AUTO ŠKOLA
SAOBRAĆAJNI SIGNAL 2008
IDENTIFIKACIONI PODACI
Pun naziv firme
Skraćeni naziv firme
PRIVREDNO DRUŠTVO
SAOBRAĆAJNI SIGNAL 2008 DOO
NOVI PAZAR
SAOBRAĆAJNI SIGNAL 2008
Adresa i sedište firme
36300 Novi Pazar, Gojka Bačanina 95
Poreski broj - PIB
105814953
Matični broj
20466081
Šifra delatnosti
8553 - delatnost škola za vozače
Tekući račun
Broj telefona
(020) ,
(066) 677 56 31
Broj fax-a
/
Kontakt lice
Milan Vukićević
E-mail
Web
[email protected]
Da li ste obaveznik PDV-a
NE
Potpis ovlašćenog lica
http://saobracajnisignal.com
M.P
Download

SAOBRAĆAJNI SIGNAL 2008