T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
Sayı :
45516914-110.01.16.03-[457-3] 1456
Konu :
Giyecek Yardımı Yönetmeliğinin Uygulanması.
10/02/2015
.....................BAKANLIĞINA
.....................MÜSTEŞARLIĞINA
.....................REKTÖRLÜĞÜNE
.....................GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
..................VALİLİĞİNE
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 211 inci maddesi uyarınca 14/9/1991 tarihli
ve 91/2268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Memurlara Yapılacak
Giyecek Yardımı Yönetmeliğinin 11 inci maddesinde, kurum ve kuruluşların verecekleri
giyim eşyalarını Maliye Bakanlığınca belirlenecek standart fiyatları gözönünde bulundurmak
suretiyle ihale mevzuatına göre karşılayacakları belirtilmiştir.
Diğer taraftan, Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde 7/5/2010
tarihli ve 2010/508 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yapılan değişiklikle bazı personele
yapılacak giyecek yardımının nakdi olarak ödenmesi öngörülmüş bulunmaktadır.
Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde yer alan düzenlemelere
ilişkin olarak farklı uygulamaların önlenmesi, uygulama birliğinin sağlanması ve oluşabilecek
tereddütlerin giderilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.
1) Yönetmeliğe ekli I ve II sayılı cetvellerdeki giyim eşyaları esas alınarak hazırlanan
“Memurlara Verilecek Giyecek Eşyalarının Azami Birim Fiyat Listesi” Ek:1 de yer
almaktadır. Kurum ve kuruluşlar, ayni olarak verecekleri giyim eşyalarında belirlenmiş olan
bu fiyatları aşmayacak şekilde ihale mevzuatına göre işlem yapacaklardır.
2) Yönetmeliğe ekli I sayılı cetvelin 17, 18, 19 ve 20 nci sıraları ile II sayılı cetvelin
Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfına ait bölümünün 3 üncü sırasında
sayılan personele yapılacak giyecek yardımları ayni olarak yapılmaya devam edilecek, diğer
personele verilmesi öngörülen giyecek yardımlarının bedeli ise nakden ödenecektir.
3) Yönetmeliğe ekli I ve II sayılı cetvellerdeki giyim eşyaları esas alınarak hazırlanan
“Nakden Yapılacak Giyim Yardımına İlişkin Fiyat Listesi ” Ek:2 de yer almaktadır. Nakdi
olarak yapılacak giyim yardımının ödenmesinde bu fiyatlar esas alınacaktır.
ÖRNEK 1- Yönetmeliğe ekli I sayılı cetvelde, kadro unvanı şoför olan personele
verilecek giyim eşyası; takım elbise, tulum, ayakkabı, yağmurluk, atkı ve eldiven olarak
belirlenmiştir. Kullanma süreleri ise yağmurluk için iki, atkı için üç ve diğer giyim eşyaları
için bir yıldır. Buna göre ilgili personele Ek:2 de belirlenmiş olan;
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ayrıntılı bilgi için irtibat :Z.GÜRBÜZ
Elektronik Ağ: www.maliye.gov.tr
Telefon: 0312 415 1811 e-posta: [email protected]
Takım elbise
141,16 TL
Tulum
27,11 TL
Ayakkabı
39,85 TL
Yağmurluk
30,67 TL
Atkı
5,40 TL
Eldiven
3,46 TL
Toplam
247,65 TL
tutarında ödeme yapılacaktır. İlgili personele daha önceki yıllarda verilmiş olan ve henüz
kullanma süresi dolmamış giyim eşyalarının bedeli, kullanma süreleri dolduktan sonra
ödenecektir.
ÖRNEK 2- Yönetmeliğe ekli II sayılı cetvelde, Yardımcı Hizmetler Sınıfında bulunan
personele verilecek giyim eşyası takım elbise ve ayakkabı olarak belirlenmiştir. Buna göre
ilgili personele Ek:2 de belirlenmiş olan;
Takım elbise
141,16 TL
Ayakkabı
39,85 TL
Toplam
181,01 TL
tutarında ödeme yapılacaktır.
4) Ayni olarak yapılacak giyecek yardımına ilişkin giderler, idare bütçelerinin ilgisine
göre “03.2.5.01- Giyecek Alımları” ya da “03.2.5.90- Diğer Giyim ve Kuşam Alımları”
ekonomik kodlarına, nakdi olarak yapılacak giyecek yardımları ise “01.1.4.01- Sosyal
Haklar” ekonomik koduna gider kaydedilmek suretiyle ödenecektir.
5) Nakdi olarak yapılacak ödemelerden gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi
yapıldıktan sonra geri kalan tutar ilgili personele ödenecektir.
6) Yönetmeliğin 9 uncu maddesi uyarınca kurumlar tarafından, giyim eşyalarının
verilmesinde Yönetmeliğe ekli cetveller esas alınarak personelin kadro unvanı, sınıfı, sayısı
ve hizmet yerlerine göre bir örneği Ek:3 de yer alan dağıtım listesi düzenlenecektir. Bu listeler
ayni ve nakdi olarak yapılan giyecek yardımları için ayrı ayrı düzenlenecektir. Listeler ilgili
kurumlar tarafından muhafaza edilecek ve yetkililerin talebi üzerine bunlara ibraz edilecektir.
Bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim.
Mehmet ŞİMŞEK
Maliye Bakanı
EK :
1-Fiyat Listesi (2 Adet)
2-Dağıtım Listesi
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ayrıntılı bilgi için irtibat :Z.GÜRBÜZ
Elektronik Ağ: www.maliye.gov.tr
Telefon: 0312 415 1811 e-posta: [email protected]
(EK:1)
MEMURLARA VERİLECEK GİYECEK EŞYALARININ
AZAMİ BİRİM FİYAT LİSTESİ
CİNSİ
Sıra No
1
2
3
4
5
6
2015 Yılı KDV
Hariç Birim
Fiyatlar (TL)
130,70
(EK:2)
NAKDEN YAPILACAK GİYİM YARDIMINA İLİŞKİN
FİYAT LİSTESİ
CİNSİ
Sıra No
2015 Yılı Birim
Fiyatlar (TL)
1
Takım Elbise
141,16
Tayyör
95,30
2
Tayyör
102,92
Yazlık Takım Elbise
129,60
3
Yazlık Takım Elbise
139,97
Pantolon- Etek
27,70
4
Pantolon- Etek
29,92
Gömlek-Bluz-Yelek-Tişört
17,90
5
Gömlek-Bluz-Yelek-Tişört
19,33
Kravat-Papyon
5,00
6
Kravat-Papyon
Takım Elbise
5,40
7
Palto-Manto
130,70
7
Palto-Manto
141,16
8
Pardesü-Gocuk
64,50
8
Pardesü-Gocuk
69,66
Yağmurluk (Muşamba)
28,40
9
Yağmurluk (Muşamba)
30,67
10
Meşin Ceket-Deri Ceket
117,40
10
Meşin Ceket-Deri Ceket
126,79
11
Parka-Mont-Montgomer
58,00
11
Parka-Mont-Montgomer
62,64
Kaput
35,60
12
Kaput
38,45
Erkek Ayakkabısı
36,90
13
Erkek Ayakkabısı
39,85
Kadın Ayakkabısı
36,90
14
Kadın Ayakkabısı
39,85
İş Ayakkabısı
25,70
15
İş Ayakkabısı
27,76
Bot-Fotin
36,90
16
Bot-Fotin
39,85
Lastik Çizme
13,40
17
Lastik Çizme
14,47
Çorap
2,50
18
Çorap
2,70
Eldiven (Yün)
3,20
19
Eldiven (Yün)
3,46
20
Eldiven (Deri)
9,70
20
Eldiven (Deri)
10,48
21
Atkı-Kaşkol
5,00
21
Atkı-Kaşkol
5,40
22
Kazak
20,20
22
Kazak
21,82
23
Sarık veya başörtüsü
10,00
23
Sarık veya Başörtüsü
10,80
Cüppe
29,90
24
Cüppe
32,29
Şapka-Başlık-Kep
9,80
25
Şapka-Başlık-Kep
10,58
İş Gömleği
13,20
26
İş Gömleği
14,26
İş Önlüğü
13,20
27
İş Önlüğü
14,26
Ebe önlüğü
13,20
28
Ebe önlüğü
14,26
İş Elbisesi
36,90
29
İş Elbisesi
39,85
Tulum
25,10
30
Tulum
27,11
Hemşire-Ebe Forması
28,40
31
Hemşire-Ebe Forması
30,67
Laboratuvar Kıyafeti
20,60
32
Laboratuvar Kıyafeti
22,25
Ameliyathane Kıyafeti
20,60
33
Ameliyathane Kıyafeti
22,25
Bel Kemeri-Palaska
Baret
11,00
34
35
Bel Kemeri-Palaska
Baret
11,88
9
12
13
14
15
16
17
18
19
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
25,00
27,00
EK:3
MEMURLARA VERİLECEK GİYECEK EŞYALARINA
İLİŞKİN DAĞITIM LİSTESİ
GİYECEK YARDIMINDAN YARARLANACAK
VERİLECEK GİYİM EŞYASININ CİNSİ
OLAN PERSONELİN
Kadro
Ünvanı
Hizmet
Sınıfı
Sayısı*
Hizmet
Yeri**
Takım
Elbise
Tayyör
Yazlık
Takım
Elbise
Pantolon
Etek
Gömlek
Bluz
Yelek
Kravat
Papyon
Palto
Manto
Pardesü
Gocuk
Yağmurluk
(Muşamba)
Meşin
Ceket
Deri Ceket
Parka
Mont
Montgomer
GENEL TOPLAM
NOT: * Giyecek yardımından yararlanacak olan personelin sayısı sütununa aynı unvanlı ve aynı hizmet yerinde çalışan toplam personel sayısı yazılacaktır.
** Hizmet yeri sütununa giyecek yardımı yönetmeliğinde belirtilen ve giyecek yardımından yararlanacak olan personelin
çalıştıkları yerler (açıkta, kapalı yerde, gezici, fabrikada, atölyede, maden işletmesinde, telekomüniskasyon tesisinde
radyolink istasyonunda, ameliyathanede,laboratuvarda......) yazılacaktır.
Kaput
Erkek
Kadın
İş
Bot
Ayakkabısı Ayakkabısı Ayakkabısı Fotin
Lastik
Çizme
Çorap
Eldiven
(Yün)
Eldiven
(Deri)
Atkı
Kaşkol
Kazak
Sarık
Cüppe
Şapka
Başlık
Kep
İş
Gömleği
İş
Önlüğü
Ebe
Önlüğü
Tulum
İş
Elbisesi
Hemşire
Ebe
Forması
Laboratuvar
Kıyafeti
Ameliyat
Kıyafeti
Bel
Kemeri
Download

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü