T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
09.02.15* 1402
…………BAKANLIĞINA
…………BAŞKANLIĞINA
…………MÜSTEŞARLIĞINA
…………REKTÖRLÜĞÜNE
…………GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
Bilindiği üzere, 11/09/2014 tarihli ve 29116 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6552
sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması
ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunun 10 ve 11 inci maddeleri
11 Ocak 2015 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Yürürlüğe giren söz konusu 10 uncu madde
ile 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının
(e) bendi değiştirilmiş, 11 inci madde ile de 4734 sayılı Kanuna Ek 8 inci madde eklenmiştir.
Buna göre; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e)
bendi kapsamında personel çalıştırılmasına dayalı işlere ilişkin hizmetler için ihaleye
çıkılabilecektir.
Bu kapsamda personel çalıştırılmasına dayalı hizmetler (danışmanlık hizmet alımları
hariç) için ihaleye çıkılmadan önce 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve
Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan idareler ile bunlara bağlı
döner sermayeli kuruluşların, Maliye Bakanlığından uygun görüş alması zorunlu hale
getirilmiştir.
İdarelerin, 6552 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 11 Ocak 2015 tarihinden itibaren
altı ay içerisinde, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları için bir önceki yılda
çalıştırılan toplam personel sayısını aşmamak kaydıyla Bakanlığımızdan ayrıca bir uygun
görüş almaksızın ihalelere çıkmaları uygun görülmüştür.
Bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim.
Mehmet ŞİMŞEK
Maliye Bakanı
Download

Document