t
t
Anlýk sýzdýrmazlýk, 5 bar basýnca
kadar.
Avantajýnýz:
l Ýyice sýkýlmýþ baðlantýlar anýnda
yakl. 5 bar 'a kadar, tamamen
sertleþtikten sonra borularýn iþletme basýncýna kadar yüklenebilir.
t
BORU SIZDIRMAZ
Test edilmiþ kalite.
Avantajlarýnýz:
l DVGW onaylý (Kayýt No. NG5146BM0336+0037), test edilmiþ
DIN EN 751-1.
l NSF test edilmiþ NSF/ANSI 61.
l Oksijen ile uyumluluk test edilmiþ,
60°C'ye kadar ve 10 bar oksijen
basýncý (Boru sýzdýrmaz).
Sývý ortamlara karþý yüksek
dayanýklýk.
Avantajýnýz:
l Endüstride kullanýlan sývý ve gazlarýn çoðunluðuna karþý nötr
davranýþ gösterir.
DIN 2999 uyarýnca konik/silindirik diþli bütün metal
boru baðlantýlarýnýn ve fittinglerin sýzdýrmazlýðýnýn
saðlanmasý.
Orta mukavemetli ürün
Düþük mukavemetli ürün,
PTFE'li
Art.-Nr.
Amb./ Ad.
0893 577 050 1
Ýçerik
50 g
250 g
Art.-Nr.
Amb./ Ad.
0893 511 050
1
0893 511 250
t t
Ýçerik
50 g
Çözücü içermez.
t
Diðer avantajlarý:
Güvenli ve hýzlý montaj.
Sýzdýrmazlýk maddesi diþten dýþarý
akmaz.
Fiziksel özellikler
Boru sýzdýrmaz
0893 577 050
Boru sýzdýrmaz, PTFE’li
0893 511 050
0893 511 250
Kimyasal karakterizasyon
Dimetil akril asiti esteri
Metaakril asiti esteri
Renk
Sarý / Floresanlý
Beyaz
El ile dokunma sertliði
15 – 30 dakika*
15 – 30 dakika*
Nihai sertlik
3 – 6 saat*
Yakl. 12 saat*
Kopma momenti
15 – 20 Nm (M10)
5 – 8 Nm (M10)
Sertleþtikten sonra ileri dönd.momenti 10 – 15 Nm (M10)
4 – 7 Nm (M10)
Sertleþtikten sonra basma kesme muk. 6 – 13 N/mm2
5 – 7 N/mm2
Sýcaklýk kullaným aralýðý
– 55°C ile +150°C arasý
– 55°C ile + 200°C arasý
Fonksiyon mukavemeti
1– 3 saat*
Maks. diþ çapý
R 3” (M 80)
Maks. yarýk doldurma kapasitesi
0,50 mm
* malzemeye baðlý
Taným
Gaz
Su sýcaklýðý
+ 40 °C’ye kadar
X
X
X
Su sýcaklýðý
Bakýr
X für Gewindeverbindungen
–
Anwendung
MWF - 06/08 - 06682_TR - ©
Pirinç
Parlak çelik *
X
X
* ayný zamanda ateþli galvanize diþli borular
Su sýcaklýðý
+40°C ile +65°C ar. + 65 °C’den fazla
–
X
–
–
–
X = uygun / – = uygun deðil
Bu veriler tecrübelerimizle elde edilmiþtir ve sadece tavsiye niteliðindedir.
Önceden ön denemeler yapmanýz tavsiye edilir. Daha fazla bilgi için teknik bilgi sayfasýna
baþvurunuz.
05 0630
Kimyasal maddelere ve gazlara karþý
dayanýklýlýk gösterir: bakýnýz
dayanýklýlýk listesi.
Uygulamalar:
Diþler temiz, kuru, tozdan ve yaðdan
arýnmýþ olmalýdýr. Ýyice sýkýlmalý (> 5
Nm), ardýndan diþ artýk döndürülmemelidir.
Bilgi:
Sýcaklýðý> 40°C olan su ile temas
halinde olan bakýr içerikli vida
baðlantýlar (pirinç, bronz, kýrmýzý
döküm) için uygun deðildir.
Almanya'da evlerdeki gaz tesisatlarý
için kullanýlmasýna izin verilmez. TRGI
’86/96 uyarýnca.
Baðlantýlar ürünün sertleþtirilmesi
esnasýnda ve sonrasýnda birbirine karþý
döndürülmemelidir, herhangi bir ilave
ayar iþlemi yapýlmamalýdýr.
Download

boru sızdırmaz