ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI VE BANKA SANDIĞI
VAKFI MENSUPLARI FİYAT TARİFESİ
Özel sağlık sigortalıları, 506 sayılı Kanun’un geçici 20’inci maddesi
kapsamındaki bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları, sanayi
odaları, borsalar ve bunların teşkil ettikleri birlikler personeli için kurulmuş
bulunan sandıkların iştirakçileri aylık veya gelir bağlanmış olanlar ile bunların
hak
sahiplerine
sunulacak
sağlık
hizmetlerinin
ücretlendirilmesinde
uygulanacak fiyatlandırma prensipleri belirlenmiştir.
SUT eki listelerinde yer alan işlemler için ödemeye esas puanlar için katsayı
1,12 (SUT’ta 0,593) belirlenmiş olup işlem puanı ile bu katsayının çarpımı
sonucu elde edilecek tutar işlem bedeli olarak faturalandırılmaktadır.
506 sayılı Kanun’un geçici 20’inci maddesi kapsamında bulunan;
 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Memur ve Müstahdemleri Yardım ve
Emekli Vakfı,
 T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve T. Halk Bankası A.Ş. Mensupları Emekli ve
Yardım Sandığı Vakfı,
 Türkiye Halk Bankası A.Ş. Emekli Sandığı Vakfı ile Kurumumuz
arasında protokol imzalanmıştır.
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı
Finansal Analiz Daire Başkanlığı
[email protected]
Download

Aç - Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu