T.C. MU~
VALiLiGi il Milli Egitim Mtidtirltigti Say. :47339225/300/1300863
Konu: Oniversite ve Meslek TamtJm
Sem inerleri
05/02/2015
................................KA YMAKAMLIGINA
i1~e Milli Egitim MtidtirlOgti
....................................... MOOORLOGONE
i1gi: MEB Yenilik ve Egitim Teknolojileri Genet MtidOrlOgti'nOn 3010 I120 15 tarih ve
1104278 saYlh yazlSI.
istanbul Bilgi Oniversitesi RektOrlOgu'nUn TUrkiye geneli resmi-ozel tOm lise ve dengi
okul ogrencilerine, Universitelerini tamtmaya yonelik "Universite ve Meslek Tamtlm
Seminerleri" dUzenJemek istediklerine ili~kin yazlsl ekte gonderilmi~tir.
Bilgilerinize rica ederim.
Metin AKSU
Vali a.
il Milli Egitim MUdUr V.
Ek:
I Yazl (2 Sayfa)
Oagltlm:
il~e Kaymakamhklan
Ortaogretime Okul MUd.
Bu evrak guvenli elektronik imza ile imzalanmi~tlr hnp"llevraksorgu,meb,gov,tr adreslOden4fde-4976-3095-ab 13-6bac kodu ile teVI! edilebillr
T.e.
MiLLi EGiTiM BAKANLIGI Yenilik ve Egitim Teknolojileri Genel Miidiirlfigii SaYI : 88013337/821.05/1104278 Konu: Oniversite ve Meslek Tanttlm Seminerleri
30101/2015
............. YALiLiGiNE
01 Milli Egitim MUdUrlUgU)
ilgi: istanbul Bilgi Oniversitesi Rekt6rlUgU'nUn 26/01/2015 tarihli ve B.30.2.BLG. 0.00.00­
240 say II I yazlsl.
istanbul Bilgi Oniversitesi Rekt6rlUgU'nUn TUrkiye geneli resmi-ozel tUm lise ve
dengi okul ogrencilerine, Universitelerini tanttmaya yonelik "Universite ve Meslek TaDltlm
Seminerleri" dUzenlemek istediklerine ili~kin ilgi yazlsl incelenmi~tir.
Soz konusu etkinligin; TUrkiye Cumhuriyeti Anayasasl, Milli Egitim Temel Kanunu
ile TUrk Milli Egitiminin genel ama91anna uygun olarak, ilgili yasal dUzenlemelerde
belirtilen ilke, esas ve ama91ara aykJrlllk te~kil etmeyecek ~ekilde. denetimleri ilgili okul.
illilge milli egitim mUdUrlUkleri taraftndan gergekle$tirilmek Uzere. gonUIIUIUk esasma gore
yapdmasl hususunda bilgilerinizi ve geregini rica ederim.
Recep Zafer TEKiN Bakan a. Genel MUdtir Y. EK : ilgi yazl (I sayfa)
Not: Etkinlik detaylanna YEGiTEK'e ait a~agldaki adres Uzerinden ula!?abilecektir.
http://yegitek.meb.gov.tr!www!yarisma-ve-etk in I ik-duyurulari/kategori/18
DAGITIM: Geregi:
B Plant
Teknikokullar - 06500 Yenimahalle/ANKARA
Elektronik Ag: www.meb.gOY.tr
[email protected]
Bilgi: Ortaogretim Genel MUdUrlilgU Din Ogretimi Genel MUdUrlilgU
Mesleki ve Teknik Egitim Genel MUdUrlUgU
Ozel Ogretim Kurumlan Genel MUdUrlUgil
istanbul Bilgi Oniversitesi Rekt6rlUgU
Aynntlli bilgi iyin: Harun ('ETINKA YA
Tel (0 31:2) :296 94 00-9431
faks: (0 312):223 8736
Bu evrak guvenh elektronik imza tie IInzalanml'ilir http.ilevraksorgu mcb.gOltr adrcstndel19c05-21
(U;CIll. ()grt.)
b5-3! a2-84d9-c3aO kodll
Ik lc' Jl cddd)d,r
•
Istanbul
Bilgi Oniversitesi
LAUREATE INTERNAT!ONAL
~NJVERSI~IES
REKTORLUK
SaYI:B.30.2.BLG.0.00.0D-240
T.C.
Milli Egitim Bakanligl
Yenilik ve Egitim Teknolojileri
Genel MOdOrlOgO
ANKARA
26 Ocak 2015
Universitemiz, TUrkiye geneli resmi/ozel tUm lise ve dengi okul ogrencilerine yonelik
bilgilendirici, meslekleri tan/tici ve Oniversitemizin tamtlmlna da yonelik seminerler
vermeyi planlamaktadlr.
"Gelecegin Meslekleri", "Lise slralanndan Kariyer'ini Yonet" ve "Bilgi ile Hayat Ba~lasln"
ba~hklt seminerlerimizde,
• Degi~en dOnyanm ihtiya<;lanna uygun yeni meslekler,
• Gelecegin meslekleri i<;in ne okumah, neler yapmalt,
• Gelecegin sektorleri, Oniversite ve bolUm tercihinde dikkat edilmesi gereken
unsurlar
konulan i§lenecektir.
santralls:al"lb-.;I Kampllsu Ka:1lm Katabekir C.art No,i!13 3,,060 Ey\Jp Istarlbul " TeL:2121311 7C 00 t:.JK-:, :2 12) 42'J 94 4G
WWw O!lg,,(>cu.:r ! :'44 :) 428 ! rectorJieicHw.g, edu Ir
IRektortukl
Download

Üniversite ve Meslek Tanıtım Seminerleri