T.C_ SAGLlK BAK..-\},;I.IGI _ SAGLlK HİZMETLERİ
GEk"El ~fÜD(JRLÜGü
lJYGL'LAMAL\R1
2'.lrılliilllli
T.C.
_ SOSYAL GÜVEN ""LİK
DAiRE BAŞKANLIGı
1111'1'111[111,,1111111111111111
00001761143
SAGLlK BAKANLlGI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Sayı
Konu
23642684/010.06.02
_.
Acil Sağlık Hizmetlerinde
f Lı 05. L:S
Yeşil
Alan Uygulaması
GENELGE
20141.13
İlgi:
27.01.2012
tarihli ve 3931 (2012/10)
sayılı Genelge.
Bilindiği üzere, 21.01.2012 tarih ve 28180 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren
Sağlık Uygulama Tebliği 'nde (SUT) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile acil servislerde yeşil alan
uygulaması
kapsamında
değerlendirilecek
sağlık hizmetleri
için katıııın payı alınacağı hükme
bağlanmıştır.
Bu kapsamda 520.021 Kodu ile tanımlanan "Yeşil Alan Muayenes;" uygulamasında
birliğinin sağlanması bakımından uyulması gerekli esasların neler olduğu hususu 20 i2/1 O sayılı
Genelgemiz ile açıklanmıştır.
Bakanlığımızca; "Yeşil Alan Muayenesi" uygulamasında birliğin sağlanması amacıyla aşağıda
belirtilen hususlara bir kez de iş bu genelge ile açıklık getirilmesinde fayda görülmüştür.
Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında
Tebliği eki Ek-7' de sarı ve kırmızı renk kodlaması altında yer alan tıbbi durumların dışında kalan
işlemlerin tümü yeşil renk kodu kapsamında değerlendirilecek
olup, bu işlemler için
da yer alan
520.021 Kodu ile tanımlanan; Yeşil alan muayenesi girilecektir.
Acil servislere başvuran tüm hastaların ilk müracaatta acil hasta olarak değerlendirilerek
acil
servislere kabul edilmesi ve buna göre işlem yapılması esastır. Ancak yapılan muayenesi sonucunda
hekim değerlendirmesine
göre yeşil alan muayenesi kapsamına girdiği belirlenen hastalar için 520.02 i
Kodu ile tanımlanan "Yeşil Alan Muayenesi". kodlama işleminin yapılması gerekmektedir.
Bu
kodlama işlemi, hastanın acil servisteki işlemleri tamamlandıktan sonra yapılmalıdır.
ilgi sayılı Genelgenin yürürlükten kaldırıldığı ile uygulamanın yukarıda vurgulanan esaslara
uygun olarak yürütülmesi gerektiğinin, ilgili tüm sağlık kurum ve kuruluşlarına tebliğini önemle rica
ederim.
.
sur
Prof. Dr. Nihat TOSUN
Bakan a.
Müsteşar
DAGITIM:
Gereği:
81 il Valiliğine
(il Sağlık Müdürlüğü)
Sosyal Gü~enıik Uygulamaları Daire Başkanlığı
Rüzgarlı Cad. Plevne Sak. No:? Kat:3/8 Ulus/ANKARA
A"'tılı bilgi için: 0312 324 63 53 Faks: 031232455 15
irtiba!: D. TURAN
e-posta: [email protected]
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr
adresinden 62156d22-a5cc-4geb-b85a-ea27bd2ac716
kodu ile erişebilirsiniz.
,
,.
•
. ..
,
Download

ÿş2 0 1 4 - 0 3 - 3 1 - Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü