Poliklinik hizmeti veren adli tıp uzmanlarının yapmış olduğu hizmetlerin
MEDULA sistemi üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumuna faturalandırılması ne şekilde
yapılacaktır?
Konu ile ilgili Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 22.07.2014 tarihli ve 5409.611
sayılı yazısında;
Sosyal Güvenlik Kurumu hak sahiplerine uygulanması halinde ücretlendirilebilen
işlemlere MEDULA sistemi üzerinden ulaşılabilmektedir. Adli tıp branşınca uygulanan
ancak Sağlık Uygulama Tebliği'nde yer almayan işlem bedelleri SGK tarafından
karşılanmamakta ve bu işlemler hizmetin durumuna göre farklı ödeme kurallarına tabi
bulunmaktadır.
Adli olaya taraf olan kimselerin adli rapor ve tedavi giderlerine ilişkin 2013/2 sayılı
Genelgemiz usul ve esasları çerçevesinde işlem tesis edilmektedir. Örneğin; SGK sağlık
yardımından faydalanan adli vakaların tedavi giderleri anılan Kuruma fatura edilecek ancak
söz konusu kimse SGK hak sahibi olsa bile Kurum ödeme kapsamında olmayan "adli rapor
bedeli" Bakanlığımız bütçesine konulan ödenekten talep edilecektir.
Ayrıca Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi F bölümünde "Adli Tıp Fiyat Listesi"
inde yer alan kalemlerin, hizmetin durumuna göre Bakanlığımız bütçesine konulan
ödenekten talep edilmesinin mümkün bulunduğu ifade edilmektedir.
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı
Finansal Analiz Daire Başkanlığı
[email protected]
Download

Poliklinik hizmeti veren adli tıp uzmanlarının yapmış olduğu