Başarılı
İnsanlar
Motivasyona
İnanır.
Eisen
HOWER
D A H A İY İ N A S IL
?
Sunu İçeriği
I.BÖLÜM
MOTİVASYON
•
Tanımlar,
•
Süreci,
•
MOTİVASYON TEORİLERİ
Karşılaştırma.
II.BÖLÜM

SORULAR-CEVAPLAR

NİÇİN MOTİVE EDELİM ?

NELER MOTİVASYONU
ARTIRIR?

MOTİVASYON NASIL KIRILIR?

HEPİMİZ FARKLIYIZ.

UYUMSUZLARI MOTİVE ETME.
•
TKY VE MOTİVASYON

EKİPLERİ MOTİVE ETME.
•
MOTİVASYON ARAÇLARI.

KENDİMİZİ MOTİVE ETME

PATRONLARI MOTİVE ETME.

SONUÇ
Başarılı
İnsanlar
Motivasyona
İnanır.
Eisen
HOWER
I.BÖLÜM
MOT İ VASYON
BİR ÖRGÜTÜN EN DEĞERLİ
SERMAYESİ
İNSANDIR.
BU DEĞERİ KORUMAK,
MOTİVE ETMEK
BAŞARININ ANAHTARIDIR.
Başarılı
İnsanlar
Motivasyona
İnanır.
Eisen
HOWER
MOTİVASYON
Başarılı
İnsanlar
Motivasyona
İnanır.
Eisen
HOWER
Motive:
İngilizce ve Fransızca kökenli bir kelime
Türkçe’de ise;
Güdüleme;(Etken) Yöneticilerin iş görenleri
motive etmesi.
Güdülenme;(Edilgen) İş görenlerin motive olması
durumu.
MOTİVASYON NEDİR?
Başarılı
İnsanlar
Motivasyona
İnanır.
Eisen
HOWER
Çalışanları cesaretlendirmek,etkilemek, onlara
ilham vermek ve yönlendirmek.
Daha iyi çalışmaları için mantıklı sebepler
gösterebilmek.
Birlikte çalışma istedikleri hissini vermek.
Yaptıkları işten dolayı kendilerini iyi
hissetmelerini sağlamak.
Bir şeyleri istekle yaptığımız sırada o iş ile
ilgili olarak içimizde hissettiğimiz duygudur.
MOTİVASYON NEDİR?
Başarılı
İnsanlar
Motivasyona
İnanır.
Eisen
HOWER
 Bireyin, işinin yönünü, gücünü ve öncelik sırasını
belirleyen iç veya dış kuvvetin etkisi ile harekete
geçmesidir.
 Bir insanı istenen yönde harekete geçirme işi.
 Bir insanın içinde bulunan, o insanın olumlu ya da
olumsuz belli bazı eylemlerde bulunmasını ve
belirli bireysel isteklerine ulaşmasını ve böylece
tatmin olmasını sağlayan güç.
MOTİVASYON NEDİR?
İNSANLARI
BİR EYLEM YAPMA
KONUSUNDA
HREKETE GEÇİREN
GÜÇTÜR.
Başarılı
İnsanlar
Motivasyona
İnanır.
Eisen
HOWER
MOTİVASYON SÜRECİ
Başarılı
İnsanlar
Motivasyona
İnanır.
Eisen
HOWER
GİDERİLMEMİŞ
İHTİYAÇLAR
İHTİYACIN
UYARILMASI
DAVRANIŞA
DÖNÜŞMESİ
İHTİYACIN
GİDERİLMESİ
İle Son Bulan Bir Süreçtir
MOTİVASYON TEORİLERİ
Başarılı
İnsanlar
Motivasyona
İnanır.
Eisen
HOWER
Klasik Kuramlar
X ve Y Kuramı
(Douglas Mc. Gregor)
Z Kuramı
Willian Ouchi
MOTİVASYON TEORİLERİ
Maslow’un İhtiyaçlar hiyerarşisi kuramı
Başarılı
İnsanlar
Motivasyona
İnanır.
Eisen
HOWER
5.KADEME
4.KADEME
3.KADEME
2.KADEME
1.KADEME
Fiziksel
ihtiyaçlar
Açlık
Susama
Barınma
