CMYK
GODINA X l SREMSKA MITROVICA, 15. SEPTEMBAR 2010. l BROJ 456 l CENA
Telefon
623-860
30 DINARA
AN
EST
IZV G L E D
PO
Pi{e: Vladimir ]osi}
Z
ahvalan sam svima koji su nam pomogli
da 34 porodice dobiju kqu~eve stana,
rekao je mitrova~ki gradona~elnik
Branislav Nedimovi} na ceremoniji otvarawa objekta „socijalnog stanovawa u za{ti}enim uslovima“ za izbeglice, interno
raseqena i socijalno ugro`ena lica, koja je
odr`ana u utorak 14. septembra u Nasequ Marko Peri~in Kamewar u
Sremskoj Mitrovici. Uru~ewu kqu~eva stana novim stanarima prisustvovali su, pored mitrova~kog gradona~elnika i ministar za rad i socijalna pitawa Rasim Qaji}, zamenik {efa Delegacije Evropske unije u
Republici Srbiji Adriano Martins, zamenik komesara Komesarijata za
izbeglice Svetlana Velimirovi} i {ef misije Me|unarodne organizacije za migracije Gregoar Gudstajn.
POLITI^KA UPOTREBA
MOSTA KOD SREMSKE RA^E
Strana 2.
Most koji
spaja qude
i razdvaja
politi~are
SVE O SREMSKOM
SPORTU STRANE 14-17.
Sremska Mitrovica ♦ Promenada 13 ♦ Centrala: 022 625 555 ♦ E-mail: hidrosrem ptt.rs
ako pi{u dnevne novine, jedan deo Srbije je u{ao u komunizam. Ako je neko zaboravio, osnovno na~elo komunizma je da
svako radi prema mogu}nostima, a dobija prema potrebama.
Zbog tog na~ela komunizam je i propao, ~ak i teorijski, jer u praksi se pokazalo da su potrebe uvek ve}e od mogu}nosti. Elem, u
vrawskoj elektrodistribuciji, a ona je deo dr`avnog aparata, desio se upravo komunizam, jer je struju svako tro{io prema potrebama, a pla}ao je prema mogu}nostima, odnosno, nije je pla}ao uop{te.
Sve bi to bilo potpuno u skladu sa komunisti~kim na~elima kad
ne bi bili u pitawu ugledne javne li~nosti i najbogatiji qudi juga
Srbije, politi~ari, direktori, vlasnici privatnih preduze}a,
doktori, advokati, koji verovatno imaju ~ime da plate potro{enu
struju, ama ne}e. A ti dugovi uop{te nisu naivni. Ne radi se tu o
hiqadama dinara nego o stotinama hiqada. Najve}i dug ima jedan
direktor javnog preduze}a iz Vrawa, vi{e od 700.000 dinara. Odmah za wim ide lokalni lider politi~ke partije ~iji dug iznosi
600.000 dinara i predsednik jedne op{tine P~iwskog okruga sa
540.000 dinara.
Kad se malo prera~una, ispada da doti~ni struju nisu pla}ali
vi{e od deset godina, uz pretpostavku da su se grejali na struju,
jer druga~ije nije ni moglo biti, po{to je wima taj vid grejawa najjeftiniji. Takore}i xabe.
I {ta je tu ~udno? Ni{ta, po{to svi znamo da u Srbiji, naro~ito
u onom delu ju`no od Save i Dunava, niko ni{ta ne pla}a. Taj deo
srbijanske inteligencije izborio se za svoj oblik komunizma u kome tro{e koliko im voqa, a pla}aju isto toliko. Po{to u ekonomiji postoji jedno zlatno pravilo da nema besplatnog ru~ka, tako ni
ta struja nije besplatna. Wu je neko ve} platio. Platili smo je mi,
mi koji `ivimo severno od Save i Dunava, mi koji smo nau~ili da
pla}amo ono {to potro{imo, a to smo nau~ili od na{ih predaka
koji su jedno vreme `iveli u ure|enoj dr`avi koja se zvala Austrougarska monarhija. Zahvaquju}i tome Vojvo|ani su uvek bili najurednije plati{e, ne samo struje, ve} i svih ostalih dr`avnih nameta, od poreza do te-ve pretplate.
o`da ba{ u tom grmu le`i zec koji ne dozvoqava Vojvodini
su{tinsku autonomiju, sa izvornim prihodima i imovinom.
Jer, {ta }e onda Srbiji ostati? Tradicija u obliku @ikine
{arenice, folklor i stare vodenice, prebranac i frule. Sve je to
lepo, mislim ta tradicija i ~uvawe identiteta, ama u tu tradiciju spada ba{ i to o ~emu pi{u novine, to da ~elni qudi u jednom
gradu deset godina ne pla}aju struju. Taj mentalitet izigravawa
zakona, nepo{tovawa dr`ave u svakom wenom obliku, `iv je i danas kao i pre dvesta godina, kad je ta dr`ava bila oli~ena u nekom turskom agi. Pa kako su se onda dovijali da podvale Tur~inu,
tako i danas nastavqaju tu tradiciju da podvale kad god i kome god
mogu, naro~ito dr`avi. I neguju tu tradiciju uz gibanicu i opanke
{iqkane.
A dr`ava je sve samo ne folklor. Dr`ava je pre svega ubirawe
poreza, naplata javnih prihoda u koje u {irem smislu spada i struja, voda, komunalije, bar dok su ta komunalna preduze}a javna. Kakva je to dr`ava koja nije u stawu da ubira svoj prihod na svojoj teritoriji? To ve} vidimo na primeru Kosova na ~ijoj teritoriji, {to
bi rekao Vuk Dra{kovi} ova dr`ava ni kerove ne mo`e da pelcuje. Da li je Vrawe isto {to i Kosovo, ili se Vrawe izborilo za komunizam, ne znam. To treba pitati Borisa Tadi}a, po{to wega za
sve pitaju. Jasno mi je samo da Boris Tadi} i politi~ka klika oko
wega sasvim dobro razume u kom delu Srbije `ive najlojalniji gra|ani, oni koji svoje obaveze prema dr`avi najurednije izmiruju. Da
to nisu shvatili verovatno bi Vojvodini odavno dali autonomiju.
M
CMYK
A od gradona~elnika
kqu~evi stana
Snimio: Nikola Nik{i}
Tradicija lopu`awa
K
MOST KOJI SPAJA QUDE I
RAZDVAJA POLITI^ARE
Pla~i
mala,
pla~i
Pripremio: Vladimir ]osi}
J
o{ se nije ni osu{ila
farba na mostu kod
Sremske Ra~e, koji je
nedavno otvoren, a ve} se
na stranicama dnevnih listova po~elo politi~ki
pametovati na temu da li
je ovaj i ovakav most uop{te trebao, odnosno da li
je zaslu`io da bude prioritetan u odnosu na neke
druge stvari itd. Da podsetimo:
Predsednik Republike
Srbije Boris Tadi} i
predsednik Vlade Republike Srpske Milorad Dodik, u ponedeqak 6. septembra. otvorili su novi
most na Savi kod Sremske
Ra~e. Sve~anosti je prisustvovao i predsednik
Vlade AP Vojvodine dr Bojan Pajti}, ministar saobra}aja i veza u Vladi Republike Srpske Nedeqko
^ubrilovi} i veliki broj
zvanica i gra|ana iz okolnih op{tina iz Vojvodine,
Srbije i Republike Srpske.
MOST ZA QUDE: Novi
most kod Sremske Ra~e
spada u infrastrukturne
saobra}ajne objekte od izuzetnog zna~aja, ne samo za
`iteqe Sremske Mitrovice i Bijeqine, Srema i
Semberije, nego za ~itav
region.
Most kod Sremske Ra~e
izgra|en je pored starog
drumsko-`elezni~kog mosta. Wegovim pu{tawem u
saobra}aj odvoji}e se kolovoz od pruge. Svakodnevno, pre starog mosta
dnevno je prelazilo u proseku 1000 putni~kih i 300
teretnih vozila. Izgra|en
je sredstvima Fonda za kapitalna ulagawa Vlade
AP Vojvodine.
Prisutnima se tim povo-
dom obratio predsednik
Vlade Vojvodine dr Bojan
Pajti} i predsedniku Vlade Republike Srpske Miloradu Dodiku poklonio
maketu izgra|enog mosta:
- Pokrajinska vlada je
preko svog Fonda za kapitalna ulagawa investirala 675 miliona dinara u
ovaj most i sagradila ovu
saobra}ajnicu 400 metara
dugu i 11 metara {iroku,
koja po svojim karakteristikama odgovara najvi{im evropskim standardima. Ovaj most spaja}e
Srem sa Semberijom, Vojvodinu i Srbiju sa Republikom Srpskom i zbog toga je wegov privredni i infrastrukturni i nacionalni zna~aj - neprocewiv.
U wega nismo ulo`ili samo finansijska sredstva i
gra|evinski materijal, u
wega su ugra|eni i qubav i
BOJAN KOSTRE[:
Nismo u sukobu sa DS-om
Z
amenik predsednika
Lige socijaldemokrata Vojvodine i
republi~ki poslanik Bojan Kostre{ izjavio je da
kritike koje se ovih dana
iz te stranke upu}uju na
ra~un Vlade Vojvodine i
wenog premijera Bojana
Pajti}a nisu nagove{taj
razlaza koalicije u Banovini, ve} na~in na koji
Liga poku{ava da izvr{i
pritisak na koalicione
partnere radi re{avawa
„prioritetnih problema u
Pokrajini“. Naime, varnice izme|u demokrata i
liga{a ovih dana krenule
su nakon otvarawa mosta
izme|u Srbije i Bosne i
Hercegovine, u Sremskoj
Ra~i, ~iju izgradwa je finansirana iz pokrajinske
kase, zbog ~ega su liga{i
kritikovali pokrajinsku
vlast, optu`uju}i je da
novac izdvaja na skupe
darove dok infarstrukturni projekti u Vojvodini ~ekaju zbog nedostatka
sredstava. Kostre{ u intervjuu za „Dnevnik“ ka`e
da razli~ita gledi{ta
LSV-a i DS-a na pitawe
vojvo|anske autonomije
nisu novina, uz opasku da
su te dve stranke oduvek
imale i neke zajedni~ke
ciqeve, me|u kojima je i
evropska budu}nost Srbije i Vojvodine. Ali, upravo te razlike, prema wegovim re~ima, povod su i
aktuelnih javnih sporewa
izme|u dve stranke, koje
su i koalicioni partneri
u Banovini - i u pogledu
finansirawa mosta kod
Sremske Ra~e, formira-
2. STRANA
wa vojvo|anskog zavoda
za statistiku, obe{te}ewa APV zbog prodaje NISa...
- Nama je jako `ao {to
ni nakon 19 poku{aja da
se u Skup{tini APV inicira rasprava o obe{te}ewu Vojvodine zbog privatizacije NIS-a, to nije
stavqeno na dnevni red.
Ali, zbog toga mo`emo da
prozovemo i Demokratsku
stranku i predsednika
Skup{tine Vojvodine, koji je to mogao da stavi na
dnevni red, a nije. Jer,
samo kad pokrajinska administracija
usaglasi
stav i jedinstveno nastupa onda ineteresi Vojvodine mogu da budu za{ti}eni. To se pokazalo u
slu~aju s koncesijom za
autoput Horgo{-Po`ega.
Konkretno, da li u dono{ewu odluke o finansirawu mosta kod
Sremske Ra~e niste u~estvovali kao koalicioni partner u vojvo|anskoj Vladi?
- Naravno da nismo u~estvovali u dono{ewu te
odluke i sigurno da bismo
mi taj novac ulo`ili u
ne{to drugo, a pre svega u
prioritetne vojvo|anske
projekte. Jer, koliko god
je va`an most izme|u Srbije i BiH, nama je jo{ va`niji most izme|u Ba~ke
i Banata.
Ali, zar LSV nije deo
vladaju}e kaolicije u
Banovini? Ili ho}ete
da ka`ete da nemate
uticaj na koalicione
partnere?
- Mi zato i otvaramo
Bojan Kostre{
sva ova pitawa, jer, da
imamo vi{e uticaja na pokrajinsku administraciju, odnosno da imamo vi{e
poslanika i vi{e ~lanova Vlade APV, mi bismo
ta pitawa re{avali. Naravno, to ne zna~i da }emo raskidati koaliciju
sa DS-om ukoliko ta pitawa ne budu postavqena
kao prioritet Vlade
APV. Ali, ne zna~i ni da
}emo odustati od na{ih
zahteva.
Ima li LSV boqe odnose s demokratama u
Beogradu nego s demokratama u Vojvodini?
- Pre bih rekao da Liga
trenutno mo`e da izvr{i
ja~i pritisak na demokrate u Beogradu, nego na demokrate u Novom Sadu. U
prilog toj boqoj saradwi
s demokratama u Beogradu
mo`da ide i to {to nas
partneri iz Beograda ne
do`ivqavaju kao neke direktne konkurente, {to
ne bih mogao da ka`em i
za na{e prijateqe iz DSa u Novom Sadu.
ZA[TO LIGA[ICA ALEKSANDRA JERKOV „LIJE SUZE DEVOJA^KE“ OKRIVQUJU]I ZA IZGRADWU MOSTA KOD SREMSKE RA^E DEMOKRATSKU STRANKU, A POSEBNO PREDSEDNIKA VOJVO\ANSKE VLADE BOJANA PAJTI]A I MITROVA^KOG GRADONA^ELNIKA BRANISLAVA NEDIMOVI]A?
ALEKSANDRA JERKOV:
Vojvo|anski darovi
L
iga socijaldemokrata Vojvodine je 7.
septembra povodom
otvarawa mosta na Savi
kod Sremske Ra~e objavila saop{tewe u kom se ka`e:
Liga socijaldemokrata
Vojvodine je sa velikom
pa`wom primila vest da
je pokrajinska administracija, sa premijerom
Bojanom Pajti}em na ~elu
platila izgradwu mosta
na Sremskoj Ra~i, granici
izme|u Republike Srbije
i Bosne i Hercegovine.
Budu}i da je AP Vojvodina za tu svrhu utro{ila
675 miliona dinara svojih
novaca, iz pokrajinskog
Fonda za kapitalna ulagawa, smatramo da onda nema razloga da ~ekaju ni goru}i problemi gra|ana
Vojvodine.
Da podsetimo, ju`ni Banat se gu{i u siroma{tvu
i nezaposlenosti, most izme|u Ba~ke i Banata kod
Ade skoro tri godine nije
zavr{en zbog nedostatka
sredstava, a u Zapadnoba~kom okrugu svega 7,8
odsto doma}instava ima
nada. Qubav prema narodu
Republike Srpske i nada
da kroz Sremsku Ra~u nikad vi{e u istoriji ne}e
prolaziti izbegli~ke kolone, nego da }e Ra~a postati centar privrednih
aktivnosti i da }e ovaj
most biti zamajac ekonomskog razvoja i Srema i
Semberije. Ovaj most, rekao je Pajti}, izgra|en je
iz sredstava buxeta Vojvodine, {to zna~i da je on, u
simboli~koj ravni, bratski dar gra|ana Vojvodine
narodu Republike Srpske.
Ispred lokalne samouprave Grada Sremska Mi-
kanalizaciju. Zatim, godinama se ~eka i najavquje
tender za izgradwu tunela ili obilaznice oko
Fru{ke gore, dok 16.000
teretnih vozila dnevno
prolazi kroz Irig, a i put
izme|u Zrewanina i Novog
Sada je u izuzetno lo{em
stawu.
Ovo je naravno tek kap u
moru problema sa kojim se
gra|anke i gra|ani Vojvodine nose i zbog toga vest
da Vojvodina ima sredstava i za ovakve „darove“, u
sveop{toj krizi i besparici - zaista raduje.
Jer, ako AP Vojvodina
ima dovoqno novca da finansira izgradwu infrastrukture izme|u Republike Srbije i BiH, za
o~ekivati je da kona~no
ulo`i i u infrastrukturne projekte u Vojvodini
koji na to odavno ~ekaju, a
za ~iju je realizaciju potrebno i do stotinu puta
mawe sredstava.
^iwenica da je od 15 op{tina sa najvi{im prosekom plata u Srbiji, deset
iz Beograda, a samo jedna
iz Vojvodine ukazuje da i
trovica, otvarawu mosta
su prisustvovali gradona~elnik Branislav Nedimovi} i predsednik Skup{tine grada Aleksandar
Prodanovi}. U svojim komentarima oni su u kona~ni zavr{etak mosta pre
svega do`iveli kao mogu}nost za ve}i privredni
razvoj naroda s obe strane
reke Save:
KOST ZA LIGU: Most izgra|en na polzu qudima s
obe strane reke Save, kao
da je postao kost u grlu Ligi socijaldemokrata Vojvodine.
Aleksandra Jerkov
kod nas ima prostora za
investicije pokrajinske
vlade.
Pride, o~ekujemo da }e
pokrajinska administracija sa vi{e sluha obra}ati
pa`wu na zahteve LSV da
se Vojvodina obe{teti zbog
prodaje NIS-a, da se vrati
wena i imovina lokalnih
samouprava, izvorni prihodi, zavod za statistiku,
ali i ubrza prenos nadle`nosti i otvori predstavni{tvo u Briselu.
Aleksandra Jerkov
Portparolka Lige socijaldemokrata Vojvodine
Dan nakon sve~anog otvarawa, u utorak 7. septembra, portparolka LSV
Aleksandra Jerkov upu}uje
kritiku vojvo|anskoj Vladi
zbog toga {to ula`e zna~ajna sredstva za izgradwu
mosta kod Sremske Ra~e,
umesto da re{ava goru}e
vojvo|anske probleme. Saop{tewe je plasirano preko novosadskog Dnevnika, u
sredu 8. septembra, pod naslovom „Novca ima za darove, a vojvo|anski projekti
~ekaju“, na udarnoj 3. strani.
Saop{tewem na saop{tewe reaguje mesna organiza-
Aleksandra Jerkov dodu{e ne zna da Sremska Mitrovica nema predsednika op{tine, ve} gradona~elnika,
ali to je mawe va`no. Va`nije je to {to ona gradona~elniku Branislavu Nedimovi}u pridaje veliki zna~aj, to jest da je most izgra|en zbog wega! Sude}i po
mla|anoj liga{ici Branislav Nedimovi} ima dobar
razlog da ka`e da je za svoju biografiju u~inio dovoqno. Jedan most bio je dovoqan i Ivi Andri}u.
15. septembar 2010.
PRI^E IZ PALATE PRAVDE: Biv{i predsednik Op{tine na sudu
POLITIKA I KOMENTARI
Gradona~elnikov most?
L
iga socijaldemokrata Vojvodine zahteva da se preispita
na~in na koji se tro{i novac iz Fonda za kapitalna
ulagawa Vojvodine, jer je,
po wihovoj oceni, ulagawe
675 miliona dinara iz tog
fonda u izgradwu drumskog mosta na Savi kod
Sremske Ra~e, na granici
Srbije i Republike Srpske,„rasipawe u sveop{toj
krizi i besparici”.
Na pitawe za{to nisu
reagovali tokom izgradwe mosta, portparolka
LSV-a Aleksandra Jerkov
ka`e za „Politiku” da oni
nisu ni znali da se na to
tro{i novac iz fonda, jer
wegov rad nije javan.
„Niko ne spori dosada{wa ulagawa fonda, ali
smatramo da ima mnogo
ozbiqnijih problema koje
treba re{iti od ulagawa
stotine miliona u most na
Ra~i, ~iji je predsednik
op{tine Branislav Nedimovi} pri{ao Pajti}evom
timu. Pitamo se da li je
most bio potreban gra|anima Vojvodine ili predsedniku op{tine, ili Pajti}u da bi mogao da objavi
oglas preko cele strane u
medijima. Za{to oglase
nisu objavili predsednik
Srbije i premijer Republike Srpske, kada su oni
otvorili most? Zbog ~ega
se ovaj projekat tako izdvaja od ostalih projekata
Fonda za kapitalna ulagawa i zar nije bila dovoqna reklama to {to su ga
otvorili Tadi} i Dodik?
Nadamo se da se objavqivawem oglasa zavr{avaju tro{kovi gra|ana Vojvodine”, ka`e Jerkov.
Ona isti~e i da se most
predstavqa kao projekat
koji je sada izgra|en, a da
se pri tom zaboravqa da
je on postojao i da nije bio
u lo{ijem stawu nego mnogi putevi i mostovi u Vojvodini za ~iju je sanaciju
bilo potrebno izdvojiti
mnogo mawe novca.
Na pitawe da li „liga{e” brine to {to im vojvo|anske demokrate mo`da
ne}e oprostiti ovakve
kritike, posebno jer se
zna da im nisu ni potrebni za ve}inu u Skup{tini
Vojvodine, Jerkov je prili~no mirna: „Ako do|e do
razgovora o tome svakako
}emo imati argumente za
sve {to smo naveli, mada
ne verujem da }e to biti
slu~aj. Uostalom, kome
smeta konstruktivna kritika ili to da ~uje razli~ite predloge za ulagawe
novca u Vojvodini?”
^ini se da je takav stav
Lige socijaldemokrata
Vojvodine najvi{e pogodio mesni odbor DS-a u
Sremskoj Ra~i, jer su se
automatski oglasili saop{tewem u kojem pojedina~no navode {ta je sve u
pokrajini ura|eno novcem
iz Fonda za kapitalna
ulagawa. Predsednik lokalnog DS-a @eqko Kosani}, poziva sve koji su
protiv da do|u u Ra~u i
uvere se koliko im je va`an most.
„Nisam mogao da verujem
{ta pri~aju ti liga{i. To
je van svake pameti. Svi
mi imamo rodbinu i na jednoj i na drugoj strani reke, pa i zemqu sa obe
strane reke. I ja sam o`ewen iz susednog sela, koje
deli samo most. Ra~a ima
oko 600 stanovnika i most
za nas nema cenu, a od pokrajine smo dobili 4, 9
miliona dinara za modernizaciju mesnog vodovo-
U
Branislav Nedimovi}
da”, ka`e za „Politiku”
Kosani}.
Politi~ki analiti~ar
Branko Radun ka`e da je u
su{tini celog sukoba to
{to Nenad ^anak nije uspeo da se dobro pozicionira u Vojvodini, odnosno
da nije dobio svoje par~e
vlasti i da sada poku{ava da iskoristi neke unutarpartijske odnose u Demokratskoj stranci u svoju
korist. „On ve} neko vreme upu}uje strelice protiv Pajti}a, ra~unaju}i na
to da ide naruku nekima u
vrhu DS-a u Beogradu, jer
je o~igledno da postoje
neslagawa izme|u beogradskog i vojvo|anskog
krila DS-a, {to je do{lo
do izra`aja prilikom
usvajawa Statuta Vojvodine. On, u stvari, poku{ava
sebi da obezbedi i medijski i politi~ki prostor i
da ne{to profitira time
{to se nada da }e, vr{e}i
pritisak na Pajti}a, prona}i sebi saveznika u Beogradu. Tako da povod za
napad na Pajti}a nije toliko ni bitan”, obja{wava Radun i dodaje da ^anak za sada nema mnogo
uspeha u tome {to poku{ava.
Sve u svemu, most na Savi kod Sremske Ra~e spojio je
qude s obe strane reke. Istovremeno, wegovo otvarawe
je bilo i dobar povod da se iskoristi kao jabuka razdora me|u biv{im politi~kim prijateqima, koji su
zvani~no jo{ uvek unutar zajedni~ke koalicije.
Da li }e se i kako nategnuta situacija na relaciji pokrajinskog i „republi~kog“ DS-a preneti na lokalni
teren, izme|u ostalog i u Sremskoj Mitrovici, ostaje
da se vidi.
cija Demokratske stranke
iz Sremske Ra~e, a Dnevnik
povodom toga u broju od ~etvrtka, 9. septembra, objavquje tekst pod naslovom
„Sremcima je most dragocen“.
Beogradska Politika u
broju od petka 10. septembra, na naslovnoj 1. strani
objavquje tekst pod naslovom „^anka i Pajti}a podelio most kod Sremske Ra~e“. U Politikinom tekstu
daje se zna~ajan prostor izjavi Aleksandre Jerkov u
kome se ona izme|u ostalog
pita „da li je most bio potreban gra|anima Vojvodine, ili predsedniku op{tine (Branislavu Nedimovi}u p.a.), ili Pajti}u da bi
mogao da objavi oglas preko
cele strane u medijima.
Aleksandra Jerkov dodu{e
ne zna da Sremska Mitrovica nema predsednika op{tine, ve} gradona~elnika, ali to je mawe va`no.
Va`nije je to {to ona gradona~elniku Branislavu
Nedimovi}u pridaje veliki
zna~aj, tom jest da je most
izgra|en zbog wega! Sude}i
po mla|anoj liga{ici Branislav Nedimovi} ima dobar razlog da ka`e da je za
svoju biografiju u~inio dovoqno. Jedan most bio je
dovoqan i Ivi Andri}u da
dobije Nobelovu nagradu.
15 septembar 2010.
JABUKA RAZDORA: Iza
Politikinog naslova nagove{tava se da Nenad ^anak svoju partiju verovatno pozicionira vi{e prema Beogradu, u odnosu na
Novi Sad, a sli~no se mo`e zakqu~iti i u Dnevnikovom intervjuu sa Bojanom
Kostre{om,
zamenikom
predsednika LSV, koji je
objavqen pod naslovom
„Ne razilazimo se s DSom, samo razli~ito mislimo“.
M
e|utim, prema nekim komentarima,
izgleda da „kvaka“
nije jedino u odnosima
LSV prema pokrajinskom
DS-u. Glavna pri~a odvija
se, navodno u sukobu koji
postoji na relaciji izme|u
pokrajinskih i srbijanskih
demokrata, oli~enih u Bojanu Pajti}u s jedne strane
i Du{anu Petrovi}u s druge strane. Kako se nezvani~no mo`e ~uti, dr Bojan
Pajti} ima podr{ku i od
beogradskih demokrata,
koje predvodi Dragan \ilas, dok se „ju`na pruga“
pozicionira na suprotnoj
strani.
Neki u ovom sukobu vide
i razlog za neodr`avawe
sednica Glavnog odbora
Demokratske stranke, koji
je bio zakazan za pro{lu
Ko je ukrao op{tinski
pe~at?
nedequ, 12. septembra, pa
zatim otkazan, zvani~no,
zbog „re{avawa pitawa
ravnopravnosti `ena“.
Sve u svemu, most na Savi kod Sremske Ra~e spojio je qude s obe strane reke. Istovremeno, wegovo
otvarawe je bilo i dobar
povod da se iskoristi kao
jabuka razdora me|u biv{im politi~kim prijateqima, koji su zvani~no jo{
uvek unutar zajedni~ke koalicije.
Da li }e se i kako nategnuta situacija na relaciji
pokrajinskog i „republi~kog“ DS-a preneti na lokalni teren, izme|u ostalog i u Sremskoj Mitrovici, ostaje da se vidi.
Strip
petak, 27. avgusta ove godine, u Osnovnom sudu u Sremskoj Mitrovici, pred
sudijom Darkom Bala}em, odr`an je
pretres po krivi~noj prijavi Op{tinskog javnog tu`ila{tva (OJT) u Rumi (~iju funkciju je
u me|uvremenu preuzelo Osnovno javno tu`ila{tvo) protiv Sr|ana Nikoli}a, biv{eg
predsednika rumske op{tine. Biv{em predGradska ku}a u Rumi
sedniku Op{tine Ruma i biv{em lokalnom
funkcioneru Srpske radikalne stranke, Srvqao sudija Darko Bala}, biv{i predsednik
|anu Nikoli}u se stavqa na du{u da je prerumske op{tine Sr|an Nikoli} poku{ao je
kr{io ~lan 328. Krivi~nog zakonika Repuda objasni ~itavu istoriju ovog slu~aja, podblike Srbije, stav 1, odnosno da je protivvla~e}i vi{e puta da je OJT protiv wega popravno otu|io slu`beni pe~at, kao i da se
veo ~ist „politi~ki proces, u nameri da se
(~lan 329.) la`no predstavqao „u nameri da
dodvori novoj vlasti, a u kontekstu sopstvesebi ili drugom pribavi kakvu korist ili da
nog reizbora“. Svedo~e}i na pretresu koji je
drugom nanese kakvu {tetu“ kao slu`beno liodr`an 27. avgusta, aktuelni predsednik
ce.
Skup{tine op{tine Ruma Nenad Borovi}, koPri~a o ovoj sudaniji ima du`u predistoji se septembra 2008. godine nalazio na meriju, ali ono {to se ti~e same krivi~ne pristu predsednika Privremenog organa, rekao
jave mo`e se vremenski posmatrati po~ev od
je da ne smatra da je bilo {ta sporno u ovom
majskih izbora 2008. godine, kada su od moguslu~aju, jer se Privremeni organ rukovodio
}a 43 mandata, pravo na po 18 odborni~kih
novim zakonom o lokalnoj samoupravi i zakomesta osvojili DS i SRS, 4 DSS i 3 SPS.
nom o lokalnim izborima. Da smo bili u praZbog nemogu}nosti sklapawa koalicije, opvu, potvrdio je svojim dopisom i ministar za
{tinski parlament nije konstituisan, pa je u
dr`avnu upravu i lokalnu samoupravu Milan
Rumi uveden Privremeni organ od pet ~lanoMarkovi}, obrazlo`io je Nenad Borovi}.
va, dva iz redova DS i po jedan predstavnik
U me|uvremenu je po zahtevu advokata SrSRS, DSS i SPS. Ovaj privremeni organ je
|ana Nikoli}a, ocewuju}i ustavnost Poslovzapravo nastavqao da obavqa poslove „stanika o radu Privremenog organa, Ustavni sud
rog“ Privremenog organa, koji je obavqao
Republike Srbije doneo odluku po kojoj ispafunkciji ve} prethodno rasformirane Skupda da odredbe u vreme va`ewa nisu bile u
{tine op{tine. Na svojoj sednici od 1. sepsaglasnosti sa Ustavom. Tako|e, po raznim
tembra 2008. godine, pozivaju}i se na novi
osnovama, Sr|an Nikoli} poku{ava da izvezakon o lokalnoj samoupravi, Privremeni
de svoja prava i na Upravnom sudu u Beograorgan donosi Poslovnik o svom radu i u okvidu, a u toku je i
ru wega re{ewe
radni spor u
o preuzimawu izJednostavno
re~eno,
i
PrivremeOsnovnom sudu.
vr{ne
vlasti,
Jednostavno
odnosno o pre- ni organ i Sr|an Nikoli} su tuma~istanku vr{ewa li novi zakon o lokalnoj samoupra- re~eno, i Privremeni organ i Srfunkcije predsednika Op{ti- vi (po kome predsednika Op{tine |an Nikoli} su
ne Ruma Sr|ana bira op{tinski parlament) na svoj tuma~ili novi zakon o lokalnoj saNikoli}a, izabranog na nepo- na~in, smatraju}i da su u pravu. moupravi (po kosrednim izbori- Privremeni organ tako {to je sma- me predsednika
ma 2004. godine, trao da mu nakon odr`anih lokal- op{tine bira op{tinski parlapo starom zakonu. Ovaj doku- nih izbora pripada i skup{tinska i ment) na svoj nament je objavqen izvr{na vlast, a Sr|an Nikoli} je ~in, smatraju}i
da su u pravu.
u Slu`benom listu op{tina Sre- smatrao da samim tim {to nije for- Privremeni orma sa datumom od mirana Skup{tina, nisu okon~ani gan tako {to je
da mu na4.
septembra
ni izbori po novom zakonu, te da je smatrao
kon odr`anih lo2008. godine.
on
i
daqe
nosilac
izvr{ne
vlasti
kalnih
izbora
Me|utim, pozipripada i skupvaju}i se na isti
{tinska i izvrzakon o lokalnoj samoupravi, predsednik Sr{na vlast, u ~emu je imao podr{ku ministra
|an Nikoli} odbija da napusti funkciju, smaMilana Markovi}a. Sr|an Nikoli} je smatraju}i da je on po zakonu predsednik Op{titrao da samim tim {to nije formirana Skupne Ruma, odnosno nosilac izvr{ne vlasti,
{tina (jer nisu verifikovani mandati odsve do konstituisawa nove Skup{tine, koja
bornika, zbog ~ega je Privremeni organ i prepo wemu nije konstituisana samim tim {to je
uzeo tu funkciju), nisu okon~ani ni izbori po
wenu funkciju preuzeo Privremeni organ.
novom zakonu, te da je on i daqe nosilac izU vreme dono{ewa Poslovnika o radu, Srvr{ne vlasti.
|an Nikoli} se nalazi na slu`benom putu u
Tek nakon ponovqenih izbora u novembru
Rusku federaciju, sa kog se vra}a 3. septem2008. i konstituisawa Skup{tine op{tine,
bra, odnosno pojavquje se na poslu dan kasniizabran je novi i danas aktuelni predsednik
je ujutru. Toga dana, 4. septembra, kurir mu
Op{tine Ruma Goran Vukovi}.
uru~uje poziv za primopredaju du`nosti, ~iji
iv{i predsednik Sr|an Nikoli} vrasadr`aj prima k znawu, ali primopredaju igtio je pe~at preko op{tinske pisarninori{e, jer je ube|en da Privremeni organ
ce 21. januara 2009. Vi{e nije ni funknije nadle`an da ga smeni sa funkcije.
cioner,
ni ~lan SRS, pre{av{i u SNS Tome
Kako se Sr|an Nikoli} oglu{uje o re{ewe
Nikoli}a. O~ekuje da se sudanija {to pre rePrivremenog organa, do obrta nastaje 8. sep{i, jer dok se protiv wega vodi krivi~ni
tembra 2008. godine, kada biv{i predsednik
proces ne mo`e da se zaposli, a ni da se kanop{tine, nakon {to se vratio sa pauze za dodiduje na izborima.
ru~ak, nailazi na zakqu~ana vrata prostoSud je zakazao slede}i pretres za 12. oktorije u kojoj `eli da odr`i konferenciju za
bar ove godine, nalo`iv{i Tu`ila{tvu da
{tampu, a zatim shvata da mu je u me|uvremejasnije defini{e svoju tu`bu u delu la`nog
nu zamewena i brava na predsedni~koj kancepredstavqawa. Naime, nedostaje onaj deo o
lariji. On od tada, nastoje}i da doka`e kako
koristi, odnosno nanetoj {teti, koji su zaje protivpravno smewen i ne `ele}i da podpravo osnovna svrha la`nog predstavqawa.
nese ostavku na svoju funkciju, pi{e slu`beDa li je su|ewe Sr|anu Nikoli}u biv{em
na pisma dr`avnim organima, stavqaju}i ispredsedniku Op{tine Ruma, po pomalo trapod wih svoj potpis i pe~at predsednika Opqavo sro~enoj krivi~noj prijavi Op{tinskog
{tine Ruma, {to OJT podvodi pod la`no
javnog tu`ila{tva, samo jo{ jedan dokaz da je
predstavqawe i zloupotrebu slu`benog petrebalo obaviti reformu pravosu|a?
~ata.
Vladimir ]osi}
Odgovaraju}i na pitawa koja mu je posta-
B
Crta: Ratko Torma
Pi{e: V. ]osi}
STRANA 3.
NASTAVAK ULAGAWA U PUTNU INFRASTRUKTURU
Izgradwa kru`nog toka kod Muzeja Srema
U
MATI^AR
SKLOPILI BRAK: Utvi} Milovan, poqoprivrednik i ]iri}
Nata{a, fin. direktor, Grubi{i} Dragan, dipl. in`. za pred.
menaxment i La|inovi} Brankica, dipl. pred. menaxment, Dimitrijevi} Milija, ma{in-bravar i Brzak @eqka, aran`er,
Te{anovi} Darko, vatrogasac i
Tadi} @ivana, ugostiteq
DOBILI ]ERKU: Jovanovi}
Dragan i Zorica, Dek Bojan i
Dragana, ]osi} Milan i Sawa –
Srem. Mitrovica, Nagradi}
Slobodan i Sla|ana – Grgurevci, Jevti} Milan i Biqana –
Sal. No}ajski, Pejakovi} Ilija
i Svetlana, Biser~i} Darko i
Bla`ica – ^alma, Iliba{i}
Mile i Slavica – Irig, Pjevac
Branislav i Dragana, Zec Vezimir i Marija – Ruma, Petrovi}
Du{an i Sanela – In|ija, Lazi}
Zoran i Vesna – [id, Jovanovi}
Milo{ i Stoja – Popinci, Lu`aji} Dragan i Gordana - Vitojevci
DOBILI SINA: Dimkovi}
Neboj{a i Nata{a, Vidovi} Milo{ i Olivera, Velebi} Bojan i
Daliborka – Srem. Mitrovica,
Vuji} \or|e i Gordana – Vel. Radinci, Rankovi} Sr|an i Branislava – Ma~. Mitrovica, Budi}
Radoslav i Miroslava – Ada{evci, Fajfri} Boris i Danijela – [id
UMRLI: Anti} @eqko ro|.
1971, Mio{ Vesna ro|. 1955,
Ver{egi Katica ro|. 1926, Milo{evi} Vida ro|. 1920, Rati}
Milan ro|. 1941, P{ibiqski
Ivica ro|. 1948, [}urok Miron
ro|. 1938, Balvanovi} Sadija
ro|. 1934, Gazibari} Sreta ro|.
1934, Petrovi} Goran ro|. 1963,
Ivani} Zagorka ro|. 1927, Rozi}
Jure ro|. 1940, Pani} Pavle ro|.
1935, Marinkovi} Jelena ro|.
1935, Pavlovi} Divna ro|. 1936,
Naletina [ima ro|. 1928, Milanovi} Spasenija ro|. 1941,
PRIPREMIO MATI^AR
@ivojin Jankovi}
NA SCENI POZORI[TA
„DOBRICA MILUTINOVI]“
prostorijama JP Direkcija za izgradwu
grada Sremska Mitrovica u ~etvrtak, 9. septembra odr`ana je konferencija
za novinare na kojoj se govorilo o nastavku ulagawa u
putnu infrastrukturu Grada.
Konferenciji su prisustvovali direktor Direkcije Bojan Gavri}, predsednik Skup{tine grada Aleksandar
Prodanovi}, zamenik gradona~elnika Sr|an Kozlina i
pomo}nici gradona~elnika,
Bo{ko Umeti} i Vlada Vu~enovi}. Susret sa novinarima
imao je za ciq da se javnost
upozna sa planiranim aktivnostima vezanih za rekonstrukciju saobra}ajnica na
teritoriji Sremske Mitrovice.
- Ove godine je Grad Sremska Mitrovica potpisao ugovor sa Fondom za kapitalna
ulagawa AP vojvodine na 300
miliona dinara za saobra}ajnice i 50 miliona dinara
za izgradwu fekalne kanalizacije u La}arku i Ma~vanskoj Mitrovici. Pro{le godine smo zavr{ili radove
sa 220 miliona dinara, a tim
Aleksandar Prodanovi} i Bojan Gavri}
Izmewen re`im saobra}aja
Zbog radova na izgradwi
kru`nog toka na raskrsnici
„Carska palata“ i rekonstrukcije Ulice Branka Radi~evi}a, od ponedeqka, 13.
septembra pa do daqweg }e
za saobra}aj biti zatvorene
slede}e ulice: Ulica Branka
Radi~evi}a, Ulica Pivarska, deo Ulice Vuka Karaxi}a od raskrsnice „Carska palata“ do Ulice Parobrodska,
deo Ulice Sveti Sava od raskrsnice „Carska palata“ do
Ulice Masarikova, deo Ulice Svetozara Mileti}a od
raskrsnice „Carska palata“
do Ulice Iliona Ruvarca.
Preusmeravawe saobra}aja
vr{i se na slede}im raskrsnicama: ulice Vodna, Kuzminska, Zmaj Jovina i Pivarska; ulice Masarikova i
Svetog Save; ulice Parobrodska i Vuka Karaxi}a;
ulice Svetozara Mileti}a i
Ilariona Ruvarca; ulice
Vodna i Stevana Sremca.
VATROGASCI IZ VELSA
U SREMSKOJ MITROVICI
Vozilo na poklon
Subota 18. septembar
u 12 ~asova, mala scena
Fifi cvet – predstava za
decu
Ponedeqak 20. septembar
u 19 ~asova, velika scena
Ma~ak u ~izmama – predstava za decu
GRADSKI TRG
Izlo`ba
oldtajmera
Osma me|unarodna smotra
oldtajmera odr`ana je u subotu, 11. septembra na Gradskom trgu u Sremskoj Mitrovici. Oko tridesetak automobila, ~ija godina proizvodwe datira ~ak i iz 1935.
Gosti iz Velsa u gradskoj ku}i
O
je bilo izlo`eno u centru
grada. Qubiteqi oldtajmera
su bili u prilici da vide zaboravqene modele fijata,
opela, zastave i drugih starijih marki. Nakon izlo`be
na mitrova~kom Gradskom trgu, kolona vozila se preselila na centralni trg u Rumi,
gde je tako|e prire|ena izlo`ba.
Strane pripremila:
Biqana Selakovi}
4. STRANA
smo prakti~no obezbedili
izgradwu 50 saobra}ajnica, u
samom gradskom jezgru i na{im selima. Ove godine radimo veoma zna~ajne investicije, a jedna od najzna~ajnijih je kru`ni tok kod Muzeja Srema, kompletna rekonstrukcija Ulice Branka Radi~evi}a, ukqu~uju}i i fekalnu kanalizaciju u toj uli-
deqewe za vanredne situacije u
Sremskoj Mitrovici, Vatrogasno spasila~ka jedinica, sa svojim gostima,
16 vatrogasaca iz Ju`nog Velsa sa kojima
ovo odeqewe pri Ministarstvu unutra{wih poslova ostvaruje dugogodi{wu saradwu, posetili su danas gradsku ku}u. Goste je do~ekao gradona~elnik Sremske Mitrovice Branislav Nedimovi}. Gradu je uru~ena donacija simboli~nim ~inom predaje
kqu~eva vatrogasnog vozila “Volvo” sa
opremom, vredna 75 hiqada funti.
U ime Grada Sremska Mitrovica gradona~elnik se zahvalio na donaciji i istakao
da }e realizacijom ove donacije vatrogasci
spasioci mo}i boqe i kvalitetnije da interveni{u {to }e omogu}iti ve}u bezbednost gra|ana.
Za protekle tri godine saradwe donirano je 90 odela za opasne situacije, preko 30
izolacionih aparata, sedam hidrauli~nih
razvalnih alata, velik broj sitne opreme
za tehni~ke intervencije u saobra}aju, 10
kompleta radnoza{titne uniforme. Ciq
posete je izme|u ostalog bio je i obilazak
grada i upoznavawe sa kulturnim vrednostima i turisti~kom ponudom grada.
Izmena re`ima u pomenutim ulicama i na budu}oj kru`noj raskrsnici obuhvata i
privremeno nasipawe rizlom i pu{tawe u funkciju
veze ulica Svetozara Mileti}a i Parobrodske, kako bi
se obezbedio privremeni
pristup stanarima ulica
Svetozara Mileti}a i Ilariona Ruvarca.
Izmewen re`im saobra}aja traja}e do zavr{etka svih
gra|eviskih radova.
ci – izjavio je na konferenciji za novinare predsednik
Skup{tine grada Aleksandar Prodanovi}.
U ponedeqak, 13. septembra su krenuli radovi na izgradwi kru`nog toka na raskrsnici ispred Muzeja Srema i Carske palate. Tu }e se
izgraditi kru`ni tok, sa
potpunom rekonstrukcijom
Ulice Branka Radi~evi}a.
Bojan Gavri}, direktor JP
Direkcija za izgradwu grada
apeluje na gra|ane da imaju
razumevawa i strpqewa dok
ovi radovi budu trajali. Rok
za zavr{etak radova je 60
radnih dana, i kako Gavri}
ka`e, vremenske prilike su
ne{to na {ta ne mo`e da se
uti~e, ali kad budu pogodne,
radi}e se punim kapacitetom i popodne. Na mestu gde
}e se graditi kru`ni tok ima
pet ulica koje ulaze u raskrsnicu i jako je nepregledno,
bez obzira sa koje strane dolazite. Po{to je bilo nemo-
gu}e postaviti semafor, jedino re{ewe je kru`ni tok.
Vrednost radova iznosi 50
miliona dinara i finansiraju se sredstvima Fonda za
kapitalna ulagawa AP Vojvodine.
Na konferenciji za novinare najavqeni su radovi na
izgradwi fekalne kanalizacije u La}arku i Ma~vanskoj
Mitrovici. U drugoj polovini septembra se o~ekuje da
}e se nastaviti izvo|ewe
glavnog kanalizacionog voda, od benzinske pumpe na
kojoj su stali radovi do izlaza iz sela. Radi}e se iskqu~ivo glavni vod, u ovom
izvo|ewu ne}e biti sekundarnih vodova, a od Fonda je
za ovu investiciju odobreno
40 miliona dinara. U Ma~vanskoj Mitrovici }e se kanalizacione cevi postavqati u tri ulice i vrednost radova }e iznositi 10 miliona
dinara.
FOND ''ATANASIJE STOJKOVI]'' I SIRMIJUM STIL
Hiqadu evra za Iliju Bao{i}a
U
~etvrtak, 9. septembra u prostorijama
Fonda
„Atanasije Stojkovi}“ u
Sremskoj
Mitrovici
potpisan je ugovor izme|u predsednice Upravnog odbora Fonda Sla|ane Milenkovi} i u~enika Ilije Bao{i}a koji
je pobedio na konkursu
Sirmijum stila za novi
logo te kompanije. Fond
„Atanasije Stojkovi}“ je
zajedno sa Kompanijom
Sirmijum stil raspisao
konkurs za idejno re{ewe za{titnog znaka te
kompanije.
- Fond za rad sa talentovanom decom i stipendirawe studenata,
aktivno se ukqu~io u
realizaciju konkursa.
Od brojnih radova koji
su pristigli, izabran je
logo Ilije Bao{i}a, koji je potpisao sa nama
Sla|ana Milenkovi} i Ilija Bao{i}
ugovor. Proceweno je da
je taj logo najboqi i najvi{e odgovara Kompaniji Sirmijum stil. Nadamo se da }e ovi mladi
qudi jednog dana voditi
na{ grad i ceo region.
Oni su na{a budu}nost i
zato mislimo da u wih
vredi ulagati – istakla
je Sla|ana Milenkovi},
prilikom potpisivawa
ugovora.
Fond „Atanasije Stojkovi}“ finansira 200
evra od ukupne nagrade
koja iznosi
hiqadu
evra.
Ilija Bao{i} je zavr{io Mitrova~ku gimnaziju i ove godine je
upisao
Gra|evinski
fakultet u Novom Sadu. Ka`e da je deo nagrade ve} potro{io na
{kolarinu, a ostatak
}e iskoristi za kupovinu pribora za crtawe i
nabavku kwiga. Zadovoqan je i ponosan {to je
wegovo idejno re{ewe
izabrano za za{titni
znak Kompanije Sirmijum stil. Logo se sastoji iz {afa koji je preliven metalom, a unutar wega se nalazi
{lem legionara koji
predstavqa Sremsku
Mitrovicu. Nagrada je
svakako odsko~na daska za budu}e poslovne
poduhvate ovog mladog
Mitrov~ana.
MESNA ZAJEDNICA BE[ENOVO
Izgra|ena obilaznica
Me{tani Be{enova vi{e ne
moraju da brinu zbog velike frekvencije vozila koja prolaze
kroz centar sela. Javno preduze}e Direkcija za izgradwu grada
sredstvima Fonda za kapitalna
ulagawa AP Vojvodine pro{le
nedeqe je zavr{ila izgradwu
obilaznice oko Be{enova.
Radove su u sredu, 8. septembra obi{li pomo}nik gradona~elnika Bo{ko Umeti}, direktor JP Direkcija za izgradwu
Grada Bojan Gavri}, kao i predstavnici Saveta mesne zajednice Be{enovo.
Prema re~ima Bojana Gavri}a,
du`ina obilaznice je preko dva
kilometra, a vrednost asfaltiranog dela, od 1.100 metara iznosi {est i po miliona dinara.
Do sada su kamioni koji idu u
pravcu ili iz pravca Novog Sada prolazili kroz centar sela i
usled toga su stradale mnoge ku}e u Be{enovu, stvarale su se
gu`ve i problem mimoila`ewa,
po{to su ulice uske. Zahvaquju}i ovoj obilaznici, koja povezuje put Beo~in – Sremska Mitrovica – Ruma, rastere}uje se saobra}aj koji prolazi kroz selo,
smatra Bo{ko Umeti} i nada se
da }e ova investicija biti od
velike koristi me{tanima Be{enova.
Radovi na izgradwi
obilaznice
15. septembar 2010.
KASARNA „BO[KO PALKOVQEVI] PINKI“
TATJANA JELA^A IPAK NASTAVQA
KARIJERU U SRBIJI
„Otvoren dan“ mitrova~kog garnizona Prokleta je Amerika
P
rva brigada Kopnene
vojske Republike Srbije u subotu, 11. septembra organizovala je akciju „Otvoren dan“ garnizona
Sremska Mitrovica, u kasarni „Bo{ko Palkovqevi} Pinki“. Mitrova~ku kasarnu su u
subotu obi{li predstavnici
Grada, zamenik i pomo}nik
gradona~elnika, Sr|an Kozlina i Bo{ko Umeti}, kao i
predsednici Saveta mesnih
zajednica „Sava“ i „22. avgust“, Dragan Milo{evi} i
Vladimir Petrew.
Akcija „Otvoren dan“ se realizuje na nivou Vojke Srbije
sa ciqem da se svim zainteresovanim gra|anima kroz
Najmla|i u dru`ewu sa vojnicima
MESNA ZAJEDNICA „CENTAR“
Donacija Ko{arka{kom klubu Srem
Mesna zajednica „Centar“
iz Sremske Mitrovice poklonila je Ko{arka{kom klubu
Srem klupe i {titnike za ko{eve koji se nalaze na ko{arka{kom igrali{tu na
gradskoj pla`i. Vrednost donacije je 120.000 dinara i ovo
nije prvi put da Mesna zajednica „Centar“ ula`e u mitrova~ki sport.
- Qudi iz Ko{arka{kog
kluba Srem su do{li kod nas
sa idejom da napravimo klupe
koje su na ovom igrali{tu bile neophodne i {titnike za
igra~e. Mi smo prepoznali i
na{ interes i interes dece
koja ovde igraju ko{arku. Sada }e svi zainteresovani, kako ko{arka{i KK Srem, tako
i svi rekreativci, ovde mo}i
bezbedno da igraju ko{arku, a
i uslovi za odvijawe turnira
}e biti boqi – izjavio je
predsednik Saveta mesne za-
Nove klupe na terenima gradske pla`e
jednice „Centar“ Vladimir
Lukjan~enko.
Trener KK Srem Aleksandar Petkovi} isti~e da ovom
donacijom spoqni ko{arka{ki teren napokon zadovoqava sve standarde. Koristi}e
se u letwem i rano jesewem
periodu za takmi~ewa i tre-
ning utakmice ko{arka{a KK
Srem.
Zahvaquju}i za{titi koja
je postavqena na oba ko{a,
deca i stariji ko{arka{i }e
se sada slobodnije kretati
po terenu, bez straha od povreda o metalne konstrukcije.
SMOTRA LIKOVNIH UMETNIKA AMATERA
„Se}awe“ pobedni~ka slika
Sedma smotra likovnih
umetnika amatera Grada
Sremska Mitrovica otvorena
je u petak, 10. septembra u Muzeju Srema u organizaciji
Ustanove za negovawe kulture Srem. Na Smotri likovnih umetnika amatera u~e{}e
je uzelo 37 autora, koji su se
predstavili sa 65 radova. Komisija u sastavu Tatjana Mareq Ze~evi}, akademski slikar, Slavka Glu{~evi}, magistar metodike likovne kulture i Marija Nikoli}, istori~ar umetnosti su dodelili
nagradu Anici Simi} iz Sremske Mitrovice za sliku „Se}awe“, uqe na lesonitu. Pohvale za svoja likovna ostva-
Anica Simi} sa
nagra|enom slikom
rewa su dobili Zorica Babi}
za sliku „Plesa~i“, uqe na
platnu, Olivera Krsti} za
sliku „Venecija“, uqe na
platnu, Bo`idar Dostani} za
inventivni prikaz Mitrovice
kroz sliku „Kosmi~ki brod
Sirmijuma“ i Slobodan Vuleti} Fikus za originalnu ideju
u kompoziciji slike „Tuga ne
ispevane pesme“. Komisija je
izabrala i 36 radova za u~e{}e na 11. Smotri likovnih
stvaralaca Srema, koja }e se
odr`ati u Rumi 2. oktobra.
Izlo`ba slika likovnih
umetnika amatera bi}e otvorena do 20. septembra u Muzeju Srema u Sremskoj Mitrovici.
POLICIJSKA UPRAVA SREMSKA MITROVICA
U porastu maloletni~ki kriminal
U
petak, 10. septembra u
Policijskoj upravi u
Sremskoj Mitrovici
odr`ana je konferencija za
novinare koja je za povod
imala predstavqawe rezultata rada Policijske uprave za period januar – avgust
2010. godine, sa osvrtom na
aktuelne doga|aje.
Prema zvani~nim podacima koje je novinarima predstavio na~elnik Policijske
uprave Zoran Smaji}, za prvih osam meseci teku}e godine u oblasti suzbijawa
kriminaliteta, Policijska
uprava u Sremskoj Mitrovici je registrovala mawe
krivi~nih dela nego za isti
period u 2009. godini. Rasvetqeno je 3,36 odsto krivi~nih dela vi{e nego 2009.
godine.
U periodu od januara do
avgusta 2010. godine, dogodilo se sedam ubistava, 13
poku{aja ubistava, sedam
silovawa i jedno silovawe
15. septembar 2010.
u poku{aju, sva ova krivi~na
dela su rasvetqena, a izvr{ioci procesuirani.
Zoran Smaji} je naglasio
da je pove}an broj krivi~nih
dela kra|a i nasiqa u porodici. Odeqewe Policijske
uprave za narkomaniju je tokom prvih osam meseci zaplenilo 20 kilograma heroina i 44,3 kilograma marihuane.
[to se ti~e privrednog
kriminala, u pitawu su naj~e{}e zloupotreba slu`benog polo`aja, falsifikovawe slu`bene isprave i prevara u privrednom poslovawu. Nakon stupawa na snagu
novog Zakona o saobra}aju,
na teritoriji mitrova~ke
Policije uprave dogodilo
se 1.028 saobra}ajnih udesa,
za 34,65 odsto mawe saobra}ajnih nesre}a nego pro{le
godine, u kojima je poginulo
17, a povre|eno 534 lica.
Konferenciji za novinare
prisustvovali su i policij-
ski slu`benici iz sektora
trgovine qudima Slavko
@iv~i}, maloletni~ke delikvencije Drago Nedimovi} i sektora krvnih i seksualnih delikata Dragan
Roqi}. Nedimovi} je istakao da je pove}an broj krivi~nih dela koje su izvr{ili mla|i maloletnici, kao
i da je pove}an broj po~inilaca nasilni~kog pona{awa.
Na kraju konferencije, policijski slu`benici su se
osvrnuli na aktuelan slu~aj
u In|iji i izjavili da svako
dete koje prosi na ulici je
predmet iskori{}avawa. U
Policijskoj upravi Sremska
Mitrovica nagla{avaju da
oni redovno sprovode akcije i decu koja prose vra}aju
roditeqima, ali da ove godine nisu sproveli akciju
zajedno sa Centrom za socijalni rad koja ukqu~uje i
odvajawe te dece od wihovih primarnih porodica.
direktan kontakt sa opremom
i kadrom prezentuje `ivot i
rad u jedinicama Vojske.
Nakon obilaska kasarne
„Bo{ko Palkovqevi} Pinki“, odigran je i prijateqski
fudbalski me~ izme|u predstavnika lokalne samouprave i garnizona Sremska Mitrovica, u kojem je pobedila
vojska.
Mitrova~ku kasarnu je posetio velik broj gra|ana, me|u kojima su najbrojniji bili
mali{ani osnovnih {kola sa
podru~ja Sremske Mitrovice. Zahvaquju}i ovoj akciji,
svi oni su se bli`e upoznali
sa uslovima u kojima rade
pripadnici Vojske Srbije.
SPO SREMSKA
MITROVICA
Odr`ana Izborna
skup{tina
U Sremskoj Mitrovici, 10.
septembra je odr`ana Izborna skup{tina Gradskog odbora Srpskog pokreta obnove
na kojoj se biralo rukovodstvo koje }e predstavqati
stranku u naredne ~etiri godine. Za predsednika je izabran Branko Todorovi} koji
je i u pro{lom mandatu obavqao tu funkciju. ^iwenica
da je ponovo dobio poverewe
~lanova i da je izabran jednoglasno potvr|uje da je dolaskom Todorovi}a na ~elo
pro{log odbora Srpski pokret obnove u Sremskoj Mitrovici po~eo ponovo da ja~a, da vra}a poverewe starih ~lanova i dobija mno{tvo novih, mladih ~lanova
na koje se ozbiqno ra~una u
budu}em
funkcionisawu
stranke u ovom gradu.
Skup{tina je donela i odluku da na predstoje}em Saboru stranke predlo`i Vuka
Dra{kovi}a kao kandidata
za predsednika, a @iku Gojkovi}a kao kandidata za zamenika predsednika Srpskog
pokreta obnove.
EKVADOR U SREMSKOJ
MITROVICI
Razvijawe
poqoprivredne
saradwe
U subotu, 11. septembra,
Sremsku Mitrovicu posetila
je delegacija Ministarstva
poqoprivrede
Republike
Ekvador u pratwi predstavnika novosadskog Instituta
za ratarstvo i povrtarstvo.
Goste iz Ekvadora koje je
predvodio Gunter Andrade
Hidrovo, podsekretar Ministarstva poqoprivrede, u
Gradskoj ku}i su primili pomo}nik gradona~elnika za
pitawa poqoprivrede Vlada
Vu~enovi} i na~elnik Gradske uprave za poqoprivredu
Goran ^ekerinac.
Tatjana Jela~a
E
vropska juniorska prvakiwa u bacawu kopqa Tatjana
Jela~a, nedavno se vratila iz Amerike. Sredinom
pro{log meseca Jela~a je otputovala u Linkoln, grad
u saveznoj dr`avi Nebraska, kako bi na tamo{wem univerzitetu nastavila {kolovawe i sportsku karijeru. Me|utim, kako to ~esto biva, obe}awa sportskih menaxera i realnost nisu isto.
Na{oj rekorderki su obe}avane mnoge stvari, ali kada
se obrela u Americi, suo~ila se sa realno{}u.
- Pre nego {to sam krenula, re~eno mi je da ne moram da
nosim ni novac, ni opremu, da }e me sve tamo ~ekati. Me|utim, realnost je bila sasvim druga. Trener nas je, mene
sportistkiwu iz Litvanije sa kojom sam stigla, odveo u
potpuno prazan stan. Tek tada sam saznala da same moramo
da se pobrinemo za osnovne potrep{tine, krevet, sto, stolice. Mi smo od na{eg novca, koji smo ponele uprkos obe}awima da nam ne}e trebati, sve to i pokupovale. Hranu
smo imale obezbe|enu samo tokom radne nedeqe. Preko vikenda smo se same snalazile. Ali i to je bio problem, jer
nismo imale auto, a u Americi vam je sve daleko bez automobila, pri~a Tatjana.
Me|utim, nije woj bio problem ni to {to je morala sama da
se snalazi za opremu stana, ni hrana, niti mnoga neispuwena
obe}awa. Najve}i problem je iskrsao kada se detaqno upoznala sa pravilima po kojima se odvija sportski `ivot na
ameri~kim univerzitetima i po kojima se trebala i ona vladati.
- Univerziteti u Americi su svrstani u tri divizije. Taj
na kom sam ja bila nalazi se u prvoj, najja~oj diviziji. Po
tom sistemu ja sam imala pravo da treniram pet puta nedeqno, {to je meni nezamislivo, jer ja u periodima priprema pred neko takmi~ewe treniram i tri puta dnevno. Tamo
bi to bilo nemogu}e. Zato {to bih morala provoditi vreme
na fakultetu, raditi dodatne poslove da bih mogla da se
izdr`avam, jer stipendija je bila mala. Wima je dovoqno
da ja bacim 53 metra, {to je za mene sme{na daqina. Sa tom
daqinom oni bi ubedqivo bili najboqi i sakupili bi potrebne bodove koji su va`ni za rangirawe univerziteta, a
meni to ne obezbe|uje napredovawe. U stvari, tamo bih mogla da se bavim atletikom na jednom amaterskom nivou,
{to mene trenutno nikako ne odgovara, ka`e Tatjana.
Na pitawe {ta planira daqe Jela~a ka`e da je na pauzi
do 1. oktobra i da o~ekuje da na stavi da trenira i sprema
se za slede}u godinu po{to je ~ekaju tri velika takmi~ewa, u martu Zimsko prvenstvo za mla|e seniore, zatim Univerzijada i Prvenstvo sveta za mla|e seniore u Koreji.
- Na vezi sam sa qudima iz Atletskog saveza, i o~ekujem
da se do kraja meseca dogovorimo oko mog novog trenera.
Ovih dana Savez nam je isplatio zaostale stipendije za
ovu godinu, i to je lepa vest. Nadam se da }emo ovoga puta
na}i zajedni~ki jezik. Narednih dana moram da se pobrinem za kila`u. Idem kod nutricioniste na VMA i u saradwi sa wim regulisa}u te`inu, po{to mi stvarno smeta. Jedva ~ekam da po~nem da treniram, po{to nisam trenirala
od Barselone, ka`e Tatjana.
Ona dodaje da jo{ ima vremena za wenu odluku da li }e
ponovo oti}i u Ameriku.
Amerika mi „ne gine“, i ja tamo mogu ponovo oti}i slede}e godine, a to sve zavisi od toga da li }u kona~no dobiti
normalne uslove za rad, trenera sa kojim }u mo}i da napredujem. Ako procenim da od toga ni{ta ne}e biti, za to imam
celu godinu na raspolagawu, ponovo }u spakovati kofere i
otputovati preko okeana. Ovoga puta zaista samo da bih zavr{ila {kolu, ali tada }u ve} raskrstiti sa atletikom.
Mada, ja se nadam da do toga ne}e do}i i da }u nastaviti sa
atletskom karijerom- zavr{ava Tatjana Jela~a.
OP[TINSKI ODBOR G17 PLUS
Ujediweni regioni u Mitrovici
U prostorijama
Op{tinskog odbora G17 plus u
Sremskoj Mitrovici, u ponedeqak,
13. septembra odr`ana je konferencija za novinare
~ija je tema bila
predstavqewe rada Ujediwenih regiona Srbije u Vojvodini.
Konferenciji su prisustvovali zamenik
predsednika
i
Sa konferencije za novinare
~lan predstavniPredstavqen je rad poli{tva G17 plus Vladimir
ti~ke grupacije Ujediweni
Ili}, dr Bo{ko La}arac, Veregioni Srbije, koja je forra Milak i Todor Kuzman~emirana oko politi~ke stranvi}.
ke G17 plus. Oni
se zala`u za regionalizaciju i decentralizaciju
Srbije i spu{tawe
nivoa mo}i odlu~ivawa na organe
lokalne samouprave. Koncept Ujediwenih regiona Srbije je napravqen
na principu re{avawa bitnih pitawa iz oblasti
zdravstva, socijalne za{tite, politike i obrazovawa na lokalu, kako bi se
olak{ao `ivot gra|ana i
stvorila prilika za otvarawe novih radnih mesta.
STRANA 5.
DIREKTOR JP VODOVOD U [IDU, MILADIN PINI]:
[IDSKA TRIBINA
Normalan rad dugujemo lokalnoj vlasti
G
DEMOKRATSKA
STRANKA
Brestova~ki
ponovo
predsednik
U nedequ 12.
septembra u Demokrats k o j
stranci
{idske
op{tine
odr`ani
su izbori na kojima je izabrano deset novih
~lanova Op{tinskog odbora.
Za predsednika Op{tinskog
odbora {idske demokrate su
ponovo izabrale @eqka Brestova~kog iz Erdevika, narodnog poslanika u Skup{tini Republike Srbije.
Nastavqena
sanacija puteva
U mesnoj zajednici [id protekle nedeqe nastavqeni su
radovi na poboq{awu stawa
putne infrastrukture. Preduzeti su radovi na sanaciji puteva u ulicama Jovana Du~i}a, Zlatka [najdera, Branka
Radi~evi}a, Janka ^melika,
Bosutskoj, a zavr{ene su ulice Sremska i Prvomajska. Zapo~ete su pripreme za sanaciju puteva u vi{e ulica u Ada{evcima, a ura|ena je i horizontalna signalizacija na putevima [id – Va{ica i Erdevik – Kukujevci.
ra|ani [ida i okoline
su u proteklom periodu
u vreme izrazito visokih temperatura u vi{e navrata ostajali bez vode.
Stawe u JP Vodovod u [idu
ve} godinama u nazad nije na
zavidnom nivou {to ote`ava funkcionisawe celog sistema vodosnabdevawa. Da
bi se takva situacija promenila lokalna samouprava u
[idu poku{ava da prona|e
najboqe re{ewe za poboq{awe stawa u ovom preduze}u ~ije je funkcionisawe od
vitalnog zna~aja za sve stanovnike {idske op{tine.
Nedavno je za vr{ioca du`nosti direktora ovog preduze}a izabran Miladin Pini} iz Morovi}a.
- Funkcionisawe ovakvog
javnog preduze}a je od primarnog zna~aja za normalan
`ivot svih gra|ana. Tek kada nema vode svi se pitamo
za{to je to tako. Ne mislim
da bi zahtevi koje mi upu}ujemo lokalnoj samoupravi kada je u pitawu pomo} u funkcionisawu i podr{ka u investicijama trebalo da budu
ispred potreba drugih preduze}a, ali je svima jasno da
je zdrava voda neophodna i
Neuredne plati{e
pred iskqu~ewem
Direktor Vodovoda je najavio da }e vrlo brzo svi
individualni du`nici ~iji
dugovi iznose pet hiqada
dinara i vi{e, biti iskqu~eni iz sistema vodosnabdevawa
- Zbog sigurnosti snabdevawa korisnika koji redovno ispuwavaju svoju obavezu
prinu|eni smo da neredovne plati{e iskqu~imo iz
sistema. Znamo da je ekonomska kriza te{ka i da je
svaki mese~ni ra~un veliki
udarac na ku}ni buxet ali
zbog sigurnosti rada sistema vodosnabdevawa svi moramo pla}ati svoje ra~une i
tako podi}i procenat izmirewa obaveza koji je sada
samo 80 odsto. Samo individualni sektor duguje Vodovodu preko 14 miliona dinara, a sa ovakvom cenom
vode od 34 dinara koja je daleko od ekonomske te{ko je
da obezbedimo normalan
rad koji svi od nas o~ekuju –
izjavio je Miladin Pini}.
da se bez we ne mo`e. Preduze}e nad kojim sam preuzeo
rukovodstvo je u te{kom polo`aju, a normalno funkcionisawe dugujemo pre svega
lokalnoj vlasti koja prepoznaje zna~aj na{eg rada. Velika je odgovornost do}i na
~elo preduze}a ~iji rad ne
sme da ima propuste, a da se
pri tom intezivno radi i na
poboq{awu stawa celog sistema – rekao je Miladin Pini}.
U ovom periodu JP Vodovod sprovodi zna~ajne radove koji }e doprineti boqem
vodosnabdevawu i u{tedama
u sistemu.
- Izvr{ili smo sanaciju
vodovodne cevi ispod auto –
puta E – 70, gde imamo protok
vode od preko 10 litara u sekundi tako da }emo zna~ajno
poboq{ati vodosnabdevawe
korisnika. Samo ova investicija vredna je osam miliona dinara, a odlagana je vi{e od deset godina. Koliko
je bilo izgubqeno ne preduzimawem ovakvih radova te{ko je i proceniti. U toku je
i rekonstrukcija hidroforskih postrojewa u Ada{evcima, Vi{wi}evu i Morovi}u
koja podrazumeva rekonstrukciju celokupne elektronike i ugradwu frekventnih regulatora. U toku
[email protected] „DANI MEDA“ U [IDU
PODR[KA NEZAPOSLENIM LICIMA
Lek i hrana za budu}nost Obuka za rad na
ra~unarima
U
Nepromewene
cene u vrti}ima
U Pred{kolskoj ustanovi
„Jelica Stanivukovi} [iqa“
i ove godine roditeqi }e izdvajati isti iznos novca kao
i prethodne za boravak svoje
dece u objektima ove ustanove. Cene boravka se kre}u od
2.500 dinara za celodnevni
boravak do 600 dinara za poludnevni boravak ukqu~uju}i
i iznos za potro{ni materijal. Novina u objektima ove
pred{kolske ustanove je uvo|ewe radnog mesta medicinske sestre u preventivi ~ime
}e se jo{ vi{e poboq{ati
kvalitet brige o boravku dece u vrti}ima.
GALERIJA
Izlo`ba
„Put do slike“
U ~etvrtak, 16. septembra u
18 ~asova, u Galeriji slika
„Sava [umanovi}“ u [idu,
otvara se izlo`ba „Put do
slike“ Save [umanovi}a.
Mogu}nost koju ima Galerija slika „Sava [umanovi}“,
da iz sopstvenog umetni~kog
fonda realizuje izlo`bu kojom }e predstaviti umetnika
spajaju}i parove, slike sa
wihovim predlo{cima u raznim tehnikama, obuhvataju}i
razdobqe od petnaest godina i 74 dela, je privilegija
koja se veoma retko pru`a muzejskim ustanovama.
KULTURNO OBRAZOVNI CENTAR
FILMSKI PROGRAM
Od 17. do 19. septembra
„Salt“ – bioskop KOC-a
u 20 ~asova
6. STRANA
Miladin Pini}
je i izgradwa dva nova bunara kapaciteta 35 litara u
sekundi. Preko 1.500.000 dinara bi}e vredni radovi na
hidroforskim postrojewima, a 29 miliona ko{ta}e novi bunari. Tako|e radimo i
na pronalasku koordinatora
koji }e dodatno hlorisati
vodu na delu sistema do Bingule i Berkasova – rekao je
Pini} izdvajaju}i samo neke
od aktivnosti koje su preduzete. Tako|e on je naglasio
da }e se uskoro konkurisati
za izradu projektne dokumentacije za izgradwu fekalnog
pre~ista~a, kao i da }e {idski Vodovod dati pun dopri-
nos razvoju sistema za atmosfersku odvodwu u mesnim
zajednicama kao i na izgradwi kanalizacionog sistema.
Fru{kogorska sela koja
jo{ nemaju sistem vodosnabdevawa mogu ubrzo da o~ekuju da }e vi{edecenijski problem biti re{en.
- Za izgradwu vodovodne
mre`e u Qubi sredstva su
obezbe|ena i tamo }e radovi
najpre biti preduzeti a u
ostalim selima investicije
}e biti preduzete ~im potrebna sredstva budu na raspolagawu. Svi o~ekujemo da
}e to biti u toku slede}e godine tako da }e 2011. godina
biti period zna~ajnih ulagawa u sistem vodosnabdevawa
– rekao je Miladin Pini},
koji pored brojnih obaveza u
ovom javnom preduze}u ne zapostavqa svoje obaveze koje
ima kao predsednik Saveta
mesne zajednice Morovi}.
I period zimskog vremena
koji nam predstoji bi}e vreme poboq{awa stawa u JP
Vodovod.
- Zimski period iskoristi}emo da nabavimo novu
mehanizaciju, pre svega kombinovanu ma{inu i bager kako bi {to boqe obavqali
radove koji nas u novoj sezoni o~ekuju – rekao je direktor JP Vodovod.
Milenko Gi}anov
U
subotu, 11. septembra, na
platou ispred Kulturno
– obrazovnog centra u
[idu, odr`ana je manifestacija „[idski dani meda“ koja je
ove godine organizovana po ~etvrti put. Skup p~elara i qubiteqa meda i drugih p~eliwih proizvoda organizovalo je
Udru`ewe p~elara iz [ida uz
podr{ku Op{tine i Turisti~ke organizacije [id. Iako je
ponuda bila slabija, a poseta
ne{to mawa nego {to je to slu~aj na manifestacijama ovakvog tipa, ipak su svi proizvo|a~i meda i oni koji ovu prirodnu namirnicu po{tuju i kao
hranu ali i eliksir, imali
priliku da se na jednom mestu
okupe i razmene svoja iskustva.
- U vreme velike krize te{ko je bilo koju delatnost podi}i na vi{i i kvalitetniji
nivo. U p~elarstvu je to posebno te{ko, jer je ova grana poqoprivrede godinama va`ila
za neprofitabilnu i delatnost sa velikim rizicima.
Ovakvim skupovima `elimo da
uka`emo da p~elarstvo mo`e
biti veoma profitabilno a po
nekim procenama samo u na{oj
op{tini bi se vi{e od stotinu
porodica moglo baviti proizvodwom meda. Imamo dobre
klimatske uslove i nije tajna
da je na{ med poznat u mnogim
krajevima sveta. Cenimo kvalitet i po{tovawe svih procesa u proizvodwi i zato se zala`emo za iskorewivawe
falsifikata p~eliwih proizvoda – rekao je Milenko Gi}anov, predsednik Udru`ewa
p~elara op{tine [id.
Na odr`anim „Danima meda“
posetioci su mogli kupiti med
po ceni od 350 dinara za kilo-
Milan Naranxi} sa unukom Mihajlom
Najpoznatiji proizvo|a~i
polena u regionu
Milan Naranxi}, proizvo|a~ meda iz [ida i jedan od
izlaga~a na odr`anoj manifestaciji „Dani meda“ potvrdio nam je da su proizvo|a~i
ovog prirodnog proizvoda ali
pre svega polena, nadaleko
poznati.
- Sigurno proizvodimo najboqi polen u regionu ali mo`da
i {ire. Na{e podru~je ima dobre klimatske uslove za bavqewe p~elarstvom i zato
gram ili vi{e, ali su tako|e
mogli prona}i i proizvode za
negu lepote i zdravqa kao {to
su kreme, balzami, sapuni i
drugi preparati na bazi meda.
Mogli su se prona}i i priru~nici za uspe{niju proizvodwu
meda.
Jedan od izlaga~a je bio i
Sreta Pavlovi} koji zajedno
sa svojom porodicom ima dugu
tradiciju u proizvodwi meda.
- Problema ima puno, a u posledwe vreme nas mu~e p~eliwe bolesti kao i klimatske
promene {to se sve odra`ava
na kvalitet i obim proizvodwe. Ove godine smo imali ne{to mawe koli~ine meda koje
se obi~no kre}u oko tonu do
tonu i po. Uspevamo da prodamo sve {to proizvedemo ali je
i potra`wa mawa nego {to bi
trebalo da bude – rekao nam je
Sreta Pavlovi}. U na{oj zemqi se godi{we potro{i mawe od dva kilograma meda po
glavi stanovni{tva za razliku od razvijenih zemaqa gde
ta potro{wa ide i preko 10
o~ekujemo podr{ku nadle`nih kako bi svoju proizvodwu jo{ vi{e unapredili – rekao nam je Milan Naranxi}
~iji unuk Mihajlo isti~e da }e
nastaviti porodi~nu tradiciju proizvodwe meda. Saznali smo da je cena polena 120
dinara za 100 grama a kolika
je wegova lekovitost kao i
mo} drugih p~eliwih proizvoda kao {to su propolis i mle~
ve} je i nau~no dokazano.
kilograma. Na pro{lonedeqnom skupu p~elara predstavila su se i dva udru`ewa `ena
iz Ilinaca i Va{ice, a na wihovim {tandovima su se mogla
videti razna jela, pre svega
slatki{i, na bazi meda. Nekoliko `ena iz Va{ice se potrudilo da za ovu priliku pripremi vi{e kilograma kola~a
sa medom kojima prolaznici
nisu odoleli.
Posle skupa na Trgu kulture
odr`ano je regionalno savetovawe p~elara u sali {idske
Biblioteke kojem su pored
proizvo|a~a prisustvovali i
predstavnici Uprave za veterinu, Inspektorata za kontrolu proizvoda kao i profesori
Poqoprivrednog fakulteta u
Novom Sadu.
Na odr`anom skupu mogla su
se ~uti i kako tvrde nadle`ni, opravdana o~ekivawa da
}e med, proizveden u {idskoj
op{tini uskoro biti plasiran
na mnoga tr`i{ta Evropske
unije i Ujediwene arapske emirate.
z podr{ku Op{tine [id
i Kancelarije za mlade u
Sredwoj tehni~koj {koli
„Nikola Tesla“ u [idu u narednih nekoliko nedeqa odvija}e se nastava besplatnih ~asova obuke za rad na ra~unarima i upoznavawa osnovnih informati~kih pojmova. ^asove
}e poha|ati nezaposlena lica
koja su upu}ena iz Nacionalne
slu`be za zapo{qavawe u [idu, a korisnici usluga ove slu`be su se dobrovoqno odlu~ili za poha|awe ovog kursa. Nastava je po~ela u subotu, 11.
septembra, obuhvati}e 40 ~asova, a predavawa }e odr`ati
profesori tehni~ke {kole
„Nikola Tesla“ u [idu.
- Polaznici ovog kursa dobi}e osnovna znawa o primeni
Maja Pilipovi} i Dragica
Kuqanski jedne su od polaznica ovog kursa i nadaju se da }e
im nova znawa pomo}i da lak-
Svetlana Mrk{i}
Maja Pilipovi} i Dragica Kuqanski
ra~unaara u savremenom `ivotu. Ovlada}e ve{tinama neophodnim za upotrebu ra~unara
kao {to su obrada teksta, tabelarni prikaz podataka, pristup internetu i drugo. Do sada smo imali samo pozitivna
iskustva kada je ovakav vid
nastave u pitawu, a verujem da
svim polaznicima poseta ovim
~asovima mo`e biti samo od
koristi – rekla je profesor,
Svetlana Mrk{i}, jedan od
predava~a na ovom kursu.
Svi polaznici, a wih je
ukupno 20, organizovanih u dve
grupe, posle zavr{enih ~asova
dobi}e sertifikat o ste~enim
znawima na ovom kursu. Nastava se odvija u informati~kom
kabinetu sredwe tehni~ke
{kole koji raspola`e sa deset ra~unara koji zadovoqavaju sve potrebe korisnika.
{e do|u do zaposlewa.
- Imala sam kra}e radno iskustvo gde su mi bila potrebna
znawa rada na ra~unaru ali se
nadam da }u ovde dobiti kompletnu obuku – rekla nam je
Maja Pilipovi}, a Dragica Kuqanski se slo`ila sa ocenom
da je svaka obuka dobrodo{la,
a posebno danas kada, kako ova
polaznica tvrdi, do posla ne
mo`ete do}i bez znawa rada
na ra~unaru i upotrebe engleskog jezika.
Na ovim ~asovima najvi{e
}e biti mladih, nezaposlenih,
ali po re~ima predava~a do
sada je bilo i polaznika koji
su bili ne{to stariji {to zna~i da godine nisu prepreka za
sticawe novih znawa.
Stranu pripremila:
Marija Brwilov
15. septembar 2010.
OP[TINSKO VE]E RUMA
Ure|ewe poqoprivrednog zemqi{ta
Rumska hronika
CENTAR ZA
SOCIJALNI RAD
Pravo na
materijalnu pomo}
U skladu sa Odlukom Skup{tine op{tine Ruma o pro{irenim pravima iz oblasti socijalne za{tite, lokalna samouprava je obezbedila besplatne mese~ne karte za prevoz dece koja se {koluju van
mesta u kome `ive. Prema kriterijumima Centra za socijalni rad, pravo na besplatnu, mese~nu prevoznu kartu ostvarilo je 107 u~enika ~ije se porodice nalaze u stawu socijalne
potrebe.
Jo{ jedna od aktivnosti
Centra u ovom periodu vezana
je za ostvarivawe prava na materijalnu pomo}. Naime, socijalno ugro`eni pojedinci i porodice tokom septembra predaju potrebnu dokumentaciju za
ostvarivawe prava, odnosno
produ`etak prava na materijalno obezbe|ewe porodice.
ANIP "BRANKO
RADI^EVI]"
Upis novih
~lanova
Ansambl narodnih igara i pesama "Branko Radi~evi}" po~iwe sa upisom novih ~lanova u
{kolu folklora, izvo|a~ki sastav i konkurs za upis ~lanova
u sekciju narodnog orkestra.
Svi oni koji su zainteresovani
da se kroz izvornu igru, pesmu i
muziku, dru`e mogu da do|u u
prostorije ANIP-a koje se nalaze u rumskom Kulturnom centru,
ponedeqkom i sredom od 18 ~asova i 30 minuta do 20 ~asova.
RUMSKI MATI^AR
SKLOPILI BRAK: Marijan
Mari} i Nada Kecman, Du{an
Srdanovi} i Marina Lazarevi}, Dane Petkovi} i Maja Milovanovi}, Dragoqub Tanoj~i}
i Katarina Radi{i}, Milorad
\ur|evi} i Svetlana Sudar,
Milo{ Ti{ma i An|elka Jefti}
DOBILI ]ERKU: Marija i
Petar Unterberger, Dragana i
Dragan Pej~i}
DOBILI SINA: Dragana Tomas–]etojevi} i Zoran ]etojevi}, Sla|ana i Bojan Batalo
UMRLI: Smiqa Marinkovi}, ro|. 1938, Radojka Beqinac, ro|. 1930, Jovanka Galeti}, ro|. 1927, Mira Mar~eta,
ro|. 1935, @ivota Veqkovi},
ro|. 1929.
Stranu pripremila:
Smiqa Xakula
Na sednici Op{tinskog ve}a koja je odr`ana u ponedeqak, 13. septembra, utvr|en
je predlog godi{weg Programa za{tite, ure|ewa i kori{}ewa poqoprivrednog zemqi{ta u rumskoj op{tini za
ovu godinu na koji je saglasnost dalo i nadle`no Ministarstvo za poqoprivredu,
vodoprivredu i {umarstvo.
- U Rumskoj op{tini ima
57.500 hektara, a od toga je
3.000 hektara gra|evinskog, a
sve ostalo je uglavnom, poqoprivredno zemqi{te, dr`avno, dru{tveno i privatno. Ovim programom je ura|ena i procena wegovog kvaliteta, ali i postoje}e infrastrukture, putne mre`e koja
je dobra, ali i kanalske i
atarskih puteva koje su u lo{em stawu. Program je i
uslov da mo`emo da pristupimo davawu u zakup dr`avnog poqoprivrednog zemqi{ta - rekao je Goran Vukovi},
predsednik rumske op{tine.
O ovom programu ~lanovima Op{tinskog ve}a je govorio i geodetski in`ewer
\or|e Varni~i}, potpredsednik Komisije za izradu
Programa za{tite. On je istakao da je Komisija imala
dosta problema u radu, bilo
je i puno nesre|ene dokumentacije koja se ne sla`e sa situacijom na terenu.
- U rumskoj op{tini ima
oko 8.500 hektara zemqi{ta
u dr`avnoj svojini, a ove godine u zakup }e se ponuditi
3.199 hektara. Zbog du`eg rada Komisije, trebalo bi odmah pripremiti oglas i ~im
odbornici SO Ruma usvoje
Program, krenuti sa licitacijom kako bi se ona zavr{ila {to pre - rekao je \or|e
Varni~i}.
Prema Programu koji je ra|en oko tri meseca, planirani su u teku}oj godini prihodi od 73,9 miliona dinara, a
donet je i plan wihovog strogo namenskog tro{ewa za ko-
masaciju, odvodwavawe, obele`avawe parcela, ure|ivawe atarskih puteva, opremawe poqo~uvarske slu`be i
kontrolu plodnosti zemqi{ta.
- Rumska op{tina ima preko 8.000 hektara poqoprivrednog zemqi{ta i od toga
mo`e da se obezbedi dobar
priliv, jer lokalna samouprava dobija 40 odsto sredstava od zakupa i od tih
sredstava potom mo`emo raditi na ure|ewu kanalske
mre`e i atarskih puteva koji
su u katastrofalnom stawu ka`e Branislav Rahar, predsednik Komisije za izradu
Programa za{tite, ure|ewa i
kori{}ewa poqoprivrednog
zemqi{ta i ~lan Op{tinskog ve}a zadu`en za poqoprivredu.
^lanovi Op{tinskog ve}a
su na ovoj sednici utvrdili i
predlog Odluke o dono{ewu
Plana detaqne regulacije za
deo radne zone sa stanova-
wem u Vogwu, i doneli odluku o izboru organizacije za
procenu gra|evinskog zemqi{ta {to }e raditi Poreska
uprava u Rumi. Donet je i zakqu~ak o progla{ewu stawa
elementarne nepogode na teritoriji rumske op{tine. Naime, Republi~ka vlada je
svojim zakqu~kom stvorila
mogu}nost da se na dr`avnom
zemqi{tu u zakupu, na kojem
je vi{e od tre}ine zemqi{ta bilo pod vodom, {to je
dovelo do uni{tavawa kultura, mo`e proglasiti elementarna nepogoda i tako izvr{iti povra}aj dela zakupa.
U rumskoj op{tini ima 32 odsto takvog zemqi{ta ~ime su
stvoreni uslovi za progla{ewe elementarne nepogode.
- Ova godina je bila izuzetno te{ka za proizvo|a~e. Bilo je obilnih ki{a, grada, vodole`a. Mi smo formirali
Komisiju za procenu {tete
koja je na svaki poziv izlazila na teren i procewivala
MO SLEPIH I SLABOVIDIH U RUMI
GRADSKA BIBLIOTEKA RUMA
U
R
U~ewe Brajeve azbuke ^lanica KOBIS sistema
prostorijama
Me|uop{tinske
organizacije
slepih i slabovidih u Rumi u toku je realizacija projekta "Opismewavawe kasnije
oslepelih lica na Brajevom pismu" koje finansira Ministarstvo za rad i socijalnu politiku.
Kurs je zapo~eo u avgustu i
traje do kraja novembra, a poha|a ga 10 polaznika. Oni su podeqeni u dve grupe, mla|a i starija kasnije oslepela lica, a
instruktor je Rade Petrovi}
koji je, tako|e ~lan MO slepih i
slabovidih u Rumi, a opismenio
se u okviru ranijih projekata.
Polaznici su ozbiqno shvatili
ovaj projekat i redovno dolaze,
a za wih }e biti organizovan i
zavr{ni ispit kako bi pokazali {ta su i koliko nau~ili.
Ovo je ~etvrti po redu projekat opismewavawa i do sada je
na ovaj na~in osposobqeno da
koristi Brajevo pismo ~etrdesetak kasnije oslepelih lica.
Instruktor Rade Petrovi}
hvali polaznike da su dobri i
vredni.
- Polaznici dobro u~e, rade
doma}e zadatke. Polako u~imo,
slovo po slovo, imamo dovoqno
vremena. Va`no je da oni osete
slova i ta~ke, bez toga se ne mo`e nau~iti Brajevo pismo - ka`e Rade Petrovi}.
PREMIJERA U KULTURNOM CENTRU
"@ena koja nestaje"
Prva profesionalna rumska
predstava pod nazivom "@ena koja nestaje" imala je svoju premijeru u petak, 10 septembra u Kulturnom centru.
Za tu svrhu, velika bina je preure|ena u kamerni prostor, jer je
zami{qeno da se ova predstava
sa tri lika igra pred mawim brojem gledalaca. Tekst predstave i
re`iju potpisuje mlada Daniela
]endo Miqanov koja je diplomirala re`iju u klasi prof. @arka
Dragojevi}a na filmskoj {koli
Dunav film u Beogradu, a sada
radi kao pripravnik u Gradskom
pozori{tu Ruma. U predstavi
igraju Du{an Radoj~i}, U`i~anin
koji je na ~etvrtoj godini glume
na Akademiji umetnosti u Kosovskoj Mitrovici, Vladimir Grbi},
Rumqanin koji je diplomirao
glumu na Akademiji umetnosti u
Novom Sadu i ve} sedam godina
radi u suboti~kom Narodnom pozori{tu, dok je `enski lik poveren Jeleni [kondri}, tako|e Rumqanki. Ona je diplomirala na
Akademiji umetnosti u Beogradu
i trenutno igra u Narodnom pozori{tu i KPGT u Beogradu. Kosti-
umska Gradska biblioteka je od 19. jula ove godine postala punopravni
~lan sistema KOBIS ~ime je
otvorena mogu}nost da ~lanovima bude dostupan, preko interneta, kompletan fond kwiga, mogu}nost da rezervi{u
kwige, produ`e rok za vra}awe kwiga, ali i da koriste
princip me|ubibliote~ke pozajmice.
- Posao na uvo|ewu sistema
KOBIS smo zavr{ili i pre
planiranog roka i u tom poslu
smo me|u prvih pet biblioteka
u Srbiji. Svi na{i bibliotekari imaju licencu za rad u
KOBIS-u, {to nije slu~aj u
drugim ustanovama. Prelaskom
na rad u ovom sistemu poo-
{trili smo i disciplinu, tako
da ~italac mora da vrati ili
produ`i rok dr`awa kwige u
okviru 15 dana. Mi smo i ranije kwige pozajmqivali na 15
dana, ali je novina da se svako
du`e zadr`avawe kwiga ka`wava sa pet dinara po danu.
Na{i ~lanovi su se ve} navikli i po{tuju ovu obavezu koja
je nastala u `eqi da svi ~lanovi imaju mogu}nost da do|u
do `eqene kwige, tako da pada broj opomena koje {aqemo pri~a direktor Gradske biblioteke @eqko Stojanovi}.
On ka`e da }e zahvaquju}i
ovom sistemu, ~itaoci sada
mo}i da prate rad bibliotekara, jer }e ta~no znati koje kwige postoje u biblioteci i da li
Malo zainteresovanih za advokate
R
Detaq sa predstave
me za predstavu radila je Qiqana Panteli} Fridman.
Premijera je izvedena pred
stotinak gledalaca koji su dobro
primili ovu predstavu sa temom
unutra{we borbe glavnog junaka
i wegovim poku{ajima da, prvo
pobegne, a zatim i da se suo~i sa
sopstvenom krivicom, posle samoubistva wegove devojke.
Projekat prve profesionalne
predstave u Rumi realizovan je
pod pokroviteqstvom rumske op{tine.
ije li se ovo Srbija napokon dozvala pameti, pa kao
sav normalan svet odustala
od poslovi~ne bahatosti i tvrdoglavosti koja nam se toliko godina unazad lupala o glavu. Bivali
smo od kako za sebe znamo, mnogo
brate nezgodni. Nisu nas xabe etiketirali kao lo{e momke. Al' pazi, nismo mi lo{i generalno, prosto smo povodqivi i tako nekako
nesamostalni, pa shodno tome naj~e{}e dozvoqavamo sebi da mislimo tu|om glavom, recidivi
pro{losti vaqda, {ta li. Vrlo
smo svesni ~iwenice da tamo dole na Kosovu stvari nisu povoqne
po nas, al' onako tvrdoglavo petqamo sa najmo}nijim svetskim
silama, izmi{qamo rupe na saksiji i toplu vodu. U dubini du{e
smo svesni da tamo dole `ivi
preko dva miliona qudi koji ne}e
sa nama! Jednostavno nismo u stawu da ih ubedimo da }e im sa nama
biti blagougodno! Ne znam ima li
15. septembar 2010.
normalnog ~oveka koji ne}e prihvatiti ~iwenicu da onaj drugi,
doju~era{wi kom{ija, jednostavno ne `eli vi{e zajedno. To {to
su neke stvari pravno neutemeqene, ne daje nikome za pravo da bilo koga prisiqava na zajedni~ki
`ivot. Ma, hajde nismo niti neki
stru~waci da analiziramo politi~ke aspekte gore pomenutog, ali
ipak ako postoji bilo kakav na~in
da se stvari re{e bez prolivawa
krvi, bez uzaludno izgubqenih
`ivota, sa bilo koje strane, onda
pozdravqam svaku akciju koja razumom re{ava probleme. Meni
li~no smeta samo jedna stvar. Za{to se stalno juna~imo i idemo uz
nos, kada smo duboko svesni da }e
na kraju ipak biti onako kako mora. Za{to uvek idemo pred rudu, a
iz iskustva znamo da tako ne}emo
sti}i nigde, a onda onako poprili~no sramno, primamo packe za
neznawe i nerazumnost. Elem,
pritekla nam je Evropa u pomo} i
su zauzete ili ne.
Tokom leta ura|ena je i revizija kwi`nog fonda {to je
obaveza biblioteka jednom u
deset godina. U revizijama do
sada je otpisano preko 17.000
kwiga, a u ovogodi{woj, 4.224
naslova.
- Re~ je o kwigama koje se vi{e ne mogu koristiti jer im nedostaju delovi, a ima i dosta
slu~ajeva da kwige nedostaju,
jer ih na{i ~itaoci nisu vratili - ka`e Stojanovi}.
Gradska biblioteka i ove
godine nastavqa sa tradicijom da prvacima deli besplatne ~lanske karte, a uz prigodan program one }e mali{anima biti uru~ene u okviru De~ije nedeqe u oktobru.
BESPLATNO PRAVNO ZASTUPAWE U RUMI
umska op{tina je krajem
juna 2009. godine potpisala ugovor sa Izvr{nim ve}em Vojvodine i Advokatskom
komorom Vojvodine o u~e{}u u
projektu besplatnog pravnog zastupawa pred sudovima. U rumskoj op{tini je formirana Komisija za besplatno zastupawe
u kojoj su advokati, ina~e ~lanovi Op{tinske organizacije
advokata, a u ime lokalne samouprave na~elnica Op{tinske
uprave Gorica [a{i}.
Da bi lice moglo da bude besplatno zastupano u nekom sudskom procesu potrebno je da ispuni neke op{te i posebne uslove. Op{ti uslovi su stalno prebivali{te ili boravi{te ili
izbegli~ki status na teritoriji
Vojvodine i da za predmet za
koji tra`i besplatno zastupawe lice ve} nije anga`ovalo
advokata. U okviru posebnih
uslova potrebno je da je stranka
nosilac socijalne karte ili da
se nalazi na evidenciji lica
Gorica [a{i}
koja su socijalno ugro`ena. Uz
potrebnu
dokumentaciju,
gra|ani se mogu obratiti ~lanovima Komisije koja }e doneti
re{ewe da li su uslovi ispuweni.
- U pro{loj godini smo imali
deset slu~ajeva besplatnog
pravnog zastupawa, a tokom ove,
do sada, {est. Re~ je, uglavnom,
o licima iz bespravno seqenih
stanova, utvr|ivawu o~instva
ili poveravawu dece na starawe. Moram napomenuti da ova
besplatna zastupawa ne va`e
za krivi~ne postupke. Imali
smo i slu~ajeve prijava nasiqa
u porodici, me|utim te `ene koje trpe nasiqe, nisu bile voqne da pokrenu sudski postupak ka`e Gorica [a{i}, na~elnica
Op{tinske uprave u Rumi.
Ona isti~e da nije zadovoqna brojem lica koja su tra`ila
besplatno pravno zastupawe,
jer u rumskoj op{tini ima dovoqan broj advokata koji su se
prijavili da u~estvuju u ovom
projektu, {to nije slu~aj u drugim vojvo|anskim op{tinama,
gde advokati ne}e besplatno da
rade.
Lica koja ispuwavaju navedene uslove mogu da koriste besplatno usluge advokata, a sve
detaqnije informacije mogu dobiti u Gradskoj ku}i. Zahtevi za
besplatno pravno zastupawe
mogu se podnositi na pisarnici
Op{tinske uprave.
Pi{e:
M. Kne`evi}
PANORAMA
N
{tetu i poqoprivrednici su
zadovoqni wenim radom. Radili smo procenu {tete i na
privatnim parcelama i za
desetak dana ima}emo kona~ne rezultate. [tete su izuzetno velike, ne znam kako
}e one biti i nadokna|ene i
zato i daqe va`i na{ apel
da proizvo|a~i osiguraju
svoje useve - savetuje Branislav Rahar.
Na sednici Op{tinskog ve}a su doneta i re{ewa o kori{}ewu sredstava teku}e
buxetske rezerve za Kancelariju za mlade, MZ Kraqevci, kupovinu ra~unarske
opreme u Op{tinskoj upravi,
kao i nabavku motornih kosa~ica. I na ovoj sednici zna~ajan deo sredstava, 700.000
dinara izdvojen je za regresirawe tro{kova "Komunalcu" na osnovu sudskih i vansudskih poravnawa vezanih
za ujede pasa lutalica, a
sredstva su ispla}ena za
osmoro Rumqana.
Ne}u hleb, daj Farmu
krajwe diskretno stavila do znawa da moramo po{tovati neka
pravila, ako ho}emo zajedno da
`ivimo. Moramo se iole upristojiti, ne zveckati oru`jem, ne siliti se uzalud i tako daqe. Je li bolelo? Pa, iskreno, jeste, ali svaka bolest se mo`e izle~iti ako
ne vreme prepoznamo simptome.
Tako biva, i tako je. E sad, prozivki }e naravno biti, iako niko li~no u sebe i ne misli druga~ije, ali
malo pra{ine, ne}e na{koditi
politi~kom imixu onih koji bi to
„boqe odradili“ od aktuelnog
predsednika. Ne}u ni{ta re}i o
tome kako je i kada propadala
ideja o velikoj Srbiji, ali samo
da ka`em da je svaka garnitura
vlasti gubila i raspar~avala domovinu, onako na svoj na~in, i to
odavno, odavno. Krajwe je apsurdno u ovom trenutku kriviti Borisa Tadi}a za lo{e vo|enu politiku. Ako nisi u stawu da se bori{
sa alama, nemoj ni pokazivati zube. Tadi} je izgleda uspeo da se
izbori.
E a sad, hajde malo o lep{im
stvarima. Qudi, po~iwe novi serijal Farme!!! Nao{trite o~ni
vid, dobro pro~a~kajte slu{ne kanale, spremite foteqe, grickalice, tur{iju, i navalite na gledawe Farme. Ih, jedva ~ekam da vidim ko }e biti slede}i jadni Bojani} Lo{mi. Ma kakvo Kosovo, kakva poskupqewa, kakav Jeremi} i
Tadi}, boli me uvo, sad }e Farma.
Mo`ete do besvesti da me edukujete i pri~ate gluposti o ki~eraju
i besmislu rijaliti {ou programa
omiqene mi ru`i~aste televizije. Mo`ete sva{ta ne{to da mi
pri~ate o tome kako me to zaglupquje i {teti malim sivim }elijama, o vre|awu inteligencije i
zdravog razuma, ali mi ne mo`ete
zabraniti da u svoja ~etiri zida
u`ivam sa novim stanarima ~uvene ku}e u Lisovi}ima. Nezamewivi Proka, {armantni Amixa, i
ostali, jedino su sposobni da mi
poprave raspolo`ewe, poreme}eno kojekakvim strahotama koje se
doga|aju u ovoj zemqi.
Kad se ja zatvorim u moj neprikosnoveni stambeni prostor, sve~ano ukqu~im TV ru`i~astu, ma
{ta me mo`e odvu}i od malog
ekrana. U me|uvremenu, mo`e da
izbije i tre}i svetski rat, ba{ me
briga, samo da mi Pink bude `iv i
zdrav.
Zna~i, dragi moji, nemoj da mi
neko dolazi u posetu, ni za koga
nisam kod ku}e, nemoj da me bilo
ko uznemirava bilo ~ime. Tamo
negde posle Nove godine, ~ujemo
se da razmenimo li~ne utiske o
novim farmerima, a do tada }emo,
naravno znati jesu li na{i favoriti pobedili i zajedno to da proslavimo, onako po na{ki. Do tada
}e se vaqda iskristalisati {ta
sve i koliko mo`e da poskupi, da
li }e MMF odobriti pove}awe
primawa i penzija, a ja }u sve nesvesno pod utiskom odgledanog
programa ru`i~aste TV, da pla}am ra~une i jedino razmi{qam o
tome koliko mogu SMS-ova poslati do slede}e penzije, naravno za
svog favorita. Ne daj bo`e da kojim slu~ajem iskrsne neko nepredvi|eno pla}awe, pa da mi qubimac ostane bez moje SMS podr{ke.
Bilo bi zaista katastrofalno.
Ajd' jo{ dok sam ovde da vam ka`em jedan podatak. Milion i trista hiqada qudi u Srbiji nema
osnovno obrazovawe. Nemoj da mi
neko pomene ikakvu vezu sa gledano{}u Farme.
STRANA 7.
NOVA INVESTICIJA U OP[TINI PE]INCI
BESPLATNA INSEMENACIJA U IRIGU
Italijansko-srpski prodor u Rusiju [ansa za pet parova
U
op{tinu Pe}inci
punosti automatizovanova investicija
no, a nove generacije
je ovoga puta stizbog ubrzanog tempa `igla u obliku zajedni~kog
vota, ne}e imati vremepreduze}a, jedne doma}e
na za lo`ewe i ~i{}ei jedne strane kompaniwe gorionika – rekao je
je. U utorak, 7. septemMarkante.
bra, potpisan je ugovor
U novu firmu, italiizme|u doma}e kompanijanska kompanija unosi
je Termomont iz [imatehnologiju proizvodwe
novaca i italijanske
gorionika, a Termomont
kompanije Elmek, kojim
svoje proizvodne resurje formirano novo predse.
uze}e Termomont Elmek.
- Ukoliko tr`i{te koNovoformirana firma
tlova na pelet bude raproizvodi}e ekolo{ke
slo onako kako o~ekujegorionike na drveni pemo, pro{irewem proizlet. Ovakvi gorionici @ivko Markovi}, Fernando Markante i Cveja Atanackovi} vodwe stvori}e se i
}e se sada po prvi put u
uslovi za otvarawe nokoji je potpuno ekolo{ki i koji ne
potpunosti proizvoditi u na{oj zevih radnih mesta - rekao je glavni
ostavqa nikakvog traga na `ivotnu
mqi, a ciq osniva~a je da ih plasimenaxer prodaje Termomonta Nebojsredinu. Grejawe na pelet je znatno
raju ne samo na srpsko tr`i{te, ve}
{a Atanackovi}.
~istije od grejawa na ugaq, a pri
i na tr`i{te Evropske Unije, CEFPotpisivawu ugovora je prisutom znatno jeftinije od grejawa na
TE i Rusije. Ulaznicu na rusko trstvovao i predsednik Skup{tine
naftu ili gas - ka`e Federiko Mar`i{te predstavqa, kako bescarinop{tine Pe}inci @ivko Markovi}
kante.
ski sporazum izme|u Srbije i Rusii predstavnici Privrednih komora
Po re~ima vlasnika kompanije
je, tako i ~iwenica da Termomont
Srema i Vojvodine. @ivko MarkoElmek Fernanda Markantea, ova
ve} ima izgra|enu poziciju na ruvi} nije krio zadovoqstvo zbog nokompanija je tra`ila na~in da svoju
skom tr`i{tu, potpisanim izvove investicije u Op{tini Pe}inci.
delatnost pro{iri van granica
znim aran`manom sa ruskim partne- Zna~aj novih investicija u na{oj
Italije i pravu priliku je na{la
rom u vrednosti od dva miliona
op{tini je {to pored novih radnih
upravo u Srbiji. Naime, kompanija
evra.
mesta, donose i nove tehnologije. I
Elmek se bavi proizvodwom gorioKako nam je rekao direktor itaod ove firme o~ekujem realizaciju
nika i spoj sa kompanijom Termolijanske kompanije Federiko Marjednog novog proizvoda, koji }e imamont, koja proizvodi kotlove za
kante, ovo je dobra prilika da se
ti apsolutnu prohodnost, kako na
grejawe delovao mu je kao dobitna
razvije novi proizvod za srpsko i
doma}em i ruskom, tako i na evropkombinacija.
evropsko tr`i{te, ali i za ostala
skom tr`i{tu. S obzirom da se Ter- Za kompaniju Termomont sam satr`i{ta, a posebno za rusko.
momont ve} dokazao kvalitetom
znao od svojih prijateqa u Srbiji
- Mislim da je Rusija u ovom tresvojih proizvoda, ovo }e za wih bisa kojima sam ve} sara|ivao i prenutku veliko novo tr`i{te za
ti samo nadogradwa proizvodnog
poznali smo zajedni~ki ciq. DuboEvropsku Uniju, a samim tim i za
asortimana, koja }e im obezbediti
ko verujem u ovaj projekat, jer novi
Italiju i Srbiju i da je u pitawu trda u budu}nosti ne}e imati nikaproizvod nije samo ekolo{ki pri`i{te, koje }e se u budu}nosti razkvih problema sa plasmanom na bihvatqiv
i
ekonomski
isplativ,
ve}
vijati. Posebno je zna~ajno {to }e
lo koje tr`i{te - rekao je @ivko
pru`a i komociju pri upotrebi, s obnovoformirano preduze}e proizvoMarkovi}.
zirom da je grejawe na pelet u potditi visokotehnolo{ki proizvod,
Du{an Sre}kov
KOMPANIJA SALINEN U [IMANOVCIMA
Austrijska so na trpezama i putevima
U
[imanovcima je 9. septembra austrijska kompanija Salinen otvorila svoj distributivni centar. Firmu Salinen
d.o.o sve~ano je otvorio predsednik uprave ove austrijske kompanije [tefan Majs, a prisustvovali
su predsednik Skup{tine op{tine
Pe}inci @ivko Markovi}, predstavnici Privredne komore Srema
i Salinena iz Slovenije, poslovni
partneri i predstavnici MZ [imanovci. Menaxer prodaje Dubravka Savi~i} je upoznala goste sa
istorijom proizvodwe soli iz
austrijskih rudnika soli, kao i sa
razvojem firme Salinen, i izrazila nadu da }e se i firma u [imanovcima uspe{no razvijati.
Obra}aju}i se gostima i upravi
Salinena, @ivko Markovi} je izme|u ostalog rekao:
- Izuzetno mi je drago {to je
austrijska firma Salinen odlu~ila da otvori distributivni centar upravo u [imanovcima. Za to
[tefan Majs i Dubravka Savi~i}
sigurno ima vi{e razloga, od dobre lokacije, pa do napora lokalne samouprave da infrastrukturu
SREM I BANAT RAZMENILI ISKUSTVA
Pe}in~anke na [trudlijadi
prilagodi potrebama privrednika
i da stvori povoqnu klimu za dolazak investitora. O~ekujem da }e
i ova kompanija, preko svojih poslovnih partnera i kupaca, biti
promoter za daqa ulagawa potencijalnih investitora upravo u pe}ina~ku op{tinu. Ina~e, moja prva
asocijacija kada sam ~uo da se ovde otvara Salinen, u ~ijoj {irokoj
lepezi proizvoda je i so za puteve,
bila je da vi{e ne}emo imati problema sa nabavkom soli tokom zime, jer kod nas zime znaju da budu
o{tre i zato je snabdevawe sredstvima za zimsko odr`avawe puteva izuzetno va`no. Nadam se da }e
uskoro ovde po~eti, uz veleprodaju, i da se pakuje so, jer bi to zna~ilo prijem novih radnika. Naravno,
nama je dragoceno svako radno mesto koje se otvori, i cenimo svaku
firmu bilo da zapo{qava pet ili
105 radnika - re~i su Markovi}a.
8. STRANA
mora da bude prohodan, da nema patolo{kih tvorevina. Kada je re~ o
partneru, spermogram mora da bude
u granicama normale ili prvog stepena poreme}aja.
Direktorka Doma zdravqa u Irigu dr Jovanka Jankovi} ka`e, da nije bilo odabira parova, ve} da su se
sami javqali oni parovi koji su
znali da imaju problema sa za~e}em, kao i da je predvi|eno da parovi koji }e biti izvu~eni do kraja godine, dobiju pravo na tretman prirodne inseminacije.
Dr Jovanka Jankovi}, Vladimir Petrovi} i dr Gordana Kozarov
nima, {to je medicinski opravdan
metod. Me|utim, u razvijenim zemqama lekari pre ovog postupka
primewuju inseminaciju u spontanim uslovima, koja `enu ne podvrgava hormonskoj terapiji, ve} samo
potpoma`e prirodno za~e}e - rekla
je dr Gordana Kozarov prilikom
pregleda parova u iri{kom Domu
zdravqa.
Da bi par mogao da u|e u program,
sterilitet mora da traje du`e od
jedne godine. @ena ne sme da bude
starija od 38 godina, jedan jajovod
- Drago nam je da u saradwi sa
Specijalnom bolnicom za ginekologiju '''Perinatal'' mo`emo pomo}i na{im sugra|anima koji imaju problem da ostvare roditeqstvo. Ovo
naravno nije jedini projekat koji
Op{tina Irig radi da bi se pove}ao natalitet, u narednom periodu
pokrenu}emo jo{ nekoliko projekata koji }e za ciq imati upravo podizawe nataliteta u iri{koj op{tini - rekao je predsednik op{tine Irig Vladimir Petrovi}.
Una Bebi}
CRNA HRONIKA
Mikanu pet godina
robije
Zaplena na
Batrovcima
Mikan Jeliki} (48) iz Ma~vanske Mitrovice osu|en je u Vi{em
sudu u Sremskoj Mitrovici na pet
godina zatvora.
Sud je utvrdio da je Jeliki} 27.
marta 1991. godine u blizini kafane ’’Kruna’’ u Ma~vanskoj Mitrovici pretukao Milutina Peri}a iz Glogovca, tom prilikom mu
naneo te{ke telesne povrede i
opqa~kao tako {to mu je uzeo
5.400 dinara. Nakon razbojni{tva
Mikan je izvesno vreme proveo u
KPZ Sremska Mitrovica iz koje je
pu{ten da se brani sa slobode.
Me|utim, on je to iskoristio i za
organe gowewa ostao nedostupan
sve do 2008. godine kada je otkriven i poslat na izdr`avawe zatvorske kazne.
S. L.
U zajedni~koj akciji pograni~ne
policije i carine, 9. septembra
oko 12,45 ~asova na Grani~nom
prelazu Batrovci, na izlazu iz
Srbije, u "micubi{i pajeru" crnogorske registracije prona|eno je
19 kilograma i 100 grama biqne
materije nalik na modifikovanu
marihuanu - skank.
Voza~ "micubi{ija" Mladen B.
(31) iz Podgorice li{en je slobode i odre|eno mu je zadr`avawe
do 48 ~asova. Zbog osnova sumwe
da je izvr{io krivi~no delo neovla{}ena proizvodwa i stavqawe u promet opojnih droga, Mladen B. }e u zakonskom roku, uz krivi~nu prijavu biti priveden istra`nom sudiji Vi{eg suda u
Sremskoj Mitrovici.
D. Sre}kov
POKRAJINSKI FOND ZA RAZVOJ POQOPRIVREDE
Krediti sa niskim kamatama
P
Pedesetak `ena iz tri udru`ewa sa teritorije op{tine Pe}inci: “[imanov~anke”, “De~anke” i "Sremice", u subotu 4. septembra, posetile su `ene Dolova u
Banatu, gde se odr`avala "[trudlijada", a potom su se srele i sa `enama Seleu{a i upoznale se sa wihovim radom. Poseta je organizovana od strane pokrajinskog sekretara za rad, zaposqavawe i ravnopravnost polova Miroslava Vasina
i op{tine Pe}inci. Sa `enama iz Udru`ewa je ispred op{tine Pe}inci i{la i
na~elnica Odeqewa za dru{tvene delatnosti Dragica Petkovi}. Kako nam je rekla, ovom posetom Miroslav Vasin je ispunio obe}awe udru`ewima `ena iz Pe}ina~ke op{tine, koje je dao 6. juna na Etno izlo`bi u organizaciji Udru`ewa `ena "Sremica", Kulturnog centra iz Pe}inaca i op{tine Pe}inci. Osnovni ciq ove
posete bilo je dru`ewe `ena Srema i Banata i razmewivawe iskustava. Slede}eg dana, "Sremice" su prisustvovale izlo`bi sviwa i poqoprivrede u Kuzminu,
gde su dobile i priznawe za etno postavku.
D. S.
S
pecijalna bolnica za ginekologiju ''Perinatal'' iz Novog
Sada, u saradwi sa Skup{tinom AP Vojvodine i pet vojvo|anskih op{tina u kojima je i Irig, nastavila je pro{logodi{wi projekat u okviru kojeg }e 25 parova iz
Vojvodine, a pet sa teritorije op{tine Irig dobiti mogu}nost da uz
pomo} prirodne inseminacije, postanu roditeqi.
- U borbi protiv steriliteta u
Srbiji se uglavnom koristi vantelesna oplodwa stimulisana hormo-
okrajinski Fond za razvoj
poqoprivrede je raspisao
jesewu tran{u kredita, koji se redovno raspisuje u februaru i avgustu. Kredit je raspisan
29. avgusta i otvoren je do 20.
septembra.
Re~ je o {est kreditnih linija:
za podizawe i kupovinu novih sistema i opreme za navodwavawe,
za plastenike i staklenike i
opremu u wima, za podizawe vi{egodi{wih zasada autohtonih i
odoma}enih sorata vinove loze,
a novina je mogu}nost za kupovinu opreme u vinogradarstvu, potom za podizawe vi{egodi{wih
zasada vo}a, za nabavku nove
opreme u p~elarstvu, kao i za kupovinu sitne pogonske i prikqu~ne mehanizacije za obradu u
vo}wacima i vinogradima.
- Ovi krediti su sa kamatama
od jedan i po do dva odsto na godi{wem nivou, a ovakve kamate u
bankama su na mese~nom nivou.
Ove kamatne stope se stalno
smawuju, npr. za zalivne sisteme
smo sada raspisali kreditne linije po petnaesti put, na po~etku
su kamate bile tri procenta, a
sada su prepolovqene. Dokumentacija se lako pribavqa, mo`e
se podi}i u svim kancelarijama
Fonda za razvoj ili uzeti sa na{eg sajta. Poqoprivredno gazdinstvo mora biti registrovano, ali nije potrebno da vlasnik
bude penziono osiguran, {to je
uslov u nekim drugim fondovima. Hipoteka u korist Fonda iznosi 1:1,5, zna~i ako je kredit
5.000, hipoteka je 7.500 evra.
Na{ Fond po zatvarawu konkursa brzo obra|uje podnetu dokumentaciju i korisnici kredita
}e u roku dve do dve i po nedeqe
dobiti odgovor i potpisati ugovor - ka`e direktor Pokrajinskog Fonda za razvoj poqoprivrede Jo`ef Sabo koji je bio
u~esnik Dana poqa ratarskih
kultura.
Pomenute kreditne linije najvi{e su namewene registrovanom poqoprivrednom gazdinstvu
koje ima od tri do pet hektara
koje je i najvi{e prisutno u Vojvodini, odnosno oko 85 procenata gazdinstava su ove veli~ine.
- Ovo je i vid finansirawa ruralnih podru~ja, a namera nam je
da i daqe podsti~emo ovakvu
proizvodwu po{to su one izuzetno intenzivne i svaka od ovih
kreditinih linija tra`i veliko
u~e{}e qudskog rada, a ujedno
ostvaren dohodak po jedinici povr{ine je znatno ve}i nego u klasi~nom ratarewu. Ako to uporedimo sa proizvodwom p{enice,
kukuruza, suncokreta i soje, onda
se vidi da je ovo znatno dohodovnije. Moram re}i da i oni koji su
do sada uzimali kredite redovno ih vra}aju i takvih je preko 98
odsto, {to je i va`no, jer svaka
vra}ena rata kredita omogu}ava
kreditna sredstva za nove korisnike. Ina~e, kreditna sredstva
obezbe|ujemo preko pokrajinskog
buxeta i jednim delom od donacija Kraqevine Norve{ke, pri~a
za na{e novine Jo`ef Sabo.
15. septembar 2010.
\ACI PRVACI SREMSKOMITROVA^KE OP[TINE
O[ “BO[KO
PALKOVQEVI]
PINKI“
Alimanovi} Dajana, Anti}
Dejan, Blagojevi} Nemawa, Giner Boris, Divni} Zorica, Dimitrov Danijel, \or|i} Veqko, \uri~i} Predrag, Jezdi}
Rajko, Jovanovi} Negovan, Karanovi} Maja, Lazi} Vladimir,
Mihajlovi} Dejana, Pavlovi}
Marko, Peki} Todor, Petkovi}
Tamara, Petroni} Nikolina,
Stanisavqevi} Stefan, Striber Bojan, Suqi} Nikolina,
Halilovi} Danijela, Ciku{a
Zorana, [orak Na|a, Alimanovi} Anita, Alimpi} Iva, Alimpi} Ogwen, Vasi} Bojan, Vukasovi} Tamara, Dobra{ An|ela,
Zubac Aleksa, Luki} Miona,
Martinovi} Strahiwa, Mirkovi} Nemawa, Mi}anovi} Nikolina, Mi{~evi} Dragan, Mo}i}
Nikolina, Novakovi} Gavrilo,
Oreq Nemawa, Pani} Duwa,
Papi{ta Sowa, Perunovi} Jan~i} Filip, Petroska Milana,
Petroska Milica, Raduki} Jovana, Radulovi} Mina, Sretenovi} Milo{, Stanisavqevi}
Nikola, Stevi} Milica, Tomi}
An|ela, Alimanovi} Danijela,
Beganovi} Marina, Bo`ovi}
Petar, Vida~kovi} Stefan,
Vitas Nela, Damjanovi} Nemawa, Diki} @arko, \ilas Vawa,
Eri} Bojana, Korica Teodora,
Kosti} Elena, Kraji{nik Hamid, Krneta Aleksandar, Nedi} Radovan, Nenadi} Nevena,
Pavlovi} Aleksandar, Radovanovi} Jovan, Radojevi} Anastasija, Solar Ilija, Feratovi}
Roberto, Flawak Bojana, Dimitrov Danijel.
Grgurevci
Jovanovi} Nikolina, Luka~
Sara, Markovi} Aleksandra,
Mi}i} Marko, Paunovi} \or|e,
Petrovi} Maja, Radakovi} Nikola, Sanadrovi} Rastko, Simi} Nikola, Simi} Nikolina,
Stanisavqevski David, Stojakovi} Qiqana, Filipovi} Milan, ]ur~i} Tamara, [evi} Nikola, Radivojevi} Vesna.
[uqam
Vrhovac Suzana, Ili} Qubomir, Petrovi} Ana Maria, Popovi} Vasa, Popovi} Lazar, Regodi} Du{an, Risti} Mitar.
O[ „SLOBODAN
BAJI] PAJA“
Alimpijevi} Stevan, Andri}
@eqana, Bjeli} Veqko, Bjeli}
Uro{, Bibi} Bogdan, Veskovi}
Marko, Vla{kali} Dragana,
Vrawe{ Sawa, Voselica Aleksandar, Vitasovi} Predrag, Vuki} Marija, Vezmar Damjan, Vuleti} Milo{, Gimbarovski Teodora, Dedi} Milica, Despotovi} Marija, Deli} Nemawa, \alinac Jefimija, Erak Danijela, Ivanov Jelena, Jovanovi}
Nikola, Josimovi} Slobodan,
Juki} Lenka, Kozlina Sa{a,
Kaurin Marija, Korelija Ivana, Korelija Marko, Laba{ Katarina, Leki} Nenad, Lep{i}
Vasilije, Laketi} Tijana, Lazi} Sara, Meni}anin Nikola,
Mesaro{ Milica, Muni} Eva,
Milo{evi} Maja, Milanovi}
Dejan, Mitrovi} Aleksandra,
Maksimovi} Milica, Mikovi}
Milo{, Muri} Petar, Mari}
Darko, Nenadi} Nemawa, Nikoli} Ogwen, Plav{i} An|ela,
Palkovi} Tijana, Pjaca Ogwen,
Radi{evi} Mila, Risti} Nikolina, Risti} Bojana, Simi} An|ela, Strni{a Sergej, Stupar
Tamara, Su{i} Aleksandra,
Sedlarevi} Aleksandra, Turopoqac Vawa, Turudi} Ogwen,
^uturi} Ivana, ^amprag Zoran,
]iri} Marija.
Man|elos
\uri~i} An|ela, Ivanovi}
Dejan, Jovi} Danijel, Karali}
Sawa, Milovanovi} Ana, Papi}
Andrea, Ratkov Ana, Savanovi}
Jovana, Skorupac Jelena, Solarevi} Stefan, Trifunovi}
Natalija.
Le`imir
Jankovi} \or|e, Mitri} Vera, Srem~i} Mirjana.
[i{atovac
Sekuli} Stevan, Hoqevac
Valentina.
15. septembar 2010.
O[ „JOVAN
JOVANOVI] ZMAJ“
Uro{ Popovi}, Lazar Rai~,
Lidija Bajunovi}, Milica Vitorovi}, Anastasija \urkovi},
Nikolina Marinkovi}, Maja Jovi}, Aleksandra Teodorovi},
Teodora Toqaga, Isidora Joki}, Tara Nikoli}, Nikola
Drobac, Nikola Laketi}, Marija Babi}, Milo{ Pejakovi}, Mateja Koqanin, David Besemewi, Aleksandar Mari}, Angelina Lu`aji}, Jelena Nedeqkovi}, Filip Ili}, Duwa Krsti},
Du{an Komadinovi}, Petar Rado{evi}, Kristina Lazi}, Duqa Sari}, Nikola Suboti}, Dejana Boji}, Anabela Cviji}, Olga Burlica, Mile Papi}, Awa
Mitrovi}, Nemawa Bo{kovi},
Na|a Oxakli}, Jovana Miloradi}, David Nestorovi}, Jovana
Veqkovi}, Aleksandra Baraksadi}, Miqan Deli}, Andrej
Savi}, Slobodan Tucakovi},
Ana Koba{, Na|a Funduk, Teodora Peri{i}, Jelena Karaga,
Teodora Varni~in, Na|a ]uk,
Mirjana Vidakovi}, Vuk Vuki~evi}, Nikolina Joki}, Nikola
Martinovi}, Damjan Milivojevi}, Igor Buraji}, Marko Petakovi}, Nemawa Mirkovi}, Dragana Josi}, Andrej Mijal~i},
Mihajlo Orlovi}, Mirko @eravi}, Radosav Radosavqevi},
Milica Koviqac, Milan Dostani}, Ogwen Tufegxi}, Nikolina Manojlovi}, Svetozar Peri{i}, Lenka Stanoj~i}, Uro{
Mihajlovi}, Marko Stankovi},
Katarina Kolari}, Jana ]ur~i}, Marija Ivani}, Milana
Petkovi}, Danilo Mitrovi},
Katarina \or|evi}, An|ela
Kuqan~i}, Mina Berisavqevi}, Luka Kojovi}, Ogwen Burmazovi}, Nemawa Cveji}, Arsenije Atkovi}, Awa Trajkovi},
Nikola Savati}, Tijana \or|evi}, Stefan Vajda, Pavle [ivoqski, Milica Mina Veskovi}, Jelena Rankovi}, Jana Rakuta, Aleksandra Isakovi},
Miona Popovi}, Jelica Jovanovi}, An|ela An|elkov, Boris
Kne`evi}, Ana Marija Kosti},
David ]ur~i}, David @ivi},
Lara Nikoli}, Nemawa Prodanovi}, Tijana Gazibari}, Damjan Poznanovi}, Olivera Baler, Milica Trbojevi}, \or|e
Petrovi}, Marko \ani}, Jana
Radoni}, Marko Gari}
[a{inci
Bogdanovi} Isidora, Brandi} Jelena, Bun~i} Jovan, Vojnovi} Nata{a, Damjanovi} Mihajlo, Drezga Stevan, Duji} Marija, Jeremi} Bojana, Maksimovi} Zorana, Markovi} Katarina, Nedeqkovi} Milo{, Filipovi} Ogwen, Popovi} Qubi{a, Popovi} Nikolina, Rebi}
Marija, Tomi} Stevan, Topalovi} Jovana, Topalovi} Zdravko, ^anaxija Nikola, [ijan Jovan, [ijan Nikolina, Jovanovi} @eqko
Jarak
Alimpi} Andrea, Bogosavqevi} Vuk, Ba~ko Natalija, Budimir Dragana, Vuleti} Mina,
Drakuli} Dajana, Dani~i} Andrijana, Damwanovi} Jelena,
\uri} Sara, Ili} Qiqana, Jovanovi} Stefan, Jovanovi} Vesna, Maslari} Predrag, Mr|en
Katarina, Mihoqi} Stefan,
Mati} Sne`ana, Nestorovi}
Milan, Nikoli} Sava, Petrovi} Valentina
O[ “JOVAN POPOVI]’’
Bar Dejan, Brankovi} Mihajlo, Miji} Boris, Duman~i} Tamara, Mirkov Damjan, Obradovi} Jana, Bo`i} Marija, Blagojevi} Dejan, \or|evi} Vladimir, Maru{i} Damir, Petrovi}
Gorana, Vorotwak Severin,
Milo{evi} Goran, Brankovi}
Jovana, Bo`i} Maja, Jankovi}
Vuk, Tordaj Darko, Stevi} Todor, Rakovi} Du{an, Uzelac
Kristina, Karoli} Milo{,
]etkovi} Aleksandra, Drobac
Milica, Papri} Nemawa, ^uli} Marko, Milo{evi} An|ela,
Hidanovi} Denis, Petkovi}
Sava, Hodak Emili, Lazi} Stefan, Jela~i} Kristijan, Riki}
Lenka, Tewi Danijel, Leti} An|ela, Laketi} Luka, Kolarov
Sara, [imowik Antonije, Dragoqevi} Tamara, Vasiqevi}
Vuk, Krsti} Natalija, Vuji~i}
Jovana, Kova~i} An|ela, Balanac Dimitrije, Pavlovi} Vladislava, Toma{evi} Stanisla-
va, Jovi~i} Uro{, [ajin Sava,
Vasili} Vuk, Mataji} Ivana,
Bojani} Stefan, Mu{ong Andrej, Tomi} Anastasija, Topalovi} Branislava, Kos Aleksandar, Ili} Nata{a, Milovanovi} Jovana, Novakovi} Dajana,
Maksimovi} Nikola, Terzi}
Petar, Nikoli} Dimitrije, Petrovi} Mateja, Pavlovi} Dimitrije, Do{en Milica, Stracenski Suzana, Stefanovi} Du{an, Lackov Veqko, Sekeqi
Marija, Birovqev Filip, Pauni} Tina, Damwanovi} Magdalena, Gr~i} Aleksa, Roman
Ivan, \oki} Nikola, Milinkovi} Jelena, Bursa} \or|e, Nedeqkovi} Bojana, Bo`i} Du{ica, Niki} Aleksandra, Milenkovi} Stefan, Kr~edinac Zorana, Proki} Teodora, Mati}
Vasilije, Jeremi} Tatjana, Kurixa Jovana, Kolarov Nikola,
Latocki Ivana, Raduki} Tamara, Jovanovi} Nikola, Radakovi} Isidora, Prpi} Aleksandra, Jovanovi} Nikola, Crni}
Nikolina, Kowevi} Jelena,
Mehmedovi} Borislava, Foro
Aleksandra, Savi} Vuka{in,
Simi} An|elko, Dikli} Teodora, Dikli} Konstantin, Stanivukovi} Duwa, Jovanovi} Milica, ^avi} Ogwen, Pilipovi}
Ogwen, Baji} Ivan
Veliki Radinci
\ur|evi} Marko, Vasi} Katarina, Nedimovi} Bojan, Bo`i} Aleksandar, Vasi} Milica, \uki} Sr|an, Kr~edinac
Danijela, Ili} Dragana, Kova~evi} Danilo, Nedi} Marija,
Prodanovi} Bojana, Vukovi}
Jelena, Ili} Vladimir, Keki} Uro{, Malijevi} Marijana, Novak Nikolina, Pijuk
Marko, Zaki} Mihajlo, \uranovi} Leontina
Be{enovo
Baki} Dejan, Ili} Zoran, Jevremovi} @eqko, Laketi} Zorana, Milanovi} Mile, Milo{evi} Uro{, Solarevi} Luka,
Star~evi} Jovana, ]iri} Anabela, ]iri} Jelena
O[ „SVETI SAVA“
SREMSKA MITROVICA
Ani~i} Igor, Ani~i} Marijana, Barto{ David, Batawac
Jovana, Bertok Viktor, Bertok Sara, Be{i} Marko, Bjelki} Aleksa, Blagojevi} Teodora, Brkqa~ Jovana, Brwa{evi} Marija, Bukovski Na|a,
Van~ik Irena, Vasi} Irina,
Vasi} Sawa, Vislavski Danijela, Vujovi} Savo, Vukeli}
Rada, Vukovac Ranko, Gavri}
Nikola, Gaji} Mila, Gaxuri}
Stefan, Grgi} Dario, Grgi}
Miroslav, Gruji~i} Vuk, Danilovi} Dejan, Draganovi} Nikola, Dragi} Ivana, \eni} Kristian, \or|evi} Marko, \uki}
Miqa, \uri} Bogdan, @uni}
Nikolina, Zabrdac Marko,
Zec Tatjana, Ilijev Anastasija, Ili} Tijana, Jadranski
Stefan, Jovani} Dragan, Jovanovi} Nemawa, Joki} Jovana,
Kvas Jovana, Kolari} Danijela, Koprivica Vasilije, Kopri} Aleksa, Korica Valentina, Korica Katarina, Kosijer
Luka, Kosijer Nemawa, Kristaj
Patrik, Lavriv Ivan, Lazi}
Teodora, Marek Manuela, Maricki Mihajlo, Marjanovi}
Aleksandar, Markovi} An|ela, Markovi} Marina, Matijevi} Lazar, Milanovi} Ilija,
Mileki} Anastasija, Miqkovi} Boro, Mitrovi} Vasilija,
Mitrovi} Mladen, Mi{~evi}
Marko, Ne{kovi} Adrijana,
Nikolajevi} Vuk, Nikolajevi}
Olivera, Nik{i} Miroslav,
Pavlovi} Dajana, Pejovi}
Awa, Pepel~evi} Tamara, Petkovi} Stefan, Petrovi} Petar, Pokrajac Nemawa, Pribi~evi} Sla|ana, Prov~i Stefan, Radivojevi} Du{an, Radi} Bo{ko, Radosavqevi} Duwa, Reqi} Katarina, Smoqanovi} Veqko, Solarov Todor,
Sretenovi} Marija, Stankovi} Jova, Stankovi} Marko,
Stankovi} Nikolina, Stojanovi} Mina, Stoj{i} Dimitrije,
Stokanov Stefan, Suhawi
\or|e, Terzi} Ivana, Titulugxija Veqko, Tica Branka, Toma{evi} Vasilije, ]ali} Nata{a, Filipendi} Emilija,
Herceg Sarija, Cvjetkovi} Milana, Cicvari} Ogwen, Crnobrwa Vladimir, ^ervewak
Iva, ^iv~i} Tatjana, ^oli}
Osnovna {kola Jovan Popovi} u Sremskoj Mitrovici
Stefan, ^olovi} Andrijana,
[imowi Aleksandar
Odeqenske stare{ine:
Gordana Durmi{i, Slavka
Jovanovi}, Nevena Jovanovi}, Sne`ana Petrovi}
^alma
Blagojevi} Ivan, Bojani} Bojan, Vukmirovi} Tatjana, Gojkovi} Nenad, Jankovi} Valentina, Korodi} Ilija, Luki} Sne`ana, Maksimovi} Stojan, Sekuli} David, Stanivukovi}
Darko, Suvi} Nikola, Topi}
Nikola
Odeqenski stare{ina:
Sne`ana Simeunovi}
Divo{
Ani~i} Du{an, Antoni} Zorica, Vidovi} Tamara, Vlajkovi} Marko, @ivkovi} Marko,
Kondi} Zorana, Mari~i} Kristina, Mari~i} Filip, Pavlovi} Marko, Petkovi} Danijel,
Raki} Milica, Risti} Du{an,
Te{i} Stefan
Odeqenski stare{ina:
Milica Xambi}
Stara Bingula
Poqakovi} Du{an, S}asni
Nemawa, Tatqak Vojislav
Odeqenski stare{ina:
Aleksandar Herceg
O[ „TRIVA
VITASOVI]
LEBARNIK“ LA]ARAK
Alimanovi} Qubica, Antoni} Dejan, Antoni} Jovana, Bara} Filip, Bijeqi} Vladimir,
Buqan Danijel, Bu}an Du{an,
Vukajlovi} Vuka{in, Vukovi}
Du{an, Gavrilovi} Biqana,
Grbi} Vojislav, Damjanovi} Andrej, Damjanovi} Ivan, Derew
Trifun, Dereta Jovan, Despotovi} Dragana, Divqak Jovana,
Drini} Luka, Drini} Marko,
Drini} Una, Dubovski Nata{a,
Dura} Nata{a, \uri} Milan,
@ivanovi} Boris, Zari} Ivana, Zari} Jovan, Zlatar Jovana,
Ili} Maja, Ili} Nikola, Jovan~evi} Zoran, Kati} Kristina, Kemeter Nenad, Klincov
Mihajlo, Klincov Teodor, Kne`i} Miwa, Kova~evi} Du{an,
Konstantinovi} Dragan, Kowevi} Slavica, Kowevi} Stanko,
Krsmanovi} Nemawa, Krsti}
Violeta, Krsti} Kristijan, Kuzminac Kristina, Kuzminac Nemawa, Kuzminac Slobodan, Lali} Katarina, Ma~ki} Milica,
Medar David, Mijatovi} Zlatko, Mijatovi} Zoran, Miki} Marina, Miladinovi} Dragana,
Mirkovi} Jovana, Mirosavqevi} Nemawa, Mrk{i} Bogdan,
Muqaji} Dragana, Nikoli} Gordana, Nikoli} Danijel, Nikoli} Dejan, Nikoli} Dragan, Nikoli} Zoran, Nikoli} Milo{,
Nikoli} Smiqa, Nikoli} Stevan, Nikoli} Stevan, Novakovi} An|ela, Novakovi} Lale,
We`i} Martina, Pavlovi} Petar, Pavlovi} Tamara, Pavlovi} Teodor, Panti} Nikola,
Petrovi} Danijel, Pisarevi}
Jovana, Popovi} Milan, Popovi} Sara, Radovi} Vuk, Rakovi} An|ela, Raci} Sta{a, Savi} Ana, Savi} Filip, Sedlarevi} Sa{a, Sekuli} Dragana,
Simi} Du{an, Simi} Jovana,
Stanivukovi} Nemawa, Stanivukovi} Ogwen, Stevanovi} Goran, Stevi} Miroslava, Subi}
@eqana, Suqi} Denis, Tanackovi} Jovana, Topi} Milica,
Trebovac Filip, ]etojevi} De-
jana, ]etojevi} Filip, Feratovi} Valentina, Firman Nikola, Hopi} Anesa, Hopi} Pa{ana, Cvjetkovi} Jovan, ^eni}
Marko, [morhaj Ana, [trba~ki
Dejana, [ubatlija Lazar, [uqmanac Danica
rina, Manojlovi} Milica, Samarxi} Natalija, Turudi} Qubisav.
Odeqenski stare{ina:
Dragica Bude~evi}
O[ „DOBROSAV
RADOSAVQEVI]
NAROD“ MA^VANSKA
MITROVICA
Vu~enovi} Andrea, Gaxuri}
Lazar, Gaxuri} Marija, Gaxuri}
Marijana, Jeliki} Vuka{in,
Kati} Mladen, La}arac Ogwen,
Mihajlovi} Sofija, Mihajlovi} Katarina, Na~ev Vitomir,
Parmakovi} Milica, Parmakovi} Uro{, Papi} Petar, Savi}
Aleksa, Sretenovi} Marko,
Trivkovi} Gordana, Toji} Nemawa, Toji} Sun~ica.
Odeqenski stare{ina:
Qubica Toji}
I-1
Aleksi} Aleksandar, Bo`jakovi} Nikolina, Veqkovi}
Marko, \or|evi} Milica, Jadranski Zorana, Jadranski
Nikola, Jakovqevi} Marko,
Jakovqevi} Hristina, Krajina Teodora, Male{evi} An|ela, Mirkovi} Jovan, Mitrovi}
Kristina, Mi{ura Jovan, Nedeqkovi} Teodora, Nikoli}
(Dragi}) Danijel, Nikoli}
Drena, Nikoli} Milo{, Nikoli} Slavi{a, Popovi} Aleksa, Priji} Tamara, Radivojevi} Awa, Radoi~i} Ogwen, Reqi} Dimitrije, Stanimirovi}
Danijel, Tufegxi} Tamara, ^upi} Teodora.
Odeqenski stare{ina:
Zvezdana Novoselac
I-2
Axi} Ivana, Vasiqevi}
Stefan, Vi{wi} Nata{a,
\or|evi} Nikola, Kova~ Boris, Kostadinovi} Uro{, Krsmanovi} Uro{, Latas Nikolina, Quba{~ek Sandra, Milovanovi} Dragan, Miqojkovi} Teodora, Nikoli} Vojko,
Nikoli} Dragan, Nikoli} (
Darko) Danijel, Ostoji} Ogwen, Pavlovi} Dragoslav, Radovanovi} Katarina, Savati}
Sr|an, Stevanovi} Milo{,
Stojinovi} Sta{a, Stefanovi} Milijana, Stepanovi}
Ksenija, Simi} Marija, Umi}evi} Ana, [kori} Marija.
Odeqenski stare{ina:
Olivera @ili}
I - 3 Sala{ No}ajski
Vukovi} Mladen, Luki} Filip, Nikolajevi} Luka, Radovanovi} Anastasija, Stojinovi}
Milovan, Stojinovi} Nikola,
Filipovi} Nenad.
Odeqenski stare{ina:
Svetlana Radovanovi}
I - 4 Zasavica 2
Bi{~i} Milan, Erakovi}
Aleksandar, Jawi} Pe|a, Markovi} @eqko, Milovan~evi}
Nikola, Nikoli} Du{an, Nikoli} Stefan.
Odeqenski stare{ina:
Mira Pandurevi}
I - 5 Zasavica 1
Ivankovi} Valentina, Ivankovi} Marko, Ivankovi} Marija, Ivankovi} Nikolina, Jeliki} Veqko, Kne`evi} Sne`ana, Nikoli} Zlatko, Pavlovi}
Danica, Pavlovi} Vuk, Uro{evi} Milo{.
Odeqenski stare{ina:
Sne`ana Karakli}
I - 6 Ravwe
A}imovi} Milan, Ban~evi}
Valentina, Bude~evi} Bojan,
Vasi} Marina, Jovanovi} Zoran, Jovanovi} Jovana, Kopunovi} Nikola, Kuzmanovi} Kata-
I - 7 No}aj
I - 8 Radenkovi}
Beli} Sa{a, Vi}enti} Jovan, Vladisavqevi} Filip,
\or|i} Andrea, Joki} Marija,
Markovi} Zoran, Rudi} Slavoqub, Runi} Mile, Sam~evi}
Nikolina, Stanisavqevi} Ana,
Stani} Marko, Stani} Stefan,
Stevanovi} Igor, Turudi} Du{an, Turudi} Nenad, ^oni}
@arko.
Odeqenski stare{ina:
Vesna Stankovi}
O[ „BRANKO
RADI^EVI]“
KUZMIN
(Bosut, Sremska Ra~a)
Babi} Bora, Vladisavqevi}
Valentina, Vuji} Nikola, Gojkovi} Viktorija Aleksandra,
Grbatini} Danijela, Ze~evi}
Jovana, Ili} Jovan, Jovanovi}
Nikolina, Karastankovi} \or|e, Milivojevi} Dejan, Mirkovi} Bojan, Pavlovi} Bojana, Poli} Nikola, Stanisavqevi}
Du{ica, Su{i} Jovana, Filipovi} Kristina, Filipovi} Sava, Cvetin~anin Teodora, [oji} Nikola, Beki} Stefan, Bradara Aleksandra, Valter Andrea, Drezgi} Milan, @eravi}
Nikolina, @ivanovi} Ivana,
Jevti} Milica, Jovanovi} Nikola, Jovanovi} Nikola, Makivi} Mihajlo, Miri} Marija, Pavlovi} Branislava, Plav{i}
Marko, Raki} Mladen, Stanojevi} Stefan, Todi} Maja, Cabunac Mihajlo, Crnogorac \or|e,
Babi} Dragana, Brodali} Milo{, Vojisavqevi} Jovana, Zari} Mladen, Jevti} Marina,
Jevti} Sofija, Kuzmanovi} Radomir, Milinkovi} Aleksandar, Nenadovi} Nikolina, Ninkovi} Milan, Pe{i} Vladana,
Filipovi} Sne`ana, Stevanovi} Aleksandra, Nenad Rajakovi}, Petrovi} Aleksandar.
O[ „JOVAN
JOVANOVI] ZMAJ“
MARTINCI
Nemawa Petrovi}, Marina
Stani{i}, Jovana Plo~i}, @ika Kotur, Milorad \uri}, Jovan Radi{i}, Tamara Kuvaja,
Nemawa Luki}, Nemawa Radosavqevi}, Bogdan Runti}, Filip Simani}, Slobodan Axi},
Kristina Plisni}, Dejan Vuji},
Nemawa Zdravkovi}, Ivana
@upunski, Nikolina Bo`i},
Uro{ Krajnovi}, Aleksandar
Lazanski, Nikolina Lemaji},
Stefan Vuji}, Mladen Plisni}, Nemawa Bo`i}.
Odeqenski stare{ina:
Qiqana @upunski
STRANA 9.
\ACI PRVACI RUMSKE I IRI[KE OP[TINE
Ruma
O[ „DU[AN
JERKOVI]“ RUMA
Borovica Du{an, Veselinovi} An|ela, Vukeli} Dimitrije, Vuleti} Goran, Granoli} Sla|ana, Gakovi} Sr|an,
Deli} An|ela, \uki} Sawa,
Ili} Petar, Ivanov Samanta, Ivanov Elvis, Ivanov Marija, Jovanovi} Danijel, Kosanovi} Iva, Martinovi} Goran, Paspaq Milica, Peji}
Ana, Pera} Nikola, Pavi}
Emilija, Sin|i} Jovan, Trivkovi} Milica, Tadi} Aleksandar, Trnini} Nemawa, ^anak Vojin, [vowa Luka.
Odeqenski stare{ina:
Jasna Drobwakovi}
Batalo Ivan, Bates Katarina, Daki} Nikolina, Ziramov Katarina, Jovi} Kosta,
Kalaw Katarina, Kleverni}
Tawa, Kokir Milo{, Lov~anin Isidora, Qaqi} Nikola,
Mar~eti} Marina, Milinovi} Ivana, Novakovi} Nevena, Petrovi} Anastasija, Sadrija Aleksandra, Simeunovi} Ana, Spasojevi} Vawa,
Strajin Aleksa, Savi} Nikola, Savi} Tijana, Stepanovi}
Ogwen, Tomi} Nemawa, Filipovi} Bojan, [ukunda Mihajlo.
Odeqenski stare{ina:
Milica Kova~evi}
Begovi} Aleksandra, Voj~anin Marko, Vukmanovi} Nemawa, Dudukovi} Mina, Devetak Ivana, Dejanovi} Lea,
\inisov Valentin, Jovanovi} [email protected]} Sa{a, Jan~uri} Katarina, Juhas Vawa,
Kne`evi} Mina, Kne`evi}
Anastasija, Kova~evi} Petar, Milo{evi} Nikola,
Martinovi} Ivana, Mom~ilovi} Vawa, Ostoji} Mihajlo,
Pe{i} Sofija, Petrovi} Milo{, Stambolija Nemawa,
Stojkovi} Mihajlo, Tanevi}
Sofija, Teodorovi} Jovan,
Teodor~evi}
Aleksandar,
Hajdukovi} Aleksandra.
Odeqenski stare{ina:
Nata{a Stani}
Borjan Sawa, Vrawkovi}
Sne`ana, \ukanovi} Natalija, Jasika Zorica, Jacanovi}
Vladimir, Jovanovi} Jasmina, Jovanovi} Danijel, Jovanovi} Zoran, Ka~avenda Bojan, Kermeci Boban, Krwai}
Nata{a, Korov Mirjana, Kova~evi} Vuka{in, Mesarovi}
Luka, Mrdaq Zorica, Miqevi} Nemawa, Pavi} Dejan, Popovi} Nemawa, Stani} Sr|an, Smukov Teodora, Stoji~i} Dragan, Smoqanovi} Jovan, Terzin Nemawa, Cvijeti} Milan, [vowa Stefan,
Cimbaqevi} Spomenka.
Odeqenski stare{ina:
Svetlana Mi{qanovi}
Bo`i} Nikola, Varga Aleksandar, Gaji} Uro{, @ivanovi} Milica, Jeli} Jovana,
Kati} Nemawa, Kqaji} Strahiwa, Kosanovi} Emilija,
Qubinkovi} Borislav, Mehmeti Milica, Mehmeti Dejana, Matijevi} Mia, Mom~ilovi} Jovan, Mom~ilovi} Miroslav, Mili}evi} Jovan,
Nal~i} Ivan, Ovcin Marina,
Prodanovi} Stefan, Risti}
Nikola, Stojkovi} Lazar,
Tim~e{in Milutin, ]ulibrk
Jovana, ]ulibrk Ivana, Cikota Stefani.
Odeqenski stare{ina:
Nada Tur~inovi}
O[ „VEQKO
DUGO[EVI]“ RUMA
Akik Nikola, Bei} Andrej,
Bjeli} An|ela, Bo`i} Aleksandar, Vasi} Mihajlo, Vukanovi} Strahiwa, Vukanovi}
Nevena, Vukmanovi} Nemawa,
Gruji} Stefan, \eki} Jovan,
Zec Aleksandra, Jeremi} Milo{, Krompi} Tatjana, Krompi} Nemawa, Krwaji} Teodora, Maleti} Tatjana, Maravi} Mladen, Nikoli} An|ela, Oluji} Katarina, Pani}
Stefan, Sagraxija Nikola,
Todorovi} Marko, Trkuqa
Nemawa, Canov Jovana, Crepuqa Stefan, [estanovi}
Emilija, Arbutina Stefan,
Bojani} Jana, Bojanovi} Radoslav, Bo`i} Nemawa, Bo{wa~ki Anastasija, Bo{wa~ki Andrea, Vujani} Dejan,
Dragi{i} Katarina, @akula
Jelena, Kiraq Nikola, Kne`evi} Anastasija, Kqaji} Luka, Kqaji} Sara, Male{evi}
Ivana, Matija{evi} Aleksandar, Nikoli} Dalibor,
Nikoli} Sne`ana, Nebrigi}
Sr|an, O`egovi} Marina, Petrovi} Jovana, Pokrajac Milan, Posilovi} Andrej, Pupovac Mirko, Sibin~i} Danijela, Anti} Marija, Baburski
Ivana, Bo`i} Ivana, Va{ Jovica, Gospani} Una, Gli{i}
Ela, Damjanovi} Jovan, Kova~evi} Jovan, Kosijer Tatjana,
Krsti} Tijana, Lazi} Kristina, Lali} Aleksa, Rajli} Mihajlo, Radakovi} Tamara, Rude` Aleksandra, Salaj Jelena, Sibin~i} @eqana, Sre}o
Vuka{in, Stani{i} Nikola,
Stevanovi} Ogwen, Trkuqa
Jovan, Trkuqa Sawa, Filipovi} Nikola, Filipovi}
Filip, Krstono{i} Nenad,
Lu{is Dimitrije, Maleti}
Sla|ana, Maleti} Slobodan,
Mir~eti} Jovana, Popovi}
Aleksandra, Petkovi} @eqana, Radosavqevi} Teodora, Toji} Radmila, Uzelac
Dragan, [krbi} Milica, Dra`i} Veqko, Ivan~i} Sabrina, Qiqak Marko, Ratkovi}
Mirjana, Smiqani} Sanela.
O[ “IVO LOLA RIBAR’’
RUMA
I-1
Dodo{ Bojan, Jovanovi} Jasmina, Stoji} Sara, Jockov
Jovan, Vukadinovi} Stefan,
Nedeqkovi} Stefan, Markovinovi} Anastazija,
Piplica Josipa - Fran~eska, Marinkovi} Sara, Mihajlovi} Aleksandra, @ivi}
Isidora, Stanoj~i} Jovana,
Volari} Ivan, Ra{uo Zorana,
Topi} Bojana, Jovanovi} Danijela, Raki} Milica, Vasiqevi} Jovana, Novakovi}
Milo{, Ivanov Marija, Jovanovi} Zoran, Ivanov Elvis,
Nedi} Du{an, Petrovi} Tatjana, Me{i} Milica.
I - 2 Kraqevci
Debeqa~ki Dragana, Jak{i} Valentina, Gaji} Milovan, Jovanovi}
Biqana,
Stepanovi} Nikolina, ^esti} Aleksandra, Stankovi}
Goran.
I - 3 Dobrinci
Vukmanovi} Qiqana, ^esti} Lazar, Pavlovi} Milo{, Radovac Sara, Blagojevi} Milo{, Vrgoti} Mihajlo, Tomi} Tamara, Jovanovi} Violeta, Olui} Stefan,
Bo{kovi} Teodora, Blagojevi} Nemawa, Pavlovi} Boban, Vukajlovi} Ana, Balind
An|ela, Jovanovi} Brankica, Jovanovi} Branislava,
Manojlovi} Stefan.
O[ „ZMAJ JOVA
JOVANOVI]“ RUMA
I-1
Daki} @ivko, Andri} Gavrilovi} Katarina, Devrwa
Uro{, Bili} Andrea, Igwatovi} Luka, Klisari} Milica, Petkovi} Vojin, Mijal~i} Katarina, Medi} Tadija,
^arnopiski Awa, Tanevi}
David, Udovi~i} Awa, Sokolovi} Nemawa, Tomi} Tamara, Kolonxija Stefan, Trbojevi} Teodora, Kresojevi}
Milan, Ivanov Andrijana,
Marin Nikola, Jovanovi}
Nikolina, \inisov Valentino, Jovanovi} Zoran.
Odeqenski stare{ina:
Marica Petrovi}
I-2
Rovi} Aleksandar, Gruji~i} Jelena, Rup \ura, Bu}an
Andrea, [tekovi} Marko,
Adna|evi} Sara, Luki} Andrija, Lazovi} Tijana, Jovanov Petar, Radovi} Zorana,
Miji} Jovan, Atanackovi}
Milica, Jefti} Du{an, Rebi} Marija, Jefti} Milan,
Berowa Sara, Kere{i} Stefan, @ivkovi} Jovana, \uri} Marko, Jovanovi} Nikola, @ivkovi} Sa{a, Voj~anin Biqana.
Odeqenski stare{ina:
Jasmina Grbi}
Osnovna {kola Du{an Jerkovi} u Rumi
I-3
Be`anovi} Branko, Markovi} Ana, Fumi} Milan, Gledi} Jelena, Mihajlovi} Andrej, Bo{kovi} Miona, Lazi}
Luka, Vu~kovi} Ivana, Medi}
Filip, Milinkovi} Sara, Kubet Luka, Dmitrovi} Ivona,
Cviti~anin Marko, Stoli}
Jelena, Krompi} Nemawa
Krompi} Tatjana, Jovi~i}
Marko, Vidakovi} Stefan,
Erki} Sr|an, Srdi} Nemawa,
Jovanovi} Triva, Jovanovi}
Denis.
I-4
Te{i} Petar, Gmizi} Duwa, [pehar Sr|an, Rado{evi} Jovana, \ur|eva~ki Bojan, Krsti} Jelena, Dalil
Aleksandar, Popovi} Milica, Marinkovi} Petar, Dudukovi} Milica, Radovanovi}
Aleksa, Orlovi} Natalija,
Amixi} Marko, Su{i} Teodora, Jovi~i} Jovan, @ivanovi} Sara, Misirki} Du{an,
Bojani} Svetlana, Batawski
Uro{, Male{evi} Vuk, Kazanovi} Sr|an.
Odeqenski stare{ina:
Qiqana \eni}
O[ „BRANKO
RADI^EVI]“ NIKINCI
Bodinovac Nikola, Bo`i}
Dejan, Gaji} Nata{a, Daku Andreja, Dragi~evi} Jelena, Jovanovi} Danijel, Kova~ Kristina, Krsti} Nata{a, Novi~i} Du{an, Pavlovi} Miroqub, Fridman Tijana, [ofauzer Dejan, [kori} Predrag.
Odeqenski stare{ina:
Marko Radi}
O[ “23. OKTOBAR”
KLENAK
Aleksi} Danijela, Vukomanovi} Bogdan, Jovanovi} Nikola, Jovanovi} Vasa, Markovi} Zoran, Mihajlovi} Luka,
Petkovski Marija, Ru`i} Marija, Stojanovi} Branislav,
Sekendek Marija, Savi} Stefan, Stjepanovi} Marko,
Sloboda Mina, Stefanovi}
Nata{a, Trifunovi} Du{an,
Trkuqa An|ela, Cvijeti} Nikola, Avramovi} Sara, Aleksi} Mihajlo, Alimpi} Mitroslav, Atanasovski Tijana, Go{wi} Ogwen, Ili} Kristijan, Jovanovi} Katarina, Ki}anovi} Nemawa, Nikoli}
Sofija, Petrovi} Stefan,
Samarxi} Nikola, Samarxi}
Milo{, Stankovi} Sava,
Trajkovski Aleksandra, Trajkovski Nikolina, Tomi} Danijel, Mrvi} Marko, Ta~kovi} Luka, Alimpi} Biqana,
Damwanovi} Katarina, Jovanovi} Zoran
O[ „MILO[
CRWANSKI“ HRTKOVCI
Varju Filip, Gruji} Sara,
Jovanovi} Luka, Rajakovi}
Jelena, Savi} Dejan, Stankovi} Nata{a, Stjepanovi} Dejana, [aki} Bojan, [urjan Tamara, Igwatovi} Nevena,
Gruji} Ana, Vr{ka Dajana, Dara` Marija, Danilovi}, Nemawa, Dragosavac Danilo,
Kostadinovi}
Miroslav,
Skakavac Teodora, Kovjani}
Milica, Tatomirovi} Milica, Pavlovi} Sa{a.
Odeqenski stare{ina:
Biqana Penezi}
O[ “NEBOJ[A
JERKOVI]” BU\ANOVCI
Vladimir Baki}, Milo{
Baki}, Stevan Jakovqevi},
\ur|a Jovanovi}, Rada Jovanovi}, Zoran Jovanovi}, Jovan Qubinkovi}, Mirjana
Qubinkovi}, Radovan Matijevi}, Milana Milinkovi},
Tamara Milinkovi}, Qubisav Petrovi}, Kristina Simi}, Marija Smiqani}, Du{an Srem~evi}, Jelena Hini}, Mirjana Hini}.
Odeqenski stare{ina:
Radojka Smiqani}
jan, Dabi} \or|e, Duki} Dejan, Jovanovi} Aleksandra,
Jovanovi} Lazar, Kova~evi}
Katarina, Kuli} Valentina,
Lazi} An|ela, Ma{i} Luka,
Ma{i} Tijana, Mi}i} Milo{,
Mrkaq Kristijan, Rukavina
Aleksandar, Tomi} Nikola,
]irkovi} Mile, Cvetinovi}
Veqko, [ofauzer Nikola.
Vitojevci
Kolbas Kristina, Markovi} Ratko, Mitrovi} Mihajlo, Simi} Nikola, \urkovi}
Milica, Kosti} Nata{a, Jovanovi} Stefan.
O[ „DOSITEJ
OBRADOVI]“ PUTINCI
Aleksi} An|ela, Balind
Mihajlo, Bulaji} Vladimir,
Vujani} Jelena, \iki} Sla|ana, \uri} Stefan, Jovanovi} Luka, Kne`evi} Milica,
Mandi} Awa, Milivojevi}
Dejan, Mudri} Nikola, Radivojevi} Marijana, Radivojevi} Zorana, Tatalovi} Dragan, ]eran Ma{a, Cari} Bojana, \uri} Mirjana, @egarac
Danijel.
@arkovac
Kresojevi} Ogwen, Pjevac
Darko, Stojkovi} Bojana.
Dowi Petrovci
Jovanovi} Demir, Jovanovi} Tamara, Krni} Stefan,
Mati} Andreja, Ruwanin Bo`idarka.
O[ “6. UDARNA
VOJVO\ANSKA
BRIGADA” GRABOVCI
Bogi}evi} Milojka, Budali} Neboj{a, Golubovi} Bo-
Alijevski \or|e, Vezmar
Katarina, Jovanovi} Bojan,
Jovanovi}, Radovan, Jovanovi} Branko, Mati} Milica,
Mijatovi} Dalibor, Mijatovi} Dragi{a, Milovanovi}
Nikola, Simi} Tatjana, Paunovi} Pavle, Andri} Qiqa,
Miti} Svetislav.
Odeqenski stare{ina:
Jasminka Trkuqa
hiwa, Stoj~i} Mirjana, Te{i} Gorana, Herman Mark,
Risti} Teodora, Bakalovi}
Ana, Vukmirovi} Mitar, Da-
vidovi}
Mitar,
Mrkaq
Branko, Pavlovi} Katarina,
Mari} Du{ica, Utvi} Svetozar, Stoji} Anastasija.
O[ “MILIVOJ
PETKOVI] - FE]KO’’
PLATI^EVO
Irig
OSNOVNA [KOLA
„DOSITEJ
OBRADOVI]“ IRIG
Asurxi} Nikoleta, Baji}
Ivan, Beganovi} Dragana,
Bojevi} Milica, Jankovi}
Branko, Jankovi} Nikola,
Jovanovi} Branko, Kne`evi} Bojana, Lon~ar Mihajlo,
Qubi~i} Sini{a, Majki}
Izabela, Manojlovi} Stefan, Mati} Aleksandar, Mirilov Jovana, Mitru{i} Milica, Mihajlik Robert, Mi}a{evi} Du{an, Obradovi}
@arko, Popovi} Nemawa,
Pu{i} Milana, Radi{i} Jovan, Radoj~i} Nemawa, Radoni} Dragana, Ra|enovi}
Igor, Smiqani} Lela, Spasoj~evi} Georgije, Srdanovi} Milica, Stojkovi} Darko, Stoj{i} Teodora, Subo-
10. STRANA
ti} Luka, Tati} Jovan, Toma{evi} Dejan, Toli} Bojana,
Fodog Luka, Crvenkovi} Jovan, @upan Ivan, Zubi} Marija, [u}in Sofija.
Ston~ik Marko, Terzi} Ana,
Trivunovi} Nemawa, ^itneki Brigita, Biriwi Emilija.
Rivica
Gajer Dragana, Herceg Anita, Filipovi} Marija, Cvetkovi} An|ela, Jovanovi}
Ivana, Komazec Luka.
Milovanovi}
Milovan,
Ni{evi} \or|e, Prodanovi}
Tamara, Puzi} Nikola, ]iri} Filip.
Neradin
Avramovi} Bojana, Jankovi} Nikola, Radoj~i} Ogwen,
Suboti} Qiqana, Topi} Marina.
[atrinci
Vukovi} Nikola, Zori}
Ilmi, Kereste{ Oskar,
Kru{edol
O[ „MILICA
STOJADINOVI]
SRPKIWA“ VRDNIK
Vrhovac An|ela, Gu{i}
Milo{, Divjakiwa Nemawa,
\ur|evi} Darije, Ivkovi}
Marija, Ivkovi} Petar, Ilki} Uro{, Manojlovi} Natalija, Markovi} Xuli Endrju,
Ma{i} Marina, Mileta Milica, Milutinov Milan, Nikoli} Jovana, Ni}iforovi}
Ivana, Wewi} Sawa, Petkovi} Jovana, Pilipovi} Marija, Raduki} Valentina, Sabov Boris, Sladojevi} Stra-
15. septembar 2010.
\ACI PRVACI [IDSKE I PE]INA^KE OP[TINE
[id
O[ „SREMSKI
FRONT“ [ID
O[ „BRANKO
RADI^EVI]“ [ID
]etojevi} Stefan, Daki}
Nemawa, Milankovi} Veqko,
@eravica Nikolina, @ivkovi} Dimitrije, Zdjelar Jelena,
[ovaw Nikola, Miqanovi}
Marko, Male{evi} \or|e, Kokorovi} Ana, Markovi} Nemawa, Ja}imovi} Petar, Powiger
Bojana, Povi} Dejana, Steki}
Jovana, Rajni} Mario, Pavlovi} Aleksa, Ribar Katarina,
Radeka Du{an, Stupi} Milica,
Hajdukovi} Nikola, ^awi Anamaria, Petrovi} Sne`ana, Mu{kiwa Vuk, Kri`ani} Davor,
Ba{i} Jelena, Jovanovi} Antonela, Qu{tina Aleksandar,
Luka~ Tamara, Mato{evi} Luka, Vidovi} Mi}o, Ostoji} Milan, Mi}i} Aleksandra, [u{a
Nikola, Savi} Dorotea, Radisavqevi} Milica, Vlaisavqevi} Mirjana, Blagojevi} Dajana, Dedi} Uro{, Juri{i} Dejan, Markovi} Bojan, Jankovi}
Jasmina, Kohut Nikola, Markovi} Milan, Bujla Tijana, Jankovi} Nenad, Stepan~evi} Stefan, \uki} Luka, ^emerli}
Aleksandar, Stre{wak Janko,
Torma Nikola,
Radivoj{a
Mladen, Prodanovi} Ivana,
Tomi} Predrag, Xaleta Sandra, Ranisavqevi} Dejan, Radivoj{i} Milan, Devetak Dragan, Stankovi} Sini{a, Borojevi} Milan, Bili} Ru`enka,
^avi} Sawa, \erasimovi}
Dragan, \ur|evi} Sava.
Berkasovo
Konti} Ana, Suman Rok, \urikin Du{an, Devetak Jelena,
Stevi} Nenad, Miji} Nikolina, Viloti} Dragana, Vrago~anski Danijela.
Sot
Biqani} Ivan, Igi} Bogdan,
Bala} Milan, Vaht Lidija, Kolar Boris, Bawac Milica.
Biki} Do
[oltis Milo{, Hnatko Jelena.
Arsenovi} Milo{, Babi}
Mihaela, Babi} Sr|an, Bala{ko Vladimir, Barjaktarovi} Ana, Ba{i} Nikola,
Be{evi} Du{an, Bibi} Dimitrije, Bjeli}
@ivko,
Bo|vanski Aleksandar, Bo`inovi} Nenad, Bo`i} Jovana, Bo`i~kovi} Milan,
Boni} Nikolina, Vrawe{evi} Milijana, Vuji} Nikola, Vukovi} Milo{, Vuksanovi} Ivana, Gwidi} Veqko, Golub An|ela, Goraj{}an Oleg, Gruji} Milan,
Damjanac Vuka{in, Dobri}
Bojan, Dobri} Bojan, Dr~a
An|ela, @ivanovi} Mila,
@igi} Luka, Zec Nemawa,
Zlatkovi} Ogwen, Jovanovi} Awa, Jovanovi} Milica, Juzba{i} Anastasija,
Kladu{i} Kristina, Kova~evi} Aleksandra, Krmek
Mia, Lepiwica Katarina,
Lili} Sara, Lovri} Teodora, Luki} Kristijan, Luki}
Luka, Majher Katarina,
Markovi} Marko, Merdanovi} \or|e, Mijatovi} Sanela, Milovan~evi} Spasoje,
Milo{evi} Milo{, Mira`i} David, Mira`i} Luka,
Mitrovi} Milica, Momirovi} Jovana, Naranxi} Mihajlo, Nastai} Emilija, Nikoli} Marko, Nikoli} Sr|an, Peki} Stefan, Peri}
Vuk, Pe{ti Milo{, Poletan Mihajlo, Presli Martina, Pr{i} Vuk, Radisavqevi} Jovan, Risti} Awa, Savi} Ana, Slavujevi} Iva,
Stankovi} Sanela, Starovlas David, Tele`ar Teodora, Teofilovi} Slavko,
Topi} Du{an, Furik Denis,
Han~ovski Bojan, Hap~ak
Berislav, Herceg Dragana,
Hr~ek Nikola, ^eman Milo{, [alaji} Milica, [e-
remet Matija, [tefan~ik
Danilo, [uvakovi} Stefan.
Gibarac
[obota Bojana, Gojkovi} Danijel, Gojkovi} Aleksandar,
Brankovi} Emilija.
Ba~inci
Andri} Mile, Granatirovi}
Katarina, Doj~inov Marina,
Jovi} Mika, Jovi} Mladen,
Lazarov Danijela, Milutinovi} Maja, Stanojevi} Milan,
Subi} Nata{a.
Kukujevci
^avri} Olivera, ^avri} Nikola, Cviji} Dimitrije, Kuzmi} Milan, Krasni} Olivera,
\aji} Sawa, Vlaisavqevi}
Jovana, Vezmar Stefan, Berti} Milo{.
O[ „SAVA
[UMANOVI]“ ERDEVIK
Nastava na srpskom
jeziku
Brzak Jovana, Br`enac \or|e, Virovac Aleksandar, Ergi} Jovana, @ivanovi} \or|e,
Ili} Jelena, Korda Aleksandra, Martinko Milica, Maodu{ Milan, Milenkovi} Nemawa, Mirosavqevi} Duwa, Moravac Dalibor, Reqi} Milica, Radakovi} Nenad, Slavik
Stefan, Su|ecki Bogdan, ]ali} Mila, Hodoba Emilija.
Nastava na slova~kom
jeziku
Zorwan Ivana, Matu{ Anita, Slavik Blanka, Slavik
Martin, Slavik Melita.
Bingula - nastava na
srpskom jeziku
Raji} Du{an, Farka{ Dajana, Dejanovi} Nikola, Anxi}
Vawa.
Osnovna {kola Sveti Sava u Ba~incima
Quba - nastava na
srpskom jeziku
Arsenijevi} Ksenija, Belan
Tijana, Petrovi} Luka, Polimac Milo{, Si~ Viktorija, ^uha Bo`ena, [agotli} Valentina.
O[ „VUK KARAXI]“
ADA[EVCI
Ak{amovi} Aleksandra, Vidi} Teodora, Grbatini} Tijana, Grbatini} Jovana, Danguzov Milo{, \uri} Na|a, Jevti} Aleksandar, Lali} Veqko,
Miqkovi} Aleksandar, Marinkovi} Uro{, Nikoli} Mihajlo, Pavlovi} Du{ko, Pavlovi} Milica, Peri} Milica,
Radin Aleksandar, Skakavac
Mihajlo, Smiqani} Aleksandar, Stojanovi} Nikola, Stevanovi} Luka, Stepani} Milan.
Va{ica
Golubovi} Aleksandra, Damjanovi} Filip, Luji} Filip,
Mi{~evi} Milica, Sremac
Stefan, ^egiqevi} Dragica.
Ilinci
Bo{wakovi} Milenko, Kunovi} Marina, Pani} Zoran,
Peura~a \or|e, Ranisavqevi} Tamara
Batrovci
Horvat Marko, [ipka Ivana
O[ „FILIP
VI[WI]“
MOROVI]
Gra~anin Aleksandar, Jawatovi} Nikola, Jawatovi}
Marko, Jovi} Maja, Markovi}
Nata{a, Mitrovi} Jasmina,
Novakovi} Aleksandar, Obradovi} Marija, Pini} Aleksandra, Plavqani} Nemawa,
Plav{i} Teodora, Popovi}
Ivana, Popovi} Emilija, Radi} Damjan, Risti} Filip, Savi} Sandra, Sekuli} Milica,
Sloboda Tamara, ^eki~evi}
Mirko.
Odeqenski stare{ina:
Gorana Ra|evi}
Vi{wi}evo
Milanovi} Nikolina, Stepanovi} Nikola, Nikoli} Predrag, Nedimovi} Verica, ^emerli} Stevan, Simi} Daliborka, Kuzmanovski Nikola,
Li~anin Bojana, Min~i} Filip, Savi} Nata{a, Ranisavqevi} Milo{, Petakovi}
Svetlana, Pani} Anica, Simi}
Dragica, Kugi} Branimir, \or|evi} Dragana, Stojanovi}
Ana, Stefanovi} Radoslav,
Mili~i} An|ela, Toma{evi}
Ogwen, Mihajlovi} Nedeqko.
Odeqenski stare{ina:
Dragica \or|evi}
Jamena
Jankovi} Petar, Mitrovi}
Jovica, Moji} Jasna.
Odeqenski stare{ina:
Sawa Nikoli}
O[ „JOVAN
JOVANOVI] ZMAJ“
[ID
Ove {kolske godine u prvi
razred upisana su samo dva
u~enika.
Pe}inci
OSNOVNA [KOLA
„SLOBODAN BAJI]
PAJA“ PE]INCI
Suqi} Milka, Stani{i}
Filip, Kurja~ki Iva, Lazi}
Aleksandra, Borkovac Ana,
Petrovi} Damjan, Radulovi} Marija, Markovi} Milenko, \ur|evi} Milo{,
Stojiqkovi} Lazar, Cvetkovi} Viktor, Petrovi} Ogwen, Begovi} Ivana, Te{i}
Svetlana, \ur|evi} Jovana, Marti} Nemawa, Naji}
Qubomir, Stankovi} Jovana, Vidakovi} Tijana, Opa~i} Nemawa, Stani} Sofija, Kurja~ki Ema, Popovi}
Jelena, Begovi} Marko,
Stankovi} \or|e, Qubojevi} Vuk, Grozdani} Katarina, Vojnovi} Marina, Trifunovi} Tawa, Vasi} Andrej, Cvetkovi} Sergej, Vuki} Andrea, Petrovi} Jovan
Suboti{te
]ulum Mirko, Nikoli}
Ivan, Radakovi} Miqana,
Jeremi} @ivanka, @ivi}
Sana, Bo`i} Mihajlo
Dowi Tovarnik
Kosti} Mihajlo, Marinkovi} Stefan, Gvozdi} Jelena, Bulat Dragana, Igwatovi} Bo{ko, Smiqani} Kristina, Sari} Jovana, Stepanovi} Strahiwa, Stepanovi} An|ela, Mirilov Du{an, Mitrovi} Milica,
Aleksi} Nemawa, Petrovi}
15. septembar 2010.
Milan, Balinovi} Slavko,
Petrovi} Andrijana
Ogar
Maksi} Du{an, Savati}
Nemawa, Filipovi} Filip,
Teodorovi} Nikolina, Panteli} Marija, \uri} Stefan
Bresta~
Dragojevi} Ivana, Bogi~evi} Du{an, Simi~i} Sara, Topi} Todor, Joki} Valentina, Jani} Branko,
Sretkovi} Igor
O[ „DU[AN
VUKASOVI]
DIOGEN“ KUPINOVO
Arsenijevi} Veqko, Arsenijevi} Milan, Belivuk Tijana, Varda Tijana, Doki}
Bojan, Jovanovi} Ana, Jovanovi} Teodora, Kiri} Katarina, Lazi} Bojan, Luka~
An|ela, Marijan \ur|ina,
Mari} Nemawa, Milija{evi} Luka, Mirkovi} Dragana, Naumov Jovana, Odoba{i} Milica, Petrovi} Nenad, Ranisavqevi} Nikolina, Repi} Uro{, Simi} Awa,
Slavni} Tijana, [ar~evi}
Mina, Kristina Jovanovi}.
Popinci
A{awa
^ubrilo Luka, Opa~i}
Nikola, ^oj~i} Filip, Tomi} Milan, Petrovi} Milica, Petrovi} Nikolina,
Jovanovi} Ivan, Mu{kiwa
Miodrag, ^ubrilo Filip,
Jovanovi} Slavica, Jovanovi} Qubi{a
Vukasovi} Marko, Graovac Lea, Dokman An|ela,
Zekovi} Valentina, Jovanovi} Luka, Milanovi} Teodora, Mileusni} Awa, Radoj~i} Vesela, Trifunovi}
Bojan, ]iri} David, Urumovi} Doroteja, [aki} Ana,
Kne`evi} Nata{a, Jovanovi} Draga.
Prhovo
Ev|eni} Luka, Jovanovi}
Darko, Jovanovi} Lenka,
Papuga Janko, Vujaklija Nemawa, Sekuli} Nemawa,
Vasi} Ana
Siba~
Gmizi} Tijana, Radovanovi} Du{an, Jovi} Igwatije,
Gruji} Marko, ]irkovi}
Marija, Gruji~i} Stefan
Obre`
Andri} Du{ka, Bujas Zorana, Verki} Ivana, Grbi}
Marko, Grkovi} An|ela,
Isakov Danijela, Isakov
Mihajlo, Jovanovi} Mateja,
Jovanovi} Slobodan, Kne`evi} Bojana, Markovi} Milica, Saxak Awa, Simi} Milica, Trbojevi} Du{an, Filipovi} Gordana, Jovanovi}
Olivera, ]ulibrk Jovan
Osnovna {kola Slobodan Baji} Paja u Pe}incima
O[ ,,DU[AN
JERKOVI] U^A“
[IMANOVCI
Grozdani} Filip, Gruju~i} Luka, Gruji} Predrag,
Grubi} Vawa, Bo`ani} Milica, Dra`i} Milana, Danguzov Stefan, Eri} Dejan,
Ev|eni} Marko, @ivkovi}
Teodora, Zili} Emir, Zbiqi} Sara, Jovanovi} Ana,
Jovanovi} Nata{a, Jovanovi} Danijela, Katani} An|ela, Lekovi} An|elina, Lup{i}
Stefan,
Mi{ovi}
Uro{, Mari} Milan, Mari}
Aleksa, Mir~eta Jovan,
Markovi} Marko, Radosavqevi} Mateja, Radivojevi}
Tijana, Sakovski Kristijan,
Stojkov Stefan, [varavalo
Tijana, Bagur Pavle, Milinovi} Ilija, Miftari Simonita, Lali} Milica, Melezovi} An|ela, Grubje{i} Jelena, Mladenovi} Marko,
Bursa} Teodora, Jovanovi}
Radislav, Jovanovi} Danica
De~
Adamovi} Maja, Anxi} Jovana, Bereti} Stefan, Vidicki Neboj{a, Eror Veqko, Jovanovi} Tamara, Jovanovi} Mirjana, Jovanovi}
Aleksandar, Jovanovi} Nenad, Kosovac Aleksandra,
Qubi~i} Milica, Lukovi}
Nikolina, Pavi~i} Nemawa, Petkovi} Marko, Petkovi} Jovan, Ra~vanin Lazar,
Stamenkovi} Awa, Tanurxi} Aleksa
Karlov~i}
Jankovi} Nevena, Jovanovi} Nikolina, Jovi~i}
Aleksandra, Ristivojevi}
Mom~ilo, Pavi} Nemawa,
Suboti} Lara, Srem~evi}
Du{an
Sremski Mihaqevci
Banti} Dejan, Vladisavqevi} \or|e, Jovi~i} Luka
STRANA 11.
POQOPRIVREDNA STRU^NA [email protected] SREMSKA MITROVICA:
P
oqoprivredna stru~na slu`ba
Sremska Mitrovica je u ~etvrtak, 9. septembra organizovala
tradicionalnu manifestaciju Dani
poqa, omogu}avaju}i svim zainteresovanim poqoprivrednim proizvo|a~ima sa podru~ja koje obuhvata 69 naseqenih mesta Grada Sremska Mitrovica i op{tina [id, Pe}inci i Stara
Pazova, da sa stru~wacima ove renomirane nau~ne ustanove obi|u ogledna poqa zasejana {e}ernom repom, kukuruzom, sojom i suncokretom i na licu mesta se uvere u prednosti primene znawa i savremenih tehnologija u
poqoprivrednoj proizvodwi.
Zaposleni u mitrova~koj Poqoprivrednoj stru~noj slu`bi i ovoga puta
su uspe{no realizovali zadatak da
poqoprivredne proizvo|a~e neposredno uvere u neophodnost saradwe
sa naukom, bilo da je re~ o konsultacijama u vezi razli~itih sorti i hibrida, |ubriva i pesticida, tako i savetima vezanim za odre|ivawe rokova vezanih za vremenske prilike.
Izra`avaju}i zadovoqstvo {to su
se poqoprivredni proizvo|a~i u velikom broju i ovoga puta okupili na
jesewim Danima poqa, potvr|uju}i tako na najboqi na~in da veruju u re~
stru~waka PSS Sremska Mitrovica,
direktor Lale Andonovi} je izrazio
nadu da }e i ovoga puta, u neposrednom kontaktu, poqoprivredni proizvo|a~i me|usobno razmeniti iskustava ali istovremeno i potra`iti savete od stru~waka Slu`be.
Veliko interesovawe vladalo je
tokom obilaska oglednih parcela pod
{e}ernom repom. Poqoprivredni
proizvo|a~i su o~ekivali da ~uju samostalne stru~ne saradnice PSS, dr
Katicu [krbi} i dipl. ing Miru Babi}. Ni{ta ~udno, jer se ove godine
poprili~an broj ratara odlu~io da na
svojim wivama poseje slatki koren.
Oni koji su tokom zimskih predavawa
u PSS-u, kao i u vreme nabavke semena poslu{ali wihove savete kako u
vezi sortimenta, tako i iz domena za{tite, ka`u da }e imati vi{e nego solidne prinose.
Dr Katica [krbi} je, isti~u}i odli~nu saradwu sa ratarima, pojasni-
la da u samom startu nije bila zadovoqna.
- Budu}i da je optimalan rok setve
repe bio prekora~en za vi{e od dvadeset dana zbog velike koli~ine padavina, ali mi smo sada namerno izvadili koren da se uverimo u kvalitet i mogu re}i da sam zadovoqna, jer
zavisno od sorte mogu se o~ekivati
prinosi od 30, pa sve do 55 tona {to
me opet u~vr{}uje u uverewu da }e
kod onih proizvo|a~a koji su repu posejali u optimalnom roku taj prinos
biti jo{ ve}i. Prema informacijama
koje dobijam ovih dana, qudi ipak jo{
uvek ne kre}u sa va|ewem ~ekaju}i jesewi prirast koji te~e upravo u periodu od 10. septembra pa sve do 10. oktobra - rekla je dr Katica [krbi}.
Samostalni stru~ni saradnik za
za{titu biqa, dipl. ing Mira Babi},
nagla{avaju}i da je prvenstveno zbog
koli~ine padavina i temperaturnih
oscilacija ova godina za ratarsku
proizvodwu uop{teno bila veoma te{ka, prisutne je upoznala sa iskustvima kada je re~ o za{titi {e}erne
repe od cerkospore, prezentuju}i dva
ogleda na kojima su se jasno mogle videti razli~ite varijante fungicidnog tretirawa. Nakon zapa`enog izlagawa ona je potom odgovarala na ~itav niz pitawa proizvo|a~a slatkog
korena, usmerenih kako na odre|ivawe optimalnog perioda za tretirawa
od korova, tako i u vezi tretirawa
Dr Katica [krbi}
Obilazak oglednih poqa
Lale Andonovi}
protiv cerskospore, interesuju}i se
za pravi momenat, strahuju}i da ne zakasne ali i da, ako u|u prerano, onda
budu primorani na vi{e tretmana.
- O~ekujemo dobru godinu, {to zna~i da }e kod dobrih proizvo|a~a biti
vagon po hektaru. One koje su zadesile vremenske neprilike, prvo visok
nivo podzemnih voda u aprilu mesecu,
a potom grad u julu i avgustu, oni }e,
na `alost, pro}i lo{e. Na sre}u, takvih nije puno u Sremu. Kada je re~ o
na{im oglednim parcelama, boqe ni-
Biqana Smiqani}
Ilija Beara
je moglo za ovu godinu. Nadamo se da
su proizvo|a~i i videli i nau~ili
ne{to {to ih interesuje i da }e to
primeniti i na svojim wivama. Pozivamo ih da nas konsultuju kad god su u
dilemi {ta i kako uraditi. Regionalna smo Stru~na slu`ba spremna na punu saradwu – rekao je Ilija Beara, samostalni stru~ni saradnik za proizvodwu kukuruza u PSS Sremska Mitrovica.
Sude}i po zadovoqnim komentarima ratara koji su primat ove godine
Mira Babi}
dali soji, stru~na pomo} i saveti samostalne stru~ne saradnice za proizvodwu uqanih kultura i krmnog biqa
Biqane Smiqani} bili su zlatna
vredni, jer su u dobroj meri doprineli dobrom rezultatu.
- Mislim da smo i ove godine uspeli u nameri da nam usevi budu {to boqi, o~uvani i zdravi, da lepo izgledaju i da su poqoprivredni proizvo|a~i imali {ta da vide i dosta toga
novog i nau~e, jer smo im predstavili
veliki broj sorti soje i hibrida suncokreta koje mogu da uvrste u svoj sortiment i tako se opredele za budu}u
proizvodwu koju }e zasnovati na svojim parcelama. Budu}i da je ova godina bila zaista specifi~na sa ki{nim
prole}em, sa izuzetno velikom koli~inom padavina naro~ito u aprilu, u
zavisnosti od vremenskih uslova su
se i odvijali svi radovi na na{im
oglednim poqima. [to se ti~e uqanih kultura, jeste da su i soja i suncokret sejani ne{to kasnije, u zadwoj
dekadi aprila meseca, ali smo potom
nastavili sa primenom agrotehnike
{to je, kako su mogli da se danas uvere prisutni poqoprivredni proizvo|a~i, rezultiralo dobrim prinosom re~i su Biqane Smiqani}.
N. Nik{i}
EDUKATIVNA AKCIJA DELTA GENERALI OSIGURAWA
''Jabuka ili limun'' tre}i put
U saradwi sa Ministarstvom unutra{wih poslova
Delta Generali Osigurawe organizuje akciju „Jabuka
ili limun“
• Akcija traje od 20. do 24. septembra i u woj u~estvuje 56 osnovnih {kola iz 50 gradova {irom zemqe
• U Sremskoj Mitrovici, [idu i Rumi edukativna
akcija bi}e organizovana 21. septembra
T
re}u godinu za redom Delta
Generali Osigurawe organizuje akciju „Jabuka ili limun“
sa `eqom da edukuje u~enike
osnovnih {kola o pravilnom pona{awu u saobra}aju i pove}a svest
voza~a o va`nosti po{tovawa saobra}ajnih propisa kao prevencije
saobra}ajnih nesre}a. Edukativna
akcija koja se organizuje od 20. do
24 septembra u saradwi sa Ministarstvom unutra{wih poslova Republike Srbije i osnovnim {kolama, ove godine je pro{irena na 56
osnovnih {kola iz 50 gradova {irom Srbije i obuhvati}e oko 6.500
|aka.
Nakon {to je sa uspehom realizovana pro{le godine, akcija „Jabuka
ili limun“ organizova}e se 21.
septembra u Sremskoj Mitrovici,
Rumi i [idu. Za u~enike osnovnih
{kola bi}e odr`ana teorijska nastava na temu bezbednosti u sao-
bra}aju, posle ~ega }e u~enici u
pratwi saobra}ajne policije iza}i
na teren i „regulisati“ saobra}aj.
Voza~i koji po{tuju saobra}ajne
propise bi}e nagra|eni jabukom i
plaketom zahvalnosti, a nesavesnim }e kao opomena biti dodeqen
limun i plaketa sa molbom da po{tuju saobra}ajna pravila.
U sklopu akcije, Delta Generali
Osigurawe }e pokloniti svim {kolama u~esnicama u akciji promotivni film koji savetuje decu kako
da se pona{aju u saobra}aju, tokom
vo`we u automobilu ili na ulici.
Akcija „Jabuka ili limun“ odr`ava se ve} nekoliko godina u zemqama sredwe Evrope u organizaciji osiguravaju}ih kompanija ~lanica Generali grupe. Projekat je u
Ma|arskoj, Slova~koj, ^e{koj i
Poqskoj dao dobre rezultate na
planu prevencije saobra}ajnih nezgoda.
Limun
kao opomena
U akciji „Jabuka ili Limun“
pro{le godine u~enici su podelili oko 1.730 komada vo}a, od
~ega je u 50 odsto slu~ajeva dodeqen limun, kao opomena za nepo{tovawe saobra}ajnih pravila, {to je pokazalo da ima vi{e
voza~a koji ne po{tuju propise.
Rezultati akcije i pozitivno
reagovawe gra|ana na ovakav
vid opomene i pohvale, pozitivno je uticalo na podizawe svesti o ovom ozbiqnom dru{tvenom problemu, o ~emu svedo~e
mnogobrojne aktivnosti koje su
ove godine organizovane sa ciqem pove}awa op{te bezbednosti u saobra}aju. Iz tih razloga se kompanija opredelila
da ove godine pove}a investiciju u edukaciju dece i akciju
pro{iri za jo{ deset gradova.
Surova saobra}ajna realnost
Deca su najugro`eniji u~esnici u saobra}aju, a Srbija je me|u
saobra}ajno najnebezbednijim
zemqama u Evropi. Pro{le godine u na{oj zemqi u saobra}ajnim nesre}ama poginulo je 11
dece, a 1.026 mali{ana je povre|eno. Prema zvani~nim podacima za prvih sedam meseci 2010.
godine, smrtno je stradalo 18
12. STRANA
dece, a 857 je zadobilo povrede.
Na teritoriji Podru~ne policijske uprave Sremska Mitrovica u prvih sedam meseci ove godine dogodila se 321 saobra}ajna nesre}a sa stradalim licima, u kojima je poginulo 13, a povre|ene 424 osobe. U ovim saobra}ajnim nesre}ama povre|eno
je 29 dece.
CMYK
CMYK
Dani poqa jesewih kultura
Detaqi sa pro{logodi{we akcije Jabuka ili limun
u [idu, Sremskoj Mitrovici i Rumi
15. septembar 2010.
REPUBLIKA SRBIJA
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA INFORMACIJE
CMYK
21000 NOVI SAD
Bulevar Mihajla Pupina 16
Tel.: +381 21 475-40-16, 456-246
Faks: +381 21 475-40-17
El. po{ta: psinf gmail.com
Internet: www.vojvodina.gov.rs
Po{tovani gra|ani,
kom Srpskom, od neprocewivog je privrednog, infrastrukturnog i nacionalnog zna~aja. Sa Bosnom
dragi `iteqi Srema, Semberije, Vojvodine, Re- i Hercegovinom AP Vojvodina ima najve}u vrednost ostvarenog suficita. Izvoz od 362 miliona
publike Srpske, Srbije,
dolara, koliko je iznosio u pro{loj godini, bio je
gra|ani ~itavog regiona,
za 399% ve}i od uvoza. Zbog toga je ova investiciNovi most na Savi kod Sremske Ra~e, pu{ten je ja pre svega ulagawe u privredu i privredni razvoj Vojvodine.
u saobra}aj.
U ovaj most ugra|eni su qubav i nada. Nada da
Nov, moderan most dug je 400 metara a {irok 11.
Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine je preko kroz Sremsku Ra~u nikada vi{e u istoriji ne prosvog Fonda za kapitalna ulagawa u potpunosti fi- laze izbegli~ke kolone, nego da Sremska Ra~a bude epicentar privrednih aktivnosti i da ovaj
nansirala wegovu izgradwu.
most postane zamajac ekonomskog razvoja i Srema,
Svi oni koji su prelazili starom konstrukcijom i Semberije, i Republike Srpske, i Bosne i Herce`elezni~ko-drumskog mosta, a bilo ih je preko hi- govine, i Srbije.
qadu pe{aka i tri hiqade putni~kih vozila
Uveren sam da }e ovaj most slu`iti na dobro
dnevno, znali su koliko se saobra}aj odvijao te{ko, sporo, napeto, sa strepwom. Danas, imamo no- svima. I zato zajedni~ki, svi - i oni koji wime savu, modernu drumsku saobra}ajnicu, gra|enu u mo prolaze, i oni koji kraj wega `ive - treba da ga
skladu sa najvi{im evropskim standardima, do- ~uvamo. I sebi, i pokoqewima koja dolaze posle
nas.
stojnu gra|ana celog regiona.
PREDSEDNIK VLADE AP VOJVODINE
Dr Bojan Pajti}
CMYK
Most koji spaja Sremsku Mitrovicu i Bijeqinu,
Srem i Semberiju, Vojvodinu i Srbiju sa Republi-
15. septembar 2010.
STRANA 13.
ATLETIKA
KUP EVROPSKIH [AMPIONA
JUNIORSKI KUP SRBIJE
Mitrov~ani kre}u u Evropu Sirmijum
N
PLIVAWE
Oaza tre}a u Srbiji
N
a nedavno odr`anom “B” prvenstvu
Srbije ~lanovi Pliva~kog kluba
OAZA ostvarili su najve}i uspeh u
istoriji mitrova~kog plivawa zauzev{i
tre}e mesto u ukupnom plasmanu sa osvojene 44 medaqe (19 zlatnih, 16 srebrnih i
9 bronzanih ). U pojedina~noj konkurenciji svojim rezultatima i brojem osvojenih
medaqa posebno su se istakli: Milo{
Star~evi}, Aleksandar Goli}, Ivan Jova-
novi}, Dragana Du`devi} i Aleksandar
Glu{~evi}. Pored wih osvaja~i ostalih
medaqa za PK OAZA su : Milan ]etkovi},
Milo{ Gale~i}, Stefan Milanovi}, Milan Mirni}, Lazar Mutavxi}, Stefan Ne{kovi}, Aleksandar Novakovi}, Nikola
Novakovi}, Bogdan Proki}, Ratko Savi},
Du{an Steki}, Rajko Teodosi}, Sofija
Davidovi}, Duwa Funduk, Lena Funduk,
Dajana Jeli} i Aleksandra Nikoli}.
KAJAK: PRVENSTVO SRBIJE
arednog vikenda juniori AK Sirmijum predstavqa}e Srbiju i Sremsku
Mitrovicu na Kupu {ampiona Evrope „A“ grupe u poqskom gradu Bidgo{}u.
U~estvova}e {ampioni atletskih velesila Rusije, Velike Britanije, [panije,
Poqske, Italije.
Upravo za ovako veliko finale Mitrov~ani se spremaju godinu dana i zato na
put koji je dug 1.400 kilometara putuju sa
velikim ambicijama da se domognu trofeja i u|u me|u tri ekipe na starom kontinentu. Sirmijum putuje u punom sastavu,
okosnica ekipe su Mitrov~ani stvoreni u
klubu i nekoliko doma}ih poja~awa. Evo i
sastava: 100 metara Marko Smiqani}, 200
metara Nikola Spaji}, 400 metara Marko
Smiqani}, 800 metara Milan Pu|a, 1.500
metara Nenad Radanovi}, 300 metara
stipl Milo{ Vukovi}, 110 metara prepone
Nemawa Ja}imovi}, 400 metara prepone
Emir Bekri}, skok u vis Sre}ko Koviqac,
skok u daq Petar \uri}, bacawe kugle i
diska Bojan Umeti}, bacawe kopqa Stefan Te{anovi} i bacawe kladiva Dragan
Gmizi}. [tafete: Goran Radakovi}, Du{an Radovi}, Vladimir Kosti} i Nikola
Milinkovi}. Vo|e tima Aleksandar Spaji} i Goran Pavlovi}.
Sa juniorskom ekipom Sirmijum kontinuirano ve} godinu dana nastupa po Evropi. Jo{ se dobro pamti `enska ekipa koja
je 2007. godine u ~e{kom gradu Brno osvojila tre}e mesto u najja~oj konkurenciji.
Brojna su iskustva AK Sirmijuma na me|unarodnoj sceni. Samo ove godine Dragana
Toma{evi} je na seniorskom Prvenstvu
Evrope bila {esta u velikom finalu i
najus{pe{nija sportiskiwa.
U ovo te{ko vreme, potrebna je velika
snaga, voqa i energija za ovakve uspehe.
Veliku podr{ku Atletskom klubu Sirmijum pru`io je Grad Sremska Mitrovica,
ali i sponzori i prijateqi kluba.
PRVENSTVO VOJVODINE ZA PIONIRE
Pioniri prvi, kadeti drugi Miladinov najbr`i u Vojvodini
N
a Prvenstvu Srbije u kajaku za
sve kategorije koje je odr`ano
u Ba~koj Palanci 4. i 5. septembra pioniri Vala ostvarili su zapa`en rezultat osvojiv{i ubedqivo prvo mesto u svojoj kategoriji, dok su kadeti zauzeli drugu poziciju, odmah
iza Sintelona. U ukupnom plasmanu
svih kategorija KK Val je zavr{io na
5. mestu u konkurenciji 22 kluba.
U trci kajaka jednoseda na 1000 m
za pionirke prvo mesto osvojila je
Sandra Polovina dok je tre}a bila
Zorana Bugarski. U dvosedu na 1000 m
prve su bile Ana Milkovi} i Sandra
Polovina. Pionirski `enski ~etverac tako|e se okitio zlatom i to u sastavu: Milkovi}, Polovina, Bugarski
i Markovi}. Na{e pionirke su nastupile i u kadetskoj konkurenciji gde
su Ana Milkovi} i Sandra Polovina
u dvosedu osvojile prva mesta na 500
i 1000 metara.
Od pionira najuspe{niji su bili
Birovqev Antonije, koji je stigao prvi na ciq i Turudi} Aleksa koji je
bio tre}i na 1000 metara u jednosedu.
U dvosedu su Vasi} i Birovqev uzeli
zlato, a Turudi} i Bogdanovi} srebro. Pionirski mu{ki ~etverac stigao je ubedqivo prvi i to u sastavu:
Turudi}, Vasi}, Birovqev i Bogdanovi}.
Kadetski ~etverac: Milkovi} Petar, Lazi} Bora, Domba Jovan i Markovi} Nemawa bio je drugi na 500 metara, a u trci na 1000 metara tre}i. U
kajaku jednosedu Lazi} Bora je na 500
metara zauzeo drugo mesto.
Aleksandar Milkovi}
BO]AWE - SUPER LIGA
KUP SRBIJE
Rezultati 10. (posledweg) kola –
ZEMUN: Dinara – [imanovci 15:7, BEOGRAD: Kanarevo brdo – Lasta 6:16 ,
BEOGRAD: Novi Beograd – Zele 10:12.
Tabela: Novi Beograd 24, Lasta 20, Dinara 19, Kanarevo brdo 12, Zele 9 i
[imanovci 6 bodova.
@. R.
In|ija u ^a~ku
U {estnaestini finala Kupa Srbije, 22. septembra, igraju: BSK (Bor~a) –
Srem (Sremska Mitrovica), Dowi
Srem (Pe}inci) – Rad (Beograd), Borac
(^a~ak) – In|ija.
@. R.
QUBAVNI ROMAN
S
tefan Miladinov, atleti~ar AK
Sirmijum, najbr`i je pionir za
2010. godinu. Deonicu od 100 metara istr~ao je za 12,45 sekundi i ubedqivo trijumfovao na pojedina~nom Prvenstvu Vojvodine za pionire odr`anom u
Sremskoj Mitrovici. Malo je nedostajalo za trijumf i u trci na 300 metara, u
kojoj je za nijansu osvojio drugo mesto i sa
dve osvojene medaqe je bio me|u najuspe{nijim pojedincima na ovom takmi~ewu.
Istakli su se i An|ela Jankovi} sa
li~nim rekordom na 600 metara i Bojan
la`en osmeh razlivao se Emilinim licem kada je Nela u{la u sobu. Bila je spokojna i veoma raspolo`ena. Ru~no je obra|ivala izrez na
haqini i zadovoqno gledala deo koji je zavr{ila.
– Zdravo! Divan dan, zar ne? – veselo je pozdravila prijateqicu.
– Na ~emu si ti? O~i ti sijaju, lice blista i stalno se smeje{. Po~iwe{ da me zabriwava{ – Nela je
napravila pokret rukom pokazuju}i ka vratima. – Da
li sam ja to videla Davida kako izlazi iz tvog stana? – upitala je s nevericom.
– Da, svratio je da mi ka`e da }e generalna proba biti u wegovoj ku}i.
– Videla sam ga ve} dvaput ove nedeqe – nastavila je da ispituje.
– Jesi, pa {ta?
– Ni{ta, ba{ ~esto navra}a.
– Molim te, nemoj ponovo da mi pridikuje{.
– Ti ni{ta nisi shvatila od onoga {to sam ti pri~ala.
– Je li ti palo na pamet da si mo`da pogre{ila
s wim u vezi?
– Samo brinem za tebe.
– Nemoj vi{e. Meni je dobro. Sretna sam. Zar ne
mo`e{ to da prihvati{?
Nela zavrte glavom. Nije mogla vi{e ni{ta da
u~ini, ali jo{ nije htela da odustane.
– On izgleda ima potrebu da povremeno bude s nepoznatom devojkom. Prvi put se o`enio posle mesec
dana, ovo sada je ipak malo druga~ije.
– On je sve {to ho}u od mu{karca. Pa`qiv je i
ose}ajan. Volela bih da to prihvati{. Jednom je pogre{io i ne mora zbog toga da ispa{ta celog `ivota. Bi}e dobar mu` nekoj `eni i otac detetu, ako ga
bude imao.
– On ne mo`e da se brine ni o kaktusu, a kamoli
o `eni i deci. Ti si zaqubqena pa ne vidi{ daqe
od nosa. Tvoja `arka qubav ide uz ovo vrelo leto.
Samo da ne sagori{.
– Ne `elim vi{e da tako govori{ o Davidu – povi{enim glasom re~e Emili. – Ja te volim, ali mora{ da prekine{ s tim pri~ama. Tvoja briga po~iwe
da mi smeta.
14. STRANA
Juniori Sirmijuma su nakon pobede
na ekipnom prvenstvu Srbije za juniore
osvojili drugo mesto na finalu kupa
Srbije za juniore iza ekipe Novog Beograda. Takmi~ari i rukovodstvo kluba
su ovim plasmanom, a pogotovo nivoom
rezultata veoma zadovoqni, tim pre
{to je osnovni ciq bio visok plasman i
o~uvawe sve`ine takmi~ara za nastup u
elitnoj grupi kupa evropskih klubskih
{ampiona za juniore koji se odr`ava 18.
septembra u Bidgo{}u u Poqskoj .
Na kupu je osvojeno 3 zlata i 5 bronzi. 2 zlata je osvojio Umeti} Bojan u bacawu diska i bacawu kugle i jedno \uri} Petar u troskoku. 2 bronze je osvojio Gmizi} Dragan u bacawu diska i kladiva, Koviqac Sre}ko u skoku u vis, Te{anovi} Stefan u bacawu kopqa, te
{tafeta 4x100m u sastavu Radakovi}
Goran, Radovi} Du{an, Spaji} Nikola i
\uri} Petar.
Bodove za Sirmijum su doneli jo{ Vukovi} Milo{ na 1500m i 3000m , Kosti}
Vladimir na 1500m i 3000m, Radakovi}
Goran na 100m, 200m i 400m, Te{anovi}
u bacawu kladiva, Gmizi} u bacawu kugle, Umeti} u kopqu i kladivu. U finale kupa Srbije se plasirala i takmi~ila i Nata{a Bogi}evi} u bacawu kopqa
koja je tek nedavno po~ela trenirati .
Li~ne rekorde su ostvarili Te{anovi} Stefan u bacawu kopqa, Gmizi}
Dragan u bacawu kladiva i Vukovi} Milo{ na 1.500m
Najuspe{niji takmi~ar Sirmijuma je
kapiten ekipe Umeti} Bojan koji je bodove doneo u sve 4 baca~ke discipline.
Novi uspesi Srema
P
roteklog vikenda u Sremskoj Mitrovici na gradskom atletskom stadionu odr`ano je prvenstvo vojvodine za mla|e i starije pionire. Mladi
atleti~ari atletskog kluba Srem su i
ovog puta bili uspe{ni i osvojili devet
medaqa.
U subotu su nastupili mla|i pioniri i
atleti~ari Srema i osvojili dve medaqe.
Ana Dasovi} je osvojila drugo mesto u bacawu diska , dok je Igor Maqkovi} bio
tre}i u bacawu kopqa.
U nedequ je bilo dosta uspe{nije i
osvojeno je sedam medaqa. Leki} Nikola
je ubedqivo pobedio u bacawu diska sa
sa 49,12m {to je izvanredan rezultat za
ovaj uzrast i osvojio drugo mesto
u bacawu kugle sa 14,42m. Luka
\or|i} je pobedio u bacawu kopqa , hitnuv{i ovu spravu do
51,32, {to je najboqe ostvarewe
do sada u A.K. Srem. Bojan Trivi}
se okitio sa dve medaqe. Bio je
drugi u skoku u daq i drugi u bacawu kopqa . Mla|ana Ana Dasovi} je jo{ jednom dokazala da je
izuzetan talenat i ovog puta
osvojila prvo mesto u bacawu diska. U trci na 100 m mladi atleti~ar
Srema \or|e Kr~edinac je osvojio 3. mesto. I na kraju, {tafeta kluba 4x100m
osvaja drugo mesto.
Atleti~are o~ekuje jo{ niz takmi~ewa
i u atletskom klubu Srem o~ekuju jo{ dobrih rezultata , kao {to je bilo cele sezone.
NOVINA (6)
Vrelo leto
B
Vondar~ek u trci na 800 metara.
Kod mla|ih pionira pa`wu je skrenuo
Nemawa Koviqac koji je sko~io u daq
4,48 metara, dok je u skoku u vis bio ~etvrti sa presko~enih 135 centimetara.
On je tako uspe{no krenuo stopama starijeg brata skaka~a u vis, juniorskog reprezentativca Sirmijuma, Sre}ka Koviqca.
- [ampionska ekipa Sirmijuma ne treba da brine za svoju budu}nost, jer na scenu stupa jedna nova generacija pionira
AK Sirmijum – isti~e Goran Pavlovi},
sportski direktor Kluba.
vice{ampion
Nela se trgla na te re~i. Nikada dotad prijateqica nije tako razgovarala s wom.
– Oprosti. U pravu si, ko sam ja da delim savete.
Ja sam majstor za lo{e veze i bolne raskide.
Emili nije bilo prijatno {to je bila gruba.
– Ne `elim da se sva|am s tobom. Volim ga. Ako
mi slomi srce, ja sam za to kriva. Sada sam toliko
sretna da me ni{ta drugo ne interesuje. Nije mi va`no koliko }e trajati.
– Nepopravqivo sam sumwi~ava. Radujem se zbog
tebe. Ne}u vi{e kritikovati tvoj izbor.
– Hvala. Ponudila bih te kafom, ali stvarno nemam vremena. Popodne je posledwa proba a ja nisam
sve zavr{ila.
– Za{to kod wega?
– Pla{i se novinara. Ne}e da slu~ajno u nekom
listu osvane slika kreacije pre revije. Kod wega
smo za{ti}eni.
– Dobro je da i daqe misli na posao.
– Vidi{ da je idealan! – Emili se vragolasto nasmejala. – A sad nestani, moram da radim.
– Vi{e bih volela da ja pogre{im nego ti – pomirqivo re~e Nela.
Prvi put je bila u delu grada u kome je `iveo David. Ulica je bila podeqena {irokim zelenim pojasom punim razgranatih hrastova, kamelija i `buwa
azaleja. Sa obe strane su se nalazile ku}e sagra|ene decenijama ranije. Svoj stari karavan parkirala
je sa strane savr{eno odr`avanog travwaka i trotoarom koji se skoro topio na popodnevnoj vru}ini, po{la ka otmenoj ku}i iz kolonijalnog doba, sa ~etiri
izrezbarena stuba koji su podupirali balkon na drugom spratu. Ulazna vrata joj je otvorio ozbiqan krupan mu{karac i uveo je u ogromni foaje. Pod je bio od
belog mermera a plafon je krasio visoko podignuti
kristalni luster. Ogroman aran`man sve`eg cve}a
stajao je na izrezbarenom stolu s pozla}enim nogama, koji se slagao s velikim ogledalom iznad wega.
– Opa!! – izleteo je Emili uzvik ushi}ewa. ^ovek
ju je uveo u prostoriju koja je bila dnevna soba. Kamin je bio od ru`i~astog mermera a iznad wega se
nalazilo uqe na platnu – slika je predstavqala
mrtvu prirodu. Na sredini sobe su bile dve duga~ke
sofe a izme|u wih jo{ jedan sto sa zlatnim nogama.
Tepih pastelnih boja pokrivao je uglancani parket
i cela soba je bila osvetqena dnevnom svetlo{}u
koja je dolazila kroz prozor koji je zauzimao ceo jedan zid. Pored staklenog zida stajali su Petar i
Tereza pomno posmatraju}i haqine na manekenkama,
tra`e}i i najmawu gre{ku ne bi li je ispravili.
Iv Jan
Oboje su `eleli da modeli na devojkama izgledaju
besprekorno.
– Kasni{, Emili – javio joj se Petar.
– Liza je u trpezariji – doviknula joj je Tereza.
Emili je stajala i zainteresovano gledala wihove kreacije. Veoma su joj se dopale.
– Odli~no ste uradili posao – rekla je iskreno
odu{evqena.
– Hvala – odgovori Tereza. – Igor se nadao da }e
te videti, ali nije imao vremena da te sa~eka.
’Pozdravi lepu Emili’ rekao je i ja te pozdravqam u wegovo ime – preneo je Petar Igorovu poruku.
– Da li je jo{ ne{to tra`io da uradite? – podsme{qivo upita David.
Svi su se okrenuli ka ulaznim vratima.
– Nije – odgovori Petar ne shvataju}i Davidovu
zajedqivost.
– Tebi on nije simpati~an? – upita ga Tereza.
– Ne mogu da cenim ~oveka kome je popularnost
va`nija od bilo ~ega – rekao je prenera`eno. – Svi|a mi se wegov rad, ali mi nismo prijateqi.
Liza u|e u sobu i pri|e Emili.
– Spremna sam da radimo.
– Idem da izvadim haqine iz za{titnog najlona
– objasni joj Emili i pri|e Davidu koji ju je u me|uvremenu pozvao. – Kada zavr{i{, do|i u biblioteku. ^eka}u te tamo – on pokaza prema velikim hrastovim vratima. – Ne}e{ pogre{iti – do{apnu joj.
Haqine su na Lizi stajale kao salivene. Nije bila potrebna nikakva korekcija. Devojka je sa strahopo{tovawem dodirivala prekrasni materijal na
sebi.
Ovako ne{to prefiweno jo{ nisam nosila. ^ast
mi je {to radim s tobom.
– Ti si zgodna i lepa devojka koja pored izgleda
ima i li~nost, pa haqina na tebi izgleda ba{ onako kako sam `elela – Emili joj uzvrati kompliment.
– Mo`e{ da se obu~e{. Hvala ti na vremenu koje si
odvojila za probu.
Petar i Tereza su ostali bez daha. Nekoliko trenutaka su }utali, op~iweni haqinama koje je Emili
stavqala na ve{alicu.
– Sad razumem {ta je Igor hteo da ka`e, ti si zaista ne{to posebno – glasom punim divqewa rekao
je Petar.
– Ja ne mogu da na|em prave re~i – priznala je Tereza ne skidaju}i pogled s haqina. – Ti si genije.
– Hvala vam. Veoma ste qubazni – Emilin glas je
podrhtavao od uzbu|ewa. Komplimenti koje je dobi-
la od kolega, veoma su joj prijali.
Lepota, elegancija i bogatstvo koje je videla pri
ulasku u ku}u, nadma{ili su sva Emilina o~ekivawa. Zato se, u{av{i u biblioteku i ugledav{i Davida gde sedi za radnim stolom od mahagonija malo
mawim od wenog automobila, nije iznenadila. Na
stolu je bila Tifanijeva lampa i kompjuter. Police
koje su prekrivale dva zida bile su pune kwiga u ko`nim povezima i retkih, starih i skupih drangulija. Odmah joj je pri{ao. Nije mogao da miruje u wenoj
blizini. Bila je tako ne`na i mila. Imala je bermude do kolena, zelene poput jabuke i belu majicu
kratkih rukava, ispod koje se jedva nazirala linija
grudi. Potpuno obi~no i jednostavno, a opet, po`eleo je da sve to zubima pokida s we.
– Napokon – rekao je, netremice posmatraju}i weno lice. – Ne mogu da se usredsredim na posao kada
znam da si u blizini.
– Da li si mislio na mene? – mazno je upitala.
– Ne poku{avaj da me zavodi{ jer }u pru`iti veoma jak otpor!
– [ta onda ho}e{? – izaziva~ki je upitala.
– Samo da te gledam.
– Meni to nije dovoqno – tobo`e dure}i se, rekla
je.
– Ni meni – on je zagrli i strasno poqubi u usta.
– Za{to nisi do{ao da vidi{ modele? – upitala
je izme|u dva poqupca.
– Nisam `eleo. Ho}u da prvi utisak steknem na
reviji.
– Ima smisla. Tamo }e sve izgledati druga~ije.
– Ali sam ~uo re~i hvale tebi upu}ene, lepa devojko. Meni se svi|a model koji ti nosi{ i jedva ~ekam da ga skinem.
– Polako! To su vredni komadi garderobe i ne `elim da budu o{te}eni – smeju}i se, uvla~ila mu se u
zagrqaj.
– Onda }emo biti pa`qivi – re~e jedva se uzdr`avaju}i, podi`e je u naru~je i ponese uz stepenice.
Nogom je otvorio vrata spava}e sobe pa je ne`no
spustio na krevet.
I tada je zavladala ti{ina prekidana samo wihovim disawem dok su se posmatrali u polumra~noj
15. septembar 2010.
XUDO I SAMBO KLUB LSK LA]ARAK
Veliki uspeh La}araca
U
nedequ, 12. septembra u Zrewaninu odr`ano je Prvenstvo Srbije u sambo-u za starije i mla|e
pionire i pionirke za sastav reprezentacije Srbije koja }e u~estvovati
na Balkanskom prvenstvu 25. i 26. septembra u rumunskom gradu Kalafatu.
U~estvovalo je preko 120 takmi~ara, a
La}arci su osvojili devet medaqa i
to pet zlatnih, tri srebrne i jednu
bronzanu. Po broju osvojenih bodova,
Sambo klub LSK je ekipno zauzeo tre}e mesto, dok je prvo mesto osvojila
ekipa Sambo kluba Proleter iz Zrewanina, a drugo mesto je pripalo Sambo klubu Ba~ka iz Sombora. Zlatne
medaqe za LSK osvojili su: Boris
Sladi} do 55 kg mla|i pionir, Valentina [}urk do 51 kg starija pionirka,
Marko @ivanovi} do 55 kg stariji pionir, Nada Pani} preko 57 kg starija
pionirka i Nikola Karajlovi} do 70
kg stariji pionir. Srebrne medaqe
osvojili su: Nikola Vorkapi} do 42 kg
mla|i pionir, Miodrag Sudar do 50 kg
stariji pionir i Blagoje Sedlarevi}
do 55 kg stariji pionir. Bronzano odli~je je pripalo mla|em pioniru Nemawi \ur|evi}u u kategoriji do 65 kg.
U subotu, 11. septembra u Beogradu
je odr`an Memporijalni turnir „Mili} Ra{ovi} Migo“ gde je u~estvovalo
preko 800 takmi~ara i velikoj konkurenciji tre}a mesta osvojili su Marko
Jovanovi} do 38 kilograma i Dragan
Baji} preko 50 kilograma.
- Ovaj vikend je bio izuzetan i uspe{an za na{ klub kada se uzme u obzir
da je osvojeno devet dr`avnih medaqa
i dve na ovako jakom turniru u Beogradu – re~i su zadovoqstva trenera Milana Joveti}a.
XUDO KLUB SIRMIJUM
Medaqama zapo~eli sezonu
M
ladi xudisti sremskomitrova~kog Sirmijuma uspe{no su
startovali u novoj sezoni.
Dvadeset sedmi po redu memorijalni
turnir Mili} Ra{ovi} – Migo okupio
je veliki broj pristalica ove borila~ke ve{tine u hali [umice u Beogradu. Do{li su takmi~ari iz svih
biv{ih jugoslovenskih dr`ava i Ma|ari, Bugari i Rumuni. U veoma `estokoj
konkurenciji osvojene su tri medaqe.
Na najvi{e postoqe popela se Jovana
Todi} u kategoriji do 40 kg, osvojiv{i
zlatnu medaqu. Srebrnu medaqu
osvojio je Milo{ Jovanov u kategoriji
do 65 kg. Dok se bronzanom medaqom
morala zadovoqiti Nevena Todi} u
kategoriji do 31 kg. Ovi takmi~ari
Sirmijuma nastupili su u uzrasnoj grupi starijih pionira. Ve} slede}e nedeqe o~ekuju ih nove borbe i dokazivawa, a sve da bi {to spremniji do~ekali turnir u Sremskoj Mitrovici gde
}e oni biti doma}ini.
S. T.
[AH
Zonska liga
Vojvo|anska liga - Srem
Smena na vrhu
Vode}i ne posustaju
Rezultati 7. kola – BANO[TOR: Bano{tor – Dowi Srem 4:4, GOLUBINCI:
Jadran – Rudar 3,5:4,5 VELIKI RADINCI: Borac – Sremac 2 5,5:2,5 HRTKOVCI:
Sloga – Podunavac 6,5:1,5 IN\IJA: Sloga – Radni~ki 5,5:2,5. Tabela: Sloga (I)
19 (33,5), Radni~ki 18 (39,5), Sremac 2 12
(28), Jadran 10 (29), Borac 10 (27,5), Rudar 8 (26,5), Podunavac 7 (24,5), Bano{tor 6 (25), Sloga (H) 5 (26) i Dowi Srem
3 (20,5).
@. R.
Rezultati 8. kola – IRIG: Stevica Puzi} – Cement 5:3, VOJKA: Sremac 1 – Sremac (^) 4,5:3,5 [IMANOVCI: [imanovci
– LSK 3:5, RUMA: Sloven – Banovci Dunav
5,5:2,5 NOVA PAZOVA: Mladost – Hajduk
5:3, JAZAK: Car Uro{ – Stara Pazova 2
4:4. Tabela: Stevica Puzi} 20 (42), Mladost 18 (38), Sloven 17 (37), Car Uro{
(35) i Banovci Dunav (33) po 13, LSK 12
(30,5), Hajduk (33,5) i Cement (31,5) po 10,
Stara Pazova 2 9 (32), Sremac (~) 5 (27),
Sremac 1 (V) 4 (20,5) i [imanovci 3 (27,5).
sobi. Ne prekidaju}i kontakt o~ima, David je otkop~ao pantalone, svukao ih, skinuo ko{uqu i isko~io
iz bokserica. Uvukao se u krevet i istegnuo iznad
we zarobiv{i joj glavu rukama. Spustio je ~elo na
weno.
– Ovo ispod mene je sve moje – mrmqao je.
Okrenula je glavu i usnama dodirnula wegova, isku{avaju}i ga. Prstima joj je mrsio kosu. Dugo su se
qubili. Poqupci su im bili ~as strasni, vla`ni i
uzbudqivi, ~as ne`ni, skoro bez dodira usana.
– Pusti me – zacvilela je. Pomerila ga je da bi
mogla da skine majicu i bermude pa ga povukla nazad
na sebe. Le`ali su nagi jedno na drugom i uzdisali
od zadovoqstva {to su zajedno. Uspravio se da bi je
posmatrao. Bila je wegov san, wegova `eqa. Ovla{
ju je poqubio, pogladio po ravnom stomaku, pa jezikom kru`io oko dojki i zaustavio se kod jedne. Vodili su ga weni uzdasi, meki jecaju su mu govorili
{ta joj se dopada, zadovoqno je mrmqao kada su se
weni kukovi uzdigli i kada je {aputala re~i qubavi.
Spustio joj je ruke na kukove i poqupcima prekrio noge zavla~e}i glavu me|u wene butine. Kona~no, propeo se iznad we i poqubio je u usta kada su
se spojili. Primila ga je toplo i ~vrsto. Vrhovi wenih prstiju milovali su ga po le|ima, spu{taju}i se
do kraja pa opet nazad prema vratu, dovode}i ga do
ludila. Weno telo se izvilo, povikala je wegovo
ime i privila ga uz sebe.
Le`ali su licem u lice, dele}i jastuk. Zagrlio ju
je i privukao {apu}u}i joj na uho: – Ostani no}as. –
Poqubili su se. Razmenili pogled pun qubavi. Ruka mu je po~ivala me|u wenim nogama. Ne`no ju je
stisla.
– Ne izazivaj me – zapretio joj je.
– [ta }e se desiti? – upitala je lewo.
– Sad }u ti pokazati – re~e on kroz smeh. – Nikad
mi te nije dosta.
Za Davida je trenutak u kome je `iveo bio veoma
opojan. Imao je trideset i {est godina, veoma uspe{nu kompaniju i devojku koju je voleo. Lewo se protegao u krevetu. Sawivo je posmatrao Emili koja je
stajala na sredini spava}e sobe poku{avaju}i da se
obu~e. Preno}ila je kod wega iako nije nameravala.
– [ta je tako stra{no {to si ostala? – upitao ju
je dok je ustajao iz kreveta.
– Nisam se javila Neli. Zabrinu}e se kad vidi da
me nema.
– To je bez veze. Odrasla si, a ako si joj potrebna,
mo`e da te dobije na mobilni telefon.
– Ne razume{ ti to. Nisam dosad nikad provela
celu no} kod nekog mu{karca.
– To mi je drago – u wegovom glasu se osetilo
olak{awe.
Pogled na weno telo ga je toliko uzbudio, da ju je
strasno zagrlio.
15. septembar 2010.
JELEN SUPER LIGA
OFL PE]INCI
Novi bodovi In|ije
Bresta~ani
kolovo|e
Rezultati 4. kola – BRESTA^: OFK
Bresta~ – Lovac 4:1, SUBOTI[TE: Napredak – Kameni 5:0, DE^: Sremac –
Sloboda 3:2, OBRE@: Grani~ar – Vitez 1:1, SIBA^: Sloven – [umar 1:3,
PRHOVO: Mladost – Popinci 0:2, Srem
je bio slobodan.
01. OFK Bresta~
02. [umar
03. Popinci
04. Napredak
05. Sloboda
06. Sremac
07. Sloven
08. Mladost
09. Srem
10. Lovac
11. Kameni
12. Grani~ar
13. Vitez
4
4
4
4
4
4
3
4
3
4
3
3
4
4
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
1
0
1
1
1
2
2
1
2
2
3
2
2
3
11:4 12
9:4 9
8:3 9
15:11 7
13:8 6
10:7 6
5:3 6
7:9 4
3:7 3
10:15 3
7:12 3
2:6 1
3:14 1
Slede}e kolo (19. septembar) –
SUBOTI[TE: Vitez – Sloven, PRHOVO: Mladost – Grani~ar, DOWI TOVARNIK: Sloboda – Popinci, KARLOV^I]: Lovac – Sremac, A[AWA:
Kameni – OFK Bresta~, SREMSKI
MIHAQEVCI: Srem – Napredak, [umar je slobodan.
MLADOST – POPINCI
0:2 (0:1)
Prhovo – Gledalaca: 100. Sudija:
Dejan Orlovi} (Obre`) 7. Strelci: Sirixanski u 7. i Jovi~i} u 51. minutu.
MLADOST: Nini} 7, Babi} 6 (Popovi} 6), Stoilkovi} 6 (Krwajac 6), Rakoni} 7, D. Toma{evi} 6, D. Savi} 6 (Grabovac), Pe{terac 7, Stoj{i} 6, M. Savi} 7, Matanovi} 6, V. Toma{evi} 6.
POPINCI: Malba{i} 7, [arac 7,
Miji} 6,5 (Erceg), Ninkovi} 7, Pejovi}
7, Sirixanski 8, Mu{kiwa 6,5 Baki} 7,
I. Gojkovi} 7 (^vorkov, Krasni}i), Tica 7, Jovi~i} 7.
Igra~ utakmice:Jovica Sirixanski.
Posle poraza na startu sezone, Popinci su nanizali tre}u uzastopnu pobedu, koja je mogla biti ubedqivija
({anse Baki}a, Gojkovi}a, Jovi}i}a).
Doma}in je preko Pe{terca i M. Savi}a preopustio prilike da ne{tio vi{e uradi.
– Nemoj, tako se nikada ne}u obu}i.
– Ja i ne `elim da se obu~e{.
Ne ~ekaju}i da mu odgovori, utonuo je u wu dubokim poqupcem bude}i wihovu grozni~avu po`udu.
Emili se jedva izvukla iz ~vrstog zagrqaja. Toplina joj se razlila telom. Najdivniji mu{karac na
svetu, najne`niji qubavnik, hteo je da bude samo
wen.
– Budi dobar i pusti me da se obu~em – rekla je
kroz smeh.
– Zaboravio sam da ti ka`em da bih voleo da danas do|e{ kod mene na ru~ak. Moji dobri prijateqi
su u prolazu kroz na{ grad pa }e navratiti.
Emili se nervozno prome{koqi.
– Ne znam. Radije ne bih. Pa ja ih i ne poznajem.
– Ne prihvatam to obja{wewe. Upozna}e{ ih, a
meni bi tvoje prisustvo mnogo zna~ilo – to nije bila naredba; bila je to molba.
– [ta }e{ im re}i, ko sam ti ja?
– Kako ti ho}e{ da te predstavim?
– Kao prijateqa. Da, reci im da smo prijateqi.
– Za{to?
– Tako }u se boqe ose}ati. Ne bih volela da procewuju koliko jesam ili nisam dobra za tebe.
– Previ{e analizira{ stvari. To je nebitno.
– U~ini mi to.
– Nema problema. Potrudi se da do|e{ do dva sata.
– Nemam ba{ mnogo vremena – uspani~eno je rekla
dok je obuvala patike.
Voleo je wenu de~ju ustreptalost i neve{tu u`urbanost. Kako je sve me|u wima bilo lako! Dobro se
ose}ao kad je bio s wom.
Na terasi, na sve~ano postavqenom stolu, bili
su poslu`avnici s ribqim specijalitetima i ~a{ama za {ampawac. Emili je stigla sa zaka{wewem od
~etrdeset minuta. David je bio usplahiren. Po`urio je do vrata da je do~eka. Na sebi je imala jednostavnu belu haqinu, a plava kosa joj je padala na ramena. Izgledala je bo`anstveno, nije mogao da skine pogled s we. Zato je bila sigurna da izgleda dobro. Pla{ila se da nije odgovaraju}e obu~ena.
– Gde si dosad? – upitao je.
– Pozvala me je baka, nisam mogla odmah da prekinem razgovor.
– Naravno da nisi – rekao je sa olak{awem. – Ovde su moji prijateqi s kojima `elim da te upoznam.
Uzeo ju je za ruku i poveo na terasu. Emili je pogledala u wegove goste. Lica joj nisu bila nepoznata. Vi|ala ih je na naslovnim stranama i na ekranu.
Prizor joj se u~inio nestvarnim. Bi}e u dru{tvu
vlasnika lanca butika. Nije postojala metropola u
kojoj nisu imali svoju prodavnicu.
– @elim da vas upoznam sa svojom prijateqicom,
modnom dizajnerkom, Emili Dante – a onda rukom pokaza na nao~itog gospodina: – Aleksa i wegova deca,
Julija i Bruno.
– Zar je mogu}e da takva lepotica {ije za druge?
– Bruno nije gubio vreme; odmah je poku{ao da ostavi utisak na Emili. Mladi} be{e navikao na o~ijukawe pa je spremno krenuo u akciju.
Razgovaralo se o svemu i sva~emu. Me|u prijateqima je vladalo pravilo da na privatnim dru`ewima ne pri~aju o poslu. Gospodin Aleksa je bio gospo-
@. R.
Rezultati 4. kola – IN\IJA: In|ija –
Jagodina 2:0, BEOGRAD: BSK – Crvena
zvezda 1:3, BEOGRAD: ^ukari~ki Stankom – Vojvodina 0:2, BEOGRAD: Partizan
– Rad 3:0, IVAWICA, Javor Habitfarm –
Smederevo 0:0, KRAGUJEVAC: Metalac –
Spartak Zlatibor Voda 0:1, [email protected]:
Sloboda Point Sevojno – Borac 0:0, KULA: Hajduk – OFK Beograd 1:2
Slede}e kolo (18. septembar) – BEOGRAD: OFK Beograd – In|ija, BEOGRAD:
Rad – Hajduk, ^A^AK: Borac – Partizan,
SUBOTICA: Spartak Zlatibor voda –
Sloboda Point Sevojno, NOVI SAD: Vojvodina – Metalac, SMEDEREVO: Smederevo – ^ukari~ki Stankom, BEOGRA: Crvena zvezda – Javor Habitfarm, JAGODINA: Jagodina – BSK
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Partizan
Vojvodina
Crvena zvezda
Spartak ZV
Borac
Sloboda PS
In|ija
OFK Beograd
Rad
Jagodina
Smederevo
Javor
BSK
Metalac
Hajduk
^ukari~ki S.
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
2
2
2
2
2
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
2
2
2
0
0
2
1
3
3
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
1
2
1
1
2
3
4
4
9:1 12
6:0 10
6:2 10
4:1 8
3:1 8
3:1 8
6:4 6
3:4 6
4:3 5
2:4 4
1:2 3
1:3 3
3:4 2
0:3 1
3:9 0
0:9 0
@. Radivojevi}
SRPSKA LIGA - VOJVODINA
Rezultati 5. kola – ^ELAREVO: ^SK
Pivara – Sloboda 3:2, NOVA PAZOVA:
Radni~ki – Dowi Srem 0:0, VETERNIK:
Veternik Viskol – Pali} 1:1, RASTINA:
Solunac – Sloga 2:1, BA^KI JARAK: Mladost – Mladost (A) 2:1, KIKINDA: OFK
Kikinda – Vr{ac 0:1, SENTA: Senta –
Tekstilac Ites 4:0, PADINA: Dolina –
Cement 2:1. Odlo`ena utakmica 4. kola
– BEO^IN: Cement – Senta 1:2
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Senta
5
Dolina
5
^SK Pivara
5
Radni~ki (NP) 5
Dowi Srem
5
Veternik V.
5
Solunac
5
Vr{ac
5
Mladost (BJ)
5
Sloboda
5
Cement
5
Tekstilac Ites 5
OFK Kikinda 5
Pali}
5
Sloga
5
Mladost (A)
5
4
4
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
0
0
0
0
0
2
2
2
3
2
2
0
1
1
1
1
3
2
0
1
1
0
0
0
0
1
1
3
3
3
3
3
2
3
5
15:4
9:7
17:7
8:0
10:4
8:6
10:7
7:7
5:9
11:11
7:8
1:6
2:9
6:11
3:7
5:21
12
12
11
11
11
9
8
8
6
4
4
4
4
3
2
0
Slede}e kolo (18. i 19. septembar) –
NOVI KOZARCI: Sloboda – Cement,
OXACI: Tekstilac Ites - Dolina, VR[AC: Vr{ac – Senta, APATIN: Mladost –
Kikinda, TEMERIN: Sloga – Mladost
(BJ), PALI]: Pali} – Solunac, PE]INCI: Dowi Srem – Veternik Viskol, ^ELAREVO: ^SK Pivara – Radni~ki
@. R.
RADNI^KI (NP) –
DOWI SREM 0:0
NOVA PAZOVA: Gradski stadion,
gledalaca 1.000, sudija Lompar (Sremska Mitrovica. @uti kartoni: Jovano-
din u pravom smislu re~i. S mnogo stila i {arma
pri~ao je o obilasku Evrope. Stalo`en i duhovit,
{irio je oko sebe `ivotnu radost. Za wegovog sina
to se nije moglo re}i, dok je Julija bila veoma mlada i beskrajno se dosa|ivala slu{aju}i wihov razgovor. Vrelina je pritiskala grad pa je ~esto gledala prema bazenu. Voda joj je delovala veoma primamqivo.
Tokom ru~ka Emili je sedela pored Bruna i s pa`wom slu{ala wegovog oca, poku{avaju}i da ignori{e mladi}eve upadice.
– Sutra letimo za Moskvu – sa setom je rekao
Aleksa. – Mnogo volim taj grad. To je jedan od najlep{ih gradova na svetu. Ne`ne bele breze i lipe u
cvatu oivi~avaju {iroke bulevare. Ni{ta lep{e nego kada {etam wima i udi{em miomirisan vazduh.
Supruga mi je Ruskiwa. Ona nas tamo ~eka.
– Tebi je to vrhunac zadovoqstva, meni nije – pobunio se Bruno.
– Sine, poku{aj ponekad da svoje mi{qewe zadr`i{ za sebe.
– Meni je trenutno ovde fantasti~no – Bruno pogleda u Emili.
– Moskva je grad koji svakako `elim da vidim.
Nadam se da }u imati priliku – nije joj se svidelo
pona{awe ovog mladi}a. Imala je ose}aj da wega
malo {ta interesuje sem dobrog provoda. Bila je
svesna da je za vreme ru~ka Davidov pogled vi{e
bio na woj nego na gostima. Iako je vodio razgovor
sa Aleksom, budno je motrio {ta se de{ava na onoj
strani stola gde je ona sedela. ^im su poslu`eni
kafa i desert, Julija je ustala od stola.
– Hajde ve~eras da iza|emo – re~e Bruno bez
okoli{awa.
– Molim? – Emili je bila {okirana.
– Na jedno divno mesto. Samo nas dvoje.
– Hvala na pozivu, ali ne mogu, imam va`ne obaveze – u~tivo je odbila.
– Ma, daj! Ima{ vremena za jedno pi}e.
– Ne, rekla sam ti.
– Sutra putujem i ko zna kad }emo se ponovo videti.
– Ne mogu – Emili je gubila strpqewe.
– Dopada{ mi se, mada plavu{e nisu moja ciqna
grupa – za Bruna je weno odbijawe bio izazov.
– Ma nemoj! – Emili je morala da se nasmeje. – Pa
onda ti ne}e te{ko pasti {to }e{ ve~e provesti u
dru{tvu neke druge.
– Voleo bih da te upoznam. Ti si nekako posebna, iako si plava.
– Potpuno si me iznenadio. Nisam o~ekivala tako ne{to od tebe – wegovo obja{wewe joj je ponovo
izmamilo osmeh.
– Pun sam iznena|ewa. To ti garantuje da ve~e
ne}e biti dosadno.
– Nije fer da te zavla~im. Ne}emo iza}i, ni ve~eras ni ubudu}e – bilo joj je dosta besmislenog
razgovora.
– Skoro mi neka devojka nije tako odgovorila.
– Ako si `ensko, najboqe je da trep}e{ i }uti{.
– Dosta mi je takvih.
– Meni izgleda{ kao tip za takve.
– Izgled ~esto vara.
Emili u}uta. Tema je postala suvi{e delikatna.
vi}, Bo{kovi} (Radni~ki), Radi{i}, Berowa, [u{war (Dowi Srem).
RADNI^KI: Dizdarevi} -, Maksimovi} 6 (Kukoq 6), Ili} 6 (Jovanovi} 6),
Javorac 6, Isailovi} 5, Keki} 6, Romi}
6, Bo{kovi} 7, \eri} 6, Miji} 6, ^eprwa
7.
DOWI SREM: Varga 7, To{i} 7, Markovi} 6, Prqevi} 6, Bukorac 7, Berowa
6 (Cvjetinovi} 6), Radi{i} 5, Laki} –
Pe{i} 6, [u{war 6 (Risti} -), Janovi} 6
(\urki} -), Antunov 6.
Sremski derbi protekao je u ravnopravnoj borbenoj igri bez {ansi za golove. Uglavnom se igralo izme|u dva {esnaesterca.
OFL RUMA - IRIG II RAZRED
Rezultati 2. kola – PAVLOVCI: Mladost – 27. oktobar 7:2, BU\ANOVCI:
Mladiost – Car Uro{ 3:2, STEJANOVCI:
Borac – Sloga 2:7, KLENAK: Borac – Vojvodina 6:0, Planinac je slobodan.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Mladost (B)
Borac (K)
Sloga
Car Uro{
Mladost (P)
Planinac
Vojvodina
27. oktobar
Borac (S)
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0 7:3
0 7:1
0 8:3
1 8:3
0 7:2
0 2:1
2 1:8
2 3:11
2 2:13
6
4
4
3
3
3
0
0
0
Naredno kolo (19. septembar) – JAZAK: Car Uro{ – Mladost, VOGAW: Sloga – Mladost, NERADIN: Vojvodina – Borac (S), RIVICA: Planinac – Borac (K).
@. Radivojevi}
Poku{ala je da izbegne daqi razgovor s wim.
– Tvoja prijateqica uporno odbija da iza|e sa
mnom – Bruno se obrati Davidu za pomo}.
– Ne mogu ti pomo}i – odgovori ovaj odse~no.
– Kad se vratim iz Moskve, poku{a}u ponovo.
Jednom mora popustiti – samouvereno je zakqu~io.
– Mora{ da shvati{ da nisu sve devojke iste –
ume{ao se otac. – Dosta je tvog udvarawa i Julijinog kupawa, treba da krenemo.
– Javite se kad ponovo budete u gradu – David se
srda~no pozdravio s prijateqima.
– Svakako – gospodin Aleksa potra`i Emili. –
Drago mi je {to sam vas upoznao. @elim vam puno
uspeha na predstoje}oj reviji. I nemojte se qutiti
na mog sina. Nije on lo{, samo je razma`en, a za to
sam ja kriv.
Kada su ostali sami, David je smrknuta lica {etao po sobi.
– Ti nisi moje vlasni{tvo – najzad je progovorio.
– Slobodna si da radi{ {ta `eli{. Ali, dok si sa
mnom, o~ekujem odanost.
Mogla je samo da ga bespomo}no gleda. Nije shvatala {ta je `eleo da joj ka`e. On je nezadovoqno
frktao u nastojawu da savlada qubomoru koja je
rasla u wemu.
– Tvoj izgled ne mo`e ostati neprime}en. Mu{karci nisu ravnodu{ni prema tebi, `ele te, poku{avaju da te osvoje, ne bih voleo da mi se neki
smeje iza le|a.
Ona na to ne odgovori odmah. Bio je wena prva
velika i prava qubav. Imala je nekoliko veza,
uglavnom s vr{wacima, i one nisu u woj ostavile
zna~ajnijeg traga. To su bile mlake i prijatne qubavi. David je u woj probudio emocije i strast. Bilo je nemogu}e da to nije osetio, da nije siguran u
wenu odanost.
– Ova tvoja pri~a verovatno ima neku poruku? –
boja`qivo je upitala.
– O~igledno je da }e{ upoznati mnogo mu{karaca, mladih i starih, bogatih i mo}nih. To }e te dovoditi u isku{ewe. Bruno je mlad, zgodan i bezobrazno bogat.
– Nimalo mi ne laska udvarawe nadobudnih tatinih sinova – razo~arano je rekla.
– Toliko puta sam prevaren da sad ne mogu da
podnesem ni pomisao na to.
– ^ik nek’ se neko usudi da me odvoji od tebe –
poku{ala je da ga opusti.
– Prenaglio sam – zvu~alo je kao izviwewe. –
Ali ...
– Jedno ’ali’ devoja~ku sre}i kvari – prekinula
ga je.
– Stra{no te `elim. Sve ovo je zbog toga. Problem je u meni – snu`deno je rekao.
Ona mu pri|e i obavi mu ruke oko vrata. U slede}m trenutku dr`ao joj je lice u svojim dlanovima
kao neprocewivu dragocenost. Qubio ju je obazrivo, ne`no, a onda je izgubio glavu. Po~eo je da je
qubi duboko, bezumno, divqe. Krenuli su sa istom
mi{qu u glavi. Do sobe su se qubili nezasito, zastajkuju}i na svakih nekoliko koraka.
Nastavak na 14. strani
STRANA 15.
PRVA LIGA SRBIJE
VOJVO\ANSKA LIGA ZAPAD
Iri`ani prikovani
Mesari gube korak
Rezultati 5. kola, igranog 8. septembra: Novi Sad – Zemun 2:1, Radni~ki –
Dinamo 2:0, Big bul Radni~ki – Kolubara
2:2, BASK – Srem 2:1, Mladost – Proleter 0:0, Be`anija – Banat 0:1, Novi Pazar
– Sin|eli} 1:1, Radni~ki – Napredak 4:2,
Mladi radnik – Teleoptik 3:3
Rezultati 6. kola (11. i 12. septembar) – ZREWANIN: Banat – BASK 1:1,
KRU[EVAC: Napredak – Be`anija 1:0,
NI[: Sin|eli} – Radni~ki (S) 2:0, ZEMUN: Teleoptik – Mladost 1:1, [ID: Big
bul Radni~ki – Mladi radnik 1:2, LAZAREVAC: Kolubara – Zemun 0:0, SREMSKA
MITROVICA: Srem – Novi Sad 1:1, VRAWE: Dinamo – Radni~ki 1923, NOVI SAD:
Proleter – Novi Pazar 3:0.
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Proleter
Banat
BASK
Radni~ki 1923
B.B. Radni~ki
Sin|eli}
Novi Sad
Teleoptik
Mladost
Radni~ki (S)
Be`anija
Mladi radnik
Zemun
Novi Pazar
Dinamo
Srem
Napredak
Kolubara (-3)
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
0
1
0
1
1
2
2
1
1
1
3
2
2
1
1
3
3
2
4
1
3
1 10:3 13
1 7:4 13
1 7:3 11
1 8:5 11
2 8:5 10
2 6:4 10
2 7:7 10
1 9:8 9
2 8:5 8
2 5:5 8
3 2:3 7
3 5:8 7
2 5:6 6
2 5:8 6
3 2:8 5
2 4:6 4
4 6:11 4
3 4:9 0
Slede}e kolo (18. i 19. septembar) –
[email protected]: Mladi radnik – Kolubara,
LU^ANI: Mladost – Big bul Radni~ki,
NOVI PAZAR: Novi Pazar – Teleoptik,
SOMBOR: Radni~ki – Proleter, ZEMUN:
Zemun – Srem, NOVI SAD: Novi Sad – Banat, BEOGRAD: BASK – Napredak, KRAGUJEVAC: Radni~ki 1923 – Sin|eli}, BEOGRAD: Be`anija – Dinamo.
@. R.
BIG BUL RADNI^KI –
MLADI RADNIK 1:2 (0:1)
[ID: Gradski stadion, gledalaca 500,
sudija An|elkovi} (Kru{evac), strelci:
^i`ik u 58. minutu za Big bul Radni~ki,
a Nedeqkovi} u 31. i Vasili} u 77. minutu za Mladi radnik. @uti kartoni: Mari~i}, ^i`ik (Big bul radni~ki), Mati},
Kantar, Vasili}, So~eqac, Vuka{inovi}, Lazi} (Mladi radnik).
BIG BUL RADNI^KI: Davidovi} 6,
Savinovi} 6 (Mla|enovi} -), ^i`ik 7,
Aperli} 7, Vukobrat 7, \ukanovi} 6,
@ivkovi} 6 (Trebovac -), ^obanovi} 6,
Mari~i} 6, Petkovi} 6, No`ini} 6 (Simeunovi} -).
MLADI RADNIK: Joki} 8, Stoki} 6,
\or|evi} 7, Lazi} 7 (Stojanovi} -), So~anac 7, Mati} 7, Kantar 6, Lepojevi} 6 (Risti} -), Vuka{inovi} 7, Vasili} 8 (Kosti} -), Nedeqkovi} 7.
Da [i|ani igraju boqe, stalo`enije i
efikasnije na strani nego na doma}em
terenu pokazao je i ovaj susret u kojem su
pora`eni od solidnih, ali i ne tako ubedqivih Po`arevqana. Ve} na samom po~etku utakmice ofanzivni bek dova}ih
Pavle ^i`ik je zapretio golmanu gostiju,
a najidealnija prilika za Big bul Radni~ki je propu{tena u 16. minutu kada je
Branislav \ukanovi} izvanrednim udarcem sa oko 20 metara ga|ao u sam desni
gorwi ugao, ali je Joki} odli~no interevenisao. Fudbaleri Mladog radnika
igrali su smirenije i otvorenije, pa je u
31. minutu na lepu upu}enu loptu Vuka{inovi}a u gu`vi se najboqe sna{ao Nedeqkovi} i udarcem glavom doveo svoju
ekipu u vo|stvo. To je bio i rezultat prvog dela susreta. U nastavku mnogo kvalitetnija igra oba tima i to je rezultiralo golom ^i`ika u 58. minutu kada je uputio loptu na gol, koja je zaka~ila nekog
od odbranbenih igra~a gostiju, prevarila golmana Joki}a i rezultat je bio izjedna~en na 1:1.
Po prikazanoj igri taj rezultat je bio
i najrealniji, no to mewa pokretqivi
Vasili} koji je divno uposlen sa leve
strane neometan sjajnim udarcem iz blizine pod pre~ku savladao golmana Davidovi}a i tako Po`arevqanima obezbedio trijumf na koji nisu ni pomi{qali.
M. ]ur~i}
OFL IN\IJA - STARA PAZOVA
Rezultati 3. kola – MARADIK: Sloga
– Borac, SURDUK: Sloga Borac – Polet,
^ORTANOVCI: ^SK – Dunav. BELEGI[:
Podunavac – Fru{kogorac, Sremac je bio
slobodan.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Sloga Borac
Podunavac
Sremac
Sloga
Polet
Dunav
^SK
Fru{kogorac
Borac
3
2
2
2
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
2
2
2
2
2
8:2
6:1
5:1
7:4
4:4
6:8
5:8
1:7
1:8
9
6
6
6
3
3
1
1
0
Slede}e kolo (19. septembar) – JARKOVCI: Borac – Sloga Borac, VOJKA:
Sremac – Sloga, NOVI SLANKAMEN: Dunav – Podunavac, NOVI KARLOVCI: Polet – ^SK, Fru{kogorac je slobodan.
@. R.
Nastavak sa 13. strane
Revija je bila u punom jeku. Emili je iza zavese
posmatrala publiku u sali. Kiseo osmeh joj se pojavio na licu kada je ugledala Lidiju. Nije ba{ bila
sigurna da se i ona raduje wenom uspehu. Pored we
je sedeo Eliot. U prvom redu, odmah do staze za manekene, sedeli su David, Leon i Igor, a malo daqe
je bila Nela. Iznenadila se kada je videla atraktivnu crnku pored Igora.
– To mu je novi trofej – re~e devojka koja je stajala iza wenih le|a. – Barbara, zvezda duplerice.
Savija se oko wega poput dresirane foke. Kupio joj
je silikonsko poprsje i dijamantski prsten. Nere{eno je {ta je od toga ve}e.
Emili se nasmejala. Nije mislila da je poznati
kreator tako dare`qiv. Woj nakit nije trebao.
@ivot joj je li~io na bajku. Zaqubqena je u najdivnijeg ~oveka na svetu, a sude}i po reakcijama publike i novinara na wene haqine, i poslovni
uspeh joj je zagarantovan.
Toplina joj je ispunila srce kada je pomislila
na prethodne dane. Bili su to dani odmora posle
radnih nedeqa, prilika za zabavu koja }e je opustiti i razonoditi. Ali ona nije `elela provod.
Svaki dan, a i no}, provodila je s Davidom. Nisu
`eleli da izlaze u restorane, vreme su provodili
uglavnom sami, u wegovoj ku}i. Pri~ali su, smejali se, vodili qubav, pa opet pri~ali i vodili qubav. Emili pomeri zavesu da jo{ jednom pogleda
voqenog ~oveka a potom po|e u garderobu da se
presvu~e za prijem.
David je stajao u uglu Plave dvorane u kojoj je
bio organizovan prijem. Emilin rad je osvojio sve
prisutne. Ispuwen ponosom, jedva je ~ekao da je vidi. Sva vrata su joj bila otvorena, bila je najboqa
od najboqih.
Besprekorno obu~en, s ~a{om u ruci, posmatrao
je prisutne goste. Nije voleo prijeme, ali na ovom
je morao da bude. Nestrpqewe ga je kona~no odvuklo ka sredini sale. Krivudaju}i kroz gu`vu, povremeno bi se zaustavqao da porazgovara s drugim
u~esnicima. Nekoliko wih je spomenulo Emilin
zaslu`en uspeh, sa ose}awima koja su se kretala
od iskrenosti do zavisti. Wegova reakcija na sve
bio je osmeh. U jednom trenutku se na{ao licem u
lice sa Igorom, ~ije je dr`awe bilo tako nadmeno
kao da je on najzaslu`niji za sve {to je Emili uradila. Jedva se uzdr`avao da ne bude nepristojan.
Ovo je bilo ve~e wegove obo`avane dizajnerke i
nije hteo da ga pokvari.
– Ja sam ovo o~ekivao, drago mi je {to i ti u`iva{. Imam velike planove s wom – re~e Igor samozadovoqnim glasom.
– Izvini, molim te, potreban sam Emili – odbrusi David.
– Naravno, samo napred – kreator se pomerio u
16. STRANA
3
2
2
3
3
3
3
3
2
SREM – NOVI SAD
1:1 (1:0)
SREMSKA MITROVICA: Stadion
Srema, gledalaca 300, sudija ^eramilac
(Beograd), strelci: @ivkovi} u 30. minutu za Srem, a \uki} u 48. minutu za Novi
Sad. @uti kartoni: Radulovi}, \uri}
(Srem), Josimov, Milovac (Novi Sad).
SREM: Baji} 7, Sre~kovi} 7, Radulovi} 6, \uri} 6, Jankovi} 7, Stanojevi} 6
([arac –), Zec 6, Nenadovi} 6, Kaizi 7,
Nikoli} 6, Milosavqevi} 6, Stankovi}
– (@ivkovi} 7).
NOVI SAD: Vesi} 7, \uki} 8 (Milovac -), Josimov 7, Simeunovi} 6, Jovanovi} 7, Cekovi} 6 (Jakovqevi} -), \orovi} 6, Bogunovi} 7, Bajat 6, Pandurov 6
(Stankovi} -), Baji} 7.
Mitrov~ani nastavqaju sa posrtawem. Ni protiv kanarinaca sa Detelinare nisu uspeli da ukwi`e planiranu pobedu. U 30. minutu posle centra{uta Jankovi}a sa desne strane, @ivkovi} je sa
peterca glavom smestio loptu iza le|a
Vesi}a. U nastavku ve} u 48. minutu posle brze kontre spretni \uki} poravnao
je rezultat.
OFL [ID
Rezultati 4. kola – BIKI] DO: OFK
Biki} – Borac (I) 1:0, VA[ICA: Napredak – Grani~ar 3:1, SOT: Bratstvo – Jedinstvo (Q) 3:2, MOROVI]: Jedinstvo –
Sin|eli} 0:2, BA^INCI: Sloga OFK Ba~inci – OFK Bingula 4:1, [ID: Jednota –
Omladinac (M) 9:0, BATROVCI: Omladinac – Sremac 4:0.
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
Omladinac (B)
OFK Biki}
Jedinstvo (Q)
Bratstvo
Jednota
S. OFK Ba~inci
Sin|eli}
OFK Bingula
Borac
Grani~ar (J)
Napredak
Omladinac (M)
Jedinstvo (M)
Sremac
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
4
4
11:3 12
11:3 10
13:7 9
12:7 9
13:4 7
7:5 6
4:2 6
9:9 6
4:5 6
4:6 4
6:10 4
5:15 3
2:13 0
2:14 0
Slede}e kolo (19. septembar) – QUBA: Jedinstvo – OFK Biki}, GIBARAC:
Sin|eli} – Napredak, JAMENA: Grani~ar – Bratstvo, BINGULA: OFK Bingula –
Jedinstvo (M), MOLOVIN: Omladinac –
Sloga OFK Ba~inci, BERKASOVO: Sremac – Jednota, ILINCI: Borac – Omladinac (B).
@. R.
stranu i David brzo {mugnu kraj wega. Laktovima je
kroz gu`vu kr~io put do bara, naru~io viski i naslonio se na {ank.
– Zdravo – obrati mu se devojka u elegantnoj
zlatnoj haqini. On je pogleda i zakqu~i da je veoma lepa.
– Da li treba da se pomerim da naru~i{ pi}e? –
upita je qubazno.
– Ne. Ho}u da ti se predstavim. Ja sam Lidija.
Emili je moja sestra. @elela sam da upoznam ~oveka koji joj je omogu}io da u~estvuje na sajmu mode.
– Wen talenat je preporuka za u~e{}e. Nije nikada spomenula da ima sestru.
– Verujem da nije, navikla sam ve} na to. Sada }e
se verovatno qutiti {to razgovaram s tobom.
On je pogleda za~u|eno.
– Za{to?
– Zato {to je tako oduvek. Jo{ otkako smo bile
deca, nije me podnosila, ali tebe to sigurno ne interesuje.
– Mislim da si pogre{ila. Ne mislimo na istu
Emili.
– Mislimo, veruj mi. Slatku, naivnu, neiskvarenu, nevinog pogleda i ~istog srca. Savr{ena je u toj
ulozi. Uvek upali. Takva je dok ne dobije ono {to
`eli.
David se okrenu prema devojci.
– Ne verujem ti.
– Dobro. Uglavnom mi ne veruju, ali se brzo uvere. Tada ve} bude kasno.
– Za{to bi bila takva?
– Zato {to je pohlepna. Ho}e brata i mene da
ostavi bez nasledstva. Deda je ostavio neobi~an
testament. Veliki novac dobija onaj ko ispuni
uslove, a to je da zaradi na brzinu. Kako vidim,
ona }e uspeti zahvaquju}i tebi.
– Glupost!
– Razmisli. Od va{eg prvog susreta igra igru.
Wen neupadqiv izgled, stidqivost, naivnost. Zar
to nije ono na {ta si pao?! Dodu{e, neki misle i da
je lepa i talentovana.
David je }utke gledao u Lidiju. O~i su mu postale hladne i daleke.
– Sada je ve} druga pri~a. Imala je sre}u, pa su
joj modeli prime}eni. Vi{e joj ne}e{ biti potreban, bar ne za karijeru. Postigla je uspeh i dobi}e
novac od dede – glasom u kojem se ose}alo neodobravawe sestrinih postupaka, govorila je Lidija.
– Ne mo`e neko toliko da se pretvara – rekao je
iznervirano.
– Ona mo`e. Ve~eras }e{ je videti u pravom svetlu. Zavodnica sa an|eoskim licem – Lidija je tu`no uzdahnula. – Kada sam je zamolila da me anga`uje kao {minkera na reviji, pobesnela je. Zabranila mi je da se bilo kom drugom obratim u vezi s
poslom. Ja sam navikla na wene pakosti i smicalice a ti }e{ je tek upoznati.
– Odakle ti ideja da smo zajedno?
– Pa ona svima pri~a o tome. Hvali se da si lud
za wom. Jadna na{a baka, jedva ~eka da se ona uda
kako bi se smirila pored nekog. Koliko je to mogu}e kada je Emili u pitawu?
David preblede.
– Moram da idem.
– Shvatam, te{ko ti je da poveruje{. A {to se ti-
Rezultati 5. kola – IRIG: Radni~ki –
Crvena zvezda 0:2, BELEGI[: Omladinac
– Obili} 2:0, MLADENOVO: Budu}nost –
Polet 0:2, SREMSKA MITROVICA: Radni~ki – Dunav 3:5, RUMA: Prvi maj – Indeks 1:2, KA]: Jugovi} – Mladost 3:1, FUTOG: Metalac Asko Vidak – Ba~ka 0:0, ERDEVIK: Sloga Radni~ki – Borac 1:1.
0
01. Crvena zvezda 5 4 1 0 7:2 13
02. Dunav
5 4 0 1 14:6 12
03. Borac
5 3 2 0 17:9 11
04. Indeks
5 3 2 0 7:4 11
05. Omladinac
5 3 1 1 11:5 10
06. Polet
5 3 0 2 10:8 9
07. Mladost
5 1 3 1 10:10 6
08. Sloga Radni~ki 5 1 3 1 8:8 6
09. Radni~ki (SM) 5 2 0 3 10:12 6
10. Jugovi}
5 2 0 3 7:9 6
11. Obili}
5 1 2 2 7:7 5
12. Budu}nost
5 1 2 2 4:6 5
13. Ba~ka
5 1 2 2 6:10 5
14. Prvi maj
5 1 0 4 4:10 3
15. Metalac AV
5 0 2 3 3:9 2
16. Radni~ki (I) 5 0 0 5 2:12 0
Slede}e kolo (18. i 19. septembar) –
BA^KA PALANKA: Ba~ka – Crvena zvezda, SIVAC: Polet – Omladinac, ZMAJEVO: Obili} – Radni~ki (I), STARI BANOVCI: Dunav – Budu}nost, NOVI SAD:
Indeks – Radni~ki (SM), NOVI SAD: Borac – Prvi maj, TURIJA: Mladost – Sloga
Radni~ki, FUTOG: Metalac Asko Vidak –
Jugovi}.
@. Radivojevi}
RADNI^KI (S. M.) –
DUNAV 3:5 (2:0)
Sremska Mitrovica – gledalaca: 200;
Sudija – Bla`on (Ruma); Strelci: Skorupan u 20. i 78.min. i Santra~ u 24.min. za
Radni~ki, a Vidakovi} u 48. i A{}eri} u
54. 60. 70. i 74. minutu za Dunav; @uti kartoni: [u{a (Dunav)
FK RADNI^KI : Reqi} 7, Pavlovi} 5,
Ninkovi} M. 6, Ninkovi} D. 5, Sladojevi}
G. 5, Gruji} 5 ( Stevi} 5 ), Mili~i} 6, Ivi}
5 ( \ur|evi} 5 ), Skorupan 7, Santra~ 6,
Proki} 5 (Boji} 5)
FK POLET: Trifunovi} 5, Skopqak 7
(Luki} D. 7), Luki} G. 8, Kalaba 7, [u{a
7,Skerletovi} 7(Ka~ar 8), Ti{ma 7, Filipovi} 7, A{}eri} 9, Zogovi} 7 (Jerkovi}
7), Vidakovi} 8.
Igrom i golovima u prvom poluvremenu
Mitrov~ani su ostvarili prednost, mada
je po prikazanoj igri taj skor mogao biti
egal. No, preostalih 45 minuta na terenu
je postojao samo jedan tim. Neshvatqivo
lo{a igra Radni~kog, katastrofalne gre{ke i neozbiqnost u igri, gosti su kaznili na najte`i mogu}i na~in-kanonadom golova. Za to je najraspolo`eniji bio spretni A{}eri}, najboqi igra~ me~a sa 4 postignuta gola. Radni~kom predstoji te{ko
gostovawe protiv Indeksa u Novom Sadu.
PRVI MAJ – INDEKS 1:2 (1:0)
Ruma – Stadion: Rigov mlin. Gledalaca. 200. Sudija: Milan Milankov (Somobor) 7. Strelci: Sikirica u 7. za Prvi Maj
a, Vujanovi} u 57. i 67. minutu za Indeks.
@uti kartoni: Bori}, Jovanovi}, Vidakovi} (Prvi Maj), Vujanovi} (Indeks). Crveni
kartoni: Vidakovi} (Prvi Maj), ^ergi}
(Indeks).
PRVI MAJ: Deli} 7, Putica 7,5, Bori}
7,Vidakovi} 6, ]ori} 7, Markovi} 5 (Zori} 7), Sikirica 7,5, Jovanovi} 6, Rokni}
5 (Novakovi} 7), Star~evi} – (Je` 6).
INDEKS: Bugaxija 7, Stani} 7, Kragovi} 7, Savi} 7, \orovi} 7,5, Blagojevi} 7,
Kisa~anin 6 (O`vat 7,5), Nedi} 7, Vujanovi} 8,5 (Kosanovi} 7), Guberini} 7 (Maravi}-), ^ergi} 5.
Igra~ utakmice: Rajko Vujanovi} (Indeks)
Neo~ekivanim porazom od vrlo dobro
ukomponovanog sasatava novosadskih ’’studenata’’ fudbaleri Prvog Maja nastavili
su vi{e nego lo{u seriju rezultata u novoj
sezoni. Naime, u pet prvenstvenih kola
prvomajci su osvojili svega tri boda i
ukwi`ili ~ak ~etiri poraza, {to bi ve}
sada u klubu trebalo da zvoni na uzbunu!
Da sve bude gore po doma}i sastav u me~u sa Indeksom, za wih je sve po~elo, kako
se samo po`eleti mo`e. Naime, igrao se 7.
minut susreta kada je Neboj{a Sikirica
odli~no prevario dvojicu gostuju}ih fudbalera a potom odli~no {utirao i efektno loptu poslao sa nekih 16-17 metara pod
pre~ku gola novosa|ana. Od tada prvomajaci nagla{enom `eqom atakuju, ne bi li
do{li do ubedqivijeg vo|stva a put do toga bio im je ~ist jer su ve} u 23. minutu novosa|ani ostali sa destoricom, po{to je
^ergi} iskqu~en zbog nesportskog pona{awa. Ipak, kako se na kraju ispostvailo,
to je za doma}ina izgleda bio hendikep,
umesto prednosti!
U drugom delu me~a izabranici doma}eg
trenera Mirka Tinatara su prvo u 49. minutu preko Stefana Jovanovi}a a potom u
57. preko Miroslava Novakovi}a pripretili tako {to su wihovi udaraci sa distance zavr{ili pored gola gostiju. Hladan
tu{ za doma}ina zbio se u 57. minutu igre.
Brzonogi rezervista Indeksa O`vat odli~no je centrirao sa desne strane u pravom trenutku prona{ao golgetera Rajka
Vujanovi}a koji je na drugoj stativi udario
loptu glavom i savladao Deli}a. Gosti su
do pobede stigli deset minuta kasnije, kada se igrao 67. minut utakmice, tada je ponovo najboqi akter me~a Rajko Vujanovi}
bio na sceni. On je primio loptu negde oko
penaltika okrenuo dvojicu odbrambenih
igral~a prvomajaca i po drugi put pogodio
mre`u doma}ih, sasvim dovoqno za tri
vredna boda novosa|ana sa gostovawa u
Rumi.
Sima Lali}
~e posla {minkera, stvarno mi treba. Neki od nas
moraju da se bave po{tenim poslom da bi `iveli.
Da li ima neke {anse za mene? – tu`no je zavr{ila.
– Ne znam. Ja se tim ne bavim. Mora{ videti u
kadrovskom – odgovori on dok je pogledom tra`io
Emili po sali.
– Hvala ti. Mo`da nije trebalo da ti sve ovo ka`em. Nemoj joj re}i, napravi}e mi pakao od `ivota.
– Ne brini – odgovorio je kratko.
Wena kosa mu je privukla pa`wu. Stajala je ta~no ispod svetiqki na tavanici. Svetiqka je bila
poput reflektora i ~inila da wena kosa izgleda
gotovo bela. Frizura joj je bila toliko jednostavna
da se skoro grani~ila sa strogo{}u, bila je vezana
u malu pun|u ali je pratila savr{eni oblik wene
glave i pokazivala elegantnu du`inu wenog vrata.
Morao je da se divi tom bledom vratu. Kada je pri{ao bli`e, video joj je le|a. Cela le|a. Primamqive kvadratne santimetre gole ko`e od vrata
do struka, ~ak i malo ni`e. Nije znao da se nakit
mo`e nositi na tom delu tela, ali bio je tamo.
Bro{ napravqen od stakli}a namigivao mu je s wenih krsta. Besno je pomislio kako je kamewe bilo
toplo od wene ko`e. Iznenada se okrenula i on joj
je video lice. ^inilo mu se kao da je prvi put vidi.
– Dopada mi se bro{ na tvojoj haqini.
Lice joj je blistalo od sre}e kada ga je ugledala.
– Sada kad si do{ao, mogu da se opustim. Sve je
ovo novo za mene, ne snalazim se ba{ najboqe.
– Zar je to sve {to je dr`i da ne spadne? – nastavio je zajedqivo.
– Ne{to nije u redu?
– Ne, ne, samo vidim da to isto pitawe imaju svi
mu{karci. Trebalo je da i ti pro{eta{ pistom.
Ovo je pobedni~ki model.
– Ne svi|a ti se? Htela sam da budem elegantna.
Da bude{ ponosan na mene.
– I ne zna{ koliko sam – prosiktao je.
Zbuwena wegovim pona{awem nije znala {ta da
radi.
– Ho}e{ li mi pomo}i da iza|em na kraj s novinarskim pitawima? Bojim se da ne ka`em ne{to
pogre{no. Ipak se ti u tome lak{e snalazi{ – upitala je podi`u}i pogled.
– Ja idem ku}i. Nisam ba{ siguran da sam ti potreban.
– Ipak ne{to nije u redu. [ta si mislio time da
mi nisi potreban?
– Boqe da ne zna{. Idem!
– Ho}e{ li da i ja po|em?
– Kako ho}e{ – nabusito je rekao.
Wenu sre}u zamenio je strah. Javila se organizatoru, zahvalila na divnom prijemu i sa ose}awem neizvesnosti krenula prema izlazu.
U kolima je vladala hladna ti{ina. Kada su
u{li u ku}u, ona ga upita drhtavim glasom:
– Za{to si tako neraspolo`en?
– Nije trebalo da dolazi{.
– Davide, prekliwem te – obazrivo je po~ela –
nanosi{ mi bol. Ni{ta ne razumem.
– I ne o~ekujem.
Emili mu pri|e poku{avaju}i da ga dodirne.
– [ta treba da uradim da bih te zadovoqila?
– Zadovoqila?! – upitao je promuklim glasom.
Vazduh se, za~as, zamrznuo oko wih.
– [ta je to sa mnom? [ta? Za{to ni{ta ne vidim? – lupio je rukom o sto. O~i su mu se suzile na
dva proreza.
– Postoji na~in da me zadovoqi{ – rekao je ravnim glasom prilaze}i joj polako.
Upiqila se u wega o~ekuju}i odgovor koji }e joj
sve objasniti. Zadrhtala je od wegovog iznenadnog
dodira. Strgnuo joj je bro{, povukao mali rajsfer{lus i crna svilena haqina skliznula je na pod.
Spustio joj je ga}ice i grubo joj rukama pritiskivao
unutra{wost butina. Wegovo hrapavo disawe odjekivalo je u tihoj sobi. Privukao ju je sebi. Obavijen
wome, uronio je rukama u wenu kosu i zario joj lice
u vrat. Slede}ih nekoliko sekundi nasla|ivao se
wenim telom. Ona je odgovarala na pomahnitale
poqupce nesvesna onoga {to se de{ava. Sve sna`niji pokreti koje je pravio bili su plod besa i
strasti. Kliznuo je rukama ispod wenih bedara, podigao je i dr`ao je tako, pomeraju}i se u ritmu sve
dok se nije rasplinuo od zadovoqstva. Wegov vrhunac bio je dug i silovit. Bio je pun mr`we i bola.
Kada se povukao, stajala je pred wim isprekidano
di{u}i. Uli~na svetiqka sijala je kroz prozor bacaju}i senku ~ipkaste zavese na weno obna`eno telo. Suza se otkotrqala iz wenog oka i pala na
usne, modre i nate~ene. Gledao ju je s prezirom.
Jo{ jedna `ena u nizu wegovih neuspelih veza. Jo{
jedno razo~arewe. Odmakao se i obukao pantalone.
Sada je potpuno vladao svojim razumom. Laknulo mu
je {to nije pravila scene. Samo je nemo stajala, dr`e}i haqinu preko grudi. Znao je da tu sliku nikada ne}e zaboraviti.
Oti{ao je do telefona.
– Pozva}u ti taksi.
– Za{to? – promucala je.
– Da ide{ ku}i – rekao je tiho, sik}u}i, {to je
delovalo mnogo stra{nije nego da je viknuo.
– Za{to ovo?
15. septembar 2010.
SREMSKA LIGA
OFL SREMSKA MITROVICA
I RAZRED
OFL RUMA - IRIG I RAZRED
Fru{kogorac redom ~asti Putin~ani na nuli
Rezultati 5. kola – LA]ARAK: LSK –
Mladost 1:1, MA^VANSKA MITROVICA:
Podriwe – Zeka Buquba{a 4:2, GOLUBINCI: Jadran – Grani~ar 2:0, BE[KA: Hajduk
– Sloven 3:2, KUKUJEVCI: Fru{kogorac –
@elezni~ar 0:6, KRWE[EVCI: Borac
Sloga Mil{ped – Hajduk ([) 0:2, VI[WI]EVO: Hajduk – Qukovo 2:1, STARA PAZOVA: Jedinstvo – Partizan odlo`eno.
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Podriwe
Hajduk (B)
Hajduk ([)
@elezni~ar
LSK
Hajduk (V)
Grani~ar
Zeka Buquba{a
Partizan
Mladost (-1)
Jadran
Sloven
Qukovo
Borac SM
Jedinstvo (-1)
Fru{kogorac
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
4
5
3
3
3
3
2
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
0
1
1
0
0
3
0
2
2
1
2
0
1
1
1
0
1
1 12:6 10
1 8:8 10
2 15:7 9
2 11:3 9
0 7:1 9
2 7:6 9
1 5:2 8
1 7:6 8
1 9:7 7
1 7:6 7
3 4:4 6
3 8:10 4
3 3:7 4
3 2:6 4
3 4:10 2
4 1:21 1
Slede}e kolo (18. i 19. septembar) –
VITOJEVCI: Partizan – Borac Sloga Mil{ped, [IMANOVCI: Hajduk – Jadran, IN\IJA: @elezni~ar – Hajduk (B), QUKOVO:
Qukovo – Grani~ar, RAVWE: Zeka Buquba{a – Fru{kogorac, KUPINOVO: Mladost –
Podriwe, RUMA: Sloven – Jedinstvo, VI@. R.
[WI]EVO: Hajduk – LSK.
LSK – MLADOST (KUPINOVO)
1:1 (1:0)
La}arak: gledalaca 150; sudija ^an~ar
(Stara Pazova); strelci: Savi} 14. (LSK),
Rado{evi} 70. (Mladost); `uti kartoni:
Bosan~i}, Todorovi}, Papi}, GavrilovI},
Radulovi} (LSK), Nedeqkovi}, Vuji~i}
(Mladost)
LSK: Milivojevi} 7, Radulovi} 7, Vukoli} 7, Bosan~i} 6, La|evac 7, Papi} 7, Todorovi} 6 (Vasiqevi} 6), Jovani} 6 (Vujinovi} 6), Gavrilovi} 6, ^ikara 6 (Simi}-),
Savi} 6
Mladost: Petkovi} 7, Nedeqkovi} 7,
Milovanovi} 6 (Peri{i} 6), Rado{evi} 7,
Jovanovi} 7, Vuji~i} 6, [tuli} 6 (Naumov
6), Plav{i} 7, Gruji~i} 7, Vu~eti} 6, Gruji} 6 (Kurja~ki -)
Veoma nervozna utakmica sa obe strane, gde je prvo poluvreme pripalo doma}oj
ekipi a drugo gostima. LSK dolazi do vo|stva u 14. minutu preko Savi}a posle kardinalne gre{ke golmana gostiju. Posle toga, La}arci imaju tri stopostotne {anse a
pre~ka dva puta spa{ava goste koji su tako}e u prvom poluvremenu pogodili pre~ku. Drugi deo igre u potpunosti pripada gostima koji su preko Rado{evi}a izjedna~ili na 1:1 u 70. minutu {to je bio i kona~an rezultat.
V. Savi}
PODRIWE – ZEKA BUQUBA[A
4:2 (1:1)
Ma~vanska Mitrovica: stadion
Podriwa; gledalaca 800; sudija Vasili} (Sremska Mitrovica); strelci: Vitas 19. i 60., Jefti} 62., Mira`i} 89.
(Podriwe), Zabla}anski 35., Maksimovi} 77 (Zeka); `uti kartoni: Jefti},
Petri}, Stoki}, A. Radovanovi} (Podriwe), Mijajlovi}, Lazi}, Ivi}, Romandi} (Zeka)
Podriwe: Oxakli} 8, Dobo 7 (Arnautovi} -), Stoki} 7, Petri} 8, N. Radovanovi} 8, Vukovi} 7, A. Radovanovi} 7,
Jefti} 8 (Vitorovi} 7), Vitas 9, Mira`i} 9, Drqa~a 7 (Trivkovi} 8)
Zeka Buquba{a: Staj~i} 7, Romandi} 7, Ban~evi} 7, Mijajlovi} 7, Maksimovi} 8, Zabla}anski 8, \onli} 8
(Stankovi} 7), @ivkovi} 8, Lazi} 7 (Belovukovi} 7), Ivi} 7, Vujovi} 7 (Simi}
7)
Subotwi kom{ijski derbi je bio dokaz za{to publika treba da dolazi na
stadione. Blizu 1000 gledalaca je u`ivalo u kvalitetnoj i uzbudqivoj utakmici. Retko se de{ava da na jednoj
utakmici ovog ranga budu postignuta
tri evro-gola koji mogu da konkuri{u
za najavne {pice. Gosti su imali vi{e
loptu u svom posedu, ali su doma}i sa
dva volej udarca Vitasa i Jefti}a koji se retko vi|aju i golom Mira`i}a sa
preko 40 metara zabele`ili zaslu`enu pobedu.
M. Drmanovi}
BORAC SLOGA MIL[PED –
HAJDUK ([) 0:2 (0:1)
Krwe{evci – Gledalaca: 100. Sudija:
Nikola Cveti~anin 7. Strelci: Babi} u
1. i Savi} u 70. minutu. @uti kartoni:
Mi{~evi}, M. Igwatovi} i Juri{i} (Borac Sloga Mil{ped), Vuk{a i Bosan~i}
(Hajduk). Crveni karton: Svilar (Hajduk).
BORAC SLOGA MIL[PED: Ve`i} 8,
Jovanovi} 6, Keki} 6, Te{i} 7, Mitrovi}
6, M. Igwatovi} 6,5 G. Mi{~evi} 7, Mar~eti} (S. Mi{~evi} 7,5), Pejovi} 6,5 Juri{i} 6,5 Dra`i} 7 (D. Igwatovi} 7).
HAJDUK ([): Stankovi} 8, \uri~in
7,5 Vuk{a 8, Djeri} 7, Gu`vi} 7, Svilar
7, \uri~i}-Mili} 7, Babi} 7,5 ([evi} 6),
Opa~i} 7 (Bosan~i} 7), Radanovi} 8,5 Savi} 7.
Igra~ utakmice: Nemawa Radanovi}.
Gosti su poveli ve} u prvoj minuti, kada je na odbijenu loptu (posle slobodnog
udarca Radanovi}a), natr~ao Babi} i poslao je iza le|a Ve`i}a. U 70. minutu,
posle prekr{aja u kaznenom prostoru doma}ina, sudija je dosudio penal za Hajduk, koji je Savi} materijalizovao.
@. R.
– Tebi nije jasno? Sa mnom ne mo`e{ tako.
– Tako? – ponovila je za wim.
– Dosta glume. Gotovo je. I ja i ti smo dobili {ta
smo hteli.
– [ta to pri~a{? – prenera`eno je rekla.
– Ti si jedna obi~na manipulatorka. Ne bira{
sredstva da bi do{la do ciqa.
– Nije ta~no. Ja tebe volim. Nikada mi ni{ta nije trebalo od tebe sem qubavi.
– To su re~i lepe, ali prazne, beskorisne kao i
na{a pri~a.
– Davide, pogledaj me – molila ga je Emili. – Pogledaj me i reci da li stvarno misli{ da sam te
koristila.
Lice joj je bilo ne`no, skoro belo, {to je wene
uplakane o~i ~inilo neverovatno krupnim. Dovoqno velikim da se utopi u wihovim zelenim dubinama. Nekoliko trenutaka je posmatrao te o~i koje je
obo`avao.
– Trebalo je da se bavi{ glumom, a ne modom –
hladno je rekao.
Ona po|e prema vratima, usput obla~e}i haqinu. David joj prepre~i put.
– Skloni mi se s o~iju – ledenim glasom je rekla.
– Molim?
– Dobro si me ~uo. Ovo je posledwi put da sa
mnom ovako razgovara{.
– Ti si, kao, povre|ena? – bio je vidno nervozan.
– Poku{ava{ sa najprovidnijom zamenom teza.
– @elim da {to pre napustim i tvoju ku}u i tebe
– zvu~ala je prkosno, gorko i oporo. – Mu{karca kao
{to si ti, boqe je izgubiti nego imati.
David je nije zadr`avao. Samo joj je otvorio vrata.
Te{ka ki{a iz neprozirnih oblaka natapala je
zemqu. Biloje trenutaka kada je pqusak bio toliko jak da se nije videla suprotna strana ulice. David je stajao u kacelariji kraj prozora i nezainteresovano gledao kroz wega. Vreme je odgovaralo
wegovom trenutnom raspolo`ewu. U stvari, neraspolo`en je bio ve} dugo. Pro{le su tri nedeqe od
revije a jo{ uvek su mu se vra}ala se}awa na Emili. Ma koliko bio razo~aran, veoma jasno se se}ao
wenog lica, mirisa wenog parfema, wene ne`ne
figure. Provukao je prste kroz svoju neposlu{nu
kosu. Bio je besan na sebe. Prvu pogre{nu qubav
pravdao je mlado{}u i neiskustvom, ali ovo sa
Emili dogodilo se kada se ve} ozbiqno pribli`io zrelim godinama. Imao je iza sebe dug qubavni sta` i bogato iskustvo sa `enama. To mu je samo
pokazalo da ga i daqe lepo lice i zgodno telo mogu prevariti. Kolikogod bio povre|en, nije mogao
da zaboravi posledwe ve~e i wenu rawivost. Molila ga je da joj veruje. On nije `eleo. Nije morao
da se ose}a krivim a ipak se ose}ao. Bio je sam u
kancelariji. Ve} danima se vra}ao ku}i u sitne sate, bezuspe{no se trude}i da zaspi.
– Jo{ si tu – re~e Leon kad ga je video. – Svi su
ve} oti{li.
15. septembar 2010.
Rezultati 4. kola – PUTINCI: PSK –
Grani~ar 0:1, HRTKOVCI: Hrtkovci – Rudar 1:4, NIKINCI: Polet – Dowi Petrovci 1:1, @ARKOVAC: Napredak – Jedinstvo
(R) 1:0, KRU[EDOL: Kru{edol – Fru{ka
gora 2:1, MALI RADINCI: Fru{kogorac –
OFK Kraqevci 2:1 , PLATI^EVO: Jedinstvo – Sremac 1:0.
01. Rudar
02. Jedinstvo (P)
03. Jedinstvo (R)
04. Fru{kogorac
05. Kru{edol
06. Grani~ar
07. Dowi Petrovci
08. Polet
09. Napredak
10. OFK Kraqevci
11. Fru{ka gora
12. Sremac
13. Hrtkovci
14. PSK
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
2
2
2
1
3
0
0
0
0 13:3 10
0 6:2 10
1 9:4 9
1 7:6 7
1 6:7 7
2 2:6 6
1 6:3 5
1 8:7 5
1 4:4 5
2 6:5 4
1 4:5 3
3 3:8 3
3 4:11 3
4 3:10 0
Slede}e kolo (19. septembar) –
KRAQEVCI: OFK Kraqevci – PSK, RUMA, Fru{ka gora – Fru{kogorac, DOBRINCI: Sremac – Kru{edol, RUMA:
Jedinstvo – Jedinstvo (P), DOWI PETROVCI: Dowi Petrovci – Napredak,
VRDNIK: Rudar – Polet, GRABOVCI:
Grani~ar – Hrtkovci.
@. R.
JEDINSTVO (P) – SREMAC
1:0 (1:0)
Plati~evo: Igrali{te Jedinstva,
gledalaca 300, sudija Goran Lazi} iz
Kraqevaca. Strelac, B. Stojanovi} u
40 minutu. @uti kartoni: Maxar, Novakovi} i Kuzmanovi} iz Jedinstva a Radojev, Spasojevi} i J. A{}eri} iz Sremca. Crveni karton dobio je ^esti} iz
Sremca.
Jedinstvo: Der 7, Maxar 7, Despotovi} 7, Novakovi} 7, Nikoli} 8, Petrovi} 8, @akula 7, Zelinac 8, B. Stojanovi} 7, Simi} 6 (Petrovi}) i Kuzmanovi}
6 (Crnkovi}).
Sremac: Simixi} 6, Radojev 6, Gagi}
6, Balint 6, Jawi} 6, ^esti}, Spasojevi} 6, J. A{}eri} 6, Maleti} 6, Dupor 6
i Z. A{}eri} 6.
Ve} u prvom minutu doma}i su pogodili pre~ku. [anse su se re|ale ali je
do pogotka do{lo u 40. minutu posle
odli~nog {uta Bojana Stojanovi}a sa
oko 18 metara. U drugom poluvremenu
doma}i su propustini niz izuzetnih
prilika ali su realizatori bili nespretni pred golom Simixi}a.
S. Brankovi}
– ^ekam da prestane ki{a.
– Jesi li dobro?
– Jesam, samo me nervira ovo vreme. Jesen nije
moje omiqeno godi{we doba.
David je rekao Leonu da je spavao sa Emili. Nije mu rekao da je zaqubqen.
– Ja }u sutra do}i kasnije u firmu. Idem u pogon
da vidim kako napreduje izrada haqina. Interesovawe je ogromno, ovi na{i mladi dizajneri napravili su odli~an posao.
– To je dobro.
– Nisi ba{ odu{evqen.
– Odu{evqen sam, samo se raduujem u sebi – bezvoqnim glasom je odgovorio.
– Ho}emo li potpisati ugovor sa Emili?
– Ne znam. Ona vi{e nema obaveze prema nama.
Pripadaju nam samo kreacije s kojima je u~estvovala na reviji.
– Da li ona to zna?
– Ne mora{ da brine{ za wu. Trenutno je veoma
popularna, a po{to je wena `eqa za uspehom velika, dugo }e to i biti.
– Idem onda – re~e Leon i mahnu mu rukom.
David se ponovo okrenu prema prozoru i prelete pogledom po praznoj ulici. Zvuk visokih potpetica odjeknuo je kancelarijom.
– Jedva sam te prona{la – devojka mu se obratila kao starom prijatequ. On se zagledao u mladu
`enu poku{avaju}i da se seti gde ju je upoznao.
– Ho}e{ malu pomo}? – zacvrkutala je. – Revija,
Lidija, bavim se {minkawem.
– Ta~no. Kakvo iznena|ewe. Izvini {to te nisam
odmah prepoznao.
– Nema veze – ona odmahnu rukom. – Nadam se da
se ne quti{ na mene.
– Ne, naravno.
– Ima{ dobar razlog za to – Lidija je zavrtela
glavom. – Nije trebalo da se me{am.
– Ali jesi – zakqu~io je nezadovoqno.
– Rekla sam zato {to je to istina.
– Izvini, nisam nameravao da budem grub – on pogleda u devojku pred sobom. Izgledala je bezazleno a ipak mu nije delovala naivno. Kratka teksas
sukwa i bodi crna majica delovale su dosta smi{qeno za kasnu posetu.
– Da li smo se ne{to dogovorili? Bi}e da sam
zaboravio.
– Do{la sam zbog posla. Ja sam profesionalni
{minker, pri~ala sam ti o tome.
– A, to. Zakasnila si. Svi su ve} oti{li. Mora{
do}i sutra pre podne.
– To mi daje izgovor da te ponovo vidim – rekla
je upola u {ali.
– @ao mi je, ali ja tu stvarno ni{ta ne mogu.
– Toliki put sam prevalila po ovom ru`nom vremenu – rekla je razo~arano. – Zna~i, samo si ti ovde. Da li ovako provodi{ svoje slobodno vreme?
Sedi{ u kancelariji?
– Ba{ sam hteo da po|em.
– A pi}e? Da li imamo vremena da negde odemo
na pi}e? Ne volim sama da idem; ako nemam pratioca, mu{karci mi zagor~avaju `ivot – rekla je stidqivo.
David nije bio zainteresovan za dru{tvo ali
nije hteo da bude nequbazan.
NAPREDAK - JEDINSTVO (R)
1: 0 (0:0)
@arkovac: Stadion Napredka, gledalaca: 200, sudija: \oki} (Ruma),
Strelac Hajnal u 61. za Napredak. @uti kartoni: Sekuli}, Vu~eti}, Nikola
Vi{wi}, Neboj{a Vi{wi}, Krni} (Napredak); Jovi}, Vuji}, Opa~i} (Jedinstvo). Crveni kartoni: Nikola Vi{wi}
u 66. i Devrwa u 73. za Napredak.
Napredak: Krni}, Miqkovi}, Vu~eti}, Sekuli}, Devrwa,Neboj{a Vi{wi}, Bjeqac, Nikola Vi{wi}, Milan
Buza{ (Darko Ivanovi}), Lazi}, Hajnal
(od 78. Beukovi})
Jedinstvo: Rogi}, Babi}, Cviji}, Joki}, Opa~i}, Sabo(od 65. VUJIC), Raji}, Jovi}, Sudar, Mili}(od 78.Jankovi}), Vasiqevi}(od 73.Vrgoti})
Utakmica je od samog starta bila izuzetno borbena, sa mnogo tr~awa i jednih i drugih, ali u toku prvog poluvremena nije stvorena gotovo ni jedna prava prilika ni jednih ni drugih, uz mo`da blagu inicijativu doma}ih. U drugom poluvremenu doma}i kre}u odlu~nije i sa vi{e `eqe, a gosti ~ini se,
orijentisani da do|u do boda. U 61. minutu, brzonogi Hajnal utr~ava sa loptom u {esnaesterac gostiju i rutinski
matira nemo}nog Rogi}a.
POLET – D. PETROVCI 1:1 (0:1)
Nikinci: Igrali{te Poleta, gledalaca 150, sudija Dejan Vrani} iz Rume.
Strelci: Radovi} u 58 minutu iz penala za Polet i Peji} u 15 minutu za goste. @uti kartoni: Jugovi}, Bo`i} i
Stevanovi} kod doma}ih i Peji}, A}imovi} i Zekanovi} kod gostiju. Crveni
kartoni: Kod doma}ih Jugovi} i Jovanovi} a Oparu{i} kod gostiju.
Polet: Dardi} 8, Krsti} 7, Ivanovi}
6 (Jovanovi}), Tiringer 6, Dragi~evi}
7, Marjanovi} 7, Petrovi} 6 (Stevanovi}), Cvijanovi} 6, Jugovi} 6, Qubinkovi} 6 i Bo`i} 6.
Dowi Petrovci: Stanisavqevi} 7,
[iqkovi} 7, Zekanovi} 7, Zaki} 7 (Mudri}), Se~anski 7, Mitrovi} 7, Ivkovi} 7, A}imovi} 7, Peji} 7, Mudri} 7
(Mati}) i Oparu{i} 6.
Golman doma}ih Dardi} spasao je
svoju ekipu od sigurnog poraza odli~nim intervencijama u oba poluvremena.
Dowopetrov~ani su zaslu`ili pobedu
u ovoj utakmici ali su se i propisno izproma{ivali. Gosti su nastupili kao
spremnija ekipa tako da su doma}ini
zadovoqni osvojenim bodom.
S.B.
– Nema{ ~ega da se pla{i{, nisam romanti~no
zainteresovana za tebe – uporno ga je gledala.
– U redu, hajdemo. U blizini je jedan prijatan restoran – re~e on kona~no.
Lidija ga spontano uhvati ispod ruke.
– Imam poverewa u tvoj izbor.
Probudio je je zvuk grabuqa koji se ~uo iz dvori{ta. Gustav je sakupqao li{}e koje je padalo s drve}a. Bilo je jako rano. Sunce jo{ nije uspelo da
potpuno iza|e iza tamnih oblaka. Ki{a vi{e nije
padala.
Emili je jedino kod bake uspevala da zaboravi
na neprijatne trenutke koji su joj ispunili `ivot.
Svi problemi su joj ovde izgledali mawi. Morala
je da pobegne iz grada. Nakon revije `ivot joj vi{e
nije bio isti. Uspeh i nagla popularnost nametnuli su joj obaveze u kojima nije u`ivala. Morala je
da u~estvuje u mnogim televizijskim emisijama posve}enim modi i da odgovara na brojna pitawa. Taj
na~in eksponirawa nije bio wen izbor. Nadala se
da to ne}e dugo potrajati i da }e uskoro prestati
da bude zanimqiva medijima. Bila je zahvalna Igoru {to ju pratio na snimawima i pomagao da se sna|e s mnogim provokativnim pitawima. To je bila
sredina u kojoj se on odli~no snalazio a i u`ivao
je pod svetlima bliceva i reflektora. Nije bio samo vrhunski kreator nego i vrlo pametan poslovni
~ovek. Sve to joj je odvla~ilo misli od Davida. Bar
nakratko.
Odbacila je toplo {areno }ebe i ustala prote`u}i se. Pomislila je da ode u {etwu ali je odustala, vazduh je jo{ bio vla`an, a i nije se sasvim
razbudila. Navukla je farmerke i duks i po{la da
potra`i baku. Zatekla ju je u kuhiwi kako doru~kuje.
– Prvo obilan doru~ak, pa tek onda kafa – rekla
joj je – to je moje geslo. Tako skupi{ snagu za ceo
dan.
– Ako ti tako ka`e{. Ali jo{ uvek sam dremqiva.
– Trebalo bi da ide{ na ~ist, sve` vazduh. Dva
dana ne izlazi{ iz ku}e, zato si tako troma i bleda.
Emili se nasmejala na tu primedbu.
– I}i }u u {etwu malo kasnije.
Bakin pogled je bio pun qubavi kada ju je upitala:
– Da li sam ti rekla koliko si radosti unela u
moj `ivot?
– Najmawe dvadeset puta. Imala sam sre}u –
Emili su se o~i napunile suzama. – Volela bih da
je i deda ovo do`iveo. Novac koji mi je ostavio,
mnogo mi je pomogao.
– On je bio siguran da }e{ znati da ga pravilno
upotrebi{. Verovao je u tebe. Mnogo si ga podse}ala na Marka. Vredna, uporna, skromna.
– Bako, ho}u ne{to da ti ka`em. Dobro sam razmislila i donela jednu odluku koju ne `elim da
mewam – Emili je gledala u staricu koja ju je pa-
Rezultati 3. kola – MAN\ELOS: Fru{kogorac – Mitros prekid, JARAK: Sremac – Grani~ar 2:0, ^ALMA: Sloga – Budu}nost 0:2, MARTINCI: Borac – Sloboda 7:1, VELIKI RADINCI: Borac – Zmaj
2:3.
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
Borac (M)
Budu}nost
Mitros
Sloga
Grani~ar
Fru{kogorac
Sremac
Zmaj
Sloboda
Borac (VR)
3
3
2
3
3
2
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
1
0
0 16:3
0 9:4
0 3:1
1 3:3
1 3:3
1 5:5
2 5:6
2 3:7
2 3:11
3 5:12
9
9
4
4
4
3
3
3
1
0
Slede}e kolo (19. septembar) –
SREMSKA MITROVICA: Mitros – Sloga,
JARAK: Sremac – Fru{kogorac, KUZMIN:
Grani~ar – Zmaj, SALA[ NO]AJSKI: Budu}nost - Borac (M), [A[INCI: Sloboda – Borac (VR).
@. R.
BORAC (VR) – ZMAJ 2:3 (1:2)
Veliki Radinci: gledalaca 50; sudija
Ili} (Sremska Mitrovica); strelci: Jeli} 40., Jovanovi} 80. (Borac), Gospavi}
23. i 35., Ogwenovi} 75. (Zmaj); `uti kartoni: Peri} (Borac), Vu~enovi} (Zmaj)
Borac: Nikoli} 7, Suboti} 6 (Nedi}),
Rama~6, Mitrovi} 6, Peri} 6, Milovanovi} 6, Ferovac 6, Kova~evi} 6 (Eri}), B.
Kova~evi} 6, Jovanovi} 7, Jeli} 7(Klincov)
Zmaj: Savi} 7, Gaxuri} 7 (Bugarski), Toji} 7, M. Vu~enovi} 8, Jovi} 8, Zackalicki
8, \uri} 7 (@ivkovi}), Gospavi} 9, Stanisavqevi} 8, Babi} 8, Ogwenovi} 8
U korektnoj utakmici, gosti su boqom
igrom, uz dosta propu{tenih {ansi, do{li do zaslu`ene pobede.
N. Ogwenovi}
SREMSKA MITROVICA II RAZRED
Rezultati 3. kola – DIVO[: Hajduk –
BSK 2:0, SREMSKA RA^A: Srem – OFK
Bosut 1:1, RADENKOVI]: Borac – Grgurevci odlo`eno, [UQAM: Napredak –
Sloga 2:1, Planinac je bio slobodan.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Hajduk
Srem
OFK Bosut
Borac (R)
BSK
Napredak
Sloga
Planinac
Grgurevci
3
3
3
2
2
2
3
2
2
2
2
1
1
1
1
0
0
0
1
1
2
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
2
2
2
6:2
5:1
4:2
4:1
2:3
2:4
2:6
2:5
2:5
7
7
5
4
3
3
1
0
0
Slede}e kolo (19. septembar) – BE[ENOVO: BSK – Srem, [email protected]: Planinac – Hajduk, BOSUT: OFK Bosut – Borac, GRGUREVCI: Grgurevci - Napredak,
Sloga je slobodna.
@. R.
`qivo slu{ala. – Moj iznenadni uspeh mi je omogu}io da ispunim uslov iz testamenta, ali to nije
bio moj ciq. Ja bih `elela da ku}a i novac pripadnu Eliotu. Da produ`i `ivot i lozu na ovom divnom imawu, a s novcem neka ponovo pokrene proizvodwu stakla. To je oduvek `eleo.
– Dete moje – baki je glas toliko drhtao da se
Emili upla{ila kako }e joj pozliti.
– Da li si dobro? – uspani~eno je upitala.
– Jesam, samo sam jako sre}na. U mojim godinama
se velika iznenadna sre}a ne preporu~uje – poku{ala je da se na{ali.
– Hajde, smiri se. Ja sam staromodna devojka i
mislim da ku}a i imawe treba da ostanu na mu{kom
nasledniku. On zaslu`uje da mu se pru`i {ansa –
ona zagrli baku. – Hajde da ti i ja popijemo kafu.
– Nisi doru~kovala.
– Kasnije }u. Sada mi je ba{ kafa potrebna.
– Nikada mi ne spomiwe{ udvara~e – znati`eqno re~e baka. – Mora da postoji neki mladi} u tvom
`ivotu. Ne sme{ da zbog karijere zapostavi{ qubav.
Emili duboko uzdahnu.
– Kada se u mom `ivotu bude pojavio neko ko }e
mi puno zna~iti, ti }e{ prva saznati. Nemoj jo{ i
oko toga da se brine{.
Eliotov ulazak u kuhiwu prekinuo je wihov razgovor. Wegov uobi~ajen vedar osmeh ovog puta je izostao jer je video Emili. Javio joj se qubazno ali
odsutno, izbegavaju}i da je pogleda u o~i.
– Ho}e{ li da doru~kuje{ s nama? – upitala je
baka.
– Hvala, ve} sam jeo – odgovorio je. – Otkud ti ovde, Emili?
– Do{la sam da se malo odmorim. – Eliot joj je
izgledao ~udno. – Da ti sipam kafu?
– Ne, ne}u ni{ta. Nemam vremena, samo sam baki
doneo lekove koje je mama poslala. Izvini {to te
nisam pozvao posle revije ili makar poslao poruku i ~estitao ti na uspehu. ^ekao sam da se sva ta
gu`va slegne. Pretpostavqam da si bila veoma zauzeta.
– Da, imala sam mnogo obaveza. Ne svi|a mi se
takav na~in `ivota. Ja samo `elim da pravim haqine i ni{ta vi{e.
– Nijedna tetka je nije pozvala i ~estitala joj –
ogor~eno re~e baka. – Treba da ih je sramota.
– Zavidne su – iskreno re~e mladi}.
– Nevaspitane su, to }u im i re}i kad ih budem
videla. A gde ti `uri{? – upita unuka.
– Moram da uradim ne{to veoma va`no. Da ispravim jednu nepravdu.
Baka ga je pogledala sa odobravawem.
– Vreme je da po~ne{ da misli{ svojom glavom.
Do|i ~im bude{ imao malo slobodnog vremena, ti i
ja treba da razgovaramo.
On pogleda u Emili.
– Kad se ti vra}a{ u grad?
– Sutra. Ostala bih du`e, ali ~ekaju me obaveze
u modnoj ku}i ’Baron’.
– Drago mi je {to sam te video – re~e Eliot i
prosto izjuri iz ku}e.
– Sada }emo da doru~kujemo, pa idemo u {etwu –
obrati se baka unuci. Devojka samo klimnu glavom.
Nastavak u slede}em broju
STRANA 17.
REPUBLIKA SRBIJA
AP VOJVODINA
GRAD SREMSKA MITROVICA
Gradska uprava za poqoprivredu
i za{titu `ivotne sredine
Broj: 464-154/2010-XI
Dana: 06.09.2010.
Sremska Mitrovica
Hotel "Moravica"(***)
Timo~ke bune 4, 18230 Sokobawa
Phone: +381 18/ 830 622
Fax: +381 18/ 830 656
Sajt: www.hotel-moravica.com
E-mail: hotelmoravica bankerinter.net
OBAVE[TEWE
Odredbom ~lana 64a stav 1. Zakona o poqoprivrednom zemqi{tu
(„Sl. glasnik RS br. 62/2006 i 41/2009), utvr|eno je da pravo pre~eg zakupa imaju pravna i fizi~ka lica koja su vlasnici funkcionalnog sistema za navodwavawe i odvodwavawe, ribwaka, vi{egodi{wih zasada
starijih od tri godine, a mla|ih od 15 godina u rodu, vinograda starijih
od tri godine, a mla|ih od 30 godina u rodu, funkcionalnih poqoprivrednih objekata (infrastruktura), a koji se nalaze na zemqi{tu u dr`avnoj svojini.
Odredbom ~lana 64a stav 2. Zakona o poqoprivrednom zemqi{tu (u
daqem tekstu: zakon), utvr|eno je da „pravo pre~eg zakupa imaju pravna
i fizi~ka lica koja su vlasnici objekata za uzgoj i dr`awe `ivotiwa i
koja se bave uzgojom i dr`awem `ivotiwa, a u ciqu proizvodwe hrane
za `ivotiwe, i to jedan hektar po uslovnom grlu.“
Tako|e je, odredbom ~lana 64a stav 4. zakona utvr|ena obaveza fizi~kih i pravnih lica, vlasnika infrastrukture i fizi~kih i pravnih lica koja se bave uzgojom i dr`awem `ivotiwa, da Komisiji za izradu godi{weg programa za{tite, ure|ewa i kori{}ewa poqoprivrednog zemqi{ta dostave podatke o vlasni{tvu nad infrastrukturom, odnosno,
objektima u kojima dr`e i uzgajaju `ivotiwe i to do 30. oktobra teku}e
godinu za narednu godinu (za Program za{tite, ure|ewa i kori{}ewa
poqoprivrednog zemqi{ta koji }e se raditi za 2011. godinu).
Pozivamo
I Pravna i fizi~ka lica koja su vlasnici funkcionalnog sistema za
navodwavawe i odvodwavawe, ribwaka, vi{egodi{wih zasada starijih od tri godine, a mla|ih od 15 godina u rodu, vinograda starijih od
tri godine, a mla|ih od 30 godina u rodu, funkcionalnih poqoprivrednih objekata (infrastrukture) koji se nalaze na zemqi{tu u dr`avnoj
svojini, a koji su zainteresovani da uzmu u zakup poqoprivredno zemqi{te u dr`avnoj svojini po pravu pre~eg zakupa po Programu za{tite, ure|ewa i kori{}ewa poqoprivrednog zemqi{ta koji }e se raditi
za 2011. godinu, da dostave slede}u dokumentaciju:
REPUBLIKA SRBIJA
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
GRAD SREMSKA MITROVICA
GRADSKA UPRAVA ZA POQOPRIVREDU
I ZA[TITU @IVOTNE SREDINE
SREMSKA MITROVICA
REPUBLIKA SRBIJA
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
GRAD SREMSKA MITROVICA
GRADSKA UPRAVA ZA POQOPRIVREDU
I ZA[TITU @IVOTNE SREDINE
SREMSKA MITROVICA
objavquje
objavquje
OBAVE[TEWE
OBAVE[TEWE
O DONETOJ ODLUCI U POSTUPKU
ODLU^IVAWA O POTREBI PROCENE
UTICAJA NA @IVOTNU SREDINU
U postupku odlu~ivawa o potrebi procene uticaja na `ivotnu sredinu, sprovedenom na zahtev
nosioca projekta DOO „ASA“, Sremska Mitrovica, ugao M. Ivani}a i V. Staji}a, utvr|eno je re{ewem broj 501-131/2010-XI od 10.09.2010.god, da
za predmetni projekat, proivodwa, tretman i
prerada iz sirovina biqnog porekla, na katastarskoj parceli br.5961/2, k.o. Sr.Mitrovica,
potrebna je procena uticaja na `ivotnu sredinu.
Protiv ovog re{ewa zainteresovana javnost
mo`e izjaviti `albu Pokrajinskom sekretarijatu
za `ivotnu sredinu i odr`ivi razvoj u Novom Sadu, putem ovog organa, u roku od 15 dana od dana
objavqivawa ovog obave{tewa.
Obave{tewe se objavquje na osnovu ~lana 10.
stav 7. Zakona o proceni uticaja na `ivotnu sredinu ("Slu`beni glasnik Republike Srbije",broj
135/04, 36/09).
O DONETOJ ODLUCI U POSTUPKU
ODLU^IVAWA O POTREBI ROCENE
UTICAJA NA @IVOTNU SREDINU
U postupku odlu~ivawa o potrebi procene uticaja na `ivotnu sredinu, sprovedenom na zahtev
nosioca projekta, Maksimovi} Zorana i Stankovi} Stevana, Banatska br.3, Sremska Mitrovica
utvr|eno je re{ewem broj 501-132/2010-XI od
13.09.2010.god, da je za predmetni projekat, izgradwa prodavnice me{ovite robe sa prate}im
sadr`ajima, na katastarskoj parceli br. 4389/21
k.o. La}arak, nije potrebna procena uticaja na
`ivotnu sredinu.
Protiv ovog re{ewa zainteresovana javnost
mo`e izjaviti `albu Pokrajinskom sekretarijatu
za `ivotnu sredinu i odr`ivi razvoj u Novom Sadu, putem ovog organa, u roku od 15 dana od dana
objavqivawa ovog obave{tewa.
Obave{tewe se objavquje na osnovu ~lana 10.
stav 7. Zakona o proceni uticaja na `ivotnu sredinu ("Slu`beni glasnik Republike Srbije",broj
135/04, 36/09).
REPUBLIKA SRBIJA
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
GRAD SREMSKA MITROVICA
GRADSKA UPRAVA ZA POQOPRIVREDU I ZA[TITU @IVOTNE SREDINE
SREMSKA MITROVICA
1. Zahtev za priznavawe prava pre~eg zakupa po osnovu vlasni{tva na
infrastrukturi;
2. Izvod iz javne kwige o evidenciji nepokretnosti;
3. Zapisnik Republi~ke poqoprivredne inspekcije o stawu i funkcionalnosti infrastrukture.
Gradska uprava za poqoprivredu i za{titu `ivotne sredine Grada Sremska Mitrovica
na osnovu ~lana 10. Zakona o proceni uticaja na `ivotnu sredinu ("Slu`beni glasnik RS"
broj 135/04 i 36/09 ) objavquje,
U slu~aju da infrastruktura nije ukwi`ena u javne kwige o evidenciji nepokretnosti potrebno je dostaviti:
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLU^IVAWE O POTREBI PROCENE
UTICAJA PROJEKTA NA @IVOTNU SREDINU
1. Zahtev za priznavawe prava pre~eg zakupa po osnovu vlasni{tva na
infrastrukturi;
2. Zapisnik Republi~ke poqoprivredne inspekcije o postojawu funkcionalne infrastrukture;
3. Dokaz o vlasni{tvu na infrastrukturi (gra|evinska, odnosno upotrebna dozvola, odnosno izvod iz prospekta privatizacije kojim se
dokazuje da je ta infrastruktura u{la u procenu vrednosti dru{tvenog kapitala, odnosno izvod iz popisa osnovnih sredstava).
II Pravna i fizi~ka lica koja se bave uzgojom i dr`awem `ivotiwa,
a vlasnici su objekta za uzgoj i dr`awe `ivotiwa i zainteresovani su
da uzmu u zakup poqoprivredno zemqi{te u dr`avnoj svojini po pravu
pre~eg zakupa, po Programu za{tite, ure|ewa i kori{}ewa poqoprivrednog zemqi{ta koji }e se raditi za 2011. godinu, treba da dostave:
1. Zahtev za priznavawe prava pre~eg zakupa po osnovu uzgoja i dr`awa
`ivotiwa;
2. Dokaz o registrovanoj farmi – re{ewe o utvr|ivawu veterinarsko
sanitarnih uslova;
3.Uverewe o umati~enim `ivotiwama izdato od Instituta za sto~arstvo Beograd, a za AP Vojvodinu od Poqoprivrednog fakulteta u Novom Sadu – departman za sto~arstvo.
Napred navedenu dokumentaciju zainteresovani su du`ni dostaviti
najkasnije do dana 30.10.2010. na {alter broj 11 uslu`nog centra Grada Sremska Mitrovica ili po{tom na adresu: Grad Sremska Mitrovica,
Komisija za izradu Godi{weg programa za{tite, ure|ewa i kori{}ewa
poqoprivrednog zemqi{ta Grada Sremska Mitrovica, Svetog Dimitrija 13, Sremska Mitrovica.
Dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti u Gradskoj upravi u
kancelariji broj 53, II sprat, kod Mirjane Vezirovi} ili na telefon
610-566 lok. 148., odnosno u kancelariji broj 29, I sprat, kod Gordane Novoselac, ili na telefon 610-566 lok. 114.
Na~elnik:
dipl. biolog Goran ^ekerinac s.r.
18. STRANA
OBAVE[TEWE
Obave{tava se javnost da je nosilac
projekta „PRO-PLAST“ d.o.o.,Rumski put
br.9, Sremska Mitrovica, podneo zahtev
za odlu~ivawe o potrebi procene uticaja
na `ivotnu sredinu, Projekta za proizvodwu i recikla`u plasti~ne ambala`e, ~ija
realizacija se planira na katastarskoj
parceli br.8242/11 k.o. Sremska Mitrovica.
Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, mo`e se izvr{iti u
prostorijama Gradske uprave za poqoprivredu i za{titu `ivotne sredine ( soba
broj 39),u Sremskoj Mitrovici, Trg Svetog
Dimitrija 13, u periodu od 16.09.2010.godine do 27.09.2010.godine, u vremenu od 10
do14 ~asova.
Svi zainteresovani mogu u roku od 10 dana od dana objavqivawa ovog obave{tewa
dostaviti svoje mi{qewe u pisanoj formi
Gradskoj upravi za poqoprivredu i za{titu `ivotne sredine, Grada Sremska Mitrovica, Trg Svetog Dimitrija broj 13.
Ovaj organ }e u roku od 15 dana od dana
isteka roka iz stava 3. ovog obave{tewa
doneti odluku o tome da li je za predlo`eni projekat potrebna procena uticaja na
`ivotnu sredinu.
REPUBLIKA SRBIJA
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
GRAD SREMSKA MITROVICA
GRADSKA UPRAVA ZA POQOPRIVREDU
I ZA[TITU @IVOTNE SREDINE
SREMSKA MITROVICA
objavquje
JAVNI OGLAS
O DATOJ SAGLASNOSTI NA STUDIJU O PROCENI UTICAJA
NA @IVOTNU SREDINU PROJEKTA,RADIO BAZNE STANICE
MOBILNE TELEFONIJE „MAN\ELOS“ SREMSKA MITROVICA,
NA KATASTARSKOJ PARCELI BR. 1441 K.O. MAN\ELOS
1. Investitor „TELENOR“ doo, Omladinskih brigada br. 90, Novi Beograd planira postavqawe radio bazne stanice mobilne telefonije „MAN\ELOS“ Sremska
Mitrovica, na katastarskoj parceli br.
1441 k.o. Man|elos.
2. Na osnovu izve{taja Tehni~ke komisije
broj 06-141/2010-XI odr`ane dana
10.09.2010. godine, Gradska uprava za poqoprivredu i za{titu `ivotne sredine
donela je re{ewe broj 501-127/2010- XI
kojim se daje saglasnost na studiju o proceni uticaja, projekta, radio bazne stanice mobilne telefonije „Man|elos“
Sremska Mitrovica.
15. septembar 2010.
MALI OGLASI 022/611-556
KU]E - STANOVI
• Izdajem novu, name{tenu
garsoweru u blizini autobuske stanice pogodno za dve
u~enice, poseban ulaz, tel.
613-446, 064/28-27-011
• Izdajem ku}u u Sremskoj
Mitrovici, Ulica Petra
Preradovi}a, tel. 623-709
• Prodajem garsoweru u Nasequ M. Hu|i, tel. 066/94441-59
• Izdajem jednosoban stan u
Sremskoj Mitrovici Ulica
Milo{a Obili}a (Oborska
130), cena 50 evra, tel. 639186
• U Vrdniku, prodajem povoqno novu ku}u 72 m2 na
placu 3 ara u Ulici Mirka
La}arca 79, tel. 465-862
• Prodajem ku}u u Man|elosu
sa pomo}nim objektima na 14
ari placa, tel. 064/09-23-416
• Izdajem jednosoban name{ten stan u centru Beograda,
tel. 064/160-88-45
• Izdajem name{ten stan sa
centralnim grejawem u centru Novog Sada studentima,
tel. 622-295, 064/088-35-88
• Prodajem dvosoban komforan stan u Nasequ Kolonija
Ma~vanska Mitrovica, tel.
063/822-83-62
• Prodajem ku}u u La}arkui
izdajem dvosoban name{ten
stan u Dekancu, tel. 622-626
• Izdajem dvori{ni prazan
jednosoban stan, poseban
ulaz, sopstveno grejawe, tel.
632-774, 064/449-16-24
• Izdajem porodi~nu ku}u sa
~etiri sobe, 140 m2, centralno grejawe, struja, drvo,
sa ba{tom kod Kamewara,
tel. 011/212-15-16
• Prodajem trosoban stan i
garsoweru u M.Mitrovici, (u
nasequ kod {kole) tel. 613554
• Prodaje se stambeno-poslovni kompleks u u`em centru grada, tel. 064/303-84-83
• Prodajem jednosoban stan u
Pejtonu , 015/448-376, 065/5311-390
• Kupujem garsoweru u Novom
Sadu, blizu centra, tel.
063/81-06-504
• Prodajem ku}u u La}arku
cena po dogovoru, tel.
066/90-23-986, 066/91-40-006,
Mile i Dragica
• Prodajem ku}um 82 m2, u
Martincima, na parceli od
32 ara, legalizovana , struja, voda, {qivik, ba{ta, pomo}ni objekti, cena po dogovoru, tel. 626-054, 069/626054
• Izdajem dvosoban stan u
M.Mitrovici, Kolonija, tel.
651-582
• Potrebna garsowera ili
jednosoban stan u [apcu,
u~eniku Umetni~ke {kole,
tel. 064/232-24-66
• Izdajem mawu ku}u u M.Mitrovici sa pomo}nim objektima i ba{tom (mo`e i prodaja), tel. 636-220, 064/88945-44
• Izdajem nename{ten dvosoban stan sa centralnim
grejawem na du`i rok, drugi
sprat, preko puta Ruibolovca, tel. 632-297, 064/15-84937
• Prodajem ku}u u Velikim
Radincima na 40 ari placa,
pomo}ni
objekti,
tel.
064/281-08-48
• Izdajem dvosoban name{ten stan, Fru{kogorska 48,
kod Horoskopa, tel. 632-589,
064/496-09-62
• Prodajem ku}u u Sremskom
Jarku 90 m2 na 56 ari placa,
zasad oraha, blizu Save, tel.
064/215-50-08
• Prodajem u Sremskoj Mitrovici ku}u na 16 ari placa, pogodana za preduzetnike, tel. 621-315
• Izdajem trosoban komforan stan studentima u Novom
Sadu kod Autobuske stanice,
tel. 627-725, 064/073-92-06,
• Izdajem u~eniku–ci, sobu
sa parnim grejawem Naseqe
M. Hu}i 33/2 cena po dogovoru, tel. 624-314
• Prodajem ku}u 144 m2 sa ba{tom 9 ari u Sremskoj Mitrovici kod Rode i Tu{a,
tel. 011/212-15-16
• Izdajem name{ten stan u
centru S.Mitrovice, (mo`e
za dve u~enice), tel. 617-812,
064/976-05-76
• Izdajem sobu u~enici sa
upotrebom kupatila i kuhiwe, Naseqe Stari most 23,
tel. 618-169, 061/67-38-471
• Izdajem potpuno novu name{tenu garsoweru garsoweru
u Novom Sadu u strogom centru grada, Ulica Petra Drap{ina 1, tel. 064/120-79-89
REPUBLIKA SRBIJA
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
GRAD SREMSKA MITROVICA
GRADSKA UPRAVA ZA POQOPRIVREDU
I ZA[TITU @IVOTNE SREDINE
SREMSKA MITROVICA
objavquje
JAVNI OGLAS
O DATOJ SAGLASNOSTI NA STUDIJU O PROCENI UTICAJA NA
@IVOTNU SREDINU PROJEKTA,RADIO BAZNE STANICE MOBILNE TELEFONIJE „NS2105_04SM SREMSKA MITROVICA TIMO^KE DIVIZIJE“ SREMSKA MITROVICA, NA KATASTARSKOJ
PARCELI BR. 5500/5 K.O. SREMSKA MITROVICA
1. Investitor, „VIP MOBILE“ doo, Omladinskih brigada br.21,
Novi Beograd planira postavqawe radio bazne stanice mobilne
telefonije „NS 2105_04SM SREMSKA MITROVICA TIMO^KE DIVIZIJE“Sremska Mitrovica, na katastarskoj parceli br.5500/5 k.o.
Sremska Mitrovica.
2. Na osnovu izve{taja Tehni~ke komisije broj 06-140/2010-XI odr`ane dana 06.09.2010 godine, Gradska uprava za poqoprivredu i za{titu `ivotne sredine donela je re{ewe broj 501-126/2010- XI kojim se daje saglasnost na studiju o proceni uticaja, projekta, radio
bazna stanica mobilne telefonije "NS2105_04SM Sremska MItrovica Timo~ke divizije" Sremska Mitrovica.
