SOSYAL GÜVENLİK SAĞLIK YARDIMINDAN YARARLANAMAYAN
GERÇEK KİŞİLERE SUNULAN SAĞLIK HİZMET BEDELLERİNİN TERKİNİ
YAPILIR MI?
Konu ile ilgili olarak, 15 Nisan 2015 tarihli ve 29327 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan 6639 numaralı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanunun 2. maddesi ile 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık
Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek
Döner Sermaye Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 8 –Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarınca; sağlık hizmeti verildiği
dönemde herhangi bir nedenle ilgili mevzuatı kapsamında sosyal güvenlik sağlık
yardımından yararlanamayan gerçek kişilere sunulan sağlık hizmet bedellerinden
31/12/2014 tarihine kadar tahsil edilememiş alacak tutarlarının %50’sinin bu maddenin
yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde ilgililerce defaten veya taksitle ödenmesi hâlinde, geri
kalan kısmı ferîleriyle birlikte terkin edilir. Şu kadar ki, alacak tutarı 1.000 Türk lirası ve
altında ise resen terkin edilir; alacak tutarının yarısının 1.000 Türk lirasının altında olması
hâlinde 1.000 Türk lirası terkin edilerek bakiye kısım tahsil edilir.”
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı
Finansal Analiz Daire Başkanlığı
[email protected]
Download

Aç - Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu