T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
Sayı : 90896986-010.07.01-8691
Konu : Dayanak Belgeleri
27/01/2014
İlgi : a) 30/01/2013 tarih ve 10087 sayılı ( 2003/04 ) genelgemiz,
b) 30/01/2003 tarih ve 10088 sayılı ( 2003/05 ) genelgemiz,
c) 08/12/2005 tarih ve 11337 sayılı ( 2005/26 ) genelgemiz,
ç) 03/11/2006 tarih ve 11706 sayılı ( 2006/16 ) genelgemiz,
d) 04/03/2010 tarih ve 63 sayılı ( 2010/02 ) genelgemiz.
Yeni arşiv binamız hizmete açıldıktan sonra Arşiv Daire Başkanlığımızca yürütülen hizmetlerle
ilgili zaman zaman çıkarılan genelgeler gözden geçirilmiş olup ,benzer ya da uygulama imkanı
kalmamış olanlar yeniden değerlendirmeye tabi tutulmuştur.
Bu itibarla;
1­Genel Müdürlüğümüzce verilen talimat doğrultusunda yenilemeye alınan hanelerin yeni
hanelerinden çıkartılacak nüfus kayıtlarının, eski aile kütüklerine şerh verilmek üzere Arşiv Daire
Başkanlığımıza gönderilecektir.
2­Eski Aile Kütüklerinden nüfus kayıt örneği talep edilmesi halinde mutlaka idari birimin eski ve
yeni adının birlikte yazılması bunun mümkün olmaması halinde en azından bir tanesinin yazılması
ayrıca hane ve cilt numaraları da belirtilecektir.
3­Devir teslim listeleri öncelikle incelenecek ve Arşiv Daire Başkanlığımıza teslimi
gerçekleşmediği anlaşılan bir belge yada kayıt talep edilmeyecektir.
4­Maddi hataların düzeltilmesinde, öncelikle mahallinde bulunan dayanak belgelerinden
yararlanılacak. Bu çalışma yapıldıktan sonra gerek görülmesi halinde merkezde muhafaza edilen
vukuat defterleri ve eski kütüklerdeki kayıtlara başvurulacaktır.
5­MERNİS güncelleme formlarının ( VGF 99­A ) birer nüshasının Arşiv Daire Başkanlığımıza
gönderilmesine devam edilecektir.
6­Arşiv Daire Başkanlığımızda muhafaza edilmek üzere, her yıl sonu itibariyle gönderilmekte
olan dayanak belgeleri aşağıdaki gruplandırmaya göre doldurulan ekteki " Form " ile birlikte
gönderilmesine devam edilecektir.
01­27 dahil plakalı iller ; Ocak­Şubat aylarında,
28­50 dahil plakalı iller ; Mart ayında,
51­81 dahil plakalı iller ;Nisan ayında Arşiv Daire Başkanlığımıza göndereceklerdir.
7­Özel Kütük Dayanak Belgeleri 500 adeti geçmeyecek şekilde klasörlere takılacaklar ve
klasörün sırt kısmındaki etikete il ve ilçe adları, ilçe kod numarası, olay türü, ait olduğu yıl ile
başlangıç ve bitiş numaraları mutlaka yazılacaktır.
8­Arşiv Daire Başkanlığımıza gönderilen Dayanak Belgelerinin dökümünü gösterir “Teslimat
listesi” dayanak belgeleri adetlerinin doğru yapılabilmesi için mutlaka gönderilecektir.
9­Gönderilecek olan Dayanak Belgelerine ait Teslimat listesinin bir nüshası ait olduğu kolinin
içerisinde diğer nüshası da e­icisleri ortamından Arşiv Daire Başkanlığımıza gönderilmesi ve bu
yazının içerisinde de kaç koli gönderildiğinin belirtilmesi, karışıklığa sebebiyet verilmemesi için
de başka kolilerle birlikte gönderilmeyecektir.
*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için https://www.e­icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama adresine
girerek (0IvYqi-qYfDmV-a+LUSH-oPb9KZ-4RJQAd+B) kodunu yazınız.
Çamlıca Mh. 408. Cd. No:136 Pk:06200 Yenimahalle / Ankara Ayrıntılı bilgi için irtibat: T. PİŞKİN
Telefon: 0312 591 25 30
Faks: 0312 397 71 08
e­posta: Elektronik Ağ: www.icisleri.gov.tr
10­Özel Kütük Numaralarında herhangi bir sebeple atlama olmuşsa atlanılan numaralar
teslimat listesinde mutlaka belirtilecektir.
11­İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürleri İlçeler itibari ile ihtiyaç duyulabilecek makinalı klasör
miktarlarını tespit ederek bu ihtiyacı yıl içerisinde Genel Müdürlüğümüzden mutlaka
karşılayacaklardır. 12­ G ü n s o n u l i s t e l e r i m a h a l l i n d e m u h a f a z a e d i l e c e ğ i n d e n d o l a y ı m e r k e z e
gönderilmeyecektir. 13­1974 yılı öncesine ait dayanak belgeleri ile nüfus müdürlüklerince halen yürütülmekte olan
elden geçirme ve düzenleme çalışmalarına devam edilecek ve ikinci bir emre kadar mahallinde
bekletilecektir.
Bu nedenle; ilgi ( a, b, c, ç ve d ) de kayıtlı genelgeler yürürlükten kaldırılmıştır.
Konunun personele duyurulması hususunda,
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Dr. Ahmet SARICAN
Bakan a.
Genel Müdür EK :
1­ Form ( 1 adet )
DAĞITIM :
81 İl Valiliği
*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için https://www.e­icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama adresine
girerek (0IvYqi-qYfDmV-a+LUSH-oPb9KZ-4RJQAd+B) kodunu yazınız.
Çamlıca Mh. 408. Cd. No:136 Pk:06200 Yenimahalle / Ankara Ayrıntılı bilgi için irtibat: T. PİŞKİN
Telefon: 0312 591 25 30
Faks: 0312 397 71 08
e­posta: Elektronik Ağ: www.icisleri.gov.tr
Download

Dayanak Belgeleri (27.01.2014