Biyometrik Kimlik Doğrulama İşlemi Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı
Sağlık Tesislerinde Uygulanmakta mıdır?
Konu ile ilgili Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün Görüşü:
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından revize edilen Sağlık Uygulama Tebliğinde;
"1.6.1 - Biyometrik kimlik doğrulama işlemi;
(1) Kimlik doğrulamada kullanılacak olan biyometrik sistem ve uygulamaya geçilecek
sağlık hizmeti sunucuları, uygulama tarihi ile uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Kurum
tarafından belirlenir." hükmü yer almaktadır.
Anılan hüküm doğrultusunda, Kurumca (SGKB) biyometrik kimlik doğrulama işlemi ile
ilgili olarak yapılan duyurular da, Bakanlığımıza bağlı sağlık hizmet sunucuları yer
almamakta olup yapılan duyurular özel sağlık hizmeti sunucularına yöneliktir.
şeklindedir.
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı
Finansal Analiz Daire Başkanlığı
[email protected]
Download

Aç - Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu