6 5 2014
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü
2 Mayıs 2014 CUMA
Resmî Gazete
Sayı : 28988
TEBLİĞ
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
GÜÇ TRANSFORM ATÖRLERİ - BÖLÜM 1: GENEL
STANDARDI İLE İLGİLİ TEBLİĞ (TS EN 60076-1)
(TEBLİĞ NO: M SG-M S-2014/3)
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin M en'i ve
İhracatın M urakabesi ve Korunması Hakkında Kanun ile 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü
Kuruluş Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.
MADDE 2 – (1) 13/9/1998 tarihli ve 23462 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan M ecburi Standard Tebliği
(ÖSG-98/88-89) ile Bakanlıkça mecburi uygulamaya konulan TS 267 EN 60076-1 “Güç Transformatörleri - Bölüm 1:
Genel” standardı mecburi uygulamadan kaldırılacaktır. Bu standard yerine Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından
hazırlanan TS EN 60076-1 “Güç Transformatörleri - Bölüm 1: Genel” standardı imalat ve satış safhalarında zorunlu
olarak uygulanacaktır.
MADDE 3 – (1) TS EN 60076-1 Standardının kapsamı aşağıda verilmiştir:
Bu standard, aşağıda verilen belirli kategorilerdeki küçük ve özel transformatörlerin dışında kalan üç fazlı ve bir
fazlı güç transformatörlerini (oto-transformatörler dâhil) kapsar.
− Beyan gücü 1 kVA’dan küçük olan bir fazlı transformatörler ve 5 kVA’dan küçük olan üç fazlı
transformatörler,
− Sargılarının beyan gerilimi 1000 V’tan yüksek olmayan transformatörler,
− Ölçü transformatörleri,
− Demiryolu araçlarına monte edilen cer transformatörleri,
− Yol verme transformatörleri,
− Deney transformatörleri,
− Kaynak transformatörleri,
− Patlamaya dayanıklı ve madencilikte kullanılan transformatörler,
− Derin su uygulamalarına yönelik (su altı) transformatörler.
Bu transformatör kategorileri için IEC standardlarının bulunmaması durumunda (özellikle endüstriyel
uygulamalar için sargısı 1000 V’u aşmayan transformatör), IEC 60076-1 tamamen veya kısmen uygulanabilir.
Bu standard, bir transformatörü, halkın erişebileceği bir konumda monte etmeye uygun hale getirecek kurallara
değinmez.
Kendi standardları bulunan güç transformatörlerinin ve reaktörlerin bu kategorileri için bu standard yalnızca
diğer standardda özel olarak yapılan atıf kapsamında uygulanabilir. Bu gibi standardlar:
− Genel reaktörler (IEC 60076-6),
− Kuru tip transformatörler (IEC 60076-11),
− Kendinden korumalı transformatörler (IEC 60076-13),
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/05/20140502-8.htm
1/2
6 5 2014
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü
− Gaz doldurulan güç transformatörleri (IEC 60076-15),
− Rüzgâr türbini uygulamalarına yönelik transformatörler (IEC 60076-16),
− Cer transformatörleri ve cer reaktörleri (IEC 60310),
− Endüstriyel uygulamalara yönelik statik dönüştürücü transformatörleri (IEC 61378-1),
− HVDC uygulamalarına yönelik statik dönüştürücü transformatörleri (IEC 61378-2)
için mevcuttur.
Bu standardın muhtelif yerlerinde, alternatif veya ilâve teknik çözümlere veya süreçlere dair bir “anlaşmaya”
varılması hususu belirtilmiş veya tavsiye edilmiştir. Böyle bir anlaşma, imalâtçı ile alıcı arasında yapılır. Konular
tercihen başlangıçta ortaya konulmalı ve bu anlaşmalar sözleşme teknik şartnamesine dâhil edilmelidir.
MADDE 4 – (1) TS 267 EN 60076-1 standardı mecburi uygulamadan kaldırılacağından, 4/2/2000 tarihli ve
23954 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi ve TSE M arkası Hakkında Tebliğ
(Tebliğ No: ÖSG-2000/13-14) ekinde yer alan “Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi ve TSE M arkası Aranacak
M amuller Listesi”nden çıkartılacaktır.
MADDE 5 – (1) TS EN 60076-1 standardı kapsamına giren ürünleri üreten ve satanların bu Tebliğ hükümlerine
uymaları zorunludur.
MADDE 6 – (1) TS EN 60076-1 standardı, TSE’nin merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin
edilir. TSE’nin ve il temsilciliklerinin iletişim bilgilerine TSE’nin internet sayfasından ulaşılır.
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra yürürlüğe girer.
MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/05/20140502-8.htm
2/2
Download

Resmî Gazete