CENTAR ZA OBUKU VOZAČA
L SMER
IDENTIFIKACIONI PODACI
Pun naziv firme
CENTAR ZA OBUKU VOZAČA
SMER DOO Prokuplje
Skraćeni naziv firme
SMER DOO PROKUPLJE
Adresa i sedište firme
18400 Prokuplje, Kraljevića Marka 175
Poreski broj - PIB
100506874
Matični broj
06458718
Šifra delatnosti
8553 - delatnost škola za vozače
Tekući račun
225-0000000009039-07
Broj telefona
027 - 322 - 702
Broj fax-a
027 - 322 - 705
Kontakt lice
Slobodan Krsmanović
E-mail
[email protected]
Da li ste obaveznik PDV-a
DA
Potpis ovlašćenog lica
M.P
Download

IDENTIFIKACIONI PODACI - Auto škola Smer Prokuplje