CMYK
Telefon
623-860
30 DINARA
Komarci
AN
EST
IZV G L E D
PO
Sve bilo je politika
O
Foto: @eqko Petras
O
brni okreni, pola leta je ve} pro{lo a da se nismo ~estito ogrejali. Zato smo propisno pokisli. I mi i na{e male krvopije, komarci, kojima je ova nesnosna letwa
vlaga do{la ko kec na desetku. Uz to, niko ih nije previ{e ni uznemiravao, jer ove
godine je izostalo blagovremeno zapra{ivawe, {to zbog nepovoqnih vremenskih uslova,
{to zbog drugih razloga.
Sve u svemu, zapra{ivawe komaraca iz vazduha do~ekali smo ko ozebo sunce. Bar da
nam oni ne piju krv, kad ve} nismo te sre}e da bezbri`no u`ivamo u ~arima najtoplijeg
godi{weg doba.
U OVOM BROJU
@ETVA I PROTESTI
Pqa~ka seqaka u
prisustvu dr`ave
MANIPULACIJE RADNICIMA
^uvari kapitala
Darka [ari}a
SVE O SREMSKOM
SPORTU STRANA 13-15.
Sremska Mitrovica ♦ Promenada 13 ♦ Centrala: 022 625 555 ♦ E-mail: hidrosrem ptt.rs
Pi{e: Vladimir ]osi}
vih dana je ponovo aktuelna nesre}na Mitrosova fabrika.
Iako gurnut u ste~aj, Mitros, i mrtav, ko bo`e me prosti neki
vampir, ne prestaje da zadaje glavoboqe mitrova~koj vlasti i
gra|anima. Pre ~etiri meseca umalo nas nije ugu{io smrad iz kafilerije koja je bila prava ekolo{ka bomba, a da nije bilo gradskih
vlasti ovih dana smo mogli da se pogu{imo zahvaquju}i amonijaku koji je pod hitno morao da se izvu~e iz sistema za hla|ewe. Iz op{tinske kase je pla}eno izvla~ewe amonijaka, dok je dr`ava, oli~ena u
liku ste~ajnog upravnika, bila na godi{wem odmoru. Gde je Rodoqub
Dra{kovi} vi{e niko ne pita.
U sre}no vreme, koga se se}aju nesre}ni Mitrosovi radnici, ta fabrika je izvozila mesne prera|evine ~ak u Ameriku. Siguran sam da
ima onih koji se se}aju kakvog ukusa je bila {unka koja se proizvodila za ameri~ko tr`i{te. Bila je besprekorna. Sad }e neko pitati za{to Mitros danas ne mo`e da izvozi? Ne mo`e zbog politike. Zbog politike je nekada mogao, pa zbog we danas ne mo`e. Zar neko misli da
Amerikanci nisu mogli {unku da kupuju od nekog drugog? Mogli su. Zar
je Mitros jednini znao kako se pravi kvalitetan proizvod? Nije. Ali,
Amerikanci su ba{ od nas hteli da kupe {unku zato {to ima tada, pre
trideset godina, nismo gurali prst u oko. Zato {to je tada spoqna politika bila sasvim druga~ija. Zato {to je onda{wa dr`ava bila u
slu`bi sopstvene ekonomije, a samim tim i svojih gra|ana.
Danas je dr`ava u slu`bi sopstvenih tajkuna. A diplomatija u slu`bi raznih sujeta i nerealnih politi~kih programa i ideja. Dobro, takvo je vreme. Ali, kad ve} znamo da je takvo vreme, za{to kukamo za
„onim“ vremenima? Kad smo ve} tako lako rasturili dr`avu koja je
imala 20 miliona stanovnika, kad smo se svojevoqno li{ili istog
tolikog tr`i{ta, kad smo se posva|ali sa celim svetom i okolnim galaksijama, treba da znamo da nema vi{e ni izvoza, ni poslova, ni radnih mesta, ni plata. To je tako logi~no. Niko ne mo`e da obezbedi izvoz u Ameriku, Nema~ku, Francusku. I kad bi hteo. Taj bogati svet mo`e da bira od koga }e i {ta da kupi. Od nas, i da imamo {ta da prodamo, jednostavno ne}e. Svi rade, svi proizvode, umetnost je prodati. I naplatiti.
li, koga je to uop{te briga. Najve}a radost na{e vlade je kad
digne kakav kredit. Naravno, pod veoma povoqnim uslovima.
Na{a vlada ni jedan kredit nije podigla pod nepovoqnim uslovima. Mi to treba da znamo i da cenimo na{u vladu. Kad na{i unu~i}i budu otpla}ivali kredite koje je vlada podigla da isplati bonuse
dr`avnim ~inovnicima moraju znati da imaju sre}e, jer kredit je bio
stvarno veoma povoqan. Tako nam Dinki}a.
A kad sam ve} kod politike, politika je i to {to }e i ove godine seqake opqa~kati do gole ko`e i opet im oteti `ito za budza{to. Kao
i lawske. I najvi{e }e nastradati vojvo|anski seqaci. Iz prostog
razloga {to ih ima najvi{e. Pa nije `itnica ni P~iwski ni Zlatiborski okrug. Zna se gde se `awe, a gde mese kifle. Pla}a}e vojvo|anski
seqak te kifle sve dok ne bude re{eno politi~ko pitawe autonomije Vojvodine. Bez politike ne}e biti ekonomskog re{ewa za seqake.
A oni nek se nadaju da }e im dr`ava pomo}i. Dr`ava koja gleda kako
{to vi{e da uzme od onih koji rade pa da da onima koji glasaju. Dr`ava koja u jeku `etve nema pojma po{to je `ito i ho}e li ga biti dovoqno do slede}e `etve. Dr`ava koja }e uvesti i `ito i mleko i meso. E,
ta dr`ava nije nikakva ni domovina ni otaxbina. Ta dr`ava je okupatorska. Ni Turci za vreme Aganlije i Ku~uk Alije nisu tako vladali.
A seqaci neka na slede}im izborima, kad budu zaokru`ivali, opet
misle o Kosovu, o Rusiji, o Kini... Bi}e im dobro kao i danas.
A
CMYK
GODINA X l SREMSKA MITROVICA, 14. JUL 2010. l BROJ 447 l CENA
DUNAV OSIGURAWE A.D.
Glavna filijala SREM
Sremska Mitrovica
PROTESTI ASOCIJACIJE POQOPRIVREDNIKA U SREMU
Pqa~ka u prisustvu dr`ave
S
ude}i po tome kako se
stvari odvijaju, ratarima i ove godine sledi
velika pqa~ka. @etva p{enice jo{ uvek traje, a otkupna cena nije ni na vidiku. Dok proizvo|a~i hlebnog `ita tvrde da
bi svaka cena ispod 15 dinara
u ovako skupoj i nepovoqnoj godini za wih zna~ila katastrofu i gubitke, otkupqiva~i nude 10 dinara po kilogramu.
Mnogi proizvo|a~i su i vra}eni sa otkupnih mesta, jer su doneli p{enicu slabijeg kvaliteta. Licemerje otkupqiva~a
koji bi hteli za mawe pare boqu p{enicu, nema ko da spre~i.
Direkcija za robne rezerve je
najavila otkup 75.000 tona po
ceni od 12 dinara, {to predstavqa tri do ~etiri procenta
ukupne proizvodwe. Da podsetimo, pro{le godine je Direkcija p{enicu otkupqivala po
13 dinara.
Pred po~etak `etve razni
optimisti su tvrdili da }e nepovoqne vremenske prilike
(350 do 450 litara ki{e po kvadratnom metru za mesec dana)
smawiti prinos za 10 odsto,
ali po re~ima stru~waka sa Poqoprivrednog instituta za ratarstvo iz Novog Sada, rod }e
biti umawen i do 40 procenata.
Uprkos tome, igre bez granica
oko otkupa p{enice traju i daqe. Ho}e li p{enice biti dovoqno, izgleda nikog nije briga. Uvoznici, mlinari i pekari
trqaju ruke. Seqaci protestuju.
