T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü
E
XP02016
ANTALYA
Sayı : 90852262-301.03İL{Sh
Konu: Aksu 438 ada 1 parsel UİP.
BAŞKANLIK MAKAMINA
Aksu Belediye M eclisi’nin 03.02.2014 tarih ve 19 sayılı kararı ile görüşülen; Macun
Mahallesi 438 ada 1 parselde, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına “Bodrum katta otopark
veya tesisat mekânı olarak kullanılmak kaydıyla çekme mesafeleri, parsel sınırına kadar
yaklaşabilir.” plan notu eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.02.2014 tarihli toplantısında görüşülerek İmar
ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiş olup, 18.03.2014 tarihli komisyon raporu ekte
sunulmuştur.
Konunun karara bağlanmak üzere M eclise havalesini arz ederim.
EK:
-Komisyon Raporu
-İlçe Belediye M eclis Kararı
-1/1000 ölçekli UİP. Değ. fot.
-Açıklama raporu
-1/5000 ölçekli NİP. fot.
M E C L İS ’E
P 2 /© 5 ^ /i2 L o lL J
M e nd e re s T Ü R E L
A ntalya Büyükş<£hir' B©l©diyg Bsşk&nı
Adres: Antalya Büyükşehir Belediyesi, Karaalioğlu Parkı İçi 07100 ANTALYA
Ayrıntılı bilgi için irtibat: A.Lale DARICI
T e l : 0 242 241 28 66
Fax : 0 242 243 06 28
Web: www.antalva.bel.tr
E-posta: [email protected]
kalite@.antalva.bel.tr
Q ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU
Tarih:18.03.2014
BİRİM
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TALEP SAHİBİ
ÖZEL ŞAHIS
MECLİS TOPLANTISININ
TARİHİ VE GÜNDEM
MADDESİ
Büyükşehir
Belediye
Meclisinin
11.02.2014
tarihli
toplantısında önerge verilip gündemin 67. maddesinde
görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale
edilmiştir.
TALEP KONUSU
Aksu Belediye Meclisi’nin 03.02.2014 tarih ve 19 sayılı
kararı ile görüşülen; Macun Mahallesi 438 ada 1 parselde,
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına “Bodrum katta
otopark veya tesisat mekânı olarak kullanılmak kaydıyla
çekme mesafeleri, parsel sınırına kadar yaklaşabilir.” plan
notu eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Planı değişikliği.
KOMİSYON RAPORU:
Aksu Belediye Meclisi’nin 03.02.2014 tarih ve 19 sayılı
kararı ile görüşülen; Macun Mahallesi 438 ada 1 parselde,
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına “Bodrum katta
otopark veya tesisat mekânı olarak kullanılmak kaydıyla
çekme mesafeleri, parsel sınırına kadar yaklaşabilir.” plan
notu eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Planı değişikliği Komisyonumuzca
incelenmiş, Aksu Belediyesine sunulan plan değişikliği
teklifinin uygun olduğu görüşüne varılmıştır.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine
sunulmıjış\ır.
Kadir ALKIŞ
İmar Kom. Üyesi
Turgay GENÇ
İmar Kpm. Başkanı
'aşar TABUR
İm ar Kom. Üyesi
Zeki ÇİVİK
İmar Kom. Üyesi
l\Mtfaza ^M Y Ü R E K
İmar Kom. üyesi
, - ıu J
ı
lıY
>V
_
i
*■>»* <yxAi&.&^fcS6ftaffifea ^ ^ ^ a g k ^ r u ; . j t e ;tf>^aavaj»^.ug^vt^^
AKSU BELEDİYESİ
MECLİS KARA Rl
Karar Tarihi
Karar No
03-02-2014
Kararın Özü
19
1/1000 ölçekli uygulama im ar planı tadilatı 438 ada 1 parsel
Teklif Dairesi
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
_______________________ BELEDİYE MECLİSİNİ OLUŞTURAN ÜYELER_______________________
İsa YILDIRIM , Ali ÜSTÜN . Kenan YILDIZ , Burhan HORZUN , Ercan AK , Hüseyin DEMİRKAPLAN , Haşan
ÇETİN , İbrahim KOSEOĞLU , İsmail DANACI , Mehmet MEKİK . Mustafa AYDOĞAN
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 10.01.2014 tarih ve 84 sayılı yazısı ekinde
bulunan İmar Komisyonunun 10.01.2014 tarihli raporu okundu.
KARAR:
İMAR KOMİSYON RAPORU
B e l e d i y e m i z sın ırla rı i ç e r i s i n d e b u l u n a n M a c u n t a p u l a m a s ı 4 3 8 a d a 1 p a r s e l d e s a d e c e b o d r u m k a ta
m a h s u s o l m a k ü z e r e “ b o d r u m k a tta o t o p a r k v e y a t e s is a t m e k a n ı o l a r a k k u l l a n ı l m a k k a y d ı y l a ç e k m e m e s a f e l e r i ,
p arsel s ı n ı r ı n a k a d a r y a k l a ş a b i l i r " i f a d e s i n i n p l a n n o tu o la r a k i ş l e n m e s i n e y ö n e l i k
( A ) g r u b u Ş e h i r P la n c ıs ı
İ b r a h i m B A K I R ve Ş e h i r P la n c ı s ı S a v i t Ü L K E R t a r a f ın d a n h a z ı r l a n a n 1 / 1 0 0 0 ölç e k li u y g u l a m a i m a r p lan ı
T a d ila tı K o m i s y o n u m u z c a i n c e l e n m i ş o l u p ; k o n u n u n d e ğ e r l e n d i r i l m e k ü z e r e A n t a l y a B ü y ü k ş e h i r B e l e d i y e s i n e
g ö n d e r i l m e s i k a n a a t i n e v a r ıl m ış tı r . M e c l i s i m i z i n t a k d i r l e r i n e s u n u l m u ş t u r .
İsmail D A N A C I
İ m a r Ko mi s y o n u Başkanı
Er c an A K
İ ma r K o m i s y o n u Başkan Yrd.
(îm za)
M u s a Cjft^GUN
İmza)
(İm za)
Hüs e y i n D E M İ R K A P L A N
Üye
K e n a n Y I L DI Z
Üye
(İmza)
(İm z£
misyondan geldiği şekliyle kâjmliiıı^Mlıevcudun oy birliği ile kabul edildi.
-
Isa YILDII
Belediye B^fkanı
\
Ali U STÖ N ==— ~
Üye
enan YILDIZ
Katip Üye
ANTALYA AKSU BELEDİYESİ
UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
GÖSTERİM (LEJAND)
ADA/PARSEL NO: 438 ADA 1 PARSEL
O O
PAFTA NO: 23-0-3-D
MEVCUT PLAN
PLAN DEĞİŞİKLİĞİ SINIRI
PLAN NOTU:
Bodrum katta otopark veya tesisat m ekanı olarak kullanılmak
kaydıyla çekm e mesafeleri, parsel sınırına kadar yaklaşabilir.
t
K
ÖLÇEK: 1/1000
ÖNERİ PLAN
-Â «r ^ - .
^ J ^ iı^ s & ^ ırf^ k ıfg s a i. <tS3tru&**3te*.tJ20s3M >_^- »fc'Sa*’^ tsp-^X i< ıV ^^m fJ^rw _lX ıU **^aS y5^«*uai^‘
-
*
ANTALYA
~ ' “ AKSTJ "BELEDİYESİ
”
"~
'
'
~
~
KONU: 438 ADA 1 PARSEL
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAM A İM AR PLANI
1. PLANLAM A ALANININ G EN EL TANIMI
Planlama alanı Aksu ilçesi; 23 -0-3-D numaralı 1/1000 Uygulama İmar Planı paftasında
yer almaktadır.
Şekil 1. Hava Fotoğrafı
2. PLANLAM ANIN AM AÇ VE KAPSAM I
Planlama amacı, plan notunda belirtildiği üzere otopark ihtiyacını kendi parselinde
karşılayabilmek üzere, sadece bodrum kata mahsus olmak üzere, çekme mesafesinin sınırını
parsel sınırına yaklaştırılmasını sağlamaktır.
3. BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIM I VE KADASTRAL DURUM
Tapu kayıtlarında ise Aksu tapulama sahası Macun Mahallesi olarak tanımlanmaktadır.
Şekil 2. Kadastral Durum
liSfcJS&i&JaS^^
~“ 4. PLÂ N LAM A KARARLARI '
— - -
^;İaiK fcA S ^)6S i< aa«S C frg^^
—
Planlama amacı, plan notunda belirtildiği üzere otopark ihtiyacını kendi parselinde
karşı/ayabilmek üzere, sadece bodrum kata mahsus olmak üzere, çekme mesafesinin sınırını
parsel sınırına yaklaştırılmasını sağlamaktır.
Bu amaç doğrultusunda; "Bodrum katta otopark veya tesisat mekânı olarak kullanılmak
kaydıyla çekme m esafeleri , parsel sınırına kadar yaklaşabilir. " ifadesi plan notu olarak
eklenmiştir.
Hmsal değerlerinde herhangi bir değişiklik yapılmamış olup; FZ=0.75 ve max.h=9,50m
değerleri korunmuştur.
Hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği önerisi ekte sunulmaktadır.
UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
GÖSTERİM (LEJAND)
ANTALYA AKSU BELEDİYESİ
ADA/PARSEL NO: 438 ADA 1 PARSEL
PAFTA NO: 2 3 0 -3 -D
MEVCUT PLAN
Şekil 3. Plan Örneği
PLAN NOTU
j
i
ÖLÇEK 1/1000
(*S W P R İ P l A N I
Bodrum katta otopark veya tesrsal mekanı olarak kulanHmak
ıı r L-/"u>ı
kavdıyia çekme mesaiden, parsel s^ınna kadar yaktoşabiir__________________________________
-3S* j c^ a » .:
~V
Download

Tam sayfa fotoğraf - Antalya Belediyesi