AUTO CENTAR BIS
IDENTIFIKACIONI PODACI
Pun naziv firme
PROIZVODNO PROMETNO I USLUŽNO
DOO AKOVO AUTO CENTAR BIS
PRIJEPOLJE
Skraćeni naziv firme
DOO AKOVO AUTO CENTAR BIS
PRIJEPOLJE
Adresa i sedište firme
31300 Prijepolje, Sestara Cvijovć bb
Poreski broj - PIB
100809239
Matični broj
17209116
Šifra delatnosti
8553 - delatnost škola za vozače
Tekući račun
160-15423-76
330-56000084-54
Broj telefona
(033) 743 100,
(069) 743 100, (065) 2500500
Broj fax-a
/
Kontakt lice
Hajro Stanić
E-mail
[email protected]
[email protected]
Da li ste obaveznik PDV-a
NE
Potpis ovlašćenog lica
M.P
225-7769-34
Download

AUTO CENTAR BIS