ÖZEL TANIMLI FONKSİYONLAR − 13
( BAĞINTI GRAFİKLERİ )
FONKSİYONLAR BÖLÜM 13
Örnek...4 :
2
∣y∣= 4−x
BAĞINTI GRAFİKLERİ
b a ğ ı n t ı s ı n ı ç i zi n i z .
BAZI BAĞINTILARIN GRAFİKLERİ
F o n k s i yo n l a r g i b i m u t l ak d e ğ e r i ç e r e n
b a ğ z ı b a ğ ı n t ı l a r ı d a k ri t i k n o k t a l a r ı n a g ö r e
p a r ç a l a ya r a k t a n ı m l a yı p u yg u n k o ş u l l a r ı
d i k k a t e a l a r ak ç i ze b i l i r i z
Örnek...1 :
∣x∣+∣y∣=4 b a ğ ı n t ı s ı n ı ç i zi n i z.
Örnek...5 :
Örnek...2 :
∣x−2001∣+∣y+3021∣=6 b a ğ ı n t ı s ı n ı n b e l i r t t i ğ i
b ö l g e n i n a l a n ı k a ç b i r im k a r e d i r ?
www.matbaz.com
∣x+y∣≤3, x.y >0
b a ğ ı n t ı s ı n ı n g r a f i ğ i n i ç i zi n i z.
Örnek...6 :
y≥∣x∣+x b a ğ ı n t ı s ı n ı n g r a f i ğ i n i ç i zi n i z.
Örnek...3 :
∣x∣−2∣y∣=2 b a ğ ı n t ı s ı n ı ç i zi n i z .
12. Sınıf Matematik Konu Anlatımı 2014-2015
1/3
ÖZEL TANIMLI FONKSİYONLAR − 13
( BAĞINTI GRAFİKLERİ )
Örnek...8 :
B a ze n y= f ( x ) f on k s i yo n u n u n g r af i ğ i
v e r i l i r v e ∣y∣= f(x), ∣y∣=∣f (x)∣, ∣y∣= ∣f (x)∣ ,
y=f (∣x∣) g i b i if a d e l e r i n g r a f i ğ i i s t e n e b i l i r. Ş i m d i b u d u r um l a r ı i n c e l e ye l im .
y= f ( x ) v e r i l d i ğ i n d e ;
y= f ( x ) v e r i l i yo r
∣y∣=∣f (x)∣ i n g r af i ğ i n i s a ğ d a k i
k oo r d i n a t s i s t em i n d e ç i zi n i z ?
y
y
y=f(x)
1. ∣y∣= f(x) İN GRAFİĞİ
x
y= f ( x ) v e r i l d i ğ i n d e ∣y∣= f(x) i n g r a f i ğ i
ç i zm e k i ç i n y= f ( x ) t e f (x ) > 0 k ı sm ı n ı v e b u
kısmın x eksenine göre simetriğini alırız.
y
3
y=f(x)
2
−2 −1 0
│y│=f(x)
3.
2
1
1
x
1
2
−1 0
−1
−2
y = f(x)
y=f (∣x∣) İN GRAFİĞİ
y= f ( x ) v e r i l d i ğ i n d e y=f (∣x∣) i n g r a f i ğ i
ç i zm ek i ç i n x > 0 i ç i n y= f ( x ) i n g r a f i ğ i
a yn e n a l ın ı r v e b u f o nk s i yo n u n y
ek s e n i n e g ö r e s i m e t r i ğ i n i a l ır ı z.
x
1
0
y=f(x)
y
3
2
−1
y
−2
y
3
y= f ( x )
Örnek...7 :
y= f ( x ) v e r i l i yo r. ∣y∣= f(x) i n g r af i ğ i n i s a ğ d a k i
k o o r d i n a t s i s t e m i n d e ç i zi n i z?
y
y=f(x)
x
x
www.matbaz.com
∣y∣= f(x)
y
x
0
y=f(x)
2
x
1
2
−1
1
−2 −1 0
−2
0
y=f(x)
∣y∣= f(x)
y= f ( x )
y=f (∣x∣)
y
2
1
−2 −1 0
−2 −1 0
y
1
1
−1
2
1
−2 −1 0
−2
y= f ( x )
12. Sınıf Matematik Konu Anlatımı 2014-2015
x
1
−1
−2
3 │y│=│f(x)│
2
x
3
y=f(x)
2
y= f ( x ) v e r i l d i ğ i n d e
∣y∣=∣f (x)∣ i n g r af i ğ i
ç i zm e k i ç i n y= f ( x ) v e x e k s e n i n e g ö r e
s i m e t r i ğ i n i a l ı r ı z.
y=f(x)
−1
Örnek...9 :
3
2. ∣y∣=∣f (x)∣ İN GRAFİĞİ
2
2
−2
y
3
x
1
y= f ( x ) v e r i l i yo r. y=f (∣x∣) i n g r af i ğ i n i s a ğ d a k i
k oo r d i n a t s i s t em i n d e ç i zi n i z ?
0
y
y=f(│x│)
2
1
−2 −1 0
3
y=f(x)
2
1
−2 −1 0
x
1
2
−1
−2
y=f (∣x∣)
x
1
2
−1
−2
∣y∣=∣f (x)∣
2/3
ÖZEL TANIMLI FONKSİYONLAR − 13
( BAĞINTI GRAFİKLERİ )
DEĞERLENDİRME
1) y=f(x)
y
fonksiyonu için
a) ∣y∣= f(x)
2)
7
y=f(x)
b) ∣y∣=∣f (x)∣
y=f(x) fonksiyonu
veriliyor.
g(x)=f (∣x∣) fonkiyonunu
çiziniz?
A(1,2)
y=f(x) 2
1
c) y=f (∣x∣)
−4 −3
ifadelerinin
grafiklerini
çiziniz?
y
1
0
−2 −1 0
x
2
3
5
x
1
2
−1
−2
y
−4
a)
A(1,2)
2
y
1
7
−2 −1 0
y=f(x)
x
1
2
−1
−2
−4 −3
x
2
1
0
3
5
y
y=f(x)
−4
b)
3)
y
7
x
−5
0
4
−1
−2
y=f(x)
−3
−4 −3
x
2
1
0
3
5
3
5
y=f(x) in grafiği verilmiştir. y=∣f (∣x∣)∣ fonkiyonu ile
1
y=
doğrusu kaç farklı noktada kesişir?
2
−4
c)
y
7
y=f(x)
−4 −3
x
2
0
1
−4
12. Sınıf Matematik Konu Anlatımı 2014-2015
3/3
Download

Örnek...1