KİMYASAL MADDE TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. KONU:
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Tüketici Güvenliği Laboratuvarları Daire Başkanlığı Merkez
Tüketici Ürünleri Kimyasal Araştırma Laboratuvarları-Su Kimyası laboratuvarında kullanılmak
üzere aşağıda cinsi, özellikleri ve miktarı belirtilen standart maddeler satın alınacaktır.
2. GENEL ŞARTLAR :
2.1
2.2
3.
İstekliler ve isteklilerin teklif ettiği ürünlerin TITUBB kayıt / bildirim işlemini tamamlamış
olmalıdır. Teklif veren istekliler teklif edilen ürünler / cihazların T:C. İlaç ve Tıbbi Cihaz
Ulusal Bilgi Bankası (TITUBB) tarafından onaylanmış bulunan ürün numarasını ihale sıra
numarası belirtilerek yazılı olarak teklifleriyle birlikte vereceklerdir. TITUBB tarafından
onaylanmayan ürünlerin alımı yapılmayacaktır. Ancak, Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri
kapsamında olmayan ürünler veya cihazlar için TİTUBB kayıt veya bildirimi
aranmayacaktır.
Firmalar tekliflerini birim fiyat üzerinden kalem bazında vereceklerdir.
MALZEME CİNSİ, ÖZELLİKLERİ, MİKTARI:
No Malzeme Adı
1
2
3
Am onyum Kiti
İyon Krom atografi Cihazı için
Sertifikalı Referans M adde (SM
137)
İyon Krom atografi cihazı için
B rom ür standartı
Miktar
400 paket/
(1 paket 25 adet)
3 Adet
1 adet
Özellik
Kitin ölçüm aralığı 0.015-2.0 m g/L ve
katalog num arası LCK 304 olm alıdır.
Hack Lange Fotom etresinde
kullanılabilm elidir.
H er bir sertifikalı referans m adde 100 mL
hacm inde olm alıdır.
Çözelti; 3 m g/L florür, 10 m g/L brom ür, 10
mg/L nitrit, 20 m g/L nitrat, 20 m g/L klorür,
20 m g/L sülfat, 50 m g/L fosfat
konsantrasyonlarında belirtilen m olekülleri
içerm elidir.
Sertifikalı referans m adde; sertifikaları ile
birlikte gönderilm eli ve sertifikaları
izlenebilir olm alıdır.
Ç özelti High Purity Standarts olm alıdır.
İlgili firm a tarafından özel olarak
hazırlanm alıdır.
R eferans m addenin raf ömrü teslim
tarihinden itibaren en az 4 ay olm alıdır.
Standart m adde en az 100 mL hacm inde
olm alıdır.
Ç özeltinin konsantrasyonu 1000 m g/L
olm alıdır.
Standart çözelti sertifikaları ile birlikte
gönderilm eli ve sertifikaları izlenebilir
olm alıdır.
Çözelti High Purity S tandarts-B rom ide
Standard (1000 m g/L) (C atalog no: IC-BRM) olm alıdır.
S tandart çözeltinin raf öm rü teslim
tarihinden itibaren en az 16 ay olm alıdır.
*
4
İyon Krom atografi cihazı için
Brom at standartı
1 adet
5
İyon Krom atografi cihazı için
Klorür standartı
1 adet
6
İyon Krom atografi cihazı için
Florür standartı
1 adet
7
İyon Krom atografi cihazı için Nitrat
standartı
1 adet
8
İyon Krom atografi cihazı için Nitrit
standartı
1 adet
S tandart m adde en az 100 mL hacm inde
olm alıdır.
Ç özeltinin konsantrasyonu 1000 mg/L
olm alıdır.
S tandart çözelti sertifikaları ile birlikte
gönderilm eli ve sertifikaları izlenebilir
olm alıdır.
Çözelti High Purity S tandarts-B rom ate
Standard (1000 m g/L) (C atalog no: ICB R 0 3 -M ) olm alıdır.
S tandart çözeltinin raf öm rü teslim
tarihinden itibaren en az 16 ay olmalıdır.
Standart m adde en az 100 mL hacm inde
olm alıdır.
Ç özeltinin konsantrasyonu 1000 mg/L
olm alıdır.
Standart çözelti sertifikaları ile birlikte
gönderilm eli ve sertifikaları izlenebilir
olm alıdır.
Ç özelti High Purity S tandarts-C hloride
Standard (1000 m g/L) (C atalog no: IC-CLM) olm alıdır.
S tandart çözeltinin raf öm rü teslim
tarihinden itibaren en az 16 ay olm alıdır.
Standart m adde en az 100 mL hacm inde
olm alıdır.
Ç özeltinin konsantrasyonu 1000 mg/L
olm alıdır.
S tandart çözelti sertifikaları ile birlikte
gönderilm eli ve sertifikaları izlenebilir
olm alıdır.
Çözelti High Purity Standarts-F loride
Standard (1000 m g/L) (C atalog no: IC-FFM) olm alıdır.
Standart çözeltinin raf öm rü teslim
tarihinden itibaren en az 16 ay olm alıdır.
Standart m adde en az 100 mL hacm inde
olm alıdır.
Ç özeltinin konsantrasyonu 1000 mg/L
olm alıdır.
Standart çözelti sertifikaları ile birlikte
gönderilm eli ve sertifikaları izlenebilir
olm alıdır.
Çözelti High Purity Standarts-N itrate
Standard (1000 m g/L) (Catalog no: IC-NOM) olm alıdır.
Standart çözeltinin raf öm rü teslim
tarihinden itibaren en az 16 ay olm alıdır.
Standart m adde en az 100 mL hacm inde
olm alıdır.
Çözeltinin konsantrasyonu 1000 mg/L
olm alıdır.
Standart çözelti sertifikaları ile birlikte
gönderilm eli ve sertifikaları izlenebilir
olm alıdır.
Çözelti High Purity Standarts-N itrite
Standard (1000 m g/L) (Catalog no: IC-NM) olm alıdır.
Standart çözeltinin raf öm rü teslim
tarihinden itibaren en az 16 ay olm alıdır.
2
9
t*
İyon Krom atografi cihazı için
Fosfat standartı
1 adet
İyon Krom atografi cihazı için
Sülfat standartı
1 adet
/ '
10
11
12
ICP-M S Cihazı için Sertifikalı
R eferans M adde (ER M -250 m L)
(ER M -C A022a)
ICP-M S Cihazı için Sertifikalı
Referans M adde (ER M -250 mL)
(ER M -C A011b)
4 Adet
1 Adet
Standart m adde en az 100 mL hacm inde
olm alıdır.
Ç özeltinin konsantrasyonu 1000 m g/L
olm alıdır.
Standart çözelti sertifikaları ile birlikte
gönderilm eli ve sertifikaları izlenebilir
olm alıdır.
Çözelti High Purity S tan da rts- Phosphate
standard (1000 m g/L) (C atalog no: ICKPP-M ) olm alıdır.
Standart çözeltinin raf öm rü teslim
tarihinden itibaren en az 16 ay olm alıdır.
Standart m adde en az 100 m L hacm inde
olm alıdır.
Çözeltinin konsantrasyonu 1000 mg/L
olm alıdır.
Standart çözelti sertifikaları ile birlikte
gönderilm eli ve sertifikaları izlenebilir
olm alıdır.
Ç özelti High Purity S tandarts-S ulfate
Standard (1000 m g/L)
(Catalog no:IC -SS -M ) olm alıdır.
S tandart çözeltinin raf öm rü teslim
tarihinden itibaren en az 16 ay olm alıdır.
Her bir sertifikalı referans m adde 250 mL
hacm inde olm alıdır.
Çözelti içerisinde alüm inyum , antim on,
arsenik, baryum, bor, kadm iyum , kalsiyum ,
bakır, krom, demir, kurşun, m agnezyum ,
m angan, nikel, potasyum , selenyum ,
sodyum , çinko elem entleri olm alıdır.
Sertifikalı referans m adde; sertifikaları ile
birlikte gönderilm eli ve sertifikaları
izlenebilir olm alıdır.
Ç özelti % 2-5 oranında nitrik asit
içerm elidir.
Katalog num arası Soft D rinking W a te r
M etals-E R M -C A 022a olm alıdır..
Standart çözeltinin raf öm rü teslim
tarihinden itibaren en az 10 ay olm alıdır.
H er bir sertifikalı referans m adde 250 mL
hacm inde olm alıdır.
Çözelti içerisinde, alüm inyum , antim on,
arsenik, baryum , bor, kadm iyum , kalsiyum,
bakır, krom, demir, kurşun, m agnezyum ,
m angan, nikel, potasyum , selenyum ,
sodyum , çinko, vanadyum , berilyum ve
kobalt elem entleri olm alıdır.
Sertifikalı referans m adde; sertifikaları ile
birlikte gönderilm eli ve sertifikaları
izlenebilir olm alıdır.
Ç özelti % 2-5 oranında nitrik asit
içerm elidir.
Katalog num arası Soft Drinking W a te r
M etals-E R M -C A 011 b olm alıdır.
Standart çözeltinin raf öm rü teslim
tarihinden itibaren en az 10 ay olm alıdır.
o
13
14
15
16
17
ICP-M S Cihazı için Kalsiyum (Ca)
Standardı (100 ml_)
ICP-M S Cihazı için Potasyum (K)
Standardı (100 mL)
ICP-M S Cihazı için Selenyum (Se)
Standardı (100 mL)
ICP-M S Cihazı için M agnezyum
(M g) Standardı (100 mL)
ICP-M S Cihazı için M angan (Mn)
Standardı (100 mL)
...........................................
1 Adet
1 Adet
1 Adet
1 Adet
1 Adet
Standart m adde 100 m L hacm inde
olm alıdır.
Katalog No: 10009-1 olm alıdır.
Çözelti High Purity Standarts olm alıdır.
1000 gg/m L kalsiyum içerm elidir.
Çözelti %2 oranında nitrik asit içerm elidir.
Sertifikalı referans m adde; sertifikaları ile
birlikte gönderilm eli ve sertifikaları
izlenebilir olm alıdır.
S tandart m addenin raf ömrü teslim
tarihinden itibaren en az 16 ay olm alıdır
Standart m adde 100 m L hacm inde
olm alıdır.
-Katalog No: 100041-1 olm alıdır.
Ç özelti High Purity Standarts olm alıdır.
1000 gg/m L potasyum içerm elidir.
Çözelti %1 oranında nitrik asit içerm elidir.
Sertifikalı referans m adde; sertifikaları ile
birlikte gönderilm eli ve sertifikaları
izlenebilir olm alıdır.
Standart m addenin raf ömrü teslim
tarihinden itibaren en az 16 ay olm alıdır.
Standart m adde 100 m L hacm inde
olm alıdır.
Katalog No: 100049-1 olm alıdır.
Çözelti High Purity Standarts olm alıdır.
1000 gg/m L selenyum içerm elidir.
Çözelti %2 oranında nitrik asit içerm elidir.
Sertifikalı referans m adde; sertifikaları ile
birlikte gönderilm eli ve sertifikaları
izlenebilir olm alıdır.
Standart m addenin raf ömrü teslim
tarihinden itibaren en az 16 ay olm alıdır.
Standart m adde 100 m L hacm inde
olm alıdır.
Katalog No: 100031-1 olm alıdır.
Çözelti High Purity S tandarts olm alıdır.
1000 gg/m L m agnezyum içerm elidir.
Ç özelti %2 oranında nitrik asit içerm elidir.
Sertifikalı referans m adde; sertifikaları ile
birlikte gönderilm eli ve sertifikaları
izlenebilir olm alıdır.
Standart m addenin raf ömrü teslim
tarihinden itibaren en az 16 ay olm alıdır.
Standart m adde 100 m L hacm inde
olm alıdır.
Katalog No: 100032-1 olm alıdır.
Çözelti High Purity Standarts olm alıdır.
1000 gg/mL m angan içerm elidir.
Çözelti %2 oranında nitrik asit içerm elidir.
Sertifikalı referans m adde; sertifikaları ile
birlikte gönderilm eli ve sertifikaları
izlenebilir olm alıdır.
S tandart m addenin raf öm rü teslim
tarihinden itibaren en az 16 ay olm alıdır.
4
18
ICP-M S Cihazı için Civa (Hg)
Standardı (100 mL)
1 Adet
19
ICP-M S Cihazı için Nikel (Ni)
Standardı (100 mL)
1 Adet
20
ICP-M S Cihazı için Bor (B)
Standardı (100 mL)
1 A det
21
ICP-M S Cihazı için Silisyum (Si)
Standardı (100 mL)
1 Adet
22
ICP-M S Cihazı için S odyum (N a)
Standardı (100 mL)
1 Adet
S tandart m adde 100 m L hacm inde
olm alıdır.
Katalog No: 100033-1 olm alıdır.
Çözelti High Purity S tandarts olm alıdır.
1000 (jg/m L civa içerm elidir.
Ç özelti %2 oranında nitrik asit içermelidir.
Sertifikalı referans m adde; sertifikaları ile
birlikte gönderilm eli ve sertifikaları
izlenebilir olm alıdır.
S tandart m addenin raf öm rü teslim
tarihinden itibaren en a z 16 ay olm alıdır.
S tandart m adde 100 m L hacm inde
olm alıdır.
Katalog No: 100036-1 olm alıdır.
Ç özelti High Purity S tandarts olm alıdır.
1000 pg/m L nikel içerm elidir.
Çözelti %2 oranında nitrik asit içerm elidir.
Sertifikalı referans m adde; sertifikaları ile
birlikte gönderilm eli ve sertifikaları
izlenebilir olm alıdır.
S tandart m addenin ra f öm rü teslim
tarihinden itibaren en az 16 ay olm alıdır.
S tandart m adde 100 m L hacm inde
olm alıdır.
olm alıdır.
Katalog No: 10007-4 olm alıdır.
Ç özelti High Purity S tandarts olm alıdır.
1000 |jg/m L bor içerm elidir.
Ç özelti H20 ’da bulunm alıdır.
Sertifikalı referans m adde; sertifikaları ile
birlikte gönderilm eli ve sertifikaları
izlenebilir olm alıdır.
S tandart m addenin raf öm rü teslim
tarihinden itibaren en az 16 ay olm alıdır.
Standart m adde 100 m L hacm inde
olm alıdır.
olm alıdır.
Katalog No: 100050-3 olm alıdır.
Çözelti High Purity S tandarts olm alıdır.
1000 (jg/m L silisyum içerm elidir.
Çözelti %1 H N 0 3+TrH F içerm elidir.
Sertifikalı referans m adde; sertifikaları ile
birlikte gönderilm eli ve sertifikaları
izlenebilir olm alıdır.
Standart m addenin raf öm rü teslim
tarihinden itibaren en az 16 ay olm alıdır.
Standart m adde 100 mL hacm inde
olm alıdır.
Katalog No: 100052-1 olm alıdır.
Çözelti High Purity S tandarts olm alıdır.
1000 |jg/m L sodyum içerm elidir.
Çözelti %1 oranında nitrik asit içerm elidir.
Sertifikalı referans m adde; sertifikaları ile
birlikte gönderilm eli ve sertifikaları
izlenebilir olm alıdır.
S tandart m addenin raf öm rü teslim
tarihinden itibaren en az 16 ay olm alıdır.
5
23
24
25
26
27
ICP-M S Cihazı için Çinko (Zn)
Standardı (100 mL)
ICP-M S Cihazı için Krom (Cr)
Standardı (100 mL)
ICP-M S Cihazı için Bakır (Cu)
Standardı (100 mL)
ICP-M S Cihazı için D em ir (Fe)
Standardı (100 mL)
ICP-M S Cihazı için Kurşun (Pb)
Standardı (100 mL)
1 Adet
1 Adet
1 Adet
1 Adet
1 Adet
Standart m adde 100 m L hacm inde
olm alıdır.
Katalog No: 100068-1 olm alıdır.
Ç özelti High Purity S tandarts olm alıdır.
1000 (jg/m L çinko içerm elidir.
Ç özelti %2 oranında nitrik asit içerm elidir.
Sertifikalı referans m adde; sertifikaları ile
birlikte gönderilm eli ve sertifikaları
izlenebilir olm alıdır.
S tandart m addenin raf ömrü teslim
tarihinden itibaren en a z 16 ay olm alıdır.
S tandart m adde 100 m L hacm inde
olm alıdır.
Katalog No: 100012-1 olm alıdır.
Çözelti High Purity S tandarts olm alıdır.
1000 gg/m L krom içerm elidir.
Ç özelti %2 oranında nitrik asit içerm elidir.
Sertifikalı referans m adde; sertifikaları ile
birlikte gönderilm eli ve sertifikaları
izlenebilir olm alıdır.
S tandart m addenin raf öm rü teslim
tarihinden itibaren en az 16 ay olm alıdır.
Standart m adde 100 m L hacm inde
olm alıdır.
Katalog No: 100014-1 olm alıdır.
Çözelti High Purity Standarts olm alıdır.
1000 pg/m L bakır içerm elidir.
Çözelti %2 oranında nitrik asit içerm elidir.
Sertifikalı referans m adde; sertifikaları ile
birlikte gönderilm eli ve sertifikaları
izlenebilir olm alıdır.
Standart m addenin raf öm rü teslim
tarihinden itibaren en az 16 ay olm alıdır.
S tandart m adde 100 m L hacm inde
olm alıdır.
Katalog No: 100026-1 olm alıdır.
Çözelti High Purity Standarts olm alıdır.
1000 gg/m L dem ir içerm elidir.
Çözelti %2 oranında nitrik asit içerm elidir.
Sertifikalı referans m adde; sertifikaları ile
birlikte gönderilm eli ve sertifikaları
izlenebilir olm alıdır.
Standart m addenin raf öm rü teslim
tarihinden itibaren en az 16 ay olm alıdır.
Standart m adde 100 m L hacm inde
olm alıdır.
Katalog No: 100028-1 olm alıdır.
Çözelti High Purity Standarts olm alıdır.
1000 pg/m L kurşun içerm elidir.
Çözelti %2 oranında nitrik asit içerm elidir.
Sertifikalı referans m adde; sertifikaları ile
birlikte gönderilm eli ve sertifikaları
izlenebilir olm alıdır.
Standart m addenin raf öm rü teslim
tarihinden itibaren en az 16 ay olm alıdır.
6
28
ICP-M S Cihazı için A lüm inyum
(Al) Standardı (100 mL)
1 Adet
29
ICP-M S Cihazı için Antim on (Sb)
Standardı (100 mL)
1 Adet
30
ICP-M S Cihazı için A rsenik (As)
Standardı (100 mL)
1 Adet
31
ICP-M S Cihazı için Baryum (Ba)
Standardı (100 mL)
1 Adet
32
ICP-M S Cihazı için Kadm iyum
(Cd) Standardı (100 mL)
1 Adet
Standart m adde 100 m L hacm inde
olm alıdır.
Katalog No: 10001-1 olm alıdır.
Çözelti High Purity S tan da rts olm alıdır.
1000 |jg/nıL alüm inyum içerm elidir.
Çözelti %2 oranında n itrik asit içerm elidir.
Sertifikalı referans m adde; sertifikaları ile
birlikte gönderilm eli ve sertifikaları
izlenebilir olm alıdır.
Standart m addenin ra f öm rü teslim
tarihinden itibaren en a z 16 ay olm alıdır.
S tandart m adde 100 m L hacm inde
olm alıdır.
Katalog No: 10002-8 olm alıdır.
Çözelti High Purity S tan da rts olm alıdır.
1 0 0 0 [jg /m L antim on içerm elidir.
Çözelti %5 T artarik A s it + % 2 H N 0 3
oranında nitrik asit içerm elidir.
Sertifikalı referans m adde; sertifikaları ile
birlikte gönderilm eli ve sertifikaları
izlenebilir olm alıdır.
S tandart m addenin ra f öm rü teslim
tarihinden itibaren en a z 16 ay olm alıdır.
S tandart m adde 100 m L hacm inde
olm alıdır.
Katalog No: 10003-1 olm alıdır.
Çözelti High Purity S tan da rts olm alıdır.
1000 [jg/m L arsenik içerm elidir.
Çözelti % 2 H N 0 3o ra nın d a nitrik asit
içerm elidir.
Sertifikalı referans m adde; sertifikaları ile
birlikte gönderilm eli ve sertifikaları
izlenebilir olm alıdır.
S tandart m addenin ra f öm rü teslim
tarihinden itibaren en a z 16 ay olm alıdır.
S tandart m adde 100 m L hacm inde
olm alıdır.
Katalog No: 10004-1 olm alıdır.
Çözelti High Purity S tan da rts olm alıdır.
1000 jjg/m L baryum içerm elidir.
Çözelti % 2 H N 0 3o ra nın d a nitrik asit
içerm elidir.
Sertifikalı referans m adde; sertifikaları ile
birlikte gönderilm eli ve sertifikaları
izlenebilir olm alıdır.
S tandart m addenin raf öm rü teslim
tarihinden itibaren en az 16 ay olm alıdır.
Standart m adde 100 m L hacm inde
olm alıdır.
Katalog No: 10008-1 olm alıdır.
Çözelti High Purity S tan da rts olm alıdır.
1000 |jg/m L kadm iyum içerm elidir.
Ç özelti % 2 H N 0 3ora nın d a nitrik asit
içerm elidir.
Sertifikalı referans m adde; sertifikaları ile
birlikte gönderilm eli ve sertifikaları
izlenebilir olm alıdır.
Standart m addenin raf öm rü teslim
tarihinden itibaren en az 16 ay olm alıdır.
7
33
ICP-M S Cihazı için Civa (Hg)
Standardı (125 mL)
Standart m adde 125 m L hacm inde
olm alıdır.
Katalog no M SH G N olm alıdır.
10 pg/m L civa içerm elidir.
Çözelti % 10 nitrik asit içerm elidir.
Sertifikalı referans m adde; sertifikaları ile
birlikte gönderilm eli ve sertifikaları
izlenebilir olm alıdır.
S tandart m addenin raf öm rü teslim
tarihinden itibaren en az 16 ay olm alıdır.
1 Adet
34
35
İletkenlik R eferans Standardı
(1000pm hos/cm , 25°C) (500 mL)
ICP-M S 7700x için Agilent tuning
solution (Part No: 51855959,1 gg/L)
1 Adet
1 kutu/500m L*2
36
ICP-M S 7700x için A gilent Internal
S tandart Mix (Part No: 5188-6525,
100 m g/L)
1 adet/100m L
37
Nickel sam pling cone (standard
fo r 7700x/e)-(Part
N o:G 328067040) (IC P-M S 7700 X
cihazı için)
5 adet
38
Nickel skim m er (standard fo r
7700x/e)-(P art No: G 328067041)
(IC P-M S 7700 X cihazı için)
5 adet
39
M icroM ist nebulizer (standard for
7700x/e)-(Part No: G 3266-80003)
(IC P-M S 7700 X cihazı için)
5 adet
40
2100AN Türbidim etre cihazı için
Kalibrasyon seti C at:26595-05
1 adet
S tandart m adde 500 m L hacm inde
olm alıdır.
Katalog no: C O N 10 00-25-5 olm alıdır.
Ç özeltinin iletkenliği 1000 pm hos/cm , 25°C
olm alıdır.
Sertifikalı referans m adde; sertifikaları ile
birlikte gönderilm eli ve sertifikaları izlenebilir
olm alıdır.
-Standart m addenin raf öm rü teslim
tarihinden itibaren en az 10 ay olm alıdır.
-1 pıg/L Ce, Co, Li, Mg, Tl, Y içerm elidir.
Çözelti %2 nitrik asit içerm elidir.
Part No: 5185-5959
-Standart m addenin raf ömrü
teslim tarihinden itibaren en az
4 ay olm alıdır.
-Sertifikalı referans m adde; sertifikaları ile
birlikte gönderilm eli ve sertifikaları izlenebilir
olm alıdır.
-100 m g/L Bi, Ge, İn, Li6, Lu, Rh, Sc.Tb
içerm elidir.
Çözelti % 10 nitrik asit içerm elidir.
Part No: 5188-6525
-S tandart m addenin raf öm rü teslim
tarihinden itibaren en az 4 ay olm alıdır.
-Sertifikalı referans m adde; sertifikaları ile
birlikte gönderilm eli ve sertifikaları izlenebilir
olm alıdır.
