Fizik Tedavi İşlemlerinin Faturalandırılmasında Medula Sistemi Uyarı
Veriyor, Ne Yapmalıyım?
Şanlıurfa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinin 701.660 Günlük Yaşam
Aktiviteleri Testi’nin faturalandırılmasında yaşadığı sorunlara istinaden Sağlık Hizmetleri
Genel Müdürlüğünün 17.02.2014 tarihli ve 2014.5363.7123 sayılı yazısı ekinde yer alan
Sosyal Güvenlik Kurumunun görüşü aşağıda verildiği şekildedir. Şanlıurfa İli Kamu
Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinin 18/12/2013 tarihli ve 18849 sayılı yazısında; 2013
yılı Sağlık Uygulama Tebliğinin Ek-2/B tablosu 2971 sıra numarasında yer alan 7.5.
Maddesi Fizik Tedavi Rehabilitasyon başlığının açıklaması olarak "bu başlık altındaki
işlemler aksi belirtilmedikçe yalnızca Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzman hekimlerince
uygulandığında faturalandırılır” ibaresine istinaden “701.660 Günlük Yaşam Aktiviteleri
Testi” işleminin fizik tedavi hastalarına girildiğinde MEDULA sisteminden “1106-701.660
SUT kodlu işlem fiziksel tıp ve rehabilitasyon branşı altında yapılmaz” uyarısının alındığı,
ilgili işlemin SUT açıklaması incelendiğinde de "Nöroloji, Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji,
Geriatri uzman hekimlerince uygulandığında faturalandırılır.” ibaresinin yer aldığı, bu
kapsamda fizik tedavi ve rehabilitasyon başlığı altındaki tüm işlemler girildiğinde hiçbir
ödeme yapılamadığı, faturalandırılırken MEDULA sisteminin hata vermesinden bahisle
konu hakkında bilgi talep edilmektedir.
Konuya ilişkin olarak MEDULA-hastane sisteminde gerekli düzenleme yapılmış olup,
sorunun devam etmesi halinde [email protected] adresine xml dosyasının
gönderilmesi gerekmektedir.
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı
Finansal Analiz Daire Başkanlığı
[email protected]
Download

Aç - Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu