YGS DENEMESİ
01
1) BU TESTTE TEMEL MATEMATİK VE GEOMETRİ OLMAK ÜZERE, TOPLAM 40 ADET SORU VARDIR.
2) BU TESTİN CEVAPLANMASI İÇİN TAVSİYE EDİLEN SÜRE 40 DAKİKADIR.
ab1 üç basamaklı sayısının xy iki basamaklı sayısıyla bölümünden elde edilen bölüm 18 ve kalan 7
olduğuna göre , ab58 dört basamaklı sayısının 9 ile
bölümünden kalan kaçtır?
A)1
2)
B)2
C)3
D)7
B)3
C)2
YGS TEMEL MATEMATİK 2014−2015
D)6
E)5
a= √ 3−2, b= √ 3+2, olduğuna göre,
a
b
−
a−b a +b
işleminin sonucu kaçtır?
A)
E)8
m ve n tam sayılar olmak üzere,
25m−8−23n−8=2 ise m+n kaçtır?
A)8
3)
www.matbaz.com
1)
4)
7
4 √3
B)
−7
4 √3
C)1
D)0
E)
7
√3
Bir kitabın sayfa numaralarını 1 den başlayarak
toplayan bir kişi, bir numarayı yanlışlıkla iki defa
kullanıyor ve sonucu 1870 buluyor. Buna göre
kitabın sayfa sayısı kaçtır?
A)40
B)50
C)60
D)61
E)45
1/6
YGS DENEMESİ
5)
“Bir pozitif tam sayı , kendisinden farklı en büyük üç
tam sayı böleninin toplamından küçükse bu sayıya“
ezik sayı diyelim.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi eziktir?
A)10
6)
01
B) 11
C) 12
D) 91
9)
A) 0
B) 200
C) 300
B) 1
C) 2
D) 3
E) 5
E)143
10) Sabit bir kazığa iple bağlanmış bir ineğin otlanabildiği bölgedeki otların bu ineğe belli bir süre yettiği biliniyor. Süreyi iki katına çıkarmak için ipin
boyu nasıl değişmelidir?
a, b, c birbirinden farklı sayılar olmak üzere,
obeb(a, b, c)=50 ise okek(a, b, c) en az kaçtır?
A) 100
x ve y farklı reel sayılar olmak üzere,
x3−x=y3−y ve x.y=−2 ise x2+y2 kaçtır?
D) 400 E) 450
7)
x−6
>2 + √ 5
2−√ 5
eşitsizliğini sağlayan kaç x doğal sayısı vardır?
A)4
B)5
C) 6
D) 7
E) sonsuz
www.matbaz.com
A) 2 katına çıkarılmalıdır
B) √ 2 katına çıkarılmalıdır
C) 3 katına çıkarılmalıdır
D) 4 katına çıkarılmalıdır
E) Aynı kalmalıdır
11) Bir malın %20 si çürüdükten sonra kalanın yarısı
%30 kârla ,kalan ise %10 zararla satılınca son kâr
zarar durumu ne olur?
A) %12 kâr
B) %12 zarar
D) %20 zarar
8)
C) %20 kâr
E) ne zar ne de kâr
120 : [(10.2-1 )+3] – 1
işleminin sonucu kaçtır?
A)1
B)5
C)7
D)13
E)14
12)
|x−2|+||y|−2|+|z−1|−3|=0
ise bu eşitliği sağlayan (x, y, z) üçlüleri kaç tanedir?
A)2
YGS TEMEL MATEMATİK 2014−2015
B) 4
C) 8
D)16
E)32
2/6
YGS DENEMESİ
01
1
1
+
=1 olduğuna
a+b−3 a−b−1
göre, 2a+3b işleminin sonucu kaçtır?
17) Bir yüzücü akıntıya karşı 12 saatte yüzdüğü mesafeyi dönerken, akıntıyla berber 6 saatte alıyor. Bu
yüzücünün hızının akıntının hızına oranı kaçtır?
13) a ve b tam sayılar,
A)5
B)11
C)15
D)16
A)5
E)18
A)(9,6)
C)9
D) 10
B)5
C)15
D)60
E)120
16) Gabriel, Garcia ve Marquez’in yaşları toplamı 58
dir. Gabriel ,Garcia’nın yaşına geldiğinde Marquez
26 yaşında olacaktır. Marquez, Gabriel’in yaşındayken Garcia 22 yaşındaysa Marquez kaç yaşındadır ?
