T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı
1 vrtsiyfr
KUİttfTîU
Sayı :
Konu: Kati Teklif vermeye davet (2015/104)
Kurumumuz ihtiyacı olan 1 Kalem malzeme 4734 sayılı ihale kanununu 22/d maddesi
doğrudan temin alım usulüne göre satm alınacaktır.
Alım yapılacak 1 kalem malzeme için firmanızca belirtmek suretiyle KDV hariç fiyat
teklifinizi aşağıda belirtilen hususlara uygun olarak en geç 02/03/2015 tarih saat 15:00 kadar
kadar Kurumumuz satmalma doğrudan temin birimine teslim edilmesi hususunda;
Gereğini bilgilerinize rica ederiz.
S.No
1
M alzem enin Adı
J BLOK KALIB RA SYON
LABORATUVARLARI İLE F BLOK ULUSAL
VİROLOJİ REFERANS MERKEZ
LABORATUVARLARI İÇİN HVAC
SİSTEMLERİ PERİYODİK BAKIM İŞİ
M ik tarı
B irim
Fiyatı
T oplam
Fiyat
1 ADET
GENEL TOPLAM
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI
1-Fiyat Teklifinizi birimimize antetli kağıdınıza yazılarak kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi
veya faks çekilerek iletilmesi
2-Teklife esas malzemelerin markası ve modeli mutlaka belirtilecektir.
3-Teklif veren tüm firmalar UBB ürün kodlarım mutlaka belirtilecektir.
4-Firma alnnı yapılacak malzemeleri teknik şartnameye uygun olarak vermeyi/yapmayı taahhüt
edecektir.
5-Zamanınıda fiyat vermeyen teklif kabul edilmeyecektir.
6-Silinti ve kazmtı olan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
7-Teklif edilen ürünlerin teslimat süresi yazılacaktır.
8-Teklif formunda firma kaşesi ve firma yetkilisinin imzası bulunacaktır.
Satınalma Ve İdari İşler Daire Başkanlığı
Sağlık M ah.Adnan Saygını Cad. No:55 A blok Oda N o:l 17 Sıhhiye / ANKARA 06100
Telefon:(312) 565 51 10-11 F aks:(312) 565 50 91
Ayrıntılı Bilgi :(D oğrudan T em in Birim i)
E P osta:.................... @ saglik.gov.tr
T ü rk iy e Halk Sağlığı K u ru m u Başkanlığı
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı
Kurumu
J BLOK KALİBRASYON LABORATUVARLARI İLE F BLOK 2. KAT ULUSAL
VİROLOJİ REFERANS MERKEZ LABORATUVARI HVAC SİSTEMLERİ BAKIM
ŞARTNAMESİ
1
T ü rk iy e Halk Sağlığı K u ru m u Başkanlığı
1.KAPSAM
Başkanlığımız J Blok Kalibrasyon Laboratuvarları ile F Blok 2. Kat Ulusal Viroloji
Referans Merkez Laboratuvarı, Havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinin genel bakımlarını
ve Laboratuvar performans testlerinin yapılmasını ve sistemin işletilmesi iş ve işlemlerini
kapsamaktadır. İşin yapılabilmesi ve çalışmaların devam edebilmesi için gerekli olan tüm alet,
edavat, makine, personel ve araç firma tarafından sağlanacaktır.
Kurum: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Firma: Bahsi geçen işlerden sorumlu, yüklenici.
2. GENEL ŞARTNAMELER, STANDARTLAR VE YÖNETMELİKLER
Uygulanabilir Yönetmelikler:
Yapılacak bakımlar, Türk Standartlarına (TS,TSE) uygun olarak yapılmak zorundadır.
Teknik şartnameler ile yukarıda belirtilen normlar, şartnameler ve standartlar arasında farklılık
olması durumunda idare onayı ile çözüm geçerli olacaktır.
3.İŞÇİLİK
Bakım kapsamında uzmanlaşmış eleman gerektiren işlerde işinin uzmanı ve eğitimli
personeller görev yapacaktır. Kontrol mühendisi, uzmanlık isteyen işlerde çalıştırılacak
elemanlardan ehliyetini belgelendirmesini isteme ve uygun görmediklerinin çalıştırılmamasmı
talep etme hakkına sahiptir.
Firma her türlü güvenlik önlemini almakla mesuldür. Doğabilecek iş kazalarından kurum
sorumlu değildir.
