Vuka Karadžića 41, 14000 Valjevo, Republika Srbija
______________________________________________
Identifikacioni podaci
Pun naziv firme
Skraćeni naziv firme
Ulica i broj
Mesto i opština
PTT broj
Telefoni
Fax
E-mail adresa
Tekući računi i naziv banke
Društvo za proizvodnju i trgovinu na veliko i
malo “Vega” d.o.o. Valjevo
“Vega” d.o.o. Valjevo
Vuka Karadžića br. 41
Valjevo , Valjevo
14000
014/220-251,290-570,290-580
014/220-251
[email protected]
1. 160-14998-90
Banca Intesa
2. 205-6982-94 Komercijalna banka
3. 180-0135840101330-18 Alphabank
Ovlašćeno lice
Poreski broj – PIB
Registarski broj
Matični broj
Šifra delatnosti
Obveznik PDV-a
Broj prijave za evidentiranje
obveznika za PDV
Telefon/Fax: +381 14 220 251
Tekući račun: 160-14998-90
Radomir Mladenović
101492908
10707666063
07666063
4646
DA
131395549
www.vegadoo.rs
E-MAIL: [email protected]
PIB: 101492908
Download

Identifikacioni podaci Skraćeni naziv firme Ulica i broj Mesto i