A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
YGS
TÜRKÇE TESTİ
1. Bu testte 40 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Türkçe Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
1.
4.
Ona, artık bir roman yazmasının zamanının geldiğini söylemiştim. Ama o kalkıp koskoca bir tarih yazdı. Üstelik
hiçbir tarihçi de yazdıklarına karşı çıkmadı. Anlamıştım,
akılla sanatçı kişilik birleşince tarih bir başka yazılır.
Aşağıdakilerden hangisi, bu cümleye anlamca en yakındır?
Bu parçada altı çizili sözle yazarın vurgulamak istediği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nesnellik
B) Açıklık
D) Yalınlık
Eleştirmenin bir eseri değerlendirirken mihenk taşı, yüreğinden çok aklı olmalıdır.
A) Bir eserin gerçek değerini ortaya koymadaki ölçüt,
nesnellik olmalıdır.
C) Duruluk
B) Bir kitabın değerlendirilmesinde eleştirmen her zaman çok yönlü düşünmelidir.
E) Özgünlük
C) Aklımızın yüreğimize baskın geldiği noktada sağlıklı
bir değerlendirme yapamayız.
D) Eserin olumlu ve olumsuz yönlerini ortaya koymada
duygularımızdan etkileniriz.
2.
E) Her eleştirmenin, bir eseri ele alırken belli ölçütleri olmalıdır.
Orhan Veli Kanık, şiirini oluştururken uyak ve ölçüyle
köprüleri atmış ve Türk şiirinde bir devrim gerçekleştirmiştir.
Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bir şeyle ilişiğini kesmek, onu bırakmak
B) Gelenekten yararlanmak
C) Kolaya kaçmak, emek harcamamak
5.
D) Bir yenilik ortaya koymak
E) Özgünlüğü yakalamak
Yazdıklarımın özgünlükten uzaklaştığını hissettiğim zamanlarda, Ezop Masalları veya Don Kişot gibi zamana
dayanan ve bir benzeri olmayan eserleri okumaya başlarım.
Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlamca en yakındır?
3.
A) Eski eserleri okumak, zaman zaman insanı yazınsal
dinginliğe ulaştırır.
Dolu dolu bir hayatınız olmasını istiyorsanız kalbinizin size
I
II
fısıldayıp durduğu sesi daha çok dinlemeli, mutluluğu
III
IV
daha çok kovalamalısınız.
V
B) Yeni çıkan eserlerde zamanın ötesine geçme özelliği
zor bulunur hâle gelmiştir.
C) Her yazar kendi eserlerini belli aralıklarla gözden geçirmelidir.
D) Klasik eserler, sıra dışılığı hedefleyen sanatçılar için
modeldir.
Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisinde
mecazlı bir söyleyiş yoktur?
A) I.
TÖDER
B) II.
C) III.
D) IV.
E) Özgünlüğe ulaşmak isteyen sanatçı, klasik eserleri
taklit etmelidir.
E) V.
1
A
6.
A
A
A
A
A
A
8.
(I) Dramatik ürünlerin, başka bir deyişle tiyatro eserlerinin
okutulması ve öğretimi, diğer yazınsal türlerden farklılıklar gerektirir. (II) Bu da tiyatro eserinin yapısı, dil örgüsü,
amacıyla ilgili bir olgudur. (III) Çünkü tiyatro eserlerinde,
sözle eylem iç içedir, bu eserler okunmak için değil, oynanmak için hazırlanır. (IV) Bu yönden dramatik türlerin
yapısını tanıtma, yapıyı oluşturan ögeler üzerinde öğrencileri düşündürme, öğretimin ana etkinlikleri arasında yer
alır. (V) Ayrıca dekor da bu öğretimin önemli ögelerindendir.
A
A
A
A
Olgun bir okuyucu, çok kez başkasının yazdıklarında yazarın düşünmediği güzellikler bulur, okuduklarına daha
zengin anlamlar ve renkler kazandırır.
Aşağıdaki yargılardan hangisi bu cümlenin anlamıyla
aynı doğrultudadır?
A) Yazar, düşüncelerini oluştururken nesnel bir tutum
geliştirmelidir.
B) Yazar, kanıtlar kullanarak düzenlediği düşünceler ile
okuyucunun karşısına çıkmalıdır.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
C) Bir metnin oluşumunda başkalarının değil, yazarın bakış açısı önemlidir.
A) I. cümlede, karşılaştırma yapılmıştır.
D) Yazar, okuyucunun yorumlarıyla tamamlayabileceği
metinler yazmalıdır.
B) II. cümlede saptama yapılmıştır.
E) Yazar bir metni tamamladığında, metnin düşünsel
açıdan hiçbir eksiği kalmamalıdır.
C) III. cümle, kendisinden sonraki yargının gerekçesidir.
D) IV. cümlede, tiyatro öğretiminin asıl amaçları sıralanmıştır.
E) V. cümlede, görsel unsurların tiyatro eğitimindeki önemi vurgulanmıştır.
7.
9.
Mutluluk; illa da bir ev sahibi olmak, hayalimizdeki arabayı almak, çok iyi para kazanmak değildir. ---Bu sözler aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülemez?
A) Birilerine muhtaç olmaktansa bol kazanç sahibi olmak bizi şanslı kılmaz mı?
B) Bir yayla evinde, sabahın ilk ışıklarını yüzünüzde hissederek uyanmanın verdiği hazzı tattınız mı hiç?
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden
itibaren gençlere verilen öğütlerin gerekçeleri açıklanmıştır?
C) Bazen çok sevdiğiniz bir insanı karşınızda görmek de
sizi sevince boğmaz mı?
D) Çocuğunuzun mezuniyetinde, onun yüzündeki başarı
ışıltısını görmek ne ile satın alınabilir?
A) I.
E) Uzun süren bir hastalık sonrası, yeniden sağlığa kavuşmak mutluluk değil de nedir?
TÖDER
Genç sanatçı, kendinden önce gelmiş olanları aşmak isterse onların yapıtlarına dudak bükmemelidir. (I) Tam tersi gözünü dört açarak kendinden öncekilere bakmalıdır.
(II) Eski eserleri olabildiğince dikkatli gözlerle incelemelidir. (III) Yeniyle eskiyi birleştirmeye çalışmalıdır. (IV) Zira
yarına kalmış yapıtın bir güzelliği, yaşayan bir yanı vardır.
(V) Onların yüzyılların ötesinden günümüze kadar canlılıklarını koruyarak geldiklerini unutmamak gerekir.
2
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.
A
10.
A
A
A
A
A
A
13.
I. Arkadaşça tavırları herkes tarafından sevilmesini
sağladı.
IV. Yaşlı komşuları eskice bir evde oturuyordu.
D) Kaynaştırma
Numaralanmış cümlelerin hangilerindeki altı çizili
sözcükler tür bakımından aynıdır?
E) Ünlü daralması
D) II ve IV
A
A) Ünsüz yumuşaması
B) Ünlü düşmesi
B) I ve IV
A
Bu yaştan sonra onun kahrını çekemem, diyor.
III. Kritik olan bu sürece herkesin dikkat etmesi gerekiyor.
A) I ve III
A
Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur?
II. Konuyu iyice kavramamız için kısa süreli tekrarlar yapıyordu.
C) Ünsüz sertleşmesi
C) II ve III
E) III ve IV
14.
11.
A
Aşağıdakilerden hangisi, biçimce olumsuz anlamca
olumlu bir cümledir?
A) Evdeki bütün eşyaları dışarı çıkar da göreyim.
B) Bu asılsız konuşmaların duyulması benim iş hayatımı
etkilemez olur mu?
(I) “Her yaşımda ızdırabın aşırısı yanı başımdaydı.” diye
inleyen biriydi Nietzsche. (II) Son yıllarında günde ancak
yarım saat okumasına müsaade eden gözlerin sahibi bir
adamdır. (III) Ona göre bilginin her türü ızdıraptan gelir,
acı hep nedenleri sorar. (IV) Kendini kazandığı ölçüde
dünyayı kaybeder; mesafe aldıkça çevresindeki çölün
büyüdüğünü görür. (V) Kendi çağında anlaşılmamıştır,
sonraki zamanlarda ise hep yanlış anlaşılmanın azabına
mahkûmdur.
Bu parçadaki numaralanmış cümleler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
C) Sana verdiğim bu işi yapıp yapmayacağını nereden
bileyim?
A) I. cümle; iki ögeli, devrik, birleşik isim cümlesidir.
D) Adamın tavırlarına baksana, sanki bütün yükü o taşıyor.
B) II. cümle; tek ögeli, birleşik, kurallı cümledir.
E) Alışveriş yaparken bir de benim dediklerime kulak
versen ne iyi edersin.
C) III. cümle; kurallı, sıralı fiil cümlesidir.
D) IV. cümle; bağımsız sıralı fiil cümlelerinden oluşmuştur.
E) V. cümle; öznesi ortak, bağımlı sıralı bir cümledir.
12.
Bakma sana bir ad verdiklerine
Yerle gök arasında bir karaltısın
Ve bütün dünya seni unutmuş
Sanki kim bilecek yaşadığını
Gelmese dallarına birkaç fakir kuş
15.
II. Ali Bey, şirketin en sevilen yöneticisiydi.
III. İstanbul’da hiç tanıdık yüzlere rastlayamıyorum.
Bu parça için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
IV. Ondan yardım istemek, benim karakterime ters.
A) Belirtili ad tamlaması vardır.
V. Kendine güvenmedikçe zorlukların üstesinden gelemezsin.
B) Birden çok belgisiz sıfat kullanılmıştır.
C) Farklı yapıda sözcüklere yer verilmiştir.
Numaralanmış cümlelerdeki fiilimsiler türce ikişerli
gruplandırılırsa hangi cümledeki fiilimsi dışta kalır?
D) Eylemlerin tamamı basit zamanlıdır.
E) Bir isim hem niteleme hem belirtme sıfatı almıştır.
TÖDER
I. Kardeşim Anadolu türküleri dinlemeye başladı.
A) I.
3
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.
A
16.
A
A
A
A
A
A
19.
Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden
Bu dize için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Ögelerinin dizilişine göre devrik cümledir.
B) Yüklemi birleşik zamanlıdır.
A
A
A
Kitabı ilk görüşünüzde neler hissettiniz ( ) bilmiyoruz ( )
İsminden mi yoksa kapağından mı etkilendiniz ( ) bu kitap
size ne hatırlattı ve sizi nerelere götürdü, onu da bilmiyoruz ( )
D) İkileme belirteç göreviyle kullanılmıştır.
Yukarıdaki metinde parantez ile belirtilen yerlere gelebilecek noktalama işaretleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
E) Anlamca olumlu, yapıca basit cümledir.
A) (,) (.) (;) (.)
C) Yüklemine göre eylem cümlesidir.
B) (;) (.) (;) (.)
D) (?) (.) (;) (.)
20.
17.
A
C) (,) (?) (;) (.)
E) (,) (.) (;) (?)
Şoförün hemen yanında oturan delikanlı, “Parasını vermeyen ve üstünü almayan var mı?” diye seslendi.
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır?
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde üç noktanın (…)
kullanımı yanlıştır?
A) Özne eksikliğinden
A) Amacım dert yanmak değil ancak şu yaşadıklarımı
düşünüyorum da…
B) Dolaylı tümleç eksikliğinden
B) Orhan Veli’nin şu üç şiirini çok severim: İstanbul’u
Dinliyorum Gözlerim Kapalı, Kitabe–i Seng–i Mezar,
Güzel Havalar…
D) Zamir eksikliğinden
C) Tamlayan eksikliğinden
E) Özne–yüklem uyuşmazlığından
C) O dönemde … kasabasında kaymakamlığa başlamıştım.
D) Hava birden karardı, derken bir yağmur, bir fırtına…
E) Annemin öğütleri bitmiyordu: Yalan söyleme, dürüst
ol, yardımsever ol…
21.
18.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
Bozkır ıssız. Uzaktan bir göl göründü. Bozkıra el işi kâğıdı
gibi yapıştırılmış. Yanında Malya Devlet Çiftliği var. Uzun
bir yol gidiyor. Toprak damlı köyler geçtik. Nakışlı önlüklü kadınlar evlerin önündeydiler. Otobüsün üstü rüzgârlı.
Toz duman da yok. Yani şu düşmek, parçalanmak tehlikesi de olmasa otobüsün üstü bir âlem. Türküler gırla gidiyor. Bizim toprağını satan köylü var ya, o da eli kulağa
attı. Bir hoş sesi var ki… Bir de yanık söylüyor. Sanırım
kederliydi. Yüzü o yüz değil şimdi. Açıldı, gülümsedi, hep
gülümseyen bir yüz… Işıklı… Bu yüze hiç keder uğramamış sanki.
Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A) Onlarla tam dönemeçte karşılaştılar.
A) Farklı duyularla ilgili ayrıntılara başvurulmuştur.
B) Seninle girişte buluşalım istersen.
B) Eksiltili cümlelere yer verilmiştir.
C) Bu roman 1940’ta Hürriyet gazetesinde yayımlanmış.
C) Farklı cümle türleri kullanılmıştır.
D) PTT’de kendisini yenileyen bir kurumdur.
D) Betimleyici ögeler vardır.
E) Skeçte güzel espriler yakaladık.
E) Alışılmadık bağdaştırmalar kullanılmıştır.
TÖDER
4
A
22.
A
A
A
A
A
A
24.
Aile içi şiddetin en acımasızca yaşandığı, şiddetli geçimsizliğin en yaygın boşanma nedeni olduğu, boşanma oranlarının hızla arttığı Türkiye neden araştırmalarda
“mutlu evlilikler diyarı” olarak görülüyor dersiniz? Çünkü
burası aynı zamanda “Kan tükürürken kızılcık şerbeti içtim.” demenin kutsandığı, boyun eğmenin erdem sayıldığı, suskunluğun kol gezdiği bir “tevekkül ülkesi.” Herkes,
dudak kenarlarından sızan kanı göre göre “Kim bilir ne
lezzetliydi kızılcık şerbeti?” tezahüratıyla asırlık bir ikiyüzlülüğü sürdürüyor ve yen içinde kırılmış kollar, kirli bir
ceketin astarında çürüyüp gidiyor.
A
A
A
A
Bizim yaşama ortamımızın en önemli belirleyicilerinden
biri de ana dilimizdir. Dünyayı, olup bitenleri onunla kavrarız, bilgilerimizi onunla aktarırız. O varsa varız, o yoksa
biz de yokuz. Bireysel ve toplumsal kimliğimizin en güçlü
belirleyicilerinden biridir ana dilimiz. Ünlü bir yazarın dediği gibi gerçek yurdumuz ana dilimizdir.
Bu sözleri söyleyen bir yazardan aşağıdakilerden
hangisini yapması beklenebilir?
A) Eserlerinde yabancı sözcüklere de yer verir.
B) Yazılarında farklı kültürlerin izlerine rastlanır.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
C) Güncel olayları yapıtlarına yansıtır.
A) Mutsuzlukların bilgisizlikten kaynaklandığına
E) Kimlik çatışmalarının nedenlerini sorgular.
D) Ana dilin önemini bilip eserlerini bu bilinçle oluşturur.
B) Ülke insanının kaderci bir tutum takındığına
C) Boyun eğmenin erdem, alçakgönüllülük sayıldığına
D) Ülkemizde şiddetli geçimsizliğin yaygın boşanma nedeni olduğuna
E) Aile içi baskı ve şiddetin uzun yıllardan beri sürdüğüne
23.
25.
Yeni kuşakların kişilik yapılarının değişkenliğinden yakınıyoruz. Onları, kendilerini tanımaya çalışmamakla suçluyor, yaşam biçimlerini ve değer yargılarını yadırgıyoruz.
Bence bu, biraz acımasız bir yaklaşım çünkü günümüzde
her şey o kadar hızlı değişiyor ki bu değişimleri anlamak,
özümsemek bir hayli zor. Birine ayak uyduramadan bir
yenisiyle karşılaşıyoruz. Eskilerin böyle bir yaşantısı olmadığı için onlar, her şeyi daha kolay özümsemişler ve
kendilerini daha iyi tanıyabilmişlerdir. Eskiler yeni gelişmelerin birçoğuna kayıtsız kalmaktadır ne yazık ki!
Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?
Sanat, yaratmaktır. Yaratmak ise özgürlükle olur. Gerçek
sanatçı, eserini şu veya bu yasanın baskısı altında bırakmaz. Onun kaleminde veya fırçasında kendini duyuran
baskı, sanatın baskısıdır. Sanatçı, duygularına ve düşüncelerine biçim vermedikçe rahata kavuşamaz. Ona şöyle
veya böyle yazacaksın, şunları veya bunları anlatacaksın
dendiği gün, ne sanattan ne de sanatçıdan eser kalır. Sanat iç özgürlüğün sonucu olursa bundan hem eser hem
toplum kazanır. Sanatçı için yaratmak, nefes almak gibi
bir şeydir. O, insan olarak nefes almadan yaşayamadığı
gibi ressam veya şair olarak da yaratmadan yaşayamaz.
Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Yeni kuşakların kimlik kazanması, eskilere göre daha
zordur.
A) Sanatçının hissetmesi gereken tek baskı, yaratma
duygusunun endişesidir.
B) Teknoloji alanındaki yenilikler, bireylerde kişilik bozukluklarına yol açmaktadır.
B) Üretmek, bir sanatçı için hayati bir ihtiyaçtır.
C) Sanatçıyı yönlendirmek, onu ve eserini yok etmek demektir.
C) Değişimin hızlı yaşanması, yeni kuşakların, değişime
ayak uydurmalarını güçleştirmektedir.
D) Sanatçı iç dünyasına şekil verebilirse rahata kavuşur.
D) Eski kuşaklar, yeni kuşakların değer yargılarını anlamakta zorlanmaktadır.
E) Sanatçı, ortaya koyduğu eserleriyle sosyal kalkınmanın öncüsü olur.
E) Yenilikleri ve değişen koşulları algılamadan yapılacak
değerlendirmeler sağlıksızdır.
TÖDER
5
A
26.
A
A
A
A
A
A
28.
(I) İkinci romanım Şehrin Aynaları’nda ağırlıklı olarak dinsel azınlıkları anlattım. (II) Ben bu azınlıklara ait insanlardan biri değilim. (III) Ama onları anlattım çünkü kendimi
onlara yakın hissettim. (IV) Bence hayatla ilişkisi pürüzsüz olan insanlar, hayatla ilişkisi pürüzlü olan insanları
kendilerine yakın hissedebilirler. (V) Bu içsel bir yakınlıktır.
(VI) İçsel yakınlıkta, gidip illa da o insanın konumunda
olmak gerekmez.
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşünce akışını bozmaktadır?
A) II.
B) III.
C) IV.
D) V.
A
A
A
(I) Ozan, şiire “dil” ile varır, “söyleyiş” ile varır, “dili kullanış” ile varır. (II) Bu, klasik olsun olmasın, her ozan için
geçerlidir. (III) Klasik ozan, ozanlığını göstermek için ölçüyü, uyağı kullanır; serbest şiiri benimsemiş ozan da
deyişi, tonlamayı, vurguyu kullanır. (IV) Bununla, şiirin
“biçim”den ibaret olduğunu ileri sürmüyorum kuşkusuz,
yalnızca daha çok böyle olduğunu söylüyorum. (V) Nitekim içeriği yetersiz ancak pek sevilen birçok şiir vardır.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden
sonra “Ama hepsinin de kullandığı, bu saydıklarım, biçime ait tekniklerdir.” cümlesi getirilirse parçanın anlam
bütünlüğü bozulmaz?
E) VI.
A) I.
27.
A
İlkin, şiir bütünüyle söz sanatıdır. Tek başınadır. Kendi
için vardır. Son dizesiyle birlikte bitmiş ve tamamlanmıştır. Artık herhangi bir işlem görmez. Bütünüyle okurun
algılama, duyumsama, paylaşma alanına terk edilmiştir.
Oysa şarkı sözü daha ilk harfi konduğunda besteleneceğini bilir. Tek başına değildir. Algılanma ve duyumsanma
sürecini notalarla paylaşacaktır.
29.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.
Divan şiirinin tadına varma, daha doğrusu ozanın ne
yapmak istediğini kestirme öncelikle onun sözcük örüntüsünü “mecazlar ve mazmunlar” açısından çözmeyi
gerektirir. Oysa bu mecaz ve mazmunların çoğu yaşarlığını yitirmiştir. Öte yandan divan şiirini anlayabilmek için
ortalamanın üstünde İslam ve Fars mitolojisi bilmeye de
gerek vardır.
Bu parçadaki sözler, aşağıdaki sorulardan hangisinin
karşılığı olabilir?
Bu parçadan çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şiirleri mi, şarkı sözlerini mi daha sanatsal buluyorsunuz?
A) Divan şiirini anlamak, belli ve geniş bir kültür birikimi
gerektirir.
B) Okurun algılaması, şiirin yazımını etkiler mi?
B) Divan şiirinde “Sanat sanat içindir.” anlayışıyla eserler
kaleme alınmıştır.
C) Şiir ve şarkı sözü yazmak arasında benzerlik var mıdır?
C) İslam ve Fars mitolojisi divan şiirinin temelinde vardır.
D) Şiir yazmak mı daha zordur, şarkı sözü yazmak mı?
D) Divan şiirinin kalıplaşmış birtakım mazmunları vardır.
E) Şiir ve şarkı sözü arasındaki farklar nelerdir?
E) Divan şiirinde biçim, özden daha önemlidir.
TÖDER
6
A
30.
A
A
A
A
A
A
31.
---- Yeter ki başkalarından alınanlar, toplumun kültürel değerlerine ters düşmesin; yeter ki toplum, aldığını
özümleyebilsin. 16. yüzyılda Osmanlılar, Doğu ve Batı
kaynaklı ögeleri bir potada eritmeyi başarmışlardır. Osmanlı klasik mimarisinde bulduğumuz çarpıcı güzelliği
şekillendiren estetik güç, işte bu karışımın görünüşüdür.
Anlam bütünlüğü dikkate alınarak bu paragrafın başına aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
A) Kültürel yönden dışa açılan ülkeler, zamanla o ülkelerin güdümünden kurtulamaz.
A
A
A
A
Üniversiteye gitmeyi sadece bir diploma almak için
düşünenlere bir diyeceğim olamaz. Bu gençler belli ki
toplumun onlardan beklediği bir davranışa kendilerini
zorunlu hissediyorlar. Bu düşünceyle mezun olmuş birçok öğrencinin seçtikleri mesleklerdeki başarısızlığı da
bundandır. Oysa üniversiteli olmak bambaşka kazançları
beraberinde getirir. Sadece bir diploma değildir kazandırdığı. Birçok insanla tanışmak, dünyaya geniş bir pencereden bakmak, kendi dünyanızın temelini atmakla eş
değerdir bu süreç.
Böyle diyen bir yazardan aşağıdakilerden hangisini
söylemesi beklenmez?
B) Öz benliğimizi koruyabilmek için kendi dışımızdaki
kültürlere kapalı olmalıyız.
A) Farklı kültürden insanları tanımamızı sağlayan bir ortamdır üniversiteler.
C) Başka kültürlerle alışveriş sağlıklı bir şekilde sürdürülebilir.
B) Bireylerin kişilik gelişiminde üniversite eğitimi önemli
bir etkendir.
D) Kültürel etkileşim, coğrafi sınırlarla önlenemez.
E) Birçok toplum, kendi kültürünü başka uluslara benimsetmeye çalışır.
C) Diplomalı olmak, yeterince donandığımız anlamına
gelmez.
D) Ülkemizde üniversite mezunlarından bazıları mesleklerinde başarısız olmaktadır.
E) Hayatımızın, akademik bir kariyer yaptığımızda daha
kolay geçeceği kesindir.
32.
Hiçbir ülkede bizdeki kadar çok yazar ve şair olma heveslisine rastlanmaz. Oysa içinde hiçbir şey yok gibi
görünen bir Sait Faik hikâyesinde, hiç düşünülmeden
düpedüz söylenmiş hissini veren bir Orhan Veli şiirinde
ne çok ustalık, düşünce, yetenek, ölçü bulunduğunu;
sanatta bu düzeye ulaşmanın ne çok emek, sabır, alın
teri ve çile istediğini edebiyat heveslisine bir anlatabilsek, birçoğu bu çetin yola adım atmaya tövbe eder.
Kısacası ---Bu parçanın sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
A) edebiyat; boş zaman uğraşı olamayacak kadar ciddi
bir iştir.
B) edebî değer taşıyan eserler; sabrın, alın terinin, çilenin
ürünüdür.
C) edebî eserlerde konu; uzun uzadıya düşünülmeden
belirlenmemelidir.
D) edebiyat heveslileri yıllarca sürecek bir çıraklık dönemini göze almalıdır.
E) edebiyat, akla geleni gelişigüzel söylemek sanatı değildir.
TÖDER
7
A
33.
A
A
A
A
A
A
35.
Sinemaya ilgisi izlediği üç beş filmin sınırını aşmayanların
ya da sinemayı hâlâ bir zevk aracı olarak kabul edenlerin beğenisi, tutarlı bir ölçü olamaz bizim için. Bir emek
ve ustalık ürünü olan sinema, onun çilesini çekmemiş
sorumsuz izleyicinin beğenisine kurban edilemez. Seyircinin görüşü ölçü olsaydı Batı’da “çok izlenen” filmlerin
en büyük sanat ürünleri olarak kabul edilmesi gerekirdi.
Oysa “çok izlenenler” bir sanat eseri olarak bile kabul
edilmiyor.
A
A
A
A
Bilindiği gibi büst; resim ve heykel sanatında baş, boyun, omuzlar ve göğüs bölümüyle kolların üst bölümünden oluşan portreye verilen addır. Doğu’da ortaya
çıkmış olmasına karşın özellikle Batı sanatında yaygınlaşmış, Yunan ve Roma Dönemi’nden sonra Rönesans
Dönemi’nde de sıkça görülmüştür. 20. yüzyılın ilk yıllarına kadar yoğun bir şekilde kullanılan büst, günümüzde
de çağdaş bazı sanatçılar tarafından kullanılmaktadır.
Bu parçada, “büst”le ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisine yer verilmemiştir?
Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Bir çeşit portre de olduğuna
A) Sanat ürünlerinin zevk almak için izlenmediği
B) Tarihsel gelişimine
B) Sinemanın değerinin belirlenmesinde seyircinin beğenisinin ölçü alınamayacağı
C) Günümüzdeki kullanım alanlarına
C) Her sanat yapıtının büyük bir çabanın sonunda oluştuğu
E) Kaynağının neresi olduğuna
D) Vücudun hangi bölümlerini kapsadığına
D) Batı’da seyircinin beğendiği yapıtların sanat yapıtı kabul edilmediği
E) Seyircilerin sanat değeri olmayan yapıtlara daha çok
ilgi gösterdiği
34.
36.
Çelik gibi keskin bakışı, duruşu, yürüyüşü, onun yetmiş
yaşında olduğunu gizliyor gibiydi. Devletin en yüksek
makamlarında görev yapmasına rağmen bir kasabalı gibi
davranırdı. Bakkal dükkânlarında oturur, kahvelerde yaşlılarla sohbet ederdi. Geçmişi şiddetle eleştirir; geleceğin
hep güzel olacağını, bütün kötü şeylerin düzeleceğini
iddia ederdi. Kendisini yürek işçisi olarak tanıtırdı. Özdeyiş değerindeki her sözünü ağır ağır söyler, sizin ona
katılmanız için sözünü somutlayıp örneklerle desteklerdi.
Onunla aynı fikirde olmazsanız size kızar, bir sonraki gün
bulunduğunuz masaya gelmezdi.
Bu parçada sözü edilen kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Bana göre, sanat tartışmalarının çoğu nedense özgünlük
kavramının çevresinde düğümlenip kalıyor. Sanatın değerinin tek göstergesi olarak sunuluyor özgünlük. Bunu
fark eden gençler daha sanatın özünü kavramadan, sıradan bir yapıtı ortaya koyacak noktaya gelmeden özgünlük peşinde koşuyorlar. Özgünlük olacak diye hiçbir şeye
benzemeyen yapıtlar oluşturuyorlar. Yeni, eski demeden,
sanata yeni başlayanın hata yapabileceğini düşünmeden
yargıda bulunan eleştirmenlere malzeme sunuyorlar. Yapıtları yerden yere vuruluyor. Bu yüzden sanatla uğraşmayı bir daha göze alamıyorlar. Oysa yanlışlarından ders
alarak yeni bir yapıt oluştursalar başarılı olmaları işten
bile değil.
Aşağıdakilerden hangisi yazarın bu parçada yakındığı durumlardan biri değildir?
A) Sosyal konumunu öne çıkarmadığı
B) Eleştiriye açık olduğu
A) Sanat tartışmalarında eleştirmenlerin gençleri ölçüsüzce eleştirmesi
C) Fiziksel özelliklerinin yaşını göstermediği
D) Kendi fikirlerini başkalarına kabul ettirmeye çalıştığı
B) Gençlerin sanata başlarken sıradan yapıtlar oluşturması
E) Geleceğe umutla baktığı
C) Sanat değerinin belirlenmesinde yalnız özgünlüğün
dikkate alınması
D) Gençlerin eleştiriden korkarak sanatı bırakması
E) Sanatı tam kavramamış olanların özgün olmaya çalışması
TÖDER
8
A
37.
A
A
A
A
A
Romanlarımda olayları, kişileri düşüncelerimi aktarmada yardımcı olarak kullanırım. Bir anlamda tezli roman
yazarım. İyi bir gözlemciyimdir, izlenimlerim sanatıma
yardımcı olmuştur ancak hiçbir şeyi baştan sona izlememişimdir. Olayı bir ucundan yakalarım. Sonrasını kendi
kendime geliştiririm. Bir çocuk görürüm, bence ilginç
olan. Kurarım onun öyküsünü. Kendisinden yaşamını
sormam. Bir sözcük duyarım, anahtar olur romanıma,
söyleyenin duygularını merak etmem. Kesin bir sonuca
da bağlamam eseri. Okuruma düşünme payı bırakmak
isterim.
A
A
A
A
A
39. – 40. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.
“Dünyanın hemen her yerinde, okuma kültürü olan herkes,
William Shakespeare adını duymuştur.” diyor Cevat Çapan. Şiirlerini derlediği Shakespeare’i olabildiğince övüyor
sanatçımız. Haklı da! Doğumunun 450. yılı vesilesiyle Cevat Çapan, İngiliz edebiyatının bu büyük yazarının en ünlü
şiirlerinden ve oyunlarının en ünlü sahnelerinden bölümleri
derleyerek bir araya getiriyor Sen Aydınlatırsın Geceyi adlı
kitabında. Bu yapıt, hepimiz için bir yaşam kılavuzu aslında.
Bu parçada kendinden söz eden yazar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Pek çok usta çevirmenin güzel bir Türkçeyle çevirdiği metinlerin yer aldığı bu kitabı keyifle okuyoruz hepimiz.
A) Romanlarını oluşturmada gözlemlerinden yararlandığı
B) Olayları, kişileri düşündüklerini dile getirmek için kullandığı
39.
C) Hiçbir ayrıntıyı atlamayan, güçlü bir gözlem gücüne
sahip olduğu
Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
D) Eseri sonuçlandırmayı okurun hayal gücüne bıraktığı
A) Değişik yapılı cümleler kullanılmıştır.
E) Gerçekleri olduğu gibi aktarma amacını gütmediği
B) Öznel değerlendirmeler yapılmıştır.
C) Adları ve eylemleri niteleyici sözcüklerden yararlanılmıştır.
D) Kanıtlayıcı anlatıma başvurulmuştur.
E) Başkalarının görüşlerine katılma anlamı içermektedir.
38.
40.
(I) Bilim adamları sağlıklı hücrelere dokunmayıp kanser
hücrelerinin kendi kendini öldürmesini sağlayan bir virüs
geliştirdi. (II) Kanser araştırmaları, dünyanın pek çok ülkesinde büyük zaman ve emek harcanarak gerçekleştiriliyor. (III) Şimdilik sadece laboratuvar testlerinden geçirilen virüsün ileride kanser tedavisinde esas oluşturması
bekleniyor. (IV) Virüs, girdiği hücreye doğrudan saldırmıyor. (V) Ancak kanserli hücrelerin büyümesine sebep
olan virüsü kontrol altına alıyor.
A) Cevat Çapan’ın bir Shakespeare hayranı olduğu
B) Yüzyıllar geçmesine rağmen Shakespeare’in değerini
yitirmediği
C) “Sen Aydınlatırsın Geceyi” adlı yapıtın değişik türde
yazılmış metinler içerdiği
D) Ülkemizde birçok başarılı çevirmenin bulunduğu
E) Shakespeare’in önemli yapıtlarından birinin “Sen Aydınlatırsın Geceyi” adını taşıdığı
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisi anlatımın akışını bozmaktadır?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
E) V.
TÜRKÇE TESTİ BİTTİ.
SOSYAL BİLİMLER TESTİNE GEÇİNİZ.
TÖDER
9
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
YGS
SOSYAL BİLİMLER TESTİ
1.
Bu testte sırasıyla, Tarih
Felsefe
(1 – 15)
(28 – 35)
Coğrafya
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
(16 – 27)
(36 – 40)
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini yasal olarak almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alanlar için
Felsefe
2.
1.
2.
(41 – 45) ile ilgili 45 soru vardır.
Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
3.
Başkentleri Ninova olan Asurlar, Anadolu’da Kültepe,
Alişar ve Boğazköy’de koloniler kurmuşlardır. Bu kolonileri sayesinde yazıyı Anadolu’ya getirmişler ve Sard’dan
başlayıp Ninova’ya kadar uzanan Kral Yolu’nu kullanmışlardır. Bunun yanı sıra Asurlar tarihte bilinen ilk kütüphaneyi Ninova’da kurmuşlardır.
Türkler ile Müslüman Araplar arasında ilk savaşlar
Hz. Osman Dönemi’nde başlamış, Emeviler Dönemi’nde
de artarak devam etmiştir. Abbasiler Dönemi’nde ise
Türk-Arap düşmanlığı yerini dostluğa bırakmış; Türkler
kitleler halinde İslamiyet’e girmeye başlamıştır.
Yukarıdaki bilgilere dayanarak aşağıdaki yargılardan
hangisine ulaşılamaz?
Bu bilgiler doğrultusunda Türklerin İslamiyet’e girişlerini geciktiren etkenler arasında aşağıdakilerden
hangisi gösterilemez?
A) Anadolu’da tarihi devirler Mezopotamya’dan sonra
başlamıştır.
A) İki topluluk arasında başlangıçta askeri ve siyasi üstünlük mücadelelerinin yaşanması
B) Etkileşim bilgi birikimini artırmıştır.
B) Emevilerin Arap olmayan Müslümanları dışlamaları
C) Anadolu ve Mezopotamya arasında ulaşım ağı kurulmuştur.
C) Türklerin din değiştirmekle milli kimliklerini kaybedecekleri endişesini yaşamaları
D) Asurların egemen olduğu coğrafya tarıma elverişli değildir.
D) Bozkır kültürünü yaşayan Türklerin bağımsızlıklarından ödün vermek istememeleri
E) Mezopotamya, kültürel açıdan Anadolu’dan daha ilerdedir.
E) Emevilerin ve Abbasilerin halifeliği saltanat yöntemiyle sürdürmeleri
4.
İslamiyet öncesi Türk devletlerinde kağan, töre hükümlerinde değişiklik yapılmasını teklif edebilirdi. Ancak bu
teklif, boy beylerinden oluşan kurultayda görüşülüp kabul edilirse yürürlüğe girerdi.
I. eyaletlerin yönetiminden sorumlu meliklerin, hükümdara bağlılıklarını bildirmek zorunda olması,
II. ticaret yollarını ele geçirmeye yönelik fetihler yapılması,
Bu bilgilere göre, ilk Türk devletlerinde töre hükümlerinin oluşumuyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
III. Bizans sınırında uç beyliklerin oluşturulması
uygulamalarından hangileri öncelikle ülke bütünlüğünün korunmasına yöneliktir?
A) Töreler ihtiyaca göre yeniden düzenlenebilir.
B) Töre kuralları din esasına göre düzenlenmiştir.
A) Yalnız I
C) Töre kurallarının hazırlanmasında demokratik bir tutum sergilenmiştir.
D) I ve III
D) Boy beyleri devlet yönetiminde etkili olmuştur.
E) Monarşik güç sınırsız yetkilere sahip değildir.
TÖDER
Türkiye Selçuklu Devleti’nde görülen,
10
B) Yalnız II
E) II ve III
C) Yalnız III
A
5.
A
A
A
A
A
A
8.
Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi’nde çok uluslu bir yapıya dönüşerek imparatorluk özelliği kazanmıştır.
Bu durumun ülke sınırları içerisinde aşağıdakilerden
hangisinde farklılıkların yaşanmasına ortam hazırladığı savunulamaz?
A) Kültür
B) Egemen Hanedan
C) Din
D) Sanat
A
A
A
A
1869’da Süveyş Kanalı’nın açılması ile İngiltere’nin
Osmanlı Devleti üzerinde uyguladığı politikalarda değişikliğe gitmesinin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A) Akdeniz ticaretinin yeniden canlanması
B) Uzak Doğu’daki sömürgelerine giden yolların güvenliğini sağlama düşüncesi
C) Ekonomik ve siyasi çıkarlarını koruma düşüncesi
E) Dil
D) Mısır’ın stratejik, siyasi ve ekonomik öneminin artması
E) Osmanlı Devleti’nin Almanya ile yakınlaşmasını önlemek istemesi
9.
6.
XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin eski gücünü ve
otoritesini kaybettiğine aşağıdakilerden hangisi kanıt
olarak gösterilemez?
A) Celali İsyanlarının yaygınlaşması
B) Savaşların uzun sürmesi
C) Eyalet sayısının artması
Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra ülkenin İtilaflar
tarafından işgal edilmesine karşı, Türk halkından gelen ilk
tepki Milli Varlığa Yararlı Cemiyetlerin kurulması olmuştur. Bu cemiyetlerden biri olan Milli Kongre Cemiyeti, Milli
Mücadele’ye diğer yararlı cemiyetlerden farklı olarak ilk
andan itibaren bir bütün olarak yaklaşmış; Türk milletinin
haklılığını önce basın yayın yoluyla sonrada silahlı direnişle kanıtlamaya çalışmıştır.
Bu bilgilere dayanarak aşağıdakilerden hangisine
ulaşılamaz?
D) Islahatların yapılması
E) Toprak kayıplarının yaşanması
A) Emperyalist politikaların Türk halkı tarafından tepkiyle
karşılandığına
B) Mondros Ateşkes Antlaşması’nın Türk topraklarını işgale açık hale getirdiğine
C) Ulusal bütünlüğün ve bağımsızlığın korunmaya çalışıldığına
D) Milli Kongre Cemiyetinin ulusalcı bir yaklaşım sergilediğine
7.
1804’de Sırplar Osmanlı Devleti’ne karşı Kara Yorgi önderliğinde ayaklandılar. Osmanlı Devleti, bir süre sonra
otoritesini bu bölgelerde koruyabilmek için Eflak ve Boğdan beylerini görevden aldı. Rusya, bu durum karşısında
Küçük Kaynarca Antlaşması’na dayanarak bu beylerin
göreve iadesini istedi. Bu isteği kabul edilmeyince Rusya, Osmanlı Devleti’ne savaş açtı.
E) Çağdaşlaşma yolunda inkılaplara öncelik verildiğine
10.
Bu durum;
I. Rusya, Osmanlı Devleti’nin iç işlerine müdahale etmeye çalışmıştır.
İstanbul Hükümeti, Anlaşma Devletleriyle yapılacak barış antlaşması ile ilgili olarak Amasya Görüşmelerinde
öngörülen Temsil Kurulundan onay alma zorunluluğunu
reddetmiştir.
II. Osmanlı Devleti milliyetçilik akımından olumsuz etkilenmiştir.
İstanbul Hükümetinin bu yolla, aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmeyi hedeflediği söylenebilir?
III. Osmanlı Devleti’nin benimsediği ümmetçilik anlayışı
geçerliliğini yitirmiştir.
A) Merkezi otoritesini korumayı
B) Meclis üstünlüğü ilkesini sürdürmeyi
yargılarından hangilerini desteklemektedir?
C) TBMM’nin kararlarına uyum sağlamayı
A) Yalnız I
D) General Harbord Raporu’nu uygulamayı
D) I ve II
TÖDER
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) Ulusal egemenlik anlayışını desteklemeyi
E) I, II ve III
11
A
11.
A
A
A
A
A
A
14.
Londra Konferansı’na İstanbul Hükümetini çağıran İtilaf
Devletleri, gelecekler arasında TBMM’den de temsilci
olabileceğini belirtmişlerdir. Bu durum karşısında Mustafa Kemal, doğrudan TBMM’ye yönelik bir çağrı yapılmazsa Konferans’a katılmayacaklarını belirtmiştir.
A
A
A
A
“Devlet yönetimini demokratikleştirmenin bir gereği de
karşıt görüşlü siyasal yapılanmalara izin vermektir.”
Cumhuriyet Dönemi’nde görülen aşağıdaki gelişmelerden hangisi bu görüşü destekler niteliktedir?
A) Toprak Reformu Yasası’nın çıkarılması
Yukarıda verilen bilgiler doğrultusunda, Mustafa
Kemal’in öncelikle aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenebilir?
B) Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kurulması
C) Medeni Kanun’un kabul edilmesi
A) Osmanlı Saltanatı’nı kaldırmayı
D) Türk Tarih Kurumunun açılması
B) İtilaf Devletleri arasında görüş ayrılığı oluşturmayı
E) Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkarılması
C) TBMM’nin hukuksal varlığını uluslararası alanda kabul
ettirmeyi
D) Misakımilli sınırları dışında da toprak elde etmeyi
E) Milli Mücadele’nin silahlı evresine son vermeyi
12.
15.
18 Şubat 1923’te toplanan Birinci İzmir İktisat
Kongresi’nde “Misakıiktisadi Kararları” alınmıştır. Bu kararlar ülkenin o dönem içerisinde bulunduğu ekonomik
sıkıntıları gidermede izlenecek yol haritasını oluşturmuştur. Bu kararlar da temel hedef; ulusal ve bağımsız bir
ekonominin oluşturulmasıdır.
Atatürk bu sözüyle, aşağıda verilen ilkelerden hangisinin önemini vurgulamıştır?
Misakıiktisadi Kararlarının dış politikada aşağıdaki
anlaşmaların hangisi öncesinde Türk Heyetine ekonomik konularda rehber oluşturacak nitelikte hazırlandığı söylenebilir?
A) Sevr
B) Moskova
D) Gümrü
13.
A) İnkılapçılık
B) Devletçilik
C) Halkçılık
D) Milliyetçilik
E) Cumhuriyetçilik
C) Lozan
E) Montrö
Maarif (Eğitim) Nazırı Zühtü Paşa’nın yabancı okullar ile
ilgili 1893 yılında İkinci Abdülhamit’e sunduğu raporda,
Osmanlı ülkesinde erkek ve kızlara yönelik gündüzlü
veya yatılı olmak üzere 392 tane yabancı okulun olduğu
belirtilmiştir.
Osmanlı toplum yapısında kültürel çatışma oluşturan bu uygulamalar, Cumhuriyet Dönemi’nde yapılan
aşağıdaki çalışmalardan hangisiyle ortadan kaldırılmak istenmiştir?
A) Yeni Türk Alfabesi’nin kabul edilmesi
B) Şeriye ve Evkaf Vekaletinin kaldırılması
C) Medeni Kanunu’nun kabul edilmesi
D) Tevhidi Tedrisat Kanunu’nun kabulü
E) Maarif Kongresi’nin toplanması
TÖDER
“Akıl ve mantık temeline dayanmayan geleneklerin korunmasında ısrarcı olmak, ilerlememizi güçleştirecektir.
Bu nedenle mutlaka değişmeli ve değişime ayak uydurmalıyız.”
12
A
16.
A
A
A
A
A
17.
Coğrafya, yeryüzünde meydana gelen doğal olayları ve
bunların insan yaşamına etkilerini sorgularken; insanın
doğa üzerindeki etkilerini de ele alır. Örneğin; balıkçılık,
hayvancılık, tarım, turizm, ulaşım vb. gibi birçok insan
faaliyeti iklimin etkisindedir. Bunun yanında insanlar, doğada bazı değişiklikler yaparak farklı yararlanma şekilleri geliştirirler. İhtiyaç duyulan suyun depolanması için
barajların yapılması, bataklıkların kurutularak tarım alanı
haline getirilmesi, engebeli alanlarda tüneller, viyadükler,
köprüler yapılması, sulama kanalları inşa edilmesi, madenlerin işletilmesi, ormancılık faaliyetleri gibi hususlar
bu kapsamda değerlendirilebilir.
A
A
A
A
Caner, incelediği haritanın lejantının fotoğrafını çekmiş ve
fotoğrafı kısa mesajla arkadaşına göndermiştir.
Lejant
Buna göre, aşağıdaki örneklerin hangisinde insanın
doğaya olan etkisi vurgulanmamıştır?
Heyelan sınırı
Puan aralığı
Yüksek riskli
4400 – 8500
Riskli
8500 – 11700
Orta riskli
11700 – 18000
Düşük riskli
18000 – 21424
Daha sonra, arkadaşını arayarak incelediği haritanın başlığının yırtık olduğunu söyleyerek bu haritaya aşağıdaki
başlıklardan hangisini yazarsa doğru olacağını sormuştur.
A) İstanbul Maltepe sahilinde denizin doldurularak oluşturulan alanda miting alanı, yürüyüş parkuru, spor salonları, eğlence yerleri yapılması
Buna göre, Caner’in arkadaşı aşağıdaki başlıklardan
hangisini söylerse doğru olur?
B) Fransa ile İngiltere arasında ulaşımı kolaylaştırmak
için Manş Tüneli’nin açılması
A) Afet değerlendirme haritası
C) Kuzey Rusya ve Kanada’nın belli yerlerinde insanların
geçimlerini balıkçılık ve geyik yetiştiriciliğinden sağlaması
B) Jeoloji haritası
C) Demografya haritası
D) Süveyş Kanalı’nın açılması ile uluslar arası deniz taşımacılığında yeni ve kısa bir yol oluşturulması
D) Limnoloji haritası
E) Siyasi harita
E) Uzakdoğu’da eğimli arazilerde taraçalar yapılarak pirinç ve çay üretilmesi
TÖDER
A
13
A
18.
19.
A
A
A
A
A
A
21.
Kek pişerken önce üstü katılaşır. Kekin üstü pişmeden
üzeri kesilirse iç kısmındaki hamur kabuğun üzerine çıkar.
A
A
A
A
Dünya’nın yıllık yağış dağılışı haritası incelendiğinde bazı
bölgelerin 3000 mm civarında, bazı bölgelerin ise 250
mm’den az yağış aldığı görülür.
Anlatılan olay aşağıdaki süreçlerden hangisine benzer?
Bu durum üzerinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi
yoktur?
A) Tektonik deprem olayına
A) Basınç merkezlerinin
B) Magmanın yerkabuğunun üstüne ulaşmasına
B) Okyanus akıntılarının
C) Orojenez olayına
C) Dünya’nın günlük hareketinin
D) Buzulların hareketine
D) Bitki çeşidinin
E) Deniz ilerlemesi yada gerilemesine
E) Karasallık – denizellik durumunun
Doğal (fiziki) özelliklerine göre bölgeler :
22.
I. Yer şekillerine göre;
……………………………………………………………
II. İklim tipine göre;
……………………………………………………………
III. Bitki örtüsüne göre;
……………………………………………………………
IV. Su özelliklerine göre;
Haritada gösterilen bölgelerde etkili olan iklim tipi
için;
……………………………………………………………
Buna göre, boş bırakılan kısımlara aşağıdakilerden
hangisi yazılırsa yanlış olur?
I. Yıllık sıcaklık farkı birkaç dereceyi geçmez.
II. Kışlar yağışlı, yazlar kuraktır.
A) Yağmur ormanları bölgesi
III. Temmuz ayı sıcaklık ortalaması 25°C’den fazladır.
B) Tarım bölgesi
IV. Yağışın aylara göre dağılımı düzenlidir.
C) Düz–ovalık bölge
gibi açıklamalardan hangileri yanlıştır?
D) Ilıman okyanusal bölge
A) Yalnız I
E) Tektonik göl bölgesi
20.
D) II ve III
Aşağıdakilerin hangisinde verilen doğal afetin oluşum nedeni yanlıştır?
Afet
––––––––––––––––
A) Sel ve taşkın
Nedeni
–––––––––––––––––––––––––
Sağanak yağışlar
B) Tsunami
Deprem
C) Tropikal siklon
Kütle hareketleri
D) Heyelan
Eğimin ve yağışın fazlalığı
E) Orman yangınları
Yıldırım düşmesi
23.
B) Yalnız IV
E) I ve IV
• Magmanın soğuması ve katılaşmasıyla oluşurlar.
• İnce kristalli ya da camsı özellik gösterirler.
• Yer kabuğunun üst kısmında oluşurlar.
Bazı özellikleri verilen kayaç türüne aşağıdakilerden
hangisi örnek gösterilebilir?
A) Granit
B) Kireç taşı
C) Konglomera
D) Kuvarsit
E) Obsidiyen
TÖDER
C) I ve II
14
A
24.
A
A
A
A
A
Küçük bir yerleşim yerinde sanayileşme faaliyetlerinin artmasının sonuçları arasında aşağıdakilerden
hangisi yer almaz?
A
26.
A
A
A
A
Aşağıda yoğun şekilde kullanılan uluslar arası su yollarından bazıları gösterilmiştir.
A) Şehirleşmenin hız kazanması
II
B) Birincil faaliyetlerin önem kazanması
IV
III
I
C) Nüfusun artması
0°
Ekvator
D) Kültürel faaliyetlerin çeşitlenmesi
V
E) Ekonomik yapının değişmesi
Kullanılan bu su yollarından hangilerinin doğal su
yolu olduğu söylenemez?
A) Yalnız I
B) Yalnız IV
D) II ve IV
25.
Türkiye’de nüfus yoğunluğunun bölgeden bölgeye, hatta
aynı bölge içinde farklılıklar göstermesinde; yer şekilleri,
iklim, tarihi nedenler, toprak yapısı ve ekonomik nedenler
rol oynamaktadır.
27.
I. ülke
C) I ve III
E) IV ve V
II. ülke
%2
%15
%30
%31
Buna göre, Türkiye’de aşağıdaki yerlerin hangisinde
nüfus yoğunluğunun az olmasının nedeni yanlış verilmiştir?
%67
%55
A) Yıldız Dağları – İklim ve bitki çeşidi
B) Tuz Gölü çevresi – Toprak yapısı ve kuraklık
Üçüncül
Üçüncül
İkincil
İkincil
Birincil
Birincil
C) Kuzeydoğu Anadolu – Yükselti ve iklim
D) Teke Platosu – Kireçli topraklar ve engebeli yer şekilleri
Yukarıdaki grafiklerde, nüfusun ekonomik faaliyet
kollarına göre dağılışı verilen ülkelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
E) Hakkari Yöresi – Yer şekilleri ve ulaşım güçlüğü
A) I. ülkenin kalkınmışlık seviyesi daha yüksektir.
B) İnsani gelişim endeksi II. ülkede daha düşüktür.
C) I. ülkenin genç nüfusa dönük yaşadığı demografik sorunlar daha azdır.
D) II. ülkede tarımsal verimlilik daha yüksektir.
E) Her iki ülkenin doğal nüfus artış hızları farklıdır.
TÖDER
15
A
28.
A
A
A
A
A
A
30.
Felsefi sorulara verilen yanıtlar, mantıksal dayanaklarla desteklenerek, anlaşılır ve tutarlı bir duruma getirilir.
Dolayısıyla felsefi sistemler içinde kullanılan her kavram
tasvir edilmiş, derinlemesine araştırılmış ve birbiriyle örtüşen yargılardan kurulu bir görüş oluşturulmuştur.
Bu parçaya dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) Her felsefe sorusuna verilen yanıt, akla dayalı bir temellendirmedir.
B) Felsefi görüşler zaman içinde kesinlik kazanır.
A
A
Doğa bilimlerinde ortaya konulan yasaların mutlak olduğunu söylemek imkânsızdır. Nesnel dünyayı açıklamak
için öne sürülen tüm hipotezler ve yasalar aslında varlığı
daha iyi kavramak için çoğunluk ya da herkes tarafından
onaylanan ortak ifade şekilleridir. Doğa bilimlerinin öne
sürdüğü yasalar gerçekliğin kendisi değil, bizim gerçekliği nasıl görüp algıladığımız üzerine oluşturduğumuz ortak görüşlerdir. Bu nedenle doğa yasaları da değişebilen
ve yerine daha doğru açıklamalar içeren yasaların konulabileceği bilgilerdir.
A) Tutarlılık kuramı
D) Olması gerekenden hareket eden felsefe, öznel bir
bakışa sahiptir.
B) Uygunluk kuramı
C) Tümel uzlaşım kuramı
D) Fayda kuramı
E) Apaçıklık kuramı
E) Felsefe, varlığı tümel olarak değerlendiren bir alandır.
Genel–geçer olan bir gerçek ve herkese göre doğru ya
da yanlış olmadığına göre, aynı konuda birbirinin karşıtı
olan iki görüş ileri sürülebilir. Rüzgâr üşüyen için soğuk,
üşümeyen için soğuk değildir. Burada önemli olan insanın kendisi için yararlı olana yönelmesidir. Öyle ki bu durum, yaşamın her alanı ve duyumlara bağlı olarak oluşan
tüm bilgilerimiz için geçerlidir.
31.
Descartes’a göre, madde ve bilinç birbirinden tümüyle
farklı iki ayrı tözdür. Madde uzayda yer kaplar ancak düşünemez, bilinç ise düşünür ama uzayda yer kaplamaz.
Öyle ki Descartes, ruh ile beden arasındaki ilişkileri açıklamak için beynin altında bulunan bir bölgede ruh ve beden arasında temasın sağlandığını savunur.
Descartes’in bu açıklaması ontolojinin aşağıdaki sorularından hangisine cevap oluşturur?
Bu parça aşağıdaki özgün görüşlerden hangisine yakındır?
A) Varlık var mıdır, yok mudur?
A) Gorgias’ın nihilizmine
B) Evrende bir amaç var mıdır?
B) Protagoras’ın rölativizmine
C) Varlığın bilgisine ulaşılabilir mi?
C) Sokrates’in rasyonalizmine
D) Var olmak algılanmak mıdır?
D) Kant’ın kritisizmine
E) Varlığın kaynağı nedir?
E) Hegel’in idealizmine
TÖDER
A
Bu parçada doğru bilginin ölçütüne ilişkin savunulan
kuram, aşağıdakilerden hangisidir?
C) Toplumsal koşullar, felsefede ele alınan konuyu etkiler.
29.
A
16
A
32.
A
A
A
A
A
A
34.
İnsan davranışlarında nedenselliği ve yasalılığı reddedip,
insanın özgür olduğunu savununlar, bilimde çağdaş fiziğin gelişmelerinden yararlanmışlardır. Elektronların hareketinden esinlenerek, insanların özgür iradeleri olduğu
fikrini temellendirmişlerdir. Oysa mikroskobik cisimleri
yöneten yasalar, dalga mekaniğinin yasalarıdır ve tüm
ayrıntılarıyla bilinmektedir. Dolayısıyla bu cisimlerin kişisel iradeleri olamaz. Bilimde olduğu gibi insan davranışlarında da salt özgürlük mevcut değildir. İnsanlar, toplumsal, psikolojik ve fizyolojik gibi çeşitli etkilerin altında
davranmaktadırlar.
B) Fatalizm
C) Determinizm
D) Utilitarizm
A
Gerçek anlamda demokrasiden yana olmak, kendimizden yana olmak kadar başkasından yana olmakla olasıdır. İnsanlar haklarını birbirlerinden söke söke aldıkları
yerde mi, yoksa her şeyi seve seve paylaşabildikleri yerde mi demokrat olacaklardır? İnsanın daha da insanlaşa insanlaşa ulaşabileceği en yüksek nokta, en yüksek
düzeyde tüm yaşamı ve yaşamın tüm olanaklarını seve
seve paylaşabilme noktasıdır.
B) Sosyal adaletin sağlanmasına
C) Gücün eşit olarak dağıtılmasına
D) Hakların gönüllü paylaşımına
E) İnsan haklarının gelişmesine
Eserime başlamadan önce, hayal dünyam hareketlenir.
Mutlaka önce hayal kurarım. Hayalim bir görüntü değil,
bir öyküdür. Daha sonra, tasarladığım öyküyü değişik şekillerle, figürlerle bir kağıda aktarırım. Her bir şekil, benim
için ayrı bir anlam taşır ve benim farklı bir duyguyu hissetmeme sebep olur. Örneğin; sonsuz dalgalı bir deniz,
benim için öfkeli birini anlatır, bir papatya ise annesine
sarılan bir çocuğu anımsatır.
35.
A. Comte’a göre bilimlerin amacı, doğruyu araştırmak
olmalıdır. Bilimsel araştırmada olgusallık temel ilke olarak alınmalıdır. Her bilimin konusunun yapısı ile sınırlı ve
kesin bir görevi vardır. Bilimler doğrudan doğruya olgulardan hareket etmeli, onların arkasındaki nedenlerle uğraşmamalıdır.
Buna göre A. Comte, aşağıdakilerden hangisini reddetmektedir?
Bu parçaya dayanarak sanatçının söyledikleriyle ilgili
olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Bilimsel yöntemi
B) Deney ve gözlemi
A) Sanat, sanatçının toplumsal yapıyı anlatış biçimidir.
C) Determinizmi
B) İzleycinin sanata bakışı, sanatı değerli kılar.
D) Metafiziği
C) Bir sanat yapıtı herkeste aynı duyguyu oluşturur.
E) Doğa olaylarını
D) Sanatçı, içinde yaşadığı topluma duyarsız kalamaz.
E) Duygu ve şekil ilişkisi sanat yapıtının temelini oluşturur.
TÖDER
A
A) Toplumsal hoşgörünün varlığına
E) Hedonizm
33.
A
Bu parçada demokrasiden yana olmak, aşağıdakilerden hangisine bağlanmıştır?
Bu parçada eleştirilen görüş aşağıdakilerden hangisidir?
A) İndeterminizm
A
17
A
A
A
A
A
A
A
38.
A
A
A
Aşağıdaki öğrencilerden hangisi, Murat Öğretmen’in
sorusuna doğru cevap vermiştir?
İnsan; hayatında amaçlarını belirlemeli, Allah’ı daima
hatırında tutmalı, doğruluktan asla ayrılmamalıdır. Tüm
dünyada düzenli yaşamak için hem de ahiretteki kalıcı
mutluluğu yakalamak için çabalamalıdır. İşte bunu yapanlar mutluluğa ulaşmış kişilerdir. Kur’an–ı Kerim’de,
“Allah’ın sana verdiği imkanlardan harcayarak ahiret yurdunu iste; dünyadan da nasibini unutma! Allah ki sana
iyilik etti, sen de insanlara iyilik et. Yeryüzünde bozgunculuk peşine düşme. Allah bozguncuları sevmez.” (Kasas suresi, 72.) ayeti bunu anlatmaktadır.
A) Burak: Yapılması gereken her şeyi yaptıktan sonra
Allah’a dayanıp güvenmektir.
Bu parçaya dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
B) Çağla: Ezelde bilinen ve takdir edilen şeylerin yeri geldiğinde gerçekleşmesidir.
A) İnsan, eylemlerinin sonucunu hesaplamalıdır.
C) Ahmet: Bir kimsenin şüphe duymaksızın bir şeyi kabul
etmesidir.
C) Mutluluğun nedeni, maddi imkânların bolluğudur.
D) Melis: Yüce Allah’ın, canlılara yiyip içmek ve yararlanmak için verdiği her türlü nimettir.
E) İyilik eden, iyilik bulur.
36. – 40. soruları Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersini
yasal olarak almak zorunda olanlar ve İmam Hatip
Okulları öğrencileri / mezunları cevaplayacaktır.
36.
A
Murat Öğretmen, Din kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde
öğrencilere kader kelimesinin anlamını sormuştur.
B) Allah’ı akılda tutmak, yanlışlardan korunmayı sağlar.
D) Mutlu insan hayatın amacını bilen kişidir.
E) Mine: Yüce Allah’ın olacak olan olayları önceden bilip
takdir etmesidir.
39.
De ki: İster Allah deyin; ister Rahman diye Allah’a dua
edin. Hangisiyle dua ederseniz ediniz en güzel isimler
(El–Esma’ül–Hüsna) O’nundur. Namazınızda sesinizi pek
yükseltmeyiniz; çok da kısmayınız. Bu ikisi arasında orta
bir yol tutunuz.
(İsra suresi, 110. ayet)
Kur’an–ı Kerim’in bu ayette;
I. Allah’a dua edilmelidir.
II. İslam dini ibadetlerde nazik davranmayı uygun bulmuştur.
III. İbadetler her zaman topluca yapılmalıdır.
yargılarının hangilerinden söz edilmektedir?
A) Yalnız I
D) I ve II
40.
37.
Hz. Ali, tövbenin kabul olması için şu özellikleri taşıması
gerektiğini bildirmiştir: Günahlardan pişmanlık duymak,
yapılmayan ibadetleri kaza edip yerine getirmek, haksızlık yapılan kişilerden helallik almak, tekrar günah işlememeye karar vermek, Allah’a itaatle günahları eritmek,
ibadetten manevi doyum almak.
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
“Ey iman edenler! Adaleti titizlikle ayakta tutun; kendiniz,
ana, babanız ve yakınlarınız aleyhinde de olsa Allah için
doğrulukla şahitlik eden kimselerden olun. İster zengin,
ister yoksul olsunlar Allah onlara sizden daha yakındır.
Hislerinize uyup adaletten sapmayınız.”
(Nisa suresi, 58. ayet)
Aşağıdakilerden hangisi bu ayetten çıkarılacak bir
sonuç değildir?
Bu parçaya dayanarak aşağıdaki kişilerden hangisinin tövbesinin kabul olmayacağı söylenebilir?
A) Hatasını anlayan kişinin
A) İnsanlar arasında hükmederken yoksullara daha çok
pay verilmelidir.
B) Günah işlemekte ısrar eden kişinin
B) Kendi aleyhine de olsa adaletli olmak gerekir.
C) İbadetlerini zamanında yapan kişinin
C) Kişi hislerine uyup adaletten ayrılmamalıdır.
D) İbadet etmekle mutlu olan kişinin
D) Kişi şahitlik ederken doğruluktan ayrılmamalıdır.
E) İnsan hak ve özgürlüklerine saygı gösteren kişinin
E) Adalete aykırı davranılmamalıdır.
TÖDER
18
A
A
A
A
A
A
A
44.
41. – 45. soruları Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersini
yasal olarak almak zorunda olmayan veya farklı
A
A
A
• Demokritos’a göre mutluluk, ruhun iyi durumda olması
ve ruh dinginliği ile olur.
• Aristippos’a göre mutluluk, haz almaktan geçer. Ona
göre haz veren şey iyi, acı veren şöy kötüdür.
müfredat ile alanlar cevaplayacaktır.
41.
A
Buna göre, Demokritos ve Aristippos’un yaptığı açıklamalar aşağıdaki sorulardan hangisine cevap niteliği taşır?
Bir düşünür: “Felsefe yapan, düşüncelerini dogmalar düzeyine indirgemez, onların emrine girmez; o, düşüncelerin efendisidir.” der.
A) Ahlaki eylemin amacı nedir?
Düşünürün bu açıklamalarına dayanarak aşağıdaki
yargılardan hangisine ulaşılabilir?
B) İnsan eylemde bulunurken özgür müdür?
A) Felsefe yapabilmenin ön koşulu soru sormaktır.
D) İnsanın doğası iyi midir, kötü müdür?
B) İnsanlar farklı düşüncelerini felsefeyle ifade ederler.
E) Ahlaktan ne anlamalıyız?
C) Evrensel ahlak yasaları nerelerde geçerlidir?
C) Her filozof öznel düşüncelere sahiptir.
D) Filozof, bağımsız ve özgür bir düşünce sergiler.
E) Dogmalardan uzaklaşmanın yolu felsefeden geçer.
42.
“Zaman kavramının olgusal bir içeriğinin olması söz konusu değildir; geçmiş, şimdiki ve gelecek zaman kategorileri bütünüyle metafizikseldir. Ancak bütün bunlara
rağmen zaman üzerine düşünülür ve zaman söz konusu
olduğunda duyumsanmadan bilinebilen bir kategori söz
konusudur.”
45.
Sanatçı eserini yaratırken; düş gücü zenginliği, sezgi
gücü ve yeteneği gibi iç etmenlerin yanı sıra içinde bulunduğu toplumun ekonomik, siyasi, kültürel ve dini yapısı gibi dış etmenlerin etkisi altında kalır. Bu nedenledir
ki nesne, farklı sanatçılar tarafından farklı yorumlanır.
Buna göre, sanat bilgisinde aşağıdaki özelliklerden
hangisinin yer alması beklenmez?
Heidegger’in bu görüşleri aşağıdaki yargılardan hangisini destekler niteliktedir?
A) Öznellik
A) Zamanı duyumsayarak bilebiliriz.
B) Nesnellik
C) Yaratıcılık
B) Doğru bilgiye akılla ulaşılabilir.
D) Yararlılık
E) Özgünlük
C) Zamanı algılamadan duyumsamak mümkündür.
D) Algılanan her bilgi türü mutlaka önceden duyumsanmış bir bilgidir.
E) Zihin duyumların toplamından ibarettir.
43.
Herakleitos, gerçekliğin zıtların birliğinden meydana geldiğini, her şeyin zıtların çatışmasından doğduğunu anlatır. Hegel’e göre tinin varlık dünyasını oluşturması tez–
antitez–sentez yöntemiyle olur. Değişimin kanunu budur.
Varlık dünyasının bu şekilde gelişmesi, tarihte ve toplum
düzeninde de geçerlidir. Marx’a göre madde, çelişkilerden geçerek değişir. Maddedeki değişmeler düşüncede
de değişmelere neden olur.
Bu parçadaki düşünürlerin görüşlerindeki temel ilke
aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?
A) Metodik şüphe
SOSYAL BİLİMLER TESTİ BİTTİ.
TEMEL MATEMATİK TESTİNE GEÇİNİZ.
B) Maiotik
C) Diyalektik
D) İroni
E) Analoji
TÖDER
19
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
YGS
TEMEL MATEMATİK TESTİ
1.
Bu testte sırasıyla, Matematik
Geometri
(1 – 32)
(33 – 40)
ile ilgili 40 soru vardır.
2.
1.
Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
0, 02 - 0, 005
işleminin sonucu kaçtır?
0, 5
A) 0,3
B) 0,2
C) 0,15
D) 0,03
6.
a, b pozitif tam sayılardır.
a
+ b = 10 olduğuna göre,
6
E) 0,02
a + b toplamının alabileceği en büyük değer kaçtır?
A) 16
2.
1
:
işleminin sonucu kaçtır?
1
1
11+
2
2
1
1
1
A) B) 0
C)
D)
E) 1
2
2
3
B) 48
C) 50
D) 52
E) 55
1
4-
7.
Bir pozitif tam sayı, kendisinden farklı en büyük üç pozitif
tamsayı böleninin toplamına eşit ise bu sayıya yarı mükemmel sayı denir.
Örnek:
3.
F=
222
+
442
olmak üzere,
18 bir yarı mükemmel sayıdır. Çünkü 18 in pozitif tamsayı
bölenleri sırasıyla 1, 2, 3, 6, 9 ve 18 olup kendisinden
farklı pozitif bölenlerinin en büyük üç tanesinin toplamı
• F sayısının en büyük asal çarpanı x dir.
• F sayısının asal olmayan pozitif tamsayı bölenlerinin
sayısı y dir.
Buna göre,
9 + 6 + 3 = 18 dir.
Aşağıdakilerden hangisi bir yarı mükemmel sayıdır?
y - x ifadesinin değeri aşağıdakilerden
hangisidir?
A) 2
4.
7
C) 13
D) 4
B) 102
C) 72
D) 64
E) 48
E) 5
8.
x, y, z sıfırdan farklı doğal sayılardır.
n pozitif bir tam sayıdır.
Ebob(x, y, z) = 6
101 sayısının n ile bölümünden kalan 5 olduğuna göre,
Ekok(x, y, z) = 120
n kaç farklı değer alır?
olduğuna göre, x + y + z nin en büyük değeri kaçtır?
A) 4
A) 80
5.
B)
A) 120
B) 96
C) 132
D) 246
9.
1
= 5 olduğuna göre,
2a
1
ifadesinin değeri kaçtır?
2a +
5a
TÖDER
B) 2
C) 3
D) 4
C) 6
D) 7
E) 8
E) 360
5a +
A) 1
B) 5
a < b < c ve a, b, c ∈ Z+ olmak üzere,
a + 5b
= c - 3 eşitliğini gerçekleyen en küçük c sa5
yısı kaçtır?
E) 5
A) 6
20
B) 7
C) 8
D) 9
E) 10
A
10.
A
A
A
A
A
A
A
15.
a, b birer tam sayı ve
A
A
A
B
C
–3≤b≤4
D
E
F
olduğuna göre, a + b toplamını negatif tamsayı yapan
kaç tane (a, b) ikilisi vardır?
G
H
I
A
–4≤a≤5
A) 18
B) 22
C) 24
D) 28
E) 32
Yukarıda verilen tablo ile tanımlı değişme özelliği olmayan işlemin basamakları aşağıdaki gibi tanımlanmıştır.
Yola çıktığı noktadaki sayıdan:
11.
||x| – |x – y|| + ||y| + |y – x||
A) 2y – x
• Aşağı gidildiğinde : 4 ekle 2 ye böl
ifadesinin eşiti nedir?
B) 3y – x
D) x + y
12.
• Yukarı gidildiğinde : 2 ile çarp 1 ekle
x < 0 < y olduğuna göre,
• Sağa gidildiğinde : 3 ile böl
C) x – 2y
• Sola gidildiğinde
E) 3x – y
: 3 ile çarp
E’den önce B’ye, sonra da B’den C’ye doğru giden bir
kişi işlemin sonucunu 11 bulmuştur.
Bu işlemi önce E’den H’ye, sonra da H’den G’ye doğru yapsaydı işlemin sonucu kaç olurdu?
a, b, c pozitif tam sayıları için
A) 11
4a = 3b = 2c
c
ifadesinin eşiti kaçtır?
b-a
3
6
4
B)
C)
D)
E) 6
4
7
3
B) 16
C) 18
D) 20
E) 30
olduğuna göre,
A)
13.
1
6
16.
9
’u sudur. Belli sıcaklıkta t gün
10
2
sonra, kaptaki karışımın ’i su olmaktadır.
5
Bir kaptaki tuzlu suyun
Buna göre, bu kaptaki 60 kg tuzlu su, t gün sonra kaç
kilogram gelir?
Bir öğretmen 8 saat ders karşılığında x lira ücret almakx.y
lira ödentadır. Derslerin sonunda bu öğretmene
2
miştir.
A) 10
B) 9,5
C) 9
D) 8
E) 7,5
Buna göre, y aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
17.
C) Çalıştığı gün sayısının dört katını
3 su satıcısı, aynı fiyata aldıkları şişe sularının tanesini,
birinci satıcı %30 kârla, ikinci satıcı %50 kârla, üçüncü
satıcı %60 kârla satmaktadır. Üçü toplam 420 adet şişe
su sattığında hepsinin kârı aynıdır.
D) Çalıştığı saat sayısının yarısını
Buna göre, birinci satıcı kaç şişe su satmıştır?
A) Çalıştığı gün sayısını
B) Çalıştığı saat sayısının dörtte birini
E) Çalıştığı gün sayısının dörtte birini
14.
A) 150
18.
Otobüsleri arızalanan 118 kişilik turist kafilesi otellere 4
kişilik ve 6 kişilik araçlarla götürülecektir.
B) 175
C) 180
D) 190
E) 200
Bir bakkalda satılan A ve B marka ürünlerin maliyeti ve
satışı ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir.
• Bakkalda A marka ürün %40 kârla, B marka ürün %20
kârla satılmaktadır.
Bu durum için araç kiralama firmasının sunduğu fiyatlandırma seçenekleri aşağıdaki gibidir.
• A marka ürünün maliyeti, B marka ürünün maliyetinden %20 fazladır.
• 4 kişilik araç, araç başına 33 TL
• 6 kişilik araç, araç başına 50 TL
Buna göre, her iki seçenek kullanılarak kiralanacak
bu araçlar en az maliyetle kaç TL’ye kiralanır?
Buna göre, 30 tane A marka ürün satılarak elde edilen kâr, kaç tane B marka ürün satılarak elde edilebilir?
A) 1007
A) 42
TÖDER
B) 983
C) 974
D) 960
E) 940
21
B) 60
C) 64
D) 72
E) 80
A
19.
A
Ali bir işin
A
A
A
A
2
4
ünü x günde,
unu y günde yapabilmek3
9
A
23.
tedir.
3
2
B)
1
3
C)
x
4 +2
x+1
A
+ 1 = 72 . f1 +
A
A
1
2
x
p
olduğuna göre, x kaçtır?
x
Buna göre,
kaçtır?
y
A)
A
A) 2
2
3
D) 2
E)
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6
5
2
24.
x, y, z birbirinden farklı pozitif reel sayılar olmak üzere,
x2 = y5
20.
y3 = z4
Ayşe yaşını soranlara şöyle açıklıyor: “Yaşımın üçte ikisine 10 eklenirse 2 yıl sonraki yaşımı verir.”
x3 = zm
olduğuna göre, m kaçtır?
Buna göre, Ayşe bugün kaç yaşındadır?
A) 36
B) 30
C) 24
D) 22
A) 5
E) 20
2
25.
21.
A
B) 6
1
3
V1m/dak
+
- 3
C) 8
3
B)
60°
O
B
D) -
E) 12
işleminin sonucu kaçtır?
3
A) 1
V2m/dak
D) 10
1
C) 0
3
1
E) – 1
3
Çevresi 360 metre olan bir dairesel pistte şekildeki gibi
iki araç karşılıklı olarak aynı anda A ve B noktalarından
hareket ettikten 1 saat sonra 4. kez karşılaştıklarına göre,
26.
V1 + V2 toplamı kaç m/dak dır?
A) 17
B) 19
C) 24
D) 34
x = 20,25 – 1 olduğuna göre,
x . ^ 2 + 1h . ^x + 2h işleminin sonucu kaçtır?
E) 38
A) 1
B)
22.
2
C)
2 +1
E) 2 2
D) 2
Benzin miktarı (lt)
Yol(km)
48
30
32
6
x-
24 Zaman(dk)
Zaman(dk)
Yukarıdaki grafiklerde bir aracın yol, zaman ve yakıt tüketimi bilgileri verilmiştir.
TÖDER
B) 28
C) 30
D) 32
1
x
:
x +x+1
1
x2
x
ifadesinin en sade hali aşağıdakilerden hangisidir?
Buna göre, bu araç başlangıç noktasından itibaren
135 km yol aldığında depoda kaç lt benzin kalır?
A) 24
2
x
27.
A)
1
x-1
B) 0
D)
E) 34
22
1
x+1
C) 1
E)
x
x+1
A
A
A
A
A
Reel sayılar üzerinde tanımlı j işlemi
A
33.
A
üçgen
|AB| = |DC|
Buna göre, 9j8 işleminin sonucu kaçtır?
%
m( CDB ) = 20°
C) 1
D) 2
A
A
D
α
şeklide tanımlanıyor.
B) – 1
A
ABC bir eşkenar
xy j yx = xy – y2
A) – 2
A
20°
//
//
28.
A
E) 3
%
m( DAC ) = α
B
C
Yukarıdaki verilere göre, α kaç derecedir?
A) 20
29.
B) 30
C) 40
D) 50
E) 60
f : {1, 2, 3, 4} → {1, 2, 3} fonksiyonu için,
f(1) = 3
f(2) = 1
f(3) = 2
f(4) = 3
eşitlikleri veriliyor.
34.
Buna göre, f(f(x)) = 2 denklemini sağlayan x değerlerinin toplamı kaçtır?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
ABC bir üçgen
A
G, ağırlık merkezi
E) 7
x
[GH] ⊥ [BC]
G
|HC| = 7 cm
2
|BH| = 5 cm
B
|GH| = 2 cm
30.
A) 2 3
(gof) (x) + 1
x-2
31.
C) – 11
B) 2 5
D) 4 5
olduğuna göre, g(7) kaçtır?
B) – 17
7
C
Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir?
tanımlanmış birer fonkisyon olmak üzere,
A) – 29
H
|AG| = x
f : R → R ve g : R → R
f(x) = 3 – 2x =
5
D) – 7
C) 3 5
E) 3 6
E) – 5
111122333 dokuz basamaklı sayısının rakamları birer kez kullanılarak oluşturulan dokuz basamaklı sayıların kaç tanesinin tersten okunuşu da aynıdır?
A) 9
B) 12
C) 15
D) 18
35.
E) 21
ABCDEF düzgün altıgen
E
D
O, altıgenin merkezi
[OK] ⊥ [BC]
32.
A
Bu küp 3 defa havaya atılıp üst yüze gelen harfler sırasıyla yazıldığında YGS okunma olasılığı kaçtır?
TÖDER
1
4
B)
1
3
C)
1
9
D)
1
27
E)
C
K
Bir küpün her yüzüne bir harf gelecek biçimde iki tane Y,
iki tane G ve iki tane S harfi yazılıyor.
A)
O
F
[OH] ⊥ [AB]
Buna göre,
1
81
A) 3
23
H
B
Alan (ABCDEF)
oranı kaçtır?
Alan (HBKO)
B) 4
C) 6
D) 8
E) 12
A
36.
A
A
A
A
A
A
A
A
39.
%
m( OAB ) = 80°
A
A
y
B(0,8)
%
m( OCB ) = 45°
C(–2,4)
O
%
m( ABC ) = x
45°
C
x
80°
A
O
A(–10,0)
x
Yukarıdaki dik koordinat düzleminde verilenlere
göre, taralı AOBC dörtgeninin alanı kaç birimkaredir?
B
Yukarıdaki O merkezli çemberde verilenlere göre, x
kaç derecedir?
A) 100
37.
B) 125
C) 140
D) 145
[AC] ⊥ [BD]
A) 26
Yandaki şekilde alanları
A1 ve A2 olan O merkezli iki tane daire dilimi
verilmiştir.
40.
6
A1
C
O
A
A2
Bu daire dilimlerinin alanları toplamı A1 + A2 kaç cm2
dir?
38.
B) 9π
C) 8π
D) 6π
D) 38
E) 40
D) 4
E)
Şekilde taban yarıçapı 3 birim
olan dik dairesel koninin içine
tabanları çakışık olacak şekilde taban yarıçapı 1 birim olan
en büyük hacimli dik silindir
yerleştirilmiştir.
Buna göre, koninin hacmi
silindirin hacminin kaç katıdır?
D
A) 12π
C) 34
E) 150
B
|BC| = 6 cm
B) 28
A) 9
B) 6
C)
9
2
E) 4π
K = (3, – 4) ve L = (1, 2) vektörleri veriliyor.
M = 3 K - 2 L olduğuna göre,
TEMEL MATEMATİK TESTİ BİTTİ.
M vektörü aşağıdakilerden hangisidir?
A) (7, 14)
B) (5, – 14)
D) (7, – 14)
TÖDER
FEN BİLİMLERİ TESTİNE GEÇİNİZ.
C) (5, – 16)
E) (7, – 16)
24
7
2
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
YGS
FEN BİLİMLERİ TESTİ
1.
Bu testte sırasıyla, Fizik
Kimya
Biyoloji
(1 – 14)
(15 – 27)
(28 – 40)
ile ilgili 40 soru vardır.
2.
1.
Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Fen Bilimleri Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
Aşağıdakilerden hangisi fiziksel temel büyüklüklerden birini ölçen alet değildir?
A) Termometre
B) Metre
C) Dinamometre
D) Kronometre
3.
F1
X
X
X
F2
2d
E) Eşit kollu terazi
d
3d
Şekil –I
Şekil –II
Şekil –III
Eşit hacim bölmeli X cismi 2d özkütleli sıvı içerisinde
Şekil–I deki gibi dengededir. Şekil–II de 3d özkütleli sıvıda cismi dengede tutan dik kuvvet F1, Şekil–III te ise d
özkütleli sıvı içerisinde dengede tutan kuvvet F2 dir.
Buna göre, kuvvetlerin büyüklükleri oranı
A)
2.
Yarıçapları r, 3r, 2r, 2r olan A, B,
C, D dişlileri şekildeki gibi çalışmaktadır.
4.
B
A
A dişlisi 60° dönerse D dişlisinin A’ya göre dönme yönü ve
açısı ne olur?
4
3
D)
Şekildeki sürtünmesiz pistonlar
dengededir.
3
2
E)
Sıvı
B) Ters yönde 45°
C) Aynı yönde 30°
D) Aynı yönde 45°
kaçtır?
5
3
K
Piston
L
Gaz
II. Yalnız L musluğu açılıp bir
miktar gaz boşaltılırsa P değişmez.
D
A) Ters yönde 30°
Piston
M
Sıvı
III. Yalnız M musluğu açılıp bir miktar sıvı boşaltılırsa P
artar.
yargılarından hangileri doğrudur?
E) Aynı yönde 90°
A) Yalnız I
D) II ve III
TÖDER
C)
I. Yalnız K musluğu açılıp bir
miktar sıvı boşaltılırsa P azalır.
2r
C
2r
B) 1
F2
Gaz basıncı P olduğuna göre,
3r
r
2
3
F1
25
B) I ve II
C) I ve III
E) I, II ve III
A
5.
A
A
A
A
Aynı metalden yapılmış eşit boydaki X, Y, Z çubuklarının sıcaklıkları tX, tY, tZ ve tX > tY > tZ dir.
A
A
7.
l
A
A
X
lx
P
Vy=2V
K
Y
I. X in boyu kısalır.
Y
II. Y nin boyu uzar.
Uzunlukları lX, lY olan X, Y trenleri VX = V, VY = 2V büyüklüğündeki hızlarla ters yönlerde hareket etmektedir.
Trenlerin t = 0 anındaki konumları şekildeki gibidir. t süre
sonra X treninin lokomotifi tünelin K ucuna vardığında Y
treninin son noktası tünelin P ucunda oluyor.
yargılarından hangileri kesinlikle doğru olur?
B) Yalnız III
ly
l
Z
III. Z nin boyu uzar.
D) I ve III
A
Vx=V
X
Çubuklar üst üste konarak bir
süre beklenirse,
A) Yalnız I
A
C) I ve II
E) II ve III
Tünelin uzunluğu l olduğuna göre;
I. lX = l
II. lY > l
III. lY > lX
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
(Bölmeler eşit aralıklıdır.)
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
6.
X
8.
Y
m
X
K
L
40°C
Su
I. X buzunun sıcaklığı 0°C dir.
II. L kabına atılan buzun tamamı erimiştir.
III. X ve Y buzları eşit kütlelidir.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
D) I ve III
TÖDER
Y
S2
3m
Z
F
d2
(Hareket süresince yüzeyin özellikleri değişmemektedir.)
Buna göre,
B) Yalnız III
2m
Kütleleri m, 2m, 3m olan X, Y, Z cisimlerinden oluşan
sistem, sabit yatay F kuvvetiyle çekildiğinde sabit
hızlı hareket yapmaktadır. S1 ve S2 ipleri aynı anda
kesildiğinde d1 ve d2 uzaklıkları için ne söylenebilir?
Su
X ve Y buz parçaları K ve L kaplarında bulunan 40°C
deki su içine atılıyor. K kabındaki buz kütlesi artarken L
kabındaki denge sıcaklığı 4°C oluyor.
A) Yalnız II
S1
d1
40°C
C) Yalnız III
E) II ve III
C) I ve II
E) II ve III
26
d2
––––––––––
Artar
A)
d1
–––––––––
Değişmez
B)
Azalır
Azalır
C)
Artar
Artar
D)
Azalır
Değişmez
E)
Artar
Azalır
A
A
A
A
A
A
9.
A
12.
3T Y ipi
X ipi T
A
A
A
A
İletken K çubuğu (+) yüklü bir elektroskoba, iletken L
çubuğu da (–) yüklü bir elektroskoba yaklaştırıldığında
yapraklar biraz daha açılıyor.
Bu çubuklar birbirlerine dokundurulup ayrılırsa;
I. İkisi de nötr olur.
II. Yük alışverişi olmaz.
III. K nötr, L pozitif olur.
L
K
IV. İkiside pozitif olur.
Yatay
yargılarından hangileri doğru olabilir?
Yatay
A) Yalnız II
Şekildeki sürtünmesiz düzenek dengede ve K, L cisimlerinin yere göre potansiyel enerjileri EK, EL dir.
D) II ve IV
Makaraların kütleleri eşit, X ipindeki gerilme kuvveti
E
T, Y ipindeki gerilme kuvveti 3T olduğuna göre, K
EL
13.
oranı kaçtır?
A)
1
2
B)
2
3
C) 1
D)
4
3
B) Yalnız III
E) III ve IV
Z
X
Y
E) 3
+
–
+
12 Volt
10.
+
18 Volt
–
24 Volt
Üreteçlerin emk’leri 12 volt, 18 volt, 24 volt olduğuna
göre, IX, IY ve IZ arasındaki ilişki nedir?
K
Buna göre, perde üzerindeki K, L, M, N, P
noktalarından hangileri
yalnızca bir kaynak tarafından aydınlatılır?
L
I1
(Üreteçlerin iç dirençleri önemsizdir.)
M
I2
A) IX = IZ < IY
N
B) IY = IZ < IX
D) IX < IY < IZ
P
Engel
B) K ve M
D) L ve N
–
Şekilde verilen devrelerdeki lambalar özdeş ve X, Y, Z
lambalarının ışık şiddetleri IX, IY, IZ dir.
Noktasal I1, I2 ışık kaynakları engellerin önüne şekildeki gibi yerleştiriliyor.
A) K ve L
C) I ve IV
C) IX = IY = IZ
E) IZ < IY < IX
Perde
C) L ve M
E) M, N ve P
14.
L
K
X
Y
Z
d
d
+
11.
–
V
K
ϑ
K, L mıknatısları ve bir akım makarası şekildeki gibi tutulmaktadır.
L
Akım makarası K mıknatısını çektiğine, L mıknatısını
ittiğine göre X, Y, Z kutuplarının işaretleri nedir?
G
Bir bilye yatay düzlemde sabit ϑ hızıyla şekildeki K noktasından L noktasına 9 saniyede geliyor.
A)
X
–––
N
G noktasından düzlem aynaya bakan gözlemci K cisminin görüntüsünü düzlem aynada kaç saniye süreyle görür?
B)
N
N
S
C)
S
N
S
D)
S
N
N
E)
N
S
N
A) 2
TÖDER
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6
27
Y
–––
S
Z
–––
S
A
15.
A
A
A
A
Saf madde
EN (°C)
KN (°C)
X
– 32
45
Y
– 52
– 15
Z
–5
72
A
A
18.
A
A
A
A
X2Y5 bileşiğindeki X in kütlesinin Y nin kütlesine oranı
mX 7
dir.
f
p
m Y 15
Buna göre, 30 gram Y elementi ile en fazla kaç gram
XY bileşiği elde edilir?
A) 130
B) 85
C) 65
D) 44
E) 22
1 atm basınçta erime noktası (EN) ve kaynama noktası (KN) verilen saf X, Y ve Z maddeleriyle ilgili,
I. Aynı koşullarda tanecikler arası çekim kuvveti en büyük olan Z dir.
II. 1 atmosfer basınçta suyun sıvı olduğu sıcaklık aralığında X hep sıvı halde bulunur.
19.
X2+ ve Y– iyonlarının katman elektron dizilimi
III. Aynı koşullarda X, Z den daha iyi uçucudur.
şeklindedir.
yargılarından hangileri yanlıştır?
A) Yalnız II
B) I ve II
2e– 8e–
Buna göre, X ve Y element atomlarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
A) X, periyodik cetvelin 3. periyot 2A grubunda bulunur.
16.
B) Y, periyodik cetvelin 2. periyot 7A grubunda bulunur.
Aşağıdaki iyonlardan hangisinin formülü yanlış verilmiştir?
A)
İyon
–––––––––
Perklorat
Formül
–––––––
ClO4
B)
Nitrat
NO3
C) Sülfit
SO3
D) Hidroksit
OH–
E)
C2 O4
Karbonat
C) X ile Y arasında oluşan bileşiğin formülü XY2 dir.
D) X in Y ile oluşturduğu bileşiğin Lewis gösterimi
Y
şeklindedir.
-2
2-
Bileşiğin Adı
Hidrofob Uç
Hidrofil Uç
Etil alkol
– C2H5
I
Metilklorür
II
– Cl
III
– CH3
– COOH
II. Zeytinyağı – su karışımı
Yukarıdaki karışımları oluşturan maddeler hangi seçenekteki işlemlerle ayrıştırılabilir?
Buna göre, tabloda I, II ve III ile gösterilen yerlere
aşağıdakilerden hangisi getirilirse doğru olur?
A)
I
––––––––
– OH
II
––––––
– CH3
III
––––––––––––
Asetik asit
B)
– OH
– C2H5
Glikol
C)
– COOH
– CH3
Asetik asit
D)
– COOH
– C2H5
Propanoik asit
E)
– OH
– CH3
Glikol
I. Demir tozu – kükürt tozu karışımı
III. Alkol – aseton karışımı
Yukarıda bazı organik bileşiklerin adı ve bu bileşiklerin
hidrofil ve hidrofob uçları verilmiştir.
TÖDER
Y
E) X in atom numarası 12, Y ninki 9 dur.
-
20.
17.
X
28
I
–––––––––––––
A) Mıknatıs
kullanma
II
––––––––––––
Ayrımsal
damıtma
III
–––––––––––––
Buharlaştırma
B) Suyla karıştırıp
süzme
Ayırma hunisi
kullanma
Buharlaştırma
C) Suyla karıştırıp
süzme
Buharlaştırma
Ayırma hunisi
kullanma
D) Mıknatıs
kullanma
Ayırma hunisi
kullanma
Ayrımsal
damıtma
E) Mıknatıs
kullanma
Ayırma hunisi
kullanma
Süzme
A
21.
A
A
A
A
A
A
25.
I. Sodyum stearat
II. Sodyum lauril sülfat
A
A
A
A
Bir X katısının sudaki çözünürlüğünün sıcaklıkla değişimi
grafikte verilmiştir.
Çözünürlük (g X/100 g H2O)
Yukarıda verilen I ve II numaralı temizlik maddeleri ile
ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
80
A) I. sabun, II. deterjandır.
B) İkisi de hidrofil ve hidrofob uçlar içerir.
40
C) Sert sularda I. çökelti oluşturmazken II. oluşturur.
D) I. yağ asitinin NaOH ile tepkimesinden elde edilir.
20
E) İkisi de bazik özellik gösterir.
22.
I. CH4
a. etilen
II. C2H4
b. asetilen
III. C2H2
c. metan
30 Sıcaklık(°C)
Buna göre, 30°C de hazırlanan 90 gram doymuş çözelti su miktarı değiştirilmeden 20°C ye soğutulursa
kaç gram X katısı kristallenir?
A) 20
B) 30
C) 40
D) 50
E) 80
Yukarıda verilen organik bileşiklerin eşleştirilmesi
hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A)
I–a
II – b
III – c
B) I – a
II – c
III – b
C) I – b
II – a
III – c
D) I – c
II – a
III – b
E) I – c
II – b
III – a
26.
I. 2NaI(suda) + Pb(NO3)2(suda) → PbI2(k) + 2NaNO3(suda)
II. 2NaOH(suda) + H2SO4(suda) → Na2SO4(suda) + 2H2O(s)
2+
3+
+
III. H2O2(suda) + 2Fe(suda) + 2H(suda) → 2H2O(s) + 2Fe(suda)
23.
24.
Yukarıda denklemleri verilen tepkimeler ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
Aşağıdaki maddelerden hangisinin kullanım alanı
yanlış verilmiştir?
Madde
––––––––
A) Ca(OH)2
Kullanım alanı
––––––––––––––––––––––
Harç yapımında
B) NaHCO3
Kabartma tozu olarak
C) HCl
Sirke yapımında
D) NaCIO
Çamaşır suyu olarak
E) NaOH
Yağdan sabun eldesinde
A) I. tepkimenin net iyon denklemi,
2+
-
Pb(suda) + 2l(suda) → Pbl2(k) şeklindedir.
B) II. tepkime nötrleşme tepkimesidir.
C) III. tepkimede H2O2 yükseltgenmiştir.
D) I. tepkime çözünme–çökelme tepkimesidir.
E) Üç tepkime de denkleştirilmiş olarak verilmiştir.
• X – Y karışımı emülsiyon
• Y – Z karışımı süspansiyon
• Z – T karışımı aerosol
27.
I. Güneş enerjisi
• Z – Q karışımı ise çözeltidir.
II. Jeotermal enerji
Buna göre, X, Y, Z, T ve Q maddelerinin fiziksel hallerine ilişkin;
III. Fosil yakıtlar
IV. Rüzgar enerjisi
I. X, Y ve Q sıvıdır.
Yenilenemeyen enerji kaynakları zaman içinde tükenmekte ve kullanımı çevreye zarar vermektedir.
II. Z katıdır.
III. T gazdır.
yargılarından hangileri kesin doğrudur?
Buna göre, yukarıdakilerden hangileri yenilenemeyen
enerji kaynaklarındandır?
A) Yalnız I
A) Yalnız II
D) I ve II
TÖDER
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) II ve III
D) II ve III
29
B) Yalnız III
C) I ve III
E) I, II ve IV
A
28.
A
A
A
A
A
A
30.
Aşağıda insanda besinlerle vücuda alınan proteinlerin
hücredeki alternatif metabolik süreçlerde kullanım yolları
şematize edilmiştir.
Besinlerdeki
protein
A
A
A
A
İçinde 100 ml %10’luk şeker (glukoz) çözeltisi bulunan
bir cam tüpe, 100 ml %20’lik şeker çözeltisi ile doldurulmuş su ve şekere geçirgen bağırsak parçası şekildeki
gibi daldırılıyor.
Cam tüp
a
Bağırsak
Aminoasit
%20’lik şeker çözeltisi
Enzim
b
c
Aminoasit
%10’luk şeker çözeltisi
Protein
d
Düzenek kurulduktan sonra, bağırsak içindeki şeker
çözeltisinin yoğunluğunun zamana bağlı değişimi
aşağıdaki grafiklerin hangisiyle gösterilebilir?
CO2 , H2O , NH3 , ATP
Şemada a, b, c ve d ile gösterilen süreçlerden,
A)
I. a, hücrenin dışında gerçekleşir.
II. b, hücrenin genleri tarafından kontrol edilir.
III. a ve b hidroliz, c dehidrasyon tepkimelerini kapsar.
B) II ve III
15 –
15 –
10 –
10 –
5–
5–
D) II, III ve IV
C)
C) I, III ve IV
E) I, II, III ve IV
Şeker yoğunluğu (%)
20 –
0–
yargılarının doğru olanları aşağıdakilerin hangisinde
birlikte verilmiştir?
B)
20 –
IV. d, her vücut hücresi tarafından aralıksız olarak gerçekleştirilir.
A) I ve II
Şeker yoğunluğu (%)
0–
Zaman
Şeker yoğunluğu (%)
D)
Şeker yoğunluğu (%)
20 –
20 –
15 –
15 –
10 –
10 –
5–
5–
0–
Zaman
E)
Zaman
0–
Zaman
Şeker yoğunluğu (%)
20 –
29.
Enzimatik tepkimelerin hızı çeşitli etken faktörlere bağlı
olarak artıp azalabilir. Aşağıdaki grafikte belli bir etken
faktöre bağlı olarak enzimatik bir tepkimenin hızında
meydana gelen değişim verilmiştir.
15 –
10 –
5–
0–
Zaman
Tepkime hızı
Etken faktör
31.
Grafikteki etken faktör yerine,
Su yaşamına adapte olmuş omurgalı hayvan türleri,
I. büyük ve küçük dolaşım yolu şeklinde ikiye ayrılmış
kapalı kan dolaşımı,
I. sıcaklık,
II. ortamın hidrojen konsantrasyonu (pH),
III. su miktarı,
II. yaprak benzeri lameller topluluğundan meydana gelmiş solungaç,
IV. enzim konsantrasyonu,
III. iki açıklıklı (ağız–anüs) sindirim kanalı,
V. substrat konsantrasyonu
IV. kemik veya kıkırdak dokularını içeren iç iskelet
faktörlerinden hangileri yazılabilir?
yapılarından hangilerini ortak olarak taşır?
A) I veya II
B) III veya IV
D) I, II veya III
TÖDER
C) IV veya V
A) I ve II
E) III, IV veya V
B) II ve III
D) I, II ve III
30
C) III ve IV
E) I, III ve IV
A
32.
A
A
A
A
A
Bir hücreli canlı türlerinin tamamında,
A
34.
I. çekirdeklerinde diploit (2n) sayıda kromozom taşımak,
A
A
A
A
Bir bitki yaprağının mezofil dokusunu oluşturan hücrelerin belli bir zaman dilimindeki oksijen (O2) ve karbondioksit (CO2) tüketim hızları aşağıdaki grafikte verilmiştir.
O2 ve CO2 tüketim hızı
II. seçici geçirgen özellikteki bir zar ile madde alış verişi
yapmak,
CO2
III. oksijenli solunumun Krebs devri reaksiyonlarını mitokondrilerde gerçekleştirmek,
O2
IV. karbondioksit özümlemesi yaparak organik besin
üretmek,
V. mitoz bölünme geçirerek eşeysiz çoğalmak
özelliklerinden hangisi ortak olarak görülür?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
t1
0
t2
t3
t4 Zaman
Grafiğe göre,
E) V.
I. 0 – t1 aralığında ortam karanlıktır.
II. 0 – t2 aralığında yaprağın kuru ağırlığında (organik
madde içeriğinde) azalma olur.
III. t2 – t4 aralığında ortam aydınlıktır.
IV. t3 – t4 aralığındaki ışık şiddeti t1 – t2 aralığındaki ışık
şiddetinden yüksektir.
V. t1 – t2 zaman aralığında tüketilen CO2 miktarının tamamı dış ortamdan (atmosferden) alınmıştır.
yorumlarından hangisi yapılamaz?
A) I.
33.
Aşağıdaki tabloda I, II, III ve IV ile gösterilen kardeş kromatit ayrılması, krossing over, homolog kromozom sinapsisi ile çekirdeğin bir defa bölünmesi olaylarının mitoz
ve mayoz bölünme süreçlerinde görülenleri “+” işareti
konularak gösterilmiştir.
Olay
(I)
Mitoz
Mayoz
+
+
E) V.
Çiçekli bitkilerin otsu yapılı türlerindeki taşıma sisteminin aşağıdakilerden hangisi gibi bir fonksiyonu
yoktur?
C) Kök epidermisindeki emici tüylerle topraktan alınan
suyu yapraklara iletmek
D) Yaprak epidermisindeki gözeneklerle atmosferden
alınan oksijen gazını köklere iletmek
+
E) Köklerden toprak üstündeki organlara mineral taşımak
+
Buna göre, tabloda kardeş kromatit ayrılması, homolog kromozom sinapsisi ve çekirdeğin bir defa bölünmesi olayları kaç numara ile gösterilmiştir?
A)
Kardeş
kromatit
ayrılması
––––––––––
I
Homolog
kromozom
sinapsisi
––––––––––
II
Çekirdeğin
bir defa
bölünmesi
––––––––––
III
B)
I
II
C)
I
D)
II
E)
III
TÖDER
D) IV.
B) Gövdeye mekanik destek sağlamak
+
(IV)
C) III.
A) Yaprakların fotosentetik dokularında üretilen şekerleri
toprak altı gövdelere taşımak
Bölünme
(II)
(III)
35.
B) II.
36.
Kapalı tohumlu diploit bir bitkinin aşağıdaki organlarından hangisi karşısında belirtilen kromozom takımına (formülüne) sahip bir hücre taşımaz?
A)
Bitki organı
––––––––––
Çiçek
Hücrenin kromozom
takımı formülü
––––––––––––––––––
n
IV
B)
Yaprak
n
III
II
C)
Tohum
2n
I
IV
D)
Tohum
3n
I
II
E)
Kök
2n
31
A
37.
A
A
A
A
A
İnsanda mayoz bölünme ile meydana gelmiş olgun
üreme hücrelerinin tamamında,
A
39.
A
A
A
I. Cisimlerin rengini algılamak
II. Kandaki metabolizma atıklarını süzmek
I. X eşey kromozomu,
III. Besinlerin tadını almak
II. 22 farklı otozom,
IV. Dış çevre ile gaz alış verişini gerçekleştirmek
III. Y eşey kromozomu,
Yukarıdaki olayların gerçekleşmesini sağlayan organlardan hangileri insan vücudunda çift olarak bulunur?
IV. sitoplazma
yapılarından hangileri ortak olarak bulunur?
A) I ve II
B) I ve III
D) II ve IV
38.
A
A) I ve II
C) II ve III
B) I ve III
D) II, III ve IV
E) I, II ve IV
40.
Aşağıda bir kara ekosistemi ile bir göl ekosisteminin geçiş zonu olan bataklık bölgesi şematize edilmiştir.
E) I, II, III ve IV
Aşağıdaki soyağacında bir ailenin kan grupları (AB0 sistemi) bakımından fenotipleri verilmiştir.
O
B
A
1
O
Kara
ekosistemi
C) I, II ve IV
AB
B
2
: Dişi
Göl
ekosistemi
3
AB
Bataklık
bölgesi
(Geçiş zonu)
A
O
: Erkek
Soyağacında 1, 2 ve 3 ile numaralandırılarak gösterilen bireylerden,
Şekilde belirtilen geçiş zonu için ileri sürülen,
I. Toleransı düşük türlerin yayılım alanıdır.
I. Her üçü de kan plazmasında B antikoru (Anti–B) taşıyabilir.
II. Bir ekotondur.
II. 1. ve 3. bireyin kan grubu genotipi aynı olabilir.
III. Tür çeşidi sayısı yüksektir.
III. 3. bireyin babaannesiyle aynı gruptan kan taşıma ih1
tür.
timali
4
varsayımlarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
D) II ve III
B) Yalnız III
C) I ve II
IV. 3. birey dayısına kesin kan veremez.
E) I, II ve III
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız III
B) I ve II
D) II ve IV
C) II ve III
E) II, III ve IV
FEN BİLİMLERİ TESTİ BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TÖDER
32
Download

aaaaaaaaaaa