Ovim vas obaveštavamo da smo izvršili promenu sedišta , počev od 23.07.2014. naše sedište
je na adresi : Milutina Mandića br.2, 32000 Čačak
OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Poreski identifikacioni broj (PIB) ... 104314140
Matični broj ................................... 20141930
Naziv preduzeća ........................... “ELIT INOX”doo - Čačak
Ime i prezime ovlašćenog lica ....... Đumić Branko
Podaci o sedištu ........................... Čačak
Adresa .......................................... Milutina Mandića br.2
Broj telefona ................................. 032/55-89-444, 55-89-251
Broj faksa ..................................... 032/55-89-437
E-mail adresa ............................... [email protected]
Šifra delatnosti.............................. 2510
Naziv banke.................................. Meridian banka
 broj tekućeg računa................. 330-18001007-72
Naziv banke.................................. Hypo-alpe-adria-banka
 broj tekućeg računa................. 165-7777-91
Naziv banke.................................. Čačanska banka
 broj tekućeg računa................. 155-11909-76
Obveznik PDV .............................. DA
Broj potvrde o izvršenom
evidentiranju za PDV .................... 245150027
Pod krivičnom i materijalnom odgovornošću tvrdimo da su dati podaci tačni.
Datum 23.07.2014.GOD.
“ELIT INOX”DOO
ČAČAK
Download

Ovim vas obaveštavamo da smo izvršili promenu sedišta