Güvenlik
ihtiyacı.
Emniyet
Tehlikeden
Korunma
Geleceğini
Garantiye
alma.
Saygınlık
Sosyal
ihtiyaçlar ihtiyacı
Eşya
İşbirliği
Gruba ait
olma
Sevgi
Sosyal
aktivite
Kendine
saygı
Başkalarına
saygı
Statü
Ego
Kendini
Gerçekleştirme
ihtiyacı
Büyüme
Kişisel gelişme
Başarma
Yaratıcılık
Kendini ifade etme.
Maslow’un İhtiyaçlar hiyerarşisi
kuramı
Fizyolojik İhtiyaçlar %85’i
Güvenlik İhtiyaçlarının %70’i
Sosyal İhtiyaçların %50’si
Saygınlık İhtiyaçlarının %40’ı
Kendini Gerçekleştirme İhtiyacının %10’u
TATMİN EDİLMEKTE
Başarılı
İnsanlar
Motivasyona
İnanır.
MOTİVASYON TEORİLERİ
Eisen
HOWER
Herzberg’in Çift Faktör Teorisi
1-Motive edici faktörler:
İşin kendisi
İlerleme imkanları,
Sorumluluk,statü,
Başarma,
Tanınma
2-Hijyenik faktörler
İşletme politikası yön.
Gözetim,
İnformal ilişkiler
İş koşulları
Ücret
Statü
İş güvencesi
Başarılı
İnsanlar
Motivasyona
İnanır.
MOTİVASYON TEORİLERİ
Eisen
HOWER
Mc. Clelland’ın Başarma İhtiyacı Teorisi
1-Başarı ihtiyacı
Bireyin görevini
başarı ile yerine
getirme isteğidir.
En iyi olma
mükemmeli bulma
tutkusu başarı
ihtiyacından
kaynaklanır.
2-Bağlılık İhtiyacı
3-Güçlü Olma ih.
İnsanın hayatını
yalnız başına
sürdüremeyen ve
toplumsal bir niteliğe
sahip olduğundan
kaynaklanır.
Bir gruba girme,
sosyal ilişkileri
geliştirme.
Çevresine egemen
olma isteğindendir.
çevresel ve grupsal
ilişkilerinde etkilerini
artırarak seslerini
duyurmak isterler.
İnsandan insana
farklı derecelerde
ortaya çıkabilir.
MOTİVASYON TEORİLERİ
Başarılı
İnsanlar
Motivasyona
İnanır.
Eisen
HOWER
Alderfer’in E.R.G (V.İ.G) Teorisi
Varolma ihtiyacı:Tüm maddi ve fizyolojik
ihtiyaçları kapsar.
İlişki İhtiyaçları:Diğer insanlarla anlamlı ilişkiler
kurma ihtiyacını anlatır.
Gelişme ihtiyaçları:Bireyin kendisi ve çevresi
üzerinde etkiler geliştirme ihtiyacını içerir.
MOTİVASYON TEORİLERİ
Başarılı
İnsanlar
Motivasyona
İnanır.
Vroom’un Beklenti Teorisi
PERFORMANS
CEZA ya da ÖDÜL
ÖVGÜ
Kuvvetli bir motivasyon aracıdır.
KORKU
Güçlü bir motivasyon kuvvetidir.
Eisen
HOWER
Maslow-Herzberg-Mc.Clalland ve Alderfer
TeorilerininKarşılaştırlması
Maslow
Herzberg Mc.
Alderfer
Clelland
Kendini
gerçekleştirme ih.
İşin kendisi,
Sorumluluk,başarı
Geliştirme imkanl.
Başarma ihtiyacı,
Saygınlık
ihtiyacı
İlerleme-tanıma
Statü
Güçlü olma
İhtiyacı.
Sosyal
ihtiyaçlar
Teknik denetleme
Ast-üst ilişkileri
Arkadaş ilişkileri
Güvenlik
ihtiyaçları
İşletme politikası
İş güvenliği
İş şartları
Fizyolojik
ihtiyaçlar.
Çalışma şartları,
Ücret,
Kişisel yaşam.
Gelişme
İhtiyacı.
İlişkili olma
ihtiyacı.
Ait olma
İhtiyacı.
Varolma
ihtiyaçları
Başarılı
İnsanlar
Motivasyona
İnanır.
Eisen
HOWER
Motivasyon Araçları
1-Ekonomik ,
2-Psiko-Sosyal,
3-Örgütsel-Yönetsel,
Başarılı
İnsanlar
Motivasyona
İnanır.
Eisen
HOWER
Motivasyon Araçları
A-EKONOMİK ARAÇLAR
1-Ücret artışı,
2-Pirimli ücret,
3-Kara katılma,
4-Ekonomik ödül,
Başarılı
İnsanlar
Motivasyona
İnanır.
Eisen
HOWER
Motivasyon Araçları
B-PSİKO- SOSYAL ARAÇLAR
1-Çalışmada bağımsızlık,
2-Sosyal katılma
3-Değer ve statü,
4-Gelişme ve başarı,
5-Çevreye uyum,
6-Öneri sistemi,
7-Psikolojik güvence,
8-Sosyal uğraşlar,
Başarılı
İnsanlar
Motivasyona
İnanır.
Eisen
HOWER
Motivasyon Araçları
C-ÖRGÜTSEL-YÖNETSEL ARAÇLAR
1-Amaç birliği,
2-Yetki ve sorumluluk dengesi,
3-Eğitim ve yükselme,
4-Karara katılma
K.k.çemberleri,
Otonom çalışma garupları,
İş zenginleştirme,
İş genişletme,
5-İletişim,
6-Yaratıcılık,
Başarılı
İnsanlar
Motivasyona
İnanır.
Eisen
HOWER
Başarılı
İnsanlar
Motivasyona
İnanır.
TKY Yönetimi İle Klasik Yönetim Anlayışının
Motivasyon Açısından Karşılaştırılması
**Klasik yönetim anlayışında;
Amacı, belirlenen
standartlara ulaşmak ve
standartlara göre üretimi
gerçekleştirerek prosesi
denetim altında tutmaktır.
Eisen
HOWER
TKY Yönetimi İle Klasik Yönetim Anlayışının
Motivasyon Açısından Karşılaştırılması
Başarılı
İnsanlar
Motivasyona
İnanır.
Eisen
HOWER
**TKY anlayışında;
Tky de katı ve değişmez bir standart yoktur.Tky
felsefesinde standartlara ancak ulaşılır.Yani sürekli
gelişme ve yenileşme vardır.Büsbütün bir
motivasyonun devamlılığı esasdır.Bu sürekli gelişme ve
yenileşme tüm prosesde tüm faaliyetlerde ve tüm
personelde yaşanması esastır.Hemen hemen her
konuda neredeyse klasik yönetim anlayışının tam
tersidir.
Şöyle bir karşılaştıma yapmak mümkündür.
TKY Yönetimi İle Klasik Yönetim Anlayışının
Motivasyon Açısından Karşılaştırılması
Klasik Yönetim An Tky Yönetim An.
Muayeneye dayalı kalite
Önlemeye dayalı kalite
Yüksek kalite ile artan maliyet
Yüksek kalite ile düşen maliyet
Sorunlar çıktıkça çözüm getiren yönetim
Olası sorunları düşünüp bunları önleyen
yönetim
Uzmanlaşma ile sistem geliştirme yaklaşımı
İşbirliği ile sistem geliştirme yaklaşımı
Ödül veya cezaya dayalı motivasyon
Onurlu çalışmaya ve bunun takdir edilmesine
dayalı motivasyon.
Hiyerarşiye dayalı öncelikler
Müşteri tatminine dayalı öncelikler
Rekabete dayalı tedarik sistemi
İşbirliğine dayalı tedarik sistemi.
Kar mekanizasyonunu belirleyen motivasyon.
Yüksek kaliteyi sağlamayı hedefleyen
motivasyon
Başarılı
İnsanlar
Motivasyona
İnanır.
Eisen
HOWER
Başarılı
İnsanlar
Motivasyona
İnanır.
TKY Yönetimi İle Klasik Yönetim Anlayışının
Motivasyon Açısından Karşılaştırılması
Eisen
HOWER
Klasik Yönetim An Tky Yönetim An.
İş başı eğitimi ile sağlanan bilgi ve beceri.
İş başı eğitimi kadar temel eğitimle geliştirilen
bilgi ve beceri.
İşi en iyi bilenin o işi yönetenin olduğuna
inana anlayış.
İşe en yakın olanın o işi en iyi bildiğine inana
anlayış.
Tecrübe ve insiyatife dayalı yönetim anlayışı.
İstatistik ve kantiatif analizlere dayanan
yönetim karaları.
Performansa göre ücret.
Performansın takdir edilmesi.
Uluslar arası standartlara göre ürün kalitesi
Müşteri beklentilerine cevap veren ürün
kalitesi.
Organizasyon amaçları içinde kar en önde
gelir.
Organizasyon amaçları içinde en önde olan
kalitedir.
Karın paylaşılması pay sahipleri, müşteri ve
çalışanlar olarak sıralanmaktadır.
Asıl olan müşteri (iç ve dış müşterilerin)
tatminidir.
Çalışanlar kendisine söyleneni yaparlar.
Kendi işi ile ilgili planlama ve kontrol
aşamalarına çözümler üretir.
TKY Yönetimi İle Klasik Yönetim Anlayışının
Motivasyon Açısından Karşılaştırılması
Başarılı
İnsanlar
Motivasyona
İnanır.
Eisen
HOWER
NETİCEDE;
Motivasyonun temelinde yer alan ve bireyleri harekete
geçiren güçler Tky’nin ana felsefesini oluşturmaktadır.
Yatay iletişim,
Sorumluluk ve yetki,
Ödüllendirme politikası,
Takım çalışması,
İş doyumu,
 Kontrol ve gelişme,
Karara katılım,
Müşterinin memnuniyeti çalışanın motivasyonu demektir.
Başarılı
İnsanlar
Motivasyona
İnanır.
Eisen
HOWER
Başarılı
İnsanlar
Motivasyona
İnanır.
Eisen
HOWER
II.BÖLÜM
S O R U L A R
Başarılı
İnsanlar
Motivasyona
İnanır.
Başarılı bir yöneticinin tarifini yapar
Eisen
HOWER
mısınız?
Niye insanları motive etmeniz
gerekli?
Sadece kendi elemanlarınızı mı motive
etmeniz gerekli?
Motive etme yeteneğiniz var mı?
C e v a p l a r
 Yönetici,elemanlarını motive ederek istenen
Başarılı
İnsanlar
Motivasyona
İnanır.
Eisen
HOWER
sonuçlara,zamanında ve bu iş için ayrılan bütçenin
dışına çıkmadan ulaşandır.
 Yönetici elde ettiği sonuçlara göre
değerlendirilir.Bu sonuçlara ise insanlarla ulaşılır.
 İş dünyasında etrafınızdaki insanların hepsine
uygulanabilir.
