Geçici Koruma Yönetmeliği kapsamında geçici koruma sağlanan ve
tedavi giderleri AFAD tarafından ödenecek uluslararası hastaların birinci
basamak sağlık kuruluşlarından sevki olmadan Kurumumuza bağlı ikinci
ve üçüncü basamak sağlık tesislerine müracaat edebilirler mi?
Konuya ilişkin Bakanlığımız Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Başbakanlık
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın görüşmeleri devam etmekte olup sevk sürecinin
uygulanması
hususuna
yönelik
taraflarca
alınan
karar/görüş
sağlık
tesislerimize
duyurulacaktır.
AFAD’ın 2014/4 numaralı Geçici Koruma Altındaki Yabancılara İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesi konulu
genelgesinin ‘Sağlık Hizmetleri’ başlıklı IV. Bölümü, 9’uncu paragrafı:
“Geçici koruma altındaki yabancıların sağlık hizmetlerinden yararlanmaları için öncelikle birinci
basamak sağlık hizmeti vermekte olan bir sağlık kuruluşuna başvurmaları esastır. Birin ci basamak sağlık
kuruluşunca gerekli görülmesi halinde geçici koruma altındaki yabancı sevk zincirine uygun olarak ikinci ve
üçüncü basamak sağlık kuruluşuna yönlendirilir. Birinci basamak sağlık kuruluşuna başvurulmadan ikinci ve
üçüncü basamak sağlık kuruluşuna doğrudan başvurulamaz.”
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı
Finansal Analiz Daire Başkanlığı
[email protected]
Download

Aç - Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu