoriteta, ali i u
obezbeđivanju i garantovanju značajnog parametra i uslova jasnoće i pravne i regulatorne
nezavisnosti, što je između ostalog dokumentovano tokom procesa privatizacije javnog
operatera, odnosno koji se ovde odnose na zahtevane i razvijene konsultacije sa prethodno
kvalifikovanim investitorima u ovom procesu kapitala za telekomunikacijski sektor, u našoj
zemlji.
Na osnovu usvajanja olakšavajućih postupaka, smanjenjem administrativnih prepreka,
skraćenjem tretiranja aplikacija, intenziviranjem delatnosti nadzora i nadgledanja trţišta,
kao i delimično i na osnovu smanjenja taksi za licence, svi ovi ciljevi promovisani i na
dnevnom redu Vlade Republike Kosova, za odrţiv ekonomski razvoj, broj novih
licenciranih operatera za pruţanje telekomunikacionih usluga, uglavnom onih sa
dodatnom vrednošću i usluge interneta samo u toku 2012. god. bio je 17 , dok je ukupan
broj licenciranih (ovlašćenih) operatera na kraju 2012. god., bio 103 u poređenju sa 86 na
kraju 2011. god.
Upravljanje i dodela ograničenih javnih resursa, radio-frekvencijkog spektra i numeracije,
od interesa su za Republiku Kosova. Kao nacionalni regulator, RAEPK ima za zadatak da
promoviše konkurenciju u oblasti telekomunikacija i efikasno upravljanje ograničenim
resursima
-
215 licenci (pojedinačna ovlašćenja) za korišćenje resursa / frekvencijskih kanala,
kao i
111 ne geografskih brojeva (kratki kodovi) određenih (dodeljenih) preko 62 rešenja
(pojedinačna ovlašćenja).
2012. god., trţište elektronske komunikacije na Kosovu obeleţilo je blagi porast ukupnih
prihoda sektora Elektronskih Komunikacija od 0.62%, odnosno u iznosu od 239,6 milion
evra u odnosu na prethodnu godinu.
Posmatrano prema delovima sektora, imamo pad prihoda u segmentu mobilne telefonije,
fiksne telefonije i iznajmljenih linija, gde su prihodi mobilne telefonije za 2012. god.,
smanjeni za
5.5%, dok fiksne telefonije pad od 13.3%; dok prihodi iz segmenta
ARKEP | Godišnji izveštaj 2012 | |
Efikasno upravljanje, rezultiralo je da ukupni broj korisnika frekvencijskih resursa i
numeričkih resursa dostigne na;
4
R EGULATORNI A UTORITET ZA E LEKTRONSKE I P OŠTANSKE K OMUNIKACIJE - G ODIŠNJI IZVEŠTAJ 2012
iznajmljenih linija rezultuju znatnim smanjenjem od 30.1%. za razliku od tri gore navedena
segmenta, segment interneta je obeleţio porast nivoa dohotka na nivo od 6.18%.
Sa druge strane, procenjeno prema broju korisnika, 2012. god., trţište elektronskih
komunikacija nastavilo je da raste u dva glavna segmenta, onaj mobilne telefonije i
interneta, dok je obeleţio pad u broju korisnika na segmentu fiksne telefonije. Broj korisnika
mobilne telefonije dostigao je otprilike na 1.66 miliona, cifra koja označava porast od 12.5%
u odnosu na 2011. god., što predstavlja stopu penetracije od oko 96%, što je mnogo više od
nivoa od 85% koji je zabeleţen tokom 2011. god., ili u poređenju sa prosečnim nivoom
zemalja EU od 127% u 2011. god.
Dok je segment interneta takođe obeleţio porast u broju pretplatnika, gde je broj
pretplatnika dostigao oko 151.7 hiljade njih, koji čine rast u odnosu na prošlu godinu od
5.90%. konačno, segment koji je beleţio smanjen broj korisnika je segment fiksne telefonije,
gde je broj korisnika smanjen za otprilike 5.1%.
Tokom 2012. god., primećene su i neke kvalitativne promene kao što su: pruţanje paketa
proizvoda i usluga, smanjenja carinskih tarifa u obezbeđivanju širokopojasnog pristupa
internetu, porast penetracije, povec anje brzine pristupa Internetu, smanjenje tarifa i porast
konkurencije od strane alternativnih operatera (pruţaoci telekomunikacionih usluga), što
donosi optimizam za dodatno povec anje konkurencije i kvaliteta usluga .
Investicije zabeleţene od strane operatera elektronskih komunikacija za 2012. god., dostiţu
iznos od oko 36 milion €, što predstavlja blagi pad u odnosu na prošlu godinu (2011), gde
su investicije uhvatile iznos od preko 38 miliona €. Većinu investicija čini segment mobilne
telefonije sa oko 67.40%, dok preostali deo čine ulaganje u fiksnu infrastrukturu, koja se
koristi i za pruţanje usluga interneta.
ARKEP | Godišnji izveštaj 2012 |
Interesi građana i potrošača, stvaranje uslova za rad bez smetnji od strane neovlašćenih
operacija kao i vršenje mandata efektivnog nadgledanja rada u skladu sa uslovima
ovlašćenja i licenci uključujući i rešavanje sukoba između licenciranih operatera i / ili
između operatera i korisnika, tokom izveštajne godine bili su u centru ciljeva i u fokusu
angaţovanja Autoriteta, što se najbolje vidi u delu ključnih aktiviteta i razvoja tokom
izveštajne godine.
5
S obzirom na poznate okolnosti gde se sektor elektronskih komunikacija karakteriše
visokom dinamikom promena i inovacije, Autoritet je primoran kao nacionalni regulator da
stalno bude spreman da se suočava sa novim izazovima sa kojima ce se suočiti i još više u
bliskoj buducnosti, ovde se uglavnom misli na digitalne konvergencije telekomunikacija i
audio-vizuelnog emitovanja. Autoritet, kao institucija koja reguliše dinamično trţište i
avangard u promenama, u skladu sa Zakonom o elektronskim komunikacijama i
Politikama Sektora Elektronskih Komunikacija "Digitalna agenda 2013 - 2020 " za Kosovo,
tokom 2013. god., radi na tome da pređe na e- Authority gde će korisnici usluga Autoriteta
dobiti vecinu, ako ne i sve svoje usluge " on-line "
A UTORITETI R REGULLATIV I K OMUNIKIMEVE E LEKTRONIKE DHE P OSTARE - R APORTI V JETOR PËR VITIN 2012
Dakle, za sva dostignuća u svoje ime i u ime Odbora Autoriteta, ţelim da se zahvalim svim
kolegama članovima odbora, a naročito visokim sluţbenicima rukovodiocima stručnih
jedinica Autoriteta sa njihovim profesionalnim saradnicima, administrativnom osoblju
Autoriteta, kao i svim onim institucijama i pojedincima koji su na bilo koji način doprineli
Autoritetu da uspešno obavi naše duţnosti i odgovornosti .
Dozvolite mi da u nastavku podnesem Godišnji Izveštaj, koji obuhvata i sadrţi saţetke
značajnih aktivnosti, dešavanja i razvoja dogođenih u sektoru telekomunikacija i
poštanskih usluga tokom 2012. god., osiguravajući vas u kontinuitet zalaganja Autoriteta za
kontinuitet u postizanju i ispunjavanju svoje regulatorne uloge u sektoru, sa ciljem daljeg
podsticaja investicija i pruţanjem garancije za efikasnu konkurenciju i dobiti za korisnike.
Iskreno,
ARKEP | Godišnji izveštaj 2012 | |
Ekrem HOXHA
6
R EGULATORNI A UTORITET ZA E LEKTRONSKE I P OŠTANSKE K OMUNIKACIJE - G ODIŠNJI IZVEŠTAJ 2012
ARKEP | Godišnji izveštaj 2012 |
SADRŢAJ
7
UVODNA REČ .............................................................................................................. 1
SADRŽAJ...................................................................................................................... 7
LISTA GRAFIKONA............................................................................................................. 9
LISTA TABELA ................................................................................................................. 11
OPŠTE ZNANJE ZA REGULATORNI AUTORITET ELEKTRONSKIH I POŠTANSKIH KOMUNIKACIJA15
OPŠTI PREGLED TRŽIŠTA TELEKOMUNIKACIJA ................................................................ 17
BILANS PRIHODA ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIONIH USLUGA............................................................... 21
INVESTICIJE U MREŽAMA I TELEKOMUNIKACIONIM USLUGAMA ............................................................. 22
BROJ KORISNIKA FIKSNE TELEFONIJE ........................................................................................ 23
PODELA TRŽIŠTA ............................................................................................................ 24
SAOBRAĆAJ FIKSNE TELEFONIJE ............................................................................................. 25
PROSEČNO MESEČNO KORIŠĆENJE USLUGA FIKSNE TELEFONIJE ........................................................... 26
STRUKTURA POZIVA FIKSNE TELEFONIJE .................................................................................... 26
TEHNOLOGIJA KORIŠĆENJA OD STRANE LICENCIRANIH OPERATERA ........................................................ 28
LOKALNE I NACIONALNE TARIFE ............................................................................................. 28
POKAZATELJI SAOBRAĆAJA FIKSNE TELEFONIJE.............................................................................. 29
MOBILNA TELEFONIJA.................................................................................................. 30
KORISNICI MOBILNE TELEFONIJE ............................................................................................ 30
PODELA TRŽIŠTA PO KORISNICIMA........................................................................................... 32
PRIHODI MOBILNE TELEFONIJE .............................................................................................. 32
STRUKTURA KORISNIKA MOBILNE TELEFONIJE .............................................................................. 33
TELEFONSKI SAOBRAĆAJ .................................................................................................... 34
PROSEČNO MESEČNO KORIŠĆENJE USLUGA MOBILNE TELEFONIJE ......................................................... 35
STRUKTURA POZIVA MOBILNE TELEFONIJE .................................................................................. 35
TARIFE ...................................................................................................................... 39
TARIFE NACIONALNIH POZIVA ............................................................................................... 42
TARIFE MEĐUNARODNIH POZIVA ........................................................................................... 43
TARIFE ZA SMS PORUKE .................................................................................................... 43
TARIFE ROMINGA ........................................................................................................... 44
TARIFE TERMINACIJE ........................................................................................................ 44
POKRIVENOST I ELEMENTI MREŽE ........................................................................................... 47
POKAZATELJI SAOBRAĆAJA MOBILNE TELEFONIJE ........................................................................... 49
INTERNET................................................................................................................... 50
PODELA TRŽIŠTA ............................................................................................................ 51
KORISNICI PO OPERATORIMA (ISP) .......................................................................................... 52
KORIŠĆENE TEHNOLOGIJE .................................................................................................. 52
TARIFE ...................................................................................................................... 53
MEĐUNARODNI PRISTUP OPERATERA INTERNETA I SAOBRAĆAJ ............................................................ 53
IZNAJMLJENE VEZE ...................................................................................................... 55
IZNAJMLJENA TRŽIŠTA I VEZE NA KOSOVU I ZEMLJAMA EKPANZIJE JUGOISTOČNE EVROPE ................................. 55
A UTORITETI R REGULLATIV I K OMUNIKIMEVE E LEKTRONIKE DHE P OSTARE - R APORTI V JETOR PËR VITIN 2012
ARKEP | Godišnji izveštaj 2012 | |
BROJ IZNAJMLJENIH VEZA ................................................................................................... 55
PRIHODI OD IZNAJMLJENIH VEZA ........................................................................................... 56
POREĐENJE TARIFA/CENA ZAKUPA VEZA U ZEMLJAMA JUGOISTOČNE EVROPE ............................................. 56
OPŠTI PREGLED O POŠTANSKOM TRŽIŠTU ...................................................................... 58
IZVEŠTAJ O OSTVARIVANJU FINANSIJSKIH POKAZATELJA ................................................. 66
PRIHODI ..................................................................................................................... 66
OSTVARIVANJE BUDŽETA .................................................................................................... 66
REGULATORNA DELATNOST TOKOM 2012 GODINE ......................................................... 68
UREDBE; .................................................................................................................... 68
PRIRUČNICI REGULATORNOG KARAKTERA IZDATI NAKON ADMINISTRACIJE POSTUPAKA REŠAVANJE SPOROVA (SUKOBA) ... 69
IZVRŠNE ODLUKE REGULATORNOG KARAKTERA I IZDATE OD/ NAKON UPRAVNI POSTUPAKA (EXOFFICIO) U SLUĈAJEVIMA REŠAVANJA SPOROVA (SUKOBA) ............................................. 70
DRUGE ODLUKE REGULATORNOG I IZVRŠNOG KARAKTERA ................................................................. 71
SADRŽAJ POKAZATELJA TRŽIŠTA ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA .................................................... 74
TABELA BROJA FIKSNIH TELEFONSKIH LINIJA PREMA DOMAĆINSTVIMA I STANOVNIŠTVU PO OPŠTINAMA DO
2012. GOD. ................................................................................................................... 76
TABELA BROJA KORISNIKA INTERNETA PO DOMAĆINSTVU I STANOVNIŠTVU PREMA OPŠTINAMA DO 2012.
GOD............................................................................................................................ 77
PRAVNE AKTIVNOSTI REGULATORNOG AUTORITETA ................................................................. 78
DELATNOST PRAĆENJA I INSPEKCIJE ...................................................................................... 80
DELATNOST PRAĆENJA .................................................................................................. 80
DELATNOST INSPEKCIJE ................................................................................................. 81
ODGOVORNOST RAEPK-A ............................................................................................ 81
OBEZBEĐIVANJE INTEGRITETA ............................................................................................. 81
IZJAVA O TRANSPARENTNOSTI ............................................................................................. 81
ANEKS A ..................................................................................................................... 82
ANEKS B ................................................................................................................... 106
ANEKS C ................................................................................................................... 109
ANEKS D ................................................................................................................... 115
ANEKS E ................................................................................................................... 125
8
R EGULATORNI A UTORITET ZA E LEKTRONSKE I P OŠTANSKE K OMUNIKACIJE - G ODIŠNJI IZVEŠTAJ 2012
ARKEP | Godišnji izveštaj 2012 |
LISTA GRAFIKONA
9
Grafikon 1 – Organizaciona struktura RAEPK ......................................................... Error! Bookmark not defined.
Grafikon 2: Potpuna liberalizacija telekomunikacionih usluga (Izvor: Cullen International)Error! Bookmark not defined.
Grafikon 3 – Raspodela prihoda po delatnostima ....................................................... Error! Bookmark not defined.
Grafikon 4: Trţište elektronskih komunikacija u zemljama regiona za 2011 godinu . Error! Bookmark not defined.
Grafikon 5: Investicije u mreţe i telekomunikacione usluge – Poređenje investicija po uslugama 2010-2012Error! Bookmark not de
Grafikon 6: Penetracija fiksne telefonije tokom perioda 2010 –2012 .......................... Error! Bookmark not defined.
Grafikon 7 – Podela trţišta prema korisnicima i prihodima: 2010 do 2012 ............... Error! Bookmark not defined.
Grafikon 8: Ukupan saobraćaj generisan i terminiran fiksne telefonije .................... Error! Bookmark not defined.
Grafikon 9: Generisani fiksni saobraćaj po destinacijama 2010 – 2012....................... Error! Bookmark not defined.
Grafikon 10: Ulazni saobraćaj fiksne telefonije 2010 – 2012 ...................................... Error! Bookmark not defined.
Grafikon 11: Lokalne i nacionalne tarife fiksne telefonije ........................................... Error! Bookmark not defined.
Grafikon 12: Broj mobilnih korisnika 2007 do 2012 ................................................... Error! Bookmark not defined.
Grafikon 13: Penetracija mobilne telefonije ................................................................ Error! Bookmark not defined.
Grafikon 14: Penetracija mobilne telefonije decembar 2005 – jun 2012 (Izvor: Cullen Internacional, Izveštaj III,
april 2012). ......................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
Grafikon 15: Podela trţišta mobilne telefonije prema korisnicima 2007-2012 ........... Error! Bookmark not defined.
Grafikon 16: Podela trţišta mobilne telefonije na osnovu prihoda za operatore ......... Error! Bookmark not defined.
Grafikon 17: Prihodi mobilne telefonije 2007-2012 .................................................... Error! Bookmark not defined.
Grafikon 18: Struktura mobilnih korisnika od 2010 - 2012 ...................................... Error! Bookmark not defined.
Grafikon 19: Struktura mobilnih korisnika (Izvor: Cullen internacional, Izveštaj 2, juli 2012)Error! Bookmark not defined.
Grafikon 20: Raspodela poziva mobilne telefonije generisanih, koje su terminisane unutar mreţe („mobile on-net)
2010 do 2012 ...................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
Grafikon 21: Raspodela telefonskih poziva generisanih u mobilnoj mreţi koji su terminisani u drugoj mobilnoj
mreţi (mobil off –net) 2010 - 2012 ..................................................................... Error! Bookmark not defined.
Grafikon 22: Raspodela generisani mobilnih poziva koja se terminisane u fiksnoj mreţi( Mobile to fixed calls) 2010 2012 ................................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
Grafikon 23: Raspodela generisanih telefonskih poziva u mobilnim mreţama koji su terminisani u međunarodnoj
mreţi (mobile international calls) 2010 - 2012 ................................................ Error! Bookmark not defined.
Grafikon 24 – Raspodela generisanog saobraćaka od virtualnih operatora (MVNO) pod destinacijama– Numeracija
MVNO (2010 - 2012) ....................................................................................... Error! Bookmark not defined.
Grafikon 25 – Raspodela generisanog saobraćaja od virtualnnih operatora (MVNO) po destinaciji – Numeracija
MVNO- u pravcu mreţe početnog operatora (2010 - 2012)............................. Error! Bookmark not defined.
Grafikon 26 – Raspodela generisanog saobraćaja od virtuelnih operatera (MVNO) po destinaciji – Numeracija
MVNO- u pravcu drugih mobilnih mreţa (2010 - 2012).................................. Error! Bookmark not defined.
Grafikon 27 - Raspodela generisanog saobraćaja od virtuelnih operatera (MVNO) po destinaciji – Numeracija
MVNO- u pravcu fiksnih mreţa (2010 - 2012) ................................................ Error! Bookmark not defined.
Grafikon 28 - Raspodela generisanog saobraćaja od virtuelnih operatera (MVNO) po destinaciji – Numeracija
MVNO- u pravcu međunarodnih mreţa (2010 - 2012) .................................... Error! Bookmark not defined.
Grafikon 29 – Ulazni mobilni saobrać od 2010 - 2012 ............................................... Error! Bookmark not defined.
Grafikon 30 – Ulazni saobraćaj iz fiksne mreţe 2010 - 2012 ..................................... Error! Bookmark not defined.
Grafikon 31 – Ulazni saobraćaj iz međunarodne mreţe od 2010 - 2012 .................... Error! Bookmark not defined.
Grafikon 32: Korpa o tarifa korisnika po OECD ........................................................ Error! Bookmark not defined.
Grafikon 33: Korpa tarife za niske korisnike (Low usage basket) Izvor: Cullen internacional, Izveštaj 3 – nacrt,
april 2013 ........................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
Grafikon 34: Korpa tarifa za prosečne korisnike (medium usage basket) (Izvor: Cullen International, Izveštaj III nacrt: april 2013) .............................................................................................. Error! Bookmark not defined.
Grafikon 35: Korpa tarifa za visoke korisnike (high usage basket) (Izvor: Cullen International, Izveštaj III: april
2013) .................................................................................................................. Error! Bookmark not defined.
Grafikon 36: Tarife nacionalnih poziva za „peak‟........................................................ Error! Bookmark not defined.
Grafikon 37: Tarife nacionalnih poziva za „off-peak‟ .................................................. Error! Bookmark not defined.
A UTORITETI R REGULLATIV I K OMUNIKIMEVE E LEKTRONIKE DHE P OSTARE - R APORTI V JETOR PËR VITIN 2012
ARKEP | Godišnji izveštaj 2012 | |
Grafikon 38: Tarife međunarodnih poziva .................................................................. Error! Bookmark not defined.
Grafikon 39: tarife za slanje SMS poruka ................................................................... Error! Bookmark not defined.
Grafikon 40: Tarife generisanja poziva kada su korisnici u romingu i generišu roming poziveError! Bookmark not defined.
Grafikon 41: MTR u zemljama jugoistočne Evrope i EU-27 (Izvor: Cullen internacional, Izveštaj 2, juli 2012)Error! Bookmark
Grafikon 42: stepen smanjenja tarife terminacija mobilni poziva u evropskim zemljama (Izvor: BEREC; MTR
Benchmark snapshot 2006 - 2012) ..................................................................... Error! Bookmark not defined.
Grafikon 43: Stepen smanjenja tarife terminacije mobilnih poziva na Kosovu 2008-2012Error! Bookmark not defined.
Grafikon 44: Pokrivenost mobilnih operatora ............................................................. Error! Bookmark not defined.
Grafikon 45: Tarife generacija romanig poziva – u pravcu svoje mreţe ..................... Error! Bookmark not defined.
Grafikon 46: Tarife primanja poziva u romingu ........................................................ Error! Bookmark not defined.
Grafikon 47: Opšti broj korisnika interneta 2010 – 2012 ........................................... Error! Bookmark not defined.
Grafikon 48: Penetracija internet usluga 2010 - 2012 .............................................. Error! Bookmark not defined.
Grafikon 49: Penetracija fiksnih širokopojasnih usluga interneta u zemljama jugoistočne Evrope i prosek zemalja
EU -27 (Izvor: Cullen International, Izveštaj 3 - april 2013) ........................... Error! Bookmark not defined.
Grafikon 50: Podela trţišta usluga interneta 2012 ..................................................... Error! Bookmark not defined.
Grafikon 51: Podela trţišta usluga interneta 2011 ..................................................... Error! Bookmark not defined.
Grafikon 52: Podela trţišta usluga interneta 2010 .................................................... Error! Bookmark not defined.
Grafikon 53: Brzine i tarife za pruţene usluge interneta 2012 .................................. Error! Bookmark not defined.
Grafikon 54 – Saobraćaj interneta prema merama u čvoru razmene interneta (Kos-IX)Error! Bookmark not defined.
Grafikon 55 – Kretanje broja iznajmljenih veza na veliko i malo u Republici Kosovo 2007 - 2012Error! Bookmark not defined.
Grafikon 56 – Prihodi od iznajmljenih veza na veliko od 2007 - 2012 ....................... Error! Bookmark not defined.
Grafikon 57: Godišnje tarife za kapaciete od 2 Mbps za iznajmljene veze na malo od 2 km u zemljama u regionu
(Izvor: Cullen International, Izveštaj 2, juli 2012) ............................................ Error! Bookmark not defined.
Grafikon 58: Godišnje tarife za kapacitet od 4 Mbps za iznajmljene veze na malo od 2 km u zemljama u regionu
(Izveštaj: Cullen International, Izveštaj 2, juli 2012) ........................................ Error! Bookmark not defined.
Grafikon 59 – Obim/ broj pošiljka u totalu za 2012 godinu, podeljen prema broju pošiljka poštanskih operatera.Error! Bookmark not
Grafikon 60 – Podela trţišta prema obimu/broju pošiljki, u odnosu na %, između javnog poštanskog operatera i
privatnih operatera za 2012 godinu ................................................................... Error! Bookmark not defined.
Grafikon 61 – Broj ţalbi korisnika/ potrošača, za 2012 godinu prijavljene od strane NPQ “Pošta Kosova DD“Error! Bookmark not d
Grafikon 62 – Pregled trţišta poštanskih usluga prema prijavljenim prihodima od strane poštanskih operatera za
2012 godinu ....................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
Grafikon 63 – Pregled podele trţišta poštanskih usluga po % prihoda poštanskih operatera za 2012 godinuError! Bookmark not defi
Grafikon 64 – Poređenje i kretanje prihoda “Pošta Kosova dd.” za/tokom perioda 2010 – 2012Error! Bookmark not defined.
Grafikon 65 – Broj licenci izdatih od strane Autoriteta tokom perioda od 2004 do 2012Error! Bookmark not defined.
10
R EGULATORNI A UTORITET ZA E LEKTRONSKE I P OŠTANSKE K OMUNIKACIJE - G ODIŠNJI IZVEŠTAJ 2012
LISTA TABELA
ARKEP | Godišnji izveštaj 2012 |
Tabela 1 – Broj licenci izdatih od strane RAEPK podeljene po kategoriji licenci. ....... Error! Bookmark not defined.
Tabela 2 – Ključni pokazatelji trţišta elektronskih komunikacija 2010-2012 ............................................................. 19
Tabela 3 – Broj korisnika fiksne telefonije (2010 - 2012) ............................................. Error! Bookmark not defined.
Tabela 4 – Korisnici fiksne telefonije po kategoriji (2010 deri 2012) ........................... Error! Bookmark not defined.
Tabela 5 – Prosečno korišćenje usluga fiksne telefonije za jednog korisnika (2011 - 2012)Error! Bookmark not defined.
Tabela 6 – Uporedivost pokazatelja generisanja saobraćaja fiksne telefonije (2010-2012)Error! Bookmark not defined.
Tabela 7 – Uporedivost pokazatelja terminacije saobraćaja fiksne telefonije (2010-2012)Error! Bookmark not defined.
Tabela 8 – Prosečno korišćenje usluga mobilne telefonije za jednog korisnika (2011 - 2012)Error! Bookmark not defined.
Tabela 9 – Uporedivost pokazatelja generisanja saobraćaja mobilne telefonije (2010-2012)Error! Bookmark not defined.
Tabela 10 - Uporedivost pokazatelja terminacije saobraćaja mobilne telefonije (2010-2012)Error! Bookmark not defined.
Tabela 11 – Broj korisnika sa pristupom širokopojasnog interneta (2010 - 2012) ...... Error! Bookmark not defined.
Tabela 12 – Registar poštanskih operatora licenciranih na teritoriji Republike KosovoError! Bookmark not defined.
Tabela 13 – Budţet Autoriteta usvojen od strane Skupštine ....................................... Error! Bookmark not defined.
Tabela 14 – Revidirani budţet Autoriteta ................................................................... Error! Bookmark not defined.
Tabela 15 – Budţet Autoriteta nakon izmena ............................................................................................................. 67
Tabela 16 – Broj licenci i usluga licenciranih tokom 2012 godine od strane RAEPK ................................................ 72
Tabela 17 – Spisak vrsta liccenci po frekvencijskim pojasevima i uslugama, broj operatora i broj frekvencijskih kanala
data na korišćenje tokom 2012 ........................................................................... Error! Bookmark not defined.
Tabela 18 – Broj frekvencijskih kanal data na korišćenej i registrovana u bazi podatakaError! Bookmark not defined.
11
A UTORITETI R REGULLATIV I K OMUNIKIMEVE E LEKTRONIKE DHE P OSTARE - R APORTI V JETOR PËR VITIN 2012
PREGLED STRATEŠKIH DOSTIGUNUĆA
Autoritet je razvio svoju delatnost na osnovu ciljeva i aktivnosti definisanih u planu rada za
2012. godinu, koji je usvojen od strane Upravnog odbora Autoriteta, obavljajući duţnosti i
ostvarujući većinu predviđenih ciljeva, čak i prevazilazeći ih u slučajevima kada je njihovo
postizanje u potpunosti zavisilo od mandata Autoriteta.
Sledeći podaci predstavljaju saţetak zatraţenih podataka po zakonu za izveštavanje uključujući
takođe i glavne razvoje i dostignuća registrovanih tokom izveštajne godine 2012.
1) 13 redovnih sastanaka Odbora
2)
5 novih usvojenih uredbi
3)
8 javnih konsultacija pokrenutih i administriranih
4) 140 odluka od kojih 60 rešenja su izvršnog karaktera regulatornog efekta.,
5)
2 usvojena priručnika (smernice) o postupcima administriranih od strane Autoriteta u vezi
sa:
-
Smernice o dodeli (određivanju) numeričkih resursa i
Priručnik za utvrđivanje uslova za korišćenje geografske platforme zasnovanu na
ueb GiS
6) Vođenje dva (2) procesa o rešavanju sporova (sukoba) između licenciranih operatora
rešavajući ih prema odgovarajućim rešenjima isporučenim stranama uključenih u postupku.
7) Razmatranje .. ţalbe građana /potrošača zaključujući ih i rešavajući preko dopisa sa
rajzašnjenjima i preporukama operatorima.
 Osam (8) misija tehničke pomoći podrţane od strane Evropske komisije preko
instrumenta/ programa TAIEX u trajanju od 36 radna dana i ukupno 13 visokih
stručnjaka koji su došli sa regulatora zemalja EU.
 Procenjena minimalna cena za pomoći od TAIEX samo za misije stručnjaka za
RAEPK premašuje iznos od € 25,000.00.
 Dok su prednosti osoblja RAEPK brojne od stručnosti dobijene od misija stručnjaka
TAIEX u pitanjima razvoja i pribliţavanja sekundarnog zakonodavstva sektora
elektronskih komunikacija u EU, uključujući 36 dana intenzivnog rada i obuke za 11
članova stručnog osoblja RAEPK. Pribliţni obračun troškova za obuku osoblja
prelazi iznos od € 35,000.00.
Ukupan iznos pomoći, prevedno u finansijski iznos kao neposredan finansijski trošak za
budţet Autoriteta, dostigao bi pribliţnu visinu od oko 55,025.00 €
9) Izdavanje šest (7) izvršnih odluka o izricanju ekonomskih sankcija, u iznosu od 409,831.95 €
ARKEP | Godišnji izveštaj 2012 | |
8) Prednosti od programa tehničke pomoći i programa posvećenim stručnom unapređenju
omogućenih sporazumom o saradnji sa raznim međunarodnim institucijama i homolognim
autoritetom.
12
R EGULATORNI A UTORITET ZA E LEKTRONSKE I P OŠTANSKE K OMUNIKACIJE - G ODIŠNJI IZVEŠTAJ 2012
10) Ostvarivanje prihoda u iznosu od 5,743,363.45 € koji predstavlja višak plana prihoda od oko
26.4%
Od kojih su podeljene prema kategorijama prihoda
-
1,280,329.55 € prihoda od licenci
3,007,596,06 € prihoda od korišćenja frekvencijskih resursa
324,780.00 € prihoda od korišćenja numeričkih resursa
723,280.84 € prihoda od godišnje tarife nadzora
404,577.00 € prihoda od izricanja mera sankcija
2,300.00 € prihoda od administrativnih usluga
11) Nastavak sa unapređenjem i podizanjem stručnih kapaciteta stručnog i administrativnog
osoblja kako bi se obezbedilo efikasno funkcionisanje i sa većom efikasnošću očuvajući
posvećenost ka angaţovanju za izgradnju kadra stručnog i odgovornog osoblja.
-
254 dana obuke ostvarene tokom 2012 godine, sa učešćem od 76% svih zaposlenih i
realizovao je jedno (1) studijsko putovanje kod regulatornog homologa Republike
Letonije.
U smislu promovisanja transparentnosti u 2012 godini, Autoritet je nastavio sa preciznošću i
doslednošću da ispunjava svoju obavezu koja se odnosi publicitet rada i izvršenih angaţovanja.
Sve relevantne informacije i dokumente o delatnostima Autoriteta redovno su i realno
objavljene na ueb stranici uključujući:
-
-
ARKEP | Godišnji izveštaj 2012 |
-
13
-
Objavljivanje svih regulatornih akta i odluka regulatornog efekta usvojene od strane
Upravnog odbora uključujući upravne odluke sa efektom za treće strane;
Razvijanje postupaka za javne konsultacije predviđene članom 10 zakona o
telekomunikaciji, i organizovanje i odrţavanje javnih debata o svim pitanjima od
značaja za zainteresovane strane.
Objavljivanje i redovno aţuriranje baze podataka, odnosno registra operatora,
pruţioca telekomunikacionih usluga, operatora poštanskih i kirurških usluga, kao i
ovlašćenih korisnika resursa/frekvencijskih i numeričkih kanala.
Redovno objavljivanje periodičnih izveštaja sa statističkim podacima
telekomunikacionih trţišta;
Redovno objavljivanje podataka i informacija smišljenih i upućenih za konačne
korisnike telekomunikacionih i poštanskih usluga;
U prilog objavljenim informacijama na ueb stranici Autoriteta, vodeći zvaničnici Autoriteta su
se predstavili u različitim radio i televizijskim emisijama i preko saopštenja za javnost , gde su
obavestili javnost o svim pitanjima vaţnim o oblasti telekomunikacija i poštanskog sektora.,
Osim toga, Autoritet je na redovan način i u najkraćem mogućem roku odgovorio na sva pitanja
podnetih od strane novinara i na sva druga pitanja od zainteresovanih strana, kao građana,
predstavnici investitora ili dobavljača trţišta telekomunikacija. Međutim, u vezi sa
ispunjavanjem obaveza, vredi naglasiti da u nedostatku ljudskih i stručnih resursa, tokom 2012
A UTORITETI R REGULLATIV I K OMUNIKIMEVE E LEKTRONIKE DHE P OSTARE - R APORTI V JETOR PËR VITIN 2012
ARKEP | Godišnji izveštaj 2012 | |
godine, Autoritet je nastavio da se suočava sa administrativnim izazovima, koji se odnose na
obavezu objavljivanje dokumenata na srpskom i engleskom jeziku.
14
R EGULATORNI A UTORITET ZA E LEKTRONSKE I P OŠTANSKE K OMUNIKACIJE - G ODIŠNJI IZVEŠTAJ 2012
OPŠTE ZNANJE ZA REGULATORNI AUTORITET ELEKTRONSKIH I
POŠTANSKIH KOMUNIKACIJA
Mandat autoriteta
Regulatorni Autoritet za elektronske i poštanske komunikacije(RAT), na osnovu člana 142
Ustava Republike Kosova je osnovana kao nezavisna institucija od strane Skupštine Kosova, da
sprovodi i izvrši ekonomske regulacije u sektoru elektronskih komunikacija i poštanskih
usluga, u skladu sa
Zakonom o elektronskim komunikacijama, br. . 04/L-109 i Zakonom o poštanskim uslugama
br. 03/L-173.
RAEPK je nacionalni regulatorni autoritet u oblasti elektronske komunikacije i poštanskih
usluga, koji sprovodi i nadgleda regulatorni okvir utvrđen zakonom za elektronske
komunikacije i zakonom o poštanskim uslugama, kao i od politika razvoja oblasti
elektronskih komunikacija „Digitalna Agenda za Kosovo 2013 – 2020, kako je određeno
rešenjem Br. 02/119 Vlade Republike Kosova.
Autoritet je autonomno, javno, samofinansirajuće, neprofitabilno, nezavisno pravno lice sa
javnim ovlašćenjem, koje obavlja delatnost u skladu sa vaţećim zakonom. Autoritet je u
radu
i prilikom donošenja odluka u okviru svojih nadleţnosti samostalan. Autoritet se rukovodi i
upravlja od strane Upravnog Odbora koji je istovremeno pravni i nezavisni autoritet u
donošenju odluka i funkcioniše na osnovu interne uredbe, odobrene od njega. Skupština
imenuje Predsednika preko članova Odbora, koji je izvršni direktor Autoriteta.
ARKEP | Godišnji izveštaj 2012 |
Nadleţnosti i obaveze Autoriteta određene su Zakonom Br. 04/L-109 za elektronske
komunikacije i Zakonom za Poštanske Usluge Br.03/L-173 (Zakoni), Autoritet obavlja
svoje funkcije u skladu sa zakonima i drugim zakonskim aktima i propisima, a u skladu sa
nacionalnim sektorskim politikama i nacionalnim strategijama razvoja elektronskih
komunikacija i međunarodnih sporazuma u oblasti elektronskih komunikacija, u kojima je
Republika Kosovo.
15
Misija Autoriteta je da se sve aktivnosti i njena delatnost zasnivaju i razlikuju u zalaganju
kao nezavisnog regulatora trţišta i prekursora za elektronske i poštanske komunikacije
traţeći da se postigne regulatorni okvir koji promoviše povoljno okruţenje za investitore i
nudi rešenja, cene i najbolji kvalitet za sve korisnike usluga elektronskih komunikacija i
poštanskih usluga na Kosovu.
Sadašnja organizaciona struktura Autoriteta odobrena je od strane Odbora, rešenjem Br.
309 (Ref. Br. Prot. 002/B/13) i kao takva predstavljena je u nastavku;
A UTORITETI R REGULLATIV I K OMUNIKIMEVE E LEKTRONIKE DHE P OSTARE - R APORTI V JETOR PËR VITIN 2012
ARKEP | Godišnji izveštaj 2012 | |
G RAFIKON 1 – O RGANIZACIONA STRUKTURA RAEPK
16
R EGULATORNI A UTORITET ZA E LEKTRONSKE I P OŠTANSKE K OMUNIKACIJE - G ODIŠNJI IZVEŠTAJ 2012
OPŠTI PREGLED TRŢIŠTA TELEKOMUNIKACIJA
Trţište telekomunikacija na Kosovu je takođe i tokom 2012. god. nastavilo da postigne
pozitivne trendove u pojedinim segmentima trţišta elektronskih komunikacija po broju
korisnika usluga i istovremeno karakteriše se razvojem konkurentne ponude usluga, i
pored pada cena nekih od osnovnih usluga, i sve je to omogućeno nakon liberalizacije
trţišta, u skladu sa Zakonom o elektronskim komunikacijama i politikama sektora
elektronskih komunikacija.
Broj operatora i pruţioca usluga koji su licencirani od strane RAEPK za pruţanje
telekomunikacionih usluga do kraja 2012.god. bio je 103 u poređenju sa 86 na kraju 2011.
God. Pozivajući se na “Registar licenciranih operatora”, stanje na kraju 2012. god. Prikazano
je kao u sledećoj tabeli:
T ABELA 1. B ROJ LICENCI IZDATIH OD STRANE RAEPK PODELJENE PO KATEGORIJAMA LICENCI
BROJ LICENCI IZDATIH OD STRANE RAEPU
BR.
LICENCI
Licenca za internet usluge
Licenca za usluge sa dodatnom vrednošću
Licenca za međunarodne telekomunikacione usluge
Licenca za međunarodne telekomunikaciona sredstva i čvor
Licenca za usluge fiksne telefonije
Licenca za telekomunikacione usluge Mobile – GSM
Licenca za usluge MVNO (Mobile Virtual Network Operator)
51
32
6
6
3
2
2
Licenca za usluge telekomunikacione infrastrukture
1
UKUPNO
103
ARKEP | Godišnji izveštaj 2012 |
Broj radnika sa redovnim radnim ugovorima (puno radno vreme) od licenciranih operatera
u 2012. god. Bio je oko 3,373, gde 27% njih su ţene, a 73% su muškarci. Operator sa
najvećim brojem zaposlenih nastavlja da bude javni operator, PTK d.d. sa oko 72% svih
zaposlenih u sektoru EK.
17
Takođe i tokom 2012. God. Korišćenje elektronskih komunikacija i dalje ima pozitivan
trend, ali sa sporijim ritmom u segmentima trţišta mobilne telefonije i interneta, dok u
segmentu fiksne telefonije primećeno je i dalje smanjenje broj korisnika, ali takođe i u nivou
prihoda u poređenju sa prethodnom godinom obeleţeno je smanjenje.
Kod mobilne telefonije, dva operatora mobilne mreţe poseduju oko 90,1 % svih prihoda
segmenta mobilne telefonije dok dva virtuelna operatera poseduju oko 9,9 % prihoda
segmenta mobilne telefonije. Prihodi mobilnih operatora (uključujuci operatore mreţa i one
virtuelne) predstavljaju oko 78,5 % prihoda svog trţišta elektronskih komunikacija. Kao
prvo, na kraju 2012. god., broj korisnika mobilne telefonije dostigao je cifru od 1.663.844, što
predstavlja povecanje od 284.900 korisnika, ili izraţeno u procentima predstavlja povecanje
od 12,5 % u odnosu na 2011.god. Međutim, ovo povecanje nije praćeno od saobracaja koji
A UTORITETI R REGULLATIV I K OMUNIKIMEVE E LEKTRONIKE DHE P OSTARE - R APORTI V JETOR PËR VITIN 2012
potiče iz mobilnih mreţa, koji je ukupno obeleţio rast od samo 1,5 %. S druge strane,
ukupan dolazni saobracaj u mobilnim mreţama značajno je opao sa 14%, još izraţeniji pad
primećuje se u segmentu saobracaja dolaznih međunarodnih poziva, koja u 2012 beleţe pad
od 58,8 mln minuta, odnosno pad od 18 % u odnosu na 2011. Smanjenje dolaznog
međunarodnog saobracaja direktno je uticao na pad prihoda u ovom segmentu sektora.
Ovaj pad posledica je razvoja tehnologije i povećanja upotrebe pametnog1 telefona,
konkretnije, ponuđenih aplikacija od strane pruţioca sadrţaja i aplikacija, od korisnika
mobilne telefonije koje omogućavaju korišćenje aplikacija zasnivanih na internet platformi
za svrhe komunikacije.
Takođe, tokom 2012. god., trend broja korisnika fiksne telefonije smanjen je na 81,603, gde je
broj korisnika fiksne telefonije u 2012 smanjen za 4.411 korisnika, odnosno smanjenje od
oko 5%. Deo od 75,634 pripada operateru PTK/ Telekom Kosova (TIK), dok je ostatak od
5.969 pripada alternativnom operatoru IPKO. Najizraţeniji pad fiksne telefonije primećuje
se u ukupnom nastalom saobracaju, segment u kojem je došlo do pada od 9:38 % u odnosu
na 2011. Slično sa nastankom poziva tako I sa terminiranim saobraćajem, obeleţen je isti
pad saobraćaja od 8,64 %.
Dok, na kraju 2012. god., broj korisnika koji imaju pristup internetu dostigao je na 151,694
korisnika, što predstavlja iznos koji je obeleţio značajan rast korisnika od 8.451 ili izraţeno
u procentima obeleţava rast od 5,9 % u odnosu na prošlu godinu (2011) .
Investicije izvršene od strane operatora usluga elektronskih komunikacija za 2012. God.
Dostiţu iznos od oko 36 mln €, a što beleţi rast u odnosu na prošlu godinu (2011), gde su
investicije dostigle iznos od preko 38 mln €, ili izraţeno u procenat pad od 6.03% investicija
u odnosu na 2011.god. Većina investicija čine segment mobilne telefonije sa oko 67,40%,
dok preostali deo procenata čine investicije u fiksnoj infrastrukturi, koje se koriste takođe i
za pruţanje internet usluga.
Grafikon 2 prikazuje tok potpune liberalizacije telekomunikacionih usluga u dolazećim
zemljama proširenja Evropske unije (EU). Kao što se vidi na grafikonu, potpuna liberalizacija
telekomunikacionih usluga završena je gotovo na svim regionalnim zemljama.
Prema operatorima mobile telefonije ocenjuje se da na Kosovu oko preko 30% korisnika mobilne telefonije koriste
pametne telefone koji omogućuju korišćenje internet aplikacija.
1
ARKEP | Godišnji izveštaj 2012 | |
Opšte trţište interneta na Kosovu obezbeđuje se od strane četiri članova povezanih u čvor
razmene interneta Kosova (KOS-IX), sa pristupom na međunarodnu mreţu; IPKO, PTK,
KUJTESA i Artmotion. Takav ukupni broj operatora je oko 41.6 Gbps. Dok je prema
podacima od Kos-IX, maksimalna brzina ili “peak” opšteg saobraćaja interneta dostigao je
oko 160 Mbps.
18
R EGULATORNI A UTORITET ZA E LEKTRONSKE I P OŠTANSKE K OMUNIKACIJE - G ODIŠNJI IZVEŠTAJ 2012
G RAFIKON 2: P OTPUNA LIBERALIZACIJA TELEKOMUNIKACIONIH USLUGA
(I ZVOR : C ULLEN I NTERNATIONAL )
ARKEP | Godišnji izveštaj 2012 |
Na sledećoj tabeli predstavljen je rezime neki od ključnih pokazatelja usluga elektronskih
komunikacija za 2012 godine, te i poređenja tih pokazatelja sa prethodnim periodima, odnosno
godinu 2011 i 2010.
19
A UTORITETI R REGULLATIV I K OMUNIKIMEVE E LEKTRONIKE DHE P OSTARE - R APORTI V JETOR PËR VITIN 2012
T ABELA 1: I NDIKATORËT KRYESOR TË T REGUT TË K OMUNIKIMEVE E LEKRONIKE 2010-2012 2
Br.
Opis
Broj fiksnih telefonskih linija na
kraju godina
1.
2012
2011
2010
Razlika u
odnosu na
2011
godinu (%)
Razlika u
odnosu na
2010
godinu (%)
315,952
315,952
315,952
■-
■-
1.1.
Broj korisnika fiksne telefonije
81,603
86,014
88,372
▼5.13%
▼7.66%
1.2.
Penetracija fiksne telefonije (%)
4.69%
4.96%
4.27%
▼5.13%
▼7.66%
1,663,844
1,478,944
1,451,747
▲12.50%
▲14.61%
Penetracija mobilnih telefona (%)
95.63%
85.30%
82.96%
▲12.50%
▲14.61%
Broj korisnika interneta na kraju
godina
151,694
143,243
126,415
▲5.90%
▲20.00%
8.70%
7.92%
6.33%
▲5.90%
▲ 20.00%
239,620,118.25
238,137,674.01
222,491,069.80
▲0.62%
▲7.70%
17,377,000.00
20,039,454.93
20,026,000
▼13.29%
▼13.23%
Broj korisnika mobilnih telefona na
kraju godina
2.
2.1.
3.
Penetracija internet usluga (%)
3.1.
4.
Prihodi (€)
4.1.
Fiksna telefonija
4.2.
Mobilna telefonija
188,206,585.00
199,243,326.00
181,236,432.00
▼5.54%
▲3.85%
4.3.
Iznajmljene linije
1,138,573.95
1,628,849.54
1,657,151.00
▼30.10%
▼31.29%
4.4.
Pristup internetu3
19,755,654.30
18,606,407
19,571,486.80
▲6.18%
▲0.94%
4.5.
Kablovska televizija4
13,142,305.00
Investicije (€)
2
35,935,977.67
38,240,000.00
30,777,237.11
-
▼6.03%
-
▲16.76%
Za procenu penetracijesvih podataka za broj stanovništva, pozvali smo se na podatke registracije (cenzus) godine 2011, dakle
1,739,825, tako da izveštaj između korisnika i broja stanovništva da bude jedinstven.
3
Napomena: Prihodi u segmetu “Pristup internetu”, za PTK d.d. i lokalne operatore interneta, dobijeni od podnetih prethodnih
tromesečnih izveštaja, dok su prihodi od drugih operatora dobijeni od revidiranih finansijskih izveštaja.
4
RAEPKpo prvi put u svom izveštaju uključuje prihode od usluga kablovske televizije, tako kao što je određeno članom 4 i 41
Zakona br. 04/l-109 o elektronskim komunikacijama.
ARKEP | Godišnji izveštaj 2012 | |
5.
-
20
R EGULATORNI A UTORITET ZA E LEKTRONSKE I P OŠTANSKE K OMUNIKACIJE - G ODIŠNJI IZVEŠTAJ 2012
Bilans prihoda elektronskih komunikacionih usluga
Prihodi od telekomunikacionih usluga za 2012 godinu dostiţu iznos od 239,620,118.25 €, što
u odnosu na 2011 godinu, proizilazi da su prihodi iz sektora obeleţili rast od 0.62%.
Operatori mobilne i fiksne telefonije nastavljaju i dalje da poseduju većinu trţišta
elektronskih komunikacija sa oko 85.8% prihoda. Samo prihodi od mobilnih operatora čine
oko 78.5% prihoda na trţištu, dok fiksni operateri poseduju oko 7.25%.
Qasja në
Internet,
8.24%
Telefonia TV kabllore,
Fikse,
5.48%
7.25%
Linjat me
qira,
0.48%
Linjat me
qira,
0.64%
Qasja në
internet,
6.70%
Telefonia
Mobile,
78.54%
A)
Telefonia
mobile,
83.67%
2012
Linja me
qira,
0.74%
B)
Internet,
8.80%
Telefonia
fikse,
9.00%
2011
Fiks,
9.00%
Mobil,
81.46%
C)
2010
G RAFIKON 3 – R ASPODELA PRIHODA PO DELATNOSTIMA
ARKEP | Godišnji izveštaj 2012 |
Na grafikonu 3 prikazana je raspodela prihoda po delatnostima za 2012, 2011 i 2010 godinu.
Kao što se vidi na navedenoj slici, trend prevlasti prihoda dolazi od mobilnih telefona na
trţištu, koji takođe dominira i u 2012 godini. Takav pribliţni trend postoji takođe i u
zemljama jugoistočne Evrope, gde prihodi od mobilne i fiksne telefonije sadrţe oko 82.9%.
21
Radi ilustracije, na grafikonu 4 prikazani su prihodi od sektora elektronskih komunikacija
za 2011 godinu, zemalja predstojećeg proširenja Evropske Unije (EU), koje su pod
nadzorom od strane konsultantske firme Cullen International5. Kao što je prikazano na
slici, najvećim deom trţišta dominira mobilna telefonija sa oko 58,9%, zatim ona fiksne,
interneta, komunikacije podatka i kablovske televizije.
5
Cullen International je kompanija koju je angaţovala Evropska komisija za praćenje trţišta elekronskih komunikacija, ili kako je
drugačije poznate po imenu elektronske komunikacije, u zemljama koje ciljaju članstvo u EK. Te zemlje su sledeće: Albanija,
Kosovo, Crna gora, Makedonija, Srbija, Bosna i Hercegovina, Turska, Island kao i Hrvatska. Detaljnije informacije mogu se naći na
sajtu: <http://www.cullen-international.com/>.
A UTORITETI R REGULLATIV I K OMUNIKIMEVE E LEKTRONIKE DHE P OSTARE - R APORTI V JETOR PËR VITIN 2012
Ukupni prihodi od trţišta elektronskih komunikacija za ove zemlje tokom 2011 godine
iznose 16,39 milijardi evra, sa rastom od 5% u poređenju sa revidiranim prihodima za 2010
godine (sa poslednjeg izveštaja, a koje iznose 15,49 milijardi evra)6.
Data
Cable TV
communications
1.8%
2.4%
Mobile
telecommunications
58.9%
Fixed voice
telephony
24.0%
Internet services
12.8%
G RAFIKON 4: T RŽIŠTE ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA U ZEMLJAMA REGIONA ZA 2011 GODINU
(I ZVOR : C ULLEN I NTERNATIONAL , I ZVEŠTAJ III: APRIL 2013)
Investicije u mrežama i telekomunikacionim uslugama
Investicije od strane operatora telekomunikacionih usluga za 2012 godinu iznose vrednost od
35,935,977.67 € koja beleţi pad u odnosu na prošlu godinu (2011), u kojoj su investicije dostigle
vrednost od 38,240,000 €.
Na grafikonu 5 prikazane su investicije podeljene po segmentima trţišta elektronskih
komunikacija. Kao što se vidi na grafikonu tokom 2012 godine, većinu investicija čine mobilna
telefonija sa oko 67.40%.
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
2011
30.00%
2012
20.00%
10.00%
0.00%
telefoni mobile
telefoni fikse
internet
G RAFIKON 5: I NVESTICIJE U MREŽE I TELEKOMUNIKACIONE USLUGE – P OREĐENJE INVESTICIJA PO USLUGAMA
2010-2012
6
U prihode za 2009 godinu nije bila uključena Islanda.
ARKEP | Godišnji izveštaj 2012 | |
2010
40.00%
22
R EGULATORNI A UTORITET ZA E LEKTRONSKE I P OŠTANSKE K OMUNIKACIJE - G ODIŠNJI IZVEŠTAJ 2012
FIKSNA TELEFONIJA
Trţište fiksne telefonije na Kosovu razvija se veoma sporom brzinom. Ali, isti fenomen se
dešava takođe i u regionalnim i evropskim zemljama tokom zadnjih godina, gde je uočeno
usporavanje, a posebno u povećanju penetracije i opštih prihoda.
RAEPK je do sada licencirao tri operatera za pruţanje fiksnih telekomunikacionih usluga na
celoj teritoriji Republike Kosova. Operatori o kojima je reč su sledeći:
− PTK d.d / fiksne telekomunikacije ( Telekom Kosova TiK), licenciran dana 30.07.2004,
− IPKO Telecommunications DOO, licenciran dana 08/09/2006, i
− KONET licenciran dana 02/02/2009
Prisustvo tri operatera na trţištu fiksne telefonije (dva aktivna u pruţanju usluga, a KONET
nudi iznajmljene linije), pomaţe nam da shvatimo da imamo posla sa potpunom
liberalizacijom usluga fiksne telefonije.
U poređenju sa tempom razvoja trţišta mobilne telefonije u Republici Kosova, fiksna
telefonija uprkos investicijama izvršenim u ovom sektoru, nivo pokrivenosti teritorije i
stanovništva je veoma mali, kao glavni faktor za nizak obim usluga fiksne telefonije na celoj
teritoriji Republike Kosova moţe biti, sloţenost rada, potreba za velika ulaganja, niska
traţnja za takve usluge, itd.
Broj korisnika fiksne telefonije
Na osnovu podataka od operatora za 2012 godinu, rezultira da postoje oko 81,603
korisnika fiksne telefonije, što beleţi mali pad u broju korisnika, odnosno 4,411 korisnika ili
pad od oko 5.1% u odnosu na 2011. Godinu, odnosno pad od 7.7% odnosu na 2010.
Godinu.
Ako uporedimo razvoj učinka ovog trţišta tokom perioda januara 2010. godine do
decembra 2012. Godinu, proizilazi da fiksna telefonija nema odrţivi razvoj, što se primećuje
kretanjem broja korisnika- njihovog neprestanog pada.
Na tabeli 3 prikazano je kretanje broja korisnika fiksne telefonije radi ilustriranja fenomena
neprestanog pada broja korisnika fiksne telefonija u kvartalnoj osnovi.
ARKEP | Godišnji izveštaj 2012 |
T ABELA 3: B ROJ KORISNIKA FIKSNE TELEFONIJE (2010 - 2012)
23
GODINA
2012
2011
2010
Individualno
64,632
68,629
74,133
Biznesi
16,971
17,385
14,239
Ukupno
81,603
86,014
88,372
Prosečni nivo penetracija fiksne telefonije na 100 stanovnika tokom 2012 godine bio je oko
4.69%, nivo koji nastavlja da bude značajno niţi u odnosu na zemlje u regionu sa oko 25% te
i norme penetracije u zemljama EU sa oko 40%, uprkos činjenici da takođe i u ovim
zemljama trend penetracije fiksne telefonije nastavlja da bude u padu (Grafikon 6).
A UTORITETI R REGULLATIV I K OMUNIKIMEVE E LEKTRONIKE DHE P OSTARE - R APORTI V JETOR PËR VITIN 2012
6%
5%
4%
3%
2%
1%
TM1
TM2
TM3
TM4
TM1
TM2
2010
Penetrimi
4.04%
4.48%
4.29%
TM3
TM4
TM1
TM2
2011
4.27%
5.12%
5.07%
4.95%
TM3
TM4
2012
4.96%
4.92%
4.89%
4.85%
4.69%
G RAFIKON 6: P ENETRACIJA FIKSNE TELEFONIJE TOKOM PERIODA 2010 –2012
U tabeli 4 prikazani su korisnici fiksne telefonije prema vrsti korisnika. Na osnovu
predstavljenih podataka ne primećuje se da je procenat individualnih korisnika veću u
odnosu na procenat biznisa, izveštaj u procentu koji je tokom ove godine (2012) u
poređenju sa krajem prethodne godine (2011), skoro da ništa nije izmenjeno.
T ABELA 2: P ËRDORUESIT E TELEFONISË FIKSE SIPAS KATEGORISË (2010 DERI 2012)
VITI
2010
2011
2012
Individualno [%]
83.3
79.3
79.2
Biznisi [%]
16.7
20.7
20.8
Podela tržišta
Takođe i tokom ovog tromesečja PTK/TiK IBM preko 94% trţišta od broja korisnika
odnosno 96% na osnovu prihoda ostvarenih kroz pruţanje ovih usluga. Alternativni
operatera usluga fiksne telefonije IPKO je obeleţio blagi pad što se tiče broja korisnika i
prihoda koji aktuelno ima učešće u trţištu od 6% broja korisnika, odnosno 4% od prihoda.
Dominacija operatora „incumbent‟ primećuje se i u drugim zemljama regiona i Evrope, i
dostiţe kvotu od preko 80%.
ARKEP | Godišnji izveštaj 2012 | |
Podela trţište moţe da se meri na različite načine, prema broju linija, korisnika, minuta
saobracaja i prihoda . U grafikonu 7 prikazan je podela trţišta između dva operatora mreţe
i pruţioca fiksnih telekomunikacionih usluga, na osnovu korisnika i prihoda.
24
R EGULATORNI A UTORITET ZA E LEKTRONSKE I P OŠTANSKE K OMUNIKACIJE - G ODIŠNJI IZVEŠTAJ 2012
100.0%
90.0%
Ndarja e Tregut
80.0%
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
TM1
TM2
TM3
TM4
TM1
TM2
2010
TM3
TM4
TM1
TM2
2011
TM3
TM4
2012
% e tregut të TiK/përdoruesve
91.1%
93.3%
93.6%
93.8%
94.3%
94.0%
94.5%
94.4%
94.3%
94.2%
94.1%
92.7%
% e tregut të TiK/hyrave
97.2%
97.4%
97.1%
97.1%
91.0%
96.5%
97.1%
95.1%
94.8%
94.9%
96.0%
95.7%
% e tregut të Ipko/përdoruesve
8.9%
6.7%
6.4%
6.2%
5.7%
6.0%
5.5%
5.6%
5.7%
5.8%
5.9%
7.3%
% e tregut të Ipko/hyrave
2.8%
2.6%
2.9%
2.9%
9.0%
3.5%
2.9%
4.9%
5.2%
5.1%
4.0%
4.3%
G RAFIKON 7 – P ODELA TRŽIŠTA PREMA KORISNICIMA I PRIHODIMA : 2010 DO 2012
Saobraćaj fiksne telefonije
U grafiku br. 8 prikazan je učinak saobraćaja fiksne telefonije dva aktivnih operatera na
trţištu, PTK dd i IPKO. Iz prikazanih podataka moţe se primetiti da saobraćaj iz fiksne
telefonije tokom 2011 godine je obeleţio kontinuirano blago padanje.
Ova pojava moţe biti rezultat zamene i trenda koji je stalno u rastu korišćenja mobilne
telefonije u odnosu na fisknu telefoniju. Takođe, ponude sa povoljnim tarifama od strane
operatera i provajdera usluga mobilne telefonije, uticali su da se potrošači zamene fiksne
usluge sa mobilnom telefonijom.
Ako uporedimo prihode od saobraćaja fiksne telefonije na kraju 2012 godine u odnosu na
2011 godinu, moţe se primetiti da je saobraćaj fiksne telefonije obeleţio je blagi pad od oko
13.29%.
€8,000,000
€6,000,000
6,217,024
6,183,684
6,289,833
6,584,644 6,403,645
5,378,944
5,034,056
€4,000,000
4,639,545
4,570,954
4,725,273
4,642,461
4,451,980
€2,000,000
ARKEP | Godišnji izveštaj 2012 |
€0
25
TM1
TM2
TM3
2010
TM4
TM1
TM2
TM3
TM4
2011
TM1
TM2
TM3
2012
Gjithsej të ardhurat nga telefonia Fikse
G RAFIKON 8: U KUPAN SAOBRAĆAJ GENERISAN I TERMINIRAN FIKSNE TELEFONIJE
TM4
A UTORITETI R REGULLATIV I K OMUNIKIMEVE E LEKTRONIKE DHE P OSTARE - R APORTI V JETOR PËR VITIN 2012
Prosečno mesečno korišćenje usluga fiksne telefonije
Kao što se moţe videti na navedenom grafikonu, korišćenje usluga fiksne telefonije
odnosno saobraćaja primljenih i biranih poziva fiksne telefonije je u stalnom padu. Ova
pojava primećuje se u primljenim pozivima takođe i u onim biranim odnosno u prosečnom
mesečnom korišćenju za jednog korisnika.
T ABELA 3: P ËRDORIMI MESATAR I SHËRBIMEVE TË TELEFONISË FIKSE PËR NJË PËRDORUES (2011 - 2012)
2012
2011
RAZLIKA
(%)
Odlazni pozivi (realizovani) mesečno
147
154
▼4.48%
Primljeni pozivi (primljeni) mesečno
178
186
▼4.49%
MoU
325
340
▼4.48%
Struktura poziva fiksne telefonije
U grafiku 8 prikazan je detaljni telefonski saobraćaj po destinaciji poziva, generisan od
strane dva operatora fiksne mreţe i usluge, i;

Saobraćaj u okviru mreţe;



Saobraćaj u druge fiksne mreţe;
Saobraćaj u mobilne mreţe; i
Međunarodni saobraćaj.
U 2012.god. iz fiksne mreţe generisani su 146.97 miliona minuta koji predstavljaju pad od
10% u odnosu na 2011 godinu.
Ako uporedimo saobraćaj generisan tokom 2012. Godine, primećujemo blagi postepeni rast
u pravcu mobilnih mreţa, dok generisanje poziva u pravcu međunarodne mreţe i u pravcu
drugih fiksnih mreţa (off net) i unutar mreţe (on-net) obeleţili su blagi pad.
ARKEP | Godišnji izveštaj 2012 | |
Većina opšteg saobraćaja u mreţi fiksne telefonije čini saobraćaj generisan i terminiran u
okviru saobraćaja sa oko 70% saobraćaja, 1% saobraćaja u druge fiksne mreţe dok drugi
deo saobraćaja čini saobraćaj u mobilnu mreţu sa oko 22% kao i preostali deo onaj
međunarodni sa oko 6%.
26
R EGULATORNI A UTORITET ZA E LEKTRONSKE I P OŠTANSKE K OMUNIKACIJE - G ODIŠNJI IZVEŠTAJ 2012
Thirrjet brenda rrejtit
100%
80%
Thirrjet drejt rrjeteve të tjera të fikse
Thirrjeve drejt rrjetit nderkombëtare
6%
6%
22%
23%
1%
1%
1%
1%
1%
71%
69%
71%
70%
67%
69%
TM3
TM4
TM1
TM2
TM3
TM4
7%
7%
10%
9%
7%
7%
7%
10%
22%
23%
21%
21%
23%
22%
21%
20%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
70%
69%
67%
69%
70%
70%
TM1
TM2
TM3
TM4
TM1
TM2
60%
40%
Thirrjeve drejt rrjeteve mobile
10%
22%
6%
23%
20%
0%
2010
2011
2012
G RAFIKON 9: G ENERISANI FIKSNI SAOBRAĆAJ PO DESTINACIJAMA 2010 – 2012
Dok je u grafikonu 10 prikazan detaljni dolazni telefonski saobraćaj u mreţe dva fiksna
operatora po poreklu poziva;


Iz drugih fiksnih mreţa,
Mobilnih mreţa, i

Međunarodni ulazni saobraćaj.
U 2012. Godini u fiksnim mreţama terminirani su oko 74.64 milion minuta, u ovim
podacima nisu uključeni generisani i terminisani saobraćaj unutar mreţe.
Prema podacima predstavljenim u grafikonu primećuje se ulazni međunarodni saobraćaj
poseduje većinu terminisanih poziva za oko 88%, što se u ovoj godini primećuje značajan
pad ovih poziva. Dok je u pozivima mobilnih mreţa nastavljen sličan trend sa onim od
prošle godine.
100%
80%
Nga rrjeti nderkombëtare
Nga rrjetet tjera fikse
Nga rrjetet mobile
8%
11%
10%
10%
9%
11%
10%
11%
10%
2%
1%
2%
1%
2%
2%
2%
2%
13%
2%
12%
2%
91%
90%
87%
90%
88%
90%
87%
88%
87%
87%
84%
85%
TM1
TM2
TM3
TM4
TM1
TM2
TM3
TM4
TM1
TM2
TM3
TM4
7%
2%
3%
60%
40%
ARKEP | Godišnji izveštaj 2012 |
20%
27
0%
2010
2011
G RAFIKON 10: U LAZNI SAOBRAĆAJ FIKSNE TELEFONIJE 2010 – 2012
2012
A UTORITETI R REGULLATIV I K OMUNIKIMEVE E LEKTRONIKE DHE P OSTARE - R APORTI V JETOR PËR VITIN 2012
Tehnologija koriš ćenja od strane licenciranih operatera
PTK je primenio mreţnu tehnologiju NGN ( Nekst Generation Netvork ), koja omogucava
integraciju glasnih usluga, Internet i TV.
IPKO je alternativni operater za pruţanje fiksnih usluga putem VOIP tehnologije, koja
pruţa usluge fiksne telefonije preko mreţnog kabla (koaxial kable) koji leţi sa svojim
investicijama i potreba za usluge širog opsega. Fiksne telefonske usluge operatora IPKO
funkcionišu uglavnom u urbanim sredinama ( vece gradove ) u kojima takođe nudi internet
usluga i kablovski TV.
KONET je treci operater licenciran za pruţanje telefonskih usluga, koji ne nudi usluge
fiksne telefonije, već samo usluge iznajmljenih linija.
Lokalne i nacionalne tarife
Sledeci grafikon predstavljene su tarife operatera fiksne telefonije za ”peak” i “off -peak" unutar
i van mreţe. Kao što se vidi u sledecom grafikonu postoji samo tarifa za lokalne i nacionalne
pozive, za razliku od drugih mesta gde ove tarife variraju.
Peak
off-peak
Peak
PTK -TK
Off-peak
IPKO
Local
0.01
0.01
0.01
0.01
National
0.01
0.01
0.01
0.01
Thirrjet drejt rrjetiteve tjera fikse Ipko
0.051
0.0255
0.06
0.06
Thirrjet drejt rrjetiteve tjera fikse (Vala
Zmobile)
0.100
0.080
0.10
0.05
Thirrjet drejt rrjetit mobil Ipko (Ipko dhe
D3)
0.160
0.160
0.15
0.15
G RAFIKON 11: L OKALNE I NACIONALNE TARIFE FIKSNE TELEFONIJE
ARKEP | Godišnji izveštaj 2012 | |
0.18
0.16
0.14
0.12
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
28
R EGULATORNI A UTORITET ZA E LEKTRONSKE I P OŠTANSKE K OMUNIKACIJE - G ODIŠNJI IZVEŠTAJ 2012
Pokazatelji saobra ćaja fiksne telefonije
T ABELA 6 – U POREDIVOST POKAZATELJA GENERISANJA SAOBRAĆAJA FIKSNE TELEFONIJE (2010-2012)
NR.
PËRSHKRIMI
2012
2011
2010
RAZLIKA
2012 –2011
(%)
RAZLIKA
2012 –2010
(%)
1
Ukupan saobraćaj generisan
od fiksne telefonije
143,967,791
158,864,785
179,353,589
▼9.38%
▼19.37%
1.1
Nastanak i prestanak poziva
u svojoj mreţi (On net Calls)
99,661,682
111,251,195
123,220,937
▼10.42%
▼2.40%
1.2
Generisanje poziva u pravcu
drugih fiksnih mreţa
1,850,900
1,698,007
1,896,483
▼9.00%
▼17.41%
1.3
(outgoing calls)
32,276,411
34,035,488
39,079,906
▼5.17%
▼32.84%
1.4
Mobile outgoing calls)
10,178,798
11,880,095
15,156,263
▼14.32%
▼19.73%
Generisanje poziva u pravcu
mobilnih mreţa (Fixed to
Generisanje poziva u pravcu
međunarodnih mreţa
(International outgoing calls)
T ABELA 7 – U POREDIVOST POKAZATELJA PRESTANKA SAOBRAĆAKA FIKSNE TELEFONIJE (2010-2012)
2012
2011
2010
RAZLIKA
2012 –2011
(%)
RAZLIKA
2012 –2010
(%)
Ukupan saobraćaj u mreţama
fiksne telefonije
110,222,475
120,641,855
133,240,328
▼8.64%
▼17.28%
1.1
Prekid poziva od drugih fiksnih
mreţa (incoming off net calls)
99,661,683
111,251,195
123,220,937
▼10.42%
▼19.12%
1.2
Prekid poziva sa mobilnih
mreţa (Mobile to Fixed incoming)
1,801,179
1,559,157
1,536,790
▲15.52%
▲17.20%
1.3
Prekid poziva sa međunarodne
mreţe (International incoming
calls)
8,759,613
7,831,503
8,482,601
▲11.85%
▲3.27%
NR.
ARKEP | Godišnji izveštaj 2012 |
1
29
PËRSHKRIMI
A UTORITETI R REGULLATIV I K OMUNIKIMEVE E LEKTRONIKE DHE P OSTARE - R APORTI V JETOR PËR VITIN 2012
MOBILNA TELEFONIJA
Trenutno na Kosovu deluju dva licencirana operatora mobilne telefonije ( GSM standard
900 i 1800);


PTK d.d/ Vala licencirana dana 30/07/2004 ( RAT Ref br 111/04. ) period vaţenja
od 15 godina, i
IPKO Telecommunications DOO licenciran dana; 06/03/2007 (RAT br. Prot. 77/07)
period vaţenja od 15 godina;
zajedno sa dva gore navedena licencirana operatora MNO ( Mobile Network
Operator), licencirana su i dva druga operatera virtuelne mobilne (MVNO)7:
Dukagjini Telecommunications d.d. (D3mobile) licenciran dana; 24/06/2008 (RAT br.
Prot. 124/08) period vaţenja od 15 godina;

Dardafon.net DOO (Z Mobile) licenciran dana; 12/06/2008 (RAT br. Prot. 112/08)
period vaţenja od 15 godina.
Korisnici mobilne telefonije
Upotreba mobilne telefonije u 2010 godini nastavlja sa progresivnim rastom broja korisnika.
Broj korisnika mobilne telefonije do kraja 2012. Godine, dostigao je 1,663,844 korisnika,iznos
koji obeleţava rast od oko 12.5% u odnosu na prošlu godinu 2011, kada je bilo 1,478,944
korisnika. Dok, ako uporedeimo 2012 godinu sa 2010 godinom, procenat rasta je još veća, dakle
14.6% (vidite tabelu 2 glavnih pokazatelja).
7
ARKEP | Godišnji izveštaj 2012 | |
U grafikonu 12 predstavljen je opšti broj korisnika mobilne telefonije tokom perioda od 2007 do
2012.
Operator VALA ima komercijalni ugovor sa Z Mobile, dok IPKO DOO sa d3 Mobile.
30
1,462,312
1,410,644
1,520,442
1,478,944
1,467,598
1,522,841
1,668,895
1,663,844
TM1
TM2
TM3
TM4
TM1
TM2
TM3
TM4
1,359,170
TM4
1,451,747
1,297,407
TM3
TM4
1,223,446
TM2
1,537,183
1,154,045
TM1
TM3
1,155,230
TM4
1,468,002
1,075,420
TM3
2009
TM2
1,020,348
TM2
2008
1,552,227
968,546
TM1
2007
TM1
858,831
1,600,000
1,400,000
1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
0
TM4
R EGULATORNI A UTORITET ZA E LEKTRONSKE I P OŠTANSKE K OMUNIKACIJE - G ODIŠNJI IZVEŠTAJ 2012
2010
Numri total i perdoruesve
2011
2012
G RAFIKON 12: B ROJ MOBILNIH KORISNIKA 2007 DO 2012
Stepen penetracije mobilne telefonije tokom 2012 godine, imalo je fluktacije,a li sa
tendencijom rasta i uglavnom je doveden oko kvote od preko 90%; na kraju decembra 2012.
Godine, penetracija mobilne telefonije je dostigla na 95.6% (videti grafikon 12)8.
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
TM4 TM1 TM2 TM3 TM4 TM1 TM2 TM3 TM4 TM1 TM2 TM3 TM4 TM1 TM2 TM3 TM4 TM1 TM2 TM3 TM4
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Penetrimi 41% 47% 49% 52% 56% 56% 59% 63% 66% 75% 71% 74% 70% 84% 81% 88% 85% 85% 88% 96% 95.6
G RAFIKON 13: P ENETRACIJA MOBILNE TELEFONIJE
ARKEP | Godišnji izveštaj 2012 |
Ĉak i uprkos tendencije rasta broja korisnika mobilne telefonije, penetracija ove usluge je
niţa u poređenju sa zemljama u regionu i zemljama EU (grafikon 14).
31
8
S obzirom na činjencu da od godišnjeg izveštaja 2011, obračuna penetracije je bio vršen na osnovu preliminarnih rezultata Zavoda
za statistiku Kosova (broj stanovništva 1.7 miliona), dok je za prethodno tromesečeje pretpostavljeno da je broj stanovništva oko
2.07 miliona, prema tome upoređenje u ovom slučanju se ne moţe sprovesti.
A UTORITETI R REGULLATIV I K OMUNIKIMEVE E LEKTRONIKE DHE P OSTARE - R APORTI V JETOR PËR VITIN 2012
G RAFIKON 14: P ENETRACIJA MOBILNE TELEFONIJE DECEMBAR 2005 – JUN 2012
(I ZVOR : C ULLEN I NTERNACIONAL , I ZVEŠTAJ III, APRIL 2012).
Podela tržišta po korisnicima
U dole prikazanom grafikonu prikazani su detalji podele trţišta četiri mobilnih operatera za
period od 2007 do 2012.
TM4
2007
TM1
TM2
TM3
TM4
TM1
2008
TM2
TM3
TM4
TM1
2009
TM2
TM3
TM4
TM1
2010
TM2
TM3
TM4
TM1
TM2
2011
TM3
TM4
2012
Vala
89.10% 78.88% 73.15% 74.85% 69.79% 69.79% 66.84% 67.96% 70.56% 66.35% 67.32% 66.74% 70.15% 70.86% 70.70% 68.55% 67.14% 64.30% 64.97% 64.5%
64.0%
Ipko
10.90% 21.12% 26.85% 25.15% 30.21% 29.37% 31.11% 30.51% 28.52% 31.87% 29.51% 28.93% 27.36% 24.83% 23.80% 24.64% 25.28% 25.28% 24.90% 26.1%
26.1%
D3 Mobile
0.84%
Zmobile
2.05%
1.52%
0.92%
0.70%
0.49%
0.53%
0.70%
0.62%
0.82%
0.78%
0.60%
0.82%
0.87%
0.8%
0.9%
1.09%
2.68%
3.80%
1.79%
3.69%
4.68%
6.02%
6.98%
9.60%
9.26%
8.5%
9.0%
G RAFIKON 15: P ODELA TRŽIŠTA MOBILNE TELEFONIJE PREMA KORISNICIMA 2007-2012
Prihodi mobilne telefonije
Ukupni prihodi od pruţanja usluga mobilne telefonije od strane četiri mobilnih operatera
tokom 2012 godine su 188.2 miliona evra, što predstavlja pad od 5.54% u odnosu na prethodnu
godinu (2011), kada su prihodi bili oko 199.2 miliona evra, odnosno ima porast od 3.85% u
odnosu na 2010 godinu (grafikon 16).
Dole navedeni grafikon pokazuje trend prihoda mobilne telefonije u periodu 2007-2012, gde se
moţe primetiti trend rasta prihoda, osim ove godine (2012) u odnosu na prethodnu godinu,
prihod ovog segmenta trţišta zabeleţio je blagi pad.
ARKEP | Godišnji izveštaj 2012 | |
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
32
R EGULATORNI A UTORITET ZA E LEKTRONSKE I P OŠTANSKE K OMUNIKACIJE - G ODIŠNJI IZVEŠTAJ 2012
Vala
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
67.96%
31.46%
Ipko
D3 Mobile
Z Mobile
72.61%
69.50%
69.24%
69.87%
70.28%
69.03%
70.42%
67.78%
67.24%
66.95%
68.10%
26.13%
29.05%
28.46%
28.37%
27.73%
27.25%
26.74%
27.27%
27.51%
28.20%
27.12%
5.21%
4.88%
4.82%
4.75%
3.65%
2.80%
2.11%
1.90%
1.66%
1.30%
1.15%
0.50%
0.18%
0.15%
0.11%
0.10%
0.09%
0.08%
0.07%
0.07%
0.04%
0.04%
0.03%
0.03%
TM1
TM2
TM3
TM4
TM1
TM2
TM3
TM4
TM1
TM2
TM3
K4-2012
2010
2011
2012
G RAFIKON 16: P ODELA TRŽIŠTA MOBILNE TELEFONIJE NA OSNOVU PRIHODA ZA OPERATORE
250
199.24
Të hyrat në milion EUR
200
165.01
170.64
2008
2009
181.24
188.21
150.34
150
100
50
0
2007
2010
2011
2012
G RAFIKON 17: P RIHODI MOBILNE TELEFONIJE 2007-2012
ARKEP | Godišnji izveštaj 2012 |
Struktura korisnika mobilne telefonije
33
Struktura korisnika mobilne telefonije u odnosu između korisnika „prepaid i postpaid“ u 2012 i
dalje nastavlja biti stabilna.
Broj korisnika sa ugovorom (post-paid) broj korisnika je/ostaje i dalje veoma nizak oko 5.09%
ukupnog broja, dok 94.91% čine prepaid korisnici.
A UTORITETI R REGULLATIV I K OMUNIKIMEVE E LEKTRONIKE DHE P OSTARE - R APORTI V JETOR PËR VITIN 2012
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
TM1
TM2
2.83%
3.58%
TM3
TM4
TM1
TM2
4.10%
4.11%
4.24%
2010
Me kontrate
3.87%
TM3
TM4
TM1
TM2
4.17%
4.24%
5.11%
2011
3.83%
TM3
TM4
2012
4.88%
5.09%
Me parapagim 97.17% 96.42% 96.13% 95.90% 95.89% 95.76% 96.17% 95.83% 95.76% 94.89% 95.12% 94.91%
F IGURA 1: S TRUKTURA E PËRDORUESVE MOBIL PREJ 2010 - 2012
U grafikonu 19 prikazana je struktura mobilnih korisnika u zemljama u regionu uključujući
takođe i Kosovo.
Telefonski saobra ćaj
U 2012 godini, od mobilnih mreţa generisani su 1.56 miliardi minuta, što predstavlja
povećanje od 2% u odnosu na 2011 godinu.
Primećuje se da je saobracaj u mreţi nastavio sa istim stopama u 2012 godini, gde pozivi u
okviru mreţe čine 91.75 % od poziva koji generisanih od korisnika mobilne telefonije. Ova
vrednost saobracaja u mreţi izgleda da je došla kao rezultat ponude i mnogih programa
tarife pozive unutar grupa sa veoma niskim tarifama, dok pozivi u pravcu geografskih
brojeva i međunarodnih poziva čine veoma mali deo izlaznih poziva.
ARKEP | Godišnji izveštaj 2012 | |
G RAFIKON 19: S TRUKTURA MOBILNIH KORISNIKA
(I ZVOR : C ULLEN INTERNACIONAL , I ZVEŠTAJ 2, JULI 2012)
34
R EGULATORNI A UTORITET ZA E LEKTRONSKE I P OŠTANSKE K OMUNIKACIJE - G ODIŠNJI IZVEŠTAJ 2012
Prosečno mesečno korišćenje usluga mobilne telefonije
Kao što se moţe videti u tabeli ispod, iako tokom 2012. Godine je broj korisnika povećan,
rast koji nije bio praćen potrošnjom usluga mobilne telefonije, odnosno saobraćaj ulaznih i
izlaznih poziva mobilne telefonije, koje su zabeleţile pad.
Prosečno mesečni ulazini i izlazni pozivi su zabeleţili pad od 9.8%, dok slanje SMS poruka
od 5.7%. Tokom 2012 godine, jedan korisnik mobilne telefonije je ostvario prosečno 82
minuta izlaznih poziva i primio je 94 minuta ulaznih poziva tokom jednog meseca,
ostvarujući 174 minuta komunikacije mesečno sa oko 33 poslatih SMS poruka.
T ABELA 8: P ROSEČNO KORIŠĆENJE USLUGA MOBILNE TELEFONIJE ZA JEDNOG KORISNIKA (2011 - 2012)
Izlazni pozivi (ostvareni) mesečno
Ulazni pozivi (ostvareni) mesečno
MoU
SMS poruka (izlazne) mesečno
2011
2012
89
82
104
92
193
174
35
33
Razlika
(%)
▼7.6%
▼11.7%
▼9.8%
▼5.7%
Struktura poziva mobilne telefonije
ARKEP | Godišnji izveštaj 2012 |
U sledećim grafikonima (20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 i 28) prikazana je raspodela izlaznog
saobraćaja u mreţama četiri mobilnih operatera po poreklu poziva, i to kao sledeće:
35

Generisanih i terminisanih u svojoj mreţi,

U pravcu drugih mreţa mobilne telefonije,

U pravcu fiksnih mreţa, i

međunarodne.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
67.5%
62.8%
71.8%
69.1%
63.3%
66.9%
68.2%
65.5%
62.48%
64.93%
65.52%
59.29%
Vala
Ipko
32.48%
28.19%
TM1
TM2
37.25%
30.86%
36.65%
33.11%
31.78%
34.54%
37.52%
35.07%
34.48%
40.71%
TM3
TM4
TM1
TM2
TM3
TM4
TM1
TM2
TM3
TM4
2010
2011
2012
G RAFIKON 20: R ASPODELA POZIVA MOBILNE TELEFONIJE GENERISANIH , KOJE SU TERMINISANE UNUTAR MREŽE
(„ MOBILE ON - NET ) 2010 DO 2012
A UTORITETI R REGULLATIV I K OMUNIKIMEVE E LEKTRONIKE DHE P OSTARE - R APORTI V JETOR PËR VITIN 2012
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
59.13%
55.22%
65.73%
61.59%
73.02%
62.40%
63.92%
71.34%
67.84%
65.71%
67.11%
68.30%
Ipko
40.87%
44.78%
TM1
TM2
34.27%
38.41%
TM3
TM4
26.98%
TM1
37.60%
36.08%
28.66%
32.16%
32.89%
34.29%
31.70%
TM2
TM3
TM4
TM1
TM2
TM3
TM4
2010
2011
Vala
2012
G RAFIKON 21: R ASPODELA TELEFONSKIH POZIVA GENERISANIH U MOBILNOJ MREŽI KOJI SU TERMINISANI U DRUGOJ
MOBILNOJ MREŽI ( MOBIL OFF – NET ) 2010 - 2012
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
22.2%
15.9%
23.0%
18.5%
24.0%
23.9%
26.7%
26.4%
26.5%
22.0%
28.3%
26.8%
77.8%
84.1%
77.0%
81.5%
76.0%
76.1%
73.3%
73.6%
73.5%
78.0%
71.7%
73.2%
Ipko
Vala
TM1
TM2
TM3
TM4
TM1
TM2
2010
TM3
TM4
TM1
TM2
2011
TM3
TM4
2012
G RAFIKON 22: R ASPODELA GENERISANI MOBILNIH POZIVA KOJA SE TERMINISANE U FIKSNOJ MREŽI ( M OBILE TO FIXED
CALLS ) 2010 - 2012
45.1%
54.9%
TM1
32.5%
41.7%
39.0%
37.6%
37.0%
37.6%
37.7%
33.7%
32.1%
31.3%
30.9%
67.5%
58.3%
61.0%
62.4%
63.0%
62.4%
62.3%
66.3%
67.9%
68.7%
69.1%
TM2
TM3
TM4
TM1
TM2
TM3
TM4
TM1
TM2
TM3
2010
2011
Ipko
Vala
TM4
2012
G RAFIKON 23: R ASPODELA GENERISANIH TELEFONSKIH POZIVA U MOBILNIM MREŽAMA KOJI SU TERMINISANI U
MEĐUNARODNOJ MREŽI ( MOBILE INTERNATIONAL CALLS ) 2010 - 2012
ARKEP | Godišnji izveštaj 2012 | |
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
36
R EGULATORNI A UTORITET ZA E LEKTRONSKE I P OŠTANSKE K OMUNIKACIJE - G ODIŠNJI IZVEŠTAJ 2012
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
57.73%
94.36% 97.19% 98.95% 99.45% 99.66% 99.38% 99.48% 99.79% 99.81% 99.86% 99.85%
42.27%
TM1
Z Mobile
D3 Mobile
5.64%
TM2
2.81%
TM3
1.05%
TM4
0.55%
TM1
0.34%
TM2
2010
0.62%
TM3
0.52%
TM4
0.21%
TM1
2011
0.19%
TM2
0.14%
TM3
0.15%
TM4
2012
G RAFIKON 24 – R ASPODELA GENERISANOG SAOBRAĆAKA OD VIRTUALNIH OPERATORA (MVNO) POD DESTINACIJAMA –
N UMERACIJA MVNO (2010 - 2012)
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
92.74%
97.53%
98.77%
98.87%
99.05%
99.24%
99.56%
99.54%
99.51%
99.73%
99.81%
99.79%
Z Mobile
D3 Mobile
7.26%
2.47%
1.23%
1.13%
0.95%
0.76%
0.44%
0.46%
0.49%
0.27%
0.19%
0.21%
TM1
TM2
TM3
TM4
TM1
TM2
TM3
TM4
TM1
TM2
TM3
TM4
2010
2011
2012
G RAFIKON 25 – R ASPODELA GENERISANOG SAOBRAĆAJA OD VIRTUALNNIH OPERATORA (MVNO) PO DESTINACIJI –
N UMERACIJA MVNO- U PRAVCU MREŽE POČETNOG OPERATORA (2010 - 2012)
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
99.54% 93.47%
73.78% 76.29% 78.04%
ARKEP | Godišnji izveštaj 2012 |
Z Mobile
D3 Mobile
0.46%
TM1
6.53%
26.22% 23.71% 21.96%
TM2
TM3
2010
37
100.00% 90.64% 90.58% 93.04% 94.12% 95.86% 95.13%
TM4
TM1
0.00%
TM2
9.36%
9.42%
6.96%
5.88%
TM3
TM4
TM1
TM2
2011
4.14%
TM3
4.87%
TM4
2012
G RAFIKON 26 – R ASPODELA GENERISANOG SAOBRAĆAJA OD VIRTUELNIH OPERATERA (MVNO) PO DESTINACIJI –
N UMERACIJA MVNO- U PRAVCU DRUGIH MOBILNIH MREŽA (2010 - 2012)
A UTORITETI R REGULLATIV I K OMUNIKIMEVE E LEKTRONIKE DHE P OSTARE - R APORTI V JETOR PËR VITIN 2012
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
82.18%
85.38%
87.49%
87.40%
85.63%
93.27%
95.64%
95.62%
94.20%
95.04%
98.11%
97.84%
Z Mobile
D3 Mobile
17.82%
14.62%
12.51%
12.60%
14.37%
6.73%
4.36%
4.38%
5.80%
4.96%
1.89%
2.16%
TM1
TM2
TM3
TM4
TM1
TM2
TM3
TM4
TM1
TM2
TM3
TM4
2010
2011
2012
G RAFIKON 27 - R ASPODELA GENERISANOG SAOBRAĆAJA OD VIRTUELNIH OPERATERA (MVNO) PO DESTINACIJI –
N UMERACIJA MVNO- U PRAVCU FIKSNIH MREŽA (2010 - 2012)
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
87.19%
85.36%
90.85%
91.90%
93.86%
92.54%
95.28%
87.74%
97.77%
97.90%
97.12%
95.69%
Z Mobile
D3 Mobile
12.81%
14.64%
9.15%
8.10%
6.14%
4.72%
7.46%
12.26%
TM1
TM2
TM3
TM4
TM1
TM2
TM3
TM4
2010
1.01%
0.85%
0.30%
0.38%
TM1
TM2
TM3
TM4
2011
2012
G RAFIKON 28 - R ASPODELA GENERISANOG SAOBRAĆAJA OD VIRTUELNIH OPERATERA (MVNO) PO DESTINACIJI –
N UMERACIJA MVNO- U PRAVCU MEĐUNARODNIH MREŽA (2010 - 2012)
Tokom 2012 godine, u mobilnim mreţama je terminisano oko 334 mln minuta.
Od terminisanog saobraćaja poziva iz drugih mreţa, ulazni međunarodni saobrać poseduje
većinu terminisanih poziva preko 71.29%, drugi deo koji čini terminisani saobraćaj iz
mobilnih mreţa od 21.25% i saobraćaj iz fiksnih mreţa 7.46%.
U grafikonima 29, 30 i 31 data je raspodela terminisanih poziva operatara po poreklu
operatora mreţe.
80%
42.9%
43.0%
38.2%
38.4%
39.0%
39.3%
37.8%
35.3%
34.4%
36.2%
37.58%
35.22%
57.1%
57.0%
61.8%
61.6%
61.0%
60.7%
62.2%
64.7%
65.6%
63.8%
62.42%
64.78%
TM1
TM2
TM3
TM4
TM1
TM2
TM3
TM4
TM1
TM2
TM3
TM4
60%
Ipko
40%
20%
0%
2010
2011
2012
G RAFIKON 29 – U LAZNI MOBILNI SAOBRAĆ OD 2010 - 2012
Vala
ARKEP | Godišnji izveštaj 2012 | |
100%
38
R EGULATORNI A UTORITET ZA E LEKTRONSKE I P OŠTANSKE K OMUNIKACIJE - G ODIŠNJI IZVEŠTAJ 2012
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
13.7%
11.0%
8.9%
12.9%
18.1%
14.1%
15.4%
14.7%
11.4%
11.3%
11.65%
10.96%
86.3%
89.0%
91.1%
87.1%
81.9%
85.9%
84.6%
85.3%
88.6%
88.7%
88.35%
89.04%
Ipko
Vala
TM1
TM2
TM3
TM4
TM1
2010
TM2
TM3
TM4
TM1
TM2
2011
TM3
TM4
2012
G RAFIKON 30 – U LAZNI SAOBRAĆAJ IZ FIKSNE MREŽE 2010 - 2012
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
41.2%
58.8%
TM1
29.7%
29.8%
28.1%
26.1%
27.0%
28.6%
29.2%
29.5%
28.3%
28.07%
27.88%
70.3%
70.2%
71.9%
73.9%
73.0%
71.4%
70.8%
70.5%
71.7%
71.93%
72.12%
Ipko
Vala
TM2
TM3
2010
TM4
TM1
TM2
TM3
2011
TM4
TM1
TM2
TM3
TM4
2012
G RAFIKON 31 – U LAZNI SAOBRAĆAJ IZ MEĐUNARODNE MREŽE OD 2010 - 2012
Tarife
Operateri mobilne telefonije ( MNO i MVNO ) imaju različite tarife za određene grupe
korisnika, tako da je njihovo poređenje veoma sloţeno. Za poređenje bi trebali da uzmemo
u obzir dovoljno veliki broj parametara , uključujuci i tarife za pozive „peak‟ i „off-peak‟,
besplatne pozive i SMS poruke koje se nude u različitim pakovanjima, u zavisnosti od
obima saobracaja stope , SMS- tarife, za pozive u mreţi „on-net‟, tarife za mobilne pozive u
drugim mobilnim mreţama „off-net‟, tarife za pozive u fiksnim mreţama, tarife za
aktiviranje, itd.
ARKEP | Godišnji izveštaj 2012 |
Za komparativne ciljeve ovih tarifa u praksi se koriste korpe korišćenja po modelu OECD
(Organization for Economic Co-operation and Development vvv.oecd.org ) koji u sebi
sadrţi :
39
1) " niske korisnike " - definicija koja obuhvata 30 poziva mesečno, plus 33 SMS
poruke , 1 MMS i glasnu poruku,
2) " srednje korisnike" - 65 izlaznih poziva, 50 SMS, MMS i glasnu poruku,
3 ) " visokekorisnike " - 140 poziva i 55 SMS, MMS i glasnu poruku.
U dole navedenom grafikonu 32, predstavljene su korpe upotreba mobilnih telefona, sva
četiri mobilnih operatera na Kosovu po OECD modelu (eng. ‟OECD-a Mobile basket‟).
Tarifa (€)
A UTORITETI R REGULLATIV I K OMUNIKIMEVE E LEKTRONIKE DHE P OSTARE - R APORTI V JETOR PËR VITIN 2012
E ulët
E lartë
E mesme
G RAFIKON 32: K ORPA O TARIFA KORISNIKA PO OECD
U grafikonima 33, 34 i 35 date su tarife korpe korišcenja mobilnih telefona u zemljama jugo
istočne Evrope.
Tarife korpe „niskih korisnika‟ na Kosovu tokom 2012 godine bio je 5.90 €, i ispod je
proseka zemalja jugo istočne Evrope koja je oko 8.47 €
Korpa e „prosečnih korisnika‟ na Kosovu je 14.60 € prosek zemalja jugo istočne Evrope
21.28€ i prosečna korpa „visokih korisnika‟ je oko 27.00 € na Kosovu i 39.20 € prosek drugih
zemalja jugoistočne Evrope.
Jun-11
Mar-12
Oct-12
18
16
14
12
10
Average: 7.64
8
6
2
0
G RAFIKON 33: K ORPA TARIFE ZA NISKE KORISNIKE (L OW USAGE BASKET )
I ZVOR : C ULLEN INTERNACIONAL , I ZVEŠTAJ 3 – NACRT , APRIL 2013
ARKEP | Godišnji izveštaj 2012 | |
4
40
R EGULATORNI A UTORITET ZA E LEKTRONSKE I P OŠTANSKE K OMUNIKACIJE - G ODIŠNJI IZVEŠTAJ 2012
50
Jun-11
Mar-12
Oct-12
45
40
35
30
25
20
Average: 12.48
15
10
5
0
G RAFIKON 34: K ORPA TARIFA ZA PROSEČNE KORISNIKE ( MEDIUM USAGE BASKET )
(I ZVOR : C ULLEN I NTERNATIONAL , I ZVEŠTAJ III - NACRT : APRIL 2013)
Jun-11
Mar-12
Oct-12
70
60
50
40
30
Average: 20.19
20
ARKEP | Godišnji izveštaj 2012 |
10
41
0
G RAFIKON 35: K ORPA TARIFA ZA VISOKE KORISNIKE ( HIGH USAGE BASKET )
(I ZVOR : C ULLEN I NTERNATIONAL , I ZVEŠTAJ III: APRIL 2013)
A UTORITETI R REGULLATIV I K OMUNIKIMEVE E LEKTRONIKE DHE P OSTARE - R APORTI V JETOR PËR VITIN 2012
Tarife nacionalnih poziva
U grafikonima 36 i 37 prikazane su osnovne tarife poziva na malo mobilnih operatora za „peak‟
i „off-peak‟.
G RAFIKON 37: T ARIFE NACIONALNIH POZIVA ZA „ OFF - PEAK ‟
ARKEP | Godišnji izveštaj 2012 | |
G RAFIKON 36: T ARIFE NACIONALNIH POZIVA ZA „ PEAK ‟
42
R EGULATORNI A UTORITET ZA E LEKTRONSKE I P OŠTANSKE K OMUNIKACIJE - G ODIŠNJI IZVEŠTAJ 2012
Tarife međunarodnih poziva
U grafikonu 38 prikazane su tarife međunarodnih poziva, odnosno u pravcu zemalja regional i
nekoliko drugih evropskih zemalja.
2.00
Shqipëri
1.80
Maqedoni
1.60
Mali i Zi
1.40
Kroaci
1.20
Turqi
1.00
Serbi
0.80
Germani
itali
0.60
Francë
0.40
Zvicër
0.20
Mbretri e Bashkuar
0.00
SHBA
Peak
Off peak
Vala
Peak
Off peak
Peak
Ipko
Off peak
Peak
D3
Off peak
Kanada
Z Mobile
G RAFIKON 38: T ARIFE MEĐUNARODNIH POZIVA
Tarife za SMS poruke
U grafikonu 39 prikazane su tarife za slanje nacionalnih i međunarodnih SMS poruka, za 4
mobilna operatora.
0.14
0.12
ARKEP | Godišnji izveštaj 2012 |
0.10
43
0.08
SMS brenda rrjetit
SMS jashtë rrjetit
0.06
SMS ndërkombëtare
0.04
0.02
0.00
Vala
Ipko
D3
Z Mobile
G RAFIKON 39: TARIFE ZA SLANJE SMS PORUKA
A UTORITETI R REGULLATIV I K OMUNIKIMEVE E LEKTRONIKE DHE P OSTARE - R APORTI V JETOR PËR VITIN 2012
Tarife Rominga
Grafikon 40 prikazuje tarife generisanja poziva kada su korisnici romingu, te i tarive prijema
poziva kada su korisnici u opisanim zemljama regiona ili dalje.
G RAFIKON 40: T ARIFE GENERISANJA POZIVA KADA SU KORISNICI U ROMINGU I GENERIŠU ROMING POZIVE
Tarife terminacije
U grafikonu 41 date su tarife terminacije mobilnih i fiksnih poziva operatora zemalja
jugoistočne Evrope. Iz podataka prikazanih na grafikonu, primećuje se da su tarife
terminacije poziva na Kosovu u pragu proseka zemalja EU-27 i ispod proseka zealja
jugoistočne Evrope.
Trenutno, tarife terminacije mobilnih poziva na Kosovu su 4.4 €/centi po minutu.
ARKEP | Godišnji izveštaj 2012 | |
Eliminisanje asimetrije u terminaciji poziva između mobilnih operatora na Kosovu i
postavljanje konkurentne tarife, stvara povoljan ambijent i povoljne uslove za efikasnu
konkurenciju na trţištu.
44
R EGULATORNI A UTORITET ZA E LEKTRONSKE I P OŠTANSKE K OMUNIKACIJE - G ODIŠNJI IZVEŠTAJ 2012
16.00
From a fixed network
From a mobile network
14.00
12.00
10.00
8.00
EU-27:
5.46€/cent
6.00
4.00
2.00
0.00
G RAFIKON 41: MTR U ZEMLJAMA JUGOISTOČNE E VROPE I EU-27
(I ZVOR : C ULLEN INTERNACIONAL , I ZVEŠTAJ 2, JULI 2012)
Iz podataka predstavljenih u grafikonu primećuje se da su u svim zemljama jugoistočne
Evrope tarife terminacije iste, dok je asimetrija tarifa terminacija između mobilnih i fiksnih
operatera prisutna na Kosovu i ista pojava se pojavljuje takođe i u Srbiji ali sa manjom
razlikom.
ARKEP | Godišnji izveštaj 2012 |
Na sledećem grafikonu (grf. 42) predstavljen je stepen smanjenja tarife terminacije u
evropskim zemljama9, od 1. januara 2006 do 1 jula 201010.
9
Izvor: <http://www. http://berec.europa.eu/>
Obični prosek (eng. „Simple average‟)
10
45
A UTORITETI R REGULLATIV I K OMUNIKIMEVE E LEKTRONIKE DHE P OSTARE - R APORTI V JETOR PËR VITIN 2012
0.14
0.12
0.1
€/min
0.08
0.06
0.04
0.02
0
Peak
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
Janar korrik janar korrik janar korrik janar korrik janar korrik janar korrik janar korrik
2006 2006 2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012
0.1223 0.1153 0.1081 0.1034 0.0872 0.09 0.0812 0.0734 0.0669 0.0619 0.0503 0.046 0.0413 0.0364
Off-peak 0.1059 0.1054 0.1001 0.0963 0.0814 0.0841 0.0755 0.0678 0.0629 0.0588 0.0477 0.0435 0.039 0.0343
Total
0.1143 0.1106 0.1044 0.1001 0.0902 0.087 0.0783 0.07
0.065 0.0607 0.0491 0.045 0.0403 0.0357
G RAFIKON 42: STEPEN SMANJENJA TARIFE TERMINACIJA MOBILNI POZIVA U EVROPSKIM ZEMLJAMA
(I ZVOR : BEREC; MTR B ENCHMARK SNAPSHOT 2006 - 2012)
Jednostavan prosek mobilnih terminacija na Kosovu od 12, decembra 2007. God. Do sada je
smanjen zadovoljavajućim tempom, a u 2007 godini (početkom 2008 godine) bile su ispod
proseka zemalja EU.
U grafikonu 43 prikazan je stepen smanjenja MTR na Kosovu od 2008 godine do 2012
godine.
0.09
0.08
Euro/min
0.07
0.06
0.05
0.04
0.02
0.01
0
01 Korrik
2008
01 janar
2009
01 korrik
2009
01 janar
2010
01 Prill
2010
01 Nentor
2012
Peak
0.0831
Off-peak
0.0734
0.0802
0.069
0.0689
0.063
0.044
0.0717
0.0608
0.0607
0.063
0.044
Total
0.0782
0.0759
0.0649
0.0648
0.063
0.044
G RAFIKON 43: S TEPEN SMANJENJA TARIFE TERMINACIJE MOBILNIH POZIVA NA K OSOVU 2008-2012
ARKEP | Godišnji izveštaj 2012 | |
0.03
46
R EGULATORNI A UTORITET ZA E LEKTRONSKE I P OŠTANSKE K OMUNIKACIJE - G ODIŠNJI IZVEŠTAJ 2012
Od gore navedenog grafikona primećujemo da je trend smanjenja MTR 8.3% u periodu od
12/12/2007 - 01/10/2008 i nastavljen je trend smanjena na 20.6% u periodu od 01/10/200801.04.2009 odnosno pad od 30% dana 01/11/2012.
Ovo smanjenje MTR na Kosovu čini da shvatimo da se radi o trţištu koje se iz dana u dan
kreće ka zrelosti i zdrave konkurencije utirući put dostavljanju ponuda/novih proizvoda
od kojih korisnici nisu samo operatori veći potrošači.
Pokrivenost i elementi mreže
Trenutno, pokrivenost je postigla nivo oko 99% stanovništva na nivou zemlje i oko 88% što
se tiče teritorije. Broj stanica emitovanja za sada je oko 721 (BTS).
Teknologija koja se koristi je EDGE, koja omogućava pruţanje internet usluga osim glasa
tako i MMS (pored SMS).
100.00%
95.00%
%
90.00%
85.00%
80.00%
75.00%
TM1/2010
TM2/2010
TM3/2010
TM4/2010
TM1/2011
TM1/2010
TM2/2010
Vala
ARKEP | Godišnji izveštaj 2012 |
TM4/2010
TM1/2011
Ipko
Mbulimi i popullsisë në %
98.80%
98.80%
98.80%
98.80%
98.80%
99.50%
99.20%
99.20%
99.20%
99.20%
Mbulimi i territorit në %
84.20%
84.20%
84.20%
84.20%
84.20%
91.35%
88.49%
88.49%
88.49%
88.49%
G RAFIKON 44: P OKRIVENOST MOBILNIH OPERATORA
47
TM3/2010
A UTORITETI R REGULLATIV I K OMUNIKIMEVE E LEKTRONIKE DHE P OSTARE - R APORTI V JETOR PËR VITIN 2012
G RAFIKON 46: T ARIFE PRIMANJA POZIVA U ROMINGU
ARKEP | Godišnji izveštaj 2012 | |
F IGURA 2: T ARIFAT E ORIGJINIMIT TË THIRRJEVE ROAMING – DREJT RRJETIT AMË
48
R EGULATORNI A UTORITET ZA E LEKTRONSKE I P OŠTANSKE K OMUNIKACIJE - G ODIŠNJI IZVEŠTAJ 2012
Pokazatelji saobra ćaja mobilne telefonije
T ABELA 9 – U POREDIVOST POKAZATELJA GENERISANJA SAOBRAĆAJA MOBILNE TELEFONIJE (2010-2012)
NR.
1
PËRSHKRIMI
TOTAL GENERISANOG
SAOBRAĆAJA MNO I MVNO
1.1
1.2
1.3
1.4
Unutar mreže
pravcu druge mobilne mreže (mobil
off-net)
U pravcu fiksne mreže
U pravcu međunarodne mreže
T ABELA 10 - U POREDIVOST
NR.
1
1.1
1.2
ARKEP | Godišnji izveštaj 2012 |
1.3
49
2012
2011
2010
Total terminisanog saobraćaja
Od druge mobilne mreţe (mobil offnet)
Od fiksne mreţe
Od međunarodne mreţe
RAZLIKA
2012 –2011
2012 –2010
(%)
(%)
1,560,684,685
1,537,441,358
1,464,206,913
▲1.51%
▲6.59%
1,479,305,811
1,455,978,857
1,384,449,363
50,537,606
51,137,017.57
45,032,452.63
5,487,162
5,842,895.38
7,596,521.00
25,354,106.03
27,128,576.21
27,128,576.21
▲1.60%
▼1.17%
▼6.09%
▲3.56%
▲6.85%
▲12.22%
▼27.77%
▼6.54%
POKAZATEL JA TERMINACIJE SAOBR AĆAJA MOBILNE TELEFONI JE
OPIS
RAZLIKA
2012
2011
2010
(2010-2012)
RAZLIKA
RAZLIKA
2012 –2011
2012 –2011
(%)
344,063,540
401,366,933
389,004,563
▼14.28%
(%)
▼11.55%
51,641,330
46,316,102
46,206,321
▲11.50%
▲12.76%
30,952,250
34,734,180
36,525,308
▼10.89%
▼15.26%
261,469,960
320,316,651
306,272,935
▼18.37%
▼14.63%
A UTORITETI R REGULLATIV I K OMUNIKIMEVE E LEKTRONIKE DHE P OSTARE - R APORTI V JETOR PËR VITIN 2012
INTERNET
Pristup internetu za građane Republike Kosova, do kraja 2012. godine, pruţa se od strane
51 licenciranih kompanija, 5 od njih imaju direktan pristup međunarodnim izlazima
„International Gateway‟, koje pruţaju pristup internet mreţi manjim provajderima internet
mreţe, a koji posluju u različitim regionima Kosova. Takođe, posebno tokom 2012. Godine,
širokopojasne broadband‟ usluge interneta nastavljaju sa rastom broja korisnika (videti
grafikon 47).
200,000
180,000
160,000
140,000
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
-
103,040
104,365
105,061
TM1 2010
TM2 2010
TM3 2010
126,415
133,425
TM4 2010
TM1 2011
135,425
136,867
TM2 2011
TM3 2011
145,348
141,519
142,970
142,573
TM4 2011
TM1 2012
TM2 2012
TM3 2012
151,694
TM4 2012
Totali i perdor. te internetit
G RAFIKON 47: O PŠTI BROJ KORISNIKA INTERNETA 2010 – 2012
Prema poslednjim zvaničnim podacima 2012 godine, prijavljenih od strane operatora, broj
domaćinstva koja imaju pristup širokopojasnom internetu je oko 51.06%. Na osnovu ovih
podataka, penetracija interneta u 2011 godini (na osnovu najnovijih podataka do dana) po
glavi stanovnika ispada da je 8.72%.
60.00%
45.22%
50.00%
45.90%
46.38%
49.26%
47.96%
48.45%
51.06%
47.99%
Penetrimi per shtëpi %
36.12%
Penetrimi
40.00%
29.44%
29.82%
30.02%
4.98%
5.04%
5.08%
30.00%
20.00%
6.11%
7.70%
7.81%
7.89%
7.69%
8.16%
8.25%
8.19%
8.72%
Penetrimi per 100 banorë
0.00%
TM1 2010 TM2 2010 TM3 2010 TM4 2010 TM1 2011 TM2 2011 TM3 2011 TM4 2011 TM1 2012 TM2 2012 TM3 2012 TM4 2012
G RAFIKON 48: P ENETRACIJA INTERNET USLUGA 2010 - 2012
U poređenju sa zemljama u regionu, Kosovo ima zadovoljavajuće povećanje penetracije
širokopojasnih usluga. Na grafikonu 49, prikazana je penetracija fiksnih širokopojasnh
usluga interneta za stanovnike u zemljama regiona, i prosek zemalja EU.
ARKEP | Godišnji izveštaj 2012 | |
10.00%
50
5.3%
10%
25.0%
19.9%
16.0%
14.4%
13.5%
13.8%
11.9%
8.0%
15%
10.2%
20%
11.0%
25%
17.7%
30%
23.5%
35%
28.2%
40%
34.7%
R EGULATORNI A UTORITET ZA E LEKTRONSKE I P OŠTANSKE K OMUNIKACIJE - G ODIŠNJI IZVEŠTAJ 2012
5%
0%
AL
XK
TR
Avg-9
BA
ME
RS
Dec-10
MK
Dec-11
RO
BG
HR
HU
SI
EU-27
IS
Jun-12
G RAFIKON 49: P ENETRACIJA FIKSNIH ŠIROKOPOJASNIH USLUGA INTERNETA U ZEMLJAMA JUGOISTOČNE E VROPE I
PROSEK ZEMALJA EU -27 (I ZVOR : C ULLEN I NTERNATIONAL , I ZVEŠTAJ 3 - APRIL 2013)
Podela tržišta
Za razliku od drugih zemalja u regionu i EU , vecina internet trţišta na Kosovu je u
vlasništvu alternativnih operatora . Na sledecim grafikonima, prikazan je podela trţišta za
period 2010-2012.
U 2012 godini, IPKO poseduje oko 48.11%, PTK/TiK poseduje oko 24.76%, dok Kujtesa.net
poseduje 19.45% deo trţišta na osnovu pristupa pruţanja ove usluge za krajnje korisnike
(videti grafikon 50).
ARKEP | Godišnji izveštaj 2012 |
Kujtesa ,
19.45%
51
Tjerë ,
7.69%
PTK, 24.76%
IPKO,
48.11%
G RAFIKON 50: P ODELA TRŽIŠTA USLUGA INTERNETA
2012
Kujtesa,
19%
Të tjera,
4%
PTK,
26%
IPKO,
51%
G RAFIKON 51: P ODELA TRŽIŠTA USLUGA INTERNETA
2011
A UTORITETI R REGULLATIV I K OMUNIKIMEVE E LEKTRONIKE DHE P OSTARE - R APORTI V JETOR PËR VITIN 2012
Të tjera,
1%
Kujtesa,
19%
PTK, 29%
IPKO,
51%
G RAFIKON 52: P ODELA TRŽIŠTA USLUGA INTERNETA
2010
Korisnici po operatorima (ISP)
Sledeća tabela prikazuje podatke po izveštajima licenciranih pruţalaca Internet usluga za broj
korisnika sa širokopojasnim pristupom interneta.
T ABELA 11: B ROJ KORISNIKA SA ŠIROKOPOJASNIM PRISTUPOM INTERNETA (2010 - 2012)
2012
2011
2010
PTK
IPKO
Kujtesa
Artmotion
Vip Trading
Ati-Kos
OPERATOR
37,560
36,432
35,807
72,977
73,354
64,861
29,499
27,331
24,202
376
203
164
341
520
377
529
415
335
ISP tjerë
10,412
4,988
-
UKUPNO
151,694
143,243
126,415
Korišćene tehnologije
Na osnovu dobijenih podataka od strane internet provajdera, pristup internetu preko ADSL
tehnologije do kraja 2012. godine je oko 37,560 korisnika, od kojih je oko 94% su
individualni korisnici, dok je ostali deo od oko 6% poslovni korisnici.
Beţična „wireless‟ tehnologija uglavnom dominira u ruralnim zonama, gde se koriste
nelicencirani frekvencijski pojasevi 2.5 GHz i 5 GHz.
Iz prijavljenih podataka primećuje da se značajan broj širokopojasnih veza obezbeđuje
korisnicima od strnae operatora kroz kombinaciju koakcijalnog kabla ili bakarne linije.
Ključna tehnologija nastavlja da bude dominantan kablovski modem, dok je o značajnaom
delo tehnologije nastavlja da bude obezbeđena preko tehnologije ADSL. Kao vodeći
ARKEP | Godišnji izveštaj 2012 | |
Internet veze za korisnike preko kablovskog modema je dominanta sa oko 100 hiljada
takvih korisnika do kraja 2012. godine.
52
R EGULATORNI A UTORITET ZA E LEKTRONSKE I P OŠTANSKE K OMUNIKACIJE - G ODIŠNJI IZVEŠTAJ 2012
provajder interneta preko koaksijalnog kabla su IPKO i Kujtesa.net , dok je PTK-TiK jedini
operator koji nudi pristup internetu krajnjim korisnicima preko tehnologije ADSL.
Tokom 2012. Godine, uočene su kvalitetne promene u pruţanju širkopojasnog pristupa
internetu, većina operatera su bitno povećali kapacitet pristupa internetu za krajnje
korisnike, dok nisu promenili cene za takve usluge.
Tarife
Brzine emitovanja variraju od 512Kbps do 8 Mbps, dok u ruralnim područjima one počinju
od 256 kbps (grafikon 76).
Grafikon 53 ilustruje mesečne tarife regionalnih zemalja za 1 Mbps, i njihovo poređenje sa
Kosovom.
39.95
PTK
29
Ipko
19
19
Kujtesa
12Mbps
6Mbps
11
40Mbps
13
10Mbps
8
30Mbps/120GB limit
10Mbps
10
2Mbps
14.95
5Mbps
10Mbps/4gb limit
12Mbps
9.95
20Mbps
22.99 25.99
10Mbps
17
8Mbps
13.99
4Mbps
8.99
2Mbps
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Artmotion
G RAFIKON 53: B RZINE I TARIFE ZA PRUŽENE USLUGE INTERNETA 2012
ARKEP | Godišnji izveštaj 2012 |
Međunarodni pristup operatera interneta i saobra ćaj
53
Na osnovu podataka dobijenih od strane pruţioca internet usluga, kapacitet pristupa u
međunarodnoj mreţi interneta 41.6 Gbps.
U cilju razmene saobraćaja interneta između pruţioca internet usluga (ISP) na Kosovu,
RAEPKje tokom 2011 godine osnovao Ĉvor razmene interneta (KOSIX). U ovom čvoru
povezani su svi ISP sa međunarodnim pristupom: IPKO, PTK, Kujtesa dhe Artmotion.
U nastavku ćemo prikazati grafikon sa pribliţnim opštim saobraćajem od strane četiri
povezanih članova u čvoru razmene interneta Kosova (KOS-IX):
A UTORITETI R REGULLATIV I K OMUNIKIMEVE E LEKTRONIKE DHE P OSTARE - R APORTI V JETOR PËR VITIN 2012
G RAFIKON 54 – S AOBRAĆAJ INTERNETA PREMA MERAMA U ČVORU RAZMENE INTERNETA (K OS -IX)
Prema merenjima čvora razmene interneta (Kos-IX), „Peak‟ saobraćaj je 160 Mbps.
ARKEP | Godišnji izveštaj 2012 | |
Moţda bi Ilir i Liridon mogli da dodaju u ovom delu nešto više od/oko aktiviteta KOS-IX
54
R EGULATORNI A UTORITET ZA E LEKTRONSKE I P OŠTANSKE K OMUNIKACIJE - G ODIŠNJI IZVEŠTAJ 2012
IZNAJMLJENE VEZE
Iznajmljena tržišta i veze na Kosovu i zemljama ekpanzije jugoisto čne Evrope
Trenutno operatori koji pruţaju veze na iznajmljivanje, sa pristupom u međunarodnoj
telekomunikacionoj infrastrukturi, su sledeće: PTK d.d. IPKO, Kujtesa.net i Artmotion.
Trţište veza na iznajmljivanje u Republici Kosovo nije zabeleţio značajan razvoj. U
zavisnosti od geografske lokacije, analizirajući usluge iz ponude, postoje najmanje dva ili tri
konkurentske infrastrukture koje su potenciajlno na raspolaganju za pruţanje ovih usluga .
Međutim, takva pojava nije prisutna u zemljama regiona, a posebno u pogledu
korišćenja/iznajmljivanja veza od aktuelnog operatora.
Broj iznajmljenih veza
U poređenju sa tempom razvoja trţišta mobilne, fiksne telefonije i usluga Broadband
(Interneta) u Republici Kosova, je praktično ostalo nerazvijeno. Vodeći pokazatelji je mala
potraţnja za proizvode/usluge veza, bilo da da su ona na veliko ili malo, odnosno
zamenjivanje ovih proizvoda sa novim proizvodima, koje gotovo nude ekvivalentnu
funkcionalnost ali sa znatno niţim cenama, kao npr. Inkumbent VPN.
LMQ me pakicë
LMQ me shumicë
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
ARKEP | Godišnji izveštaj 2012 |
G RAFIKON 55 – K RETANJE BROJA IZNAJMLJENIH VEZA NA VELIKO I MALO U R EPUBLICI K OSOVO 2007 - 2012
55
Iz navedenog grafikona moţe se uočiti blagi pad iznajmljenih veza na malo od 2007 godine
do 2011 godine, takođe i tokom 2012 godine, dok je broj iznajmljenih veza na veliko ostao
gotovo neizmenjen tokom 2007 godine og 2011 godine, i takođe i tokom 2012 godine, gde
radi ilustracije, u 2011 godini pozajmljene su ukupno 13 veza na zajam, od kojih 1*64 kbps,
1*128 kbps, 9*2 Mbps (E1) i 2*34 Mbps.
A UTORITETI R REGULLATIV I K OMUNIKIMEVE E LEKTRONIKE DHE P OSTARE - R APORTI V JETOR PËR VITIN 2012
Prihodi od iznajmljenih veza
Prihodi od iznajmljenih veza tokom 2012 godine zabeleţili su značajan pad od oko 30.1% u
odnosu na 2011 godine. Dok su isti pad prihodi 2012 godine zabeleţili takođe i u odnosu na
2010 godinu od oko 31.3%.
U nastavku, grafikon 56, odraţava prihode za iznajmljenih veza na veliko na Kosovu od
pruţioca ovih usluga:
1,800,000.00
1,600,000.00
1,400,000.00
1,200,000.00
1,000,000.00
800,000.00
600,000.00
400,000.00
200,000.00
0.00
Totali i linjave me qira
2009
2010
2011
2012
872,512.38
1,657,151.00
1,628,849.54
1,290,181.21
G RAFIKON 3 – P RIHODI OD IZNAJMLJENIH VEZA NA VELIKO OD 2007 - 2012 11
Poređenje tarifa/cena zakupa veza u zemljama jugoisto čne Evrope
Prema izveštaju OECD communications outlook 2011, cene iznajmljenih veza udaljenosti od 2
km, sa vezama kapaciteta od 2 Mbps zabeleţile su pad od samo 55% u periodu od 1992 do 2010
godine. Isti trend se dogodio takođe i u zemljama jugoistočne Evrope, gde su cene iznajmljenih
veza za udaljenost 2 km, sa kapacitetom od 2 Mbps ostale su gotovo neizmenjene za nekoliko
godina, gde su se najveće izmene desile kao rezultat deviznog kursa.
11
ARKEP | Godišnji izveštaj 2012 | |
Na sledećim grafikonima su tarife na nacionalnom nivou iznajmljenih veza za kapacitet od 2
Mbps i 34 Mbps, za zemlje regiona i šire.
Za 2007 godinu, prihodi operatera Kujtesa.net date su samo za TM4 2007.
56
R EGULATORNI A UTORITET ZA E LEKTRONSKE I P OŠTANSKE K OMUNIKACIJE - G ODIŠNJI IZVEŠTAJ 2012
14,000
HR
IS
12,000
euro
MK
10,000
ME
8,000
RS
TR
6,000
AL
BA-bh
4,000
BA-ts
2,000
BA-ht
0
RKS
Jul-06
Jul-07
Apr-08
Jan-09
Oct-09
Aug-10
Jun-11
Mar-12
G RAFIKON 57: G ODIŠNJE TARIFE ZA KAPACIETE OD 2 M BPS ZA IZNAJMLJENE VEZE NA MALO OD 2 KM U ZEMLJAMA U
REGIONU (I ZVOR : C ULLEN I NTERNATIONAL , I ZVEŠTAJ 2, JULI 2012)
80,000
HR
IS
ME
60,000
euro
RS
TR
40,000
AL
BA-bh
20,000
BA-ts
BA-ht
RKS
0
ARKEP | Godišnji izveštaj 2012 |
Jul-06
57
Jul-07
Apr-08
Jan-09
Oct-09
Aug-10
Jun-11
Mar-12
G RAFIKON 58: G ODIŠNJE TARIFE ZA KAPACITET OD 4 M BPS ZA IZNAJMLJENE VEZE NA MALO OD 2 KM U ZEMLJAMA U
REGIONU (I ZVEŠTAJ : C ULLEN I NTERNATIONAL , I ZVEŠTAJ 2, JULI 2012)
A UTORITETI R REGULLATIV I K OMUNIKIMEVE E LEKTRONIKE DHE P OSTARE - R APORTI V JETOR PËR VITIN 2012
OPŠTI PREGLED O POŠTANSKOM TRŢIŠTU
Duţnosti i odgovornosti RAEPU, u oblasti poštanskih usluga definisane su na osnovu Zakona
br. 03/L-173 o poštanskim uslugama, i drugih podzakonskih akta, izdatih na osnov ovog
zakona Kosova.
Sektor poštanskih usluga (SSHP), osnovan je pri RAEPU, kao obaveza koja je nastala stupanjem
na snagu Zakona br. 03/L-173 o poštanskim uslugama. Duţnosti i ovlašćenja sektora o
poštanskim uslugama (SCHP), definisane su članom 6 zakona o poštanskim uslugama, i drugim
podzakonskim aktima izdatih za sprovođenje ovog zakona. Funkcionisanje sektora i vršenje
ovlašćenja RAEPU, u oblasti poštanskih usluga, efektivno je počelo sa sprovođenjem po prvi
put u 2011 godini.
Sektor poštanskih usluga (SSHP) tokom 2012 godine, pored stalnih napora i onim predviđenim
planom rada za 2012 godinu, i duţnosti i odgovornosti prema zakonskimi podzakonskim
odredbama, sproveo je i ostvario različite aktivnosti u praćenju i nadgledanju napretka
realizacije poštanskih usluga u zemlji.
 nadzor i praćenje trţišta poštanskih usluga na teritoriji Republike Kosova u skladu sa
zakonom o poštanskim uslugama i drugim vaţećim zakonima;
 koordinacija poslova i aktivnosti u poštanskom sektoru između regulatora (RAEPU) i
resornog ministarstva i poštanskih operatora;
 prima, tretira i priprema izveštaje o pristiglim aplikacijama i predstavlja izveštaj/e sa
odgovarajućim preporukama u vezi sa licenciranjem poštanskih operatera;
 podnosi za razmatranje i usvajanje od strane Upravnog odbora, predloge za tarife za
univerzalne usluge i rezervisane poštanske usluge;
 nadgleda korišćenje tarifa za poštanske usluge i u slučaju prekršaja predlaţe kaznene
mere;
 prima, registruje i razmatra ţalbe licenciranih poštanskih operatera i korisnika
poštanskih usluga;
 tretira sporove između poštanskih operatera i sporova između korisnika poštanskih
operatera;
 upravlja i aţurira registar sa odgovarajućim podacima o licenciranim poštanskim
operaterima;
 prikuplja potrebne informaijce koje se ondose sa poštanskim sektorom i objavljuje ih po
potrebi; i
 vrši i druge poslove u skladu sa odredbama zakona 03/L-173 o poštanskim uslugama i
odredbama izdatih na osnovu ovog zakona.
U skladu sa obavezama i odgovornostima SPU u okviru RAEPU, u oblasti poštanskih usluga
SPU je ispunio i realizovao u potpunosti ciljeve predviđene za 2012 godinu, angaţujući se na
aktivan način u regulisanju trţišta poštanskih usluga i u procesu praćenja i nadzora napretka
ostvarivanja poštanskih usluga.
ARKEP | Godišnji izveštaj 2012 | |
Sektor poštanskih usluga je nadleţan i odgovoran za ostvarivanje sledećih duţnosti i
odgovornosti:
58
R EGULATORNI A UTORITET ZA E LEKTRONSKE I P OŠTANSKE K OMUNIKACIJE - G ODIŠNJI IZVEŠTAJ 2012
Poštanske usluge na teritoriji Republike Kosovo mogu ponuditi sva fizička ili pravna lica, koji
su opremljeni licencom Regulatornog autoriteta elektronskih i poštanskih usluga (RAEPU), koji
je ovlašćen da izdaje i oduzima licence poštanskim operaterima i onima koji ţele da pruţe
poštanske usluge.
Detaljni kriterijumi i uslovi za dobijanje licence za pruţanje poštanskih usluga utvrđene su
odredbama Zakona br. 03/L-173 o poštanskim uslugama i Administrativnog uputstva br.
05/2012 o licenciranju poštanskih operatora, dok rok vaţenja licenca određen je za deset (10)
godina, uz mogućnost obnavljanja u skladu sa uslovima i kriterijumima određenim zakonom i
Administrativnim uputstvom.
RAEPU, pored izdavanja i oduzimanja licenci, i drugih duţnosti određenim zakonskim
odredbama, duţan je da vodi takođe i registar licenciranih poštanskih operatera, i do kraja 2012
godine, upisanih u registru licenci RAEPU, ukupno su osam (8) poštanskih operatera koji su
aktivni i pruţaju poštanske usluge.
T ABELA 12: R EGISTAR POŠTANSKIH OPERATORA LICENCIRANIH NA TERITORIJI R EPUBLIKE K OSOVO S
BR.
1
2
3
4
5
ARKEP | Godišnji izveštaj 2012 |
6
59
7
8
IME
I
ADRESE
OPERATERA
/
DATUM
BR. LICENCE
KOMPANIJE
LICENCIRANJA
PK D.D.
Dardania b.b.
10000, Priština
Salbatring Int. D.o.o
Trg Majka Terezija 25/b
10000, Priština
N.T.SH. KCC
Ul Garibaldi 1/6,
10000, Priština
A.L. Dushi Sh.p.k;
rr. UÇK-së nr. 105/1
10000, Priština
KOEX d.o.o.;
ul. Reshat Karjagdiu br. 7 20000,
Prizren
NTP Vlora Komerc; ul. Eqrem
Çabej br. 137/ 145 10000, Priština
N.Sh.T. Express Delivery Service;
15 maj 2006,
izmenjen dana
24.09.2012
207/L/12
15 maj 2006
0315052006
ul. Perandori Dioklician br. 11
10000, Priština
NPT Burimi;
ul. Hajdar Dushi br 14,
10000 Priština
15 maj 2006
0415052006
VRSTE
USLUGA
o Druge poštanske usluge *
o Ekspres usluge,
o Kurir usluge,
o Import –Eksport,
o Kurir usluge,
o Usluge Ekspres Global
o Ekspres Import –Eksport,
o Kurir usluge,
15 maj 2006
0615052006
16.03.2009
02/160309
o Ekspres usluge,
o Kurir usluge,
16.03.2009
01/160309
o Ekspres usluge,
o Kurir usluge,
27.08.2010
01/270810
o Ekspres usluge,
o Kurir usluge,
16.01.2012
02/L/12
o Kurir usluge
*Napomena: Druge poštanske usluge izvan područja univerzalnih i rezervisanih usluga.
Od registrovanih operatera u registar licenci, NPQ „Pošta Kosova D.D.‟, kao pravni sledbenik
nakon odvajanja od PTK D.D. (Ref. Odluka VK br. 16/53 od 21/12/2011 za osnivanje NPQ „Pošta
Kosova D.D‟) je javni poštanski operater (JPO) koji je duţan da pruţi sve univerzalne i
A UTORITETI R REGULLATIV I K OMUNIKIMEVE E LEKTRONIKE DHE P OSTARE - R APORTI V JETOR PËR VITIN 2012
rezervisane usluge na celoj teritoriji zemlje kao i druge poštanske usluge izvan područja
univerzalnih usluga.
Privatni operatori uglavnom pruţaju poštanske kurirske i ekspresne usluge, tri (3) poštanskih
operatora su licencirani da pruţaju poštanske usluge samo unutar teritorije Republike Kosova,
dok su pet (5) drugih, uključujući takođe i NPK “Pošta Kosova D.D.”, pruţaju poštanske usluge
takođe i u međunarodnom saobraćaju. Privatni operatori koji pruţaju usluge u međunarodnom
saobraćaju, rade kao predstavnici kompanija/operatora poznati na globalnom nivou kao što su:
DHL, UPS, FedEx, TNT itd.
SPU pri RAEPU, kao što je predviđeno “Uredbom o periodičnih statističkih podataka operatera
koji pruţaju telekomunikacione i poštanske usluge” (Ref. br. Prot. 048/B/11, od 13/09/2011),
primio je na redovan način tromesečne izveštaje od strane poštanskih operatera, tokom perioda
januar-decembar 2012, i na osnovu tih izveštaja, izdao je jasni pregled trţišta poštanskih usluga
za 2012 godinu. Izveštaji sa odgovarajućim podacima primljeni su na osnovu upitnika koji je
pripremio SPU, i sadrţi zahteve o podacima predstavljenim u nastavku:






Pokazatelji o podacima ostvarivanja poštanskih usluga (univerzalne usluge);
Pokazatelji o podacima kurirskih i ekspresnih usluga;
Pokazatelji o podacima o financijskim prihodima;
Pokazatelji o tehničkim podacima i poštanske mreţe/infrastrukture;
Pokazatelji o podacima kvaliteta ostvarivanja poštanskih usluga;
Pokazatelji o podacima o ţalbama korisnika.
ARKEP | Godišnji izveštaj 2012 | |
Štaviše, u nastavku su prikazani neki od podataka i glavnim informacija koje predstavljaju
stanje poštanskog sektora u zemlji, pokazatelji o podacima o obimu/broju poštanskih pošiljka
ostvarenih tokom 2012 godine, podelu trţišta operatera po procentu obima/broja pošiljka, neki
podaci o broj ţalbi i reklamacija korisnika/potrošača, podaci o financijskim izveštajima
poštanskih operatera za 2012 godinu, itd.
60
R EGULATORNI A UTORITET ZA E LEKTRONSKE I P OŠTANSKE K OMUNIKACIJE - G ODIŠNJI IZVEŠTAJ 2012
Ukupan broj posiljka za 2012
4500000
4000000
3500000
3000000
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0
NTP
AL
Salbatrin
NTSH
KOEX
Vlora
Dushi
PK ShA g Sh.p.k
KCC komerc Sh.p.k - Sh.p.k
- DHL
TNT
- FedEx
UPS
Dërgesa/copë 4073430 34907
3817
60542 1131921 6067
NTSH
EDS
NTP
Burimi
118006
53900
G RAFIKON 59 – O BIM / BROJ POŠILJKA U TOTALU ZA 2012 GODINU , PODELJEN PREMA BROJU POŠILJKA POŠTANSKIH
OPERATERA .
NPQ „Pošta Kosova D.D‟ u totalu ima najveći obim/broj pošiljki, imajući u vidu činjenicu da
nudi veoma širok spektar poštanskih usluga, uključujući i obim pošiljki za unutrašnji i
međunarodni saobraćaj, dok od strane privatnog operatera KOEX d.o.o. ima najveći obim/broj
pošiljki računajući takođe i pošiljke direktne pošte.
Broj pošiljki koje su primljene, obrađene i isporučene bilo u unutrašnjem ili međunarodnom
saobraćaju za 2012 godinu, ukupno iznosi oko 5,482.590 isporuka/komada.
Podela trzista porema obimu
posiljka 2012
Podela trzista prema obimu posiljka
2012
25.70%
PK ShA
ARKEP | Godišnji izveštaj 2012 |
74.30%
61
2.15%
0.98%
0.11%
1.10%
20.65%
0.07%
Operato
rët
privat
0.64%
PK ShA
74.30%
Salbatring Sh.p.k DHL
NTP Vlora komerc FedEx
AL Dushi Sh.p.k UPS
KOEX Sh.p.k
NTSH KCC - TNT
NTSH EDS
NTP Burimi
G RAFIKON 60 – P ODELA TRŽIŠTA PREMA OBIMU / BROJU POŠILJKI , U ODNOSU NA %, IZMEĐU JAVNOG POŠTANSKOG
OPERATERA I PRIVATNIH OPERATERA ZA 2012 GODINU
U poređenju sa prethodnom godinom, moţe se uočiti opšti rast obima poštanskih pošiljki, dok
NPQ “Pošta Kosova D.D.” je imao više izraţeni rast u poređenju sa privatnim operaterom.
A UTORITETI R REGULLATIV I K OMUNIKIMEVE E LEKTRONIKE DHE P OSTARE - R APORTI V JETOR PËR VITIN 2012
Takođe su i privatni operaerai imali rast obima pošiljki a posebno operateri koji nude poštanske
usluge unutar zemlje.
Operator poštanskih usuga, duţni su d razmotre/ tretiraju svaku ţalbu korisnika/ potrošača u
vezi sa ostvarivanjem poštanskih usluga unutar roka predivđenim zakonskim odredbama.
Prema dobijenim informacijama od strane poštanskih operatora pri RAEPU, o ţalbama
korisnika/ potrošača , predstavljene su kao na sledećem grafikonu:
Ankesat e shfrytëzuesve/konsumatorëve PK ShA 2012
140
119
120
100
Numri i
ankesave të
pranuara
88
80
64
62
64
61
60
42
35
40
27
35
24
20
2
Numri i
ankesave të
zgjidhura
Numri i
ankesave të pa
zgjidhura
0
TM1
TM2
TM3
TM4
G RAFIKON 61 – B ROJ ŽALBI KORISNIKA / POTROŠAČA , ZA 2012 GODINU PRIJAVLJENE OD STRANE NPQ “P OŠTA
K OSOVA DD“
NPQ „Pošta Kosova DD‟ je izvestila da je tokom 2012 godine tretirala/razmotrila oko 253 ţalbi,
od kojih su 236 rešenih, oko 136 ţalbi korisnika/poštrošača nerešenih, od kojih su neke
prenesene iz prethodne godine i koje u procesu rešavanja.
U skladu sa zakonom br. 03/L-173 o poštanskim uslugama, AU br. 05/2012 za licenciranje
poštanskih operatera i odluke br. 80 (Ref. br. Prot. 21/B/11, od. 18.04.2011), poštanski operateri su
takođe prijavili/ izjavili pri RAEPK“finansijske izveštaja za 2012 godinu” potvrđene i
“sertifikovane/revidirane od strane odgovornog lica/ revizora.
Prema zvaničnim podacima prijavljene od strane poštanskih operatera, RAEPKje uspeo da
izvuče i izračuna vrednost/iznos prihoda u sektoru poštanskih usluga za 2012 godinu, koja
ukupno iznosi vrednost od 4,492,736.44 €.
U poređenju sa zvaničnim podacima prijavljenih za 2011 godinu (Ref. Izveštaj RAT 2011, podnet
Skupštini Kosova, ukupni prihodi poštanskih operatora su 3,212,770.60 €), sektor poštanskih usluga
ARKEP | Godišnji izveštaj 2012 | |
Od rešenih ţalbi korisnici/ potrošači poštanskih usluga su dobili naknadu u vrednost/ iznosu
od 4,324.00 €. Dok privatni operatori nisu prijavili nikakve ţalbe korisnika/ potrošača
poštanskih usluga za 2012 godinu.
62
R EGULATORNI A UTORITET ZA E LEKTRONSKE I P OŠTANSKE K OMUNIKACIJE - G ODIŠNJI IZVEŠTAJ 2012
je imao značajan porast opštih prihoda poštanskih usluga, i to u iznosu oko 33.09 %. Štaviše, u
nastavku su prikazani uporedni podaci prihoda podeljeni prema operatorima pojedinačno, i
podele trţišta po % učešća u trţištu poštanskih operatora, podele trţišta u % prihoda podeljenih
OPP NPQ „Pošta Kosova DD‟ i privatnih operatora.
Prihadi za 2012 godinu po kompanijama/operaterima
3,500,000.00
3,000,000.00
2,500,000.00
2,000,000.00
1,500,000.00
1,000,000.00
500,000.00
-
G RAFIKON 62 – P REGLED TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA PREMA PRIJAVLJENIM PRIHODIMA OD STRANE POŠTANSKIH
OPERATERA ZA 2012 GODINU
0.99%
7.66%
2.14%
2.10%
3.96%
ARKEP | Godišnji izveštaj 2012 |
13.45%
63
0.44%
69.26%
PK ShA
Salbatrin
g Sh.p.k
- DHL
NTP
Vlora
komerc FedEx
30.74%
69.26%
PK ShA
Operato
rët
Privat
G RAFIKON 63 – P REGLED PODELE TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA PO % PRIHODA POŠTANSKIH OPERATERA ZA 2012
GODINU
A UTORITETI R REGULLATIV I K OMUNIKIMEVE E LEKTRONIKE DHE P OSTARE - R APORTI V JETOR PËR VITIN 2012
U poređenju sa prethodnom godinom, NPQ „Pošta Kosova DD u odnosu na privatne operatere
koji je ostvario oko 60,24 % opštih prihoda u poštanskom sektoru, dok tokom 2012 godine
ostvareni prihodi iznosili su 69,26 % opšteg trţišta sektora, i ima povećanje od 8.83 % prihoda u
odnosu na privatne poštanske operatore.
Poredenje i kretanje prihoda PK DD
60.00%
50.00%
49.97%
40.00%
34.44%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
-10.00%
Totali sipas %
-1.69%
2010-2011
-1.69%
2011-2012
34.44%
2010-2012
49.97%
G RAFIKON 64 – P OREĐENJE I KRETANJE PRIHODA “P OŠTA K OSOVA DD .” ZA / TOKOM PERIODA 2010 – 2012
Iz navedenih podataka moţe se uočiti da NPQ “Pošta Kosova dd” poređenja između 2011 i
2012 godine, koja beleţi rast od 34.44 %, u odnosu na isti period 2010/2011 godine koji je imao
pad od -1.69 %. Dok od 2010 godine do 2012 godine ima rast od 49,97 %. To pokazuje da NPQ
“Pošta Kosova DD” ima jasnu referencu da će u narednim godinama imati postepeni rast
prihoda od pruţanja poštanskih usluga.
 Izvršio je sve upravne poslove u licenciranju subjekata/preduzeća NPT “Burimi”, koje je
licencirano dana 16/01/2012;
 Sproveo je redovne inspekcije poštanskih operatera, nadgledajući i prateći delatnost
licenciranih poštanskih operatera, koji nude poštanske usluge tokom 2012 godine, kojom
prilikom su pregledane:
o
o
14 tačaka/kancelarija NPQ „Pošta Kosova DD‟ i
7 tačaka/kancelarija subjekata/privatnih operatera koji pruţaju poštanske
usluge.
ARKEP | Godišnji izveštaj 2012 | |
Glavne aktivnosti sektora poštanske usluge (SPU) tokom 2012 godine usredsređene su na
sprovođenje zakona i podzakonskih akta, i osim stalnih angaţovanja i oni predviđenih planom
rada 2012, i duţnosti i obavezama predviđenih prema zakonskim i podzakonskim odredbama,
sektor je izvršio i ostvario delatnosti, zadatke i duţnosti kao na sledeći način:
64
R EGULATORNI A UTORITET ZA E LEKTRONSKE I P OŠTANSKE K OMUNIKACIJE - G ODIŠNJI IZVEŠTAJ 2012
Tokom ovog procesa izvršena je kontrola raznih dokumenata neophodnih za vršenje aktivnosti
poštanskih usluga, uključujući knjige za evidentiranje/prijema pošiljki, cenovnike/tarife
ostvarivanje usluga odnosno njihova primena/korišćenje, uslovi pruţanja usluga,
registracija/evidentiranje reklamacija/ţalbi korisnika, standardi kvaliteta ostvarivanja usluga,
transparentnost i informisanje korisnika/potrošača u vezi sa uslugama i tarifama poštanskih
usluga, itd.
Sektor poštanskih usluga pri RAEPK je tokom izveštajne godine:
 Objavio po prvi put u našoj zemlji, „Izveštaj o trţištu poštanskih usluga Republike
Kosova”, za period TM1 – TM2 2012;
 Primio i izvršio administraciju izveštaja dobijenih od strane poštanskih operatera tokom
perioda TM1 – TM4, 2012 i izvršio je njihovo uvođenje u bazi podataka „BSAT‟;
 Bavio se dopisima/ţalbama strana/potrošača poštanskih usluga i;
o
o
Podneo je uputstva i odgovore na pet (5) ţalbi korisnika/potrošača,
Podneo je odgovore na dve (2) tuţbe pokrenute pri nadleţnim sudovima,
podnete od strane korisnika/potrošača poštanskih usluga, gde su u oba
slučajeva, sudovi odlučili da tuţbe nisu prihvatljive.
 Sluţbenici SPU sproveli su kompetentno učešće u studijskim posetama u raznim
konferencijama, i dali su aktivni doprinos u raznim aktivnostima u komisijama i radnim
grupama u okviru institucije RAEPK i drugih institucija, kao što su npr:
o
o
o
Radna grupa za izradu AU za licenciranje poštanskih operatora – MZHE,
Komisija za podelu PK od PTK d.d,- MZHE/ARKEP/PTK/i drugih;
Radna grupa za izradu dokumenta “Strateške politike za razvoj poštanskog
sektora 2013-2017”; - MZHE;
ARKEP | Godišnji izveštaj 2012 |
Sektor poštanskih usluga pri RAEPK, posvećen je da ispuni sve zakonske obaveze koje
proizilaze iz resursnih zakona i drugih normativnih akata koji pokrivaju poštanski sektor, i
zalaţe se za stvaranje pogodnijeg ambijenta za obavljanje poštanskih usluga na celoj teritoriji
zemlje, proširenje poštanske mreţe i infrastrukture. Takođe SPU, posevećen je da stvori
neophodne uslove koji će obezbediti odrţivost i stabilitet poštanskog sektora u zemlji.
65
Izazovi sa kojima se poštanski sektor Republike Kosova treba suočiti tokom narednih godina
su:
 Dalja liberalizacija trţišta i poštanskih usluga,
 Jačanje poštanskog sektora u međunarodnoj areni, odnosno članstvo u međunarodnim
telima institucija i relevantnih organa zemlje, te i
 Regionalna saradnja
A UTORITETI R REGULLATIV I K OMUNIKIMEVE E LEKTRONIKE DHE P OSTARE - R APORTI V JETOR PËR VITIN 2012
IZVEŠTAJ O OSTVARIVANJU FINANSIJSKIH POKAZATELJA
Autoritet je finansiran sopstvenim izvorima, u skladu sa zakonom o elektronskim
komunikacijama, Poglavlje XII, član 83, odnosno isplatama u vezi delatnosti autoriteta kao:
isplata za nadzor trţišta elektronskih i poštanskih komunikacija, isplate za dodelu i korišćenje
frekvencija i brojeva i numeričkih serija, isplate od ekonomskih sankcija i svaka druga naplata
predviđena vaţećim aktima (regulatorne tarife) koje se prikupljaju od strane licenciranih
operatera koji posluju u sektoru elektronskih i poštanskih komunikacija.
Prihodi
Svi prikupljeni prihodi autoriteta, deponuju se u skladu sa odredbama zakona o upravljanju
javnim finansijama i odgovornostima, u poslovni račun autoriteta, uspostavljen od strane
generalnog direktora Trezora CBK.
Tokom 2012 godine, Autoritet je ostvario prihode u iznosu od 5,749,363.45 €.
Ostvarivanje budžeta
Skupština Kosova, sa zakonom o budţetu Republike Kosova Nr. 04/L-079 za 2012 godinu,
usvojio je budţet Autoriteta u visini od 1,169,474.00 €, podeljen u glavne ekonomske kategorije
kao u dole prikazanoj tabeli:
T ABELA 13 – B UDŽET A UTORITETA USVOJEN OD STRANE S KUPŠTINE
OPIS
BUDŢET
Plate i dnevnice
266,488.00
Roba i usluge
387,986.00
15,000.00
Komunalne usluge
500,000.00
Kapitalni rashodi
T ABELA 14 – R EVIDIRANI BUDŽET A UTORITETA
OPIS
BUDŢET
Plate i dnevnice
266,488.00
Roba i usluge
387,986.00
Komunalne usluge
Kapitalni rashodi
15,000.00
317,000.00
U redovnom postupku tokom trećeg kvartala 2012 godine, na zahtev Ministarstva finansija o
izjavama budţetskih organizacija o budţetskim uštedama, Autoritet je prema podnetom
obrazloţenju u donjem delu na vreme i u okviru redovnih postupaka izjavio budţetske uštede
ARKEP | Godišnji izveštaj 2012 | |
Nakon razmatranja budţeta izrađenog prema zakonu br. 04/L-128, budţet Autoriteta je
smanjen u iznos od 986,474.00 i to podeljen prema sledećim kategorijama;
66
R EGULATORNI A UTORITET ZA E LEKTRONSKE I P OŠTANSKE K OMUNIKACIJE - G ODIŠNJI IZVEŠTAJ 2012
u visini od 227,000.00 €, čime nakon ovog smanjenja, budţet Autoriteta se menja, kao u strukturi
takođe i u ukupnom iznosu, i predstavlja kao sledeće:
T ABELA 4 – B UDŢET A UTORITETA
PËRSHKRIMI
NAKON IZMENA
BUXHETI
Plate i dnevnice
266,488.00
Roba i usluge
310,986.00
Komunalne usluge
Kapitalni rashodi
15,000.00
176,907.19
ARKEP | Godišnji izveštaj 2012 |
Ostvarivanje konačnog budţeta u iznosu od 632,278.60 € ili izraţen u procentima od 82% je
pokazatelj da planiranje i ostvarivanje budţeta Autoriteta svakako da ima prostora za
napredak, sa posebnim naglaskom u planiranju i ostvarivanju prioriteta i svakako da projekti
butu usklađeni sa drugim institucionalnim akterima u meri u kojoj je to moguće obezbeđujući i
poštujući operativnu i zakonsku nezavisnost Autoriteta kao što je predviđeno Ustavom i
vaţećim zakonima.
67
A UTORITETI R REGULLATIV I K OMUNIKIMEVE E LEKTRONIKE DHE P OSTARE - R APORTI V JETOR PËR VITIN 2012
REGULATORNA DELATNOST TOKOM 2012 GODIN E
Tokom 2012 godine, Autoritet je usvojio i odobrio sledeće akte normativnog regulatornog i
izvršnog karaktera:
Uredbe;
1) Uredba o „dodeli licenci za radio stanice vazduhoplova‟
Reg. br. 13 (Ref. br. Prot. 007/B/12)
Ciljevi uredbe su sledeći:
Da se kroz utvrđena pravila obezbedi pruţanje usluga radiostanica vazdušnog sredstva
na osnovu licence u skladu sa međunarodnim pravilima i standardima preporučenih od
strane ITU (Međunarodna unija za telekomunikacije) i sa Konvencijom o međunarodnoj
civilnoj avijaciji.
Objavljivanje kriterijuma i postupka koje primenjuje Autoritet za dodelu licenci radio
stanicama vazdušnog sredstva registrovane u Republiku Kosova, korišćenje takvih
oprema uključujući korišćenje frekvencija i utvrđivanje tehničkih zahteva za određivanje
i registrovanje znaka poziva.
2) Uredba o pristupu i zajedničkom korišćenju infrastrukture
Reg. br. 14 (Ref. br. Prot. 030/B/12)
Podsticanje efikasnog korišćenja infrastrukture elektronskih komunikacija i druge
odgovarajuće infrastrukture za proširenje i/ili smeštaj javnih mreţa elektronskih
komunikacija u cilju smanjenja troškova za produţenje javnih mreţa elektronskih
komunikacija.
Pruţanje mogućnosti korišćenja infrastrukture na nacionalnom i opštinskom nivou i da
pruţi mogućnost brţeg proširenja u slučajevima kada infrastruktura neće biti korišćena
tamo gde bi imala mogućnost.
Određivanje zahteva o pravu na komunikaciji, postupka i uslova pod kojima operatori
mogu da koriste infrastrukturu.
3) Uredba o obračunu troškova prema metodi potpune raspodele troškova
Reg. br. 15 (Ref. br. Prot. 043/B/12)
Ciljevi uredbe su sledeći:
Stvaranje preduslov za sprovođenje zakona i regulisanje telekomunikacionih usluga u
oblasti obračuna troškova uzimajući kao osnov načela tehnološke neutralnosti,
funkcionalnu ekuivalentsnot, proporcionalnost, minimalno neophodno reguisanje,
pravnu sigurnost u dinamičnom trţištu, ekonomski razvoj, obezbeđivanje efikasne
ARKEP | Godišnji izveštaj 2012 | |
Ciljevi uredbe su sledeći:
68
R EGULATORNI A UTORITET ZA E LEKTRONSKE I P OŠTANSKE K OMUNIKACIJE - G ODIŠNJI IZVEŠTAJ 2012
konkurencije, objektivnost regulatornog kriterijuma, uslove i postupke, transparentnost i
nediskriminaciju.
Pravila će se primenjivati za preduzeća koja imaju značajnu snagu na relevantnom
trţištu, prema kojima po zakonu nametnute su obaveze u vezi sa obavezom obračuna
troškova, prema metodi potpune raspodele troškova.
Primena zakona, u vezi sa promocijom investicija i pravedne konkurencije na trţištu
telekomunikacija na Kosovu, stvarajući pravnu bezbednost preko definisanja
transparentnog okvira za analizu trţišta, određivanje preduzeća sa značajnim trţišnim
duelom (OFNT) i nametanje regulatornih obaveza ex-ante.
4) Uredba o uslugama radio amatera Republike Kosova
Reg. br. 16 (Ref. br. Prot. 056/B/12)
Ciljevi uredbe su sledeći:
Primenjuje se na fizičke pojedince, udruţenja i obrazovne ustanove koje razvijaju radio
amatersku delatnost u Republici Kosovo.
Primenjuje se na svim stanicama amaterske sluţbe i amaterske sa satelitom, sa
izuzetkom svemirskih stanica amaterske satelitske sluţbe.
5) Uredba o isplatama za korišćenje radio frekvencija
Reg. br. 17 (Ref. br. Prot. 082/B/12)
Ciljevi uredbe su sledeći:
ARKEP | Godišnji izveštaj 2012 |
Cilj ove uredbe je uspostavljanje redovnih godišnjih isplata za korišćenje radio
frekvencija radio frekvencijkog spektra kojim upravlja kao ograničenim resursom
Regulatorni autoritet elektronskih i poštanskih usluga Republike Kosovo.
Sprovođenje redovnih godišnjih isplata određenih usluga radio frekvencijkog spektra sa
načelima definisanim u članu 3) Zakona o elektronskim komunikacijama. Određivanje i
primena redovnih godišnjih isplata poznati do sada kao “tarife” za svaku primenjivu
kategoriju sa preciznim nediskriminatornim postupcima, potiče od regulatornih načela i
ciljeva utvrđenih Zakonom o elektronskim komunikacijama.
Ova uredba vaţi za sve preduzetnike, provajdere usluga sa dodatnom vrednošću kao i
korisnike koji koriste ili traţe da koriste usluge elektronskih komunikacija na teritoriji
Kosova.
69
Priručnici regulatornog karaktera izdati nakon administrac ije postupaka rešavanje
sporova (sukoba)
a) Smernice o dodeli (određivanje) numeričkih resursa
Odluka UO br. 244 (Ref. br. Prot. 050/B/12)
Ciljevi priručnika su sledeći:
Razjašnjenje postupaka administriranih od i za podnosioce zahteva/ korisnika
numeričkih resursa, operatore mreţa koji obavljaju i sprovode odluke Autoriteta za
A UTORITETI R REGULLATIV I K OMUNIKIMEVE E LEKTRONIKE DHE P OSTARE - R APORTI V JETOR PËR VITIN 2012
određene/ dodeljene brojeve i numeričke serije, slučajeva produţenja ovlašćenja i
slučajeve neovlašćenog korišćenja numeričkih resursa;
b) Smernice (Priručnik ) za utvrđivanje uslova za korišćenje geografskog informativnog
sistema (geodatabaza infrastrukture elektronskih komunikacija)
Odluka UO br. 277 (Ref. br. Prot. 070/B/12)
Ciljevi priručnika su sledeći:
Povećana efikasnost kroz široku upotrebu integrisanog geografskog informacionog
sistema za planiranje i donošenje odluka;
Podsticanje zajedničkog korišćenja infrastrukture elektronske komunikacije i poboljšanje
korišćenja kapaciteta javnih mreţa elektronske komunikacije.
Izvršne odluke regulatornog karaktera i izdate od/ nakon upravni postupaka (Ex-officio) u
slučajevima rešavanja sporova (sukoba)
1) Odluka br. 191 (Ref. br. Prot. 027/B/12)
„Usvajanje tarifa usluga čvora razmene interneta (KOS-IX)‟
2) Odluka br. 199 (Ref. br. Prot. 034/B/12)
„Okončanje upravnog postupka istrage za prekršaje izazvane od strane operatera „Konet
LLC‟ – određivanje mere ekonomske sankcije‟
3) Odluka br. 222 (Ref. br. Prot. 044/B/12)
„Usvajanje cena iznajmljenih veza za kapacitet do 155 Mbs za operatera PTK D.D/TiK‟
4) Odluka br.240 (Ref. br. Prot. 067/A/12)
„Okončavanje upravnog postupka za rešavanje spora o korišćenju optičkih kabla
operatora PTK DD, između operatora; DP Artmotion i PTK DD.
6) Odluka br. 293 (Ref. br. Prot. 079/B/12)
7) „Usvajanje opštih uslova standardnog ugovora za priključak na usluge Telekoma
Kosova (PTK DD./TiK)‟
ARKEP | Godišnji izveštaj 2012 | |
5) Odluka br.285 (Ref. br. Prot. 078/B/12)
„Okončavanje upravnog postupka za rešavanje spora oko cene interkonekcije (Ţalba na
odluku Komisije – Odluka br. 271 /Ref. ART br. Prot. 086/A/12),
70
R EGULATORNI A UTORITET ZA E LEKTRONSKE I P OŠTANSKE K OMUNIKACIJE - G ODIŠNJI IZVEŠTAJ 2012
Druge odluke regulatornog i izvršnog karaktera
U nastavku predstavljamo neke od najvaţnijih regulatornih akata administriranih tokom 2012
godine
Odluka o pokretanju analize trţišta fiksne telefonije
Odluka br.58 (Ref. br. Prot. 002/B/11)
Odluka o podešavanju kazne za korišćenje nekih od nelicenciranih i neovlašćenih kanala
i pojaseva‟
Odluka br. 60 (Ref. br. Prot. 004/B/11)
Odluka o usvajanju “tabele raspodele i korišćenja frekvencijkog spektra‟
Odluka br. 62 (Ref. br.Prot. 006/B/11)
Odluka o „usvajanju tarifa za licenciranje poštanskih operatora i uspostavljanje redovne
godišnje tarife (One-Off-fee) za operatore poštanskih usluga.
Odluka br. 80 (Ref. br. Prot.21/B/11
Odluka o naknadi frekvencijkog spektra i neovlašćenog korišćenja
Odluka br. 83(Ref.br.Prot. 026/B/11)
Odluka o usvajanju preporuka Vlade Republike Kosova i metodologije određivanje
vrednosti za podelu 2x10MHz u pojasu 1800 MHz za operatera PTK DD/Vala‟
Odluka br. 117 (Ref. br. Prot. 040/B/11)
Odluka o određivanju kazne za neovlašćeno korišćenje frekvencijskih kanala
Odluka br. 124 (Ref. br. Prot. 049/B/11)
Odluka o davanju prava na korišćenje radio frekvencijkog spektra 2x10 MHz u pojasu
1800 MHz za mobilne telekomunikacione usluge na celoj teritoriji Republike Kosova za
potrebe operatora PTK DD/Vala u skladu sa uslovima licence RAT Ref. br. 111/04.
Odluka br. 134 (Ref. br. Prot. 053/B/11)
ARKEP | Godišnji izveštaj 2012 |
Odluka o popunjavanju licence RAT Ref .br. 111/04 za operatora PTK DD/Vala
Odluka br. 135 (Ref. br. Prot. 054/B/11)
71
Odluka o dodeli kazne za prekršaje protiv fizičkog lica za neispunjavanje finansijskih
obaveza
Odluka br.136 (Ref. br. Prot. 055/B/11), Odluka br. 137 (Ref. br. Prot. 056/B/11) i
Odluka br. 138 (Ref. br. Prot. 057/B/11)
Odluka o pokretanju analize trţišta mobilne telefonije
Odluka br. 153 (Ref. br. Prot. 070/B/11)
A UTORITETI R REGULLATIV I K OMUNIKIMEVE E LEKTRONIKE DHE P OSTARE - R APORTI V JETOR PËR VITIN 2012
Licenciranja
A. Licence za provajdere telekomunikacionih usluga
Sledeća tabela prikazuje broj licenca izdatih od strane Autoriteta za provajdere
telekomunikacionih usluga tokom 2012 godine, sa opisom licenciranih telekomunikacionih
usluga.
T ABELA 5 – B ROJ
LICENCI I LICENCIRANE USLUGE TOKOM
2012
GODINE OD STRANE
RAEPK
2012
17
Broj izdatih licenca od strane autoriteta tokom 2012 godine
2012
Broj izdatih licenca od strane Autoriteta od njenog osnivanja podeljene po
kategorijama
Licenca za internet usluge
Licenca za usluge sa dodatnom vrednošću
Licenca za međunarodne telekomunikacione usluge
Licenca za međunarodnu telekomunikacionu opremu i čvor
Licenca za usluge fiksne telekomunikacije
Licenca za telekomunikacione usluge Mobile – GSM
Licenca za MVNO usluge (Mobile Virtual Network Operator)
Licenca za usluge telekomunikacione infrastrukture
UKUPNO
51
32
6
6
3
2
2
1
103
G RAFIKON 65 – B ROJ
LICENCI IZDATIH OD STRANE
A UTORITETA
TOKOM PERI ODA OD
2004
DO
2012
ARKEP | Godišnji izveštaj 2012 | |
Na grafikonu 65 prikazan je broj licenci izdatih od strane Autoriteta tokom perioda od 2004 do
2012:
72
R EGULATORNI A UTORITET ZA E LEKTRONSKE I P OŠTANSKE K OMUNIKACIJE - G ODIŠNJI IZVEŠTAJ 2012
B. Pojedinačne licence za korisnike frekventnih resursa
Licencirane usluge za korišćenje radio frekvencijskog spektra tokom 2012 godine, su sledeće:
-
Profesionalne usluge mobilni radio RLP (PMR – Professional Mobile Radio)
Fiksne mikrotalasne usluge PTP (Point to Point)
Vazduhoplovne usluge
Satelitske usluge (VSAT)
Tokom izveštajne godine (2012), Autoritet je izdao ukupno 215 licenci (individualna ovlašćenja)
za korisnike radio frekvencijskog spektra/kanala. Ovaj učinak ostvaren je preko efikasnost
nadzora evidencije, administriraće u softverima i bazama podataka Autoriteta.
Sledeća tabela prikazuje vrstu licence, broj operatora koji koriste frekvencijski pojaseve kao i
broj frekvencijskih kanal licenciranih od strane Autoriteta na preporuku DMF tokom 2012
godine.
T ABELA 6 – S PISAK
VRSTA LICENCA PREMA FREKVENCIJSKIH POJASEVIMA I USLUGAMA , BROJ OPERATORA I BROJ
2012 GODINE
BROJ OPERATORA
FREKVENCIJSKIH KANAL DATI NA KORIŠĆENJE TOKOM
KORISNIKA
VRSTA LICENCE
FREKVENCIJSKIH
ARKEP | Godišnji izveštaj 2012 |
POJASEVA
73
BROJ
FREKVENCIJSKIH
KANALA
Licenca za usluge na frekvencijskog pojasu HF (9 kHz do 30
MHz)
2
Licenca za usluge na frekvencijskog pojasu LVHF
2
Licenca za usluge na frekvencijskog pojasu HF i VHF
Licenca za uslugu PMR (brezi156-174 MHz) VHF
Licenca za uslugu PMR (442-470 MHz) UHF
Licenca za uslugu PMR (pojas 156-174& 442-470 MHz)
VHF&UHF
Licenca fiksnih usluga mikrotalasnog pojasa > 3 GHz (SHF)
Licenca fiksnih usluga PMR (pojas 156-174MHz & fiksna 3-30
GHz) VHF & SHF
Licenca fiksnih usluga PMR (pojas 442-470 MHz & fiksna 3-30
GHz) UHF & SHF
Licenca za vazduhoplovne usluge
Licenca za satelitske usluge
1
58
97
14 kanala
3 blok pojasa
92
122
59
9
131
27
841
1
5
1
2
15
30
8
16
1,328 Kanala
+ 3 blok pojasa
Ukupno
215
10
Sledeća tabela prikazuje broj svih kanala koji su dati na korišćenje tokom 2012 godine.
A UTORITETI R REGULLATIV I K OMUNIKIMEVE E LEKTRONIKE DHE P OSTARE - R APORTI V JETOR PËR VITIN 2012
T ABELA 7 – B ROJ
FREKVENCIJSKIH KANALA DATI NA KORIŠĆENJE I REGISTROVANE U BAZI PODATAKA
BR.
VRSTA USLUGE
BROJ KANALA
1
Fiksna usluga
1.090
2
3
4
PMR usluga
Satelitska usluga
Vazduhoplovna usluga
548
22
8
1,668
Na web stranici RAEPK, link http://www.art-ks.org/?cid=1,52,465 mogu se preuzeti i
pregledati liste svih radio frekvencijskih licenca izdatih/ovlašćenih za korišćenje od strane
Autoriteta za korisnike frekvencijskog spektra tokom kalendarske godine 2012.
C. Ovlašćenja (odluke) za korišćenje numeričkih resursa
Tokom 2012. godine, prema preporukama Odeljenja za elektronske komunikacije izdate u
ukupno 62 administrativnih odluka za dodelu (podelu) 111 ne-geografskih brojeva za 48
korisnika telekomunikacionih usluga.
Na veb stranici autoriteta, link http://www.art-ks.org/?cid=1,50,455 moţe se preuzeti ceo
registar dodeljene numeracije od strane Autoriteta do dana aţuriranja.
Sadrţaj pokazatelja trţišta elektronskih komunikacija
OPRIS
2012
2011
2010
RAZLIKA U
RAZLIKA U
ODNOSU NA
ODNOSU NA
2011
(%)
2010
(%)
81,603
86,014
88,372
▼5.13%
▼7.66%
Biznis
16,971
17,385
14,239
▼2.38%
▲19.20%
Porodični
64,632
68,629
74,133
▼5.82%
▼12.82%
▼7.66%
Broj korisnika fiksne telefonije
Penetracija fiksne telefonije
Broj telefonskih govornica
4.69%
4.96%
4.27%
▼5.13%
345
345
1040
■-
▼66.83%
▲12.5%
▲14.6%
USLUGE MOBILNE TELEFONIJE
Broj korisnika mobilne
telefonije
1 663 844
1 478 944
1 451 747
Sa pretplatom (Prepaid)
1 579 211
1 417 327
1 392 159
▲11.4%
▲13.4%
84 633
61 617
59 588
▲37.4%
▲42.0%
95.63%
85.30%
82.96%
▲12.50%
▲14.61%
9.43
11.23
10.40
▼16.04%
▼9.39%
109 720
▲5.90%
▲20.00%
6.33%
▲5.90%
▲20.00%
Ugovorem (Postpaid)
Penetracija mobilne telefonije
(%)
ARPU (€)
USLUGE INTERNETA
Broj korisnika internet usluga
Penetracija internet usluga (%)
151 694
8.70%
137 240
7.92%
ARKEP | Godišnji izveštaj 2012 | |
USLUGE FIKSNE TELEFONIJE
74
R EGULATORNI A UTORITET ZA E LEKTRONSKE I P OŠTANSKE K OMUNIKACIJE - G ODIŠNJI IZVEŠTAJ 2012
OPRIS
2012
2011
2010
RAZLIKA U
RAZLIKA U
ODNOSU NA
ODNOSU NA
2011
(%)
2010
(%)
PRIHODI
Prihodi (€)
Fiksna telefonija
Mobilna telefonija
239,620,118.25
238,137,674.01
222,491,069.8
▲0.62%
▲7.70%
17,377,000.00
20,039,454.93
20,026,000
▼13.29%
▼13.23%
188,206,585.00
199,243,326.00
181,236,432.0
▼5.54%
▲3.85%
▼31.29%
Izanjmljene veze
1,138,573.95
1,628,849.54
1,657,151.0
▼30.10%
Pristup internetu
19,755,654.30
18,606,407
19,571,486.8
▲6.18%
▲0.94%
Kablovska televizija
13,142,305.00
-
-
■-
■-
38,240,000.0
30,777,237.1
INVESTICIJE
ARKEP | Godišnji izveštaj 2012 |
Investicije (€)
75
35,935,977.67
▼6.03%
▲16.76%
A UTORITETI R REGULLATIV I K OMUNIKIMEVE E LEKTRONIKE DHE P OSTARE - R APORTI V JETOR PËR VITIN 2012
OPŠTINA
BROJ
LINIJA
STANOVNIŠT
VO
STANO
VI
DOMAĆINST
VA
TELEDENSITET/PENETRA
CIJAI ZA % STANOVNIKA
PENETRACI
JA ZA KUĆE
Dečane
Dragaš
Uroševac
Kosovo
Polje
Đakovica
Gnjilane
Glogovac
Gračanica
Đeneral
Janković
Istok
Junik
Kačanik
Kamenica
Klina
Klokot
Leposavić
Lipjane
Mališevo
Mamush
Mitrovica
*Novo
brdo
Obilić
Parteš
Peć
Podujevo
Priština
Prizren
Orahovac
Ranilug
Štrpce
Štime
Srbica
Suva
Reka
Vitina
Vučitrn
Zubin
Potok
Zvečane
UKUPNO
2,174
755
5,151
2,811
5,216
5,042
1,336
643
197
1,624
11
612
1,355
837
0
0
2,042
301
148
5,274
76
1,212
480
5,080
1452
23,777
6,617
1,358
0
10
1,196
693
878
1,070
2,175
0
0
81,603
38,984
33,584
108,690
34,718
94,158
90,015
58,579
11,006
9,389
39,294
6,078
33,454
35,600
37,585
2,551
57,474
54,664
5,513
71,601
6,720
21,548
1,787
95,723
87,933
198,214
178,112
55,053
3,785
6,913
27,288
51,317
59,702
46,959
69,881
1,733,872
7,230
9,773
25,275
9,495
21,633
23,186
11,803
3,250
1,717
9,320
910
7,209
8,161
7,481
726
13,705
8,844
628
17,156
2,495
5,363
629
24,081
17,578
58,849
37,557
10,769
1,312
2,183
6,074
10,311
12,679
11,218
14,859
403,459
5,735
6,094
18,318
6,553
16,181
17,048
8,801
2,458
1,449
6,742
768
5,544
6,184
5,651
509
9,470
6,887
564
13,087
1,445
3,848
418
17,492
13,316
40,292
29,458
8,028
932
1,473
4,150
7,743
9,132
7,513
11,787
295,070
5.6%
2.2%
4.7%
8.1%
5.5%
5.6%
2.3%
5.8%
2.1%
4.1%
0.2%
1.8%
3.8%
2.2%
0.0%
0.0%
3.6%
0.6%
2.7%
7.4%
1.1%
5.6%
26.9%
5.3%
1.7%
12.0%
3.7%
2.5%
0.0%
0.1%
4.4%
1.4%
1.5%
2.3%
3.1%
-
37.9%
12.4%
28.1%
42.9%
32.2%
29.6%
15.2%
26.2%
13.6%
24.1%
1.4%
11.0%
21.9%
14.8%
0.0%
0.0%
21.6%
4.4%
26.2%
40.3%
5.3%
31.5%
114.8%
29.0%
10.9%
59.0%
22.5%
16.9%
0.0%
0.7%
28.8%
9.0%
9.6%
14.2%
18.5%
-
4.7%
18.5%
ARKEP | Godišnji izveštaj 2012 | |
Tabela broja fiksnih telefonskih linija prema doma ćinstvima i
stanovništvu po opštinama do 2012. god.
76
R EGULATORNI A UTORITET ZA E LEKTRONSKE I P OŠTANSKE K OMUNIKACIJE - G ODIŠNJI IZVEŠTAJ 2012
Tabela broja korisnika interneta po doma ćinstvu i stanovništvu prema
opštinama do 2012. god.
OPŠTINA
ARKEP | Godišnji izveštaj 2012 |
Dečane
Dragaš
Uroševac
Kosovo Polje
Đakovica
Gnjilane
Glogovac
Gračanica
Đeneral
Janković
Istok
77
Junik
Kačanik
Kamenica
Klina
Kllokot
Leposavić
Lipjane
Mališevo
Mamusha
Mitrovica*
Novo brdo
Obilić
Parteš
Peć
Podujevo
Priština
Prizren
Orahovac
Ranilug
Štrpce
Štime
Srbica
Suva Reka
Vitina
Vučitrn
Zubin Potok
Zvečane
UKUPNO
BROJ
KORISNIK
A
PENETRACIJA
/
TELEDENSITE
T
PENETRACIJ
E PO
KUĆAMA
STANOVNIŠTV
O
STANOVI
DOMAĆINSTV
A
2,443
933
10,916
11,336
9,360
10,344
1,373
260
536
1,927
590
1,739
1,982
1,469
328
5
1,770
584
98
9,029
77
873
2
9,579
3,964
38,203
15,562
3,299
35
18
1,682
1,131
2,200
1,453
4,459
2
6
151,694
6.3%
2.8%
10.0%
32.7%
9.9%
11.5%
2.3%
2.4%
5.7%
4.9%
9.7%
5.2%
5.6%
3.9%
12.9%
0.0%
3.1%
1.1%
1.8%
12.6%
1.1%
4.1%
0.1%
10.0%
4.5%
19.3%
8.7%
6.0%
0.9%
0.3%
6.2%
2.2%
3.7%
3.1%
6.4%
8.7%
33.8%
9.6%
43.2%
119.4%
43.3%
44.6%
11.6%
8.0%
31.2%
20.7%
64.8%
24.1%
24.3%
19.6%
45.2%
0.0%
12.9%
6.6%
15.6%
52.6%
3.1%
16.3%
0.3%
39. 8%
22.6%
64.9%
41.4%
30.6%
2.7%
0.8%
27.7%
11.0%
17.4%
12.9%
30.0%
37.6%
38,984
33,584
108,690
34,718
94,158
90,015
58,579
11,006
9,389
39,294
6,078
33,454
35,600
37,585
2,551
57,474
54,664
5,513
71,601
6,720
21,548
1,787
95,723
87,933
198,214
178,112
55,053
3,785
6,913
27,288
51,317
59,702
46,959
69,881
1,733,872
7,230
9,773
25,275
9,495
21,633
23,186
11,803
3,250
1,717
9,320
910
7,209
8,161
7,481
726
13,705
8,844
628
17,156
2,495
5,363
629
24,081
17,578
58,849
37,557
10,769
1,312
2,183
6,074
10,311
12,679
11,218
14,859
403,459
5,735
6,094
18,318
6,553
16,181
17,048
8,801
2,458
1,449
6,742
768
5,544
6,184
5,651
509
9,470
6,887
564
13,087
1,445
3,848
418
17,492
13,316
40,292
29,458
8,028
932
1,473
4,150
7,743
9,132
7,513
11,787
295,070
A UTORITETI R REGULLATIV I K OMUNIKIMEVE E LEKTRONIKE DHE P OSTARE - R APORTI V JETOR PËR VITIN 2012
Pravne Aktivnosti Regulatornog Autoriteta
Pravne aktivnosti Autoriteta tokom 2012. god., uglavnom su se sastajale od;
a)
b)
c)
d)
Rešavanje nesporazuma između operatera i provajdera telekomunikacionih usluga;
Zaštita prava korisnika.
Pokretanje sudskih postupaka za izvršenje obaveza stranaka prema Autoritetu;
Učestvovanje u sudskim postupcima kao tuţena strana ili kao treće lice, i
a) Rešavanje nesporazuma između operatera mreţa i provajdera telekomunikacionih
usluga
Povecanje broja operatera i provajdera telekomunikacionih usluga, između ostalog, dovelo
je do povecanja broja nesporazuma između njih. Prema odredbama Uredbe o postupku za
rešavanje sukoba Br. 183/07, Autoritet je obavljao svoje kompetencije u rešavanju dva ( 2 )
nesporazuma između između operatera kroz upravljanje slučajevima u svim fazama
administrativnog postupka i dao uputstva i tumačenja vaţećih zakona i podzakonskih
akata u tri ( 3 ) predmeta koji ne ispunjavaju uslove za redovni administrativni postupak u
postupku za rešavanje sporova, ali sa / nakon podnošenja uputstva i objašnjenja od strane
Autoriteta slučajevi su odbačeni iz postupka i stranke su postigle ciljeve i postignuta je
efikasnost operatera vezana za pruţanje pristupa za provajdere usluga.
Primer;
Spor oko pitanja "Jednostrani raskid komercijalnog sporazuma (ugovora) za zakup optičkih
vlakana"
Za više informacija o sporu sa sledec eg linka http://www.art-ks.org/?cid=1,26,335 moţe
se preuzeti rešenje funkcionalne komisije za arbitraţiranje spora koji uključuje donošenje
odluka , obrazloţenje i okolnosti spora i pravni osnov rešavanja ovog spora.
Regulatorne aktivnosti Autoriteta, između ostalog, sluţe za postizanje i sprovođenje
regulatornih principa i ciljeva koji se odnose na korisnike telekomunikacionih i poštanskih
usluga tako da korisnici, podsticanjem efikasne konkurencije, da se obezbede najbolje
moguce pogodnosti za korisnike usluga u pogledu cena, izbor i kvaliteta usluga.
Promovisanje interesa korisnika postiţe se posebno sledećim postupcima;
-
Obezbeđivanjem pristupa telekomunkacijskim i poštanskim uslugama za sve
korisnike,
Obezbeđivanjem lakog i garantovanog pristupa i jednostavnih postupaka za
rešavanje sporova između operatera i provajdera usluga;
ARKEP | Godišnji izveštaj 2012 | |
b) Zaštita prava korisnika
78
R EGULATORNI A UTORITET ZA E LEKTRONSKE I P OŠTANSKE K OMUNIKACIJE - G ODIŠNJI IZVEŠTAJ 2012
-
Podsticanje i promocija jasnih informacija, posebno u vezi sa transparentnosti cena i
uslova za korišćenje javno dostupnih usluga;
Obezbeđivanjem visokog nivoa zaštite ličnih podataka i privatnosti, i zalaganje za
Stvaranje preduslova za pruţanje pristupa i odgovarajućih usluga za potrebe
određenih društvenih grupa, posebno u vezi korisnika sa ograničenim
sposobnostima.
Tokom 2012. god., Autoritet je primio trinaest (13) kvalifikovanih slučajeva ţalbi korisnika,
koji su tretirane od strane stručnog osoblja Autoriteta. Nakon razmatranja ţalbi doneta su
rešenja i date preporuke i instrukcije naročito za primenu prava korisnika i sprovođenje
vaţećeg Zakona i ostalih podzakonskih regulatornih akata uopšte.
Primer;
Za potrebe ovog izveštaja, predstavljamo za ilustraciju, jednu od najčešće ih ţalbi korisnika
koja ima veze sa prekidom usluga interneta, gde je posle pruţana objašnjenja i uputstva od
strane Autoriteta, podnosiocu ţalbe ponovo dat pristup na usluge i potrošači su
nadoknađeni od strane operatora za dane tokom kojih nije bilo usluga.
c) Pokretanje sudskih postupaka za izvršene obaveza stranaka prema Autoritetu
Tokom 2012. god., Autoritet je pokrenuo sudske postupke za izvršenje obaveza pred
nadleţnim sudovima od strane šest (6) duţnika i od njih dva (2) slučajeva su rešena prema
odlukama Sudova i drugi se odvijaju.
Primer;
Predmet podnošenja predloga za izvršenje protiv operatera /duţnika „RTK‟ za isplatu duga
(pri Opštinskom Sudu u Prištini, od 12/12/2012 – predmet u postupku).
ARKEP | Godišnji izveštaj 2012 |
d) Učestvovanje u sudskim postupcima
79
Tokom 2012. god., Autoritet je učestvovao u ukupno tri (3) sudska postupka, među
kojima;
-
jedan (1) predmet, Autoritet je bio tuţena strana od strane operatera u postupku pri
........................................................................................................................nadleţnom sudu
jedan (1) predmet, Autoritet je bio tuţena strana od strane operatera u postupku pri
........................................................................................................................nadleţnom sudu
dva (2) pitanja, Autoritet je bio pozvan od strane nadleţnog Suda da odredi
stručnog sluţbenika u svrsi stručnjaka u različitim sporovima između operatera i
preduzetnika pokrenutim pred Nadleţnim Sudovima.
A UTORITETI R REGULLATIV I K OMUNIKIMEVE E LEKTRONIKE DHE P OSTARE - R APORTI V JETOR PËR VITIN 2012
Delatnost praćenja i inspekcije
Delatnost praćenja
Odeljenje za radio-nadzor radio frekvencijskog spektra, tokom 2012 godine, obavljao je
delatnost na osnovu planova razvijenih na nivou odeljenja i kao takvi usvojeni od strane
Upravnog odbora.
Tokom 2012. godine, Autoritet je razvio ukupno 93 praćenja na terenu, tokom merenja bili su
angaţovani u 81 merenja po dva (2) veštaka i u 12 merenja po tri (3) veštaka Autoriteta, u kom
slučaju ukupan broj dana angaţovanih stručnjaka na terenu je 198 efektivnih radnih dana.
Veštaci u procesu podataka obezbeđenih tokom merenja izradili su i podneli 64 detaljnih
izveštaja. Ukupan broj radnih dana angaţovanih tokom praćenja na terenu i rada u kancelariji u
izradi izveštaja ispostavlja se da je ukupno 262 radnih dana.
Za ostvarivanje merenja i kontrolu frekvencijskog spektra, ovaj sektor raspolaţe sa dva mobilna
sistema merenja (MMS1 dhe MMS2) postavljena u dva motorna vozila koja omogućavaju
merenja u frekventnom opsegu od 100 kHz do 26.5 GHz. Takođe, u procesu merenja koriste se i
druge ručne opreme merenja (prenosive) među kojima sledeće su naznačajnije opreme:
-
TSMQ - Drive test Tool – za merenje kvaliteta i pokrivenosti sa signalom u
frekvencijskim pojasevima 900 i 1800 MHz za usluge mobilne telefonije i
EB 200 – za merenje u pojasu od 20 MHz - 3 GHz za sve usluge u ove pojase.
-
Kontrole i praćenje operatera korisnika frekvencijskog spekrta u ispunjavanju uslova
licenci i odgovarajućih ovlašćenja te i u identifikovanju i otklanjanju smetnja emitovanja
radio- komunikacija.
-
Praćenje usluga mobilne telefonije licenciranih operatora; PTK DD/VALA i IPKO
Telecommunications LLC u frekvencijskim pojasevima GSM 900 i 1800 MHz na teritoriji
Republike Kosovo, sa posebnim naglaskom pored nacionalnih puta.
-
Praćenje frekvencijskih pojaseva u graničnim područjima operatora mobilne telefonije u
zemljama u okruţenju (Republike Makedonije, Republike Crne Gore, Republike
Albanije i Republike Srbije) čiji signal prodire na našu teritoriju prevazilazeći tehničke
parametre zasnovane na međunarodnim preporukama koje regulišu korišćenje
frekvencija u graničnim područjima.
-
Kontrolu i praćenje usluga PMR na frekvencijskim pojasevima VHF i UHF na celoj
teritoriji Republike Kosova za proveru korišćenja frekvencijskog spektra od strane novih
i postojećih subjekata u cilju izdavanja individualnih ovlašćenja za korišćenje frekvencija
kao i oni koji su izjavili prekid delatnosti, omogućavajući na ovaj način aţuriranje baze
podataka kojom raspolaţe i upravlja RAT.
ARKEP | Godišnji izveštaj 2012 | |
Delatnost praćenja sastajala se od:
80
R EGULATORNI A UTORITET ZA E LEKTRONSKE I P OŠTANSKE K OMUNIKACIJE - G ODIŠNJI IZVEŠTAJ 2012
-
Verifikaciju ţalbi subjekata za/ o smetnjama – ukupno ..... (..) primljenih slučajeva i kao
takvi tretirani; a
-
Kontrola pojasa i frekvencijskih kanala (SHF > 3 GHz), provera ispunjavanja uslova za
licence fiksnih usluga, mikrotalasnih veza point-point PTP za licencirane operatore.
Fiksne mikrotalasne usluge rezultiraju sa visokim korišćenjem frekvencijskog spektra
od strane operatora korisnika telekomunikacionih usluga kao: PTK DD/ Vala, IPKO,
Kujtesa.net, Artmotion, Kosovska policija, MAP, OSCE, EULEX itd.
-
Kontrola i praćenje frekvencijskih pojaseva za vazduhoplovne usluge i usluge TETRA,
identifikacija i otklanjanje smetnji izazvanih u ovim pojasevima od strane lokalnih
operatora radio difuzivnih usluga i drugi koju su se mešali u telekomunikacionim
uslugama takođe i u susednoj zemlji Republike Makedonije, slučaj koji je uspešno rešen
uz koordinaciju sa autoritetom homologom Republike Makedonije
-
Praćenje i verifikacija uslova licenci operatora koji pruţaju satelitske usluge – VSAT
Delatnost inspekcije
Vršenje delatnosti inspekcije od strane odgovornih sluţbenika Autoriteta tokom 2012. Godine,
zasnovan je na Uredbu br. 12 o postupcima i načelima inspekcije razvijene od strane Autoriteta,
na osnovu koje funkcionalne jedinice su izrabile plan inspekcije sa opštim karakterom i
specifičnom temom, koji su usvojeni kao deo plana rada i razmatraju se na redovnoj osnovi od
strane inspecijske koordinacione jedinice.
Delatnost inspekcije tokom 2012 godine,bio je na višem nivou u odnosu na 2011 godinu kada je
po prvi put počelo sa redovnim inspekcijama.
ODGOVORNOST RAEPK-a
ARKEP | Godišnji izveštaj 2012 |
Obezbeđivanje integriteta
81
Odbor Regulativnog Autorieta telekomunikacije, preko ove izjave osigurava Skupštinu
Republike Kosova, kod koje Regulatorni autoritet za elektronske i poštanske komunikacije
izveštava, da informacije koje su prikazane u godišnjem izveštaju za 2012 godinu, uključujući
takođe i izveštaj o godišnjim finansijskim pokazateljima Autoriteta, su tačni, pouzdani i
objektivni.
Izjava o transparentnosti
Ovim vas osiguramo da je naša delatnost tokom 2012 godine razvijena u skladu sa odredbama
resursnih zakona, politika sektora, regulatornog okvira i unutrašnjeg pravilnika RAEPK-a.
A UTORITETI R REGULLATIV I K OMUNIKIMEVE E LEKTRONIKE DHE P OSTARE - R APORTI V JETOR PËR VITIN 2012
ANEKS A
GODIŠNJI PLAN RADA
REGULATORNOG AUTORITETA ZA ELEKTRONSKE I POŠTANSKE KOMUNIKACIJE
ZA 2013. GODINU
1.
Uvodna reč
Regulatorni Autoritet za Elektronske i Poštanske Komunikacije (u daljem tekstu Autoritet) je
nacionalni regulatorni Autoritet, koji sprovodi i nadgleda regulatorni okvir utvrĎen Zakonom o
Elektronskim Komunikacijama Br. 04/L/109 (u daljem tekstu Zakon) i Zakonom o Poštanskim
Uslugama Br. 03/L-173 (u daljem tekstu ZPU), kao i politike/strategije, koje se odnose na razvoj
oblasti elektronskih komunikacija i poštanskih usluga, utvrĎenim od strane Vlade.
Osnivač Autoriteta je Republika Kosova i prava osnivača (nadzornika) obavlja Skupština
Republike Kosova. Mandat i osnovna delatnost Autoriteta je ureĎenje tržišta elektronskih
komunikacija i poštanskih usluga u Republici Kosova u meri koja je neophodna za sprečavanje
nelojalne konkurencije i kako bi se postigli ciljevi važećih zakona.
 obezbeĎivanjem uslova za sve kategorije korisnika elektronskih komunikacionih usluga,
uključujući korisnike sa posebnim potrebama, maksimalno ostvaruju alternativne,
kvalitetne usluge u skladu sa standardima donesenim od strane Autoriteta;
 štiteći interese korisnika elektronskih komunikacionih usluga, radi zaštite ličnih
podataka i njihove privatnosti;
 promovišući i osiguravajući slobodnu i efektivnu konkurenciju u sektoru elektronskih
komunikacija.
 obezbeĎivanjem integriteta i sigurnosti javnih elektronskih komunikacionih mreža;
 podsticanjem efikasnog ulaganja u infrastrukturu elektronskih komunikacija i
podsticanjem novih tehnoloških dostignuća radi višeg kvaliteta njihovih proizvoda;
podsticanjem efikasnog korišćenja frekvencija i brojevog prostora kao ograničenih
resursa, tako da procedure i planovi numeracije budu sprovedeni na način koji pruža
jednak tretman za sve provajdere elektronskih komunikacionih usluga dostupnih za
javnost, a posebno da obezbedi da preduzeća sa posebnim opsegom brojeva ne
diskriminišu druge provajdere elektronskih komunikacionih usluga u vezi sa nizom
brojeva korišćenim za pružanje pristupa njihovim uslugama;
 obezbeĎivanjem nediskriminacije i jednakog tretmana pružalaca elektronskih
komunikacionih mreža i usluga;
 obezbeĎivanjem, u okviru svojih nadležnosti, da su oprema i sredstva koja se koriste u
skladu sa obaveznim zahtevima na snazi u Republiku Kosova, i radi obezbeĎivanja
elektromagnetne kompatibilnosti opreme i sredstava.
ARKEP | Godišnji izveštaj 2012 | |
Autoritet kroz vršenje svog mandata, osigurava i podstiče efikasnu konkurenciju u pružanju
elektronskih komunikacionih usluga i mreža, pripadajućih sredstava i drugih usluga:
82
R EGULATORNI A UTORITET ZA E LEKTRONSKE I P OŠTANSKE K OMUNIKACIJE - G ODIŠNJI IZVEŠTAJ 2012
OdreĎivanje prioriteta i obaveza Autoriteta su primarno orjentisani ka postizanju primene
principa i ciljeva regulisanja tržišta elektronske komunikacije i poštanskih usluga, sa posebnim
akcentom na promociju efektivne i održive konkurencije i olakšavanje ulaska novih operatora i
provajdera usluga na tržište.
U tom kontekstu, Autoritet obraća posebnu pažnju na obezbeĎivanje dobrog kvaliteta
komunikacija i poštanskih usluga uz razumne cene i pružanjem/omogućavanjem maksimalne
zaštite interesa potrošača (krajnjih korisnika). Kroz svoje osnovne regulatorne delatnosti, kao
što je donošenje podzakonskih akata, odnosno regulatornog okvira, donošenje izvršnih odluka i
drugih značajnih regulatornih akata imajući u vidu stalnu liberalizaciju i minimalno ureĎenje
tržišta komunikacije i poštanskih usluga, Autoritet je obezbedio i nastavlja obezbeĎivati uslove
za konkurentnost i efikasnu konkurenciju.
Aktivnosti Autoriteta su i dalje fokusirane na liberalizaciju kosovskog tržišta i stvaranju jednakih
uslova za operatere i provajdera usluga istovremeno obezbeĎujući krajnjim korisnicima
mogućnost odabira operatora i usluga po njihovom izboru.
U skladu sa razvojnim ciljevima predviĎenim objektivima Vlade za neprekidnu i postepenu
liberalizaciju tržišta, aktivnosti i odluke pokrenute tokom prethodne godine, jedan od glavnih
ciljeva i zadataka autoriteta tokom 2013. god. je stvaranje preduslova i omogućavanje pružanja
naprednih telekomunikacionih usluga, odnosno usluga podržanim novim proizvodnim
tehnologijama kao što su: UMTS, 3G, LTE, itd., kao i otvaranje frekventivnih opsega za mobilne
i širokopojasne usluge u punom skladu sa odredbama utvrĎenim Planom Korišćenja Radio
Frekvencija.
Na osnovu svojih ovlašćenja, Autoritet planira da izdvoji i upravlja davanje na uslugu radio
frekvencijskog spektra primenom principa objektivnosti, transparentnosti, proporcionalnosti i
nediskriminacije, kao i usklaĎivanjem radio frekvencija sa evropskim nivoima, uvek uzimajući u
obzir specifičnost nacionalnog tržišta i razvojnih ciljeva.
Ovo će omogućiti primenu komunikacionih mreža korišćenjem radio-frekvencijskog spektra u
cilju razvoja tržišta elektronskih komunikacionih usluga, za potrebe javnih usluga i nacionalnog
interesa i bezbednosti, bez uplitanja i zlostavljanja.
ARKEP | Godišnji izveštaj 2012 |
Misija Autorieta je da obezbedi sledeće;
83
 Efektivnu konkurenciju i prostor za inovacije na tržištu elektronskih komunikacija i
poštanskih usluga;
 Štiti interese potrošača i nudi mogućnost izbora izmeĎu različitih komunikacija i
poštanskih usluga po pristupačnim cenama;
 Promoviše ekonomski razvoj i rast, pružanje javnih usluga sa garantovanim kvalitetom u
Republici Kosovo podstičući upotrebu moderne tehnologije.
Upravni Odbor Autoriteta, kao što je definisano Zakonom je organ koji odobrava “Godišnji Plan
Rada” a 2013. god., ovaj plan je u potpunosti usklaĎen sa obavezama utvrĎenim Zakonom,
A UTORITETI R REGULLATIV I K OMUNIKIMEVE E LEKTRONIKE DHE P OSTARE - R APORTI V JETOR PËR VITIN 2012
Aktom Politika Sektora Elektronske Komunikacije, ciljevima Akcionog Plana za Evropsko
Partnerstvo za 2013. god., kao i strateškim i operacionalnih ciljevima za razvoj tržišta.
Tokom 2013. god., Autoritet će se posebno usredsrediti na;








Podsticanje konkurencije ponude komunikacionih usluga;
Podsticanje investicija usvajanjem i primenom savremenih komunikacionih tehnologija;
Uspostavljanje stabilne, interoperabilne i pouzdane infrastrukture;
UnapreĎenje telekomunikacionih usluga dozvoljavanjem pružanjem naprednih usluga
kao što su; UMTS, 3G, LTE, itd;
Omogućavanje razumnih komunikacionih ponuda i usluga za klijente na Kosovu;
Efikasno i efektivno korišćenje raspoloživih ograničenih resursa; radio-frekvencijskog
spektra i numeracije;
Brz rast širokopojasnih proizvoda i usluga;
Povećanje doprinosu sa daljim ekonomskim razvojem nacionalne ekonomije;
Osnovni elementi redovnog godišnjeg programa rada i razvoja trajne konsolidacije Autoriteta
razraĎene su u detaljima u poglavljima i tekstu predstavljenim u nastavku, kao i drugim
dokumentima kao što sledi u tekstu;
 Aneks A) – Plan Normativnih Akata Autoriteta,
 Akcioni Plan za SprovoĎenje Zakona o Elektronskoj Komunikaciji (dokument za internu
upotrebu); kao i
ARKEP | Godišnji izveštaj 2012 | |
 Harmonizaciju svih podzakonskih akata, propisa i drugih normativnih akata
regulativnog karaktera, putem izdavanja i usvajanja podzakonskih akata koji se odnose
na upravljanje frekvencija, najkasnije do prve polovine 2013. god.
 Izdavanje i odobravanje svih drugih podzakonskih akata u rokovima i dinamici akcija,
kao što je navedeno u dokumentu Normativnih Akata Autoriteta u skladu sa zakonom,
objavljenom na sajtu Autoriteta.
 Implementacija Akcionog Plana za sprovoĎenje dalje liberalizacije telekomunkacionih i
širokopojasnih usluga predstavljenih u postupku javne rasprave dana 04/01/2013
http://www.art-ks.org/?cid=1,13,595
 Omogućavanje i uvoĎenje na tržište naprednih komunikacionih usluga omogućenih
primenom i investicijom operatera u nove generacije tehnologije koje će omogućiti i
rezultirati pružanjem usluga poznatih kao usluge 3G, LTE, itd.
 Izmena i dopuna postojećih licenci za operatore mobilnih mreža;
 Pokretanje odreĎenih procedura predviĎenih zakonom za organizovanje aukcije za
dozvolu korišćenja frekventnih opsega 3.4 - 3.6 MHz i 3.6 - 3.8 MHz za napredovanje
širokopojasnih usluga (Broadband).
 Uspostavljanje maksimalne jasnoće regulatornog okruženja, što će omogućiti i podstaći
investicije i inovacije na tržištu elektronske komunikacije i poštanskih usluga Republike
Kosova.
Autoritet će podstaći, posebno;
84
R EGULATORNI A UTORITET ZA E LEKTRONSKE I P OŠTANSKE K OMUNIKACIJE - G ODIŠNJI IZVEŠTAJ 2012
 Tabele dobijene kao ekstrakti iz Rasklopljenog Plana Rada Autoriteta za 2013. god.,
(dokument za internu upotrebu).
1)
2)
3)
4)
5)
Regulacija tržišta elektronskih komunikacija
Upravljanje ograničenim resursima; radio-frekvencijskim spektrom i numeracijom
Regulacija tržišta poštanskih usluga
Zaštita potrošača
Poboljšanje kapaciteta Autoriteta
2. Regulacija Trţišta Elektronskih Komunikacija
2.1. Regulatorna i pravna pitanja
Autoritet podržava i zasniva delokrug regulacije, zasnovan na principima i ciljevima iz člana 3 i
9. Zakona, primenom načina usklaĎivanja “Ex-ante”, kroz razvoj procesa analize tržišta,
definisanje relevantnih tržišta, odreĎivanje regulatornih mera, sve ove aktivnosti, kako bi se
obezbedilo postojanje i procena efektivne konkurencije.
Autoritet, u slučaju procene da ne postoji efektivna konkurencija na odreĎenim tržištima,
oslanjajući se na regulatorne principe i ciljeve identifikuje operatera sa značajnom tržišnom
snagom i operatorima nameće regulatorne mere (obaveze) definisane atributom operater sa
značajnom tržišnom snagom (u daljem tekstu OZTS). Autoritet takoĎe nadgleda sprovoĎenje
regulatornih obaveza utvrĎenih OZTS.
Postupak analize tržišta i njegovo sprovoĎenje karakteriše se kao u nastavku;
ARKEP | Godišnji izveštaj 2012 |






85
Pripremanje Upitnika za analizu tržišta
Analiza podataka dobijenih iz upitnika
Definicija relevantnog tržišta na osnovu analize dobijenih podataka
Procena efikasnosti konkurencije na relevantnim tržištima
Identifikovanje operatora sa značajnom snagom na relevantnim tržištima
Priprema izveštaja za analizu tržišta i odgovarajuće odluke, kao i javna konsultacija sa
zainteresovanim stranama.
 Nametanje (postavljanje) regulatornih mera (obaveza) OZTS ili povlačenje regulatornih
obaveza, ako su takve mere prethodno odreĎene aktima regulatora.
Autoritet još od 2011. god., na ovamo redovno prikuplja i obraĎuje glavne podatke ključnih
pokazatelja rasta i razvoja tržišta elektronske komunikacije i poštanskih usluga Republike
Kosova, i priprema periodične i godišnje izveštaje tržišta elektronske komunikacije i poštanskih
usluga.
Izveštaji Autoriteta su primarni i najpouzdaniji izvor referencija zainteresovanih strana, kao i
ovlašćenih operatora, potencijalnim investitora, političkih i akademskih institucija. Autoritet, sa
ciljem sprovoĎenja mandata za pružanje informacija u transparentom i nediskriminatornom
A UTORITETI R REGULLATIV I K OMUNIKIMEVE E LEKTRONIKE DHE P OSTARE - R APORTI V JETOR PËR VITIN 2012
obliku strukturirao je potrebne profesionalne resurse jedinice Kancelarije za Ekonomske Analize
i podigao softversku i hardversku platformu za obradu tržišnih podataka.
Fokus i opredeljenost Autoriteta
U 2013. god., Autoritet će se fokusirati, naročito na sledeća pitanja;
 Nadgledanje sprovoĎenja regulatornih mera za operatere sa ZTS sa posebnih akcentom
na analizirana (regulisana) tržišta;
 Nadgledanje sprovoĎenja obaveza za OZTS koje proizilaze iz procesa analize relevantnih
tržišta, kao i usvajanje recentnih ponuda;
 Osiguravanje efikasne saradnje izmeĎu operatera kojima su nametnute regulatorne
mere;
 SprovoĎenje provere tačnosti podataka izjavljenih od strane operatera i provajdera
usluga;
 Završetak analize tržišta mobilne telefonije, iznajmljenih linija i širokopojasnih usluga;
Razvijanje i primena tarifnih politika za obezbeĎivanje rasta konkurencije i orijentaciju
cena na osnovu troškova;
Glavne aktivnosti Autoriteta tokom 2013. god
CILJ
AKTIVNOST
Završetak
Iznajmljenih
tržišta;
1.
Analiza tržišta
elektronskih
komunikacija
PERIOD
analize
tržišta
linija relevantnih
 Minimum iznajmljenih linija (koji
obuhvata navedene vrste
iznajmljenih linija do i uključujući
2Mbps)
 Veleprodajne segmente
terminacije iznajmljenih linija,
Nabavke/isporuke na veliko
segmenta glavnih linija -trunk
K II -2013
Pristup na veliko širokopojasnim
uslugama (Broadband)
K III -2013
2
Regulacija usluga OZTS
Nadzor sprovoĎenja regulatornih
obaveza ex-ante OZTS od
analiziranih relevantnih tržišta
K IV -2013
3
Stvaranje Zakonskog
Okvira
Priprema i usvajanje Uredbe za
razdvajanje računa
K III -2013
ARKEP | Godišnji izveštaj 2012 | |
BR.
86
R EGULATORNI A UTORITET ZA E LEKTRONSKE I P OŠTANSKE K OMUNIKACIJE - G ODIŠNJI IZVEŠTAJ 2012
UsklaĎivanje Uredbi:

Uredba za Analizu tržišta i
definisanje OZTS

Uredba za obezbeĎenje
Pristupa

Uredba za Interkonekciju
(meĎusobno povezivanje)

Uredba za LLU
KIII – 2013
2.2. Komunikacione mreţe i usluge
Autoritet upravlja numeracionim prostorom u oblasti elektronskih komunikacija putem plana
numeracije i odluka o raspodeli (alokaciji) brojeva i niza brojeva za upotrebu od strane
operatora, pruţioca usluga i/ili pojedinačnih korisnika u slučaju kratkih kodova.
Isto, kao i tokom poslednje dve godine, s obzirom na situaciju koja je potekla nedostatkom
pozivnog broja države, dalje korišćenje tuĎih kodova, ciljanje i trajna objektiva Autoriteta i
Vlade za obezbeĎenje državnog koda, već je uticao i na nametnuta ograničenja proizišla iz
procesa planiranja i usvajanja budžeta Autoriteta, i za 2013. god., sa svojim projekcijama
predvideo je i obezbedio početna sredstva za uspostavljanje regulatornog okvira i izgradnju
hardverske i softverske platforme koja će omogućiti prenosivost brojeva putem upravljanja
administrativne centralne baze prenosivosti brojeva, kao jedan od bitnih preduslova i
kriterijumima zahtevanih od strane Regulatornog zakonskog okvira Evropske unije, odnosno
Akcionog Plana Evropskog Partnerstva (APEP ) za osiguranje pune liberalizacije na tržištu
mobilne telefonije.
ARKEP | Godišnji izveštaj 2012 |
Autoritet je odgovoran za izdavanje pojedinačnih odobrenja za postavljanje i raspodelu
ograničenih resursa, radio-frekvencijskih kanala i brojeva, odnosno numeričkih serija, izdavanje
opštih ovlašćenja za pružanje elektronskih komunikacionih usluga i prikupljanje prihoda od:
87





Redovnih godišnjih isplata za nadgledanje tržišta elektronskih komunikacija,
Redovnih godišnjih isplata za odreĎivanje i korišćenje radio frekvencija,
Redovnih godišnjih isplata za dodelu i korišćenje brojeva i numeričkih serija;
Isplate ekonomskih kazni izrečenih od strane Autoriteta, kao i
Svaka druga taksa ili isplata, predviĎena Zakonom ili uredbama donetim od strane
Autoriteta u skladu sa Zakonom.
Autoritet, kako je definisano zakonom, odredbama i uslovima licencija (ovlašćenja), takoĎe
nadzire uslove za pružanje komunikacionih usluga i kvalitet komunikacionih usluga
A UTORITETI R REGULLATIV I K OMUNIKIMEVE E LEKTRONIKE DHE P OSTARE - R APORTI V JETOR PËR VITIN 2012
Izdavanjem normativnih, regulatornih akata, autoritet identifikuje i definiše operatere
univerzalnih usluga, definiše njihova prava i obaveze i prati razvoj kvaliteta i cene univerzalnih
usluga.
Fokus i opredeljenost Autoriteta
U 2013. god., Autoritet će se usredsrediti, naročito na sledeća pitanja;
 Uklanjanje prepreka za nove preduzetnike na trţištu elektronskih komunikacija;
 Sprovođenje odgovarajućih platformi za olakšavanje procesa obaveštavanja od strane
novih preduzetnika na trţištu
 Dalja liberalizacija telekomunikacionog trţišta i stvaranje uslova za pruţanje usluga na
čitavoj teritoriji Republike Kosova.
BR.
1
2
3
CILJ
Stvaranje zakonskog
okvira za univerzalne
usluge (USO)
Usklađivanje
podzakonskih akata sa
zakonodavstvom
elektronskih usluga
Hitne usluge
AKTIVNOST
PERIOD
Prezentacija
dokumenta
u
postupcima javnih konsultacija i
definisanje usluga uključenih u
USO
K III -2013
Određivanje operatera kome će se
nametnuti obaveze USO
K III -2013
Iniciranje osnivanja fonda za
obeštećenje
za
pruţanje
univerzalnog servisa i uredbe za
određivanje gubitka.
K III -2013
Priprema i usvajanje Urode za
opšta ovlašćenja
K III -2013
Iniciranje i sprovođenje projekta
za online registraciju obaveštenja
K IV -2013
Primena standardnog broja za
hitne pozive E-112
K IV -2013
Priprema Plana za razvoj hitnih
usluga
K IV -2013
Sprovođenje integrisanih hitnih
usluga
K IV -2013
ARKEP | Godišnji izveštaj 2012 | |
Glavne aktivnosti Autoriteta tokom 2013. god.
88
R EGULATORNI A UTORITET ZA E LEKTRONSKE I P OŠTANSKE K OMUNIKACIJE - G ODIŠNJI IZVEŠTAJ 2012
2.3. Komunikaciona infrastruktura i objekti
Na osnovu rejtinga i trendova primenjenih u zemljama Evropske Unije, u odnosu ne većinu
operatera, primećuje se trend manjih ulaganja u postavljanje (izgradnju) novih komunikacionih
infrastruktura, potreba za bolju zaštitu životne sredine i prostora,i brz razvoj tržišta
infrastrukture, potreba za razvoj i penetraciju širokopojasnih usluga u fiksnim mrežama i
uklanjanje prepreka za dublju penetraciju.
Izgradnja pristupa na komunikacionu infrastrukturu (mreže) je jedan od najbitnijih faktora
liberalizacije i razvoja tržišta elektronskih komunikacija. Glavna uloga Autoriteta u tom pogledu
je sledeći;
 Omogućavanje efikasnog korišćenja postojeće telekomunikacione infrastrukture i
prateće opreme;
 Donošenje podzakonskih akata koji će omogućiti i podsticati zajedničko korišćenje
infrastrukture i komunikacionih sredstava; i
 Obavljanje mandata intervencije po službenoj dužnosti i/ili na osnovu zahteva stranke za
izbegavanje odnosno regulisanje situacija nesporazuma izmeĎu stranaka u slučaju
kvalifikacija za jačanje ekonomskih sankcija u slučaju neizvršenja naloga Autoriteta.
Definisanje uslova za zajedničko korišćenje postojeće infrastrukture, uključujući čvorove (cevi)
doprineće jačanju ove prakse i trenda pouzdano i sigurno, omogućavajući novim operaterima
lakši pristup novim korisnicima.
U postupcima koji se odnose na zajedničko korišćenje komunikacione infrastrukture i prateće
opreme, Autoritet preduzima sledeće aktivnosti;
ARKEP | Godišnji izveštaj 2012 |
 Analizira zahteve za kolokaciju (collocation) i zajedničko korišćenje komunikacione
infrastrukture i odreĎuje postojanje mogućnosti za zajedničko korišćenje;
 Vrši posredovanje i analizira tehničke opcije koje su stranke pripremile i podnele za
posredovanje;
 Definiše tehničke uslove za kolokaciju i pletenje lokalnog čvora (razdvajanje lokalne
petlje);
 Priprema predloge za nacrt, druge normativne akte, neophodna uputstva i obrasce za
zajedničko korišćenje komunikacione infrastrukture.
89
Fokusi dhe angazhimet e Autoritetit
U 2013. god., Autoritet će se usredsrediti, naročita na sledeća pitanja;
 Podržavanje efektivnog korišćenja infrastrukture kao ograničenog resursa’
 Izdavanje olakšavajućim i ubrzanim postupcima prava za stazu i obavljanje postupka
povezanih sa pravom na stazu’
 Definisanje tehničkih uslova, korišćenje i drugih uslova za odreĎene kategorije
komunikacionih mreža i komunikacione infrastrukture i prateće opreme’
 Promovisanje i podsticanje pristupa širokopojasnom Internetu’
A UTORITETI R REGULLATIV I K OMUNIKIMEVE E LEKTRONIKE DHE P OSTARE - R APORTI V JETOR PËR VITIN 2012
 Praćenje razvoje tehnologije pristupa i modela podstičući racionalnu upotrebu’
 Ažuriranje podataka o stazama i kapacitetu infrastrukture na platformi /integrisanom
geografskom informacionom sistemu, GIS VEB.
Glavne aktivnosti Autoriteta tokom 2013. god
BR.
1
CILJ
Usklađivanje
podzakonskih akata za
Infrastrukturu
AKTIVNOSTI
PERIOD
Razmatranje Uredbe za pravo na
stazu za zajedničko korišćenje
infrastrukture
K II -2013
Priprema i usvajanje Uredbe za
korišćenje mreţa elektronske
komunikacije
K III -2013
Priprema i usvajanje uredbe za
zaštitu mreţa elektronske
komunikacije
K IV -2013
2.4. Usklađenost Telekomunikacionih Uređaja
Uredba o usaglašenosti opreme doprineće u daljem pribliţavanju nacionalnog regulatornog
okvira sa zakonodavstvom i regulatornim okvirom Evropske Unije. Ova uredba obezbeđuje
delimično sprovođenje direktive 1995/5/EC i treba biti izmenjena zavisno od procesa
pribliţavanja Republike Kosova procesima integracije za Evropskom Unijom. Uredba će
specifikovati obavezu dobijanja prethodnog odobravanja od strane Autoriteta pre uvoza i
puštanja u promet R&TT opreme, metoda i praksa regulacije Ex-ante. Odobrenje se izdaje na
osnovu dokumentacije koja se obično izdaje za potrebe inspekcije u skladu sa zahtevima
zemalja Evropske Unije i predstavlja jednu vrstu inspekcijskog nadzora. Međutim, uredbom će
biti precizirana dozvola uvoza i stavljanja u promet, čak i nakon vršenja inspekcije instalacije
opreme. Za ove svrhe, biće neophodno osposobljavanje i obuka stručnih kadrova Autoriteta u
cilju osposobljavanja i kvalifikacije za obavljanje kontrole na trţištu R&TT opreme.
Fokus i opredeljenost Autoriteta
ARKEP | Godišnji izveštaj 2012 | |
Na osnovu Direktive KE 1995/5/EC o bitnim zahtevima i uslovima za, stavljanje u promet,
slobodno kretanje radio opreme i terminalne opreme elektronskih komunikacionih mreţa (u
daljem tekstu R&TT), usvojiće se uredba o procenjivanju usaglašenosti i korišćenju radio
opreme i terminlane opreme elektronskih mreţa koja reguliše postupak / sistem homologacije i
slobodan protok R & TT opreme. Uredba pruţa model regulacije ex-post, samim tim, povećano
zalaganje u regulisanju trţišta biće neophodno sa dodatnim obavezama za usklađivanju nivoa
kvaliteta i načina kontrole trţišta.
90
R EGULATORNI A UTORITET ZA E LEKTRONSKE I P OŠTANSKE K OMUNIKACIJE - G ODIŠNJI IZVEŠTAJ 2012
U 2013. god., Autoritet će se usredsrediti, naročito na sledeća pitanja;
 Redovna zalaganja u izdavanju odobrenja za uvoz i puštanje u promet, procena
usaglašenosti, prihvatanje i obradu obaveštenja za puštanje u promet R&TT opreme i
njenog rada u skladu sa neusklađenim frenkvencijskim kanalima;
 Ubrzanje procedura, informisanja korisnika koji će imati potrebe za usluge Autoriteta i
obezbeđivanje najnovije opreme i tehnologije Republike Kosova, koji će omogućiti
efikasnije korišćenje radio-frekvencijskog spektra (u vidu zakona i propisa koji regulišu
korišćenje radio-frekvencijskog spektra i standardizacije)
Glavne aktivnosti Autoriteta tokom 2013. god
BR.
1
CILJ
Usklađivanje
telekomunikacione
opreme i
elektromagnetske
kompatibilnosti
AKTIVNOSTI
PERIOD
Tehnička uredba o usaglašenosti
opreme i elektromagnetske
kompatibilnosti
K II -2013
Merenje nivoa
elektromagnetnog zračenja na
javnim mestima
neprekidnost
2.5. Nadzor
Upravni Odbor Autoriteta vršiće aktivan nadzor o primeni odredaba Zakona i vaţećih zakona,
kao i primenjivosti odredaba regulatornog okvira (propisa) izdatog u skladu sa osnovnim
zakonima.
Nadzor će se efikasno obavljati od strane šefova i vođa organizacionih jedinica Autoriteta, kao i
od strane nadzornika (stručnjaka) imenovanih od strane Predsednika Upravnog Odbora u svim
slučajevima identifikovanja mogućih kršenja odredaba zakona i/ili podzakonskih akata.
ARKEP | Godišnji izveštaj 2012 |
Aktivni nadzor, moţe se takođe obavljati u slučajevima zaštite interesa i prava potrošača na
osnovu usluga primljenih i pruţenih od strane operatera/ili provajderi ovlašćenih usluga, kao i
u slučajevima prijavljenih smetnji.
91
Postupci za obavljanje delatnosti nadziranja utvrđene su Poglavljem XVI Zakona i Pravilnikom
o principima i procedurama za monitoring i inspekciju, kao takve upravljane od strane
Autoriteta, pokreću se na osnovu nalaza i dokaza prikupljenih od strane Autoriteta, polazeći od
pokrenutih tuţbi /prihvaćenih od strane korisnika ili operatera. Po okončanju postupka,
nadzornici predlaţu mere i odbor moţe pokrenuti izricanje adekvatnih mera uključujući i
nametanje ekonomskih kazni na osnovu prestupa.
Trţište elektronskih komunikacija u Republici Kosova, kao i regionalna trţišta i trţišta u
zemljama EU, karakterišu tekući trendovi liberalizacije koja omogućava ulazak i učešće
preduzetnika na trţištu i povećano pruţanje različitih usluga. Pojednostavljeni postupci za
A UTORITETI R REGULLATIV I K OMUNIKIMEVE E LEKTRONIKE DHE P OSTARE - R APORTI V JETOR PËR VITIN 2012
omogućavanje ulaska na trţište i različiti aspekti deregulacije pozivaju na napredniji nadzor i
kontrolu. Inspekcijski sistem, odnosno trţišni nadzor regulisan je u skladu sa uredbom koja je
prešla na redovne postupke javnih konsultacija od strane Autoriteta.
Fokus i opredeljenost Autoriteta
U 2013. god., Autoritet će se usredsrediti , naročito na sledeća pitanja;





Sprovođenje regulatornih mera i obaveza postavljenih prema OFNT;
Omogućavanje pruţanja zakonskih telekomunikacionih i poštanskih usluga;
Osiguravanje pruţanja univerzalnih poštanskih usluga i onih rezervisanih;
Zaštita operatera i korisnika od raznih smetnji;
Poštovanje obaveza i postupaka od uvoznika prilikom uvoza i puštanja u promet R&TT
opreme
Glavne aktivnosti Autoriteta tokom 2013. god
CILJ
AKTIVNOSTI
Priprema i usvajanje Uredbe za
nadgledanje kvaliteta
telekomunikacionih usluga (QoS)
PERIOD
1
Kvalitet usluga
2
Registracija
telekomunkacione
opreme
3
Privatnost i Bezbednost
podataka
Priprema i usvajanje Uredbe za
privatnost i bezbednost podataka u
elektronskoj komunikaciji
4
Inspekcija
Razvoj i implementacija Plana
Inspekcije
Neprekidnost
5
Isplate za nadzor
Priprema i usvajanje uredbe za
isplate za nadzor nad trţištem
KII-2013
6
Pruţanje pomoći od
strane pruţioca usluga
Uredba za pruţanje pomoći od
strane pruţioca usluga
KIII-2013
7
Siguria, Integriteti dhe
Besueshmëria e rrjeteve
te komunikimeve
Priprema i usvajanje uredbe za
tehničke zahteve koji garantuju
bezbednost, integritet i kredibilitet
(verodostojnost)
KIII-2013
Finalizacija i usvajanje Uredbe za
registraciju i usvajanje uredbe za
telekomunikacionu opremu
K II -2013
K III -2013
K II -2012
ARKEP | Godišnji izveštaj 2012 | |
BR.
92
R EGULATORNI A UTORITET ZA E LEKTRONSKE I P OŠTANSKE K OMUNIKACIJE - G ODIŠNJI IZVEŠTAJ 2012
3. Upravljanje ograničenim resursima; radio-frenkvencijskim spektrom i numeracijom
3.1. Radio-frekvencijski spektar
U vezi upravljanja radio-frekvencijskog spektra, Autoritet je izmeĎu ostalog odgovoran za
sledeća pitanja i procese;
 Priprema Plan Korišćenja Radio Frekvencija u usklaĎenosti sa Tabelom Distribucije i
Korišćenja frekvencijskih resursa (Nacionalni Plan);
 UsklaĎivanje frekvencijskog spektra u skladu sa odreĎenim postupcima i zaključcima
meĎunarodnih sporazuma koji se odnose na korišćenje radio-frekvencijskog spektra;
 Planiranje i pripremanje tehničkih parametara za izdavanje licenci / ovlašćenja za
korišćenje radio-frekvencijskog spektra koje mogu biti izdate na osnovu pojedinačnih
prijava, javnih tendera ili javne aukcije;
 Izdavanje potvrde–a o usaglašenosti;
 Redovni nadzor i merenja radio-frekvencijskog spektra na celoj teritoriji Republike
Kosova;
 Merenje, testiranje i utvrĎivanje smetnji radio-frekvencijskog spektra na celoj teritoriji
Republike Kosova i njihovo otklanjanje;
Fokus i opredeljenost Autoriteta
ARKEP | Godišnji izveštaj 2012 |
U 2013. god., Autoritet će se usredsrediti, naročito na sledeća pitanja;
93
 Primena najbolje prakse u upravljanju i regulisanju korišćenja radio-frekvencijskog
spektra kao i neprekidnog približavanja sa važećim okvirom EU za upravljanje
frekvencijskim resursima;
 Usvajanje i nadgledanje implementacije Plana Korišćenja Radio-Frekvencija;
 Ažuriranje i modernizacija sistema kontrole i opreme radio-frekvencijskog spektra u
upotrebi od strane Odeljenja za Radio Nadzor i Inspekciju;
 Postizanje tehničkog sporazuma o usklaĎivanju korišćenja radio-frekvencija u graničnim
oblastima sa zemljama u okruženju, kao i nadgledanje sprovoĎenja postignutih
sporazuma;
 SprovoĎenje redovnog plana praćenja i kontrole sa ciljem i u funkciji pravilnog
frekvencijskog planiranja i zaštite od neovlašćene upotrebe radio-frekvencijskog spektra
i zaštitu korisnika od ometanja.
A UTORITETI R REGULLATIV I K OMUNIKIMEVE E LEKTRONIKE DHE P OSTARE - R APORTI V JETOR PËR VITIN 2012
Glavne aktivnosti Autoriteta tokom 2013. god
BR.
1
2
CILJ
AKTIVNOSTI
Unapređenje i efikasno - Usklađivanje uredbe za davanje
upravljanje
na korišćenje frekvencijskih
frekvencijskim spektrom
resursa
- Usklađivanje uredbe za radio
opremu za koju se ne zahteva
licenca
- Usklađivanje
uredbe
za
amaterske radio usluge
- Sprovođenje plana korišćenja
- Koordinacija sa operaterima i
nacionalnim i međunarodnim
institucijama
za
korišćenje
frekvencijskih resursa
- Koordinacija
sa
KFOR-om
vezano
za
korišćenje
frekvencijskog spektra u vojne
svrhe
.
Širokopojasni Beţični
Pristup BWA
- Priprema
dokumentacije
(Ovlašćenja) za davanje na
korišćenje
frekvencijskih
opsega 3.4-3.6 GHz i 3.6-3.8
GHz za pruţanje usluga BWA
PERIOD
K II -2013
KIII-2013
K III -2013
3.2. Numeracija
 Pripremanje i sprovoĎenje Uredbe (Plana) za Telekomunikacione Mreže na Kosovu;
 Dodeljivanje numeracionih resursa za operatere i provajdere telekomunikacionih usluga
na nediskriminacijski i tranaprentan način;
 Pripremanje različitih periodičnih izveštaja u vezi administracije i upravljanja
numeracijskih resursa;
 UtvrĎivanje nivoa redovnih godišnjih plaćanja za korišćenje numeracijskih resursa;
 Objavljuje i ažurira listu brojeva i dodeljenih serija brojeva;
Fokus i opredeljenost Autoriteta
U 2013. god., Autoritet će se usredsrediti, naročito na sledeća pitanja;
ARKEP | Godišnji izveštaj 2012 | |
Vezano za upravljanje numeracije, Autoritet je izmeĎu ostalog odgovoran za sledeća pitanja i
procese;
94
R EGULATORNI A UTORITET ZA E LEKTRONSKE I P OŠTANSKE K OMUNIKACIJE - G ODIŠNJI IZVEŠTAJ 2012
 UsklaĎivanje Trenutnog Plana Numeracije u skladu sa važećim okvirom Evropske Unije i
dobrih praksi u regulisanju korišćenja numeracije;
 Usvajanje uredbe za prenos brojeva (NP)
 Početak procesa formiranja softverske i hardverske platforme za prenosivost brojeva
 Objavljivanje i ažuriranje liste numeracijskih resursa dodeljenih od strane Autoriteta;
 Nadgledanje prihoda od numeracijskih resursa dodeljenih od strane Autoriteta;
 Verifikacija upotrebe numeracijskih resursa u srazmeru sa planom numeracije i
pojedinačnim odlukama/ovlašćenjima izdatih od strane Autoriteta.
Glavne aktivnosti Autoriteta tokom 2013. god
BR.
1
CILJ
Usaglašenost Plana
Numeracije
AKTIVNOSTI
PERIOD
Usaglašenost nove Uredbe za
Plan Numeracije
K I -2013
Priprema i usvajanje uredbe za
prenosivost brojeva
KIV-2013
Formiranje
platforme
prenosivost brojeva
K IV -2013
za
ARKEP | Godišnji izveštaj 2012 |
3.3. Aktivnosti Radio nadzora i inspekcije
95
Na osnovu poglavlja XV, članova 97 i 98 Zakona o elektronskim komunikacijama Br. 04/L-109 i
odredbi Uredbe o Principima i Postupcima Inspekcije (Ref. Reg. Br. 12), obavezama koje
proizilaze za Autoritet iz ciljeva i prioriteta koji proizilaze iz dokumenta Akcionog Plana
Evropskog Partnerstva (APEP) za 2013. god., sa ciljem povećanja efikasiteta i efektiviteta u
upravljanju resursa elektronske komunikacije (radio frekvencije – kanali i numeracija), u toku
kalendarske godine na osnovu opštih principa utvrđenih zakonom, kao i razvijenih praksi i
iskustva stručnog osoblja Autoriteta, nastaviće se sa obavljanjem; nadzora na terenu (merenje),
ekzaminacija, preliminarna kontrola i istraga, kao i analiza neophodna za određivanje u kojoj
meri se koriste resursi frekvencijskog spektra (benda) od strane operatera i ovlašćenih pruţioca
usluga elektronske komunikacije. Odeljenje sa svojim raspoloţivim stručnim resursima i
tehničkim sredstvima (opremom) obavljaće nadzor čitavog frekvencijskog spektra za sve usluge
elektronske komunikacije date (određene) za korišćenje (upotrebu) na osnovu Nacionalnog
Plana Radio Frekvencija (trenutno nazvan kao Nacionalni Plan Raspodele Frekvencijskog Spektra –
Nacionalna Tabela).
Autoritet će izvršiti merenja (kontrolu) u cilju;
 Nadzor upotrebe odreĎenih frekvencija datih na korišćenje (upotrebu) na osnovu
Pojedinačnih Ovlašćenja u skladu sa uslovima definisanim u Ovlašćenju;
 ObezbeĎenje uslova i sredine gde se resursi radio-frekvencija (frekvencijski kanali)
koriste samo od strane ovlašćenih korisnika;
A UTORITETI R REGULLATIV I K OMUNIKIMEVE E LEKTRONIKE DHE P OSTARE - R APORTI V JETOR PËR VITIN 2012
 Stvaranje povoljnog okruženja i bez smetnji koje će omogućiti funkcionisanje rada
sistema i radio-emitovanih stanica koje se koriste za javne ili privatne svrhe.
 Nadzor operatera, korisnika frekvencijskih opsega koji podnose zahtev za obnovu
ovlašćenja za 2013. god.
 Neprekidan nadzor operatera, korisnika frekvencijskih opsega koji izjavljuju, ne
produžavanje ovlašćenja, odnosno korišćenje radio-frekvencijskih resursa.
 Nadzor graničnih područja sa susednim državama, Crna Gora, Albanija i Makedonija,
kako bi se kontrolisala ispunjenost uslova meĎuinstitucionalnim tehničkih dogovora
postignutih izmeĎu Autoriteta zemalja potpisnica, za korišćenje frekvencijskih resursa
od strane operatera mobilne telefonije za usluge GSM/DCS opsega 900 MHz i 1800
MHz.
 Početak primene /obavljanja merenja nejonizujućih zračenja u cilju nalaza nivoa
zračenja izazvanih emisijom različitih fiksnih i mobilnih radio stanica koje generišu jaka
elektromagnetska polja na nivou zemlje.
 Nadzor i uvažavanje odluka koje donosi Upravni Odbor Autoriteta vezano za korišćenje
frekvencijskih opsega 3.4 -3.6 GHz; 3.6-3.8 GHz i 1.4 -1.5 GHz
 Nadzor i uvažavanje odluka Upravnog Odbora donetih za dalju liberalizaciju usluga
elektronske komunikacije putem dozvole (ovlašćenja) širokopojasnih mobilnih usluga za
licencirane operatere za pružanje GSM usluga primenom tehnologije novih generacija u
postojećim frekvencijskim pojasevima ili novim pojasevima na osnovu ovlašćenja
odobrenih od strane Autoriteta i početka primene tehnologije novih generacija od strane
operatera mobilnih mreža gde će se nadgledati nove mobilne širokopojasne usluge, kao:
UMTS/LTE/idr.
Autoritet, obavljanje inspekcijskog nadzora u toku 2013. god., zahvaljujući organizacionoj
strukturi i profesionalnim resursima koji su odobreni od strane Upravnog Odbora odlukom Br.
309 (Ref. ARKEP Br. Prot. 002/B/13) oslanjajući se i na dosadašnje iskustvo, a naročito od
2011. i 2012. god., kao i procedurama definisanim u Poglavlju XV Zakona o Elektronskim
Komunikacijama, biće zasnovano na metodologiji;
-
Inspekcije opšteg karaktera i
Inspekcije specifične tematike.
Inspekcije opšteg karaktera, biće one inspekcije koje će se voditi pod redovnim nadzorom
obavljanja ovlašćene delatnosti od strane operatera i provajdera usluga elektronske
komunikacije, kao i operatera poštanskih usluga u skladu sa uslovima opštih ovlašćenja, licenci i
odobrenja izdatih od strane Autoriteta, odnosno od strane bivšeg pravnog prethodnika
Regulatorni Autoritet Telekomunikacije (RAT).
ARKEP | Godišnji izveštaj 2012 | |
.
 Razmatranje e analizu svih obaveštenja primljenih od strane Autoriteta za izveštavanje
smetnji od operatera/ovlašćenih korisnika za korišćenje frekvencijskih resursa.
 Razmatranje svih pritužbi podnetih od strane potrošača (krajnjih korisnika) vezano za
kvalitet usluga i pokrivenosti.
 Nadzor prostora teritorije Republike Kosova, vezano za pristupačnost frekvencijskim
resursima od neovlašćenih operatera mobilne – severni deo zemlje.
 Specifični nadzor zahteva i posebnih ovlašćenja prenetih od strane Izvršnog
Menadžmenta.
96
R EGULATORNI A UTORITET ZA E LEKTRONSKE I P OŠTANSKE K OMUNIKACIJE - G ODIŠNJI IZVEŠTAJ 2012
Mandat opštih inspekcija i onih specifičnih biće ubrĎen pojedinačnim administrativnim
odlukama, koje će biti objavljene za stranke koje su predmet inspekcije i objaviće se na veb
stranici Autoriteta u skladu sa važećim Zakonima poštujući odreĎene o čuvanju i neobjavljivanju
poverljivih podataka.
4. Poštanske Usluge
Na tržištu poštanskih usluga, Autoritet je odgovoran za sledeća pitanja i procese;
 Usvajanje i sprovoĎenje uredbi izdatih u skladu sa Zakonom o Poštanskim Uslugama;
 Prihvata prijave za pregled/tretman pružanja poštanskih usluga;
 Izdavanje licenci za obavljanje univerzalnih poštanskih usluga i drugih poštanskih
usluga;
 Donosi odluke o završetku, revokaciji ili prekidu važenja licenci za pružanje poštanskih
usluga;
 Usvaja tarife/cene za univerzalne i rezervisane poštanske usluge;
 OdreĎuje tarife za licenciranje i iznos godišnje naknade (On-off-fee) za pružanje usluga;
 UtvrĎuje stepen/granicu težine za rezervisane usluge;
 Nadgleda primenu tarifa/cena poštanskih usluga i preduzima potrebne mere u slučaju
kršenja od strane poštanskih operatera;
 Rešava nesporazume izmeĎu poštanskih operatera i korisnika/korisnika i poštanskih
operatera;
 Prikuplja podatke/informacije, obaveštenja i dokumentaciju (izveštaje) u/o oblasti
poštanskih usluga i objavljuje ih po potrebi;
 Pruža (daje) usluge stručnih mišljenja i objašnjenja o primeni Zakona o Poštanskim
Uslugama;
Autoritet obavlja svoj mandat regulisanja i nadzora tržišta poštanskih usluga na dva osnovna
načina;
ARKEP | Godišnji izveštaj 2012 |
1) Proaktivno – preuzimanjem inicijative za kontinuirani razvoj tržišta poštanskih usluga;
2) Korektivno – reakcijom na uočena ili primljena obaveštenja o trendovima i
dešavanjima na tržištu poštanskih usluga.
97
Kao deo pro-aktivne komponente, Autoritet prikuplja i objavljuje podatke, obaveštenja i
izveštaje o stanju tržišta poštanskih usluga. Autoritet takoĎe planira ojačavanje i učvršćivanje
svoje pozicije tržišnog regulatora kroz česte kontakte i saradnjom sa provajderima /operaterima
poštanskih usluga na tržištu, i pružanje smernica operaterima poštanskih usluga sa ciljem razvoj
tržišta poštanskih usluga u cilju ostvarenja potpune liberalizacije tržišta.
Korektivna komponenta, vrši se nadzorom (kontrolom) i inspekcijom tržišta na osnovu plana
usvojenog od strane rukovodstva, kao i preduzimanjem mera u pravcu razvoja tržišta poštanskih
usluga u skladu sa Zakonom o Poštanskim Uslugama, razvojnim strategijama i redovnim
godišnjim programom rada Autoriteta.
Godišnji plan kontrole i inspekcije Poštanskih Operatera za 2013. god., je premet kontrole /
inspekcije svakog poštanskog operatera koji pruža poštanske usluge, odnosno svaku tačku /
kancelariju koja pruža poštanske usluge za korisnike poštanskih usluga na čitavoj teritoriji
Republike Kosova.
A UTORITETI R REGULLATIV I K OMUNIKIMEVE E LEKTRONIKE DHE P OSTARE - R APORTI V JETOR PËR VITIN 2012
Fokus kontrole i inspekcija biće zasnovan na;
 Nadgledanje realizacije poštanskih usluga u skladu sa odredbama zakona i drugim
zakonskim aktima;
 Verifikacija izveštavanja poštanskih operatera za tromesečni period i druge obaveza
prema RAEPK-u;
 Kontrola knjiga i različitih dokumenta (knjiga evidencije isporuka, knjiga primanja,
žalbe, itd);
 Verifikacija ugovora/sporazuma zaključenih izmeĎu poštanskih operatera i
biznisa/ekonomskih operatera (E.O) za pružanje poštanskih usluga;
 Verifikacija primene naknada za poštanske usluge i transparentnost prema korisnicima;
 Verifikacija informisanja korisnika o poštanskim uslugama, cenama usluga, i radnom
vremenu; i
 Verifikacija kvaliteta realizacije poštanskih usluga.
Godišnji plan Sektora Poštanskih Usluga obuhvata kontrole i /ili inspekcije u svim regionalnim
centrima (ukupno 7 sedam) navedeni gradovi kao i drugi gradovi koji nisu navedeni na donjoj
tabeli;
BR.
PREDMET
INSPEKCIJSKE
REGION
MESTO, GRAD
KONTROLE
1
Pošta Kosova
Priština
Privatni operateri
Priština
PLANIRANJE
TRAJANJE
KONTROLE
KONTROLE
K II, 2013
5 dana
K II, 2013
3 dana
K II, 2013
3 dana
Kosovo Polje
Podujevo
Obilić, Lipljane
itd.
2
Pošta Kosova
Mitrovica
Privatni operateri
Mitrovica
Srbica
3
Pošta Kosova
Peć
Privatni operateri
Peć
Klina, Istok
Dečane,
4
Pošta Kosova
Đakovica
Đakovica
Orahovac
K II i K III, 2013
3 dana
Prizren
Prizren,
Mališevo
K III, 2013
3 dana
Privatni operateri
5
Pošta Kosova
Privatni operateri
Suva Reka
ARKEP | Godišnji izveštaj 2012 | |
Glogovac
98
R EGULATORNI A UTORITET ZA E LEKTRONSKE I P OŠTANSKE K OMUNIKACIJE - G ODIŠNJI IZVEŠTAJ 2012
6
Pošta Kosova
Uroševac
Privatni operateri
Uroševac
K III, 2013
3 dana
K III – IV, 2013
3 dana
Kačanik
Štimlje
7
Pošta Kosova
Gnjilane
Privatni operateri
Gnjilane
Vitina, Dardana
Fokus i opredeljenost Autoriteta
U 2013. god., Autoritet će se usredsrediti, naročito na sledeća pitanja;
 Izrada nacrta i primena uredbi i drugih propisa u /unutar nadleţnosti Autoriteta;
 Osiguranje primene operativnih uslova od strane operatera sa uslovima licencija
odnosno odredbama zakona;
 Prikupljanje i analiza podataka i stanja /izveštaja trţišta poštanskih usluga;
 Povećano angaţovanje u nadzoru sprovođenja obaveza od strane javnog operatera;
 Sprovođenje plana nadzora (kontrole) i inspekcije i nalaza i preporuka iz izveštaja za
prethodnu godinu, kao i iz pojedinačnih izveštaja.
ARKEP | Godišnji izveštaj 2012 |
Glavne aktivnosti Autoriteta tokom 2013. god
99
BR.
CILJ
AKTIVNOSTI
PERIOD
1
Uspostavljanje standarda
kvaliteta usluga i njihovo
usklađivanje
sa
međunarodnim
standardima
Priprema nacrta rešenja/uredbe,
administracija i javna konsultacija
vezana za kvalitet i standarde
univerzalnih usluga.
1
2
Donošenje Odluke o Pripremanje
nacrta
odluke,
smanjenju stope teţine administracija i javna konsultacija
za rezervisane usluge i usvajanje odluke.
(smanjenje teţine od
trenutne 1 kg)
2
3
Nadzor
trţišta
poštanskih usluga
3
4
Dalji razvoj sektora kroz
 Nacrt i sprovođenje Plana
Inspekcije 2013
 Priprema
periodičnih
izveštaja, godišnjeg izveštaja
o stanju Poštanskog Sektora
 Pohađanje
odabranih
programa
obuke
za
4
A UTORITETI R REGULLATIV I K OMUNIKIMEVE E LEKTRONIKE DHE P OSTARE - R APORTI V JETOR PËR VITIN 2012
stručno osposobljavanje
efektivan nadzor
poštanskih usluga
 Učestvovanje
konferencijama
organizovanim od
TAEX/UPU/CEPT
trţišta
u
strane
5. Zaštita Korisnika
Osnovni regulatorni principi i ciljevi Autoriteta, izmeĎu ostalog, pozivaju na unapreĎenje i
zaštitu interesa i prava korisnika javnih komunikacionih usluga i poštanskih usluga.
Promovisanje (unapreĎenje) interesa korisnika obavlja se od strane Autoriteta;
 Osiguravajući pristup javnim službama komunikacije i poštanskih usluga za sve
korisnike na celoj teritoriji Republike Kosova;
 Promocijom jasnih informacija o cenama, tarifama i uslovima za korišćene usluga;
 Informisanjem i edukacijom korisnika o njihovim pravima i obavezama;
 Razmatrajući i rešavajući zahteve posebnih grupa
(osobe sa ograničenim
sposobnostima, deca, itd);
 Obradom, kontrolom i usklaĎivanjem internih akata operatera sa zakonskim odredbama
i propisima Autoriteta;
 Učešćem u raznim delatnostima različitih institucija i organizacija koje se bave zaštitom
interesa potrošača;
 MeĎunarodnom saradnjom sa meĎunarodnim organizacijama i institucijama koje se
bave interesima korisnika i učešćem u radu tehničkih i stručnih grupa.
 Objavljivanjem podataka i informisanje relevantnih državnih organa.
Navedene aktivnosti za promociju i zaštitu interesa korisnika obavljaju se od strane
funkcionalne komisije imenovane od strane Predsednika Odbora i /ili pravnog organa,
Upravnog Odbora Autoriteta koji imaju mandat i ovlašćenja propisana uredbom za rešavanje
konflikata.
Rad komisija pre svega karakteriše obavljanje dve uloge i mandata;
Rešavanje Konflikata
 Prijem, registracija (protokol) i obrada zahteva za rešavanje nesporazuma (konflikata)
izmeĎu korisnika i operatera javnih komunikacionih usluga i poštanskih usluga i
priprema i / ili dolazi do preporuka za rešavanje nesporazuma /konflikata;
 Obrazovanje i pružanje pomoći korisnicima u toku postupka za rešavanje konflikata;
ARKEP | Godišnji izveštaj 2012 | |
Zaštita prava korisnika obezbeĎuje se primenom pojednostavljenih procedura i olakšanog
pristupa u postupcima rešavanja sporova izmeĎu korisnika i operatera javnih komunikacionih
usluga i poštanskih usluga. Autoritet rešava sporove na osnovu podnetog i kvalifikovanog
zahteva od strane ili strana u interesu.
100
R EGULATORNI A UTORITET ZA E LEKTRONSKE I P OŠTANSKE K OMUNIKACIJE - G ODIŠNJI IZVEŠTAJ 2012
 Omogućavanje da korisnici prime ažurirane podatke o statusu njihovih zahteva
obaveštavanjem putem telefona, ili na veb stranici Autoriteta;
 VoĎenjem evidencije (baze podataka) o žalbama potrošača;
 SaraĎivanjem sa operaterima javnih komunikacionih usluga i poštanskih usluga u
rešavanju žalbi i nesporazuma korisnika.
Prevencija kao zaštita prava korisnika
 Informisanje i edukacija korisnika o njihovim pravima i obavezama;
 Objavljivanje relevantnih informacija i uputstva za korisnike javnih komunikacionih
usluga i poštanskih usluga na veb stranici RAEPK, u novinama, ili na drugi pogodniji
način;
 Obrada, kontrola i predlaganje izmena i dopuna internih akata operatera izdatih u
skladu sa zakonom i propisima Autoriteta;
 Istraživanje, analiza i kontrola usluga koje se nude na tržištu, predlaganje preventivnih
mera za zaštitu prava korisnika i pokretanje kontrola na osnovu žalbi ili vršenjem
nadležnosti po službenoj dužnosti;
 Učešće u radovima stručnih organizovanja i javnih konsultacijama o pravima i zaštiti
prava korisnika;
 Priprema raznih izveštaja za internu i spoljašnju upotrebu;
Fokus i opredeljenost Autoriteta
U 2013. god., Autoritet će se usredsrediti, naročito na sledeća pitanja;
 Nastavljanje i pokretanje novih aktivnosti vezanih za promociju interesa korisnika;
 Jačanje dodatnih preventivnih mera i postupaka naročito uzimajući u obzir, obrazovanje
korisnika u oblicima i modelima sa olakšanim pristupom od strane korisnika;
 Organizacija radionica (workshop-ova) sa operatorima na temama od interesa za prava i
obaveze korisnika;
 Analiza usluga na tržištu vezanih sa ponudama korisnicima, metodologije cena, itd.
ARKEP | Godišnji izveštaj 2012 |
Glavne aktivnosti Autoriteta tokom 2013. god
101
BR.
1
CILJ
Prava korisnika
AKTIVNOSTI
Izrada brošure
korisnika
u
Izrada brošure o
korišćenju interneta
2
Periodično izveštavanje
PERIOD
prava
K II -2013
bezbednom
K II –2013
vezi
Izrada periodičnih izveštaja o
stanju
telekomunikacionog
Neprekidnost
A UTORITETI R REGULLATIV I K OMUNIKIMEVE E LEKTRONIKE DHE P OSTARE - R APORTI V JETOR PËR VITIN 2012
sektora
Objavljivanje tromesečnog
elektronskog biltena
Neprekidnost
Priprema izveštaja za Cullen
International
6. Unapređenje kapaciteta Autoriteta
Autoritet je neprekidno angaţovan u pravcu konsolidacije regulatornog kapaciteta u skladu sa
zahtevima razvoja trţišta i zahtevima koji proizilaze iz matičnih Zakona i dokumenta Politika
Sektora Elektronske Komunikacije, povećanoj efikasnosti i transparentnosti njegovog rada,
unutar ograničenja, izazova i specifičnosti koji karakterišu trenutno okruţenje, kroz bolju i
napredniju organizaciju, definisanje i kompjuterizaciju poslovnih procesa, unapređenje
mehanizama unutrašnje kontrole, uspostavljajući stabilan i integrisan sistem informacionih
sistema orijentisanih na platforme bazirane na napredne programe, postavljajući aktivne
mehanizme međunarodne saradnje, i posebno unapređenjem znanja i veštine svojih zaposlenih.
6.1. Međunarodna Saradnja
Tokom 2013. god., Autoritet će u saradnji i koordinaciji sa Ministarstvom za ekonomski razvoj i
Ministarsvo Spoljnih Poslova se zalagati u dalju internacionalizaciju Autoriteta, odnosno
nacionalne regulatorne institucije Republike Kosova sa organizacijama i institucijama tehničkoregulatornog karaktera gde članstvo nije uslovljeno trenutnim političkim statusom Republike
Kosova. Autoritet će u saradnji i koordinaciji sa drţavnim institucijama Republike Kosova
unaprediti status priprema i ispunjavanja administrativnih obaveza koje proizilaze
ispunjavanju cilja za obezbeđenje drţavnog koda interneta poznatog kao Glavni Domen
Interneta (ccTLD i gTLD) odnosno članstvo u ICANN i IANA. Autoritet će, takođe unutar
institucionalnih obaveza uključujući i proces tehničkog dijaloga, unaprediti status priprema za
usaglašenost postupaka i uslova za podnošenje dokumentacije zahtevane za drţavni kod
telefonije i pozivne znakove od strane institucija kao što su ITU, CEPT, itd.
ARKEP | Godišnji izveštaj 2012 | |
I tokom 2013. god., Autoritet će nastaviti sa svojim aktivnostima razmene iskustava sa srodnim
regulatornim organima na trţištu zemalja sa kojima je Autoritet postigao sporazum o saradnji i
drugim Autoriteti ma zemalja Evropske Unije kroz različite programe, naročito kroz
mehanizme tehničke pomoći poznate kao programe /misije TAIEX, twinning programme, itd.
Sa svrhom i posvećenošću ka implementaciji najboljih praksi u stvarnosti i protiv specifikacija
kosovskog trţišta.
102
R EGULATORNI A UTORITET ZA E LEKTRONSKE I P OŠTANSKE K OMUNIKACIJE - G ODIŠNJI IZVEŠTAJ 2012
Autoritet, će i tokom 2013. god. Nastaviti sa podrškom pruţenoj Udruţenju Radio Amatera
Kosova sa fokusom na nadzor i praćenje ispunjavanje kriterijuma za članstvo URAK-a u
Međunarodno Udruţenje Radio Amatera (MURA).
Fokus i opredeljenost Autoriteta
U 2013. god., Autoritet će se usredsrediti, naročito na sledeća pitanja;
 Konsolidacija, usklađivanje i efektivna primena regulatornog okvira;
 Proučavanje i razumevanje novog regulatornog okvira Evropske unije sa naglaskom i
fokusom na dobijanje iskustva u regulaciji mreţa novih generacija (NGN);
 Aplikacija za podršku novim programima iz mehanizama kao; TAIEX, IPA, itd.
 Implementaciju odobrenih programa TAIEX tokom 2012-2013 god.;
 Nastavak pruţanja doprinosa/učešća u programu Evropske Unije za nadzor trţišta
zemalja koje teţe članstvu u EU, realizovanog od strane Cullen International;
 Nastavak aktivnosti koordinacije za obezbeđenje/dobijanje drţavnih kodova i pozivnih
signala;
 Postizanje tehničkog sporazuma sa ostalim zemljama u regionu za usklađivanje
upotrebe radio-frekvencijskih opsega u graničnim oblastima kao i nadgledanje
sprovođenja postignutih tehničkih sporazuma.
Glavne aktivnosti Autoriteta tokom 2013. god
BR.
1
CILJ
Kod telefonije
AKTIVNOSTI
PERIOD
Projektovanje/popunjavanje
dokumentacije
neophodne za članstvo i odreĎivanje nosioca
Koordinacija poslova sa zainteresovanim
strankama i domaćim institucijama
ARKEP | Godišnji izveštaj 2012 |
2
103
Kod interneta
Projektovanje potrebne dokumentacije i
postupaka za prijavu Kosova na IANA/ICANN
za dobijanje ccTLD i gTLD
Pripremanje osoblja/specijalizacija u skladu sa
potrebama za upravljanje registrom ccTLD i
gTLD
Kreiranje registra
3
Članstvo u relevantne
institucije
Priprema
planova
i
projektovanje
dokumentacije neophodnih za članstvo u
institucije regulatorno tehničkog karaktera
4
SprovoĎenje projekata
SprovoĎenje
projekata
TAIEX
odobrenih
A UTORITETI R REGULLATIV I K OMUNIKIMEVE E LEKTRONIKE DHE P OSTARE - R APORTI V JETOR PËR VITIN 2012
TAIEX-a
2012. god.
Prijava za nove projekte
6.2.Razvoj i unapređenje stručnosti i modernizacije
Autoritet će podržavajući odobrenja usvojena od strane osnivača za povećanje organizacione
strukture, tokom prvog tromesečja 2013. god., popuniti četiri nove pozicije u svrhu primene
Zakona, godišnjeg plana rada i strateških i operativno razvojnih planova Autoriteta.
Autoritet, je po rešenju Br. 309 usvojio novu organizacionu strukturu koja je u skladu za
zahtevima Zakona, regulatornim okvirom EU od 2009. god., za bolju i efektivniju regulaciju
(Direktiva 2009/140/EC) i nastaviće sa jačanjem kompetencije i osposobljavanja kroz programe
kvalifikacije (obuke) za svoje osoblje, postavljajući zatevima i obavezama datum pred osnivačem
za osposobljavanje tehničkog osoblja za administraciju postupaka i ispunjenje uslova za
uzimanje na administraciju Glavnog domena interneta (ccTLD-a i gTLD-a). Autoritet će, kao i
svake godine, usvojiti i sprovesti interni plan fleksibilnog karaktera za aktivnosti obuke,
studijske posete, učešće na radovima stručnih konferencija, plan koji će se podložiti
periodičnom razmatranju.
Autoritet će i dalje obraćati veću pažnju brzim tehnološkim promenama (tehnološke
konvergencije), koje kao što je poznato predstavljaju izazov za sve učesnike na tržištu
komunikacija, kao i iz perspektive regulisanja.
Aktivnosti i delatnost regulatornog autoriteta u tesnoj su vezi sa obimom, obrazovanjem i
kvalitetom profesionalnih resursa Autorieta i stalnom potrebom za nadzor i procenu složenih
stručnih pitanja (tržišta komunikacionih i poštanskih delatnosti), ekonomskih i pravnih pitanja.
Izvršni Menadžment Autoriteta treba stalno brinuti o unapreĎenju i povećanju znanja i
kompetencija svojih zaposlenih, izmeĎu ostalog, kroz podršku stručnih istraživanja podreĎenih
o temama od interesa za razvoj relevantnih tržišta, stručnih projekata sa istraživačkim, učešćem
u naučnim radovima na konferencijama, radionicama itd., kako bi se unapredile pojedinačne
kompetencije, ali i organizativne institucije Autoriteta.
U 2013. god., Autoritet će se usredsrediti, naročito na sledeća pitanja;
 ObezbeĎenje podrške i partnernstva za dugoročnu obuku tehničkih službenika koji će se
angažovati od strane Autoriteta za administraciju postupaka vezanih za ccTLD/gTLD-a;
 Promovisanje obrazovanja i interdisciplinarnog pristupa (tehničko/komunikaciono
obrazovanje, ekonomsko i pravno) kako bi se rešili problemi /regulatorna pitanja;
 Nadzor i razvoj novih tehnologija i njihovog uticaja na razvoj mreža i usluga sa posebnim
fokusom na jačanje regulatorne kompetencije i znanja;
 Problemi ubrzanih i uravnoteženih razvoja internet usluga i širokopojasnih usluga i
razvoj aplikacija i usluga zasnovanih na tehnologiji BWA u Republici Kosova.
ARKEP | Godišnji izveštaj 2012 | |
Fokus i opredeljenost Autoriteta
104
R EGULATORNI A UTORITET ZA E LEKTRONSKE I P OŠTANSKE K OMUNIKACIJE - G ODIŠNJI IZVEŠTAJ 2012
U cilju realizacije gore navedenih aktivnosti i projekata Autoritet treba nastaviti tražiti
omogućavanje stvaranja optimalnih uslova i resursa stručnog i tehničkog osoblja, na nivo
predviĎen i predstavljen organizacionom strukturom odobrenom rešenjem Br. 309 koja na
osnovu kadarskih zahteva, odnosno broja stručnih radnika i tehničke i administrativne podrške
odnosi se na uspostavljanje i unapreĎenje strukture u oko 42 do 45 radnika do kraja 2015. god.,
od kojih zbog prirode posla oko 80% njih biće /jesu stručni radnici.
Trenutno Autoritet, kao što pokazuje Evropska Komisija preko izveštaja o napretku, nema
neophodne i dovoljne stručne resurse da na nezavisan način i bez podrške i ekspertize
postignute kroz donatorske programe sprovede sve programe navedene u planu rada.
Autoritet, će se naročito usredsrediti na definisanju potreba za unapreĎenjem kvalifikacija
postojećih resursa i njihovom proporcionalnom zalaganju na osnovu postojećih sposobnosti i
stručnosti svojih radnika obezbeĎujući što pravilniju raspodelu zalaganja i odgovornosti svojih
zaposlenika.
Da bi se zadovoljiće trenutne potrebe tokom 2013. god., u obimu raspoloživih sredstava
predviĎa se angažovanje dvoje službenika NE karijere za/sa ugovorima usluga za odreĎeni
vremenski period, a sve sa ciljem da se optimizuje korišćenje platformi i baza podataka kojima
raspolaže Autoritet, kao i prema potrebi pokretanja odreĎenih procedura za angažovanje
spoljnih konsultanata za razvoj dokumentacije za neke od ključnih ciljeva predviĎenih
razvijenim planom programa rada za 2013. god.
Autoritet će, tokom 2013. god., u svetlu napora za konsolidaciju procesa, unapreĎenje postupka
interne kontrole, kao i porasta interne efikasnosti unapreĎenjem i definisanjem postupaka i
procesa, u toku projekta za uspostavljanje, implementaciju i sertifikovanje od strane TUV
NORD CERT za Upravljanje Sistemom Kvaliteta u skladu sa zahtevima standarda EN ISO
9001:2008, početi postupke uspostavljanja, implementacije i akreditacije, odnosno
sertifikovanje prema standardu ISO 27001, kao suštinska potreba za bezbednost upravljanja
informacijom i obezbeĎenjem potrebne regulatorne i zakonske jasnoće.
ARKEP | Godišnji izveštaj 2012 |
6.3. Aktivnosti Nadzora
105
Nadzor nad sprovoĎenjem zadataka (aktivnosti) Autoriteta vršiće šefovi odeljenja, šefovi sektora
poštanskih usluga i kancelarija tehničkih jedinica unutar Autoriteta, projekt menadžera i
nadzornika kapitalnih projekata, kao i Predsednika Funkcionalnih Komisija ili Radnih Grupa
odreĎenih od strane Predsednika Odbora, odgovoran je za njihovo sprovoĎenje kao što je
navedeno u razvijenom planu rada za 2013. god.
Rezultati nadzora trebaju redovno biti izveštavani mesečno na redovnim sastancima
menadžmenta upravljanim od strane Izvršnog Direktora, koji zatim na redovnoj šestomesečnoj
osnovi ili/i na osnovu zahteva većine članova odbora predstavlja rezultate.
A UTORITETI R REGULLATIV I K OMUNIKIMEVE E LEKTRONIKE DHE P OSTARE - R APORTI V JETOR PËR VITIN 2012
ANEKS B
GODIŠNJI PROGRAM RADA ZA 2013 GODINU
DEO SEKUNDARNOG ZAKONODAVSTVA
Normativni Regulatorni Akti
ODELJENJE ZA UPRAVLJANJE FREKVENCIJAMA
ODELJENJE ZA RADIO PRAĆENJE I INSPEKCIJU
BR.
(TACKE 1- 4; 6-8)
(TACKE 5 & 9)
OPIS DELOVANJA
PERIOD
NOVI AKT I
1.
Usvajanje plana korišćenja radio frekvencijskih kanala
K I /2013
2.
Usvajanje tehničkog sporazuma o harmonizaciji uslova i načela za
korišćenje radio frekvencija u pojaseve 900 MHz i 1800 MHz od operatora
GSM mreţa i DCS1800 u graničnoj oblasti sa autoritetom elektronske
komunikacije (AEC) Makedonija.
K I /2013
3.
Izrada razvojnih planova radio komunikacija za otvaranje pojaseva radio
frekvencijskog spektra
K II / 2013
npr. pojasi 3.4 – 3.6 MHz i 3.6 - 3.8 MHz
4.
Izrada Uredbe o davanju (određivanju) i korišćenju (upotrebi) resursa
elektronskih komunikacija- radio frekvencija (kanala)
5.
Izrada Uredbe o radio-praćenju
April - Maj /
2013
K II /2013
6.
Usklađivanje Uredbe o radio amaterskim uslugama
K I /2013
7.
Usklađivanje Uredbe o radio opremi za koje nije potrebno (pojedinačno
ovlašćenje za korišćenje)
K II/ 2013
8.
Usklađivanje Uredbe za dodelu na korišćenje frekvencijskih resursa
(pojedinačna ovlašćenja)
Mart – Maj /
2013
9.
Usklađivanje Uredbe o inspekcijama obavljenih od strane autoriteta
K II / 2013
ARKEP | Godišnji izveštaj 2012 | |
USKLAĐIVANJE POSTOJEĆIH AKTA SA ODREDBAMA ZEK
106
R EGULATORNI A UTORITET ZA E LEKTRONSKE I P OŠTANSKE K OMUNIKACIJE - G ODIŠNJI IZVEŠTAJ 2012
ODELJENJE ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE
BR.
OPIS DELOVANJA
PERIOD
NOVI AKT I
1.
Nacrt Uredbe o uplatama za nadzor trţišta elektronskih komunikacija
K I /2013
2.
Nacrt Uredbe o opštim ovlašćenjima
K II /2013
3.
Nacrt Uredbe o instalaciji i korišćenju mreţa elektronskih komunikacija
K II /2013
4.
Nacrt Uredbe o zaštiti javnih mreţa elektronskih komunikacija
K II /2013
5.
Nacrt Uredbe o utvrđivanju univerzalne usluge
K II /2013
6.
Nacrt Uredbe o standardima pruţanja usluga i mreţa elektronskih
komunikacija
K II /2013
7.
Nacrt Uredbe o uslovima i postupcima za sprovođenje “Nacionalnog
Plana numeracije”
K II /2013
8.
Nacrt Uredbe o podeli računa
K III /2013
9.
Nacrt Uredbe o pokazateljima kvaliteta
K II /2013
10.
Nacrt Uredbe o prenosu brojeva
K III /2013
11.
Nacrt Uredbe o pruţanju pomoći od strane provajdera usluga
K III /2013
Nacrt Uredbe o obračunu gubitka (Fond za univerzalne usluge)
K IV /2013 => u
nastavku
12.
ARKEP | Godišnji izveštaj 2012 |
USKLAĐIVANJE POSTOJEĆIH AKTA SA ODREDBAMA ZEK
107
14.
Usklađivanje uredbe o pravu na put i zajedničko korišćenje
infrastrukture
K I /2013
15.
Usklađivanje tehničke uredbe o usaglašenosti opreme (RTTE)
K I/ 2013
16.
Usklađivanje uredbe o LLU
Usklađivanje Uredbe o LLU
K II / 2013
17.
Usklađivanje Uredbe za analizu trţišta i određivanje OFNT
K II / 2013
18.
Usklađivanje Uredbe za obezbeđivanje pristupa
K II / 2013
19.
Usklađivanje uredbe o Interkonekciju
K II / 2013
A UTORITETI R REGULLATIV I K OMUNIKIMEVE E LEKTRONIKE DHE P OSTARE - R APORTI V JETOR PËR VITIN 2012
PRAVNO ODELJENJE
BR.
OPIS DELOVANJA
PERIOD
NOVI AKT I
1.
Nacrt Uredbe o postupku postavljanja ekonomskih sankcija
K I /2013
Nacrt Uredbeo postpcima uspostavljanja ekonomskih sankcija
2.
Nacrt Statuta i unutrašnjeg pravilnika
K I / 2013
3.
Nacrt Uredbe za obradu ličnih i zakonskih podataka (privatnosti)
K II /2013
4.
Nacrt Uredbe o postupcima rešavanja sporova
K III /2013
USKLAĐIVANJE POSTOJEĆIH AKTA SA ODREDBAMA ZEK
5.
Nacrt i izmena i dopuna memoranduma o saradnji (MoU) sa;
6.
- Nezavisnom komisijom za medije
- Autoritet konkurencije
- MTI /Drţavni inspektorat za zaštitu neprehrambenih proizvoda
(Kancelarija za zaštitu prava potrošača
- Agencija za zaštitu ličnih podataka
- Carine Kosova
Usklađivanje Uredbe o registraciji pretplatnika
K II /2013
7.
Usklađivanje Uredbe o javnim konsultacijama
K II /2013
8.
Izmena i dopuna licenca operatora mobilnih mreţa
KI-II/2013
KI-K
II/2013
SEKTOR POŠTANSKE SLUŢBE
BR.
OPIS DELOVANJA
PERIOD
1.
Rešenje o smanjenju stope teţine za rezervisane usluge (smanjenje teţine
od trenutno 1 kg)
K II /2013
2.
Stvaranje standarda kvaliteta
međunarodnim standardima
K II /2013
usluga
i
njihovo
usklađivanje
sa
ARKEP | Godišnji izveštaj 2012 | |
NOVI AKT I
108
R EGULATORNI A UTORITET ZA E LEKTRONSKE I P OŠTANSKE K OMUNIKACIJE - G ODIŠNJI IZVEŠTAJ 2012
ANEKS C
Licence
1
1
Licenca za usluge fiksne telefonije
30.07.2004
2
1
Licenca za telekomunikacione usluge Mobile-GSM
30.07.2004
3
1
Ovlašćenje za pruţanje internet usluga
18.05.2005
4
4
1
Licenca za usluge sa dodatnom vrednošću
31.01.2012
5
1
2
Ovlašćenje za pruţanje internet usluga
18.05.2005
2
2
Licenca za usluge fiksne telefonije
08.09.2006
3
2
Licanca za telekomunikacionih usluga Mobile-GSM
06.03.2007
8
4
1
Licenca za međunarodne telekomunikacionih usluga
26.03.2007
9
5
2
Licenca za usluge sa dodatnom vrednošću
26.03.2007
18.05.2005
Br
Preduzeća
Br. Licenca
Regjistri i Ndërmarrjeve të Liçensuar nga ARKEP për Operimin e Rrjetave dhe
ofrimin e Shërbimeve Telekomunikuese Publike
Licencirano preduzeće
1
2
3
1
Pošta i telekomunikacija
Kosovo d.d.
6
7
2
IPKO Telecomunication
LLC
3
Kujtesa.net LLC
1
3
Ovlašćenje za pruţanje internet usluga
11
4
N.T.SH. Media Projekt
1
3
Licenca za usluge sa dodatnom vrednošću
5
Aurora Israphone sh.p.k
1
2
Licenca za međunarodne telekomunikacione usluge
18.07.2006
2
4
Licenca za usluge sa dodatnom vrednošću
18.07.2006
6
TVN Cablenet sh.p.k.
1
4
Licenca za internet usluge
19.01.2007
1
5
Licenca za internet usluge
09.05.2007
2
3
Licenca za međunarodne telekomunikacione usluge
09.05.2007
3
1
Licenca za čvorove i opremu međunarodne telekomunikacije
09.05.2007
18
4
5
Licenca za usluge sa dodatnom vrednošću
09.05.2007
19
1
6
Licenca za internet usluge
18.05.2007
2
4
Licenca za međunarodne telekomunikacione usluge
18.05.2007
3
2
Licenca za čvorove i opremu međunarodne telekomunikacije
18.05.2007
4
6
Licenca za usluge sa dodatnom vrednošću
18.05.2007
13
14
15
16
17
ARKEP | Godišnji izveštaj 2012 |
Datum
licence
10
12
109
Vrsta licencirane/ovlašćene usluge
20
21
7
8
IPSWISS sh.p.k.
V.I.P. Trading & Albi
22
14.10.2005
11.03.2011
23
9
Kristal Services
1
7
Licenca za usluge sa dodatnom vrednošću
13.06.2007
24
10
Call Center Kosova sh.p.k.
1
8
Licenca za usluge sa dodatnom vrednošću
13.06.2007
Br. Licenca
Br
Preduzeća
Licence
A UTORITETI R REGULLATIV I K OMUNIKIMEVE E LEKTRONIKE DHE P OSTARE - R APORTI V JETOR PËR VITIN 2012
25
11
ZERO POZITIVE
1
9
Licenca za usluge sa dodatnom vrednošću
07.09.2007
26
12
Broadband Kosova
1
7
Licenca za internet usluge
06.11.2007
27
13
MEDIA PLUS
1
10
Licenca za usluge sa dodatnom vrednošću
28
14
N.SH.T. ATI-KOS
1
8
Licenca za internet usluge
14.12.2007
29
15
MCMnet
1
9
Licenca za internet usluge
20.03.2008
30
16
Dardafon.net LLC
1
1
Licenca za usluge MVNO (Mobile Virtual Network
Operator)
12.06.2008
31
17
Dukagjini
Telecommunications
sh.p.k.
1
2
Licenca za usluge MVNO (Mobile Virtual Network
Operator)
24.06.2008
18
N.P.SH. ARTMOTION
1
10
Licenca za internet usluge
09.07.2008
2
3
Licenca za čvorove i opremu međunarodne telekomunikacije
09.07.2008
34
19
GROTING sh.p.k.
1
11
Licenca za usluge sa dodatnom vrednošću
19.08.2008
35
20
Initial Services
1
12
Licenca za usluge sa dodatnom vrednošću
21.08.2008
21
ALBAMEX sh.p.k.
1
4
Licenca za čvorove i opremu međunarodne telekomunikacije
13.10.2008
1
13
Licenca za usluge sa dodatnom vrednošću
13.10.2008
38
22
GRAND MEDIA
1
14
Licenca za usluge sa dodatnom vrednošću
03.11.2008
39
23
FAST EUROPE VENTURES
LLC
1
15
Licenca za usluge sa dodatnom vrednošću
10.12.2008
1
3
Licenca za usluge fiksne telefonije
02.02.2009
2
5
Licenca za međunarodne telekomunikacione usluge
Ndërkombëtare
02.02.2009
3
5
Licenca za čvorove i opremu međunarodne telekomunikacije
02.02.2009
33
36
37
40
41
42
24
Konet sh.p.k
Vrsta licencirane/ovlašćene usluge
Datum
licence
03.12.2007
ARKEP | Godišnji izveštaj 2012 | |
32
Licencirano preduzeće
110
Br. Licenca
Br
Preduzeća
Licence
R EGULATORNI A UTORITET ZA E LEKTRONSKE I P OŠTANSKE K OMUNIKACIJE - G ODIŠNJI IZVEŠTAJ 2012
43
25
ITS
1
11
Licenca za internet usluge
08.12.2009
44
26
Automatika
1
16
Licenca za usluge sa dodatnom vrednošću
29.01.2010
45
27
Telcom International Group
1
12
Licenca za internet usluge
09.03.2010
46
28
ITT DINO
1
13
Licenca za internet usluge
22.03.2010
47
29
LEELOO
1
17
Licenca za usluge sa dodatnom vrednošću
22.04.2010
48
30
Operatorico sh.p.k.
1
18
Licenca za usluge sa dodatnom vrednošću
12.11.2010
49
31
NTH Media sh.p.k
1
19
Licenca za usluge sa dodatnom vrednošću
14.12.2010
50
32
Pronto Kompjuteri d.o.o.
1
20
Licenca za usluge sa dodatnom vrednošću
14.03.2011
51
33
N.SH. New Promotion-K
1
21
Licenca za usluge sa dodatnom vrednošću
31.03.2011
52
34
N.SH. MEBI
Communication
1
14
Licenca za usluge interneta na regionalnom nivou/ Peć
01.04.2011
35
Kosova Communications
sh.p.k.
1
6
Licenca za čvorove i međunarodne telekomunikacione
opreme
05.04.2011
2
6
Licenca za međunarodne telekomunikacione usluge
05.04.2011
53
ARKEP | Godišnji izveštaj 2012 |
54
111
Licencirano preduzeće
Vrsta licencirane/ovlašćene usluge
Datum
licence
55
36
N.SH. Drinia Net
1
15
Licenca za usluge interneta na regionalnom nivou/ Prizren
19.04.2011
56
37
N.T.SH. KAYALAR
1
22
Licenca za usluge sa dodatnom vrednošću
22.04.2011
57
38
N.T.SH. Elcom - F
1
16
Licenca za usluge interneta na regionalnom nivou/ Peć
27.04.2011
58
39
N.T. Orange Net
1
17
Licenca za usluge interneta na regionalnom nivou/ Gnjilane
27.04.2011
59
40
Cacttus
1
23
Licenca za usluge sa dodatnom vrednošću
28.04.2011
[email protected]
42
N.T.SH. NEGENETI
63
43
64
1
18
Licenca za usluge interneta na regionalnom nivou/ Prizren,
Peć
29.04.2011
1
19
Licenca za usluge interneta na nacionalnom nivou
06.05.2011
2
24
Licenca za usluge sa dodatnom vrednošću
06.05.2011
Urban Tech sh.p.k.
1
20
Licenca za usluge interneta na regionalnom nivou
/Mitrovica
11.05.2011
44
Kosovaonline sh.p.k
1
21
Licenca za usluge interneta na regionalnom nivou/ Prizren
11.05.2011
65
45
D.T.SH. CONNECT-ISP
1
22
Licenca za usluge interneta na regionalnom nivou/ Prizren
11.05.2011
66
46
N.SH. Surf 4 Fun
1
23
Licenca za usluge interneta na regionalnom nivou
/Mitrovica
17.05.2011
67
47
N.T.P Ardi
1
24
Licenca za usluge interneta na regionalnom nivou
/PRIŠTINAs,Mitrovica
23.05.2011
68
48
N.T.SH. A-Net
1
25
Licenca za usluge interneta na regionalnom nivou/ Gnjilane
24.05.2011
69
49
N.T.SH. OAZA
1
26
Licenca za usluge interneta na regionalnom nivou/ Prizren
27.05.2011
70
50
N.P.SH. Syri i Yllit
1
27
Licenca za usluge interneta na regionalnom nivou/ Gnjilane
31.05.2011
71
51
Tel Communications LLC
1
28
Licenca za usluge interneta na regionalnom nivou/ Prizren
07.06.2011
72
52
Arb Market sh.p.k.
1
29
Licenca za usluge interneta na regionalnom nivou/ Peć
10.06.2011
73
53
N.SH.T. Jakova Phone
1
25
Licenca za usluge sa dodatnom vrednošću
10.06.2011
74
54
N.T.SH. KOSPROD
1
30
Licenca za usluge interneta na nacionalnom nivou
15.06.2011
75
55
N.P. Kosova Phone
1
26
Licenca za usluge sa dodatnom vrednošću
21.06.2011
76
56
N.T.SH. Watt Electronic
1
31
Licenca za usluge interneta na regionalnom nivou/ Peć
29.06.2011
77
57
N.T. Banana
1
32
Licenca za usluge interneta na regionalnom nivou/ Peć
06.07.2011
61
62
Licencirano preduzeće
Vrsta licencirane/ovlašćene usluge
Datum
licence
ARKEP | Godišnji izveštaj 2012 | |
41
Licence
Br
60
Preduzeća
Br. Licenca
A UTORITETI R REGULLATIV I K OMUNIKIMEVE E LEKTRONIKE DHE P OSTARE - R APORTI V JETOR PËR VITIN 2012
112
113
Br. Licenca
Br
Preduzeća
Licence
ARKEP | Godišnji izveštaj 2012 |
R EGULATORNI A UTORITET ZA E LEKTRONSKE I P OŠTANSKE K OMUNIKACIJE - G ODIŠNJI IZVEŠTAJ 2012
78
58
N.T.SH. Albalink
1
33
Licenca za usluge interneta na regionalnom nivou
/Mitrovicë
11.07.2011
79
59
N.Sh.T. DioniNet
1
34
Licenca za usluge interneta na regionalnom nivou/ Prizren
22.07.2011
80
60
N.Sh. B-Net
1
35
Licenca za usluge interneta na regionalnom nivou/ Peć
16.08.2011
81
61
D.SH. SMANI NET
1
36
Licenca za usluge interneta na regionalnom nivou/ Prizren
23.08.2011
82
62
N.Sh.T. MerrJep Com
1
27
Licenca za usluge sa dodatnom vrednošću
29.08.2011
83
63
N.Sh.T. Kadria - Net
1
37
Licenca za usluge interneta na regionalnom nivou/ Peć
20.09.2011
84
64
N.Sh. VERDH
1
28
Licenca za usluge sa dodatnom vrednošću
03.10.2011
85
65
ComNet sh.p.k.
1
38
Licenca za usluge interneta na regionalnom nivou/ Gnjilane
21.11.2011
86
66
N.SH.T "Spring"
1
29
Licenca za usluge sa dodatnom vrednošću
28.12.2011
87
67
N.P. "Metrolink Wireless"
1
39
Licenca za usluge interneta na regionalnom nivou
/Mitrovicë
05.03.2012
88
68
N.SH.T "Elektra"
1
40
Licenca za usluge interneta na regionalnom nivou /Gnjilane
12.04.2012
89
69
N.T.P. "Galaktika"
1
41
Licenca za usluge interneta na regionalnom nivou /Prizren
23.04.2012
90
70
I.T."Kosova Net"
1
42
Licenca za usluge interneta na regionalnom nivou /Gnjilane
19.04.2012
91
71
N.T.Sh. "Trioneti"
1
43
Licenca za usluge interneta na regionalnom nivou
/Mitrovicë
24.04.2012
92
72
S.Z.R. "Prizma"
1
44
Licenca za usluge interneta na regionalnom nivou /Priština
07.05.2012
93
73
ITBM Group LLC
1
45
Licenca za usluge interneta na regionalnom nivou /Gnjilane
11.05.2012
94
74
Eurina sh.p.k.
1
46
Licenca za usluge interneta na regionalnom nivou
/Mitrovica
18.05.2012
Licencirano preduzeće
Vrsta licencirane/ovlašćene usluge
Datum
licence
Br. Licenca
Br
Preduzeća
Licence
A UTORITETI R REGULLATIV I K OMUNIKIMEVE E LEKTRONIKE DHE P OSTARE - R APORTI V JETOR PËR VITIN 2012
95
75
Fiberlink sh.p.k.
1
47
Licenca za usluge interneta na regionalnom nivou
/Mitrovicë
09.07.2012
96
76
PR - Communication sh.p.k
1
30
Licenca za usluge sa dodatnom vrednošću
11.07.2012
97
77
Vista
1
48
Licenca za usluge interneta na nacionalnom nivou
18.07.2012
98
78
Fine Line Group LLC
1
31
Licenca za usluge sa dodatnom vrednošću
31.07.2012
99
79
KTTN LLC
1
1
Licenca za usluge telekomunikacione infrastrukture
28.09.2012
100
80
N.Sh. 'ISP - PLANET'
1
49
Licenca za usluge interneta na regionalnom nivou /Prizren
23.10.2012
101
81
N.Sh. "ART-NET 1"
1
50
Licenca za usluge interneta na regionalnom nivou
/PRIŠTINA
24.10.2012
102
82
"TERA KOSOVA" SH.P.K
1
32
Licenca za usluge sa dodatnom vrednošću
05.11.2012
103
83
N.T.Sh. “EGC”
1
51
Licenca za usluge interneta na regionalnom nivou /Prizren
14.11.2012
Vrsta licencirane/ovlašćene usluge
Licenca za usluge fiksne telefonije
3
Licenca za usluge mobilne telekomunikacije (MNO)
Licenca za usluge mobilne telekomunikacije (MVNO)
2
Licenca za usluge sa dodatnom vrednošću
32
Licenca za usluge interneta
51
Licenca za usluge međunarodne telekomunikaicje
6
Licenca za čvorove i opremu međunarodne telekomunikacije
6
Licenca za usluge telekomunikacione infrastrukture
1
Ukupno
Datum
licence
2
103
ARKEP | Godišnji izveštaj 2012 | |
Licencirano preduzeće
114
R EGULATORNI A UTORITET ZA E LEKTRONSKE I P OŠTANSKE K OMUNIKACIJE - G ODIŠNJI IZVEŠTAJ 2012
ANEKS D
Spisak licenci izdatih tokom 2011 godine za operatore i korisnike radio
frekvencija
BR.
SKI POJAS
ROJET E NDERIT DOO
UHF
2
NTSH RADIO TAXI ROYAL
UHF
3
QKMF UROŠEVAC
VHF
4
NTSH CACI
UHF
5
ENK INVEST GROUP DD
UHF
6
WDG DD
7
BR.
LICENC
E
BR. I VRSTA
KANALA
LOKACIJA
NAPOMENA
11/01/036
7
11/01/037
5
11/01/029
9
1 (S)
PRIŠTINA
1 (S)
PEĆ
USLUGE
OSIGURANJA
USLUGE RADIO TAXI
1 (S)
UROŠEVA
C
USLUGE
AMBULANCE
1 (S)
MITROVIC
A
PRIŠTINA
USLUGE RADIO TAXI
VHF
UHF
11/01/037
3
11/01/033
2
11/02/011
6
1 (H)
2 (S)
OBILIĆ
DREJTORIA PER SHPE
UROŠEVAC
NNP SHKOZA
VHF
11/01/139
1 (H)
UHF
1 (S)
PRIVATNO PREDUZEĆERADIO
TAXI LULI
GRUPA KOHA DOO KOHA
VISION
VHF
11/01/037
4
11/02/000
9
11/01/042
3
UROŠEVA
C
PRIŠTINA
1 (S)
GNJILANE
6 (S)
PRIŠTINA
MIKROTALASNA
MREŢA ZA PRENOS
SIGNALA V/A
11
RADIO TELEVIZIJA KOSOVO
SHF
11/01/042
5
14 (S)
PRIŠTINA
MIKROTALASNA
MREŢA ZA PRENOS
SIGNALA V/A
12
RADIO TELEVIZIJA KOSOVO RADIO
UHF
11/01/042
5–I
3 (S)
PRIŠTINA
MIKROTALASNA
MREŢA ZA PRENOS
SIGNALA V/A
13
COMPANY 21 DOO RADIO
TELEVIZIJA 21
SHF
11/01/042
4
8 (S)
PRIŠTINA
MIKROTALASNA
MREŢA ZA PRENOS
SIGNALA V/A
14
GMDS DOO
SHF
11/01/043
9
1 (D)
PRIŠTINA
SATELITSKO
EMITOVANJE
15
RADIO TELEVIZIJA KOSOVO VSAT
SHF
11/01/044
1
1 (D)
PRIŠTINA
SATELITSKO
EMITOVANJE
16
KEK
VHF
11/02/014
7
3 (S)
18 (H)
PRIŠTINA
KOMUNIKACIJA
OSOBLJA
17
KEK (UHF)
UHF
1 (S)
PRIŠTINA
18
NPSH TREPĈA
UHF
1 (S)
NSH FORCA
UHF
1 (S)
MITROVIC
A
VUĈITRN
KOMUNIKACIJA
OSOBLJA
USLUGE RADIO TAXI
19
20
QKMF LIPLJANE
VHF
11/01/039
9
11/02/027
0
11/02/035
4
11/02/008
5
1 (S)
LIPLJANE
9
10
ARKEP | Godišnji izveštaj 2012 |
FREKVENCIJ
1
8
115
OPERATOR
SHF
1 (S)
USLUGE
OSIGURANJA
USLUGE
OSIGURANJA
HITNE USLUGE
KOMUNIKACIJA
OSOBLJA
USLUGE RADIO TAXI
USLUGE RADIO TAXI
USLUGE
AMBULANCE
A UTORITETI R REGULLATIV I K OMUNIKIMEVE E LEKTRONIKE DHE P OSTARE - R APORTI V JETOR PËR VITIN 2012
OPERATOR
FREKVENCIJ
SKI POJAS
21
NSH RADIO TAXI RED
UHF
22
IPKO NET LLC GSM (28+317)
(januar)
SHF
SHF
EHF
23
IPKO NET LLC GSM (2) (februar)
24
BR.
LICENC
E
BR. I VRSTA
KANALA
LOKACIJA
NAPOMENA
11/02/023
4
11/01/032
9
1 (S)
VUĈITRN
USLUGE RADIO TAXI
28 (D)
232(D)
85 (D)
KOSOVO
MIKROTALASNA
MREŢA
SHF
11/02/032
9-II
2 (D) Abis
KOSOVO
MIKROTALASNA
MREŢA
IPKO NET LLC INTERNET 27
LINJA (janar)
SHF
11/01/032
9-I
27 (D)
KOSOVO
INTERNET USLUGE
25
IPKO NET LLC INTERNET 14
LINJA (janar)
SHF
11/02/032
9-III
14 (D)
KOSOVO
INTERNET USLUGE
26
KUJTESA NET DOO (27 LINJA
2011)
KUJTESA NET DOO (9 LINJA
2010)
SHF
11/01/040
4
10/04/040
4 -I
27 (D)
KOSOVO
INTERNET USLUGE
9 (D)
KOSOVO
INTERNET USLUGE
28
KUJTESA NET DOO (2 LINJA
2010)
SHF
10/04/040
4- II
2 (D)
KOSOVO
INTERNET USLUGE
29
RADIO TELEVIZIJA KOSOVO VSAT
SHF
11/01/044
1-I
1 (S)
PRIŠTINA
SATELITSKO
EMITOVANJE
30
KOMPANIJA OBEZBEĐENJA
PANTHER
UHF
VHF
11/02/019
0
2 (S)
1 (S)
PRIŠTINA
USLUGE
OSIGURANJA
31
ELM GROUP DOO
UHF
1 (H)
PRIŠTINA
USLUGE RADIO TAXI
32
DRE MSHP DECAN ZYRA
ALARM INF
NSH NORI
VHF
11/01/040
5
11/02/021
8
11/02/023
3
1 (H)
DEĈANE
HITNE USLUGE
1 (S)
USLUGE RADIO TAXI
MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH
POSLOVA
KOMPANIJA ESKAVATORI DOO
UHF
11/01/040
6
1 (S)
MITROVIC
A
KOSOVO
VHF
11/02/015
5
1 (H)
VHF
11/02/033
6
1 (S)
37
NTP AUTOTRIUMFI- RADIO
TAXI UROŠEVAC
NTSH MARIMANGA
UHF
1 (H)
38
RUBIN INVEST DOO
UHF
39
BQK
VHF
40
MEĐUNARODNI AERODROM
PRIŠTINA AJ DD
VHF
VHF
UHF
11/02/028
4
11/02/027
7
11/03/015
3
11/03/002
6
11 (S)
2 (H)
1 (D)
LIPLJANE
41
MEĐUNARODNI AERODROM I
PR AJ DD - I
VHF
11/03/002
6-I
1 (S)
LIPLJANE
VAZDUHNOPLOVNE
USLUGE
42
EULEX KOSOVO
VHF
UHF
11/01/038
7-II
3 (S)
4 (H)
PRIŠTINA
KOMUNIKACIJA
OSOBLJA
43
ŢELEZNICE KOSOVA
VHF
VHF
UHF
UHF
UHF
11/03/014
9
3 (S)
3 (H)
(S)
1 (H)
3 (D)
KOSOVO
KOMUNIKACIJA
OSOBLJA
27
33
34
35
36
SHF
UHF
UROŠEVA
C
UROŠEVA
C
PRIŠTINA
1 (H)
UROŠEVA
C
PRIŠTINA
1 (S)
1
KOMUNIKACIJA
OSOBLJA
KOMUNIKACIJA
OSOBLJA
USLUGE RADIO TAXI
KOMUNIKACIJA
OSOBLJA
KOMUNIKACIJA
OSOBLJA
KOMUNIKACIJA
OSOBLJA
VAZDUHNOPLOVNE
USLUGE
ARKEP | Godišnji izveštaj 2012 | |
BR.
116
R EGULATORNI A UTORITET ZA E LEKTRONSKE I P OŠTANSKE K OMUNIKACIJE - G ODIŠNJI IZVEŠTAJ 2012
ARKEP | Godišnji izveštaj 2012 |
BR.
117
OPERATOR
FREKVENCIJ
SKI POJAS
44
AMBASADA FR NEMAĈKA
VHF
45
VATROGASNA SLUŢBA I SHP
DEĈANE
UHF
46
NTP LIRIMI KOM
VHF
47
RADIO TAXI VALA
VHF
48
PTK DD FIKSNA TEL (76 linja)
SHF
49
PTK DD TEL VALA (287 linja)
50
BR.
LICENC
E
BR. I VRSTA
KANALA
LOKACIJA
NAPOMENA
11/03/018
6
11/02/027
3
1 (S)
PRIŠTINA
1 (S)
DEĈANE
11/02/006
1
11/02/003
4
11/01/040
3
1 (S)
KOMUNIKACIJA
OSOBLJA
USLUGE RADIO TAXI
76 (D)
PODUJEV
O
UROŠEVA
C
KOSOVO
SHF
11/01/039
2
287 (D)
KOSOVO
MIRKOTALASNA
MREŢA ZA GMS
KS "BESA SECURITY" DOO
VHF
UHF
11/02/013
7
3 (S)
2 (S)
PRIŠTINA
USLUGE
OSIGURANJA
51
DDQA DOO
UHF
1 (S)
GNJILANE
USLUGE RADIO TAXI
52
DELTA SECURITY DOO
VHF
2 (S)
PRIŠTINA
53
DELTA SECURITY DOO - I
VHF
UHF
UHF
11/04/001
9
11/03/027
9
11/02/027
9-I
1 (S)
3 (S)
1 (H)
PRIŠTINA
USLUGE
OSIGURANJA
USLUGE
OSIGURANJA
54
NTH BUJARI
VHF
1 (S)
PRIZREN
55
NTSH ADEA COMPUTERS
VHF
1 (S)
DEĈANE
56
DREJTORIA E SHER. PUB. ZAKE
SRBICA
VHF
11/02/027
5
11/02/029
4
11/03/036
3
1 (H)
SRBICA
HITNE USLUGE
57
NSH NARDI
UHF
1 (S)
NSH RADIO TAXI EUROPA
UHF
59
AUTO-TAXI ENVER ZOGIANI
VHF
1 (S)
MITROVIC
A
UROŠEVA
C
PRIŠTINA
USLUGE RADIO TAXI
58
60
KOMPANIA E SIGURIMIT FIZIK –
SCORPION DOO
UHF
11/02/039
8
11/01/029
1
11/04/041
6
11/04/020
5
1 (S)
VITI
USLUGE
OSIGURANJA
61
LONDON RADIO TAXI
UHF
1 (S)
PEĆ
USLUGE RADIO TAXI
62
NSH LIRIMI
UHF
1 (S)
VUĈITRN
63
RADIO TAXI MITROVICA
VHF
1 (S)
RADIO TAXI TOP
UHF
65
PANTERAT E ZI
UHF
66
RADIO TAXI ERA DOO
UHF
1 (S)
MITROVIC
Ë
ĐAKOVIC
A
ĐAKOVIC
A
PRIZREN
KOMUNIKACIJA
OSOBLJA
USLUGE RADIO TAXI
64
67
DREJTORIA PER MBROJTJE DHE
SHPETIM - LIPLJANE
VHF
11/03/038
9
11/03/023
8
11/03/026
2
11/03/013
8
11/03/033
3
11/02/040
8
11/03/000
2
1 (S)
LIPLJANE
HITNE USLUGE
68
DREJTORIA PER MBROJTJE DHE
SHPETIM, VUĈITRN
VHF
11/03/004
4
1 (H)
VUĈITRN
HITNE USLUGE
69
SHERBIMI I ZJARRFIKJES DHE
SHPETIMIT - LIPLJANE
UHF
11/03/027
1
1 (H)
LIPLJANE
HITNE USLUGE
1 (S)
1 (S)
1 (S)
2 (S)
OBEZBEĐENJE
OSOBLJA
HITNE USLUGE
MIKROTALASNA
FIKSNA MREŢA
USLUGE RADIO TAXI
USLUGE RADIO TAXI
USLUGE RADIO TAXI
USLUGE RADIO TAXI
USLUGE
OSIGURANJA
USLUGE RADIO TAXI
A UTORITETI R REGULLATIV I K OMUNIKIMEVE E LEKTRONIKE DHE P OSTARE - R APORTI V JETOR PËR VITIN 2012
OPERATOR
FREKVENCIJ
SKI POJAS
BR.
LICENC
E
BR. I VRSTA
KANALA
LOKACIJA
NAPOMENA
70
DREJTORIA PER MBROJTJE DHE
SHPETIM, MALIŠEVO
VHF
11/03/007
8
1 (S)
MALIŠEV
O
HITNE USLUGE
71
AUTO SHTËPIA SIQANI
VHF
1 (S)
PRIŠTINA
72
DPZ EDI-GOLD
VHF
1 (S)
73
VHF
1 (H)
MITROVIC
A
OBILIĆ
KOMUNIKACIJA
OSOBLJA
KOMUNIKACIJA
OSOBLJA
HITNE USLUGE
74
DREJTORIA PER SHERBIME
PUBLIKE DHE EMERGJENCE,
OBILIĆ
HR VICTORY
11/04/006
8
11/04/019
8
11/04/016
8
1 (S)
PRIŠTINA
75
EULEX KOSOVO
VHF
UHF
11/03/028
3
11/03/038
7
17 (S) VHF
51 (H) VHF 7
(H) UHF
PRIŠTINA
76
KSF LUANI DOO
UHF
1 (S)
PRIŠTINA
77
KOMPANIA E UJESJELLSIT
RAJONAL PRISHTINA
VHF
11/04/044
4
11/04/019
6
1 (H)
PRIŠTINA
78
NNP SHKOZA F07
UHF
1 (S)
PRIŠTINA
79
NPSH ELTING ELECTRONICS
VHF
UHF
11/04/037
4
11/04/021
4
1 (H)
1 (H)
PRIŠTINA
KOMUNIKACIJA
OSOBLJA
TESTIM I PAISJEVE
80
NSH E-VICTORY
UHF
1 (H)
PRIŠTINA
USLUGE RADIO TAXI
81
NSH RADIO TAXI BEKA PEĆ
VHF
1 (S)
PEĆ
USLUGE RADIO TAXI
82
NSH RADIO TAXI OK
VHF
1 (S)
PRIZREN
USLUGE RADIO TAXI
83
NSH RADIO TAXI PRISHTINA
UHF
1 (S)
PRIŠTINA
USLUGE RADIO TAXI
84
RADIO TAXI PRIZRENI
VHF
1 (S)
PRIZREN
USLUGE RADIO TAXI
85
NSH TAXI RADIO PEJA A
UHF
1 (S)
PEĆ
USLUGE RADIO TAXI
86
NSHP RADIO TAXI FORTUNA
UHF
1 (S)
PRIZREN
USLUGE RADIO TAXI
87
NSHTUM VELANIA
UHF
1 (S)
PRIŠTINA
USLUGE RADIO TAXI
88
OJQ MITROVICA
SHF
11/02/028
5
11/04/025
7
11/02/008
8
11/02/040
9
11/02/006
7
11/04/024
4
11/02/012
1
11/02/003
6
11/04/006
2
1 (S)
MITROVIC
A
MIKROTALASNA
MREŢA ZA PRENOS
SIGNALA V/A
89
ROYAL SECURITY DOO
UHF
11/04/044
5
1 (S)
PRIŠTINA
90
SECURITY COMPANY WHITE
WOLF DOO
DDRR BETEILIGUNGS GMBH
DOO
UHF
11/04/044
2
1 (S)
VHF
11/04/009
9
1 (S)
MITROVIC
A
ĐENERAL
JANKOVIĆ
USLUGE
OSIGURANJA
USLUGE
OSIGURANJA
KOMUNIKACIJA
OSOBLJA
92
SYRI GROUP DOO
VHF
11/04/036
1
1 (S)
PRIŠTINA
93
TREPÇA NDERRMARJE NE
ADMINISTRIM TE AKP – SE
VHF
11/04/006
8
1 (S)
MITROVIC
A
94
TURKISH AIRLINES KOSOVA
BRANCH
TERMOKOS SH.A.
VHF
11/05/038
3
1 (S)
PRIŠTINA
UHF
11/04/015
1 (S)
PRIŠTINA
91
95
UHF
KOMUNIKACIJA
OSOBLJA
KOMUNIKACIJA
OSOBLJA
USLUGE
OSIGURANJA
KOMUNIKACIJA
OSOBLJA
USLUGE
OSIGURANJA
KOMUNIKACIJA
OSOBLJA
KOMUNIKACIJA
OSOBLJA
KOMUNIKACIJA
ARKEP | Godišnji izveštaj 2012 | |
BR.
118
R EGULATORNI A UTORITET ZA E LEKTRONSKE I P OŠTANSKE K OMUNIKACIJE - G ODIŠNJI IZVEŠTAJ 2012
BR.
OPERATOR
FREKVENCIJ
SKI POJAS
BR.
LICENC
E
BR. I VRSTA
KANALA
LOKACIJA
0
96
KRU RADONIQI ĐAKOVICA
UHF
97
HENDERSON ASSET
PROTECTION
VHF
98
NSHT RADIO TAXI STAR
UHF
99
NH IBER LEPENC DD
UHF
100
ISS SECURITY KS DOO
UHF
101
NSH RADIO BLUE TAXI
VHF
102
RADIO TAXI NJACI
VHF
103
ALARM WEST SECURITY DOO
VHF
104
EUROPEAN COMMISSION
LIASION OFFICE TO KOSOVO
105
106
1 (H)
11/04/025
3
11/04/044
3
11/05/038
6
1 (S)
KOMUNIKACIJA
OSOBLJA
USLUGE
OSIGURANJA
ĐAKOVIC
A
PRIŠTINA
USLUGE RADIO TAXI
1 (S)
KOSOVO
POLJE
USLUGE
OSIGURANJA
11/04/036
8
11/02/018
9
11/05/021
6
1 (S)
PRIZREN
USLUGE RADIO TAXI
1 (S)
PEĆ
USLUGE RADIO TAXI
1 (S)
PRIŠTINA
VHF
11/05/037
6
1 (H)
GOLEŠ
USLUGE
OSIGURANJA
KOMUNIKACIJA
OSOBLJA
THE WORLD BANK
SHF
11/05/025
5
1 (D)
PRIŠTINA
BRIGADA E ZJARRFIKJES,
ĐAKOVICA
DREJTORIA E SH.P.GD.E, KLINA
UHF
11/05/030
9
1 (H)
VHF
1 (H)
UHF
1 (S)
PRIŠTINA
USLUGE
AMBULANCE
109
INSTITUTI KOMBETAR I
SHENDETESISE PUBLIKE TE
KOSOVOS - IKDOO
NNP STANDARD DOO
11/05/018
4
11/05/035
5
ĐAKOVIC
A
KLINA
1 (S)
PRIŠTINA
110
NT APOLLO
UHF
11/05/033
0
11/05/031
5
1 (S)
KOSOVO
POLJE
KOMUNIKACIJA
OSOBLJA
USLUGE RADIO TAXI
111
NTSH KS AS SECURITY
UHF
2 (S)
PRIŠTINA
112
NTSH KS AS SECURITY - I
VHF
11/05/037
8
11/05/037
8-I
2 (S)
PRIŠTINA
113
NTSH MEMI
UHF
1 (S)
LIPLJANE
USLUGE RADIO TAXI
114
RADIO URBAN-FM
UHF
11/05/044
6
11/05/005
3
2 (S)
1 (H)
PRIŠTINA,
BUKOVA
GLLAVE
EMITOVANJE AUDIO
SIGNALA
115
PTK DD - TELEFONIA FIKSE
SHF
11/05/040
3-I
3 (D)
KOSOVO
MIKROTALASNA
MREŢA
116
IPKO NET LLC
SHF
11/04/032
9-IV
9 (D)
KOSOVO
MIKROTALASNA
MREŢA
117
IPKO NET LLC
SHF
11/04/032
9-V
9 (D)
KOSOVO
MIKROTALASNA
MREŢA
118
IPKO NET LLC
SHF
11/04/032
9VI
9 (D)
KOSOVO
MIKROTALASNA
MREŢA
119
IPKO NET LLC
SHF
11/04/032
9VII
9 (D)
KOSOVO
MIKROTALASNA
MREŢA
108
ARKEP | Godišnji izveštaj 2012 |
OSOBLJA
11/04/038
4
11/05/027
2
ĐAKOVIC
A
PRIŠTINA
107
119
NAPOMENA
UHF
1 (S)
1 (H)
1 (H)
KOMUNIKACIJA
OSOBLJA
HITNE USLUGE
HITNE USLUGE
USLUGE
OSIGURANJA
USLUGE
OSIGURANJA
A UTORITETI R REGULLATIV I K OMUNIKIMEVE E LEKTRONIKE DHE P OSTARE - R APORTI V JETOR PËR VITIN 2012
OPERATOR
FREKVENCIJ
SKI POJAS
BR.
LICENC
E
BR. I VRSTA
KANALA
LOKACIJA
NAPOMENA
120
ICO/EUSR
VHF
11/05/037
9
6 (H)
11 (S)
KOSOVO
KOMUNIKACIJA
OSOBLJA
121
EULEX KOSOVO LINKS
UHF
SHF
10/04/041
3
5 (D)
25 (D)
KOSOVO
MIKROTALASNA
MREŢA
122
EULEX KOSOVO VSAT
SHF
11/04/043
8
1 (D) VSAT
PRIŠTINA
SATELITSKO
EMITOVANJE
123
NPT ALBANI
UHF
1 (S)
124
DREJTORATI PER SH.P.E.
GLOGOVAC
DREJTORIA KOMUNALE PER
MBROJTJE DHE SHPETIM, PEĆ
VHF
11/06/019
2
11/03/017
3
11/03/017
1
MITROVIC
A
GLOGOVA
C
PEĆ
HITNE USLUGE
126
DREJTORIA E MCGE, SHTIME
UHF
1 (S)
SHTIME
HITNE USLUGE
127
VHF
1 (H)
129
NSH LLAPI RADIO TAXI
UHF
130
ENTI PER NDIHME TE SHPEJTE
MJEKSORE
VHF
PODUJEV
O
ĐAKOVIC
A
PODUJEV
O
PRIŠTINA
HITNE USLUGE
128
DREJTORATI PER SH.P.E.
PODUJEVO
RADIO TAKSI JAKOVA
11/03/007
8
11/03/004
0
11/06/012
8
11/06/044
8
11/06/024
2
131
NPSH VISA ELEKTRO
UHF
1 (H)
132
AGJENSIONI I MENAXHIMIT TE
EMERGJENCAVE
VHF & UHF
11/06/031
8
11/06/007
0
27 (S)
MITROVIC
A
PRIŠTINA
133
DRITA SECURITY DOO
VHF & UHF
11/04/029
5
5 (S)
GNJILANE
USLUGE
OSIGURANJA
134
QKMF PRIZREN
UHF
11/06/020
9
3 (S)
PRIZREN
USLUGE
AMBULANCE
135
VHF
11/06/018
7
11/06/033
9
1 (H)
MITROVIC
A
KOSOVO
POLJE
USLUGE RADIO TAXI
136
DREJTORIA PER MSHP
MITROVICA
MOBIN DOO
137
KUJTESA NET DOO
SHF
11/06/040
4-I
2 (D)
PRIŠTINA
INTERNET USLUGE
138
UHF
PRIŠTINA
3 (S)
140
NPT ARDI CO
UHF
1 (S)
UROŠEVA
C
PRIŠTINA
141
NSHT AS RADIO TAXI
VHF
1 (S)
PRIŠTINA
KOMUNIKACIJA
OSOBLJA
USLUGE
OSIGURANJA
KOMUNIKACIJA
OSOBLJA
USLUGE RADIO TAXI
142
SHOQATA E PARAGLLAJDIZMIT
TE KOSOVOS
VHF
11/06/019
1
11/05/044
7
11/05/034
3
11/06/026
3
11/05/021
2
1 (H)
139
NPTSH G NITI - TIKI COMPANY
DD
SKYFTERAT LIVE DOO
1 (S)
PRIŠTINA
KOMUNIKACIJA
OSOBLJA
143
NSH RADIO TAXI VIP
UHF
1 (S)
PEĆ
USLUGE RADIO TAXI
144
NHT HYSA
UHF
1 (S)
PRIZREN
145
LIRIA DOO
UHF
11/06/041
9
11/06/010
5
11/05/031
2
1 (S)
PRIZREN
KOMUNIKACIJA
OSOBLJA
KOMUNIKACIJA
OSOBLJA
125
VHF
VHF
UHF
UHF
UHF
UHF
1 (H)
1 (S)
(H)
1 (H)
1 (S)
1 (S)
1 (H)
1 (S)
1
HITNE USLUGE
USLUGE RADIO TAXI
USLUGE RADIO TAXI
USLUGE
AMBULANCE
USLUGE RADIO TAXI
KOMUNIKACIJA
OSOBLJA
ARKEP | Godišnji izveštaj 2012 | |
BR.
120
R EGULATORNI A UTORITET ZA E LEKTRONSKE I P OŠTANSKE K OMUNIKACIJE - G ODIŠNJI IZVEŠTAJ 2012
BR.
146
ARKEP | Godišnji izveštaj 2012 |
FREKVENCIJ
SKI POJAS
BR.
LICENC
E
BR. I VRSTA
KANALA
LOKACIJA
NAPOMENA
KOMUNIKACIJA
OSOBLJA
KOMUNIKACIJA
OSOBLJA
KOMUNIKACIJA
OSOBLJA
KOMUNIKACIJA
OSOBLJA
11/06/005
4
11/06/041
5
11/04/038
0
11/05/038
0-I
1 (S)
GNJILANE
1 (S)
1 (H)
MITROVIC
A
PRIŠTINA
1 (S)
PRIŠTINA
11/06/042
0
11/05/016
5
11/04/024
5
11/06/013
1
1 (S)
PRIŠTINA
USLUGE RADIO TAXI
1 (S)
GNJILANE
1 (S)
UROŠEVA
C
PRIŠTINA
KOMUNIKACIJA
OSOBLJA
USLUGE
OSIGURANJA
USLUGE RADIO TAXI
UHF
11/06/018
3
1(S)
1(H)
PRIZREN
USLUGE RADIO TAXI
IS COMPANY DOO
VHF
11/06/044
9
1 (S)
PRIZREN
156
CHARLIE FASHION
UHF
11/05/032
8
1 (S)
VETERNIK
, PRIŠTINA
USLUGE
OSIGURANJA
KOMUNIKACIJA
OSOBLJA
157
NTP IDEAL - KING SECURITY
VHF
2 (S)
PRIŠTINA
158
DOO TOIFOR
VHF
11/05/040
1
11/05/020
6
1(H)
PRIŠTINA,
VRESHTA
USLUGE
OSIGURANJA
KOMUNIKACIJA
OSOBLJA
159
POLICIA E KOSOVOS
SHF
11/06/002
4
55(D)
ŠIROM
KOSOVA
USLUGE
OSIGURANJA
160
POLICIA E KOSOVOS
VHF & UHF
11/06/002
4-I
61(H); 13(S)
ŠIROM
KOSOVA
USLUGE
OSIGURANJA
161
POLICIA E KOSOVOS
HF
11/06/002
4-II
149(S)
ŠIROM
KOSOVA
USLUGE
OSIGURANJA
162
POLICIA E KOSOVOS
UHF
11/06/002
4-III
48(H)
ŠIROM
KOSOVA
USLUGE
OSIGURANJA
163
POLICIA E KOSOVOS
SHF
11/06/002
4-III
12(D)
ŠIROM
KOSOVA
USLUGE
OSIGURANJA
164
FEDERATA SKITARE E KOSOVOS
UHF
11/06/038
1
1(S)
PEĆ,
BOGAJ
KOMUNIKACIJA
OSOBLJA
165
NEWCO FERRONIKELI
COMPLEX L.L.C
UHF
11/05/029
0
1(H); 1(S)
KOMUNIKACIJA
OSOBLJA
166
DREJTORIA PER MBROJTJE DHE
SHPETIM GNJILANE
UHF
11/07/012
0
1(H); 1(S)
GOLEŠ;
GLOGOVA
C
GNJILANE
; MAJA E
GJELBER
167
NNT EURO-TRANS
UHF
1(S)
GNJILANE
168
SYRI I SHQIPONJES DOO
UHF
11/06/041
4
11/07/042
2
1(S)
169
LIMAK INSAAT SANAYI VE
TICARET A.S. – KOSOVO
BRANCH OFFICE
UHF
11/06/045
1
1(S)
REGION
UROŠEVA
CA
AERODRO
M
PRIŠTINA
KOMUNIKACIJA
OSOBLJA
USLUGE
OSIGURANJA
VHF
147
COMPANY BEJTA COMMERCE
DD
NSH ERA
148
GIZ
UHF
149
GIZ
UHF
150
NSH CITY TAXI
UHF
151
CPSO
UHF
152
SYRI I SHQIPONJES DOO
UHF
153
DREJTORIA PER SHERBIME
PUBLIKE MBROJTJE DHE
SHPETIM, PRIŠTINA
DREJTORIA PER MBROJTJE DHE
SHPETIM PRIZREN
VHF & UHF
155
154
121
OPERATOR
UHF
2 (S) 1 (H)
USLUGE RADIO TAXI
KOMUNIKACIJA
OSOBLJA
A UTORITETI R REGULLATIV I K OMUNIKIMEVE E LEKTRONIKE DHE P OSTARE - R APORTI V JETOR PËR VITIN 2012
OPERATOR
FREKVENCIJ
SKI POJAS
BR.
LICENC
E
BR. I VRSTA
KANALA
LOKACIJA
NAPOMENA
170
NSH BALKAN INTERNATIONAL
VHF & UHF
11/07/038
8
2(S)
PRIŠTINA
USLUGE
OSIGURANJA
171
NPN VIZIONI-S DOO
UHF
1(S)
PRIŠTINA
172
VHF
1(H)
PRIZREN
KOMUNIKACIJA
OSOBLJA
USLUGE RADIO TAXI
173
BRIGADA E ZJARRFIKJES,
PRIZREN
NSHT TONI-I
1(S)
174
KS SEKURITY ALARM OLI DOO
UHF
175
ALPET SHQIPTARE DOO
VHF
1(S)
UROŠEVA
C
PODUJEV
O
JUNIK
176
NTSH DINO DOO
UHF
1(H)
LIPLJANE
177
KOMISIONI I PAVARUR PER
MINIERA DHE MINERALE
UHF
11/06/035
1
11/03/039
0
11/06/038
0
11/07/035
8
11/06/035
9
11/04/029
8
11/06/032
2
1(S)
ŠIROM
KOSOVA
178
BODYGUARD DOO
VHF
118/08/01
62
1(S)
PRIŠTINA
USLUGE
OSIGURANJA
179
QM TEMA
UHF
111/06/00
66
3(S)
UROŠEVA
C
MIKROTALASNA
MREŢA ZA PRENOS
SIGNALA V/A
180
KUVENDI I REPUBLIKES SE
KOSOVOS
VHF & UHF
11/05/035
6
2(S)
PRIŠTINA
OBEZBEĐENJE
OSOBLJA
181
BRITISH COUNCIL PRISTINA
SHF
11/06/276
1(H)
PRIŠTINA
182
RADIO TELEVIZIONI DUKAGJINI
DOO
SHF
11/06/045
0
1(S)
PEĆ
KOMUNIKACIJA
OSOBLJA
MIKROTALASNA
MREŢA ZA PRENOS
SIGNALA V/A
183
NPTSH BEKI
UHF
1(S)
PRIŠTINA
USLUGE RADIO TAXI
184
NPSH ARTMOTION
SHF
11/04/003
2
11/03/041
7
10(D)
PRIŠTINA
185
AMBASADA E REPUBLIKES
FEDERALE TE GJERMANISE PRIŠTINA
NP VICTORIA INVEST
INTERNATIONAL DOO
VHF
11/08/018
6-I
1(H)
PRIŠTINA
MIKROTALASNA
MREŢA PER
INTERNET
OBEZBEĐENJE
OSOBLJA
VHF
11/06/035
2
1(S)
SUVAREK
A
KOMUNIKACIJA
OSOBLJA
QENDRA KRYESORE E
MJEKESISE FAMILJARE
ĐAKOVICA
OPERATORI I SISTEMIT TE
BARTJES DHE TREGUT DD
UHF
11/07/001
1
1(S)
ĐAKOVIC
A
USLUGE
AMBULANCE
UHF
11/04/037
0
1(S) & 5(H)
PRIŠTINA
KOMUNIKACIJA
OSOBLJA
189
KSF LUANI DOO
UHF
11/08/026
8
1(S)
PRIŠTINA
190
RADIO TAXI DALLAS
UHF
1(S)
PRIŠTINA
191
AGJENCIA KOSOVARE E
PRONES
VHF
11/07/014
8
11/07/030
1
USLUGE
OSIGURANJA
USLUGE RADIO TAXI
1(H)
BUKOVA
GLLAVE
KOMUNIKACIJA
OSOBLJA
192
PARKU NACIONAL DDRRI
UHF
1(S)
PRIZREN
193
IPKO NET LLC
SHF
11/06/000
3
11/08/032
9-VIII
3(D)
PRIŠTINA
KOMUNIKACIJA
OSOBLJA
MIKROTALASNA
MREŢA
186
187
188
VHF
3(S)
KOMUNIKACIJA
OSOBLJA
USLUGE
OSIGURANJA
KOMUNIKACIJA
OSOBLJA
KOMUNIKACIJA
OSOBLJA
KOMUNIKACIJA
OSOBLJA
ARKEP | Godišnji izveštaj 2012 | |
BR.
122
R EGULATORNI A UTORITET ZA E LEKTRONSKE I P OŠTANSKE K OMUNIKACIJE - G ODIŠNJI IZVEŠTAJ 2012
BR.
SKI POJAS
NSH RADIO TAXI LOTI
UHF
195
BRITISH EMBASSY PRISTINA
UHF
196
NTSH AUTO BULI GNJILANE
UHF
197
RADIO TAXI ROBERTI
VHF
198
RADIO TAXI GETI
VHF
199
NTSH SFK
UHF
200
UNIVERSAL FOOD
201
202
BR.
LICENC
E
BR. I VRSTA
KANALA
LOKACIJA
NAPOMENA
11/08/038
2
11/07/017
9
11/07/042
6
11/08/006
0
11/08/021
3
11/08/042
7
1(S)
PRIZREN
USLUGE RADIO TAXI
2(H)
PRIŠTINA
1(S)
PRIŠTINA
KOMUNIKACIJA
OSOBLJA
USLUGE RADIO TAXI
1(H)
PRIŠTINA
USLUGE RADIO TAXI
1(H)
PRIŠTINA
USLUGE RADIO TAXI
1(S)
PRIZREN
UHF
11/08/042
8
1(S)
KOSOVO
POLJE
USLUGE
OSIGURANJA
KOMUNIKACIJA
OSOBLJA
SPITALI REGJIONAL "ISA
GREZDA" GJAKOVË
UHF
11/08/017
8
1(S)
ĐAKOVIC
A
ZDRAVSTVENE
USLUGE
KUVENDI KOMUNAL
ORAHOVAC, DREJTORIA PER
PUNE INSPEKTUESE
DEPARTAMENTI PER
PERSONALIZIMIN E
DOKUMENTEVE
MINISTRIA E INTEGRIMIT
EUROPIAN
US EMBASSY PRISTINA
UHF
11/08/008
9
1(S)
ORAHOV
AC
INSPEKCIJSKE
USLUGE
UHF
11/08/002
41
1(S)
PRIŠTINA
OBEZBEĐENJE
OSOBLJA
UHF
1(S)
PRIŠTINA
6(H); 3(S)
PRIŠTINA
DREJTORIA PER SHERBIME
PUBLIKE, MBROJTJE DHE
SHPETIM, ISTOK
SHERBIMI I ZJARRFIKJES DHE
SHPETIMIT, NOVO BRDO
VHF
11/06/042
1
11/06/012
6
11/08/009
2
1(H)
ISTOK
OBEZBEĐENJE
OSOBLJA
OBEZBEĐENJE
OSOBLJA
HITNE USLUGE
VHF
11/08/045
3
1(S)
NOVO
BRDO
HITNA SLUŢBA
208
SHERBIMI I ZJARRFIKJES DHE
SHPETIMIT, JUNIK
VHF
11/08/045
4
1(S)
JUNIK
HITNA SLUŢBA
209
TERMINALI DOO
VHF
11/08/034
1
1(S)
ĐENERAL
JANKOVIĆ
KOMUNIKACIJA
OSOBLJA
210
NT MORINA AUTOMOBILE
VHF
1(S)
KLINA
USLUGE RADIO TAXI
211
SYRI DOO - TV SYRI VISION
SHF
11/08/041
8
11/08/045
2
1(S)
ĐAKOVIC
A
EMITOVANJE
SIGNALA V/A
212
FSK
SHF
11/08/009
5-VI
1(D)
PRIŠTINA
USLUGE
OSIGURANJA
213
IPKO NET LLC
SHF
11/08/032
9-IX
5(D)
PRIŠTINA
MIKROTALASNA
MREŢA
214
NSH BALKAN INTERNATIONAL
VHF
11/09/010
9
2(S)
PRIŠTINA
215
KSF KS GUARDS DOO
VHF
11/09/028
8
1(S)
PRIŠTINA
216
ALARM WEST SECURITY DOO
VHF
11/09/010
9
1(S)
PRIŠTINA
217
NT EMRA TAXI
UHF
1(S)
GNJILANE
218
NTSH LILA
UHF
1(S)
219
SECURITY CODE DOO
VHF
11/08/026
1
11/08/019
4
11/09/043
0
USLUGE
OSIGURANJA
USLUGE
OSIGURANJA
USLUGE
OSIGURANJA
USLUGE RADIO TAXI
ĐAKOVIC
A
PRIŠTINA
204
205
206
207
ARKEP | Godišnji izveštaj 2012 |
FREKVENCIJ
194
203
123
OPERATOR
VHF
1(H)
USLUGE RADIO TAXI
USLUGE
OSIGURANJA
A UTORITETI R REGULLATIV I K OMUNIKIMEVE E LEKTRONIKE DHE P OSTARE - R APORTI V JETOR PËR VITIN 2012
OPERATOR
FREKVENCIJ
SKI POJAS
220
US EMBASSY PRISTINA
VHF
221
KOMPANIA E SIGURIMIT LEO
DOO
NSHT VIP
UHF
223
NEWCO FERRONIKELI
COMPLEX LLC
UHF
224
SYRI I SHQIPONJES DOO
UHF
225
NSH RADIO TAXI ARTI
UHF
226
THE HALO TRUST
HF
227
NTSH UNIVERZAL BINI
VHF
228
PTK DD TELEFONIA FIKSE
SHF
229
BECHTEL ENKA - GP
UHF
230
DREJTORIA PER MBROJTJE DHE
SHPETIM, ĐAKOVICA
VHF
231
KFOR HQ J6 - US ARMY
SHF
232
KFOR HQ J6 - US ARMY
SHF
233
UNITED STATES EMBASSY IN
PRISTINA, KOSOVO
SHF
234
ICO/EUSR
VHF
235
MEĐUNARODNI AERODROM I
PRIŠTINAS "ADEM JADDRI" DD
SHF
236
KALTRINA DOO
UHF
237
NTSH KS AS SECURITY
VHF
238
NSH NORI
UHF
239
NSH NARDI
UHF
240
QM TEMA
UHF
241
SAS DOO
UHF
242
UHF
243
ISTANBUL OZEL GUVENLIK VE
EGITIM HIZMETLERI ANONIM
SIRKETI BRANCH OFFICE IN
KOSOVO
QM TEMA
244
KEK
222
UHF
BR.
LICENC
E
BR. I VRSTA
KANALA
LOKACIJA
NAPOMENA
OBEZBEĐENJE
OSOBLJA
USLUGE
OSIGURANJA
USLUGE RADIO TAXI
11/09/045
5
11/08/042
9
11/09/045
6
11/09/029
0-I
1(S)
PRIŠTINA
1(S) 1(H)
PRIŠTINA
1(S)
MITROVIC
A
PRIŠTINA
11/09/045
6
11/09/043
2
11/09/018
1
11/09/026
9
11/10/040
3-II
1(S)
2(S)
KOMUNIKACIJA
OSOBLJA
UROŠEVA
C
PRIZREN
USLUGE
OSIGURANJA
USLUGE RADIO TAXI
1(S)
ĐAKOVIC
A
GNJILANE
KOMUNIKACIJA
OSOBLJA
USLUGE RADIO TAXI
1(D)
PRIŠTINA
MIKROTALASNA
MREŢA
11/11/043
4
11/11/012
7
4(S)
ZHUR
1(H)
ĐAKOVIC
A
KOMUNIKACIJA
OSOBLJA
HITNE USLUGE
11/11/043
5
11/11/043
6
11/11/028
0
1(D)
PRIŠTINA
1(D)
PRIŠTINA
1(D)
PRIŠTINA
11/11/037
9
11/10/002
6-II
8(S)
PRIŠTINA
1(D)
PRIŠTINA
11/11/040
0
11/10/037
8-I
1(S)
VUĈITRN
USLUGE RADIO TAXI
2(S)
PRIŠTINA
USLUGE
OSIGURANJA
11/10/023
3
11/10/039
8
11/10/006
6-I
1(S)
MITROVIC
A
MITROVIC
A
UROŠEVA
C
USLUGE RADIO TAXI
11/12/043
7
11/12/045
7
1(S)
GNJILANE
1(S)
PRIŠTINA
USLUGE
OSIGURANJA
KOMUNIKACIJA
OSOBLJA
UHF
11/11/006
6
1(H)
UROŠEVA
C
EMITOVANJE
SIGNALA V/A
UHF
11/121/03
99
1(S)
OBILIĆ
KOMUNIKACIJA
OSOBLJA
1(S)
3(S)
1(S)
2S)
KOMUNIKACIJA
OSOBLJA
KOMUNIKACIJA
OSOBLJA
KOMUNIKACIJA
OSOBLJA
KOMUNIKACIJA
OSOBLJA
MIKROTALASNA
MREŢA
USLUGE RADIO TAXI
EMITOVANJE
SIGNALA V/A
ARKEP | Godišnji izveštaj 2012 | |
BR.
124
R EGULATORNI A UTORITET ZA E LEKTRONSKE I P OŠTANSKE K OMUNIKACIJE - G ODIŠNJI IZVEŠTAJ 2012
ANEKS E
ZAKONSKI I PODZAKONSKI AKTI RAEPU
BR.
NAZIV DOKUMENTA
BR.REF
DATUM
Primarno zakonodavstvo/Zakoni
1
Zakon o elektronskim komunikacijama
04/L-109
04 oktobar 2012
3
Zakon o poštanskim uslugama
03/L-173
15 april 2010
4
Zakon o uslugama informativnog društva
04/L-094
15 mart 2012
02/255
13 juni 2007
Politike/Strategije
1
Politike sektora telekomunikacije
Uredbe/Regulatorni okviri
1
Uredba o radio amaterskim uslugama u Republici Kosovo
056/B/12
12 Shtator 2012
2
Uredba o obračunu troškova prema metodi raspodele pune cene
(FDC)
043/B/12
22 Juni 2012
3
Uredba o pravu na put i zajedničko korišćenje infrastrukture
030/B/12
19 Mart 2012
4
Uredba o izdavanju licenci za radio-stanice vazduhoplova
007/B/12
30 januar 2012
5
Uredba o postupcima i načelima inspekcije
064/B/11
21 novembar
2011
6
Uredba o statističkim podacima operatera, koji pruţaju
telekomunikacijske i poštanske usluge
048/B/11
13 septembar
2011
ARKEP | Godišnji izveštaj 2012 |
Uredba o
125
7
Rregullore për operimin e nyjës shkëmbyese të internetit
(KOSIX)
046/B/11
13 Shtator 2011
8
Uredba o interkonekciji
033/B/11
03 juna 2011
Uredba o zajedinčkom korišćenju
9
Rregullore për bashkë-shfrytëzimin e plotë dhe të përbashkët të
lakut dhe nën-lakut lokal
024/B/11
18 April 2011
10
Izmena i dopuna uredbe o licencama i ovlašćenjima
017/B/11
03 mart 2011
11
Uredba o obezbeđivanju pristupa
012/B/11
11 februar 2011
12
Uredba o analizi trţišta i određivanje operatera sa značajnom
115/1/10
20 Dhjetor 2010
A UTORITETI R REGULLATIV I K OMUNIKIMEVE E LEKTRONIKE DHE P OSTARE - R APORTI V JETOR PËR VITIN 2012
BR.
NAZIV DOKUMENTA
BR.REF
DATUM
trţišnom snagom (OFNT – SMP)
13
Dopuna plana numeraije Aneksom 2 za VAS-SMS (Uredba
br.153/07)
99/1/10
25 Oktobar 2010
14
Uredba o naplatama frekvencijskog spektra
95/1/10
25 Oktobar 2010
15
Uredba o registraciji korisnika mobilne telefonije
81/1/10
30 Shtator 2010
16
Ndryshimi dhe plotësimi i rregullores për dhënien e licencave
për akordimin e së drejtës për shfrytëzimin e radio frekuencave
(Rregullorja nr. 008/08)
60/1/10
26 Avgust 2010
17
Uredba za radio stanice za koje se ne traţi licenca za korišćenje
radio frekvencija
48/1/10
15 Juni 2010
18
Uredba za izbor i predizbor operatora
47/1/10
15 Juni 2010
19
Uredba o zaštiti potrošača
telekomunikaconih usluga
222/08
.............. 2008
20
Izmenji okvir za MVNO
.............
29 Maj 2008
21
Uredba za izdavanje licenci za davanje prava na korišćenje radio
frekvencija
008/08
10 Janar 2008
22
Izmena i dopuna uredbe o licnencama i ovlašćenjima
082/07-B
11 Juni 2007
23
Plan numeracije za telekomunikacione mreţe na Kosovu
153/07
14 Maj 2007
24
Uredba o postupku reševanja sporova
183/07
11 Juni 2007
25
Uredba o licencama i ovlašćenjima
01/2005
... ... 2005
i
privatnosti
korisnika
1
Smernice o raspodeli numeričkih resura od strane Odeljenja
telekmonukacije
050/B/12
10 Avgust 2012
2
Smernice o postupcima konsultacije sa javnošću
064/B/11
21 Novembar
2011
3
Smernice o postupcima koje vodi Odeljenje za upravljanje
frekvencijama
044/B/11
26 Korrik 2011
4
Administrativno uputstvo o troškovima za obradu aplikacije
180/07
11 Juni 2007
5
Administrativno uputstvo o određivanju kazna za prekršaje u
2004/3
26 Maj 2004
ARKEP | Godišnji izveštaj 2012 | |
Administrativna uputstva/Smernice
126
R EGULATORNI A UTORITET ZA E LEKTRONSKE I P OŠTANSKE K OMUNIKACIJE - G ODIŠNJI IZVEŠTAJ 2012
BR.
NAZIV DOKUMENTA
BR.REF
DATUM
telekomunikacijama
ARKEP | Godišnji izveštaj 2012 |
Odluke12
127
1
Odluka br.277 o usjvajanju priručnika i utvrđivanja uslova za
korišćenje platfomre WebGIS
070/B/12
16 Novembar
2012
2
Odluka o izmenama i dopunama pravilnika o pristupu
049/B/12
10 Avgust 2012
3
Odluka br.222 o odobrenju cena zakupa linija PTK za kapacitete
do 155 Mbps
044/B/12
22 Juni 2012
4
Odluka br.191 o odobrenju tarifnih usluga čvora razmene
interneta (KOS-IX)
027/B/12
05 Mart 2012
5
Odluka br.187 o određivanju PTK kao OFNT na trţištu pristupa
na veliko u infrakstrukturi fizičkih mreţa
025/B/12
29 februar 2012
6
Odluka br.186 o određivanju PTK kao OFNT na trţištu
tranzitnih nacionalnih usluga
024/B/12
29 februar 2012
7
Odluka br.185 o određivanju IPKO LLC kao OFNT na trţištu
terminacije fiksnih poziva
023/B/12
29 februar 2012
8
Odluka br.184 o određivanju PTK kao OFNT na trţištu
terminacije fiksnih poziva
022/B/12
29 februar 2012
9
Odluka br.183 o određivanju PTK kao OFNT na trţištu nastanka
fiksnih poziva
021/B/12
29 februar 2012
10
Odluka br.182 o određivanju PTK kao OFNT na trţištu
međunarodnih poziva iz fiksne lokacije
020/B/12
29 februar 2012
11
Odluka br.181 o određivanju PTK kao OFNT na trţištu lokalnih
/ međunarodnih poziva iz fiksne lokacije
019/B/12
29 februar 2012
12
Odluka br.180 o određivanju PTK kao OFNT na trţištu pristupa
u javnoj fiksnoj mreţi
018/B/12
29 februar 2012
13
Odluka br.80 o usvajanju naknada za licenciranje poštanskih
operatora i uspostavljanje godišnje redovne naknade za
operatore poštanksih usluga
21/B/11
18 April 2011
14
Odluka br.36 o naknadama za numeraciju
92/1/10
25 Oktobar 2010
15
Odluka br.33 za određivanje cene terminacije između operatora
PTK/Vala i IPKO
89/1/10
21 Oktobar 2010
16
Odluka br.23 o dodeli brojeva premium i onih za posebne
usluge
046/1/10
15 Juni 2010
12
Këtu janë paraqitur vetëm një pjesë e vendimeve me karakter më të gjerë rregullator. Vendimet si; miratimi i
dokumenteve te ndryshme, zgjidhja e konflikteve, vendimet administrative, etj. nuk janë paraqitur ne këtë listë.
BR.
NAZIV DOKUMENTA
BR.REF
DATUM
17
Odluka br. 22 o definisanju aktivnih korisnika
telekomunikacionih usluga
045/1/10
15 Juni 2010
18
Odluka br.11 za definisanje fenomena SIM-to-SIM
17/1/10
09 Mart 2010
ARKEP | Godišnji izveštaj 2012 | |
A UTORITETI R REGULLATIV I K OMUNIKIMEVE E LEKTRONIKE DHE P OSTARE - R APORTI V JETOR PËR VITIN 2012
128
R EGULATORNI A UTORITET ZA E LEKTRONSKE I P OŠTANSKE K OMUNIKACIJE - G ODIŠNJI IZVEŠTAJ 2012
Adrese Regulatornog autoriteta za elektronske i poštanske usluge
ARKEP
Ulica;
Pashko Vasa br. 12 Priština 10000, Kosovo
Tel:
+ 381 (0) 38 212 345
Fax:
+ 381 (0) 38 212 399
E-mail:
[email protected]
www.art-ks.org
znj. Rrezarta Ajeti
PITANJA POTROŠAČA
Tel.
+ 381 (0) 212 345 ext. 28 563
E-mail:
[email protected]
Sluţba za korisnike, bezplatna direktna linija:: 0800 10 100
z. Ilir Imeri
ODELJENJE ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA
Tel.
E-mail:
z. Visar Halimi
ODELJENJE ZA UPRAVLJANJE FREKVENCIJAMA
Tel.
E-mail:
z. Astrit Ajvazi
ARKEP | Godišnji izveštaj 2012 |
129
+ 381 (0) 212 345 ext. 28 063
[email protected]
ČVOR RAZMENE INTERNETA
Tel.
E-mail:
znj. Irena Bryma
+ 381 (0) 212 345 ext. 28 054
[email protected]
SEKTOR POŠTANSKIH USLUGA
Tel.
E-mail:
z. Liridon Hoti
+ 381 (0) 212 345 ext. 28 055
[email protected]
ODELJENJE ZA RADIO NADZOR I INSPEKCIJU
Tel.
E-mail:
z. Nazim Rahimi
+ 381 (0) 212 345 ext. 28 058
[email protected]
+ 381 (0) 212 345 ext. 28 063
[email protected]
KANCELARIJA PREDSEDNIKA ODBORA RAEPU
Tel:
E-mail:
+ 381 (0) 38 212 345 ext. 28 555
[email protected]
Download

ARKEP | Godišnji izveštaj 2012 |