• Potreban prazan jednosoban stan u Nasequ M. Hu|i
ili okolini, tel. 627-510
• Prodajem dvosoban stan 60
m2 sa gra`om i podrumom,
Ulica Nemawina u Sremskoj
Mitrovici, tel. 064/112-0409
• Izdajem dvosoban nename{ten stan na du`e vreme, Naseqe Stari most , cena 140
evra, tel. 650-116
• Izdajem jednosoban komforan stan u centru grada, telefon, klima, pogodno sa
dve, tri u~enice, tel. 611074, 069/611-074
• Izdaje se ku}a sa lokalom
u
u`em
centru
grada,
tel064/303-84-83
• Izdajem dvosoban opremqen stan u centru Sremske
Mitrovice, u~enicama – studentkiwama povoqno, tel.
657-440, 062/873-10-97
• Izdajem nov name{ten jednosoban stan za dve devojke
nepu{a~a kod Futo{ke pijace, ]irpanova, tel. 063/81449-31
• Izdajem sobu u~enicama, u
dvosobnom stanuna na pijaci,
pogled na Savu, Promenada
3/15, tel. 062/367-659, 617033, 069/651-603
• Prodajem ku}u u Le`imiru
na 33 ara placa, cena po dogovoru i plac u Svilo{u,
tel. 663-121
• Izdajem jednosoban name{ten stan sa centralnim grejawem, tel. 622-475
• Izdajem jednosobn stan u
Kamewaru, tel. 623-312,
064/479-60-69
• Izdajem u~enicama nov name{ten dvosoban stan u blizini Ekonomske {kole u
Sremskoj Mitrovici, povoqno, tel. 063/511-941, 062/530482
• Izdajem u~enici sobu sa
parnim grejawem u Nasequ
M.Hu|i 33/2, cena od 50 do 60
evra, tel. 624-314
• Kupujem dvosoban stan ili
ku}u u Sremskoj Mitrovici,
tel. 064/525-53-39
• Prodajem trosoban stan u
Novom Sadu 73 m2, odli~an,
drugi sprat, Bulevar oslobo|ewa, cena 970 evra m2, tel.
065/651-95-17
• Kupujem jednoiposoban stan
do 35 m2 {iri centar Novog
Sada, tel. 065/651-95-17
• Izdajem garsoweru u Novom
Sadu sa centralnim grejawem Ulica Kraqa Petra Prvog, 81, tel. 632-422
• Prodajem ku}u u Divo{u sa
pomo}nim objektima na placu
povr{ine 17 ari, vo}wakom
od 10 ari i ba{tom od 18 ari,
mogu}a zamena za Sremsku
Mitrovicu ili drugi dogovor, tel. 060/300-32-68
• Prodajem {ator za kampovawe sa terasom, povoqno,
tel. 064/20-71-631
• Izdajem name{ten jednosoban stan za studente ili |ake, Ulica Zanatlijska u
Sremskoj mitrovici, tel.
639-029
• Prodajem jednosoban stan u
Wego{evoj ulici, Naseqe
Nikola Tesla, tel. 628-878
• Prodajem garsoweru u Nasequ M. Hu|i, tel. 069/10814-16
• Izdajem nename{ten jednoiposonbni stan, centralno
grejawe, u Nasequ Stari
most, tel. 063/562-001
• Izdajem jednosoban stan u
Nasequ Dekanac, tel. 613762
• Potreban trosoban ili ~etvorosoban stan za iznajmqivawe ili kupovinu, tel.
063/154-81-81
• Izdajem dvosoban komforan stan u Nasequ Stari
most, tel. 064/504-76-64
• Izdajem jednosoban name{ten stan u Novom Sadu,
Ulica Hilandarska 2 a stan
2 useqiv od 1. oktobra 2010.
ili po dogovoru, tel. 623384, 064/428-28-94
• Prodajem dvosoban stan 54
m2 + gara`a, Ulica Ribarska obala 6, tel. 063/129-3006
• Izdajem nov jednosoban
stan u Nasequ M. Hu|i, useqiv odmah, tel. 632-795,
061/240-51-22
• Izdajem name{tenu garsoweru u Novom Sadu, A.Jano{a. tel. 064/42-02-357
• Prodajem dvosoban komforan, renoviran stan sa gara`om, visoko prizemqe Naseqe kod @elezni~ke stanice,
Fru{kogorska 48, Sremska
Mitrovica, tel. 065/26-23171
• Prodajem ku}u u La}arku,
Ulica 1. novembar, tel.
064/13-94-407
• Izdajem trosoban stan u
centru S.Mitrovice, tel.
624-445, 611-114, zvati posle
14 ~asova
• Izdajem name{ten jednosoban stan (kupatilo, suhiwa,
soba) u Sremskoj Mitrovici,
Despota Stefana 19/3 (biv{a Mariborska), tel. 627-534
• Prodajem ku}u u Sremskoj
Mitrovici, tel. 063/702-1005
• Izdajem name{tenu garsoweru u~enicama pored Medicinske {kole, tel. 063/8823-767
• Izdajem stan 55 m2 u centru
Sremske Mitrovice, tel.
752-326, 621-883
• Prodajem jednosoban stan,
Naseqe M. Hu|im, cena
27.000 evra, 063/17-17-901
• Prodajem trosoban stan,
Naseqe M. Hu|i , cena 45.000
evra, tel. 063/17-17-901
• Izdajem jednosoban stan,
centar grada, centralno grejawe , kompletno name{ten,
tel. 063/17-17-901
• Izdajem ku}u sa 10 ari placa u Ma~vanskoj Mitrovici ,
cena 50 evra ili po dogovoru, tel. 651-095, 069/39-46865,
• Izdajem dvosoban stan 64
m2 u Nasequ Stari most br.
6, Sremska Mitrovica , centralno grejawe, lift, osmi
sprat, tel. 621-193, 063/8459-329
• Prodajem porodi~nu spratnu ku}u 150 m2 u Kuzminu, cena, 25.000 evra, tel. 060/7121-966
• Izdajem name{ten jednosoban stan u centru , tel. 628760
• Izdajem dvosoban name{ten stan u Nasequ M. Hu|i,
tel. 611-766, 064/226-87-52
• Izdajem name{tenu garsoweru sa centralnim grjawem
(u blizini Kasarne) samcima, tel. 063/800-32-75
• Izdajem sobu za dve u~enice, parno grejawe, Naseqe
Dekanske ba{te, tel. 617-097
• Prodajem trosoban koforan stan u Novom Sadu kod
autobuske stanice, drugi
sprat,
lift,
627-725,
064/073-92-06
• Izdajem dvosoban stan u
Ulici Milo{a Obili}a
Sremska Mitrovica. Poseban ulaz i kupatilo, tel.
627-725, 064/073-92-06
• Prodajem sprat ku}e, na
@itnom trgu u strogom centru kod Muzi~ke {kole, tel
627-725, 064/073-92-06
• Izdajem studentima, name{ten jednosoban stan, u Novom Sadu, preko puta Medicinskog fakulteta, 625-616
• Izdajem stan u strogom centru Soko bawe, tel. 064/85070-84
• Izdajem nov, name{ten,
dvosoban stan sa klimom,
tel. 617-846, 061/11-84-947
• Kupujem jednosoban stan,
lokacija: {iri centar,naseqa M. Hu|i, Sportski centar, Dekanac, pijaca, tel.
624-371
• Kupujem ku}u u M. Mitrovici u vrednosti do 20.000
evra, tel 064/09-23-416
• Izdajem dvosoban name{ten stan u centru Sremske
Mitrovice, bez centralnog
grejawa, useqiv od 1. avgusta, 658-899, 064/570-24-17
• Prodajem ku}u sa pomo}nim
objektima na placu od 23 ara
u Ravwu, 658-899, 064/570-2417
• Prodajem ku}u na ~etiri
vode 90 m2 na placu od 5,5
ara sa pomo}nim objektima
kod @itoprometa u S. Mitrovici,
povoqno,
tel.
064/280-97-53
• Izdajem povoqno name{tenu ku}u u Sremskoj Mitrovici Orlovo naseqe, tel. 614262
• Izdajem u~enicama, studentkiwama dvosoban, name{ten stan u Sremskoj Mitrovici kod kru`nog toka, Neseqe M.Hu|i, poseban ulaz, kuhiwa, kupatilo, centralno
grejawe, kablovska tv , tel.
625-069
• Prodajem garsoweru @itni
trg 12 prvi sprat 28 m2,
060/179-00-80
• Izdajem ku}u za stanovawe
u La}arku, tel. 063/76-94-395
• Prodajem ku}u sa placem 30
ari, La}ara~ka 2, u Sremskoj
Mitrovici, tel. 630-706
• Prodajem ku}u u Sremskoj
Mitrovici ili mewam za
stan u Nasequ M. Hu|i, tel.
064/329-78-68
• Izdajem jednosoban dvori{ni komforan stan u blizini Ekonomske {kole, kablovska, ulaz poseban tel.
625-355 064/567-65-96
• Izdajem jednosoban name{ten stan u centru Sremske
Mitrovice, tel. 623-972
• Izdajem garsoweru sa
odvojenom kuhiwom u Novom
Sadu, preko puta Socijalnog,
tel. 064/00-988-29
• Izdajem dva stana u Nasequ Mala Bosna tel. 631-669,
064/34-27-439
• Prodajem ku}u u No}aju na
15 ari placa u sklopu ku}e
40 ari wiva i pet ara {ume,
tel. 650-807, 064/22-42-099
• Izdajem dvosoban name{ten stan u Nasequ M. Hu|i
tel. 611-016, 064/317-73-77
• Izdajem name{ten stan 40
m2 sa centralnim grejawem
kod Bolnice, tel. 621-520,
064/419-80-93
• Izdajem dvosoban i trosoban stan poseban ulaz, Kraqa Aleksandra Kara|or|evi}a 1 a, tel. 636-561
• Na prodaju ku}a na sprat u
M.Mitrovici, Naseqe Krivaja tel. 650-103
• Izdajem prazan dvori{ni
stan, poseban ulaz, sopstveno grejawe, tel. 632-774,
064/449-16-24
• Izdajem dvosoban stan na
prvom spratu sa gara`om u
Nasequ KPD, tel. 064/33786-35
• Izdajem name{tenu garsoweru sa centralnim kod Muzi~ke {kole, tel. 613-915,
628-891, 064/31-455-79
• Prodajem useqivu porodi~nu ku}u u centru Kuzmina
– blizu tranzitnog puta za
Bosnu, na pola jutra placa,
pogodno za sve vrste delatnosti, cena 35 000 evra tel.
623-955
• Izdajem jednosoban name{ten stan, poseban ulaz,
struja, telefon, cena 110
evra, tel. 627-091
• Izdajem garsoweru u Novom
Sadu u blizini Fakulteta
tehni~kih nauka, tel. 063/8595-039
Javno preduze}e za distribuciju
prirodnog gasa
Sremska Mitrovica
Trg Vojvo|anskih brigada 14/I
Ku}ni gasni prikqu~ci
Potrebna dokumentacija :
– list nepokretnosti
– kopija plana (katastar)
Zmaj Jovina 26, Sremska Mitrovica
PREDUZE]E ZA PROIZVODWU I DISTRIBUCIJU
TOPLOTNE ENERGIJE
www.smtoplana.co.yu
Obave{tewe potro{a~ima
Cena prikqu~ka :
– za pla}awe na 6 i 12 rata 65.903,00 dinara sa
PDV–om
– prva rata 25 % avans 16.475,75 dinara sa PDV
preostali iznos se deli na 6 ili 12 rata
– za pla}awe u celosti 5% popusta 62.608,44
– kod odlo`enog pla}awa na 12 rata cena se uskla|uje sa rastom cena na malo
Kontakt telefon 022/610-069
15. septembar 2010.
Sve prijave kvarova na instalacijama centralnog grejawa objekata na sistemu
daqinskog grejawa mogu se prijaviti u periodu od 6 do 21 ~as svakog dana u toku
grejne sezone na telefone:
612 - 694, 610 - 584
Molimo potro{a~e da redovno izmiruju svoje obaveze kako bi izbegli neprijatnosti iskqu~ewa sa toplovodne mre`e.
STRANA 19.
MALI OGLASI 022/611-556
• Izdajem name{tenu dvori{nu garsoweru u centru
S.Mitrovice, tel. 628-760
• Ku}a na prodaju u Privinoj
glavi Ulica Vuka Karaxi}a
28, cena povoqna, tel. 710759, Solakovi}
• Prodaje se mawa ku}a u
M.Mitrovici, tel. 064/32-22537
• Prodajem dve ku}e, Bulevar Konstantina Velikog 16,
tel. 610-210, 064/412-52-46
• Izdajem jednosoban stan
kod Hale, slobodan od 5. jula, tel. 064/150-71-09
• Kupujem ku}u ili plac u Nasequ Trive Vitasovi} ili u
La}araku,
tel.
626-879,
063/84-12-365
• Izdajem garsoweru u Nasequ Orao cg, klima, telefon,
tel. 626-938, 063/181-66-53
• Izdajem dvosoban name{ten stan u Dekancu, tel.
622-626
• Prodajem ku}u u La}arku,
tel. 622-626
• U~enici izdajem name{tenu sobu sa upotrebom kuhiwe
i kupatila. Veoma povoqno
kod Bolnice. Tel. 617-239
• Prodajem nov stan 36 m2 i
gara`u preko puta SUD-a, crvena zgrada, pogodan za kancelarije, tel. 064/90-92-645
• Izdajem name{ten stan kod
Bolnice 40 m2, tel. 621-520,
064/419-80-93
• Izdajem name{ten dvosoban stan kod Sportskog centra, drugi sprat, tel. 063/7855-835
• Izdajem jedoiposoban name{ten stan u Novom Sadu,
tel. 022/625-998, 062/20-5595
• Izdajem dvosoban name{ten stan u Novom Sadu, tel.
062/422-470
• Prodajem ku}u u La}arku
ili mewam za mawu u Sremskoj Mitrovici, tel. 632-237
• Prodajem stan 52 m2 Naseqe KPD tel. 064/429-08-33
• Izdajem nov jednosoban
dvori{ni stan 30 m2 u Ulici
Zanatlijska, tel. 639-029
• Mewam nov stan u centru
Rume 57 m2 kompl. name{ten,
neuseqivan, centralno grejawe, ukwi`en za sli~an na
lokaciji Zemun-Beograd, tel.
064/842-25-98
• Kupujem garsoweru u naseqima Sportski centar,
M.Hu|i ili Orao, tel. 617297, 061/617-23-85
• Izdajem jednosoban stan
kod Bolnice 40 m2 centralno grejawe, tel. 621-520,
064/419-80-93
• Izdajem jednosoban stan 40
m2 , Sportski centar, toplovod, 625-364
• Izdajem dvosoban stan u
Nasequ KPD na prvom spratu
sa gara`om, 064/33-78-35
• Izdajem u zakup name{ten
jednoiposoban stan u N.Beogradu J. Gagarina 169 od 1. juna 2010. godine (Blok 45)
tel. 062/340-780
• Prodajem stan u Novom Sadu ili mewam za ku}u u Sremskoj Mitrovici, po dogovoru,
tel. 064/178-33-98
• Izdajem ku}u za stanovawe
u La}arku, tel. 063/76-94-395
• Izdajem nename{tenu garsoweru, grejawe toplifikacija u Nasequ M. Hu|i peti
sprat, na du`e vreme, tel.
632-226 064/193-10-48
• Prodajem jednosoban kompletno name{ten stan 45 m2
sa centralnim grejawem, ~etvrti sprat, Naseqe M.Hu|i,
tel. 064/280-97-53
• Izdajem ku}u, lokal i perionicu u Bulevaru Konstantina Velikog br. 81 tel.
064/193-11-86
• Izdajem dvosoban stan sa
gara`om u Nasequ KPD, prvi
sprat, tel. 064/337-86-35
• Prodajem ku}u na sprat 150
m2 na osam ari placa novogradwa u Kuzminu, gara`a,
svi prate}i objekti, grejawe
na ~vrsto gorivo, cena po dogovoru, tel. 640-090, 060/71219-66
• Prodajem stariju ku}u u Kuzminu zapo~eto renovirawe,
u centru cena 5000 evra, tel.
640-090, 060/01-08-992
• Prodajem ku}u u centru
Srem.Mitrovice Svetla 4
kod mosta, tel.639-007
20. STRANA
• Izdajem dvosoban name{ten stan u Nasequ M. Hu|i,
tel. 611-016, 064/317-73-77
• Izdajem garsoweru 25 m2 u
Novom Sadu, prvi sprat, cena 150 evra, tel. 064/420-2357
• Prodajem dvosoban stan
57m2 u Nasequ M.Hu|i, cena
30.000 evra tel. 626-025,
063/17-17-901
• Izdajem sobe devojkama i
u~enicama u centru sopstveno kupatilo i kuhiwa Svetla 4 kod mosta, tel. 639-007
• Prodajem stan u Novom Sadu, Bulevar oslobo|ewa tel.
061/19-525-21
• Kupujem ku}u u {irem centru Sremske Mitrovice, tel.
064/178-33-98
• Prodajem sprat sa potkrovqem u centru 250 m2 Svetla
4 kod mosta, tel. 639-007
• Izdajem dvosoban stan u
Nasequ Stari most, kod kru`nog toka, na du`e vreme,
tel. 064/211-40-35
• Prodajem garsoweru u [e}er sokaku 25m2 cena 15.000
evra, tel. 626-025, 063/17-17901
• Potreban dvosoban ili jednoiposoban stan nename{ten, tel. 065/261-09-83
• Prodajem stan u Barajevu
57,66 m2, mogu}nost pro{irewa ili zamena za ku}u u
Srem.Mitrovici ili La}arku, povoqno, tel. 064/450-2681
• Prodajem ku}u u M.Mitrovici u blizini pe{a~kog mosta tel. 064/450-19-80,
• Kupujem ku}u oko 90 m2, u
Sremskoj Mitrovici ili La}arku, tel. 063/71-97-993
• Prodajem garsoweru 25 m2,
visoko prizemqe u Novom
Sadu na Bulevaru Evrope,
odvojena kuhiwa, gradsko
grejawe topla voda klima,
kablovska,telefon, useqiva, cena 30 000 evra fiksno,
tel. 064/321-22-97
• Veoma povoqno prodajem
noviju ku}u na Crvenoj ~esmi
sa tri stambene jedinice
160, 85, i 26 m2, sa pomo}nim
objektima, mo`e i zamena za
dva dvosobna stana novije
gradwe, tel. 614-491, 064/1816-561
• Mewam prizemni jednoiposoban stan 37 m2, sa pomo}nim objektima i dvori{tem,
sa mogu}no{}u dogradwe,
kod {kole Sveti Sava za odgovaraju}i u Sremskoj Mitrovici tel. 064/936-83-75
• Prodaje se povoqno jednosoban stan 48 m2 u Novom Sadu Rumena~ki put 17 tel.
063/721-43-89
• Na prodaju ku}a u [a{incima – hitno, novogradwa
130 m2, centralno grejawe,
tel. 062/184-10-21
• Prodajem dvosoban stan u
izgradwi u S.Mitrovici,
tel. 624-828
• Izdajem jednosoban name{ten stan sa centralnim grejawem kod Bolnice i gara`u
kod Sportskog centra, tel.
664-834, 064/28-97-639
• Izdajem nename{tenu garsoweru u Nasequ Orao u
Sremskoj Mitrovici, tel.
650-116, 065/523-38-22
• Prodajem ku}u na 18 ari
placa u strogom centru Kraqevaca, tel. 011/260-53-06,
064/448-19-54
• Prodajem dvoiposoban stan
u Kamewaru 641-009, 063/1180078
• Izdajem garsoweru u Novom
Sadu, tel. 064/037-03-40
• Prodajem ku}u u Sremskoj
Mitrovici useqiva odmah,
31.000 evra, tel. 626-025,
063/17-17-901
• Prodajem dvosoban stan u
Sremskoj Mitrovici, Naseqe M.Hu|i, renoviran, tel.
626-025 063/17-17-901
• Hitno prodajem nov stan u
Sremskoj Mitrovici, potkrovqe, 30 - 35 m2, tel. 064/50519-70
• Hitno prodajem nov stan u
Sremskoj Mitrovici, 50 m2,
tel. 069/212-01-03
• Ku}a na prodaju, Ulica 1.
novembar 351, 180 m2 La}arak, 061/20-80-627
• Prodajem nedovr{enu ku}u
u Nasequ 25. maj na 5 ari
placa, tel. 064/53-66-433
VELEPRODAJA
I MALOPRODAJA
[ID, Ogwena Price 2
Tel/fah: 022/716-723
Cara Du{ana 35, tel.710-071
SREMSKA MITROVICA,
Ticanova 82, Tel: 022/631-456, Mob: 063/77-96-438
PROIZVODWA I UGRADWA:
-PODNIH I ZIDNIH OBLOGA OD BETONA
-KOMPLET RIGIPS SISTEMA
-IZOLACIJE
-«KARBON» PROGRAM-DEMIT FASADE
(DISTRIBUTERI ZA SREM)
FRIZER SHOP
I PARFIMERIJA
Lorena
Vi ste na
pravom mestu
Sremska Mitrovica, Kuzminska 79
Tel/Faks:022/640-982; Mob:064/30-46-987
!
O
V
O
N
REZANA GRA\A
OSB PLO^E
BOJE I LAKOVI
BA]A
GRA\EVINSKO ZANATSKA RADWA
Ticanova 68
Sremska Mitrovica
Tel:022/631-718
Mob:063/85-39-714
Zidawe, malterisawe, proizvodwa betonskih blokova,
fasade, izolacije, izrada i prodaja fert gredica
• Prodajem ~etvorosoban,
lepo renoviran stan, povr{ine 120 m2 sa centralnim
grejawem i velikim podrumom u Nasequ KPD povoqno,
tel. 064/280-97-53
• Prodajem ukwi`en dvosoban stan u Sremskoj Mitrovici, centar, Naseqe M.Hu|i,
pored obdani{ta i {kole,
prvi sprat, 54 m2, tel.
064/141-38-08,
626-315,
063/582-857
• Prodajem dvosoban sre|en
stan, Naseqe M.Hu|i, prvi
sprat, tel. 626-025
• Kupujem ku}u u Velikim Radincima na ve}em placu, tel.
064/150-70-21
• U Subotici izdajem jednosoban name{ten stan, klima,
kablovska, tel. 626-779,
069/110-79-49
• Izdajem name{ten dvosoban stan na Krwa~i–Beograd,
preko puta Poqoprivredne
{kole, pogodan za u~enike i
studente, cena 120 evra, tel.
663-355, 066/143-916
• Prodajem ku}u na Crvenoj
~esmi tel. 061/30-20-696
• Prodajem ku}u u Bu|anovcima, povr{ina 80 m2 sa pomo}nim objektima, plac povr{ine 14 ara, cena 6.000 evra,
tel. 065/440-27-28
• Prodajem u La}arku ku}u na
kqu~, 70 m2 sa dosta pomo}nih objekata i radionicom,
plac ~etiri ara, povoqno,
tel. 064/280-97-53
• Kupujem u S.Mitrovici ku}u do 50.000 evra, tel.
064/280-97-53
• Prodajem ili izdajem ku}u
sa 11 ari placa u strogom
centru S.Mitrovice, mo`e i
zamena, tel. 063/50-94-94
• Hitno prodajem ku}u na
placu od 34 ara pogodna za
ru{ewe, struja, voda, telefon, @elezni~ka 74, Martinci, cena povoqna, tel.
064/317-71-05
• Izdajem ku}u za stanovawe
u La}arku, tel. 063/76-94-395
• Izdajem studentima jednosoban stan u Novom Sadu, Liman 4, tel. 060/362-77-84
• Prodajem trosoban stan u
Dekancu, tel. 062/800-44-53
• Prodajem ku}u na Crvenoj
~esmi, informacije na tel.
061/302-06-96
• Prodajem ku}u u u`em delu
grada, kompletno sre|ena,
odmah useqiva, tel. 063/83130-33
• Prodajem stanove svih vrsta, stare i nove na svim lokacijama u Sremskoj Mitrovici, tel. 063/486-181
• Prodajem ku}u sa potkrovqem, grejawe, Naseqe Severno od Planinske, u odli~nom stawu, cena po dogovoru, tel. 063/486-181
• Mewam stan od 46 m2 na prvom spratu sa centralnim
grejawem u Nasequ M.Hu|i
kod obdani{ta za ve}i, tel.
062/369-914
• Prodajem garsoweru 22 m2
u Rumi kod pijace, povoqno
tel. 064/278-68-83
• Prodajem ku}u u M.Mitrovici, super sre|ena 110 m2,
tel. 064/280-97-54, 622-339
@itna pijaca br. 16
Sremska Mitrovica
Tel: 022/622-127
Celokupan program za nadogradnju
noktiju i trepavica
Oprema i alat za frizerske salone
ZA BRZ I JEFTIN TOV
EKO - TOV
- ZDRAVA STOKA, KVALITETNA HRANA
- DOBAR PRIRAST PO NA[IM RECEPTIMA
Sremska Mitrovica, Kuzminska 29, tel: 022/614-190; 639-287
Ruma, JNA 173,
tel.: 022/431-346
No}aj, S. Pandurevi}a 29,
tel: 022/257-287
Restoranu „Probus“ hitno potrebni kuvari,
pomo}nici kuvara i konobari Tel: 623-860
• Prodajem ku}u sa pomo}nim
objektima i ba{tom od 14
ari u Bu|anovcima, tel.
063/836-90-73
• Prodajem dvosoban i trosoban stan u Beogradu na Mirijevu, mogu} svaki dogovor,
tel. 063/583-927
• Prodajem dvosoban stan u
Dekancu i ku}u u Hrtkovcima, tel. 060/624-56-22
• Kupujem mawu ku}u u okolini Sremske Mitrovice i {ire, tel. 065/472-65-97
• Prodajem dve ku}e u Ulici
Novi {or u Sremskoj Mitrovici, tel. 063/834-77-13
• Prodajem vikendicu od kamena, kod Vrawa{a 25m2 sa
33 ara zemqe, tel. 628-800,
065/388-85-99
• Prodajem vikendicu, nova
gradwa na glavnom putu Ruma–Novi Sad, 100m od {ume,
64 kvadrata, useqiva 13 ari
placa, tel. 063/590-183
• Prodajem vikendicu bez
struje i vode, u [i{atovcu
iza manastirta, 663-547
• U Soko bawi izdajem
apartmane i sobe sa kupatilom, tel. 063/87-57-021
• Prodajem vikendicu sa
vo}wakom, 7 ari u Ma~vanskoj Mitrovici Naseqe Staro selo, cena 9.000 evra, tel.
063/772-34-57
•
Izdajem
trokrevetni
apartman sa kuhiwom i kupatilom u Vrdniku, tel. 465079, 069/613-354
• Prodajem vikendicu u vikend nasequ Man|elos na 16
ari placa, 670-393
• Prodajem vikendicu kod
Rohaq baza, tel. 063/285-322
VOZILA
VOZILA
• Prodajem zastavu 128
god.proiz.1991. registrovana
do avgusta 2011. u voznom
stawu, tel. 613-190, 064/27615-16
• Prodajem Zastavu 128 1990
godi{te, pre{la 103000,
Slobodan, tel. 684-607,
064/52-47-185
• Prodajem polovnog opel
kadeta (suzu), dobro o~uvanog, cena 800 evra, tel.
063/857-38-48
• Prodajem apriliju rs 125
cm3, pun oklop, fabri~ko
stawe, cena 1600 evra, Beograd, 063/321-730
• Prodajem motor automatik
A 3 alu felne dobro o~uvane, tel. 064/96-03-555
• Prodajem golf dizel 1.6,
1989. godi{te, u dobrom stawu, tel. 064/916-23-91
• Prodajem golf 2 1,6 dizel
1986 povoqno, tel. 065/24345-79
• Prodajem jugo 45, god.proizvodwe 1989. god., tel. 662111
• Prodajem golf 1 dizel
1985. god. troje vrata u solidnom stawu tel. 060/07392-43
• Prodajem fijat stilo 1.9
2003. god. bela boja, ~etvoro vrata, registrovan, odli~an, tel. 060/65-10-954
• Prodajem motocikl jamaha
125 tdr, tel. 063/88-52-597
15. septembar 2010.
NA[E ZDRAVQE
SPECIJALISTI^KA ORDINACIJA ZA ULTRAZVU^NU DIJAGNOSTIKU
POLIKLINIKA
Dr Milo{evi}
Prim. dr Milenko Trifunovi}
- ultrazvuk srca
- ultrazvuk dojke
- ultrazvuk {titaste `lezde
- SVE ZA STOMAK
Sremska Mitrovica, Save Kova~evi}a 13
Ultrazvuzvu~na i
kolor dopler dijagnostika
Tel. 015/774-1234; Kasarska 7, [ABAC
022/641 - 494, 062/240 - 287
SPECIJALISTI^KA
PEDIJATRIJSKA ORDINACIJA
"Dr Qiqana Stoli}"
Ruma, Orlovi}eva 27
Tel: 022/431-500
Dr med. Qiqana Stoli}
specijalista pedijatar
Mob: 064/207-11-83
SPECIJALISTI^KA DERMATOVENEROLO[KA ORDINACIJA
spec. dermatovenerolog
DERMATOLOGIJA, DERMATOHIRURGIJA,
KOMPJUTERIZOVANA DERMOSKOPIJA,
ALERGOLOGIJA, ALERGOLO[KI TESTOVI,
KOZMETOLOGIJA, BOLESTI VENA, POLNE BOLESTI
• Prodajem opel karavan
kocku 1,6 benzin registrovan
do kraja 2010. god. motor i
limarija u vrlo dobrom stawu bez ulagawa, tel. 667-964,
065/60-10-836
• Prodajem pe`o skuter 125
kubika ili mewam za ~amac
sa pentom, tel. 060/345-33-65
• Prodajem ili mewam golf
2, 1,6 dizel, 1988. godi{te,
tel. 069/753-067
• Prodajem jugo, 1990. godi{te, motor odli~an u voznom
stawu, neregistrovan, 250
evra, tel. 064/227-99-99
• Prodajem zastavu 128,
1997. godi{te, prvi vlasnik,
pre{la 68.000 km, tel. 627167, 063/206-566
• Prodajem kombi folcfagen u voznom stawu, cena 500
evra, tel. 685-667, 064/49323-40
• Prodajem kombi T2 1,6 dizel 1984. godi{te, registrovan, tel. 063/80-34-854
• Prodajem ford eskort 4,
1986. godi{te u dobrom stawu, motor 1,1, registrovan
do novembra 2010, tel.
065/577-07-77
• Prodajem reno 4, 1985.
god.proizvodwe, registrovan do 27. 4.2011. motor i limarija u odli~nom stawu,
tel. 063/129-30-06
• Prodajem tojotu tercel
1984. godi{te u voznom stawu registrovana do 4. januara 2011. godine, povoqno,
tel. 617-185
• Prodajem kombi folcvagen
1989. godi{te u odli~nom
stawu registrovan, tel. 614875, 063/85-12-500
• Prodajem jugo 55 sa ugra|enim atestiranim plinom god.
proizvodwe decembar 1998.
povoqno, tel. 063/897-24-28
• Prodajem opel korsu 1.2 B,
2001. godi{te, klima, vlasnik, cena 4000 evra i skuter
malaguti 2004. godi{te, 50
m3, cena 1100 evra, tel.
064/289-80-06
• Prodajem „Jugo in“, metalik, star godinu dana, pre{ao 750 km, tel. 063/739-4623
• Prodajem skuter honda,
1997. godi{te cena 300 evra,
064/259-91-28
• Prodajem folcvagen lupo
1,4 – 16
god.proiz. 2000.
crn,
podiza~i
stakla, al.felne, centralna brava, klima, servo volan, muzika cd, registrovan,
064/161-52-48
• Prodajem ili mewam za
jeftiniji auto fiat tempru
2,0 93. god. proiz. tel.
063/111-38-07, 641-647
• Prodajem pasat 1,9 turbo
dizel, 1993. tel. 064/86-22075
• Prodajem
ful oprema u izuzetnom stawu tel. 673-014
15. septembar 2010.
• Prodajem ford eskort 1,3
89. godi{te, dobro o~uvan,
vlasnik, registrovan do
12.9.2011. tel. 064/249-21-75
• Na prodaju ford orion dizel, 1984. god. registrovan
do decembra 2010. tel. 753878, 060/446-80-95
• Prodajem motor automatik
2006. god. cena, 420 evra,
tel. 661-314,
• Prodajem ili mewam ford
fiestu 1,6 dizel, tel.
063/323-547
• Prodajem ili mewam za
auto, motor honda 750 cm3 rs
86. god. u dobrom stawu cena
1200 evra, tel. 065/50-47-101
• Prodajem opel kadet 1991.
god. tel. 640-738, 064/142-6932
• Prodajem zastavu 101, 91.
godi{te, registrovana, tel.
658-001, 063/83-17-674
• Prodajem pasat karavan 87.
god. registovan do 2010. u solidnom stawu cena 1400
evra, tel. 064/15-09-203
• Prodajem micubi{i kolt
reg. do oktobra 2010. ispravan u dobrom stawu, cena povoqna, tel. 064/566-69-93
• Prodajem alfa–romeo ne
registrovanog u voznom stawu, godina 1988, alfa-33170, tel. 065/53-05-932
• Prodajem ladu samaru 1.3
1990. godi{te, atestiran
plin do 2016. registrovana
do marta 2011, cena 650
evra, tel. 064/119-44-61, Qubi{a
• Na prodaju apenac 6 sre|en, 420 evra, tel. 064/32132-16
• Prodajem fi}u u odli~nom
stawu registrovan, povoqno,
tel. 628-840, 064/15-47-637
• Prodajem
karavan, 1999. god. izuzetno
o~uvan, registrovan do januara 2011. god. tel. 063/640570
• Prodajem zastavu 101 povoqno, tel. 065/224-21-97
• Prodajem ladu rivu, kraj
90. registrovana do februara 2011. plin atestiran, tel.
671-943
• Prodajem ~etiri vozila jugo, god. proizvodwe ’96, motocikl tomos, god. proizvodwe ’87, prikolicu 800 kg ’80
god.,
tel.
063/552-968,
063/533-757, faks, 021/63-12505
• Prodajem kombi zastava
rival teretni nosivost 1100
t, B kategorija, tel. 063/
534-643
• Prodajem fijat ar|entu 85.
godi{te, 2,5 cm3, neregistrovan u voznom stawu, tel.
064/490-46-31
• Mewam golf 2 85. godi{te,
plin troje vrata, {iber, centralna brava, registrovan,
odli~an, za golfa dizela
~etvoro vrata, tel. 064/39318-97
Prof.dr.sci.med. Miroslava Pavlov- Mirkovi}
INTERNA MEDICINA
ULTRAZVUK
Telefon: 021/55-77-07
Jovana \or|evi}a 11, Novi Sad
Radno vreme
Radnim danom: 7:30-20:00; subotom: 8:00-14:00
De`urni telefon (svakog dana 7:00-22:00):064/ 429-6624
Sremska Mitrovica Stari {or 102
Tel: 022/626-428 i 064/19-15-847
yahoo.com
#
GINEKOLOGIJA
I AKU[ERSTVO
NORMALNO JE
DA DOBRO VIDITE!
Tel: 022/622-421
e- mail:jasminadivic
Prof.dr. Jovan Stojkov
Prim.dr. Du{an Bonert
Dr.med. Dragan Grbi}
O^NA KU]A
RADOVAN^EVI]
dr med. Jasmina Divi}
Sremska Mitrovica
Svetozara Mileti}a 1
UROLOGIJA
• Prodajem alfa romeo 33
turbo dizel karavan, registrovan do avgusta 2010.
god.proiz. 1987. cena 700
evra, tel. 063/549-142
• Prodajem opel astru karavan 95. godi{te, 1,7 dizel,
registrovana vlasnik motor
odli~an, cena 1400 evra,
tel. 065/504-71-01
• Prodajem zastavu 101, crvene boje, registrovana, atestiran plin, 2000. godi{te u
izuzetnom stawu, tel. 673014
• Prodajem reno 4, 1979, tel.
626-879, 063/841-23-65
• Prodajem golf 1, 1984. god.
tel. 625-671, 063/766-94-29
• Prodajem xetu 1988. godi{te, tel. 673-120, 063/862-6867
• Prodajem kombi folcvagen
teretni dizel, 1981. godi{te, registrovan do 1. aprila 2010. god. tel. 685-667,
060/685-66-77
• Prodajem audi 80, 1,3 dizel
registrovan
do
18.12.2010. god. u voznom stawu o~uvan, tel. 632-588,
064/56-66-928
• Prodajem povoqno mazdu
626 god. 1984. god. u dobrom
stawu atestiran gas cena po
dogovoru,
tel.
636-299,
064/889-45-02
• Prodajem golf dizel 1989.
godi{te ~etvoro vrata 1700
evra i opel suzu karavan dizel 1985. godi{te 1000 evra,
tel. 613-977, 069/702-002
• Prodajem golf 2 dizel 86.
god. registrovan u solidnom
stawu cena 1500 evra, tel.
064/535-14-22, 627-091
• Prodajem jugo 45, bele boje,
1987. god. neregistrovan,
ura|ena limarija, nov akumulator, cena 570 evra, tel.
063/722-52-49
• Prodaje se teretni kombi
fiat dukato, 2,5 d, god.proizvodwe 1990, tel. 664-834,
064/28-97-639
• Prodajem jugo 55, god.proiz.
89. neregistrovan, u dobrom
stawu tel. 064/870-93-82
• Prodajem zastavu 128 1984.
godi{te registrovana do
marta 2010. cena 300 evra,
tel. 611-903
• Prodajem jugo 45, tel.
064/137-04-08
• Prodajem TAM–i}a, T-65,
produ`en sanduk, poseduje
arweve i ciradu u odli~nom
stawu , tel. 064/938-88-08
• Na prodaje motor BT 50 kubika regist. na potvrdu, tel.
063/742-01-81
• Prodajem opel kadet karavan 1,6 dizel. 1989. god. tel.
063/89-62-861
• Prodajem opel korsu 1999.
godi{te, 1.0 registrovana godinu dana, 064/506-32-32
• Prodajem pe`o skuter 125
kubika 99. god. tel. 060/34533-65
• Prodajem jugo 55 1989. godi{te, plin, registrovan, vlasnik, cena 750 evra, tel.
064/889-48-08
• Povoqno prodajem jugo 55,
godi{te 1989, u voznom stawu, registrovan do jula meseca, tel. 651-202, 625-058
• Prodajem jugo 45 1990. godi{te pus na {asiji tek registrovan u dobrom stawu, tel.
062/594-542, 622-559
• Prodajem jugo 55, zastavu
poli i peglicu, tel. 063/75149-02
• Prodajem jugo tempo 1,1
1998. god. u odli~nom stawu,
tel. 064/920-51-62, 613-572
• Prodajem jugo 45 povoqno u
ispravmom stawu, dobro o~uvan, proizveden 1988. godine, tel. 630-883, 065/65-13181
• Prodajem reno klio 2001.
god. dizel i motor APN 6 povoqno, tel. 617-846, 061/1184-947, 064/401-52-53
• Prodajem zastavu 128 84.
god.
registrovan
do
8.10.2010. 35 evra mo`e i u
delovima, tel. 611-903,
064/341-54-35
• Prodajem varburg motor
golf 1,3 91. god. plin registrovan do februara 2010.
tel. 064/913-14-40
• Prodajem golf 1 1,5 b petoro vrata, pet brzina, 1982.
god. alu felne, nove gume,
nov akumulatur, korpa, kva~ilo i lamela novi, motor
odli~an limarija super, regis. do 20.12.2010.g. cena
1400 evra, 659-671, 064/34274-72
• Prodajem automobila daewoo espero 1997. godi{te,
atestiran plin. Tel: 064/1856-707.
• Prodajem opel kadet suzu
dizel u dobrom stawu 85’
tel. 064/122-72-78
• Prodajem golf 2 god.proiz.
1987, 1.3 benzin , petoro vrata u odli~nom stawu, tel.
060/022-74-44
• Prodajem ladu samaru
1990. god. vlasnik , registrovana do 16.9.2010, Ruma, tel.
064/468-58-51
• Prodajem jugo 45 1989. god.
u odli~nom stawu, tel. 618910, 064/155-42-02
• Prodajem fijat tempra
1997. god. 1,9 dizel, registrovan godinu dana, u super
stawu, vlasnica, cena povoqna, tel. 066/519-14-75
• Prodajem auto reno kangu
1,9 DTI klima, podiza~i, arbag, mo`e zamena za karavan,
tel. 064/83-77-049 Boban
• Prodajem golf 2 turbo dizel 1985. god. tel. 613-661
• Prodajem ford fokus,
2000. god. turbo dizel, u dobrom stawu, cena po dogovoru, 063/486-181
• Prodajem golf 2 dizel
1986. god. Tel. 065/861-81-11
• Prodajem zastavu 128 1985.
god. registrovana do januara
2010. tel. 060/35-35-855
• Prodajem olf 2, 1,6 D 89.
godi{te i kombi folksvagen
T2 1,7 D 87. godi{te tel.
064/131-44-97, 623-205 posle
20 ~asova
POQOPRIVREDA
POQOPRIVREDA
• Prodajem motokultivator
sa frezom, prikolicom i
plugom, tel. 069/753-067
• Prodajem jutro ipo zemqe
u Le`imiru, potes Cerije,
tel. 069/622-781
• Prodajem prikolicu kipericu 3,5 tone nosivosti, ru~ni rad, dno stranice limeni,
Milenko Krsti}, Sremska
51, Martinci
• Prodajem dvobrazni plug
imt i prikolicu transporter
za stoku, tel. 670-198,
064/381-18-88
• Prodajem 7,5 jutara obradive zemqe u k.o. Man|elos u
komadu, tel. 064/280-97-53
• Prodajem traktor masej
ferguson 175, setvosprema~
{irine 2,9 m, imt plug 16 coli, tel. 660-376, 062/15-88915
• Prodajem dva jutra zemqe i
dva jutra dajem u arendu sve
u La}arku potes Bircuz, pored asfaltnog puta, tel.
670-990, 063/733-37-47
• Prodajem sala{ sa 47 ari
zemqe na Man|elo{kom putu
kod ^arde i 7,5 k.j. zemqe u
komadu u Man|elosu, tel.
064/28-09-753
• Prodajem traktor 1984.
god. IMT 560 stari tip ili
mewam za ve}i, tel. 069/720147
• Prodajem ili mewam za ve}i traktor torpedo 75 sa
predwom vu~om, tel. 063/8244-364
• Prodajem traktor imt 577
1989. godi{te bez predwe
vu~e u odli~nom stawu, tel.
060/514-59-60
• Prodajem: traktor ursus c
335, 1978. godi{te 2600 radnih sati,tawira~u 20 diskova, {parta~ dvoredni, drqa~u trokrilnu, rasipa~ za |ubrivo, plug jednobrazni i
{pediter preure|en, tel.
659-671, 064/342-74-72
• Prodajem kruwa~ - prekrupa~ (motor 1.5
lifam) povoqno! Tel. 064/83-62-749
• Prodajem traktor belorus
52 sa predwom vu~om u dobrom stawu, cena povoqna,
tel. 381-577, 063/889-32-95
• Prodajem dva jutra zemqe
pored asfaltnog puta udaqeno 1,5 km od Vrdnika i 150
m od skretawa za Rumu, tel.
063/711-31-86
• Prodajem sala{ sa dva jutra zemqe pored savskog mosta uz selo La}arak (kod
Varde) 064/223-21-30
!
"
Veoma povoqno vr{im
korekcije na pantalonama,
sukwama, trenerkama (skra
}ivawe, su`avawe), mewam
rajsfer{luse i postavqam
trake na zavesama. 621-484.
Pru`am usluge projektovawa i servisirawa hidraulike i pneumatike, agregata
i hidrauli~nih platformi.
Boban Ili}.
Tel: 060/660-13-09
• Prodajem kombajn far –
klajson `itni, kosa 2,80 cena 3500 evra, tel. 86-068
• Povoqno prodajem u Ba~incima potez ^esmin 31,5 ara
bagremove {ume, 9,5 ara wive, 3,5 ara {qivika i zgrada
od 18 m2 u komadu, tel. 650714
• Prodajem dva ara zemqe sa
80 stabala {qiva i 200 stabala loze–Grgurevci Golo
brdo, tel. 628-800, 065/38885-99
• Prodajem jutro zemqe u Kuzminu potez Tr{~are, tel.
060/71-21-966
• Prodajem wivu u Le`imiru
42 ara potez Carina, tel.
064/182-72-23
• Prodajem vo}wak {qivik u
punom rodu oko 2000 stabala
na povr{ini od 5 kat.jutara u
Fru{koj gori kod Vrawa{a,
tel. 064/280-97-53
• Prodajem zemqu u Divo{u 4
jutra u komadu potez Brestovi, tel. 060/062-13-17
• Prodajem motokultivator
guldbor 8,2 kow.snaga sa
frezom i rotacionom kosa~icom, tel. 630-803, 060/63080-30
• Prodajem ~etiri jutra prvoklasne zemqe udaqena od
asfaltnog puta Irig – Vrdnik 1,5 km, tel. 063/711-31-86
• Prodajem motokultivator
saks 4,5 ks i delove motora
lombardini 14 ks blok glava, tel. 432-075, 064/162-9468
• Prodajem frezu 4,5 ks, tel.
064/137-04-08
• Prodajem tifon fi 90 makedonski sa turbinom i reduktorom du`ine 280 m, bauerovu pumpu i bauerov top,
tel. 060/344-62-52
• Prodajem 1,5 jutro oranice
u La}arku, potez Tabanac,
tel. 627-725, 064/073-92-06
• Prodajem 2,5 jutara zemqe
u S.Binguli nedaleko od asfaltnog puta, tel. 753-878
• Prodajem motokultivator
labin goldini dizel14 kowskih snaga, sa kiper kardan.
prikolicom, pod. frezom i
jo{ pet radila, tel. 621-520,
063/849-66-21
• Prodajem dve traktorske
gume 11,2 – 24 ili mewam za
mawe 9,5 – 24, tel. 064/20-71631
• Prodajem trobrazni plug
Leskovac 14 cola, tel.
064/20-71-631
• Prodajem ili mewam `itni
kombajn zmaj 125, kosa 5 metara, tel. 062/107-92-78,
064/397-32-19
• Prodajem sala{ kod Hidrogra|evinara, tel. 613-977,
069/702-002
• Prodajem 2,5 jutra zemqe u
La}arku potez Okopi, tel.
624-651
• Prodajem levator za kukuruz 9 m, prskalicu RAU 350
lit. i dvoredni {parta~ –
ITM, 062/800-44-53
• Prodajem jutro zemqe na
man|elo{kom putu tel. 621615
• Prodajem traktor 533, godi{te 1979, i {pediter nosivosti
1,5
tona
tel.
064/420-23-57
• Prodajem pu`ni transporter 6 metara kao nov, tel.
448-230
• Prodajem sadnice kalamqenog le{nika sorti: rimski, halski xin, kosford,
istarski dugi, tel. 037/875049, 063/767-75-62
• Prodajem sadnice: jabuka,
{qiva, kru{ka, tre{wa,
breskva, vi{wa, duwa i
ostalo, tel. 063/106-89-89,
037/875-049
• Kupujem dvoredni tarup,
tel. 037/875-049, 063/767-7562
• Prodajem jednobrazni plug,
cena povoqna, o~uvan, tel.
684-195
STRANA 21.
MALI OGLASI 022/611-556
• Prodajem traktor 577 sa
predwom vu~om, 89. godi{te,
prikolicu zmaj u fabri~kom
stawu 8 t, plug obrta~ rabeverg, 3 brazde plug IMT 757 –
2 brazde i plasti~ni rasturiva~ za ve{a~ko |ubrivo
400 kg tel. 064/432-12-12
• Prodajem {qivik, Kr~edin
vikend zona (potez Bo`i}
dol K.O. Kr~edin 3793/1 i
3793/2) 42 ara sa 220 stabala
(11 godina stare , pun rod)
vikendica – trofazna struja,
asvaltni put, pogled na Dunav, cena 20.000 evra, tel.
063/592-235
• Prodajem kombajn zmaj 142,
sve tri varijante, ful oprema, torpedo 90 sa predwom
vu~om, tarup 4 reda, liniju
za {e}ernu repu ful oprema,
{estoredni i ~etvoredni
futo{ki {parta~ za kukuruz, tel. 381-859, 063/88-06707
• Prodajem ~etiri jutra zemqe u Lapovcu na putu Kuzmin–Bosut, tel. 065/660-3971
• Prodajem `itnu sejalicu
23 lule i mehani~ku sejalicu
za kukuruz maksikor, tel.
060/05-88-882
• Prodajem vo}wak ({qivik), 10 ari 68 stabala pet
godina star u punom rodu, Sala{ No}ajski, 200 m sa leve
strane od drumskog mosta,
cena 5.500 evra, tel. 064/3038-362
• Prodajem traktor IMT 533
sa zadwim traktorskim viqu{karom, cena povoqna,
tel. 063/81-33-025
• Prodajem dve traktorske
prikolice, tel. 061/546-3031, 069/ 546-30-31
• Prodajem jutro zemqe u Le`imiru, pola jutra vo}waka,
motokultivator honda, prekrupa~ oxa~ki, tel. Tel.
065/66-77-489
• Prodajem tri prikolice
dubrava sa punim stranicama nosivosti 4,5 t u izuzetno
dobrom stawu, tel. 448-230
• Prodajem 1,9 ha zemqe u
gra|evinskoj zoni Srem. Mitrovica na putu za Velike
Radince kod naplatne rampe, tel. 064/280-97-53
Prodajem dva jutra zemqe u
La}arku, potez Ba{te, tel.
670-810
LOKALI
LOKALI
• Izdajem lokal 50 m2, tel.
061/88-09-622
• Izdajem dvosoban komforan stan potpuno name{ten u
centru Sremske Mitrovice
`enskoj osobi bez dece do 40
godina, tel. 064/276-14-81
• Izdajem lokal 100 m2 u
centru S.Mitrovice, potpuno
opremqen , povoqno, tel.
063/787-51-71
• Izdajem ili prodajem frizerski salon u centru La}arka, tel. 063/56-95-19
• Izdajem novosagra|en poslovno–magacinski prostor
u Sremskoj Mitrovici od 90
m2, visokog standarda. Pogodan za razne vrste delatnosti, tel. 613-573, 060/300-3268
• Prodajem razra|en dvoeta`ni kafi} sa ba{tom, kompletan inventar, centar
S.Mitrovice, tel. 065/51457-46
• Izdaje se mlin u Irigu kapaciteta 35 tona p{enice na
dan, tel. 461-831, 063/563003,
• Izdajem kafi} u podrumu i
mawi lokal, sve u strogom
centru grada, tel. 063/50-9494
• Izdaje se hala 200 do 1000
m2, pogodno za poslovno–prodajni proctor, proizvodwu i
magacin. Vladimira Matijevi}a 106, Sremska Mitrovica, tel. 069/624-042
• Povoqno izdajem lo al sa
sanitarnim ~vorom, tel. 621315, 022/622-431
• Izdajem lokal u strogom
centru 24 m2 pasa` preko puta SUP-a tel. 065/514-57-46
• Izdajem lokal 187 m2 u
centru Man|elosa, tel. 681478, 624-708
• Izdajem nov lokal broj 5
povr{ina 45 m2 u Srem. Mitrovici Ulica Ratarska br.
17 kod Zmajeve {kole, tel.
064/358-55-34
• Izdajem lokal u Rumi kod
pijace, Ulica Proleterska
1a, 15 m2, cena 80 evra, tel.
063/875-76-43
• Izdajem pekaru u La}arku
sa radionicom (turske pe}i)
pekara Jovica od 1. maja
2010. tel. 064/832-97-39
• Izdajem dvori{te sa posebnim ulazom, magacin i
stambeni prostor u La}arku,
pogodno za sme{taj opreme i
qudstva gra|evinske firme
i sli~no, tel. 064/832-97-39
• Izdajem lokl-poslovni
prostor u novom objektu, luks
gradwa sa grejawem, telefonom i alarmom. Pogodno za
sve vrste delatnosti. Sremska Mitrovica 16. divizije
23 a, tel. 064/451-26-14, 626700
• Izdajem pasa`ni prostor u
centru Sremske Mitrovice
pogodan za lekarske ordinacije, poslovna predstavni{tva i kozmeti~ke salone,
tel. 061/606-65-19
• Izdajem kafi} sa kuhiwom
u centru La}arka kod pekare
Jovica ozbiqnom ugostitequ na du`e vreme, tel.
064/832-97-39
• Izdajem lokal 60 m2, Milo{a Obili}a 120, preko puta
Molove pumpe, 065/619-98-61
• Izdajem lokal 70 m2 centar, Stari Banovci povoqan
za sve delatnosti povoqno,
tel. 352-113
• Izdajem kiosk veli~ine 15
m2, tel. 064/082-75-67
• Prodajem ili iznajmqujem
pekaru u Grgurevcima, tel.
632-199
• Izdajem mawi dvori{ni
kancelarijski prostor na
adresi Trg Svetog Dimitrija
29, S.Mitrovica, Tel. 622653, 063/522-474
• Povoqno izdajem nov loka
45 m2, Ulica Ratarska 17 kod
Zmajeve {kole, tel. 064/35855-34
• Izdajem lokal, biv{a mewa~nica, (preko puta biv{eg
SDK–a), tel. 063/50-44-73
• Izdajem poslovni prostor
od 21 m2 i 22 m2, u Rumi, novogradwa, kupatilo, cg, telefon, prking, povoqno, tel,
063/377-561
• Izdajem lokal u centru
Vrdnika 34 m2, tel. 465-113
• Izdajem ili prodajem biv{u klanicu na 12 ari placa u
plo~icama , tri komore, pu{nica, sa upotrebnom dozvolom, kod KPD (Kraji{ka). Pogodno za magacin, skladi{te, stovari{te, ko`aru,
mlekaru.
tel.
612-033,
061/68-16-223
• Prodajem poslovni prostor
, veli~ine 35m2, u blizini
hotela
Sirmijum,
tel.
064/206-47-89
• Prodajem dvori{ne lokale
u Nasequ M. Mu|i, pogodno
za frizere, advokate, agencije, ordinacije, nova gradwa, tel. 063/77-98-609
• Prodajem lokale u Nasequ
M. Hu|i do Zmajeve {kole nova gradwa od 32 m2 do 58 m2,
tel. 063/54-11-76, 063/77-98609
• Proadjem kafanu Le`imirska kapija u Le`imiru kod
hotela, te . 663-163, 064/1227-278
PLACEVI
PLACEVI
• Prodajem plac u Nasequ
25. maj, povr{ina 5 ari, ura|en temeq i podrum sa prvom
plo~om, tel. 065/243-45-79
• Prodajem plac u ^almi, 14
m {irina 70 m du`ina, struja, voda i asfaltni pu, Mitrova~ka 10, ku}a i ~ardak,
cena povoqna, 065/623-32-82
Programska {ema Sremske televizije
Sreda
12:00 Hronika op{tine Ruma (R)
13:00 Va{ar ta{tine
14:00 Xuboks
14:30 Crtani film:[i-Ra (R)
15:00 Karmelita
15:45 Kuhiwica
16:15 Raskr{}a (R)
16:45 Mobil E
17:00 Novosti 1
17:15 Hronika op{tine In|ija
18:10 Buntovnici (R)
19:00 Novosti 2
19:30 Crtani film:[i-Ra
20:00 Karmelita (R)
20:45 Dokumentarni program
21:15 Va{ar ta{tine (R)
22:00 Novosti 3
22:30 Buntovnici
23:15 Xuboks
00:00 Glas Amerike
^etvrtak
12:00 Hronika op{tine
In|ija (R)
13:00 Va{ar ta{tine
14:00 Xuboks
14:30 Crtani film:[i-Ra (R)
15:00 Karmelita
15:45 Kuhiwica
16:15 Dokumentarni program
16:45 Mobil E
17:00 Novosti 1
17:15 Hronika op{tine Stara
Pazova
18:10 Buntovnici (R)
19:00 Novosti 2
19:30 Crtani film:[i-Ra
20:00 Bez tambure nema pesme
21:15 Va{ar ta{tine (R)
22:00 Novosti 3
22:30 Buntovnici
23:15 Xuboks
00:00 Glas Amerike
Petak
12:00 Hronika op{tine Stara
Pazova (R)
22. STRANA
13:00 Va{ar ta{tine
14:00 Xuboks
14:30 Crtani film:[i-Ra (R)
15:00 Karmelita
15:45 Kuhiwica
16:15 Dokumentarni program
16:45 Mobil E
17:00 Novosti 1
17:15 Hronika op{tine Sremska
Mitrovica
18:10 Buntovnici (R)
19:00 Novosti 2
19:30 Crtani film:[i-Ra
20:00 Karmelita (R)
20:45 E TV
21:15 Va{ar ta{tine (R)
22:00 Novosti 3
22:30 Buntovnici
23:15 Xuboks
00:00 Glas Amerike
Subota
12:00 Kuhiwica
13:00 Vi{e od igre
14:00 Zoo Hobi
14:30 Film (R)
16:30 Paor (R)
17:30 Xuboks
18:30 Nemi svedok (R)
19:30 Dokumentarni program
20:00 Film
22:00 Put vina
22:30 Dokumentarni program
23:00 Nemi svedok
00:00 Xuboks
Nedeqa
10:00 Crtani film:[i-Ra
12:00 Cicina tezga
13:30 Paor
14:30 Film (R)
16:30 Zoo Hobi ( R )
17:00 Bez tambure
nema pesme (R)
18:30 Nemi svedok (R)
19:30 Dokumentarni program
20:00 Film
22:00 E TV (R)
22:30 Vi{e od igre (R)
23:30 Nemi svedok
00:30 Xuboks
Ponedeqak
12:00 Hronika op{tine
Sremska Mitrovica (R)
13:00 Va{ar ta{tine
14:00 Xuboks
14:30 Crtani film:[i-Ra (R)
15:00 Karmelita
15:45 Kuhiwica
16:15 Put vina (R)
16:45 Mobil E
17:00 Novosti 1
17:15 Hronika op{tine [id
18:10 Buntovnici (R)
19:00 Novosti 2
19:30 Crtani film:[i-Ra
20:00 Karmelita (R)
20:45 Sport STV-a
21:15 Va{ar ta{tine (R)
22:00 Novosti 3
22:30 Buntovnici
23:15 Xuboks
00:00 Glas Amerike
Utorak
12:00 Hronika op{tine
[id (R)
13:00 Va{ar ta{tine
14:00 Xuboks
14:30 Crtani film:[i-Ra (R)
15:00 Karmelita
15:45 Kuhiwica
16:15 Sport STV-a (R)
16:45 Mobil E
17:00 Novosti 1
17:15 Hronika op{tine Ruma
18:10 Buntovnici (R)
19:00 Novosti 2
19:30 Crtani film:[i-Ra
20:00 Karmelita (R)
20:45 Raskr{}a
21:15 Va{ar ta{tine (R)
22:00 Novosti 3
22:30 Buntovnici
23:15 Xuboks
00:00 Glas Amerike
• Prodajem plac 9,5 ara iznad Le`imira potes Gaj, tel.
063/897-24-28
• Peodajem plac u La}arku,
„Ledine“bb, povr{ine 849 m2
sa temeqom i gra|evinskom
dozvolom (struja, voda, telefon), tel. 063/159-46-17
• Prodajem legalizovan
plac sa temeqom u La}arku
Kara|or|eva ulica , 16 ari,
cena 7000 evra, tel. 064/13961-50
• Na prodaju plac 11 ari u
Kuzminu blizu centra prikqu~ena voda, tel. 060/0108-992
• Prodajem plac u Plati~evu
pored puta Ruma-[abac, pogodno za industriju, tel.
065/61-64-368, 064/34-12-865
• Prodajm placeve u Sremskoj Mitrovici Naseqe Mala Bosna , Radina~ki put,
tel. 064/215-46-73
• Prodajem plac u Kamewru
vrlo povoqno sa svom prete}om dokumentacijom, tel.
063/486-181
• Prodajem lokale i placeve
svih vrsta na raznim lokacijama, vrlo povoqno, tel.
063/931-30-33
• Prodajem plac sa temeqom
za ku}u od 80 m2 Naseqe Krivaja, M.Mitrovica, povoqno
tel. 064/280-97-54, 622-339
• Prodajem plac 10 ari u Velikim
Radincima,
tel.
064/326-49-98
• Prodajem plac u centru
[a{inaca povr{ine 10 ari,
tel. 064/30-94-494
• Prodajem plac u Bloku B,
kod ambulante, povr{ine 5
ari, tel. 063/549-691
• Prodajem ba{tu, jedno katastarsko jutro na kraju sela, u{oreno, struja, voda, pogodno za oranicu ili plac,
[a{inci, Partizanska 13,
tel. 684-195
• Prodajem dva placa u Maloj Bosni izme|u ulica Marka Kraqevi}a i Ozrenske,
svaki plac je povr{ine oko 9
ara, ukwi`eni – legalizovani, tel. 060/706-19-57
• Prodajem legalizovan
plac u La}arku, Kara|or|eva
bb, izlaz na dve ulice,
tel.064/96-24-079
• Prodajem plac sa temeqom
i vo}em povr{ine 11 ari legalizovan u La}arku, cena po
dogovoru, tel. 613-915, 628891, 064/31-45-579
• Prodajem plac 7,5 ari u Maloj Slavoniji, tel. 621-404,
064/9163-628
• Prodajem plac povr{ine
37 ari u Le`imiru vikend
naseqe Banovac tel. 663163, 064/12-27-278
RAZNO
RAZNO
• Prodajem: Metalni sanduk
za alat, nov pogodan za majstore terence, mo`e se ugraditi na kamione i prikolice
90h40h40 cm, lan~astu dizalicu – hop cup podi`e 1,5 t
na visinu od 4 m, ~eli~nu polugu pajser, kozja noga }uskija, nov fabri~ki du`ine 110
cm, tel. 622-606, 060/622-6061
• Potrebna frizerka sa radnim iskustvom i svojom opremom, odli~ni uslovi, tel.
063/741-70-91
• Negovala bih starije osobe, ~uvala decu, pomo} u ku}i, za sme{taj, hranu i platu,
tel. 667-683
• Prodajem ta pe} 4, cena po
dogovoru, tel. 627-091
• Prodajem rashladnu vitrinu dimenzije 1.5 m, tel. 617605, 063/816-65-00
• Prodajem inventar za opti~arsku ili zlatarsku radwu,
tel. 625-054, 064/325-73-71
• Prodajem ma{inbravarski
alat, tel. 625-054, 064/32573-71
• Prodajem talas garnituru,
(trosed, dvosed, fotequa)
eko mo`a stara dve godine,
dobro o~uvana, povoqno,
tel. 617-994, 064/431-96-91
• Prodajem nov mobilni telefon
sa garancijom 70 evra, tel.
060/35-35-855
• Nestala `enka ameri~kog
staforda, `uto–bela sa kupiranim u{ima, tel. 064/23224-66
• Prodajem `enski bicikl 24
i tepih za de~ju sobu, tel.
672-142
• Prodajem {tenad nema~kog
ov~ara i mlade pse vrhunskog kvaliteta, tel. 669-411
• Prodajem polovan fri`ider od 140 litara (veli~ina
kuhiwskih delova), tel.
063/859-73-16
• Iznajmqujem konzolu za
igrawe vi nintendo i donosim na ku}nu adresu, tel.
062/97-22-015
• Prodajem elektri~nu kupu
za kaqevu pe}, 622-431
• Prodajem drvenu ustakqeni okvir sa prozorom veli~ine 2 m h 1,5 m, pogodno za
zatvarawe terase, tel. 628045
• Prodajem trgova~ku tezgu,
polovne prozore i vrata,
tel. 621-315
• Prodajem vunene }ilime,
strunice, dowe ~ar{ave Toledo, sintetiku za jorgane,
du{eke, tel. 621-315
• Prodajem vunene i sinteti~ke krpe za tkawe i tanko
sinteti~ko predivo, tel.
621-315
• Prodajem gara`u u dvori{tu nove stambene zgrade,
preko puta Suda, ul. Stari
{or 127, tel. 064/90-92-645
• Hitno i povoqno prodajem
ma{inu za pletewe `ice!
Tel. 670-940
• Prodajem zamrziva~ sandu~ar 310 l, povoqno, tel.
064/889-47-66
• Usluga kombi prevoz do 1, 5
tone, tel. 064/015-17-17
• Izdajem gara`u u Nasequ
Stari most, na du`e vreme,
cena 35 evra mese~no, godinu
dana unapred, tel. 650-116
• Prodajem ustakqena krila
prozora o~uvana, standardnih dimenzija trokrilnog
prozora, cena 800 dinara po
komadu, tel. 062/228-299
• Prodajem mobilni telefon
marke soni erikson C 702 I ,
nov cena 120 evra, tel.
062/228-299
• Izdajem zidanu gara`u kod
PSC Pinki Sremska Mitrovica, tel. 640-141, 064/00-81050
• Prodajem dva kreveta i
jednu fotequ, lepo o~uvano,
cena 150 evra, tel. 063/8202-102
• Povoqno prodajem polovoan name{taj, spava}u sobu
od orahovine, kombinovani
ormar, dve vitrine, kuhiwu,
{iva}u ma{inu i pe} kreka veso, tel. 064/611-35-42
• Poklawam ma~i}e, tel.
063/857-38-70
• Prodajem kaqevu pe}, cena
100 evra, tel. 063/897-24-28
• Kupujem zna~kice, stripove, pez i kinder figurice,
razglednice, tel. 061/65437-37, 064/912-19-00, 615-414
• Prodajem nove vunene tepihe, ru~ni rad, tel. 632-422
• Izdr`avala bih stariju
osobu – `enu radi ku}e-stana, tel. 618-292, 064/570-2256
• Prodajem de~ji krevetac sa
du{ekom i trena`er bicikl,
064/217-80-60
• Prodajem mlade, 18 nedeqa, koke nosiqe, tel. 631331, 065/838-95-35
• Potrebna ozbiqna frizerka za partnerstvo u salonu
lepote, odli~ni uslovi, tel.
060/399-25-98
• Prodajem kiko krevet na
sprat, gotovo nov, dobro o~uvan. Tel. 063/696-450, 064/1838-711
• Prodajem kaqevu pe} u odli~nom stawu, tel. 621-315
• Prodajem 10 kg satnih osnova za ko{nice, tel. 624-371
• Prodajem prirodno suve
hrastove daske, tel. 624-371
• Prodajem {est kom. ramova
za goblene, tel. 624-371
• Prodajem hrastove delove
za stepeni{te, tel. 624-371
• Povoqno prodajem polovan
sto i stolicu za kompjuter,
tel. 673-404, 064/916-24-94
• Proizvodim i prodajem tikvice na veliko, tel.
063/535-180
• Prodajem trosed, dvosed i
fotequ, tel. 671-849
• Prodajem polovnu tendu,
suncobran i drvena balkonska vrata, tel. 064/31-614-31
• Prodajem zamrziva~ ladli~ar, o~uvan, tel. 611-766
• Prodajem trpezarijski sto
80 h 90 cm na razvla~ewe i
~etiri stolice be` boje, modernog dizajna, dobro o~uvane, tel. 064/358-54-77
• Prodajem ventilator
pre~nika 65 cm sa trofaznim trobrzinskim motorom
snage 0.55
elektromotore trofazne snage 1,4/0,76 i
0,36, tel. 641-093
• Prodajem p~ele na lr
okvirima 20 dru{tava, cena
4,5 evra po okviru, tel.
064/83-62-742
• Prodajem brako prikolicu, dve pente tomos i prikolicu za ~amce, tel. 064/61676-76
• Prodajem ispravqa~e 12
volti 20 ampera i 12 volti
10 ampera, alternatore
iskra 28 volti 35 ampera i
14 volti 45 ampera, tel.
641-093
• Prodajem auto dizalicu
`aba marke ford, manometre, satove za kiseonik 2
kom, za acetilen 1 kom, brener za se~ewe sa rukohvatom i osigura~em „Teleoptik“, tel. 622-606, 060/62260-61
• Prodajem kau~, dvosed,
dva radna stola, fasadnu
pe} na gas ja~ina 6 tel. 613417, 064/473-95-27
• Na prodaju tenda italijanska alu profil rasklopiva
1,5 m h 2 m dva komada, vaga
le`e}a 500 kg metalna, tel.
632-403, 064/47-96-023
• Veoma povoqno prodajem
malu spravu za ve`be „Stomak eliminator“,tel. 623767 , 063/83-17-674
• Prodajem potpuno novu
kantu za mast od 50 litara,
metalac – plava, tel.
063/83-17-674, 623-767, 658001
• Ozbiqna `ena hitno tra`i posao: negovawe bolesne
starije osobe, ~uvawe deteta ili pomo} u ku}i uz sme{taj, platu, hranu, tel.
065/472-65-97
• Prodajem bravarsku stegu
{raf{tok okretni 100 mm,
puwa~ akumulatora 12 vol.,
nov fabri~ki, kablove za
premo{tavawe akunulatora
za paqewe motora kod automobile , kamiona,traktora i
radnih ma{ina, tel. 622606, 060/622-60-61
• Vr{im usluge prevoza robe kombijem do 1100 kg tel.
063/534-643
• Prodajem veliku ~eli~nu
kasu i ma{inu za za peglawe
rolomatik EI, tel. 063/534643
• Prodajem de~ju sobu: most
regal, kau~, dve foteqe i
dva pisa}a stola, tel. 614755
• Potrebna gara`a u Nasequ
M. Hu|i, tel. 064/219-85-87
• Prodajem ve}u kaqevu
pe}, tel. 060/715-69-25
• Prodajem torzionu osovinu sa to~kovima za pravqewe prikolice, tel. 628-760
• Prodajem samohodni bansek za se~ewe ogrevnog drveta, i ma{inu za se~ewe i
cepawe ogrevnog drveta,
661-201
• Vrlo povoqno prodajem
o~uvanu spava}u sobu sa novim simpo du{ecima tel.
623-955
• Vrlo povoqno prodajem gasne pe}i za centralno grejawe, zrewaninska sa tu~anim
lo`i{tem i junkers (radila
jednu sezonu) tel. 623-955
• Vrlo povoqno prodajem gasnu pe} za grejawe 40 m2 nova, neupotrebqavana, tel
063/540-169 ili 623-955
• Prodajem kopaoni~ke ~upave }ilime sa resama ru~ni rad dva komada du`ina
dva metra {irina 1,40 m
tel. 628-706
• Prodajem pianino (^ajkovski), klavijature tone bank
kasio cp – 656 i ~e{ku violinu 3/4 , tel. 641-584,
063/641-055
• Diplomirani ekonomista,
ovla{}eni ra~unovo|a i revizor, 52 godine, tra`i posao, tel. 063/87-57-643
• Se~em i cepam drva ma{inskim putem, tel. 641-792
15. septembar 2010.
MALI OGLASI 022/611-556
• Prodajem rojeve ko{nice
– p~eliwak, tel. 064/155-2346
• Prodajem pi{toq mauzer
7.65 kalibar tel. 661-314
• Dajem ~asove iz matematike, veliki popust za redovan rad sa decom, tel. 617263, 065/510-42-16
• Vr{im selidbu kamionom,
tel. 065/530-59-32
• Prodajem stolove i stolice za kafanu, tel. 064/12272-78
• Pru`am usluge vo|ewe poslovnih kwiga za pravna lica i preduzetnike, tel. 478755
• Prodajem emajlirane kante za mast, tel. 622-626
• Prodajem ma{inu za prawe
sudova, tri komada dvokrilna regala, dve police za
kwige, tel. 069/256-23-36
• Prodajem suvu doma}u {unku, cena 800 dinara kilogram, tel. 670-453
• Diplomirana fizioterapeutkkiwa veoma uspe{no
radi medic. relaksacionu i
anticelulitnu masa`u, po
potrebi dolazi na ku}nu
adresu, tel. 064/420-20-13
• Prodajem ogrevno drvo sa
prevozom do kupca, tel. 640960, 063/80-36-754
• Diplomirana fizioterapeutkiwa sa patrona`nim
iskustvom negovala bi i ~uvala bolesne osobe, postoji
mogu}nost stanovawa iskqu~ivo S.Mitrovica, tel.
064/420-20-13
• Prodajem ili mewam za
lak{u stolarsku frezu levanu, tel. 064/91-63-883
• Prodajem vrhunske {tence
kratkodlakog jazavi~ara,
tel. 063/811-56-82
• Radila bih poslove svih
profila i radnog vremena,
mla|a penzionerka, tel.
621-928, 064/240-33-27
• Otkupqujem vunu veoma povoqno, Andrija, tel. 061/
248-64-10
• Prodajem {iva}u ma{inu
ru`a step elektronik , `ensku bundu od nerca, tel. 621602, zvati posle 16 ~asova
• Prodajem nov du{ek za
de~ji krevetac povoqno,
tel. 627-747, 064/369-61-29
• Otkupqujem neispravne
zamrziva~e 626-041
• Prodajem polovnu original haubu pe`oa 206, cena
50 evra, tel. 062/85-01-598
• Prodajem polovan o~uvan
bicikl planinac, cena 50
evra, tel. 062/85-01-598
• Dajem ~asove srpskog jezika – 500 dinara dvo~as, tel.
061/315-57-93
• Prodajem ma{inu za pletewe `ice ili zamena za juga ili stojadina, tel. 670940
• Prodajem prozor 120h80
nov vakumiran, tel. 064/49046-31
• Prodajem cisterne od 1000
litara za kom (te~nost) tel.
064/872-50-05
• Povoqno postavqam sve
vrste kerami~kih plo~ica,
tel. 063/831-30-43
• Prodajem stari trpezarijsk kredenac alt daj~ i
francuski krevet, tel.
063/890-77-26
• Prodajem jabuke za rakiju,
tel. 623-902, 063/535-180
• Prodajem veliki drveni
sanduk du`ine 1,5 m i dve
no}ne komode, tel. 064/24060-48
• Prodajem rashladnu vitrinu za sladoled u odli~nom stawu cena 200 evra.
tel. 065/504-71-01
• Prodajem polovnu opremu
za tov 1.500 pili}a, top za
grejawe na propan butan,
automatsku pojilice i hranilice, 662-643
• Prodajem tendu ~etiri metra i name{taj za prodavnicu, tel. 064/088-34-97
• Prodajem novu kaqev pe}
slovena~ku, Kraqa Petra
19, tel. 623-823
• Prodajem francuski le`aj
dim. 200 h 160 cm sa sandukom za posteqinu ispod du{eka, cena 100 evra tel.
064/266-37-82
• Prodajem polovan name{taj, tri bicikla, tel. 617882
15. septembar 2010.
• Prodajem kuhiwu i francuski le`aj, tel. 640-746
• Prodajem kazan od inoksa
za proizvodwu svih konditorskih proizvoda, tel.
626-879, 063/841-23-65
• Prodajem sviwski super
vrlo povoqno, tel. 064/27615-01
• Prodajem polovna vrata i
prozore, tel. 063/87-57-643
• Povoqno prodajem fotokopir kanon MP 6030 tel.
063/551-248
• ^uvala bih ku}u i odr`avala oku}nicu u Sr.Mitrovici tel. 061/654-24-56
zvati od 18-20 ~asova
• Negovala bih stariju osobu ili ~uvala decu, tel.
063/759-60-47
• Prodajem polovan name{taj i belu tehniku, uvoz iz
Holandije i Nema~ke, tel.
753–213, 060/753–21–30
• Prodajem dve rashladne
vitrine, tel. 063/787-43-73,
Dragan
• Prodajem polovnu drvenu
stolariju, tel. 618-981, zvati posle 14 ~asova, tel.
064/370-46-61
• Ozbiqna `ena sredwih
godina ~uvala bi decu u
svom stanu ili dolazila na
ku}nu adresu Jadranka, tel.
062/802-94-62
• Ozbiqna `ena sredwih
godina penzionerka tra`i
honorarni
posao
na
kwig.administrativnim poslovima, Jadranka, tel.
062/802-94-62
• Prodajem ~etiri original
vilerova goblena - ~etiri
godi{wa doba, uramqen dobro o~uvan 35h27 cm, tel.
064/934-30-13
• Prodajem dva nova kau~a.
Povoqno. Tel: 626-363
• Potreban posao `eni za
pomo} i negu u ku}i i druge
poslove,
tel.
641-270,
064/207-11-59
• Prodajem kamenoreza~ku
ma{inu za rezawe slova,
tel. 064/938-88-08
• Prodajem lov.karabin CZ
PAP u kalibru 8h57 sa opti~kim ni{anom
uve}awe 5-9h12 sa originalnim nosa~em, tel.
064/938-88-08
• Prodajem aparat za elekvelitrovarewe 220
ke ja~ine ujedno puwa~ akumulatora i starter motora
12 – 24 , kao nov, tel. 448230
• Prodajem rashladnu vitrinu frigo @ika, tel. 617605, 063/816-65-00
• Prodajem , vuneni okrugli
tepih, doma}u rakiju, tel.
064/317-72-73
• Prodajem dva trokrilna
drvena prozora dimenzija
170 h 120 cm sa duplim krilima i roletnama i jedan
dimenzija 140 h 120 sa ugra|enim venecijaner roletnama cena vrlo povoqna tel.
630-329, 060/484-00-44
• Prodajem TA pe} 6 cena
8.000 dinara tel. 063/78-55835, 611-708
• Prodajem polovnu stolariju, balkonska vrata, dvokrilni, trokrilni i ~etvorokrilni prozor, mogu} svaki dogovor, tel. 064/20-71631
• Ugra|ujem i remontujem
sekciona gara`na vrata,
ku}na i industrijska, tel.
065/619-98-61
• Prodajem ili mewam metalni ~amac sa kabinom za
mawi auto uz doplatu tel.
064/684-66-44
• Prodajem perje, tel. 064/
317-71-05
• Prodajem dva mu{ka odela br. 52, 54, krevet za preglede, pogodan za ordinacije i kozmeti~ne salone, povoqno, tel. 064/317-71-32
• Prodajem doma}u rakiju
kajsiju duwu i {qivu,
063/155-57-97
• Prodajem slu{ni aparat,
skoro nov tel. 612-282
• Prodajem novu kuhiwu od
hrastovog drveta 3 metra
du`ine , cena 500 evra, tel.
063/552-915
• Prodajem o~uvanu ve{ mai el. {po{inu marke
ret u odli~nom stawu, povoqno, tel. 060/30-59-600
• Prodajem nove kau~e cena
100 evra po komadu, tel.
063/552-915
• Prodajem polovne prozre
sa roletnama staklo vakumirano slovena~ka proizvodwa, (drvo) dimenzije 180
h140 tel. 613-190, 064/27615-16
• Prodajem, {iva}u ma{inu
bagat – maja,tel. 651-328
• Prodajem police monta`no–demonta`ne sa fiokama 2,2 h 5m, cena 500 evra,
tel. 063/590-183
• Prodajem veliki sanduk
za posteqinu i dve no}ne
komode, tel. 064/240-60-48
• Kucam diplomske, seminarske radove i sve vrste
tekstualnih sadr`aja po ceni od 40 din/stranica, tel.
063/70-25-884
• Dajem ~asove iz matematike za u~enike osnovnih {kola, 639-183, 064/155-42-02
• Prodajem motornu testeru
2,2 ks povoqno, tel. 060/
367-16-03
• ^asovi nema~kog jezika za
u~enike osnovne {kole,
tel. 625-904, 064/370-45-40
• ^asovi srpskog jezika i
pomo} pri u~ewu, tel. 625904, 064/370-45-40
• Prodajem kopir strug za
drvo, tel. 613-661
• Vaspita~ i apsolvent U~iteqskog fakulteta sa aktivnim znawem engleskog jezika, otac jednog deteta, ~uvao bi dvoje dece od 3 – 7 godina, prevoz obezbe|en,
tel. 617-413, 060/345-33-10
• Spremam po ku}ama, tel.
621-615
• Prodajem lova~ki karabin 7h64 i lova~ku pu{ku
12/12, lice sa dozvolom,
tel. 631-972
• Prodajem ogrevno drvo u
autoprikolici, se~eno, cepano, dove`eno ku}i, cena
2000 din. tel. 064/137-04-08
• Dajem ~asove iz matematike i hemije, tel. 625-407,
064/021-46-88
• Uspe{no dajem ~asove hemije, tel. 061/165-72-02
• Prodajem spravu za ve`bawe –
063/562-091
• Dajem ~asove engleskog za
osnovce i sredwo{kolce,
069/627-119
• Prodajem briketirnicu,
dvosmernu 250 kg na ~as, su{aru, gorionik i ciklon,
tel. 064/685-66-77, 063/19229-26
• Dajem ~asove matematike,
osnovcima, sredwo{kolcima i studentima, tel. 670776, 064/965-22-87
• ^uvala bih starije osobe,
tel. 064/162-29-04
• Prodajem kompletan alat
za mehaniku, bravariju i vodovod sa svim prete}im el.
ma{inama kao i autogeni i
el. aparat, tel. 612-648
• Prodajem trofejni zastavin pi{toq 7,62, tel. 625359
• Engleski, nema~ki, italijanski jezik – ~asovi, (zagarantovan uspeh), tel. 063/
85-97-317
• Ugradwa gipsanih plo~a
(pregradni zidovi, spu{teni plafoni) i ugradwa laminatnih podova, tel. 651804, 651–154, 060/75-35-753
• Mawu ma{inu za rezawe
kamena prodajem, pogodno za
teracere i kamenorezce,
tel. 640-134, 063/72-50-542
• Snimawe i fotografisawe va{ih sve~anosti, digitalnom opremom po najpovoqnijim uslovima, tel.
063/527-657
• Prodajem povoqno novu
poluautomatsku lepilicu
za kese (pra{kasti proizvodi) tel. 064/32-22-537
• Presnimavawe video materijala na dvd, snimawe
doga|aja, uslu`na monta`a,
tel. 615-137
• Prodajem tendu za va{are
i pijace, veoma o~uvana,
gratis {tender za ve{alice i fiskalnu kasu kompakt, dobro o~uvana, tel.
063/83-77-440, 625-160
• Prodajem ma{inu za pletewe `ice u ispravnom stawu, povoqno, tel. 672-779,
064/351-82-44
Dana, 8. septembra 2010.
godine u 71. godini `ivota
preminuo je na{ dragi
Radomir Tomi}
Dana, 9. septembra 2010.
godine u 55. godini `ivota
preminula je na{a draga
Obave{tavamo rodbinu i
prijateqe da }emo godi{wi
pomen na{oj dragoj majci i
baki
Vesna Mio{
1955 – 2010
An|elki Bo`i}
O`alo{}eni: supruga Du{anka, }erke Tawa i Jelena,
unuci Nikola i Bojan, sestra
Qiqana sa porodicom i
ostala rodbina i prijateqi
O`alo{}eni: otac Antun,
}erke Jasenka i Sowa, sestra Gordana, zet Nenad,
unuci Branko i Sara i ostala rodbina i prijateqi
dati u subotu, 18. septembra 2010. godine u 10 sati na
Novom grobqu u Sremskoj
Mitrovici.
Porodica An|elke Bo`i}
Dana, 8. septembra 2010.
godine u 72. godini `ivota
preminuo je na{ dragi
Dana, 8. septembra 2010.
godine u 77. godini `ivota
preminula je na{a draga
[email protected] SE]AWE
1939 – 2010
Vida Simovqevi}
1933 – 2010
Branko Milo{evi} –
Duta
Du{anka Kla{wa
1938 – 2010
16.9.2003 – 16.9.2010.
O`alo{}eni: supruga Milenija, sin Du{an, unuke Bojana, Dragica i Ivana, sestre
Angelina i Verica i ostala
rodbina i prijateqi
O`alo{}eni: sinovi Milan i \or|e sa porodicama
i ostala rodbina i prijateqi
Uspomenu na tebe ~uva
tvoja sestra Milica sa porodicom
Dana, 10. septembra 2010.
godine u 81. godini `ivota
preminuo je na{ dragi
Dana, 6. septembra 2010.
godine u 79. godini `ivota
preminula je na{a draga
Dana, 14. septembra 2010.
godine, navr{ilo se dve godine od kada nije sa nama
Radmila Jovi~i}
1931 – 2010
Mile Stojkovi}
O`alo{}eni: }erke Qubica, Stana i Zorica sa porodicama i ostala rodbina i
prijateqi
O`alo{}eni: suprug Miloje i ostala rodbina i prijateqi
Nikada te ne}emo zaboraviti i pre`aliti. Uvek }emo
te se se}ati, voleti i pamtiti.
Supruga Ivanka, sin Vladimir i }erka Qiqana sa
porodicama
Dana, 10. septembra 2010.
godine u 63. godini `ivota
preminuo je na{ dragi
Dana, 5. septembra 2010.
godine u 56. godini `ivota
preminuo je na{ dragi
Dana, 11. septembra 2010.
godine u 75. godini `ivota
preminula je na{a draga
@ivko Petrovi}
1929 – 2010
Jovan Jagodi}
O`alo{}eni: supruga Marija, }erke Nada i Jelena,
zet Aca, unuka Lara, sestri}
Milan i ostala rodbina i
prijateqi
1954 – 2010
O`alo{}eni: majka Vidosava, brat Dragan, sestre Qiqana i Vesna , sinovice Marija i Dragana, ne}ak Nemawa,
ne}ake Vi{wa, Sla|ana i
Sne`ana, zetovi Dragan i Zoran, snaja \uka i ostala rodbina i prijateqi
Dana, 10. septembra 2010.
godine u 67. godini `ivota
preminuo je na{ dragi
Dana, 6. septembra 2010.
godine u 39. godini `ivota
preminuo je na{ dragi
Milan Jeremi}
1943 – 2010
@eqko Anti}
1971 – 2010
Bo`ica Buha
O`alo{}eni: supruga Er`ika, }erka Jasmina, unuka
Ivana, sestra Nada sa decom
i ostala rodbina i prijateqi
O`alo{}eni: otac Rajko,
majka Mioqka, supruga Vukica, }erke Nikolina i Tijana,
bra}a Gojko i Dragan i ostala rodbina i prijateqi
O`alo{}eni: }erka Sne`ana, unuke Violeta i Suzana sa porodicama i ostala
rodbina i prijateqi
Dana, 8. septembra 2010.
godine u 74. godini `ivota
preminuo je na{ dragi
Dana, 9. septembra 2010.
godine u 86. godini `ivota
preminula je na{a draga
\or|e Radovanovi}
1947 – 2010
• Prodajem pe} na gas (dimtel. 060/30na) ja~ine 7
59-600
• Prodajem zrewaninsku
pe} na gas, 35000 kalorija u
ispravnom stawu, povoqno,
672-779, 064/651-82-44
• Prodajem opremu za proizvodwu hladno ce|enih uqa,
suncokret, bundeva, repica,
tel. 011/80-75-341, 063/18410-26
• Prodajem pentu, moravinu
prskalicu od 100 l , tel.
064/16-84-652
• Prodajem stolarsku presu,
tel. 625-413
• Prodajem pribor za klawe
sviwa, tel. 614-665, 064/8894-852
Katica Jovi}
1935 – 2010
O`alo{}eni: suprug \oko,
sin Dragan, brat Mile, sestre An|elka i Mira i ostala rodbina i prijateqi
Dana, 10. septembra 2010.
godine u 85. godini `ivota
preminula je na{a draga
1925 – 2010
Milo{ Mocowa
1936 – 2010
Qubica Ivanovi}
1924 – 2010
O`alo{}eni: sinovi Lazar, Qubomir i Mom~ilo, sinovac Radenko i ostala rodbina i prijateqi
O`alo{}eni: porodice
Bogi} i Sekendek i ostala
rodbina i prijateqi
STRANA 23.
CMYK
sreda 15. (2.) septembar
Sveti mu~enik Mamant; sveti Jovan Postnik
Mamant bi iz
Paflogonije od
hri{}anskih roditeqa. Postradao u te{kim mukama za vreme cara Aurelijana.
Sveti
Jovan
Posnik, patrijarh
carigradski. Veliki podvi`nik,
isposnik i ~udotvorac. Pisao o pokajawu i ispovesti. Upokojio se
595. godine.
~etvrtak 16. (3.) septembar
Sv. sve{tmu~. Antim; sveti Joanikije, Prvi Patrijarh Srpski
Ro|en u hri{}anskoj porodici, Antim be{e
vaspitan u hri{}anskom duhu i
pobo`nosti. Posta episkop u Nikomidiji. Postradao u ~etvrtom
veku.
Joanikije bi rodom iz Prizrena.
Najpre sekretar cara Du{ana, potom arhiepiskop, a onda prvi srpski patrijarh.
petak 17. (4.) septembar
Sv. svmu~. Vavila; prorok Mojseje Bogovidac; sv. Petar Dabrobosanski
Vavila bi vladika u Antiohiji.
Postradao u vreme cara Numerijana, sa jo{ tri de~aka hri{}anina,
250 godine.
Mojsej be{e veliki vo| i zakonodavac jevrejinskog naroda. @iveo 1550. godine pre Hrista. Doveo
Jevreje u zemqu obe}anu.
Horoskop
OVAN: U konfliktu ste sa samim sobom.
Imate problema, ali ne znate kako da se sa
wima izborite. Uravnote`enost je ono za
~im `ude osobe ro|ene u Va{em znaku. Nestrpqivi ste u `eqi da krenete u nove poduhvate.
Iako trenutno savladavate finansijsku krizu, shvatate da vam je neophodan boqe pla}en posao.
BIK: Sjajno izgledate i isto tako se ose}ate. Zavr{avate va`an poslovni projekat,
{to vas ~ini zadovoqnim. Javno priznawe
vas inspiri{e da zapo~nete ne{to novo.
Dobra zarada na pomolu! Nekome polazi za rukom da
na velika vrata u|e u va{e srce i u va{u du{u. Re{avate da zarad wega investirate u budu}nost.
BLIZANCI: U`ivate u lepim i luksuznim
stvarima. Va{a snobovska priroda trenutno je u elementu. Jo{ ako vam materijalne
okolnosti dozvoqavaju da sebi {to{ta
priu{tite, bi}e fantasti~no! Ne mo`ete da se po`alite ni na posao, ni na zaradu. Sve se odvija na zadovoqavaju}i na~in.
RAK: Ukoliko ste shvatili da lepota `ivqewa le`i u malim stvarima, na pravom
ste putu. Ukoliko niste, {ta da se radi?
Vaqda }ete se i vi opametiti. Nalazite se
u situaciji kada je takti~nost potrebnija nego ikad.
Budite uporni i odmereni, jer }ete samo tako ostvariti zadovoqavaju}e rezultate.
LAV: U svom ste elementu; dakle, {to lu|e
to boqe. Branite se od negativnih uticaja.
Rukovo|eni sopstvenim iskustvom, ostvarujete samo delimi~an uspeh. U`ivate u zagrqaju voqene osobe. Poku{ajte da mawe
pri~ate, a vi{e radite, jer u protivnom mo`ete pokvariti lep emotivni period u kom se trenutno nalazite.
DEVICA: Nalazite se pred mno{tvom zna~ajnih promena. Ne dozvolite sebi luksuz
da uprskate stvar. Samo direktna akcija
vodi ka uspehu. Niste zadovoqni poslom
ili na~inom na koji ga obavqate. Mislite da mo`ete
vi{e i boqe. Saradnici ~ine sve da poka`u suprotno. Ukoliko niste u vezi, ne}e vam puno smetati samo}a.
nedeqa 19. (6.) septembar
^udo sv. arhangela Mihaila; sveti mu~enik Evdoksije
Ovoga datuma
praznuje se ~udo
arhiepiskopa
Mihaila u Honi.
Naime na izvoru u
ovom mestu, progledala je slepa
devojka. Hona zna~i pogru`ewe.
Evdoksija bi vojvoda u rimskoj
vojsci. Sa svoja dva prijateqa, Zinonom i Makarijem, postrada u Jermeniji u ~etvrtom veku.
ponedeqak 20. (7.) septembar
Sveti mu~enik Sozont (Pretprazni{tvo Ro|ewa Presvete Bogorodice)
Sozont
be{e
~obanin iz Likaonije. U vreme gowewa hri{}ana
on si|e u grad Pomeopoq, razdrobi jedan zlatni
kip mnogobo`a~ki i javno ispovedi da je hri{}anin. Posle te{kih
muka baci{e ga u ogaw gde predade
du{u svoju Bogu 304. godine.
utorak 21. (8.) septembar
Ro|ewe Presvete Bogorodice –
Mala Gospojina
Roditeqi weni ne imahu dugo
dece, tek u poznim
godinama
dobi{e }erku, koju posle tri godine predado{e u
hram jerusalimski. Iz hrama Bogorodica se vratila u rodni grad
Nazaret , gde primi vest o ro|ewu
sina Bo`ijeg , Spasiteqa sveta.
Sreda 15. septembar
Min. 15
Maks. 24
Sun~ano
[KORPIJA: Funkcioni{ete izuzetno dobro, jer ste uspeli da na|ete zlatnu sredinu izme|u posla i provoda. Bi}e svega po
malo. Nije lo{a situacija ni na planu finansija. Seksualna energija je jaka. Partner vam sprema prijatno iznena|ewe, a i vi wemu. Puno lepih trenutaka i radosti. Nervoza.
^etvrtak 16. septembar
Min. 15
Maks. 28
Sun~ano
Petak 17. septembar
STRELAC: Kako biste se izvukli iz krize
na najboqi mogu}i na~in, po`eqno je biti
diplomati~an. Sve u znaku kompromisa i
zavr{etaka. Vi{e vremena posve}ujete hobiju nego stalnom poslu. Shvatate da vam je on dosadio, jer se ni{ta epohalno ne de{ava. Sa stalnim
partnerom postoji konstantno rivalstvo uz verbalna
prepucavawa.
Min. 15
Maks. 28
Mestimi~no obla~no
Subota 18. septembar
Min. 16
Maks. 27
Ki{a
JARAC: Divno se ose}ate, fantasti~no izgledate. Va{a prelepa pojava zra~i {armom i optimizmom, i to zahvaquju}i blagonaklonim planetarnim uticajima. U`ivajte
dok mo`ete i ne optere}ujte se besmislicama. Izazova }e biti na pretek, ali se na wih ne obazirite. Na
slavqu ili sedeqci upoznajete interesantnu osobu.
Nedeqa 19. septembar
Min. 14
Maks. 26
Mogu}i pquskovi
VODOLIJA: Zavr{avate gomilu sitnih poslova koji su vas optere}ivali. Smisao da
prenesete drugima znawe trenutno je nagla{en, pa shodno tome i funkcioni{ite.
Sre}niji pripadnici znaka u`ivaju u zagrqaju voqene osobe. Oni drugi ma{taju o tome. Glavna pokreta~ka snaga je qubav. Malaksalost.
Ponedeqak 20. septembar
Min. 13
Maks. 23
Ki{a
Utorak 21. septembar
RIBE: U fazi ste ekspanzije kreativnih
mo}i. Po{to ste preplavqeni emocijama,
mo`da bi okrenutost poeziji ili ~ak pisawe pesama bilo pravi izazov. Partner poku{ava da vas odobrovoqi sitnom pa`wom ili poklonom. Smatrate da je wegov potez neadekvatan i doprinosite zahla|ewu odnosa. Samo mudro{}u isplivavate iz krize.
Min. 13
Maks. 21
Ki{a
REPERTOAR BIOSKOPA
RUMA
V R E M E P L O V
subota 18. (5.) septembar
Sveti prorok Zaharije i pravedna Jelisaveta
Roditeqi svetog Jovana Krstiteqa. Dugo bili
bezdetni. Arhangel Gavril objavio je Zahariji da
}e dobiti sina u
poznim godinama.
Kriju}i dete Jovana, postradali oboje u vreme cara Iroda deceubice. Jovana u pustiwi odgajali i hranili an|eli.
Nedeqna
prognoza
vremena
VAGA: Povoqne okolnosti uti~u na dovr{avawe ranije zapo~etih stvari. Postoji
{ansa da dobijete javno priznawe za trud.
Moralna satisfakcija prija, a tek nov~ana... U ve~itoj trci za poslom, zanemarujete voqenu
osobu, pa je emotivni `ivot prili~no prazan. Mo`da
vas partner ne stimuli{e dovoqno? Nervni sistem
je napregnut.
15. septembar
18. septembar
1890. Ro|ena engleska kwi`evnica Agata Kristi.
1987. Nema~ki hakeri poznati
kao "Klub Haos" upali u kompjuterski sistem NASA i instalirali program "Trojanski kow".
1822. Francuski egiptolog @an
Fransoa [anpolion de{ifrovao
je egipatsko pismo (hijeroglife).
1851. Iza{ao je prvi broj ameri~kog dnevnika "Wujork tajms",
koji je osnovao Henri Xervis Rejmond.
1905. Ro|ena je {vedska filmska
glumica Greta Luiza Gustafson,
poznata kao Greta Garbo.
1970. Ameri~ki
peva~ i naj~uveniji rok gitarista 20. veka Ximi
Hendriks umro je
u 27. godini od
prekomerne doze
droge.
16. septembar
1620. Brod "Mejflauer" krenuo
iz engleske luke Sautempton s
putnicima koji }e osnovati Plimut, prvu stalnu englesku koloniju u Severnoj Americi.
1823. Ro|en knez Mihailo Obrenovi}, koji je Srbiju u~inio najja~om vojnom silom na Balkanu.
Vladao od 1839. do 1842. i od
1860. do 1868, kada je ubijen u Ko{utwaku. Zbog bune Tome Vu~i}a
Peri{i}a, 1842. pobegao u
Austriju, gde je pomagao Vuka Karaxi}a, \uru Dani~i}a, Branka
Radi~evi}a i druge srpske pisce.
1861. Zastupni{tvo grada Zagreba dodelilo Vuku
Stefanovi}u Karaxi}u Povequ
po~asnog gra|anina, kojom su mu data "sva prava,
slobo{tine i koristi kao {to
svakom gra|aninu Zagreba po zakonu i starom narodnom obi~aju
pripadaju".
1977. U Parizu u 53. godini umrla
gr~ka operska peva~ica Marija
Kalas.
17. septembar
1665. U Londonu izbila epidemija kuge u kojoj je umrlo oko 70.000
qudi.
1787. Delegati 12 od tada{wih
13 dr`ava SAD potpisali Ustav
SAD. Uz kasnije dodate amandmane taj Ustav i sada na snazi, kao
najstariji va`e}i Ustav u svetu.
U wemu prvi put primewena ideja francuskog filozofa Monteskjea o podeli vlasti na zakonodavnu, izvr{nu i sudsku.
1931. Kompanija RCA Viktor
predstavila prvu long-plej gramofonsku plo~u na 33 obrtaja.
19. septembar
1802. Ro|en ma|arski revolucionar Lajo{ Ko{ut, vo|a Ma|arske
revolucije 1848. i rata za nezavisnost od Austrije, guverner oslobo|ene Madjarske od aprila do
avgusta 1849.
1814. U Po`e{koj nahiji u Srbiji
po~ela Haxi - Prodanova buna.
Ustanak pod vo|stvom igumana
Pajsija i Haxi Prodana pro{irio
se i na Kragujeva~ku i Jagodinsku nahiju, ali nije dobio
podr{ku Milo{a
Obrenovi}a, koji je
smatrao da je ustanak preurawen.
1888. Prvo svetsko takmi~ewe za
izbor najlep{e `ene odr`ano u
belgijskoj bawi Spa. Prva zvani~no najlep{a `ena na planeti postala osamnaestogodi{wa Kreolka iz Gvadelupe Berta Sukare.
1928. "Parobrod Vili", prvi animirani film u kom se pojavio Miki Maus, prikazan u wujor{kom bioskopu Koloni.
Mala dvorana
od 19.00 i 21.00 ~as
1957. Amerikanci u Nevadi izvr{ili prve podzemne nuklearne
probe.
1985. U glavnom gradu Meksika
Sijudad Meksiku i okolini u zemqotresu poginulo 12.000, povre|eno 40.000 qudi.
15 – 19.09. Nevine la`i
20 – 26.09. Strava u Ulici
brestova
[ID
Bioskop KOC-a u 20 ~asova
17. - 19. 09. Salt
20. septembar
357 p.n.e. Ro|en
je kraq Aleksandar Veliki, jedan od najve}ih
vojskovo|a svih
vremena. Wegova
imperija prostirala se od Indije preko Persije
i Male Azije do Gr~ke i Makedonije.
1934. Ro|ena italijanska filmska glumica Sofija [ikolone, poznata kao Sofija Loren.
Kola~ od maka
s ~okoladom
Potrebnoi je: 6 jaja, 250 g {e}era,
150 g maslaca, 100 g suvog gro`|a,
250 g mlevenog maka, 1 kesica
vanilin {e}era, 4 rebra ~okolade,
kora od limuna, 0,3 dl ruma.
Priprema: Maslac, 100 g {e}era
i vanilin {e}er dobro izme{ati pa
dodavati jedno po jedno 6 `umanaca,
zatim sve to izme{ati u penastu
21. septembar
1832. Umro {kotski pisac Valter
Skot, autor istorijskih romana
"Rob Roj", "Ajvanho", "Veverli". Skupqao i narodne pesme i pisao epove iz istorije [kotske. U engleskom prevodu objavio i narodnu
pesmu "Hasanaginica". Izvr{io
zna~ajan uticaj na evropski roman.
1846. Ro|en srpski politi~ar i
pisac Svetozar
Markovi}, osniva~
socijalisti~kog pokreta u
Srbiji i prvi teoreti~ar realizma u srpskoj literaturi.
1860. Umro nema~ki filozof Artur [openhauer. Wegovu duboko
pesimisti~nu filozofiju prihvatila generacija razo~arana neuspehom nacionalnih pokreta 1848
u Evropi.
smesu. Posebno umutiti ~vrst sneg
od 6 belanaca i 150 g {e}era.
Pa`qivo i sa {to mawe me{awa
sjediniti obe smese. Nakon toga,
ume{ati mleveni mak, oprano suvo
gro`|e, rum i narendanu koru limuna. Izru~iti u nauqenu i bra{nom
posutu tepsiju, staviti u pe}nicu
zagrejanu na 180 stepeni i pe}i
dvadesetak minuta.
Pe~en kola~ od maka ohladiti i
preliti rastopqenom ~okoladom.
• Vra}am se svojoj devojci, ne mogu da podnesem wenu
sre}u!
• Ta{ta ne zna da igra {ah! Ina~e ne bi dala kraqicu
za kowa.
• Ta~no je da nam alkohol skrati `ivot ali smo videli dvostruko vi{e od ostalih.
Mitrova~ke novine * Osniva~ i izdava~ NIP "Mitrova~ke novine" d.o.o Sremska Mitrovica, Kraqa Petra I broj
9. Odgovorni urednik Svetlana Cucani}, * telefon /faks 022/ 611-556 * e-mail: redakcija m-novine.com i
marketing m-novine.com *teku}i ra~un: 335-13635-87, Razvojna banka Vojvodine, filijala Sremska Mitrovica *
cena primerka 30 dinara. Godi{wa pretplata 1.560 dinara, polugodi{wa 780 dinara, tromese~na 390 (+ptt
tro{kovi)* [tampa: [tamparija Forum, Vojvode Mi{i}a br. 1, Novi Sad. Nenaru~eni tekstovi i fotografije se ne vra}aju.
- Katalogizacija u publikaciji
Biblioteka Matice srpske, Novi Sad 32+659.3 (497.113)
MITROVA^KE novine: sremski informativni nedeqnik / odgovorni urednik
Svetlana Cucani}. - God. 1, br. 1 (2001) - . – Sremska Mitrovica : Mitrova~ke novine,
2001-.-Ilustr.: 45 cm
Nedeqno.
1451-8597
165382407
CMYK
Crkveni
kalendar
Download

str 01 M.qxd