ÖZEL TANIMLI FONKSİYONLAR − 2
( FONKSİYON TEMEL KAVRAMLAR − DEĞER HESAPLAMA − DÖNGÜ TİPİ )
FONKSİYONLAR BÖLÜM 2
Örnek...5 :
f (x)−f(x+1)=
TEMEL KAVRAMLAR, DEĞER HESAPLAMA,
DÖNGÜ TİPİ
y= f ( x ) v e r i l i p f (1 0 ) g i b i b i r s a yı s a l d e ğ e r
i s t e n i r s e x= 1 0 ya z ı l a r a k i ş l em ya p ı l ı r.
y= f ( x+ 3 ) v e r i l i p f ( 1 0 ) g i b i b i r s a yı s a l
d e ğ e r i s t e n i r s e x= 7 ya z ı l a r a k i ş l em
ya p ı l ı r.
B u i ş l e m l e r d e a n a f ik i r p a r a n t e z i ç i n d e
i s t e n e n s a yı s a l d e ğ e r i v e r e c e k x i n
ya z ı lm a s ı d ı r.
3
2
v e f (6 ) = − 1 2 i s e f ( 2 4 ) k aç t ır ?
Örnek...6 :
f (2x−1) x+2
=
v e v e f (− 1 ) = 6 i s e f ( 3 3 ) k aç t ır ?
f (2x+1) x+1
Örnek...1 :
Örnek...2 :
R e e l s a yı l a r d a t a n ım l ı f ( 2 x− 3 ) = x 2 − x + 2
f o nk s i yo n u i ç i n f (7 ) d e ğ e r i k a ç t ı r ?
Örnek...3 :
x−3 2x+a
)=
x+4
x+5
f o nk s i yo n u i ç i n f (2 ) = 3 i s e a k aç t ı r ?
U yg u n ş a r t l a r d a t a n ı m l ı f (
www.matbaz.com
R e e l s a yı l a r d a n r e e l s a yı l a r a t a n ı m l ı
y= f ( x ) = x ³ v e y= g ( x ) = x ² − 4 f o n k s i yo n l a r ı i ç i n ,
f ( 2 )+ g ( 1 ) k a ç t ı r ?
Örnek...7 :
5x+4
2+x
f on k s i yo n u n d a k o o r d i n a t l a r ı t a m s a yı o l a n e n
ç o k k aç n o k t a v a r d ır ?
U yg u n ş a r t l a r d a t a n ım l ı
Örnek...8 :
Örnek...4 :
U yg u n ş a r t l a r d a t a n ı m l ı
f ( 1 )= 9 i s e f ( 7 ) k a ç t ı r ?
f (2x +1)−f (2x +1)=x v e
12. Sınıf Matematik Konu Anlatımı 2014−2015
f (x)=
2
x +12x+35
U yg u n ş a r t l a r d a t a n ım l ı f (x)= 2
x − x−12
f on k s i yo n u t a n ım k üm e s i n i n k aç f ar k l ı
t a m s a yı d e ğ e r i i ç i n n e g a t if g ö r ü n t ü ye
sahiptir?
1/4
ÖZEL TANIMLI FONKSİYONLAR − 2
( FONKSİYON TEMEL KAVRAMLAR − DEĞER HESAPLAMA − DÖNGÜ TİPİ )
Örnek...9 :
Örnek...12 :
f ( x )= x 2 + 5 x f o n k s i yo n u i ç i n f (x + 1 ) = 0
d e nk l e m i n i s a ğ l a ya n x d e ğ e r l e r i n e l e r d i r ?
f (x ) = 2 x − 3 i s e f ( 5 x+ 3 ) f o nk s i yo n u n u n f (x )
türünden eşiti nedir?
Örnek...10 :
x
U yg u n k oş u l l a r d a
k
k
f (x)=∑ ( 4 −5
) İse
k
6
k=0
1
∑ f (i)
k aç t ı r ?
Örnek...13 :
www.matbaz.com
i=0
∀ x i∈ℝ f(x 1. x 2)=f (x1 )+f (x2 ) o l a r ak t a n ım l a n a n
y= f ( x ) f o n k s i yo n u i ç i n f (2 ) = − 1 i s e f ( 8 ) k a ç t ır ?
Örnek...11 :
f : ℝ−{1,−1}→ ℝ,
5
k
∏ (1 +x(2 ) )
f (x)= k=1
x64−1
ise f(5) kaçtır?
12. Sınıf Matematik Konu Anlatımı 2014−2015
2/4
ÖZEL TANIMLI FONKSİYONLAR − 2
( FONKSİYON TEMEL KAVRAMLAR − DEĞER HESAPLAMA − DÖNGÜ TİPİ )
DEĞERLENDİRME
f(19)= −
1
ise f(5) kaçtır?
4
4f (x+1)+x
2
2) Tanımlı olduğu aralıkta
x.f (1+x)−x.f (x)=2f(x)−f (x+1)
olan y=f(x) fonksiyonu için f(1)=4 ise f(10)=?
y=
t +2
parametrik
t −5
ifadesiyle verilen y=f(x) fonksiyonu x in hangi
tamsayı değerleri için negatif değerler alır?
ve
www.matbaz.com
1) Tanımlı olduğu aralıkta 2.f(x)=
3) Uygun şartlarda x=t+3,
4)
1
f (x)=2 3 +2x fonksiyonu için f (3x+ ) ,
4
12x+3
f(
) değerinin kaç katıdır?
4
5) xf(x)+4=2.f(x)+3x bağıntısıyla verilen y=f(x)
fonksiyonunun tanım kümesi nedir?
12. Sınıf Matematik Konu Anlatımı 2014−2015
3/4
ÖZEL TANIMLI FONKSİYONLAR − 2
( FONKSİYON TEMEL KAVRAMLAR − DEĞER HESAPLAMA − DÖNGÜ TİPİ )
6)
3
2
2
f (x)=x +6x +12x +10 olarak verilen f(x)
fonksiyonu için f (x)=( √3 2−2) değeri kaçtır?
9)
f (x)=
x+2
3+x
ise f(2x+5) fonksiyonunun f(x)
türünden eşiti nedir?
7) f(x)=4x+7 ise f(2x−3) fonksiyonunun f(x)
türünden eşiti nedir?
www.matbaz.com
10) Uygun şartlarda tanımlı f (
8) f(x)=3x+5 ise f(3x+2) fonksiyonunun f(2x−1)
türünden eşiti nedir?
1
ax +5
)=
x−2
3+ x
fonksiyonu için f(1)=2 ise a kaçtır?
11)
∀ x i∈ℝ f(x 1+x 2)=f (x1 ). f(x 2) olarak
tanımlanan y=f(x) fonksiyonu için
f(2)=25 ise f(8) kaçtır?
12. Sınıf Matematik Konu Anlatımı 2014−2015
4/4
Download

Özel Tanımlı Fonksiyonlar 2.Bölüm