Kurum’a bağlı sağlık tesislerince; Özel Sağlık Kuruluşlarının Kamu Sağlık
Tesislerinden Hizmet Alımına İlişkin Yönerge kapsamında, hekim muayene ve
konsültasyon hizmetlerine yönelik sözleşme düzenlenebilir mi?
Mezkûr Yönerge ekinde, Özel Sağlık Kuruluşlarının Kamu Sağlık Tesislerinden
Alabileceği Hizmetler (Ek-1) belirtilmiş olup Ek-1’de hekim muayene ve konsültasyon
hizmetleri yer almamaktadır.
Diğer taraftan Yönerge’nin “Kamu Sağlık Tesislerinden Talep Edilebilecek Hizmetler”
başlıklı 5’inci maddesinin 2’nci fıkrası şöyledir: “(2) Ek-1’de belirtilen hizmetler dışında bir
talep söz konusu olduğunda, Genel Sekreterlikçe talep değerlendirilir, uygun görülür ise
talebin hizmet sunumu kapsamına alınıp alınmayacağı Kurum görüşüne sunulur.” Bu fıkra
hükmü doğrultusunda, EK-1’de yer almayan bir talebin bulunması halinde; Yönerge’nin
6’ncı maddesi çerçevesinde Genel Sekreterlikçe teşkil edilen “Birlik Özel Sağlık
Kuruluşlarına Hizmet Satışı Değerlendirme Komisyonu” tarafından talep değerlendirilir.
Hekim muayene ve konsültasyon vb. hizmetlerin yönerge kapsamında değerlendirilip
değerlendirilemeyeceğine yönelik Kurum görüşü sorulması öncesinde sağlık tesisi ve
genel sekreterlik sürecinin tüketilmesi ve Birlik Özel Sağlık Kuruluşlarına Hizmet Satışı
Değerlendirme Komisyonu tarafından talebin uygun görülmesi halinde Kurum görüşüne
sunulması gerekmektedir.
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı
Finansal Analiz Daire Başkanlığı
[email protected]
Download

Aç - Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu