C.
O.
V.
L
Š
T
O
U
A
K
» ZNAK «
NOVI PAZAR
AUTO2ŠKOLA
000ZNAK
IDENTIFIKACIONI PODACI
Pun naziv firme
Skraćeni naziv firme
SAOBRAĆAJNO DRUŠTVO
ZNAK 2000 DOO NOVI PAZAR
ZNAK 2000 DOO NOVI PAZAR
Adresa i sedište firme
36300 Novi Pazar, Kolubarska 36
Poreski broj - PIB
100767465
Matični broj
17300750
Šifra delatnosti
8553 - delatnost škola za vozače
Tekući račun
160-15518-82
205-4818-87
Broj telefona
(020) 323-342,
(064) 12-29-758
Broj fax-a
/
Kontakt lice
Rusomir Antonijević
E-mail
[email protected]
Da li ste obaveznik PDV-a
NE
Potpis ovlašćenog lica
M.P
Download

AUTO ŠKOLA ZNAK