 Evet. Olmalı.Çünkü yönetici olarak,öğretmen
olarak buna ihtiyacımız var.
Niçin Motive edelim ?
Motivasyon Verim
Kalite
Tatmin
1. Yetenek çeşitliliği.
2. İşin önemi ve kimliği.
3. Serbestiyet.
4. Geri bildirim.
Başarılı
İnsanlar
Motivasyona
İnanır.
Eisen
HOWER
İş Devamlılığı
İnsanlar İhtiyaçlarını Tatmin
Etmek İçin Motive Olurlar
 Düşük dereceli
 Orta dereceli
 Yüksek dereceli
Başarılı
İnsanlar
Motivasyona
İnanır.
Eisen
HOWER
 Giyim, beslenme,
barınma.
 İş garantisi, uygun
çalışma şartları,yeterli
ücret.
 Ait olma ihtiyacı,
kontrol etme kendini
gerçekleştirme,gurur...
Neler Motivasyonu Artırır ?
Başarılı
İnsanlar
Motivasyona
İnanır.
Eisen
HOWER
 Tasarım yapmak,
 Bilgi vermek(geri bild.
 İş bölümü,
 İş tatmini,
 Görev dağıtımı,
 İş kontrolü,
 Görev dönüşümü,
 Çalışanların eğitimi,
 Sorumluluk vermek,
 Takdir edilme,
 Hatalardan ders almak,
 Takım çalışması,
Motivasyon Nasıl Kırılır ?
•Paylaşımı reddetmek,
•Tutarsız olmak,
•Övmekten kaçınmak,
•Elemanları bilgilendirmemek,
•Saldırgan veya kötü huylu olmak,
•Sürekli stres,
•Net bir yön duygusuna sahip olmamak,
•İşleri ertelemek,
Başarılı
İnsanlar
Motivasyona
İnanır.
Eisen
HOWER
Motivasyon Nasıl Kırılır ?
•Korku ve başarısızlık,
•Önceliklerde değişim,
•Belirsizlik,
•Yalnızlık,
•Kıskançlık,
•Kızgınlık,
•Hayal kırıklığı,
•Bilinmeyenin korkusu,
Başarılı
İnsanlar
Motivasyona
İnanır.
Eisen
HOWER
MOTİVE ETMEDE HEDEF
BELİRLEMEYE YÖNELİK KURALLALLAR
Başarılı
İnsanlar
Motivasyona
İnanır.
Eisen
HOWER
 ULAŞILABİLİR HEDEFLER BELİRLEYİN.
 ÖVGÜLERİNİZDE NET OLUN.
 TAKDİRLERİNİZİ SONA BIRAKMAYIN.
 AMİRİN TAKDİRİ PİRİMDEN ÖNEMLİDİR.
 BEKLENİLMEYEN TAKDİR DAHA İYİ MOTİVE EDER.
Hepimiz Farklıyız
Başarılı
İnsanlar
Motivasyona
İnanır.
Eisen
HOWER
MOTİVASYON
ALANLARI
İNSAN
MERKEZLİ
GÖREV
MERKEZLİ
KİŞİSEL TATMİN
ve GELİŞİM
MERKEZLİ
Hepimiz Farklıyız...
Başarılı
İnsanlar
Motivasyona
İnanır.
Eisen
HOWER
İnsan merkezli alanlar;
Belli bir insan grubunun parçası olma ,onlarla
karışma isteği.
Kontrol ve liderlik duygularını tecrübe etme isteği.
Ortak sosyal aktivitelerin teşviki,
Bunları motive
etmek için;
Grup toplantılarına ağırlık verilmesi,
Kişisel bilgilendirme kağıtları verilmesi,
Sosyal etkileşim imkanları verilmesi,
Çalışanların tartışabileceği performans raporları
yayınlanması
Hepimiz farklıyız...
Başarılı
İnsanlar
Motivasyona
İnanır.
Eisen
HOWER
Görev merkezli alanlar;
İşin kendisi daha önemlidir,

İşin kendisinin, doğru yapılıp yapılmadığı önemlidir.

İşi yapmak için gereken beceri olmalıdır.
•Yaptıkları işin önemli olduğunu kavratmak,
Bunları motive
•Bu işin kuruma önemli getiri sağladığını vurgulamak,
etmek için;
•Bu işi de beceri ve deyimin anlatmak gerekir.
Hepimiz Farklıyız...
Başarılı
İnsanlar
Motivasyona
İnanır.
Eisen
HOWER
Kişisel tatmin ve gelişim merkezli alanlar;
Yüksek dereceli motivasyonu temsil eder.
Takdir ve övgüye daha iyi tepki verirler.
Öğrenme ve kendilerini geliştirmeye yatkındırlar.
Onların yaratıcılıklarına destek verin
Bunları motive
Takdir ve övgülerinizi açıktan yapın.
etmek için;
Bunlar için öğrenme ortamları yaratın.
Ücrette tatmin edin.
Nasıl Tanıyalım?
Başarılı
İnsanlar
Motivasyona
İnanır.
Eisen
HOWER
 Liderlik yetenekleri sergiliyor mu?
 Kontrol altında olmak hoşuna gidiyor mu?
 İçe mi yoksa dışa mı dönük?
 İş uğruna her şeyi göz ardı ediyorlar mı?
 Takdir edilmeye nasıl tepki gösteriyor?
 Kendisini geliştirmeye ilgisi var mı?
 Bir gruba bağlı mı yoksa kendi başına
yetiyor mu?
Uyumsuzları Motive Etme
Başarılı
İnsanlar
Motivasyona
İnanır.
1-Negatif Motivasyon
2-Pozitif Motivasyon
Daha çok ceza algılanır
Daha çok ödül algılanır.
Araştırmalar etkisinin
çok kısa sürede
söndüğünü
göstermektedir.
En çok kullanılan ve
en iyi sonuç alınan
bir motivasyon
biçimidir.Uzun
sürelidir.
Eisen
HOWER
UYUMSUZLARI MOTİVE
ETME
Başarılı
İnsanlar
Motivasyona
İnanır.
Eisen
HOWER
İstenmeyen davranışı belirtin.
İstenen hedef davranışı belirleyin.
İstenmeyen davranışı değiştirmeye yönelik
motivasyon unsurlarını belirleyin.
İSTENMEYEN DAVRANIŞTAN İSTENİLEN NOKTAYA ÇEKİLEN
DAVRANIŞ DEĞİŞİKLİĞİ DEVAMLI OLARAK PEKİŞTİRİLMELİ,
TEŞVİK EDİLMELİDİR.
EKİPLERİ MOTİVE ETME
Başarılı
İnsanlar
Motivasyona
İnanır.
Eisen
HOWER
Bir bütün olarak motive edilebilirler.
Yüksek dereceli ihtiyaçları tatmin edilmeli.
Görev merkezlidirler.
Takdir edilmek onları motive eder.
Başarıya ulaştıklarında bundan tatmin
olurlar.
EKİPLERİ MOTİVE ETME
Başarılı
İnsanlar
Motivasyona
İnanır.
GÖREV:Ekibin kuruluş amaçları
olan hedefe,ortak olarak ulaşmaları.
GRUP:Ekibin üyeleri arasındaki
ilişkiye yönelik sosyal ihtiyaçlar.
BİREY:Ekip elemanlarının bireysel
ihtiyaçları.
Eisen
HOWER
EKİPLERİ MOTİVE ETME
Fikirlerini söylemelerini sağlayın.
Olumsuzluklarına kızmayın.
Onlara değişim için zaman ayırın.
Hata ve gecikmelere izin verin.
Kutlayın ve tebrik edin.
Başta mükemmellik aramayın.
Becerisi olanları yapmadıklarında eleştirin.
Başarılı
İnsanlar
Motivasyona
İnanır.
Eisen
HOWER
KENDİMİZİ MOTİVE
ETME
Başarılı
İnsanlar
Motivasyona
İnanır.
Eisen
HOWER
KENDİMİZİ MOTİVE ETME
# Olumlu düşünme,
# Hedef belirleme,
# Kıymetinizi bilme,
# Birtakım işleri değitibebileceğinizi anlama
Başarılı
İnsanlar
Motivasyona
İnanır.
Eisen
HOWER
Kendimizi Motive Etme
İşimizde bizi motive eden faktörler;
 İnsanlar,
 Tedarikçilerimiz,
 İş yerimiz,
 Müşterilerimiz,
 İşimiz,
 İlişkilerimiz,
 Patronumuz,
 Üstlerimiz,
 Astlarımız,
Başarılı
İnsanlar
Motivasyona
İnanır.
Eisen
HOWER
KENDİMİZİ MOTİVETME
Başarılı
İnsanlar
Motivasyona
İnanır.
Eisen
HOWER
Neleri değiştirmek istediğinize karar verdiniz.
Önünüzdeki engelleri belirlediniz.ŞİMDİ,
Kesin hedefler belirleyin.
Onlara ulaşmanın yallarını planlayın.
Kesin bir zamanlama yapın.
Bu süreçte acele etmeyin kararlı olun.
Unutmayın motivasyon bulaşıcıdır.
Siz de iyi bir motivasyoncu olacaksınız.
PATRONUNUZU MOTİVE
ETME
Başarılı
İnsanlar
Motivasyona
İnanır.
Eisen
HOWER
 YAPTIKLARINI TAKDİR EDEREK.
 GRUBUNUZA KABUL EDEREK.
 ONU BİLGİLENDİREREK.
 ONA AKIL DANIŞARAK.
 YAPTIĞI KONUŞMALARDA ONU
DESTEKLEYEREK.
 UYGUN BİR TARZLA AYNI GÖRÜŞTE
OLMADIĞINIZI BELİRTEREK.
Motive Edilemeyen
Patronlar
 SALDIRGAN VE KÖTÜ MİZAÇLI,
 KARARSIZ VE TUTARSIZ,
 SAYGI GÖSTERMEME VE ÖVMEME,
 PAYLAŞIMI REDDETME,
 BİLGİLENDİRİLMEME,
 BAŞ EDEMEYEN PATRONLAR,
Başarılı
İnsanlar
Motivasyona
İnanır.
Eisen
HOWER
ÖĞRENCİLERİ MOTİVE
ETME
Öğrencinin yüksek performans
göstermesini
istiyorsanız,zayıf yönlerini yada hataların
sürekli belirtmekten kaçınınız.
Daha iyi işler yapmasını istiyorsanız,güçlü
yanları üzerinde odaklanın ve giderek
daha ısrarlı bir biçimde o yönlerini
geliştirmesini görün.
Steven W.Vannoy
ÖĞRENCİLERİ MOTİVE
ETME
 SORULAR SORARAK,
 ARAÇ GEREÇ KULLANARAK
 İDEAL ETKİ YARATARAK
 ŞEYTANIN AVUKATLIĞINI
YAPARAK
ÖĞRENCİLERİ MOTİVE
ETME
 NASIL?
 SORDUĞUNUZA BAKIN,
 ADIYLA SORUN,
 CEVABINI DİNLEYİN,
 BİREYSEL İLGİLENİN.
ÖĞRENCİLERİ MOTİVE
ETME
ARAÇ-GEREÇ KULLANIN
Tapegöz,
-TV
Slayd,
-Levhalar
Bilgiisayar,
-Video
Harita,
-LCD
Model
-......vb.
ÖĞRENCİLERİ MOTİVE
ETME
İDEAL ETKİ YARATMAK
İlham verecek sürekli bir motivasyon,
Entelektüel uyarı sağlama,
Ferdi ilgi gerçekleştirme
Başarılı
İnsanlar
Motivasyona
İnanır.
Çalışanlarımız Motive Edildi mi?
Çalışanlar Mutlu
Çalışanlar Mutsuz
İşbirliğine yakınlar.
İşbirliğine yanaşmıyorlar.
Yaptıkları işler için
sorumluluk kabul
ediyorlar.
Hatalarından dolayı
birbirlerini suçluyorlar.
Devamsızlık çok nadir.
Çoğunlukla işten
kaytarıyorlar.
Verim daima yüksek.
Verim belirlenen hedefin
altında.
Kalite yüksek
Kalite belirlenen hedefin
altında.
İşler zamanında bitiyor.
İşler hep gecikiyor.
Yönetim saygı görüyor.
Yöneticiler hakkında yoğun
şikayet var.
Eisen
HOWER
Sonuç Olarak
İnsanları bir eylemi yapma konusunda harekete
geçiren güçtür motivasyon.
Personelini motive edebilme yeteneği her
yöneticinin dağarcığında bulunması gereken bir
özelliktir.
Motive edilecek her türlü unsur, fiziki,psikolojik
ve sosyal yönleriyle ele alınmalıdır.
Bireysel ve kurumsal olarak başarılı ve verimli
olmanın anahtarı, doğru motivasyon tekniklerini
yerinde kullanmaktan geçer.
Unutulmamalıdır ki müşterinin memnuniyeti
çalışanın motivasyonu demektir.
Başarılı
İnsanlar
Motivasyona
İnanır.
Eisen
HOWER
Başarılı
İnsanlar
Motivasyona
İnanır.
Eisen
HOWER
Download

Motivasyon TKY