T.C.
T.C SA Ğ LIK BA K A N LIĞ I
T Ü R K İY E K A M U H A ST A N E L E R İ K U R U M U
V iranşehir İlçe D evlet H astanesi
İhale K odu : 00057
SAYI :
KONU: T ek lif M ektubu
I
PİY A SA A R A ŞTIR M A TEK LİF M EK TU B U
H astanem izin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve m iktarı yazılı olan m alzem eler 4734 sayılı K am u İhale
K anununun 22/d (D oğrudan Tem in) yöntem i ile satın alınacaktır. K D V H ariç birim fiyatın hastanem iz
satınalm a birim ine gönderilm esini rica ederim.
T elefon : 0 414 511 3007
Fax
: 0 414 512 1236
S.No
Mal / Hizmet Adı
ı
RADYO FREKANS CİHAZI
D rİlh a n ^ R * A N .
H astane Y öneticisi
Miktarı
1
Teklif Veren Firmanın
Adı
Adresi
Telefon
Fax
E-Mail
Birim Fiyat
Birimi
Toplam
Fiyat
■
ADET
Genel
Toplam(KDV
Hariç):
Firma Yetkilisi
Kase ve imza
Not: Tekliflerde K aralam a ve D aksil K esinlikle O lm ayacaktır.
i
j l ‘h
1 3 . 0 2 - z ' "
seJ-
/ / >■?
W -5
J
K.B.B. AMAÇLI
RADYOCERRAHİ ÜNİTESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
m
Cihaz K B B 'daki cerrahi işlem lerde kesme ve koterizasyon horlama tedavisi amacıyla
S
“
için gerekli elektrikse, fonksiyon ve aşağıdaki güç özelliklerine sah,p olm alıdır.
Frekans: M inimum 3.8 Mhz, +-%10
-
Çıkış Gücü: minimum 140 W att +/- %10
02. Cihaz, palatal shrinkage ve uvulopalatoplasty İşlem lerini m inimum doku hasar, ile
gerçekleştirebilm e! id ir.
03. Cihaz, bipolar, kontak ve sprey koagülasyon işlem lerini yapabilm elidir.
04. Cihazda, saf kesm e, kesm e/koagülasyon karışık, yalnızca koagülasyon olm ak
üzere
üç
seçenekli işlem yapılabilm elidir.
05. Cihaz monopolar modda iken m etal pens ile eldivene gerek olmadan bipolar koagülasyon
y a p a b ilm e lid ir.
06. Cihaz, tü m m o d la rd a eldivensiz ve izolesiz spekulum , pens ile kullanım a elverişli olm alıdır.
07. Cihaz ayak pedalı ile kum anda edilm elidir, istendiği taktirde elden kontrollü kalem ilede
kumanda edilebilm elidir.
08 Cihazın, monopolar kullanım ı tek kullanım lık olmayan anten ile sağlanm alıdır. Bu anten jele ,
yapışkana ihtiyaç duym am alıdır. Antenin hastaya direkt tem as zorunluluğu olm am alıdır.
09. Cihazın güç ayarı 10 basamaklı düğme ile yapılm alıdır.
10. Cihazın üzerinde, cihazın açık olduğunu ve aktive edildiğini gösterir ayrı ayrı ışıklı ve sesli ikaz
sistemi olm alıdır.
11. Cihaz ile birlikte Orijinal çekmeceli metal masa verilm elidir.
12. Cihaz İle birlikte elektrot standı verilm elidir.
13. Cihaz ile birlikte asgari aşağıdaki aksesuarları verilm elidir.
-
1 Adet Ayak Kontrol Ünitesi R/U
-
1 Adet Hasta Plağı (Antenna Plate) R/U
1 Adet Ayak Kontrollü M onopolar Kalem R/U
1 Adet Uzunluğu ayarlanabilir 0,004" çaplı insizyon elektrodu ve yedek teli,
-
rigid R/U
5 Adet İnsizyon iğne elektrodu R/U
5 Adet Fulgurasyon/Desikasyon çivi elektrodu R/U
-
1 Adet Koagülasyon bali elektrodu R/U
-
5 Adet Loop eksizyon elektrodu R/U
tehir
Uzm.Dı S . K i l m i Y I L M
r K B .B Kliniği
D id , Jfca^l©-4e4522
V_v
AZ
.hTf Devlet Hastanesi
v7
”1'
Dev\etHastanes'
Uzman;
Dip.
W!
-
5
Adet Baklava eksizyon elektrodu R/U
-
5
Adet Üçgen eksizyon elektrodu R/U
-
5
Adet Submucosal UPP elektrodu Disp.
2 Adet Konka Bipolar Bayonette Turbinate Electrode R/U
-
2
Adet Suction Tonsillectom y Probes R/U
14. İdarece gerek görüldüğünde cihazın dem onstrasyonu üç gün içersinde yapılabilm elidir.
15. Teklif verecek firm alar TSE hizmet yeterlilik belgesine sahip olmalı ve bu belgenin asıl veya
suretini teklifle birlikte verm elidirler.
16. Teklif veren firm alar, bu şartnam e m addelerini
tek tek teyid ederek, açıklamalı olarak
cevaplandırm alıdırlar.
17
Teklif edilen cihazlar Sağlık Bakanlığı "İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" veri tabanına
kayıtlı olm alıdır. T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) koduna ve TİTUBB' dan
alınmış firm a/bayi koduna sahip olduğunu gösterir belgeleri ihale dosyasında teklifi ile birlikte
sunmalıdır.
18. Teklif veren firm alar bu Şartnam eye Uygunluk Belgesi" başlığı altında, madde madde açıklayıcı
şekilde cevap verm eli ve bu cevaplar orijinal doküm anlardaki bilgilerle tutarlı olm alıdır. Her bir
madde için verilen açıklayıcı yanıtın orijinal dokümandaki kaynağı açıkça belirtilecektir.
Şartnam eye uymayan teklifler değerlendirilm eyecektir.
GARANTİ:
Cihaz, imalat hatalarına karşı iki yıl garantili olm alıdır.
Garanti süresince cihazın periyodik bakımı ve onarımı bedelsiz olarak yapılm alıdır.
Garanti süresinin bitim inden itibaren ayrıca on yıllık ücreti karşılığında bakım-onarım ve yedek parça
temin garantisi verilm elidir.
EĞİTİM:
,
,
....
İhaleyi alan firm a, cihazın kullanım ı, bakımı ve olası arızaların giderilmesi ile kalıbrasyonuna ilişkin
kendi
eğitilmiş
personeli tarafından
idarenin
belirleyeceği en
az
vereceklerdir, idare gerekli gördüğü takdirde eğitimi tekrar isteyebilir.
-
2
-
2 elem ana
ücretsiz egıtım
Download

indir - Viransehir Devlet Hastanesi