ANKARA. ESNAF ve SANATKARLAR ODALARı BiRLiöi
ANKARA
UNION
OF TRADESMEN
AND
CRAFTSMEN
Ankara:
: 242/ 380
CHAMBERS
4 Şubat 2014
: Muayene Yönetmeliği İkaz Bilgileri
1-ŞOFÖR-OTOMOBİLCİ VE ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ İLE İLGİLİ ODALARIMIZA,
2-TARTI ALETİ KULLANAN ÜYESİ BULUNAN ODALARIMIZA,
2014/18
İLGİ
- SAYILI GENELGE:
:28.01.2014 tarih, 11 ve 12 sayılı genelgemiz.
(İLGİ) genelgemiz ile duyurulan: Son Yönetmelik değişikliği doğrultusunda,
"Taksimetrelerin
muayene
işlemleri ile bu muayeneleri yapanlar ve taksimetreleri kullananların görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin
mevzuat",
"Karayolu taşımacılığı yapan araçlarda kullanılması zorunlu olan takograf cihazlarına verilecek
servis hizmetleri ile takograf cihazları kullanıcılarının sorumluluklauna ilişkin mevzuat",
"Tartı aletlerinin
muayene işlemleri ile bu muayeneleri yapanlar ve tartı aletlerini kullananların görev, yetki ve sorumluluklarına
ilişkin mevzuat"
03 Şubat 2014 - Pazartesi günü saat 14.00' de, Birliğimiz Hizmet Merkezi - Anafartalar Caddesi Konya Sk.
No. 18. Kat-4. Abdullah caner Konferans Salonu- Ulus/ ANKARA adresinde tertiplenen "Bilgilendirme
Toplantısı" nda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı' nca görevlendirilen uzmanlar tarafından sunum
gerçekleştirilmiştir. Ancak, ilgili üyelerimizin sorumluluklara ve cezayı işlemlere maruz kalmamaları amacıyla
konunun önemini vurgulamamıza karşın, maalesef çok az katılımın olması karşısında yazılı bir duyurunun
yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
Odalarımızca ilgili Esnaf ve Sanatkarlara iletilmesi gerekli ve önemli olan duyuru aşağıdadır.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ölçü ve Tartı Aletleri belirli zamanlarda muayene ve damgalamaya tabidir.
Akaryakıt Sayaçları, Taksimetre, Takoğraf ve bütün tartı aletleri 2 yılda Muayene ve Damgaları yapılır.
Elektrik, Su ve Doğalgaz sayaçları ile Akım ve Gerilim Transformatörlerinin
muayeneleri ve damgaları ise
10 yılda bir yapılır.
Bakanlık; periyodik muayene müracaatlarının her yılOcak ayının başından Şubat ayının son gününe
kadar Ölçü ve Tartı Aletlerinin cins ve özelliklerine göre hangi mercilere yapılacağını ilan eder.
Posta ile yapılan müracaatlarda başvuru tarihi olarak kurumların kayıtları esas alınır.
Periyodik muayenelerin daha önce Ölçü ve Ayar Teşkilatı ile Belediye Ölçüler ve Ayar Memurlarınca
yapılmakta iken; 03.09.2013 tarih ve 28754 sayılı Resmi Gazete ile 04.09.2013 tarih ve 28755 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmelikler ve 01.01.2014 tarihinden sonra Taksimetre
ile Otomatik Tartı Aletleri, Tartım Kapasitesi 2000 Kg'a kadar (2000 Kg.dahil) Okuma Çıktı verebilme
veya başka Elektronik Cihazlarla bağlantılı çalışabilme özelliğine sahip I1l.ve Ill.sıruf Otomatik Olmayan
Elektronik Tartı Aletleri ile I.ve Il.sıruf.Otornatik Olmayan Tartı Aletlerinin Periyodik ve Tamirden sonraki
ilk muayene ve damgaları Muayene ve Damgalama işlemleri Özel Yetkili Muayene Servislerince
yapılacaktır.
Tartım kapasitesi 2000 Kg'ın üzerinde olan Otomatik. Olmayan Tartı Aletlerinin Periyodik ve Tamirden
sonraki Muayene ve Damgaları Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.
Tartım kapasitesi 2000 Kg'a kadar (2000 Kg,dahil) okuma çıktı verebilme veya başka elektronik cihazlarla
bağlantılı çalışabilme özelliğine sahip olmayan III. Ve III. Sınıf Otomatik Olmayan Elektronik Tartı
Aletleri, 2000 Kg'a kadar (2000 Kg.dahil) Mekanik Tartı Aletleri, Masa,Asma, Tekkollu Kantarlar ile ibreli
Teraziler, Grup Merkezi Belediye Ölcüler ve Ayar Memurlarınca Muayene ve Damgaları yapılacaktır.
Ölçü ve Tartı Aletlerinin Ani ve Şikayetle Muayeneleri Bakanlık Merkez Teşkilatı ile İl Müdürlükleri ve Grup
Merkezi Belediye Ölçüler ve Ayar memurları tarafından yapılır.
<,
Söz konusu Ölçü ve Tartı Aletlerinin süresi içerisinde periyodik muayenesi ile tamirden sonra ilk muayene
ve damgasını yaptırmayanlar ile hatalı ölçü ve tartı aleti kullananlar hakkında 3516 sayılı Ölcüler ve
Ayar Kanununun 15. Maddesine göre idari ve adli yaptırımlar uygulanacaktır.
Gereği için rica ederiz.
Saygılanmızla,
Qp ..AbdurrahmanVAROL
GenelSekreter
Anafartalar
Caddesi Konya Sokak No. 18 Kat 3 - 06250
Mehmet YİGİNER
Başkan
ULUS - ANKARA Tel: (0312) 310 22 44 (Pbx) • Fax: (0312) 310 91 61
Download

Qp ..- - Ankara Ve Esnaf Sanatkarları Odaları Birliği