4 Y1IL1KGÖREV SÜRESİNİ DOLDURAN MÜDÜRBAŞYARDIMClLARI VE MÜDÜR
YARDIM ClLARININ ÖGRETMENLİGE D ÖNDÜRÜLMESİ
Sorumlu Birim: insan Kaynakları '
Eklenme Tarihi;'J9,q':iOl:4
,'.
4 yıllık görev sQresinI,öolduranrilydur:başyardımclsl
ve müdür yardımcılarının öğretmenliğe
döndürülrne işlE;m,ıen'tlirnQhjıcıntnış'0.lup,.atarnd kararr.ıameıeri,Müdürıüğümüz Evrak Şubesine
teslim edil(Tl:iştır.,
ilç'En0illi:,Eğifim:Müdürlükl~ri eterrıo kqrarha'nıelerini 5021022 işlem kodu ile
MEBBis-sisf.emfiıdenç:ır<ortdbiı~c,ekıerdir>.""
,,', ',"
,
: <~"..' <:-?';<"... E>.':.:{\ ,.'-:~.:>k:\~;·:;.>,.-.: ':,;:.>' . '::-~':; .
'. "
;,'
.' .',~ . .~'
.
, ,~:q<g~*lj~hl,~~~~~h,~ğh~J'~rl1bl'üfiqr!,:P9şya~dım,cırqrı:Ye~nüd,ür'yardrmcılarınıneski
g?r~yl~r!8g~R~~tg!~,,~?f:'Y~~\;~,Sf,~r\~fX~~:??W~Y~~,i~~~'ri;le.qnip2~(l)/:?O}
4 tarihi mesaisc:ati
bıtımırı'~~9,9.gU~!gn}}pt.nt9nlr:?~\~;[email protected]~I,K'~!M,l:!~yrJ~9~r:ıl!~
I~~prKayr:~klçı~ı (Atoma) Şubesıne yazılı
,::,;;:::".~:,':.;:,{ı·t':~":'"
olar9~bi}~j~r:~I~~firr~;~~'~lf~ir~,i~~f<:::~h:':~'~:?\:"{
, ' "
Ay~iISa,~,kli~v.~_,.)~!
:lI~t.~'~!Qqe'qdı.'ge:çe,r:ı
müdür başy<?rdımcıları ve müdür yardımcıları
yerlerineıgÖr.evıepdi(r'h~5IapIJ!n.çc:ı.ydkdôargÖrevlefjr.ıe devcmedecekhr.
Atama ve Vekalet
Oncvı;irl:1q-li~(eshY~~&~ka~J~'rffiqt-~vl~ndim.ıe listesi ektedir .., '
;.: .~~~..:~~r..;;~"~~'
~~:_::~.~-:~r~'~:'~~~::;.,;'~. .~>\
>: .'..;:<
BilgileririiiiV..e,gereğjnt:,ö.r;ıem!~nccederlrn
-
"'.'
..
';,~f:~~;~~~r~,~!~\~r,
.
Mustafa ECE'
Müdüf,a .. .>'
,>,
'
,şUQe~M'b"ciür:U~
.'
. '..- .. /-;- \:7~;--"
-
-.
.
;'
'
' .. '
".
"
Ekler için Tıkıdy!nı~;,
.
-----
-.,
' ',' ':':,":',
: t
"
......
'
'
NEVŞEHİR
T.C.
VALİLİGİ
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
19/11/2014
Sayı : 494058611903.02/5483528
Konu:
Müdür Basyardırncısı ve Müdür Yardımcılarının
Oğretmenliğe Döndürülmesi Ataması.
VALİLİK MAKAMıNA
Ilgi
:a)6528 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde
Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun.
b )Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim kurumları Yöneticilerinin
İli;;kin Yönetmelik.
Görevlendirilmclerine
c)31il 0/2014 tarih ve 4910354 sayılı duyurıı yazımız.
d)Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ekders Saatlerine İli~kin Karar.
6528 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Karanamelerde
Değisıklik Yapılmasına Dair Kanunun 25.maddesi ile 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye
eklenen Geçici 10.maddenin 8.fıkrasında "Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla halen Okul
ve Kurum Müdürü, Miidür Başyardırnctsı ve Yardımcısı olarak görev yapanlardan görev süresi dört
yıl ve daha fazla olanların görevi, 2013-2014 ders yılının bitimi itibarıyla baska bir işleme gerek
kalmaksızın sona erer. Görev süreleri dört yıldan daha az olanların görevi ise bu sürenin
tamamlanmasını takip eden ilk ders yılının bilimi itibarıyla baska bir isleme gerek kalmaksızın sona
.ersr." denilmektedir.
Bunederıle İlgi (a) Kanun gereği 4 yıllık çalısma süresini dolduran müdür başyardımcısı ve
müdür yardımcılarının yöneticilik görevinden alınarak, öğretmen olarak atanma işlemi ile ilgili ilgi
(c) kılavuz ile duyuru yapılmıştır.
Yapılan duyuru neticesinde ekli in ha listesinde adı soyadı, eski görev yeri ve eski görev
unvanı yazılı okul müdürlerinin isimleri hızalannda belirtilen yeni görev yerlerine, listede belirtilen
atanma duruınlanna göre norm kadro fazlası veya norm kadro dahilinde öğretmen olarak atanmaları
ve eğitim kurumlarımızdaki i~ ve islemlerin aksamaması için ekli veka1et listesinde adı soyadı yazılı
öğretmenlerin yerlerine asil müdür başyardımcısı ve yardımcısı görevlendirmeleri yapılıncaya kadar
isimleri hizalannda belirtilen kurumlara, belirtilen unvanlarda
geçici olarak görevlendirilmeleri
Müdürlüğümüzce uygun görülmektedir.
Makamlarınızea da .uygun görüldüğü takdirde; ekli inha listesinde adı soyadı, eski görev yeri
ve eski görev unvant yazılı müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarnun
isimleri bizalannda
belirtilen yeni görev yerlerine, 5442 Sayıh iı idaresi Kanunu'nun 8/CMaddesi gereğince ekli listede
.belirtilen atanına durumlarına göre norm kadro fazlası veya norm kadro dahilinde öğretmen olarak:
........... _..__ .._
_ __ .
.
iı Milli
_--------_._
Eğitim Müdürlüğü: Yeni Kayseri Cad. Hükümet Konağı-50JOO NEVŞEHiR
Tel :0384 2137933-34-35/iç
hat: Şb.Md.;164
Büro 118 Fax:0384··213206S·e-posta
.nevsehir.meb.gov.tr
Bu evrak güvenli elektronik
imza ile imzalanmıştır.
Iıttp://evraksorgu.meb.go\'.tr
adresinden
_-_ .._--_._-----
..
.nevsehirrncmôjcncb.gov.tr
fa61-2 ıbc-33f3-9a~6-9762
Web
kodu ik teyit edilebilir.
atanmalarını ve ekli vekalet listesinde adı soyadı yazılı öğretmenleriri yerlerine asil müdür
.basyardımcısı ve yardımcısı görevlendirrneleri
yapılmcaya kadar, isimleri hızalannda belirtilerı
kurumlara,
belirtilen unvanlarda
ilgi (d) Kararın 22 nci maddesi
gereğince geçici olarak
görevlendirilrnelerini olurlarımza arz ederim.
1
'İlyas UCıURLU
MilliEğitim
Müdür Vekili
Uygun görüşle arz ederim.
Ahmet SOLEY
Vali Yardımcısı
OLUR
<...>
Mehmet CEYLAN
Vali
, llMilliEgitilIl
M{;'dii'rıüğü : Yeı~
Tel ;0384 2137933-34-35
.rıevsehir.meb.gov.rr
"
i iç hat:
Kayseri-Cad,
Şb_Md,:l64
Hıikumet Koııagı-50100
Büro 118 Fax:0384'
--------------------Weh
'
.
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
NEVŞEHiR
213206S-·e-postn :nevsehirım:[email protected]
http.z/evrakscrgu.meb.gov.tr
adresinden fa61-2
ıbc-3313-9a96-9762
kodu ilc teyit edilebilir,
4 YIllIK ÇAUŞMA
s.ı.!ı
JJ~~~~Jd~
•..••
"'!~;-";~ÖI~SD1f:{bnı.:.:.~.)
1'._
~:,NU'~t
~ _.~
\
,
,('V
235'S6U5GO
I076n29991
ı 1307071270
t.
--1- ..
(,
7
if
ÇAl'AN
,,,"-~
AKKlJRT
MUZAFFERGLKı; CAN
11ASM'IU/\Sıtl ALTUNTOr
NURtnlN
ORHAN
ABmJRR.MIMAN
Gt..-NOOZ
172.F.T GONP..ş
DURMUŞ CEYHAN
TlJRKF.R uı.m.oi.o\N
51~J2.nl146
5-1367441600
47(.2](,M~ id
IBRAHlMGllLEÇ
9
LO
11
12
13 i 418,R486007G
14 i 2679IHS3374
Il I IJ6fm94014
ib i <j.OO9Y,tIJ3ü.t:
MUSTAFA HAKAN Oz.,\LP
OMER TAŞÇı
ABDULKADJR DUR.),..lUS
IORIIAN PEKşeN
IMUSA BAYSAL
IMUSTAFA SONMEZ
IHAl'Ki:. I..iO-"'EN
17
UGUR DERE
METE GONES
i~
_.~,2."L~~_~~~_jNl)Jij AKKAYA
20 -IISG5C)2S~862
AR}' ŞAııtN
I 168"4G92516
ISIiATDOCAN
22 i J 2 1••3&4-I74S IIMOA'r Bt.1U\.
ıı
23
L4
i 13621341142
~563)399
ı~
iRf.J.v..1 GÖRGÜ
SECKIN )G,\R,Ü~.~YA
327J73twqO
26
21
18
29
It.'lu~!'90091
HATICEESRASÖNMEZ
ISMAlL YILD!RIM
enNOIZ DEMIR
O(.rı.TEKıN oCVZ
aiRCAN ŞAı-ıLN
BAYR.AMALI ÇtFçlBAşı
o
37 i6QOI 2()(')(ı
l2798t574flfi
35%9(}(i3438
3J i
34
i 112
144S2168210
i 30K78Z220i,1
II
36
31
3K
,:t9
40
41
i 334570023%
ııı i 410568853811
43 ! S 16825332')4
44
4l
46
41
48
49
i 30569229680
so
I
59632266582
!o i
52
~J
54
~5
S6 I
S_7
KENAN fıOZO.ı\G
YAŞAA YAMAN
!1nıuHIM ULlJDAC
INAIL YAI.ÇIN
OZGUR AEKTAŞ
MEHMET CENG1Z
EYÜP Ot'LAZ
IHAYATI'iX)YRANıj
ITORUN SARA
!1S'MAjt ORHAN
ME~MET TAŞKIN
ŞAHIN ERGE.>I
ERDAL BOZKUŞ
YOCEI_IR.ı\.fAK
'LEVENT ÇfJJK
I.IARU~ EFE
INURDAN ÖZDEMıR
AYŞE KAHvUr
YASIN ÇOl.O~
MEHMET KORKMAZ
SÜRESINI DOLDURAN
MÜDÜR
25277361890
] 199720]'3%
58342306IJ54
~r_~'~.~.~.goı~u
.•
BAŞYARDIMCISI
VE MÜDÜR YARDIMCILARıNIN
Ö~AETMENLI~E
DÖNOÜRÜLME
Jr.;!';
.....,~DR,.;NSı'C;',;,'!>1,.
.•••.r--~7--;Q'tj,,,
liO.)"<KI G'&ıı~Vı::.ı;!~.
Jlt:ı'};iO_~t~t·ıı;ı:·a...;.'!1R~iis,:iIM~€'NERf·
•... \ ~.'-ii'''',y~Nı·t,,!E~:,)!,ı'~,::';;
'1;":J,.
.'l..: .•.~ .. }:."~.~•..
••,
,...~I;"h~_"I"'J';::"
.tR".,1i;:~~.~:
-?-:";;-ı:.
'<:':,
,:,- " ı":~ >:~~":fıı -, l.rf:..Sıı-.;.ı
i
Tcrıh
Müdür BI$YIrdu1lCl&1
Fcl..tfc
l'k-dcn E~'ıınıi
Mudiır Bnş 'ardımcısı
MildO!. B.~yacduncuı:ı
MUdur llllŞ)'ardnncl!o1
Müdfi, BII$Yll'dlmeISl
Müdür Dıı~'ardımcuı
Tuıh
uı ı... Meslek ~Icci
Beden E!l,iıimı
Tarih
Sml(Oi!reımculi.~i
00;'
ACIGÖL
Aa(tOl
KOZi\KlJ
MEn KF.l.
MERKEZ
MERKF.ı
M1':'RKEl
Maıcm:ıtik.----------------
-
Kor.ddJIN "c. Sevıınat ılırındleri
ISı~ı(Ö ----~IL
i
TSınırÖğıctmcnlığı
ııl,kOğn:tim Milıem;ııik ÖP;r,
IMaıeımııik
lSoo,"1 Dil.ıl«
I~ınıı OılretmcnJ,~1
.•
i MOdOt Y:udınıcılil
IMOdar Vardııncısı
IMOdn, Yardım"..,
1Mudui-YırdıırıCI$I
i
i
i
i
AVANOS
AVANOS
AVANOS
AVA-NOS
In,al't TckJYo. i Tonrımı
E1dı.tnk·ı:Jc~ltOIıık Td.:JElcl1rik
Ml'I'1I1
Tcknoloiisi
ITorkç,
IMnd.ırY"dın~,~
IMUdOr Yardımcısı
ve TeJcnol.oıi
IFI2.ik
s~;;i~-IMi
--------
SW\'"ll:lllller
Din Kült ,'t: Ahl.BıL
Slnl(Öhctınenli1\'
Matematik
Sosyal Bij~lcr
IMüdür Y:ırdııncılôl
Mlidür Vanlı~~~---
i
i
i
MtidOr'Yardm,clı;1
Mlidfir Yardımc"ı
MOdür Yardımcısı
MadQr yaıtlııntllt
MUdtlr Yarduııcuı
IMudUrYudımcısl
ISmırOgctll\(.ı)h,i
MUdurYardımcılt!
MudUr VDldımctsl
jMO<JılrYardımcl.'l1
IS"ufOkr'ımcnli~
IMOdiır Yard"",",ı
SlnıtO cımenli;'
talOit il"" .
SlrJrObetıncnliğj
IÖ'ıclErıitim
i ModUr
AVANOS
AVANO!)
Ifcn Rılimıerilftn ve Tckook>.ji
ISınıfO~rttn"",I;~j
.
Tilrk Dıli ve Edebı ,~It
&ıs 'tilBii 'Ier
ISmıro~I'ctı::ncrıljAi
IMlldürYıırdunclsl
!MildÜrYııdnnc.ı.t
i MUdUr Yardımcısı
IMllclür Yardımcısı
IMOdGr Yardımcısı
IM~dGr Yudı,"""ı
IMOdnr Vardımcı"
Mildu.r y.rdımclSJ
Sln.CÖiiTetmcnli16
Eleklrik·ElcklrOllik 1'cklElekuOlıik
Metal Tetnoloıisi
Turkço
MUdür Y3ıdınıcııı
Mlklür Vanhımı"
MDili'lr Yaımmcııı
MndOr Yardunc.ııı
MOdilrYıırdımcısı
MUdOr YordıınClSl
~~urY:ırdııııt.I~1
Müdür VllrılıınclSl
MiKtürY~dınıeun
S)ııır~n::lııı(ıılı
i
Aeıg61 Mcslekı \1: Teknik Anadolu Liı;c,ı
Kanıcaörc.ıı İlkokulu
M.7.c.ın Hilnogıu ılkokulu
ı.~h~'IÇt
IAIıI;ınos AJ\adÖi~Jm~.latitıLiscsi
L~""losC",nhuriı<t IIk"uru -------1Avıl.uos Halı. f::fıum Mcrke7.i ,'eAk~aın Sım:ı.( Okulu"
i
i
i
i
AV ..\NOS
AVANOS
AVANOS
. AVANOS
KO/ııkh AnDdolu Imıım Ih.th Lis~i
Kao;tdol.'"\'ııMeslekı "e Teknik: Aıı;KIolu Lttc:ı;ı
NClICi HMıunMedı:ki ıL!: Tdaıu
AMdclu Lisesi
Ne\'$Chır Anadolu Oçetmen Li~j
Ncv~clut TOKt Mı:sl.ek..ive Te\:nik Anadolu tıKsi
__
O~RETMEH
öGRETMEN
NORM ICADRO FAZLAsı
~~flrrMEN
NORM
ICADRO FAUASI
Ö~RETMEN
""ORM
KAORO
ö~RrrMErr'
NORM
KADRO
Ö~RfTMEN
NORM
KADRO
NORM
NORM
KADRO FAZtASı
KADRO FAZLASı
.KD1'1ıcA6ıc:1ılkokulu
M Zeki Hano!lu ılkokulu
ıMınet Erglin Ortnokulu
IA\'anosAnııoolu
İmam Hsıi'P T..i!esi
-IA,,,';';'Cwl-hUll)"'ı
ılkokulu
IA\l1'IOS
ııalı.. €imm Mcil:ca vc Aksem Saııt.ıl Okulıı
NORM
ICAORO FAZlASı
I~RETMEN
Ö~f\ETMEN
lö?iRETMEN
löGRE'TMEN
I~Rll""EN
IOGRHMEN
" ••'an!), Hııllr.:~:ıtıın Merkezi ycAk$anl Sıuıa( Okulu
Av~
'KltlhrmukMes!clc.ive Td.:ııik Anndolu Lı~i
Anadolu J.irıC!li
'(unuı
AcıAoI KI1. Teknik 't'C ),fcı-ıkk Uıcsi
i
i
GÜLŞEHfR
GOLŞf.HIR
i
i
i
i
i
MERKEZ.
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
~fERKEZ
I
MERKEZ
~1ERKF.l
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
f\ff;"R,.KF.l
MERKF2.
MERKEZ.
MERKf2
MERKEZ
MERKEZ
IKarD\'e:a;-fikOkll!lılSe'i," ErdubınO,fll.olıulu
K07Akll l\ıaın~k11kol:u:u
lOU,Yı10ırcıB~crtlJ,okn!u
19 MiI)"!slıkol'lllu
120T~ınınu1.ii~liu
ı-,wANOS
i AV.ı\NOS
AwmO!l Kızıhmt3k
Mcs!dci \'t' TdmiL: Anadolu
B;ıhçel~'Ic:r lOO.Yılllkokulu
IG"'~;'kÖnııoı. nııu
IK.labJ -Yı~uı Emre ilkokulu
i
iMc:ı.kki
AVANOS
AVANOS
AVANOS
AVANOS
DE.RINKUYU
DERINKUi'U
DERINKUYU
wıiaıi
--------------
120 Tc:rıulUl'.cİlkukulu
123 Nisan On~ok\J1u
30 Ar, ••• ıo. ~kok.l.
30 AIlu"'" I1kol..• ıu
n.Yıl ılkokulu
H.Y,IOıt.tt>kulu
AJ;ıcöltDttlkoL:u.lu
IÇardak İmam Hatip Ot1n~ulı:.
IC"llkOkulu
Damot ıbrahim Pu,a Oıtııokulu
Dı.maı ıbnmirrı Po,. Ort~tll;
ErsulJr llkckutu
O.ri Ort;ıoku!u
r-
ME-RKF.l
K07.akh 1\1"IOrk llkolı.:ulu
lOO,YtlOUctl:b .-~lıkoL.'\.IJu
19 Maylo'! Jtkokulu
120Teınnmı:hko1:ııl11
i
i
)'1ERKEZ
MERKEZ
i
i
H. Ras/m U:r.tı Oeeı Ei.ıtim McsJcki Eğitim Mcrkeıi (Okulu)
IRLUıfi Pomukçu On""'"I"
H,Li1tIi Pamukç.u Oıuıokulu
U~i
Us.::si
Lisesi
i
~--
~".._ __ .._
.
,
MERKF..z
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
IMRETMEN
It)GP.ETMEN
IMRETMEN
öGREn.4EN
!NORM
KADRO FAZLASı
INORM kADRO FAZLASı
INORM MDRO FAZlASı
..• iNORM KAORO fAZLASı
KADRO ~AZU\SI
KADRO FAZlASı
INORM MDRO 'AZLA>i
INORM KADRO FAZlASı
INORM KAURO FAlWI
NORM KADRO FAZLASı
ö(jltETMEN
NORM
öGRETMEN
~~OI\MKADRO FAZlASı
NORM KAORO FAZlASı
NORM DAHIUNDE ATANDı
NORM KADRO FAZlASı
O~RnM!:N
öGREH..ıEN
öGRETMEN
KADRO FAZlA51
NORMKADROFAZLASı
NORM
IÖl;RETM~N
IMRET"'N
12UTemrnuz ltkokulu
123 Ni$:an 0I100kuhl
30 A~u~", 11•••• 1.
130 Ağu,,", IIkol.,du
ıı.Yılllko'ulu
75,Yı] OlolOkulu
Alau,ar Ilkokulıı
ICar(t;k Iman) H.iı) Oıuokulu
llkok.l.
Dııııu ttK.hım P<:IJa OrtiJo1:\!1u
D.mIlLıbrahim Paşa Ortaokulu
ErsulılC 11t'.okulu
OIJ'i Ort.aoJ.:uhl
KADRO FAZlASı
NORM KADRO FAZLASı
It40RM KADRO FAZlASı
INORM KAORO'AZLASı
NORM KADROFAZlASı
NORM KAORO FAZLASı
NORM
KADRO FAZlASı
NORM
KADRO fAZlASı
NORM
KADRO FAZlMJ
NORM
KADRO FAZlASı
IÖ~RETMEN
!NOJ\MICADROFAZLASI
IÖÖRETMEN
i NOKM KADRO FAZlASı
i NORM kAORO FAZlAsı
IÖ~RETMEH
NORM KAOROFAZlASı
NORM kADRO FAZLASı
NORM DAIlII.lNOf 'TANDI
NORM
I~HHMEN
IM"ETMEN
le••
H. R.asl.m U1.Cf'Öul Etıtım Meslekı E!"jlim Mcrl:eıi tOkulu)
IH.!.üm r._çu
Oıuokul.
H.Uıtfi Pam\!kı;u Ortaolrulu
MERKBZ
I~ııkl.ı Ortaokulu
MERKEZ
K.~"ı
Mesıeki ve Teknik. Anadolu Li;si
MaR.KEZ
Kıınadolc 'a Meslekı \'t Teknik An~dolu Lısesi
MERKEZ ~ K:ıp..J<lkp ""'esım ve Tokllık AMOOlu Liwi .
MERKEZ
.K.,.nıaklıllkokutu
MERKEZ
, 1!.'tltl"ltt Gıllı.:ıı Ilko1:ı.ı!u
__ ._.~
MERKr~
Mesleki Eğilım Merkti!i
~_____
MERKEZ
Mesleki Eaitim f\1crker.1
MERXF.Z
MC3ltkj Efilin Merlcu
-- .....
-_---
FAZLAsı
NORM
ve TekNk Anadolu Lisesi
MııstııJ~Erı:un ılkokulu
OlrelnıcnE\i\'cAkşIlll1San~tOkulu
Oıkunuk Hecı Halil TrııkonAnadolu
Lisesi
rkrinkuyu
24 Kıısun Illcokulu
Dcnnkuyu H01LkE~tiın M("mzi
Derinku)'u Mc:hrnet'Ebneko Anadolu Lısesi
Is.:,inı E<du*~, O, llkokuiu
KADRO
NORM kADRO FAZLASı
NORM
Nıızire
GCLŞEI!IR
INORM
KADRO FAZLASı
~ORM KADRO FAZtASı
l--GTILŞRı.ITR-TK~~~·c.,Trllkoklı!1ı
i
utiklDIOrtaokulu
Kaolidokv:. Mult:kı "c:..Tckııik Anadolu
'Kıı)Qdol..'vaMcidtkı ve Tclcnik' AnJCk)lu
K(1)~do1ı;ya Mulı:l..i ",iTcl:nik Anndnlıı
KaymakJılJkokulu
Mdımel Qıllcn Jıı:.cL:ııhl
_
Mc~lcki Er:ı!.!~,~~~!:~
..
