jayatIrtha stutiH
dhATI SrIjayatIrtha-varya-vacasAM cITIBavat-svardhunI
pATIrAnila-Pulla-malli-sumanO-vATI-lasad-vAsanA |
pETI yukta-maNi-SriyAM sumatiBiH kOTIrakaiH SlAGitA
sA TIkA-nicayAtmikA mama cirAdATIkatAM mAnasE || 1 ||
TIkAkRujjayavarya saMsadi BavatyEkAMtatO rAjati
prAkAmyaM dadhatE palAyana-vidhau stOkAnya-SaMkA dviShaH |
lOkAMdhIkaraNa-kShamasya tamasaH sA kAla-sImA yadA
pAkArAti-diSi prarOhati na cEd rAkA-niSA-kAmukaH || 2 ||
om
CAyA-saMSrayaNEna yaccaraNayOrAyAmi-sAMsArikApAyAnalpatamAtapa-vyatikara-vyAyAma-vikShOBitAH |
AyAMti prakaTAM mudaM budha-janA hEyAni dhikkRutya naH
pAyAcCrIjayarAD dRuSA sarasa-nirmAyAnukaMpArdrayA || 3 ||
gm
a.
c
SrIvAyvaMSa-suvaMSa-mauktikamaNEH sEvA-vinamra-kShamAdEvAj~jAna-tamO-vimOcana-kalA-jaivAtRuka-SrI-nidhEH |
SaivAdvaita-matATavI-kavalanA-dAvAgni-lIlA-juShaH
kO vAdI puratO jayISvara BavEt tE vAda-kOlAhalE || 4 ||
ou
si
nIhAra-cCavi-biMba-nirgata-kara-vyUhAplutEMdUpalAnAhArya-sruta-nUtanAmRuta-parIvAhAli-vANI-mucaH |
UhAgOcara-garva-paMDita-payO-vAhAnila-SrI-juShO
mAhAtmyaM jayatIrtha varya BavatO vyAhAramatyEti naH || 5 ||
w
w
.y
maMdAru-kShiti-pAla-mauli-vilasanmaMdAra-puShpAvalImaMdAnya-prasaranmaraMda-kaNikA-vRuMdArdra-pAdAMbujaH |
kuMdABAmala-kIrtirArta-janatA-vRuMdArakAnOkahaH
svaM dAsaM jayatIrtha-rAT sva-karuNA-saMdAnitaM mAM kriyAt || 6 ||
w
SrI-dArAMGri-nataH pratIpa-sumanO-vAdAhavATOpa-nirBEdAtaMdra-matiH samasta-vibudhAmOdAvalI-dAyakaH |
gOdAvaryadayat-taraMga-nikara-hrI-dAyi-gaMBIra-gIH
pAdAbja-praNatE jayI kalayatu svE dAsa-vargE&pi mAm || 7 ||
vidyA-vArija-ShaMDa-caMDa-kiraNO vidyA-mada-kShOdayadvAdyAlI-kadalI-BidAmara-karI hRudyAtma-kIrti-kramaH |
padyA BOdha-tatErvinamra-sura-rADudyAna-BUmI-ruhO
dadyAcCrIjayatIrtha-rAD dhiyamutAvadyAni BidyAnmama || 8 ||
ABAsatvamiyAya tArkika-mataM prABAkara-prakriyA
SOBAM naiva baBAra dUra-nihitA vaiBAShikAdyuktayaH |
hrIBArENa natASca saMkara-muKAH kShOBAkarO BAskaraH
SrI-BAShyaM jaya-yOgini pravadati svABAvikOdyanmatau || 9 ||
1
baMdhAnaH sarasArtha-Sabda-vilasad-baMdhAkarANAM girAM
iMdhAnO&rka-viBA-pariBava-JarI-saMdhAyinA tEjasA |
ruMdhAnO yaSasA diSaH kavi-SiraH-saMdhAryamANEna mE
saMdhAnaM sa jayI prasiddha-hari-saMbaMdhAgamasya kriyAt || 10 ||
saKyAvad-gaNa-gIyamAna-caritaH sAMKyAkShapAdAdi-niHsaMKyAsat-samayi-praBEda-paTima-praKyAta-viKyAti-gaH |
muKyAvAsa-gRuhaM kShamA-dama-dayA-muKyAmala-SrI-dhurAM
vyAKyAnE kalayEd ratiM jayavarABiKyA-dharOmad-guruH || 11 ||
om
AsInO marudaMSa-dAsa-sumanO-nAsIra-dESE kShaNAd
dAsIBUta-vipakSha-vAdi-visaraH SAsI samastainasAm |
vAsI hRutsu satAM kalA-nivaha-vinyAsI mamAnArataM
SrI-sItA-ramaNArcakaH sa jayarADAsIdatAM mAnasE || 12 ||
gm
a.
c
pakShISAsana-pAda-pUjana-rataH kakShIkRutOdyad-dayO
lakShmIkRutya saBA-talE raTadasat-pakShISvarAnakShipat |
akShINaM-pratiBA-BarO vidhi-sarOjAkShI-vihArAkarO
lakShmIM naH kalayEjjayI suciramadhyakShIkRutAdhOkShajAm || 13 ||
ou
si
yEnAgAhi samasta-SAstra-pRutanA-ratnAkarO lIlayA
yEnAKaMDi kuvAdi-sarva-suBaTa-stOmO vacaH-sAyakaiH |
yEnAsthApi ca madhva-SAstra-vijaya-staMBO dharA-maMDalE
taM sEvE jayatIrtha-vIramaniSaM madhvAKya-rAjAdRutam || 14 ||
.y
yadIya-vAk-taraMgANAM vipluShO viduShAM giraH |
jayati SrIdharAvAsO jayatIrtha-sudhAkaraH || 15 ||
w
w
satyapriya-yati-prOktaM SrI-jayArya-stavaM SuBam |
paThan saBAsu vijayI lOkE KyAtiM gamiShyati || 16 ||
w
|| iti SrIsatyapriyatIrthaviracitA SrIjayatIrthastutiH samAptA ||
2
Download

www.yousigma.com