AUTO ŠKOLA
GA
ELA
AUTO PLAC • ŠLEP SLUŽBA
CAR
AUTO ŠKOLA • UVOZ POLOVNIH AUTOMOBILA • PREVOZ VOZILA
CARINJENJE I PRODAJA AUTOMOBILA PO NAJPOVOLJNIJIM CENAMA
IDENTIFIKACIONI PODACI
Pun naziv firme
Skraćeni naziv firme
PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,
PROMET, USLUGE I AUTO ŠKOLU
GAZELA-KAR DOO, NOVI PAZAR
GAZELA-KAR DOO NOVI PAZAR
Adresa i sedište firme
36300 Novi Pazar, Veljka Vlahovića 9
Poreski broj - PIB
105865306
Matični broj
20475471
Šifra delatnosti
8553 - delatnost škola za vozače
Tekući račun
205-140536-42
Broj telefona
(020) 317 203,
(063) 551 777
Broj fax-a
/
Kontakt lice
Ferid Šemsović
E-mail
Web
[email protected]
Da li ste obaveznik PDV-a
NE
Potpis ovlašćenog lica
http://www.gazela-car.com
M.P
Download

identifikacioni podaci - Auto škola Gazela Kar