4.DEĞİŞKEN HAVA DEBİLİ HAVALANDIRMA VE İKLİMLENDİRME SİSTEMİ
BAKIM ŞARTNAMESİ
1) Tüm Klima santralleri, ısıtma ve soğutma serpantin yüzeyleri kimyasal dezenfektelerle
temizlenecektir.
2) Santrallerin içerisinde bulunan ön filtreler ile mahallerde bulunan Hepa filtreler ilki bakım
sırasında İkincisi ise 6 ay sonra olmak üzere değiştirilecektir. Firmalar teklif vermeden önce
santrallerde bulunan filtrelerin tip, ebat ve sayısını yerinde görüp teklifini ona göre
verecektir.
3) Sistem hava akış şemasına göre basınçları ayarlanacak, VAV ve CAV cihazlarının çalışma
durumları kontrol edilecek arızalı olanlar onarılacaktır.
4) Sistemde bulunan Kanal tipi elektrikli ısıtıcılar kontrol edilecek arızalı olanlar onarılacak
veya yenisi ile değiştirilecektir.
5) Sisteme komut veren merkezi otomasyon sistemi kontrol edilecek, ısı ve basınç değerleri için
kalibrasyonu sağlanacak ve sorunsuz çalışır hale getirilecektir.
2
T ü rk iy e Halk Sağlığı K u ru m u Başkanlığı
6) Sistemde bulunan idari alanlardaki, Fan-coil cihazlarının genel bakım onarımları
yapılacaktır.
7) Sisteme akuple olan soğutma grubunun genel bakımları kapsamında serpantin yüzeyleri
kimyasal temizleyici ile temizlenerek, elektrik akşamları ve pompa gruplarının genel
bakımları yapılacaktır.
8) Soğutma grubuna ait fan motorları Kontrol edilecek arızalı olanların onarımı ya da değişimi
sağlanacaktır.
9) Soğutma grubuna ait gaz basınçları kontrol edilecek eksikse ücretsiz olarak takviye
yapılacaktır.
10) Sistemde gaz ve su kaçağı bulunması durumunda, firma tarafından tespit edilecek ve kaçak
giderildikten sonra, vakum ve şarj işlemleri yapılarak arıza ücretsiz olarak giderilecektir.
11) Tüm ısıtma ve soğutma borulama ve hava kanalı sisteminde bozulan ve deforme olan bütün
izolasyonlar ücretsiz olarak değiştirilecektir.
12) Tüm fan coil iç ünite kumandaları kontrol edilecek arızalı olanlar onarılacak, eksik olanlar
ise ücretsiz tamamlanacaktır.
13) Tüm drenaj hatları kontrol edilecek herhangi bir tıkanma varsa giderilecek, drenaj pompası
arızası varsa pompa yenisi ile değiştirilecektir.
14) Fan coil cihazlarında fanlar kontrol edilecek, arızalı olanlar yenisi ile değiştirilecektir.
15) Bakım onarım esnasında verilecek olan her türlü zararlar firma tarafından ücretsiz olarak
giderilecektir.
16)Hepa filtre değişimlerinde gerekli sızdırmazlık testleri yapılacak ve ilgili standartlara göre
rapor edilecektir. Gerekli değişimler ve sızdırmazlığın sağlanması adına her şey firma
tarafından ücretsiz olarak sağlanacaktır.
17) Sistemde arıza olması durumunda hemen müdahale edilecektir, aksi durumda kurum, arızayı
yükleniciye fatura ettirmek kaydıyla, üçüncü şahıslara yaptırabilir ve firmanın itirazı söz
konusu olamaz.
18) Yapılacak olan her türlü sarf malzeme değişimi firma tarafından ücretsiz gerçekleştirilecek
olup, malzeme bedeli ayrıca fatura edilecek ve ürünler ulusal veya uluslararası kalite
belgelerinden birine sahip olacaktır.
19) Firma sistemin sorunsuz çalışmasından mesuldür. Bu kapsamda çıkabilecek olası
aksaklıklardan, hatalardan ve zararlardan firma sorumludur.
5.İHALEYE KATILIM ŞARTLARI
İhaleye teklif verecek olan firmalar, hastane ameliyathane klima sistemleri bakım tecrübesi
olduğunu belgelendiren kuruluşlar veya firmalar olmalıdır. (Bu durum tekliflerle birlikte
belgelendirilecektir.)
1
A
3
Download

Konu: Kati Teklif vermeye davet (2015/104)