AUTO ŠKOLA ŽIKA
IDENTIFIKACIONI PODACI
Pun naziv firme
Skraćeni naziv firme
DRUŠTVO SA OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU AUTO ŠKOLA ŽIKA
LESKOVAC
AUTO ŠKOLA ŽIKA DOO LESKOVAC
Adresa i sedište firme
16000 Leskovac, Nikole Skobaljića 150/1
Poreski broj - PIB
100543313
Matični broj
06486428
Šifra delatnosti
8553 - delatnost škola za vozače
Tekući račun
180-7161210003621-03
Broj telefona
(016) 281-950,
(063) 412-336
Broj fax-a
/
Kontakt lice
Živojin Stošić
E-mail
[email protected]
Da li ste obaveznik PDV-a
NE
Potpis ovlašćenog lica
M.P
Download

identifikacioni podaci