32000 Čačak, Toplička 7; Tel:(032) 341-348
IDENTIFIKACIONI PODACI
Pun naziv firme
Skraćeni naziv firme
PREDUZEĆE ZA OBUKU VOZAČA D
SV-SEMAFOR DOO ČAČAK
DSV-SEMAFOR DOO ČAČAK
Adresa i sedište firme
32000 Čačak, Topička 7
Poreski broj - PIB
101291690
Matični broj
17185853
Šifra delatnosti
8553 - delatnost škola za vozače
Tekući račun
155-2651-11
Broj telefona
(032) 341-348,
(066) 341-348
Broj fax-a
/
Kontakt lice
Vaso Dragić
E-mail
[email protected]
Da li ste obaveznik PDV-a
NE
Potpis ovlašćenog lica
M.P
Download

IDENTIFIKACIONI PODACI