ÖZEL SAĞLIK KURLUŞLARINA HİZMET SATIŞI
Bakanlığımızca; sağlık hizmetlerinin, demografik
yapı ve epidemiyolojik özellikler de göz önünde
bulundurulmak suretiyle kaliteli, hakkaniyete uygun ve verimli şekilde sunulması, sağlık insan gücü ile çağdaş
tıbbi bilgi ve teknolojinin ülke düzeyinde dengeli dağılımının sağlanması, koruyucu sağlık ve acil sağlık
hizmetleri gibi işbirliği halinde hizmet sunumunun gerekli olduğu alanlarda uygun kapasitenin oluşturulması,
kaynak israfı ve atıl kapasiteye yol açılmaması için sağlık kurum ve kuruluşları ile bunlara ait sağlık insan
gücü, tıbbi hizmet birimleri ve nitelikleri ile teknoloji yoğunluklu tıbbi cihaz dağılımı alanlarında kamu ve özel
sektörü kapsayacak şekilde planlama yapılmaktadır.
Özel sektör kuruluşlarınca yeni bir tıbbi hizmet birimi, teknoloji yoğunluklu tıbbi cihaz ve sağlık çalışanı ilave
edilmek istenildiğinde söz konusu planlamaya uyulması zorunludur. Çünkü her bölgenin kendi koşulları
dikkate alınarak cihaz, mali ve insan kaynaklarının optimum kullanımının ve dengeli dağılımının sağlanması
planlama ile mümkün olabilmektedir. Bu noktada; Özel Hastaneler Yönetmeliği, Ayakta Teşhis ve Tedavi
Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik ile Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik hükümleri
çerçevesinde bazı özel sektör kuruluşları tarafından, kaynak israfı ve atıl kapasiteye yol açılmaması için özel
sektörün hizmet sunmasının verimli ve etkin olmadığı EMG, nükleer tıp, patoloji laboratuvar tetkikleri, bazı
radyolojik görüntüleme tetkikleri, konsültasyon gibi hizmetlerin kamu hastanelerinden satın alınması talep
edilmektedir.
Özel sağlık kuruluşlarının bünyesinde bulundurma zorunluluğu bulunmayan birimlere ilişkin hizmetler ile kamu
kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması ve sağlık hizmetlerinin ülke geneline eşit ve hakkaniyetli dağılımı
ilkesi çerçevesinde Bakanlığımızca planlamaya tabi tutulan ve özel sağlık tesislerinde bulundurulmasına
Bakanlığımızca onay verilmeyen yukarıda belirtilen hizmetlerin - özel sağlık işletmelerinin talebi üzerine Bakanlığımıza bağlı sağlık tesislerince satılmasına yönelik düzenleme çalışmaları devam etmektedir.
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı
Finansal Analiz Daire Başkanlığı
[email protected]
Download

Aç - Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu