IDENTIFIKACIONI PODACI
Yukk-Zipplast d.o.o.
Pun naziv firme
Skraćeni naziv firme
Yukk-Zipplast d.o.o.
Adresa i sedište firme
Godovički put bb, Požega, Srbija
Poreski broj - PIB
100860662
Matični broj
17368010
Šifra delatnosti
-
Tekući račun
-
Broj telefona
031 3 816 179
Broj fax-a
031 3 816 470
Kontakt lice
Ljubodrag Spasojević
E-mail
[email protected]
[email protected]
Da li ste obaveznik PDV-a
DA
Potpis ovlašćenog lica
M.P
Download

IDENTIFIKACIONI PODACI