B) 18
C) 20
D) 24
19) Şekilde aynı
anda yakılan
mumların boylarının zamana
göre değişimi
verilmiştir.
Buna göre
mumlar
beraber yakıldıktan kaç
saniye sonra
birinin boyu
diğerinin 2
katıdır?
E)(−6,−10)
E) 25
Boy (cm)
45
36
B
A
5
B)180
C)216
12 Zaman
(dakika)
D)235
E)245
20) a ve b önermeleri için , a∧b≡(a '∧b)' olduğuna
göre,
x) a ⇒ b
y) a∧b
z) a∨b
önermelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?
A)Yalnız x
B) x ve y
D) x ve z
YGS TEMEL MATEMATİK 2014−2015
C)(6,10)
E) 11
www.matbaz.com
B) 8
B)(6,9)
D)(−6,10)
A)3,5
A)16
E)1
B = 106-2
15) a ve b birer sayma sayısı olmak üzere,
120.a2=b3 ise a sayısının en küçük değeri kaçtır?
A)3
D) 2
A = 104-1
olduğuna göre, A.B kaç basamaklıdır?
A) 7
C) 3
(a+3).x+2.c−12=9.x−c+2.a+6
denkleminin çözüm kümesi reel sayılar ise
(a,c) ikilisi nedir?
18)
14)
B) 4
C) Yalnız z
E) hiçbiri
3/6
YGS DENEMESİ
01
21) Trafik ışıklarına bakmakta olan Azra , Bengü ve
Cavit için aşağıdakiler bilinmektedir.
Cavit kırmızıyı sarı algılamaktadır.
Azra sarıyı yeşil, yeşili kırmızı algılamaktadır.
Bengü sarıyı da kırmızıyı da yeşil algılamaktadır.
25) Bir o d a d a 8 evli çift vardır. Bu odadan rastgele iki
kişi seçildiğinde, bu iki kişinin karı koca olma olasılığı nedir?
A)
Verilenlere göre yeşil ışıkta kimler yolun karşısına
geçmek için hamle yapar?
A)Bengü
B)Cavit
D)Azra ve Bengü
D)12
E)10
2
A)2
B)3
C)
1
8
D)
1
7
E)
1
4
C)4
D)5
E)6
√ 6+ √ 32 ile √ 6−√ 32 sayılarının aritmetik ortalaması, geometrik ortalamasının kaç katıdır?
A)1
www.matbaz.com
C)20
23) a <a <|a| ve 3a−2b=8 ise b nin kaç farklı tamsayı
değeri vardır?
3
1
15
E) Bengü ve Cavit
22) A = {s, o, y, u, t, b, i, r} B = {c, e, b, i, r} kümeleri
veriliyor.
s[(A x C)∩(B x C)] = 60 olduğuna göre, C
kümesinin eleman sayısı kaçtır?
B)30
B)
C)Azra
26)
A)60
1
16
B)2
C) √ 2
D) √ 3
E)4
27) 2 sayısının toplama işlemine göre tersi a ,
1, ¯6 sayısının çarpma işlemine göre tersi b,
çarpmanın yutan elemanı 2c+1 ve
toplamanın birim elemanı 2d−1 olduğuna
b
göre (1−a) .(d+c) kaçtır?
A)0
B)1
C) √ 2
D) √ 3
E)5+ √ 3
24) En az iki elemanlı bir kümede tanımlı
i) sabit,
ii) birim
iii) permütasyon
fonksiyonların hangileri bire−bir dir?
A) Hepsi
B) i ve ii
D) ii ve iii
YGS TEMEL MATEMATİK 2014−2015
C) ii
E) Hiçbiri
28) Aynı havuzu klor oranı %20 olan A musluğu 12
saatte, klor oranı % 6 olan B musluğu 16 saatte
dolduruyor. İki musluk aynı anda açılırsa havuz
dolduğunda havuzun klor yüzdesi kaç olur?
A)4
B)10
C)14
D)24
E) 40
4/6
YGS DENEMESİ
01
29) {5, 10, 15, 20,......,100} kümesinin elemanları çarpımının sondan kaç basamağı 0 olur?
A)4
B)14
C)18
D)20
33) ABCD paralelkenar,
D
E ∈ [CD]
│EB│=4.│BF│
2.│AG│=3.│FG│
280
Alan(ABCD)=
br2
3
olduğuna göre, Alan(AEG)
kaç birim karedir?
E)24
A)7
B)9
C)21
E
C
F
G
B
A
D)27
E)32
30) a , b ve x doğal sayılar ve obeb (a ,b )=x>1
olmak üzere,
1) x , a+b yi böler
2) x2 , a3−b2 yi böler
3) x2 , a3−b yi böler
4) obeb
( )
a b
, >1
x x
34) ABCD bir
dikdörtgendir.
|AB|=2.|AD| ve C(3,8)
ise D noktasının koordinatları çarpımı
kaçtır?
önermelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?
B)1,3
C)1,2,4
D)2,4
E)1,2
www.matbaz.com
A)1
31) A= {1, 2, 3} kümesinde tanımlı
işleminin tablosu yandadır.
Buna göre,
1) işlemin birim elemanı 2 dir
2) işlemin kapalılık özelliği vardır
3) işlemin değişme özelliği vardır
4) işlemin birleşme özelliği vardır
5) işlemin yutan elemanı vardır
B)1,3
C)1,2,3
D)1,4
E)1,2,5
C(3,8)
B
D
x
A
A)2
B)7
C)14
35) MTBZ bir karedir, M,H,B
doğrusal noktalardır.
m^
(MHT)=75 o
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A)1,2
y
D)24
E)32
Z
l H T I = 1 2 b r,
l M H I k a ç birimdir?
B
H
75o 12
M
T
F
32) ABCD dörtgeninde verilenlere göre, α + β top- A
lamı kaç derecedir?
B
α
A)2 √ 2
B) 3 √ 2
D) 3 √ 2+2 √ 3
β
C) 6 √ 6
E) 6+ √ 6
E
D
A)60
B)90
C)120
YGS TEMEL MATEMATİK 2014−2015
D)135
C
E)180
5/6
YGS DENEMESİ
01
36) M T B Z d i k d ö r t g e n i Z
köşesi etraf ında ok
yönünde 30o dönd ü r ü l ü y o r.
2
A ( R K Z ) = 18 √ 3 br
I R L I = 4 √ 3 br ,
olduğuna göre,
Alan(ZRLM) kaç
birim karedir?
M
K
R
T
M
B
B) 21 √ 3
D) 40 √ 3
L
C) 84 √ 3
A)8,4
B)8,6
T
K
C
R
P
O
C)3,4
D)3,6
E)4,8
E) 42 √ 3
37) M B Z b i r ü ç g e n d i r.
Δ
MBZ ∩ ^
TRE
k üm e s i
hangisidir?
M
P
R
E
H
B
T
Z
A) {E,P,H,T}
B) [EP] ∪ [HT]
C) {E,T}
D) (EP) ∪ (HT)
E) BTHPE beşgensel bölgesi
38) MTZ bir üçgendir.
m^
(M)=40 o m ^
(Z)=80o
|AT|=|TZ|=|ZK| i s e
m^
(ZKA ) k aç
A
derecedir?
www.matbaz.com
A)21 √ 2
39) Şekildeki C ve O merkezli çemberler P noktasında dıştan teğettir.
T, K, C, R doğrusal
noktalardır. [TR], O
merkezli yarım çembere
T noktasında teğettir.
∣TR∣=12 br ,
∣OT∣=8 br olduğuna
göre, |TK| kaç
birimdir?
Z
40) |AB|=4 br,
|BC|=8 br,
|CD|=6 br veriliyor.
Şekildeki dikdörtF
genler prizmasında
A dan başlamak
üzere yüzeyler
üzerinde hareket
ederek [HD] nın
orta noktası olan P
A
noktasına gidecek
bir yol en az kaç birim olur?
A)6
B)8
C)10
E
D
P
6
H
G
C
8
4
B
D) 2 √ 29
E)14
M
40o
K
80o
T
A)40
B)60
C)70
YGS TEMEL MATEMATİK 2014−2015
Z
D)80
E)90
6/6
Download

Sorular