IDENTIFIKACIONI PODACI
Gaga d.o.o. Čajetina
Pun naziv firme
Skraćeni naziv firme
Gaga d.o.o.
Adresa i sedište firme
Zlatiborska 27, Čajetina
Poreski broj - PIB
101073809
Matični broj
06111173
Šifra delatnosti
4931, 8553
Tekući račun
170-30008843000-73 Unikredit banka
Broj telefona
031 - 525 - 606
Broj fax-a
031 - 525 - 955
Kontakt lice
Draško Krdžić
E-mail
[email protected]
Da li ste obaveznik PDV-a
DA
Potpis ovlašćenog lica
M.P
Download

IDENTIFIKACIONI PODACI