8
41
42
43
44
45
HPLC cihazı için PAH -m ix
Standardı (10 ng/pL)
HPLC cihazı için Fluoranthene
Standardı (100 ng/pL)
HPLC cihazı için
B enzo(b)fluoranthene Standardı
(100 ng/pL)
HPLC cihazı için
Benzo(k)fluoranthene Standardı
(100 ng/pL)
HPLC cihazı için Benzo(a)pyren
Standardı (100 ng/pL)
1 kutu
1 adet/1m L
1 adet/1m L
1 adet/1m L
1 adet/1 mL
-Kutu 1 m L’lik 10 adet am pul içerm elidir.
-H er bir ampul 10 ng/pL P A H -m ix içerm elidir.
-PAH -m ix standardı flu oran th en e, benzo(b)
fluoranthene, benzo(k)fluoranthene,
benzo(a)pyren, b enzo(g,h,i)perylene ve
indeno(1,2,3-cd)pyren içerm elidir.
-S tandart m adde sertifikası ile birlikte gönderilm eli
ve sertifikası izlenebilir olm alıdır.
-S tandart m addenin raf öm rü teslim tarihinden
itibaren en az 24 ay olm alıdır.
-S tandart Dr Ehrenstorfer olm alıdır.
-Katolog no: D R E -LS 20950020A L olm alıdır.
- Standart asetonitril içerisinde çö zün m ü ş olmalıdır.
-S tandart m adde 1 m L ’lik am pul olm alıdır.
-Am pul 100 ng/pL flu oran th en e içerm elidir..
-Standart m adde sertifikası ile birlikte gönderilm eli
ve sertifikası izlenebilir olm alıdır.
-S tandart m addenin raf öm rü teslim tarihinden
itibaren en az 24 ay olm alıdır.
-S tandart Dr Ehrenstorfer olm alıdır.
-Katolog no: D R E -X A 20795000A L olm alıdır.
- S tandart asetonitril içerisinde çö zün m ü ş olmalıdır.
-S tandart m adde 1 m L’lik am pul olm alıdır.
-Am pul 100 ng/pL b enzo(b)fluoranthene
içerm elidir..
-S tandart m adde sertifikası ile birlikte gönderilm eli
ve sertifikası izlenebilir olm alıdır.
-Standart m addenin raf öm rü teslim tarihinden
itibaren en az 20 ay olm alıdır.
-S tandart Dr Ehrenstorfer olm alıdır.
-Katolog no: D R E -X A 20565000A L olm alıdır.
- S tandart asetonitril içerisinde çö zün m ü ş olmalıdır.
-S tandart m adde 1 m L’lik a m pul olm alıdır.
-Am pul 100 ng/pL b enzo(k)fluoranthene
içerm elidir..
-Standart m adde sertifikası ile birlikte gönderilm eli
ve sertifikası izlenebilir olm alıdır.
-Standart m addenin raf öm rü teslim tarihinden
itibaren en az 24 ay olm alıdır.
-S tandart Dr Ehrenstorfer olm alıdır.
-Katolog no: D R E -X A 20580000A L olm alıdır.
- Standart asetonitril içerisinde çö zün m ü ş olmalıdır.
-Standart m adde 1 m L’lik am pul olm alıdır.
-Am pul 100 ng/pL benzo(a)pyren içerm elidir..
-Standart m adde sertifikası ile birlikte gönderilm eli
ve sertifikası izlenebilir olm alıdır.
-Standart m addenin raf öm rü teslim tarihinden
itibaren en az 12 ay olm alıdır.
-S tandart Dr Ehrenstorfer olm alıdır.
-Katolog no: D R E -X A 20635000A L olm alıdır.
- S tandart asetonitril içerisinde çö zün m ü ş olmalıdır.
9
46
HPLC cihazı için
B enzo(ghi)perylene Standardı
(100 ng/pL)
1 adet/1m L
47
HPLC cihazı için İn deno(1,2,3cd)pyren Standardı (100 ng/pL)
1 adet/1m L
48
Agilent GC MS MS purge &trap
part n o :3 9 .2 0 .17.401 Assy.
Flam ent, Disk, Long
2 adet
49
T O K cihazı için referans m adde
(TT 5.00 m g/L C from N IST KHP)
1 adet
50
Potasyum sodyum tartarat tetra
hidrat
1 adet
4
-S tandart m adde 1 m L’lik am pul olm alıdır.
-Am pul 100 ng/pL b enzo(g,h,i)perylene içerm elidir..
-S tandart m adde sertifikası ile birlikte gönderilm eli
ve sertifikası izlenebilir olm alıdır.
-Standart m addenin raf öm rü teslim tarihinden
itibaren en az 24 ay olm alıdır.
-S tandart Dr E hrenstorfer olm alıdır.
-Katolog no: D R E -X A 20630000A L olm alıdır.
- S tandart asetonitril içerisinde çö zün m ü ş olm alıdır.
-S tandart m adde 1 m L ’llk am pul olm alıdır.
-Am pul 100 ng/pL indeno(1,2,3-cd)pyren
içerm elidir..
-S tandart m adde sertifikası ile birlikte gönderilm eli
ve sertifikası izlenebilir olm alıdır.
-Standart m addenin raf öm rü teslim tarihinden
itibaren en az 20 ay olm alıdır.
-Standart Dr Ehrenstorfer olm alıdır.
-Katolog no: D R E -X A 20830000A L olm alıdır.
- Standart asetonitril içerisinde çö zün m ü ş olm alıdır.
-S tandart m adde 125 m L hacm inde olm alıdır.
-Katalog No: 12411 olm alıdır.
-Çözelti 5.00 m g/L C içerm elidir.
-Sertifikalı referans m adde; sertifikası ile birlikte
gönderilm eli ve sertifikası izlenebilir olm alıdır.
-Standart m addenin raf öm rü teslim tarihinden
itibaren en az 4 ay olm alıdır.
- M iktarı 2,5 kg 1 kutu olm alıdır.
-217255 Sigm a-Aldrich
-Kim yasal m adde sertifikası ile birlikte gönderilm eli
ve sertifikası izlenebilir olm alıdır.
İSTENİLEN DOKÜMANLAR
4.1
4.2
Teklif edilen malzemelerin kullanıldığı yerler hakkında istenildiği durumda referans
verilecektir. Bu referanslardan gerektiğinde yazılı görüş alınarak değerlendirme
yapılacaktır.
Tekliflerin değerlendirilmesi sırasında kaliteleri hakkında tereddüte düşülen kalemlerin,
Satınalma
Komisyonunca
iaboratuvarlarımızda
denenmesi
(demonstrasyonu)
istenebileceğinden, firmalar; önerilen markalara ait ürünlerin İaboratuvarlarımızda
kullanılarak denenebileceğine dair yazılı beyan vereceklerdir. Demonstrasyon yapmayan
veya demonstrasyon sonucu ürünü uygun görülmeyen firmaların teklifleri red edilecektir.
5.
TESLİMAT VE MUAYENE
5.1.
Malzemelerin Başkanlığımıza şevki, depomuza teslimi firma tarafından yapılacaktır.
Malzemeler, sevkiyat esnasında hasar görmeleri önlenecek şekilde paketlenecek bu
esnada doğabilecek hasarlardan ve bunların giderilmesinden firma sorumlu olacaktır.
5.2.
Malzemelerin Başkanlığımızca oluşturulan Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından
teknik şartnameye göre kontrol ve muayeneleri yapılacaktır. İmalat ve malzeme
hatalarından yoksun olması, kırık-çatlak-deforme olmamış halde bulunması yönünden
fiziksel olarak kontrol edilecektir.
10
5.3.
5.4.
5.5.
Test, kontrol ve muayenelerde kullanılarak sarf edilecek malzemeler firma tarafından
ücretsiz sağlanacaktır.
Firma yetkilileri muayene sırasında hazır bulunmadıkları takdirde muayenenin yapılış
tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.
Muayene sonucuna itiraz edilmesi halinde üç (3) gün içinde ikinci muayene, Başkanlıkça
(birinci muayenede bulunmayanlardan) oluşturulacak itiraz Komisyonu tarafından
yapılacaktır. Bu muayenede sadece birinci muayenede uygun bulunmayan özellikler
değerlendirilecektir. İtiraz Komisyonunun kararı kesindir.
Standart maddelere ait teknik şartname 5 (Beş) ana başlık altında 11 (onbir) sayfa olarak
düzenlenmiştir.
İl
Download

kimyasal madde teknik şartnamesi 2. genel şartlar