----------_.-
-------
--------------------------
Zdravka Jovanovi6a 66
11000 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 8040557
fax: +381 11 8040558
e-mail: [email protected]
web: www.beotape.rs
[email protected]
BEOTAPE LEX 0.0.0.
Preduzece za trgovinu, proizvodnju i usluge
OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU
Podaci za identifikaciju
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Maticni broj
Pun naziv preduzeca
Skraceni naziv preduzeca
PTT broj I naziv mesta I drzava
Ulica I broj
Broj telefona
Btoj faxa
E-mail
06433103
BEOTAPE LEX D.O.O., Preduzece za trgovinu,
proizvodnju i usluge
BEOTAPE LEX DOO
11090 Beograd, Srbiia
Zdravka Jovanovica 66
011/8040557
01118040558
info(aJbeotape.rs
SR 101015093
BD4028
Ivan Dimitriievic
Da
Poreski identifikacioni broj (PIB)
Registarski broj
II. Kontakt lice
12. Obaveznik PDV
Podaci
1.
2.
delatnosti
Sifra delatnosti
4690
Naziv preduzeca
BEOTAPE LEX DOO
Podaci
1.
0
Naziv banke
BANKA INTESA
PRO CREDIT BANKA
0
racunu u banci
Mesto
Beograd
Beograd
Broi tekuceg racuna
160-375497-46
220103704-59
1 Odgovorno lice
r:A; MIA rJ..1;)
J
u, P
I
PIB: 101015093; REGISTARSKI BROJ: B04028; MATICNI BROJ 06433103; SIFRA OELATNOSTI: 4690
Download

Obrazac za identifikaciju