MCilckl E~tim Mı::ri;c.u
Mesleki Etitmı Merkezı
FAZlASı
fAZLASı
FAZlASı
NORM
FaıihOı1ookullı
-- ------------
NORM KADROFAZLASı
NORM kADR.O FAZLASı
-e.;i;onÖrtlOkUıu
AVMOS Kızılımınk Mesle"'ı ,'eTekııik
Dnhçelic\'lcr ıon.Y:! lIi.:.okulu
IG6)~OkOnaok~lu---[Kaleba
Emrc ilkokulıı
mHASI
;;~'if;,,~~y'iıiWi;'8ftEY$ıtnt:"W:;'
•••.ıl$~
;' '".;'" vi~:j'~~ıJr~
~~';:;;~ll;'n\7R~"riı"
, -..;.
'~', ~1'I-ı;-C:4~'
~.• '... '.J.~~._
~,~.I.."j)!~"J<',;~
.""'t,~,
~"'.'
Glıl$c:hic IOO,Y,1Oı1ıaokulu
GOı,dıir Alal(ırk llL:okulu
Y:rrıJımtlı:1
ISI",(Ofre(<n'"li~
IIWlın;tlm MDıaıl.ıı.ıik öi:r
S~~~mr.nljCi
M:ıl..ınc Ttk IMııl..inc \'C Ka!ıL .._
Mak.n~ TekJMAkin.,. v..: KJlm
Elekırık~Elc.l..1Joııik Tcl..,I1;ıcl.;:rik
ACIGÖL
KOl.t\KU
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKFZ
AV,ANOS
IMesleki ~·;Ttknik A.nldolu Lısesi
AVANOS
ti:ııi(c MustafaEritiIıı
ılkokulu
AVANOS
Ö rl,)lıncnE.\:h'c'Ak,nmSanlıIOkullı
-----AVANOS
Or.konuJ,;:Hacı Htılil'lflıU:;ın An.ÔOlu Lisesi
DER.1Nı.::U\1J Derinkııyu24 KOS!fu ltkOkUlu
Dı:..~JNKUYU
Ocrihkuyu Halı.l!~ıi ın Makıi.
DER.lNKLJYU Derinkuyu. Mchınec. Ekındci Anadolu Li.sesi
- t~~u-----------
----tf[kfUrV.rdITeı,'ı:1
Ifen Bilimlc.rilf'ı.:n ye Teknoloii
IsuurO~rtunenlilti'
\-e Mc.skk Lisesi
AvaIlOS H:ılk Eiltım r..1ı:r~e1.jı;eAJ.:şilnl S~nı••tCJ(\llu
Av~
XI1.ılıımıık Me..,I:I.;i ve Teknik Anmlu Lisesı
Sınl(Oğ,rct:mcıIJı~1
i Fen Bıhmlcri/Fcn
Kı7- Tdı:nik
Kn1.akh AnııdC')hı.lnıl1ln H3li 1 Lj~cı:i
K:ıoııdokv. Meslclı:.ı ve Teknii.:. ı\mtıiolu Lj~•."S1
NolC' ılltun Mesleki v:ıTcknik Anııdolu Lıse,ı
NC\ı:chir Aıııdolu
Ogretıııea Lısesi
NC'I'sehir TOKI Meslekı ve Teknik AnJdolu Liı;:csı
An3dolu Sl1f;hk Meskk Lı~c.si
Aclı,.'ÖIAt.IÜC'.k ılkokulu
~icli~'oTc:knik,\nadolu.Li"esi
arKa
Ar.f'fljIU{AN--SÜLEYMAN SAYlLAN
53812·15l69& IALTRııXOEMIR
27(,&3 ı1992)1 MOiillVıIT-AKS-OY
~UBlı.AY OzotL
59
ıRfAN AK
60
SELAHATT[N TAŞKIN
61
57205345900
YAŞAR KURT
_g~{MISA!UN
(13
116(,2297868
YÜKSEl.- AlUKAN _~
~~~~~~~31fı
. :"HMı=:l' GEVREKCI
M
I012.J42IJlıııc
MF.IIMf.T BULDUK
6(,
3<4Sı909175S
MEHMET VIlDız
58
--'
I~RETMEH
ö~nETMEN
örtRETMEN
MRHMEN
ÖCRETMEN
O~RETMEN
ÖeRfTMEN
~
Ö(jRETMEN
Ö6Rf.TMfN
Ö~.RHMEN
~RETMEf'f
ICADAb FAZlASı
NORM KADRO FAzlA'l1
INORM KADRO fAZlASı
INORM kADRO FAZLASı
NORM KADRO fAlWI
NOR.M KADRO FAZlASı
NORM I<ADAO FAZlASı
NORM
DAHiliNDE
NORM
kADRO ~.I\llASI
ATANDı
INORM 1U\0RO FAZlASı
NORM DAHiliNDE ATANDı
NORM AAORO FAZlA'i1
NORM KADRO FAZLAsı
NORM KADRO FAZLASı
NÖRM KADRO Fı\ZLASI
NORM tADRO FAllASI
NORM KAOR~!E..~.S.!_
NORM KA(J~!...~~1
NORM KADRO FAZLASı
NORM KADROFAiLAsI-~'
(,si
70
71
11
73
i
i
i
i
12554S31::;58
142G951t\934
161159751~
2973701nn
IHAuTa Öz
IAl-IMı:''TKAYSF..RI
IAU aER~I(l:.'"
!YASf •••.
A.lN PEtENK
- ISıuırOtıeılııenli!i
ISuurOitrclnı •.••llıi':ı
iSoq-DI Dil1'1lı:'r
iEI San. Tek_INak"
Tarih
74
i
MERKF.z--
i
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
i
i
Tftnh
75
1(1
77
78
79
&0
81
92
!iJ
r
1306753840
9"6-r--i207ISGIN26
')Ci
100
101
102
ı03
H14
105
106
101
'1ôi109
110
ı
i 563G53704:ı2
i 64198236916
i 2n09561934
i
i
-6t~~
34~-HO'J9708
2271S49tJS 18
2 l4615J"iJ24
498S53S91S4
49-10860!t104
1&I6464H ••••
31529205096
IB1ROL,UZUNÇAYIR
CAVIT DOLAMAC
IT.rih
Mıılem;ıik
IHAKAN ALıRSATAR
KA \' A DOCAN
KENAN YÜMl~--ITANER lLLEEl
IS.ALIH ATEŞ
!KF.RIM YACCl
-----
E!ck.trik·Ell:ktıOlıil: Tck'JP.lcl«rık
Fiı.ik
M:ıkuıc Ttk}M:ıkirıe "c Kalıp
iKceektama ye Seyıhaı Hızmetleri
lDiIı Kön. ye
iKOREL
YILMAZ
fEHM! VUR.:\L
NIYAZI ONHREN
IMUSTAFA MA.ZAK
IMESUT KUZUaUDEN
!OZOEMJRHANKAR.ACA
!MUSThFA fiDAN
IMOd.ry."hmc~,
- - --------------
--Ir~rih
I~k;~-E~ilimi-
i
I
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
J
--T
!
i
i
r-i
i
i
i
ÜRGÜP
---
i
VtA~-:anı---
MERKEZINev,<I,irU",.f
~RK.E7..
Ne\' hir Me.slcl.:ı "e TeL:nik.A~tıadohı Lues:i
i
~C\-:ıcl.ur Mes!dU yt Teknik Anxlolu Lisesi
Nev Ilir Meslekı "'1: TekııilçAmıdolu U!k."$i
NeYidür Mesleki ve Teknik Anedolu Luesl
MBRKEZ
[Nevsehir Mesleki ve TckniL:.Anadolu Lisesi
MER.KI!Zh.s""ıchir Oıd Egitim Iş Uy~ulamn Mcrkcz.i (Okulu)
--M~i{il:-7l -JN~~iehır;rOXI Meilcki ve Teknlk Anedolu Lıscsl
1- -
----
r-
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ.
MERKEZ
--------------ıMERKF.L
- ----------ı-------uR.G(lp
i
ITlırk Dili ve &k:biyutı
IMüdür Y"rdımcısı
i
ÜRGüP
SltIı(Ogrct.ınc:nJıl;l
iJf>
Fen Bilimleri/ren \'C Tdmol(
Tarih
Din Knlt_ \'eAhI.OIL
Dın K.I/IL ve Ahi Bil,
111
IL8
BEKIR SEYHAN
KACJ\N ÇELIK
Slm(_ÖÇ!dıoclıli i
Yhttek" lçoetk.lli!~~
-j
Müdür Yaroune,,'
Mftdilr Yardııııcısı
URGOP
OHGÜıı
INORM KADRO
I~KE1"J,.'fN
INORMKAOROFI\lLA~1
!O<;nHMEN
lOöRETMEN
INORM KADRO FAZlASı
INOn.M KADRO fAlLA~1
NORM KADRO FAZlASı
NOI\M KAORO FAZLASı
o-,ıynyl.1 ııkok\ıtu
RQııfNnil Abnıan lıkokul"
Rl!uf Nail Ak.m:ın llkoktdu
Tokı l2S_Yıl ~ulu
Yc.oiçC$fTICllkok-uw
ly."'~,,"'ill"'I<.I.
IO:ı.,d::ıe Üf1l1okl.lN
NORM KADRO FAZLASı
NORM KADRO f'AU.\S1
NORM KAORO FAZlASı
NORM KADRO FA.ZLASI
NORM KADRO
1(~RnMEN
IOGRHMEH
[öGRETMCN
1000RETMEN
!~R(TMEN
I·MRETMEN
I
URGUP
iHayri
KAORO
F~LA~j
NQRM
KAOıw
FAZLAsı
NOFlM
KADRO
INORM
Kl\DRO
FAZLASı
fr"zlAsı
iNOI\M KADRO FAZLMI
iNOIIM KADRO fAZLASı
INOAM KADRO FAZLASı
i NORM
KADRO FA.ZIASI
iOGRETMEN
INORM KAOllO FAZLASı
INORM ICADRO FI\ZlASı
tOGRETMEN
INORM KADRO
!öCRETMEI<
INORMKADROfAZLA;1
-looRETMEN
I~RETMEN
IMRETMHl
löGREfMEN
FAZlASı
KADRO
FAz.LAsı
NORM KADRO
fAZLASı_
tlO~M
Iöti:RETMeN
öGRETMEN
MRETMEN
~RETMEN
J~RETMEf.I
IMRETMEN
Mı.+.ınct Orgı.iplil Anadolu Lisesi
Dinler hkokulu
FAZLASı
NORM
NORM
NOAM
INORM
INORM
KADRO
FhZlM,j
KADRO
FAZlASı
INORM
KADRO
FAZLASı
KADRO
rAZIASI
KAORO
FAZLASı
NORM KADRO FAZlAsı
NORtol KADRO fA7.LASI
NORM KADRO
NORM
FAZtASı
KADRO FAZLASı
NORM KADRO FAZLASı
INORMKAOROfAZLAsı
INORM KADRO fAZLASı
,ok Pro
ılıAnadolu Lısesi
Hac.;~Ahmet Toksöz ılkokulu
IH;ıyri .MehmetÜrgilplii Aıı:ııd(ılul..iiOl'2ii
Melunct Dinler ln..1tkuj-" -----
.-A2LASI
NOI"\M KADRO FAZLASı
MER..KEZ
'07.yıyla tU.:okullı
RaurNail Ak..'TlMl.IUc.:»:ulu
Rauf NlÜl AL:.-n,n Uknkulu
Toki 12S_Yıl Qrt;d:ulu
Ycmçeşme ılkokulu
l&şdere OrtıKlkulu
Ne\'~lı.ir Al1::!dcXuLisoıi
Ncv$(hir C~mjı Meriç Scsvel Bilimler Lisesi
MERKEi-1NcYfChirCcınil Meriç Ses".l BiHm}erLisc.ıi
Ml::flK.EZ i Ncv:ıchir CW!1hıı.riyc: llkokulu
MERKEZ
l"NcvfC'hir Cucih.ınycl Onaokulu
~
-MERKEZ
INev~tHr H.Ami. inccbu Fen Lisesı _
MERKF.l
ı-r.ievfl:lıiı- Haiil Jıccktırıt Brlım ve Senet
MERKEZ
Kcvşd\lr H;ı!k Eii;im Mcrkcrj Ve AL.-,anı
"'-{ERKf.l
INevşchirHıtlk Ethım Mcrl.:c'-,d VeA~aın
MHRKEl.
INevşehır .HalkEAium r...krkeJj
i
ve
MEIU<EZ-IY";'iÇ~.,;;eTıı;;kul';-
T
löGRrrMEN
e
i
Tek,ı.ik.AlIıtclolu U;«:~i
Aı~~uiı~~i
.t-ıci.fdı.ir Mı=sl"i yeJdcn;k Au·"doJu Usc~i
MERKEZ
[Nevşehir Mesleki ve Td:nlk Kn'dolu\t.isesi
tı.-tERKr~ INevşclıırÖ1.et E~itlJn Iş Uy&ul"ma Me.rku.d(Okulu)
MERKEZ ;IN~~lt TÖKıM~-ICki-~-Tck.nikA--;:idoıu Lı~---MERKEZ.-';
. MERKEZ~
MtRKF..z
MERKEZ
MERKEZ
INAr Barburos İll..okuhı
INlf"l--lkrClAktd:inOıtaeL:uI1.l
INcnc: Hntım Mesleki ve: TC'knik Anadolu L.isC!'!1
Nene Haıun Mcs:ld:ı ve Teknık Anndolu I.•ııoi
Nevşehir 2000 E\'kf Anadolu 1iJcs.i
Noy~hir 2000 Evkr ArıtJdolu LiSCl!1
NC'."$C':hirAhi E\'rllfl \iesldri ,·e Tekııik Anmhı t.i'c..'1i
Nevşehit Ahi. vr:an Mcsk.kı ve Tclaıiı..1Al1adohl U!C5:1
Nevşehir Ahi Evıan Mesleki w Telmik\Anadotu Lisesi
Nevşehir Anadolu Imc1" Hatip li~si
Nevşehir Aıı:.doIu lmnm Haıip Lisesi
Neyşehir Anr.dCllııflıı:nn Hilltip li~c,i.
NC"fCh.ir Atıadolu Imam Hatıp [.iscsi
"Ncı/şehir _o\n<k1ı:\lıl Useçi
Nt\'şehi.r Cemil Meriç Sosvel Biliniler Lisesi
lNevşehirCemi! Meriç 5ol)'ıtl Bilimler LiSC$i
INc\,şohirCumhuıi\"'ct lıkokulu
INC'I'$dılr Cwnhuriycı ()rt~ulu
iNev$Chir H:AvnllncckNn Fen Ll~i
ıNe,"ih-i~-ti;ı;llnec\:.;n
·Bitim ve Sımm
IN<.vşd}ir Halk E~iıitll-MCı-kC-dVC~\kta~ı
IN~\·fthir ı.fark. E&iıiın Mtt1te7.i Ve Aktını
1i-k''fC"hir ~lk E~itinı Mcrkui Ve Akfum
Nevtehir Mesleki
IMlidiıı Yartlul\cı!u
Müdı)r Yardımcısı
IMüdur Ymbnıcı~ı
MERKEZ
AJıi EVJ~ı MC3Iclı..i\1: Teknık AnaJ~lu Li,esı
Abi 5\-"'0 Mo::kki iLCTeknik Anadolu L.aesi
Ahi EVTiUıMcslck.i \'C Tc:kmkAııııdolu Liı;esı
Aıudolu ImaOl I-Iıııip U!-Cs:i
Anildolu
Imanı Hatip Lisesi
Anııoolulmfıın HilıipLisesi _
Anadolu In\am Ilaıip LUClil
MERKEZl)'Icv$dıir Lısesi
NC'l"lchir Meslet, ve Teknik Anaık.ıu I.ısai
At.ı AlP_ER
i
I
URGÜP
Çok: Pruı:ıanılı Anadohı Liıcsi
ÜRGÜr -rı~"ıunct'~)",flı.:okuıı.ı.
MUSTAf'A AKOL
M~HMET (INVER
ı15
l --
G&lS6314~970 i YÜKSEL YEŞILYURT
545112US.sml ICEMAL. HACIMUSALAR
i 4916531GG74 lZAFER DAŞER
MERKEZ
MERKF.z
ifERKEZ
MER.KEZ
MF..RKF.l
MERKEZ
_MERKEZ
MERKEZ
MP.RXF.7.
---ıME-RXEl.
i MERXF.l
N~'!ci'-it ~f~TeJ;:~k'
Mü<h1rYQlduncl~1
Mudür Yırdııncuı
Müdür YardınlCl~1
Müditr Yardunosı
MOdaıYardımcısı
------ıMnclUrY.rcl""",,,
IMudfll Yardımcısı
MEHMET All SUNGUR
FIKRE1'ÜKAL.
--OEKIR Koç
AU OSMANn~:NlıtJ
i 12
II J
t 14
i
-
AhJ.ntı_
Sml[()P.;C(lI\cl~ilii
Sımr0trtımcnliği,
Sını( Og,-,,"tmcnliii
Beden Eiiıimi
SınırÖğrelme.nli~
Is""rOmımenl,"
i
i
INıu BarblUD$" IIk~uJu
INarfikrctAl.:tcl:.inO:tookuhl
INeOı! Halun Mesleki ve:TcL:Rik.Att3dohl L.isc:$i
INcne Hetun Me;,IcJ;.1 ve Tckmk An:ıdoh, Üs;;,
Ncv$cll!r 2000 E.vlet Au:ıdolu Li.!Çıi
. Ncv)dur 2000 Eder Antldolu L&~sı ----~
ehir
Ncvıs~ir
Nevşehir
Nevşehır
Nevşehir
NeYşehir
Nc:y~iı
F~~~!<.!~~~~~_0...N
_..•..
__ I.HL Meslek t>(:r~lclı
ıBRAHIM DEr .•ilR
Fi:ı:ik.
110721. L.7R2 IIU-fAMI GENÇ
ICoıltııf\':I
TMOd~r Yardımcısı
49SH.s9ı69~
IYUSUf' OÜNA YDlN
ISIUlr6iUe~nlifti
IMOdOr Y:udımcL'\1
ıo7 .••U95&44
ISEYIT DEMIReı
lSOS\-<ı1Bilgiler
IMOdürYanilinCısı
31330528926
IMERYEM GÜNAY LOK?ııtAC1 ITMe.Di1l ve Edcınv.ıııı
IMadOr Ynrdııneı~ı
J 1::0220853& liSA KÜÇüK
IIIL:öAre(l~M~-~~ıik o;b------l~"iidür
Yartluncı.sı
330169S65-42 lliAı~ts YAM.AÇ
i Bi\'Oloıi
i,,"Indi)r VnrdınıeL'u
176006671ft2
IMEH.fvIET SÜRlK;O
lS---;lUroWrt..,\('nli~
1~_ifıdıu-YardLlncISl
5S22.ı;4120~4 IS"e.O~'-DEVECI - ------ISınıfO~,;,enliil;-·
-----T~fridiir
Yardııııcu;ı
i 21;'70070;2
94
95 ~
97
911
Co· .(Vii
Din Kölı ve A!ıI.Gi!.
Mııhııscbc ve Finıı.nm:ftn
Kim -a/Kim "Tckno -isi
Din KilIt "e Ahl.Bil.
IıkO 't1im Mblcm~tik
Kım ·NKıı~ıı Teknolojısi
YILMAZ. USI.U
AI..I KARAASLAN
NACl UÇMAN
YASAR. UZ
YUSUF YIL~AZ
g~
~3
34 i
&S i
86 i
&7 i
811 i
89 i
90 i
!.II i
iJ
IMlldih Y,ldlnıcl5'
IMlidurYınlııno_"
IMiıdül Yıırdın)("151
i Mndor Yardımca,
NORM KAORO fAZLAsı
NOP.M KADRO fAZLASı
IÖ~RETMF.N
INORM
Meluııct
KI\ORO
fAZLASı
NORM KAORO fAZLı\Sı
Onnhi~:ı.ıFatih OıtGw:uhl
ct'Tcıınen Evi ,-:eAii~i<tiIII---
OrtahiSDI F41ibOrtaokulu
öR·ıetınen ·~h'ı,-e Akşıım Ssn:ıt Okulu
NORM
NORM
KADRO FA~j.f~
Tiitk<ın Dıker tıkokuıu
Ür~~fıpAk$cmt,
. 'dd.inMesleki vCoTeknik
Orgup An:ıdohı. Inı3111Hatip Lis~i
.Ürgüp H31k E[;ilun M:.r\:.:.Ii
Tütk"n Oik""tr III-okııln
Urgiıp Ak:ietnı;tddin Mc,ld-.ın Teknik An:ıdolu Lisesi
Ürgüp Anıtdot,ı imıım Hatip Liseii
Ürl:;Cp Halk F.Wıi.tı\"MC'ftU..l
NORM
NORM
KA"DROFAtLAsı
KA('lFl:O rAZıASI
t~ORM
001\0
NORM
OAH!t1~1
lOtgDpÜ~ik-E~iı~~--OrgCıpOıdelNr Bayk.,ı
Tul1Y.lll
Amıdoıu
__ .
i=
tim
Lisesi
•
KADRO
fAZlASı
__
fAZlASı
-;:=-------+:::==!!...-.~====:"':'=""7
!-...;::=;:,---f.0~.rEtÜ~"~H;:"!::·k~EEti:;;tin.:!.'7M:::;cd=;.=1J:..·
Or~rı1 ()-.IdcmirBoyt.:.1 Turinn egitim
-I
i
i
J
===--='
OKUL MÜDÜR
S.NO
i
T.C.KİMLİJ(
NO
23555685560
v..
ÇAPAN AK.KURT
Tarih
VE MÜDÜR
YARDIMCISI
VEKALET LiSTESi
KADROSUNUN
B~ŞI.
KADRO UNVANı
GÖREVLENDİRİLD
töt UNVAN
.
Öğretmen
Müdür Başyardımcısı
İLÇESİ
ACIGÖL
,
ADfSOYADı
BAŞYARDIMCISI
BULUNDUGU
İLÇE VE OKULU
OKULU
Acıgöl Meseki ve Teknik Anadolu Lisesi
2 •
10769229994
MUZAFFER ÜLKÜ CAN
Felsefe
Öğretmen
Müdür Başyardımcısı
• KOZAKLI
3
11307072270
HASAN BASRI ALTUNTOP
Beden Eğitimi
Öğretmen
Müdür Başyardımcısı
MERKEZ
Kapadokya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
4
51532531746
NURETTİN ORHAN
Müdür Başyardımcısı
MERKEZ
Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
54367441600
ABDURRAHMANGÜNDÜZ
Tarih
1.H.L. Meslek Dersleri
Öğretmen
5
Öğretmen
Müdür Başyardımcısı
MERKEZ
Nevşehir Anadolu Öğretmen Lisesi
6
47623665414
İZZETGÜNEŞ
Beden Eğitimi
Öğretmen
Müdür Başyardımcısı
MERKEZ
Nevşehir TOK1 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Kozaklı Anadolu İmam Hatip Lisesi
.
7
12505221200
DURMUŞCEYHAN
Tarih
Öğretmen
Müdür Başyardımcısı
ÜRGÜP
Ürgüp Akşernsettin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
8
10034638308
TÜRKER ULUMAN
Sınıf Öğretmenliği
Öğretmen
Müdür Yardımcısı
ACIGÖL
Acıgöl Atatürk İlkokulu
9
59206280686
1BRAH1M GÜLEÇ
Matematik
Öğretmen
Müdür
Yardımcısı
ACIGÖL
Acıgöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
10
56167389106
MUSTAFA HAKAN ÖZALP
Konaklama ve Seyahat Hizmetleri
Öğretmen
Müdür Yardımcısı
ACIGÖL
Acıgöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
ii
41884860076
ORHAN PEKŞEN
Ilköğretim Matematik Öğr.
Öğretmen
Müdür Yardımcısı
AVANOS
Ahmet Ergün Ortaokulu
12
26798183374
MUSABAYSAL
Matematik
Öğretmen
Müdür Yardımcısı
AVANOS
Avanos Anadolu İmam Hatip Lisesi
13
13667794014
MUSTAFA SÖNMEZ
Sosyal Bilgiler
Öğretmen
Müdür Yardımcısı
AVANOS
Avanos Cumhuriyet İlkokulu
14
40099919562
HATICE GÜVEN
Sınıf Öğretmenliği
Öğretmen
Müdür Yardımcısı
AVANOS
Avanos Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu
15
16850690926
UGURDERE
Inşaat Tek/Yapı Tasarımı
Öğretmen
Müdür Yardımcısı
AVANOS
Avanos Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu
16
63682129018
METEGÜNEŞ
Elektrik-Elektronik
Öğretmen
Müdür Yardımcısı
AVANOS
Avanos Kızılırmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
17
29033048032
NURIAKKAYA
Metal Teknolojisi
Öğretmen
Müdür Yardımcısı
AVANOS
Avanos Kızılırmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
18
15659255862
ARIFŞAHİN
SınıfÖğretmenliği
Öğretmen
Müdür Yardımcısı
AVANOS
Bahçelievler 100.Yıl ılkokulu
19
16844692516
SUAT DOGAN
Türkçe
Öğretmen
Müdür Yardımcısı
AVANOS
Göynük Ortaokulu
20
12143844748
İMDATBERK
Fen Bilimlerilfen
Öğretmen
Müdür Yardımcısı
AVANOS
Kalaba Yunus Emre ilkokulu
21
13621341742
REMZİGÖRGO
Öğretmen
Müdür Yardımcısı
AVANOS
22
55633399182
SEÇKIN KARAKA Y A
Fizik
Sınıf Öğretrnenliği
Öğretmen
Müdür Yardımcısı
AVANOS
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Nazife Mustafa Ergün İlkokulu
23
32737381510
HATICE ESRA SÖNMEZ
Müdür Yardımcısı
AVANOS
Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu
37160012000
CENGIZ DEM1R
Sosyal Bilgiler
Sıruf Öğretrnenliği
Öğretmen
24
Öğretmen
Müdür Yardımcısı
DERİNKUYU
Derinkuyu 24 Kasım İlkokulu
25
32798157406
GOL TEKIN OGUZ
Matematik
Öğretmen
Müdür Yardımcısı
DERİNKUYU
Derinkuyu Halk Eğitim Merkezi
26
35969063438
BİRCAN ŞAHIN
Sosyal Bilgiler
Öğretmen
Müdür Yardımcısı
DERİNKUYU
Derinkuyu Mehmet Ekmekci Anadolu Lisesi
27
53812456992
BAYRAM ALİ ÇiFçIBAşı
_
Öğretmen
Müdür Yardımcısı
DERİNKUYU
Fatih Ortaokulu
28
50941554834
KENAN BOZDAG
,,
SınıfÖğretmenliği
Sosyal Bilgiler
Öğretmen
Müdür Yardımcısı
GÜLŞEHIR
Gülşehir 100.Yıl Ortaokulu
29
46453703204
YAŞAR YAMAN
SınıfÖğretmenliği
Öğretmen
Müdür Yardımcısı
GÜLŞEHIR
Gülşehir Atatürk ılkokulu
Tek./Elektrik
ve Teknoloji
30
14492768270
İBRAHIM ULUDAG
Sırnf Öğretrnenliği
Öğretmen
Müdür Yardımcısı
GÜLŞEHİR
Karavezir ılkokulu
31
30878222068
NAiL YALÇIN
Sınıf Öğretrnenliği
Öğretmen
Müdür Yardımcısı
GÜLŞEHİR
Sevim Erdoğan Öz ılkokulu
32
29447271040
ÖZGÜR BEKTAŞ
Sınıf Öğretmenliği
Öğretmen
Müdür Yardımcısı
HACIBEKTAŞ
Hacıbektaş Atatürk ılkokulu
33
25963912276
MEHMET CENGIZ
Sınıf Öğretmenliği
Öğretmen
Müdür Yardımcısı
KOZAKLI
75.Yı1 Cumhuriyet İlkokulu
34
22550026002
EYÜPOFLAZ
Türkçe
Öğretmen
Müdür Yardımcısı
KOZAKLI
75.Yıl Cumhuriyet Ortaokulu
35
32168281472
ÖZGÜR TÖNGÜR
Sınıf Öğretmenliği
Öğretmen
Müdür Yardımcısı
KOZAKLI
Kozaklı Atatürk ılkokulu
36
27502861168
BAHTİY AR INCE
Smıf Öğretınenliği
Öğretmen
Müdür Yardımcısı
MERKEZ
19 Mayıs İlkokulu
37
33457002396
HAYATI DOYRANLI
Özel Eğitim
Öğretmen
Müdür Yardımcısı
MERKEZ
20 Temmuz İlkokulu
38
41056885388
TORUNSARA
Müdür Yardımcısı
MERKEZ
20 Temmuz İlkokulu
51682533294
İSMAiL ORHAN
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
Sınıf Öğretınenliği
Öğretmen
39
Öğretmen
Müdür Yardımcısı
MERKEZ
23 Nisan Ortaokulu
40
52564497574
MEHMET TAŞKIN
Sınıf Öğretmerıliği
Öğretmen
Müdür Yardımcısı
MERKEZ
30 Ağustos ılkokulu
41
60991220818
ŞAHINERGEN
Suuf Öğretmenliği
Öğretmen
Müdür Yardımcısı
MERKEZ
30 Ağustos İlkokulu
42
65083084576
ERDAL BOZKUŞ
Sınıf Öğretrnenliği
Öğretmen
Müdür Yardımcısı
MERKEZ
75.Yıl İlkokulu
I·
,
-
,-
'I
(~
S.NO
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
'. T.C.KİM'LİK
43111814586
30569229680
59632266582
42143108946
25610397968
14792760882
17317179602
53812455698
27683119928
25277361890
31997203396
58342306854
57205345900
72760015884
11662297868
36077055216
10723429828
34829091758
16915026202
40825892794
12554832358
14269578934
16715975168
29737077338
46387707798
21839520606
21722524612
22292505568
22541355142
24536430704
11114983592
52687497604
20903568384
11072141782
49834591698
10748895844
31330528926
33016956542
17600667182
55225412084
22547007052
21055160358
18026652998
31306753840
ADISOYADI
LEVENT ÇELİK
HARUNEFE
NURDAN OZDEMiR
AYŞE KAHVECt
YASIN ÇOLOGLU
MEHMET KORKMAZ
ALITURHAN
ALt RlZA DEMIR
MÜRÜVET AKSOY
KUBlLAY
İRFANAK
SELAHATTIN TAŞKIN
YAŞARKURT
FEHM!ŞAH!N
YüKSEL ARlKAN
AHMET GEVREKCt
MEHMETBULDUK
MEHMET YILDIZ
MUTLUSÜMER
TUNCAYSEÇiLMIŞ
HABtB
AHMET KAYSERl
ALİBEREKET
YASEMIN PELENK
AHMET AYDINU
MEVLÜTKARA
VEYSEL KOÇYIGİT
YILMAZ USLU
ALI KARAASLAN
YAŞAR UZ
YUSUF YILMAZ
FARUK KEMiKKıRAN
İBRAHiM DEMiR
tlHAM1GENÇ
YUSUF GÜNA YDIN
SEYIT DEMiRcl
MERYEM GÜNA Y LOKMACl
HAliS YAMAÇ
MEHMETSÜRÜCÜ
SELIM DEVECI
BiROL UZUNÇAYIR
CAvIT DOLAMAÇ
HAKAN ALlRSATAR
KAYA DOGAN
ozon,
oz
'
'Ioi
BRANSı
Sınıf Öğretrnenliği
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
Sınıf Öğretrnenliği
TOrkDili ve Edebiyatı
Sosyal Bilgiler
Sırııf Öğretmerıliği
Sosyal Bilgiler
Smıf
Öğretmenliği
İlköğretim
Smıf
Matematik Öğr,
Öğretmenliği
Elektrik-Elektronik Tek.lElektronik
Metal Teknolojisi
Türkçe
Sınıf Öğretrnenliği
Sınıf Öğretmerıliği
Makine Tek.IMakine ve Kalıp
Makine Tek/Makine ve Kalıp
Elektrik-Elektronik Tek/Elektrik
Motorlu Araçlar Teknolojisi
Sıruf'Öğretmenliği
Sınıf Öğretmerıliği
Sınıf Öğretmen! iği
Sosyal Bilgiler
EI San.Tek.lNakış
Tarih
Tarih
Din Kolt. ve Ahl.Bil.
Muhasebe ve Finansman
Kimya/Kimya Teknolojisi
Ilköğretim Matematik Oy,
Kimya/Kimya Teknolojisi
t.H.L. Meslek Dersleri
Fizik
Coğrafya
Sınıf Öğretrnenliği
Sosyal Bilgiler
TOrk Dili ve Edebiyatı
Biyoloji
Sınıf Öğretrnenliği
Sınıf Öğretrnenliği
Tarih
Matematik
Elektrik-Elektronik Tek.lElektrik
Fizik
GÖREVLENDİRİLD
...
KADRO UNVANJ
Öğretmen
Müdür Yardımcısı
Öğretmen
Müdür Yardımcısı
Öğretmen
Müdür Yardımcısı
Öğretmen
MOdOrYardımcısı
Öğretmen
Müdür Yardımcısı
Öğretmen
Müdür Yardımcısı
Öğretmen
Müdür Yardımcısı
Öğretmen
Müdür Yardımcısı
Öğretmen
Müdür Yardımcısı
Öğretmen
Müdür Yardımcısı
Öğretmen
Müdür Yardımcısı
Öğretmen
Müdür Yardımcısı
Öğretmen
Müdür Yardımcısı
Öğretmen
Müdür Yardımcısı
Öğretmen
Müdür Yardımcısı
Öğretmen
Müdür Yardımcısı
Öğretmen
Müdür Yardımcısı
Öğretmen
MOdOrYardımcısı
Öğretmen
MOdOrYardımcısı
Öğretmen
Müdür Yardımcısı
Öğretmen
Müdür Yardımcısı
Öğretmen
Müdür Yardımcısı
Öğretmen
Müdür Yardımcısı
Öğretmen
Müdür Yardımcısı
Öğretmen
Müdür Yardımcısı
Öğretmen
Müdür Yardımcısı
Öğretmen
Müdür Yardımcısı
Öğretmen
Müdür Yardımcısı
Öğretmen
Müdür Yardımcısı
Öğretmen
Müdür Yardımcısı
Öğretmen
Müdür Yardımcısı
Öğretmen
Müdür Yardımcısı
Öğretmen
Müdür Yardımcısı
Öğretmen
Müdür Yardımcısı
Öğretmen
Müdür Yardımcısı
Öğretmen
Müdür Yardımcısı
Öğretmen
Müdür Yardımcısı
Öğretmen
Müdür Yardımcısı
Öğretmen
Müdür Yardımcısı
Müdür Yardımcısı
Öğretmen
Öğretmen
Müdür Yardımcısı
Öğretmen
Müdür Yardımcısı
Öğretmen
Müdür Yardımcısı
Öğretmen
Müdür Yardımcısı
KADROSUNUN BULUNDUCU iLÇE VE OKULU
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERIqlZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
Alacaşar İlkokulu
Çardak İmam Hatip Ortaokulu
Çat tıkokulu
Damat İbrahim Paşa Ortaokulu
Damat İbrahim Paşa Ortaokulu
Ersular İlkokulu
Gazi Ortaokulu
H,LOtfi,p,amukçu Ortaokulu
H,Lütfi Pamukçu Ortaokulu
İstiklal ()rtaokul u
.
Kapadokya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Kapadokya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Kapadokya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Kayrnaklı İlkokulu
Mehmef Gülen İlkokulu
Mesleki Eğitim Merkezi
Mesleki Eğitim Merkezi
Mesleki Eğitim Merkezi
Mesleki Eğitim Merkezi
Mihriban Emin Gürıel Ortaokulu
Nar Barbaros İlkokulu
Nar Fikret Aktekin Ortaokulu
Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Nevşehir 2000 Evler Anadolu Lisesi
Nevşehir 2000 Ev1erAnadolu Lisesi
Nevşehir Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Nevşehir Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Nevşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi
Nevşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi
Nevşehir Anadolu Imam Hatip Lisesi
Nevşehir Anadolu Lisesi
Nevşehir Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi
Nevşehir Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi
Nevşehir Cumhuriyet ılkokulu
Nevşehir Cumhuriyet Ortaokulu
Nevşehir H,Avni İncekara Fen Lisesi
Nevşehir Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam
Nevşehir Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam
Nevşehir Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam
Nevşehir Lisesi
Nevşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Nevşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Nevşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
~~
i'\ ~..::;""
't:/
S.NO
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
'"
~~.~~:
ji
~•.'?:;~
~J'.q<İMı!K,
12071568426
56365370432
64198236986
27209561934
34547099708
22715499818
21461537324
49855359154
49408606704
18164648648
31529205096
68863148970
54511205508
49165376674
61996189650
46975690174
18875093720
50278441326
29633268380
31231981288
53821243446
'y,'
J
""r·
,,,%
\,
I'ly
-
ı.:
..
,BMNSl'
/
.,
. '" "i'"':
I"N. ' ~ADJSOYAbI'c'!!1;'
KENANYüMÜN
Makine Tek/Makine
TANER ILLE EZ
Konaklama ve Seyahat Hizmetleri
").'Ut'::','
'l;)
~'
GÖREVLENDİRİDD
•
,
'::",',':_. .
.,."
r
'
.
t>.
KADROSUNUN'B(fLUNDlJt;U
''''''?:'
JÜ;$
-:
,. '
_,'.
'.
,
\ZE OKQLO
.KADRO uNvANı
Öğretmen
Müdür Yardımcısı
MERKEZ
Nevşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Öğretmen
Müdür Yardımcısı
MERKEZ
Nevşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Öğretmen
Müdür Yardımcısı
MERKEZ
Nevşehir Özel Eğitim ış Uygulama Merkezi (Okulu)
• Tarih
Sınıf Öğretmerıliği
Öğretmen
Müdür '(ardımcısı
MERKEZ
Öğretmen
Müdür
Yardımcısı
MERKEZ
Nevşehir TOKl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Özyayla İlkokulu
FEHMİ VURAL
Sınıf Öğretrnenliği
Öğretmen
Müdür Yardımcısı
MERKEZ
Rauf Nail Akman İlkokulu
NıYAZİ ÖNEREN
Sınıf Öğretmenfiği
Öğretmen
Müdür
Yardımcısı
MERKEZ
Rauf Nail.Akrnarı İlkokulu
MUSTAFA MAZAK
Beden Eğitimi
Öğretmen
Müdür Yardımcısı
MERKEZ
Toki 125.YıIOrtaokulu
SALIHATEŞ
KERİMYAGCI
KOREL YILMAZ
<tjıı
'C,!;
ve Kalıp
. Din Kült. ve AhL.BiL.
LL
.,.'
•
,..
"'.;--1"
;:
.v:
~_~
l?- "
- ......
,'"i';'
__
o,
MESUT KUZUGÜDEN
Sınıf Öğretrnenliği
Öğretmen
Müdür Yardımcısı
MERKEZ
Yeniçeşme İlkokulu
ÖZDEMiRHAN KARACA
SınıfÖğretmenliği
Öğretmen
Müdür Yardımcısı
MERKEZ
Yerıiçeşme ılkokulu
MUSTAFA FiDAN
Beden Eğitimi
Öğretmen
Müdür Yardımcısı
ÜRGÜP
Başdere Ortaokulu
YÜKSEL YEŞİL YURT
Türk Dili ve Edebiyatı
Öğretmen
Müdür Yardımcısı
Çok Programlı Anadolu Lisesi
CEMAL HACIMUSALAR
Sınıf Öğretmenliği
Öğretmen
Müdür Yardımcısı
ÜRGÜP
ÜRGÜP
ZAFERBAŞER
Türk Dili ve Edebiyatı
Öğretmen
Müdür Yardımcısı
ÜRGÜP
Hayri ~hmet
ALİALPER
Sınıf Öğretmeni iği
Öğretmen
Müdür Yardımcısı
ÜRGÜP
Mehmet Dinler İlkokulu
Ortahisar Fatih Ortaokulu
,
Hacı Ahmet Toksöz İlkokulu
Ürgüplü Anadolu Lisesi
MUSTAFAAKOL
İlköğretim Matematik
Öğretmen
Müdür Yardımcısı
ÜRGÜP
MEHMET üNVER
Sıruf Öğretrnenliği
Öğretmen
Müdür Yardımcısı
ÜRGÜP
Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu
MEHMET ALİ SUNGUR
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
Öğretmen
Müdür Yardımcısı
ÜRGÜP
Türkan Diker İlkokulu
ALİ OSMAN DENiZLI
Din
Öğretmen
Müdür Yardımcısı
ÜRGÜP
Ürgüp Halk Eğitim Merkezi
BEKIR SEYHAN
Sınıf Öğretmerıliği
Öğretmen
Müdür Yardımcısı
ÜRGÜP
Ürgüp Halk Eğitim Merkezi
KAGANÇELiK
Yiyecek İçecek Hizmetleri
Öğretmen
Müdür Yardımcısı
ÜRGÜP
Ürgüp Özdemir Baykal Turizm Eğitim
xuıı
Öğr.
ve AhL.BiL.
n:~
,
.
-
Download

İlgili bilgi ve belgelere ulaşmak için TIKLAYINIZ