Tako su u Sremskoj Mitrovici u organizaciji Asocijacije
poqoprivrednih proizvo|a~a
Srema 29. juna traktorima iza{li na ulice tra`e}i da se zabrani uvoz poqoprivrednih
proizvoda. Protest su ponovili i 6. jula kada su se protestu
pridru`ili {idski paori koji
su svoje traktore doterali u
centar [ida.
Na drugoj strani, radnici Poqoprivrednog preduze}a Mitrosrem iz Sremske Mitrovice
su tako|e protestovali, tra`e}i da im se omogu}i da uprkos
tome {to wihova firma nije
platila zakup za 2006. i 2007.
godinu, nastave da obra|uju zemqu u dr`avnom vlasni{tvu.
Mitrosremovci tvrde da imaju
velikih nevoqa od kako se posumwalo da je dr`ava preduze}e prodala Darku [ari}u,
osumwi~enom za {verc kokaina. Dr`ava se setila posle tri
godine da Mitrorem nije platio zakup, a radnicima nije
pravo. To {to individualni poqoprivredni proizvo|a~i prilikom licitacije uredno pla}aju svoje obaveze radni~ku
klasu mnogo ne zanima. Oni tra`e svoje, a seqaci svoje.
S. C.
Protest poqoprivrednika na {idskim ulicama
Padaju otkosi p{enice bez cene
P
oqoprivrednicima
{idske op{tine dogorelo je do nokata, jer
svaku gre{ku u ekonomiji vezano za poqoprivredu oni
debelo pla}aju. Nezadovoqni odnosom vlasti prema cenama wihovih proizvoda, jer
su nov~ano potceweni, {idski poqoprivrednici osnovali su Udru`ewe poqoprivrednika [email protected] 10“ i pridru`ili se Asocijaciji poqoprivrednika Republike
Srbije koja broji preko 50
000 ~lanova i organizator je
„Protestne vo`we traktora“, odr`ane 6. jula. Protesti su se odr`ali u [idu,
Sremskoj Mitrovici, Pan~evu, Vrbasu, Be{ki, [apcu,
Po`arevcu, Aleksandrovcu,
@upi, Ariqu i Bogati}u. Tog
dana upregli su i [i|ani na
hiqade kowskih snaga u svojim traktorima i uz pomo} policije, u koloni u{li u Kara|or|evu ulicu i parkirali
se sa leve i desne strane od
KOC–a do lokalne samouprave sa pripremqenim zahtevima namewenim Ministarstvu
poqoprivrede, Vladi Republike Srbije i drugim institucijama sistema preko svog
narodnog poslanika u Skup{tini Srbije @eqka Brstova~kog.
U Sali SO [id pored @eqka Brestova~kog, predstavnike Udru`ewa [email protected] 10“ do~ekali su zamenik predsednika
op{tine [id Sr|an Male{evi} i drugi op{tinski funkcioneri. Ispred Udru`ewa
poqoprivrednika sastanku su
prisustvovali Miroslav Jovanovi}, Miroslav ^avi} i
\oka Stevanovi}. U spontanom razgovoru predstavnici
{idskih poqoprivrednika
izneli su svoje zahteve. Tra`ili su da cena p{enice bude
15 dinara po kilogramu, zabranu uvoza mleka i mesa i
drugih proizvoda. Bilo je re~i i o nepravilnostima uvoza.
Iznet je primer da je jedna
firma iz Srbije uvezla pile}e meso ~iji je rok trajawa bio
jo{ dva dana. Oni su istakli
da se ne vodi ra~una o kvalitetu ve} o kvantitetu nekih
proizvoda kojih u na{oj dr`avi ima mnogo kvalitetnijih i
ekolo{ki ~istih za upotrebu.
Bilo je mnogo zamerki kad je u
pitawu asortiman proizvoda
koji sti`e iz inostranstva i
glavni razlog otvarawa tog
pitawa jeste nedovoqna kontrola uvoznika od strane na{ih organa. @eqko Brestova~ki je na neka postavqena
pita odmah dao odgovor. On je
objasnio da bi zabrana uvoza
@eqko Brestova~ki
imala svoju recipro~nu zabranu izvoza proizvoda iz Republike Srbije i to ne bi bilo
dobro. Objasnio je poqoprivrednicima da cene vi{e ne
garantuje dr`ava niti ih
stvara. Cene su tr`i{ne i
utvr|uju se na berzi. Poqoprivrednici su imenovali neke firme koje su remetile interese doma}ih proizvoda.
Iako su cene naizgled dobre
male razlike od dva do tri
dinara po kilogramu na velikim koli~inama ~ini veliku
svotu novca koja ide na {tetu
poqoprivrednika.
@eqko
Brestova~ki je po zavr{etku
razgovora sa predstavnicima
Udru`ewa [email protected] 10“ obe}ao
da }e ovo Udru`ewe u}i u komisije koje formira lokalna
samouprava i ima}e uvida o
na~inu utro{ka fonda za poqoprivredu koga je formirala op{tina [id, kao i da }e o
svim ovim pitawima obavestiti institucije sistema.
- Moja je obaveza da ja kao
narodni poslanik predstavqam sve qude sa podru~ja
{idske op{tine, pa tako i
ovo Udru`ewe poqoprivrednih proizvo|a~a i mislim da
PROTEST RADNIKA "MITROSREMA"
delimi~no imaju i opravdane
zahteve, kada je stawe u poqoprivrednoj proizvodwi u
pitawu. Kao narodni poslanik prene}u zahteve vladi,
Ministarstvu poqoprivrede, a govori}u i u Skup{tini
Republike Srbije ono {to su
qudi izneli danas, insistira}u na tr`i{noj privredi i
na tr`i{nim uslovima, ali
nikako ne mogu insistirati
na tome da se zabrani uvoz
proizvoda u Republiku Srbiju. To bi onda zna~ilo zabranu izvoza na{ih poqoprivrednih proizvoda, a poqoprivredna proizvodwa izvozom obezbe|uje suficit od
sedam milijardi evra {to
nije zanemarivo i to treba
imati na umu. Bitan je dugoro~ni plan razvoja poqoprivredne proizvodwe koji se
sada radi u vladi i Ministarstvu poqoprivrede na
~elu sa gospodinom Draginim. Mislim da }e se tim
planom do 2020. godine umnogome prevazi}i sve ove pote{ko}e sa kojima se susre}emo
danas u poqoprivredi - rekao je Brestova~ki.
a sastanku sa predstavnicima protesta bilo
je re~i o formirawu
zadruge koja bi donela poqoprivrednicima mawa ulaga-
N
wa, a istu korist, {to bi zna~ilo da }e zadru`na mar`a
pripasti seqacima, a ne pojedincima
- Da zemqoradni~ke zadruge, udru`ewa gra|ana imaju
prednost kada se obezbe|uje
ve}a koli~ina repromaterijala po povoqnim cenama,
tad se lak{e dolazi i do
produktne berze i do velikih proizvo|a~a mineralnog
|ubriva, semenske robe i
svih hemikalija. Zna~i, ~im
je ve}a koli~ina, ni`e su cene. Sa druge strane, kada
imamo udru`ewe koje raspola`e sa odre|enim koli~inama poqoprivrednih proizvoda: p{enice, soje, kukuruza, mesa i mleka, onda se mo`e pojaviti kao ozbiqan kupac, ali i prodavac proizvoda. To zna~i, da mo`e biti i
konkurentan na tr`i{tu i
tako da obezbedi ve}e cene
svojih proizvoda. U tome je
su{tina udru`ivawa u zemqoradni~ke zadruge, jer tada i mali zemqoradnici
imaju ista prava kao i oni veliki. Zadruge svoje mar`e
koriste u trgovini, a one za
taj iznos sni`avaju cene artikala za poqoprivrednike zavr{io je narodni poslanik
@eqko Brestova~ki.
Dragoqub Savi~in
MANIPULACIJE RADNICIMA
Zbog duga bez prava licitacije ^uvari [ari}evog kapitala
P
oqoprivredno preduze}e Mitrosrem }e i
daqe mo}i da obra|uje
600 hektara dr`avnog zemqi{ta na kojem postoji i sistem
za navodwavawe, iako duguje
750.000 evra za wegov zakup
za 2006. i 2007. godinu.
Radnici Mitrosrema su u
utorak, 6. jula traktorima i
kamionima do{li pred Gradsku ku}u u Sremskoj Mitrovici, tra`e}i da im se omogu}i
da u~estvuju na licitaciji dr`avnog zemqi{ta koje je ova
firma obra|ivala pre privatizacije, posebno da im se dodeli 550 hektara na Glacu,
gde je Mitrosrem svojevremeno sagradio sistem za navodwavawe. Ujedno, 532 radnika Mitrosrema tra`ila su da se u sali Gradske
ku}e prekine licitacija dr`avnog
zemqi{ta dok se i wihovoj firmi
ne omogu}i da na woj u~estvuje. Za
vreme protesta radnici su poku{ali na silu da u|u u Gradsku ku}u i u
gurawu s policijom, polomili staklena vrata. Troje radnika i jedan
policajac su zadobili su ogrebotine kada su se staklena ulazna vrata
rasprsla u parampar~ad.
Radnici su tra`ili da se pitawe
zakupa zemqe na Glacu pod hitno
2. STRANA
re{i jer }e ako ostanu bez ovih povr{ina ceh platiti oni, iako s privatizacijom preduze}a nemaju veze.
Tra`e da ne budu ka`weni jer ako
ne dobiju zemqi{te, veliki broj }e
ih ostati bez posla. Ako je Mitrosrem kupqen prqavim novcem Darka [ari}a, radnici tra`e da se
krivac za to tra`i u dr`avi – Agenciji za privatizaciju, a ne da ispa{taju radnici, koji `ele da rade i
da sa~uvaju ovaj nekad veoma uspe{an kolektiv.
– Oko zakupa za 2006. i 2007. godinu smo u sudskom sporu s Ministar-
stvom poqoprivrede jer za
te godine nema ugovora o
zakupu, pa je pitawe radi
li se o 750.000 evra, ili o
drugom iznosu. Me|utim, od
kada se privatizacija Mitrosrema povezuje s kapitalom Darka [ari}a, nas kao
kolektiv prate nevoqe, a
mi s privatizacijom nismo
imali nikakve veze. Nismo
mi prodali Mitrosrem, ve}
dr`ava, a sada zaposleni
imaju problema. Ovo okupqawe, ako se na{ zahtev o
pravu na zakup ne ostvari,
pretvori}emo u {trajk, u
blokade saobra}ajnica, jer
nismo krivci, a pla}amo tu|e propuste – kategori~an je predsednik sindikata Mitrosrema Stevan Jovanovi}.
ek oko podne situacija se smirila jer je iz Novog Sada javqeno da je rukovodstvo Mitrosrema postiglo dogovor s predstavnicima Ministarstva poqoprivrede i Vlade Vojvodine da se zemqi{te na Glacu, koje je pod zalivnim sistemom, Mitrosrem nastavi
da obra|uje, a da zemqu iste povr{ine i kvaliteta koju ima u vlasni{tvu ustupi dr`avi Srbiji, kako bi
se mogla dati na licitaciju.
T
P
rilikom nasilnog upada u
gradsku ku}u, radi nasilnog
spre~avawa licitacije dr`avnog zemqi{ta, grupa radnika
„Mitrosrema“, prilikom gu{awa
sa policijo, razbila je staklo na
ulaznim vratima, a tom prilikom
je lak{e povre|ena jedna osoba,
koja je zadobila posekotine od
razbijenog par~eta stakla.
Zbog poku{aja nasilnog upada u
strane svojih gazda, odnosno rukovodstva preduze}a. Iako dr`avi duguje 750.000 evra, „Mitrosrem“ organizuje proteste, a radnicima se od strane rukovodstva
servira neistina da su sve obaveze preduze}a prema Ministarstvu poqoprivrede izmirene.
Sam gradona~elnik Sremske
Mitrovice, koji je primio predstavnike sindikata „Mitrosre-
Sam gradona~elnik Sremske Mitrovice, koji je
primio predstavnike sindikata „Mitrosrema“,
pretpro{log petka, obe}av{i im pomo}, rekao je
da ima puno razumevawe za radnike, ali da stvari na relaciji sa Ministarstvom poqoprivrede
treba da re{i rukovodstvo, koje ne treba da se
zaklawa iza radni~kog nezadovoqstva.
slu`bene prostorije Grada Sremska Mitrovica, kao i uni{tavawa
tu|e imovine, kako nezvani~no
saznajemo, policija je podnela
krivi~nu prijavu protiv odre|enih lica zaposlenih u „Mitrosremu“. U nezvani~nim komentarima
mo`e se ~uti i kako su radnici
„Mitrosrema“ izmanipulisani od
ma“, pretpro{log petka, obe}av{i im pomo}, rekao je da ima puno
razumevawe za radnike, ali da
stvari na relaciji sa Ministarstvom poqoprivrede treba da re{i rukovodstvo, koje ne treba da
se zaklawa iza radni~kog nezadovoqstva.
V. ].
14. jul 2010.
SUSRETI S POVODOM: BRANISLAV NEDIMOVI], GRADONA^ELNIK SREMSKE MITROVICE
DVADESET GODINA POSTOJAWA LIGE
SOCIJALDEMOKRATA VOJVODINE
Gradona~elnik svih gra|ana ^anak: Liga je moj `ivot
O
vih dana privode se
kraju radovi na monta`i topionice „Sirmijum Stil“ u Sremskoj Mitrovici, koja treba da zaposli
300 radnika. Zavr{ni radovi
poklapaju se sa po~etkom
„drugog poluvremena“ vr{ewa lokalne vlasti, na ~ijem
se ~elu nalazi aktuelni gradona~elnik Branislav Nedimovi}. Preciznije, topionica
po~iwe sa probnom proizvodwom ve} po~etkom septembra,
a sa punim kapacitetom kre}e od Nove godine. Uz topionicu je u planu i izgradwa nove vaqaonice za `icu, po
tzv. „hladnom postupku“, {to
}e zna~iti i novo pove}awe
broja zaposlenih radnika.
Gradona~elniku Nedimovi}u je pitawe novih radnih
mesta prioritetno i zato rado govori o dovo|ewu „Sirmijum Stila“ u Sremsku Mitrovicu. Ova fabrika, formirana je u okviru italijanske STG grupe, koja je poznata
u evropskim okvirima po
proizvodwi topioni~arske
opreme. Topionice sa wihovom opremom postoje u Barseloni i na sedam lokacija u
Italiji. Topionica u Sremskoj Mitrovici je prva, koju
STG grupa otvara u svom
aran`manu.
Da bi se shvatila ozbiqnost sa kojom se pristupilo
izgradwi mitrova~ke topionice, treba naglasiti da je u
ovaj projekat ulo`eno 42 miliona evra. Drugim re~ima, u
ovom momentu, u Srbiji nema
takve investicije, ka`e ne
bez izvesnog ponosa Branislav Nedimovi}. Kako bi se
~itav ovaj projekat jo{ slikovitije predstavio, treba
naglasiti da „Sirmijum
Stil“ tro{i ~ak 40 miliona
megavata elektri~ne energije – vi{e od 1,5 puta ukupne
potro{we struje na teritoriji Grada. Ina~e, topionica
je projektovana i izgra|ena
po najvi{im evropskim ekolo{kim standardima; izdata joj je prva integrisana dozvola po novom zakonu o za{titi `ivotne sredine.
– Za one koji u svemu tra`e
dlaku u jajetu, ~ak i kad su
dobre vesti u pitawu, i koji
`ele da ~uju odgovore o ekolo{koj sigurnosti jedne ovakve fabrike, re}i }u da je, u
skladu sa pravilima izdavawa integrisane dozvole, sistem za kontrolu ura|en tako da se celo postrojewe
automatski gasi, ukoliko bi
se pre{ao dozvoqen nivo zaga|ewa. U to ne treba sumwati; uostalom, zar bi se neko
ko ulo`i 42 miliona evra
igrao sa sudbinom fabrike!
Ako vam ka`em da ista takva
fabrika postoji na tri kilometra od centra Barselone,
G
„Bez obzira {to te stvari nisu u mojoj nadle`nosti, ja ne mogu da budem izvan `ivota. To su qudi iz mog grada,
nisu do{li sa Marsa“, obja{wava Branislav Nedimovi}
ili da ima sedam takvih u
Italiji, onda je vaqda jasno
koliki je nivo ekolo{ke za{tite. Uostalom, setite se
„Matroza“! Ovo je, spram nekada{weg „Matrozovog“ zaga|ewa, ili u odnosu na „Mitrosovu“ kafileriju, obi~na
„de~ja igra“ – obja{wava
Branislav Nedimovi}.
ni koji se se}aju posledwih izbora na
svim nivoima, nisu zaboravili i brojna predizborna obe}awa o otvarawu
novih radnih mesta, kako u
Republici, tako i u Pokrajini, odnosno u lokalnim sredinama. Tada se, naravno, u
predizbornim obe}awima,
nije ra~unalo na svetsku
ekonomsku krizu. Zato danas,
politi~ari nerado pomiwu
svoja predizborna obe}awa u
vezi sa otvarawem novih
radnih mesa.
To, me|utim, nije slu~aj sa
mitrova~kim gradona~elni-
O
kom. On ne be`i od odgovornosti:
– Naravno, ekonomska kriza je svima pomrsila ra~une,
ali to ne zna~i da mi zapo{qavawe i daqe nije prioritet. Zapo{qavawe je pitawe svih pitawa. Mo`e se nekako `iveti i sa lo{im putevima, i u starim cipelama,
ali bez posla i plate se veoma te{ko `ivi. Ako danas
nije realno da }e se otvoriti 4.000 radnih mesta, onda
nije nerealno da 2.000 qudi
dobije zaposlewe do kraja
mandata ove lokalne vlasti
– ka`e Branislav Nedimovi}, navode}i pet proizvodnih projekata koji su aktuelni u ovom momentu i koji obe}avaju nova zapo{qavawa.
To su, sem „Sirmijum Stila“, jo{ i „Panonska vrata“
(terminal za me|unarodni
kontejnerski transport, „Luka Leget“ u saradwi sa Hrvatskom), „MC Bau hemik“
Mada kao i svaki politi~ar, po prirodi svog posla, vi{e
voli da se medijski eksponira prilikom sve~anih otvarawa proizvodnih objekata, uz koja idu i nova radna mesta, mitrova~ki gradona~elnik ne izbegava javno pojavqivawe i
kada protestuju seqaci, radnici „Mitrosrema“, ili {trajkuju gla|u u „Mitrosu“...
Strip
(nema~ka fabrika iz oblasti gra|evinske industrije,
hala od 9.000 metara kvadratnih prekoputa „Matroza“), pogon italijanskog „Bugatija“ i austrijska SVK kompanija za proizvodwu termoizolacionog materijala –
ukupno izme|u 700 i 800 novih radnih mesta. Tako|e,
postoje vrlo realni izgledi
da se u Sremskoj Mitrovici
(preciznije, u La}arku, na
Vardi) locira jo{ jedna velika kompanija. No, o tom potom.
radona~elnik Branislav Nedimovi} u nekim
stvarima nimalo nije
tipi~an predstavnik lokalne vlasti.
Kada se 2000. godine na
vlasti instalirao DOS, ~elnici lokalnih uprava, instruisani od svojih partijskih centrala, horski su ponavqali da pitawa privrede nisu u wihovoj nadle`nosti, ogra|uju}i se time od
svakog dijaloga sa predstavnicima tzv. radni~ke klase
i wihovih tegoba izazvanih
~esto pqa~ka{kim privatizacijama. Iako mu, kao i svakom politi~aru, vi{e prija
da otvara nove objekte i preseca sve~ane vrpce, Branislav Nedimovi} se, bez
ustru~avawa, pojavquje i
kad radnici „Mitrosrema“
protestuju, i kad radnici
„Mitrosa“ {trajkuju gla|u.
Ako takve stvari i nisu u
wegovoj nadle`nosti, to ne
zna~i da ne mo`e da na|e
ohrabruju}u i ute{nu re~ za
qude u nevoqi, a pre svega
da im obezbedi kontakt sa
onima koji su po tom pitawu
nadle`ni u Pokrajini i Republici, pre svega u nadle`nom ministarstvu.
– Bez obzira {to to nije
moja nadle`nost, ja ne mogu
da budem izvan `ivota. To su
qudi odavde, moji sugra|ani,
nisu do{li sa Marsa. Ako neke stvari ne mogu da re{im,
znam ko mo`e – obja{wava
mitrova~ki gradona~elnik.
Politi~ari svoj u~inak
uglavnom vezuju za rezultate
ostvarene u prvoj polovini
mandata. Mitrova~ki gradona~elnik }e, po svemu sude}i, najvi{e poentirati u
„drugom poluvremenu“ vr{ewa vlasti. Branislav Nedimovi} ne krije da ba{ i nije
preterano zadovoqan dosada{wim u~inkom, ali tako|e
ne krije ni ve}a o~ekivawa u
narednom periodu, koja treba da rezultiraju dosada{wim ulo`enim radom na
dovo|ewu novih investitora.
– Ulo`ili smo puno da qudi ovde do|u. Bi}e vi{e radnih mesta u naredne dve godine. Malo koja lokalna sredina mo`e da se pohvali sa
toliko investicija, koliko
ima Sremska Mitrovica – naglasio je gradona~elnik Nedimovi}, najavquju}i u narednom periodu i nastavak
velikih investicija, na putu
R-103, u La}arku, Sremskoj
Ra~i.
Vladimir ]osi}
Crta: Ratko Torma
Pi{e: V. ]osi}
L
iga socijaldemokrata
Vojvodine je moj `ivot
- rekao je predsednik
stranke Nenad ^anak, zakqu~uju}i svoj govor na sve~anoj akademiji povodom 20
godina postojawa LSV koja je
odr`ana 10. jula u Master
centru Novosadskog sajma.
Obra}aju}i se okupqenima, ^anak je rekao i da je u
prvih 20 godina Lige bilo
deset te{kih i deset lakih
godina, preciziraju}i da je
prvih deset ipak bilo lak{e od drugih, jer se tada
znalo ko je protivnik. ^anak
je rekao i da nikada nije ka-
Boris Tadi}
sno za lustraciju i da on nikada nije pri prihvatio ideju da se treba pomiriti sa
SPS-om, po{to se LSV sa
wima nikada nije ni sva|ala.
- Mi smo, kao i SPS, kao i
Demokratska stranka, kao i
Srpski pokret obnove, jedine trenutno aktivne stranke
koje postoje od 1990. godine,
sve ostale su nestale. Mi se
nismo sva|ali sa SPS-om,
oni su nas hapsili. Mi se nismo sva|ali, oni su nas ubijali, nismo se mi sva|ali,
oni su od zemqe u kojoj smo
`iveli napravili klanicu.
Nismo se mi sva|ali, oni su
nas zlostavqali i uni{tavali nam i sada{wost i poganili nam pro{lost i trovali nam budu}nost – rekao
je ^anak, dodav{i da Liga
ne zaboravqa.
LSV se nije umorila
^anak je ocenio da je ipak
za ovih 20 godina dosta toga
i ura|eno uzimaju}i u obzir
da je ovo ~etvrta dr`ava u
kojoj Liga postoji.
- Drago mi je {to smo svi
ovde, mi koji smo pre`iveli. Jer ima mnogo onih koji
nisu pre`iveli. Svi se se}amo Zorana \in|i}a, ali
svi se se}amo svih onih nebrojenih liga{a i liga{ica
koji nisu dana{wi dan do`iveli – rekao je ^anak. On
je me|utim ocenio i da u
ovih deset te{kih godina od
2000. na ovamo nije zavr{eno sve {to je re~eno da }e
biti ura|eno.
- Ne zato {to mo`da nismo dovoqno radili, nego
zato {to imamo ogroman posao pred sobom. Postavqam
pitawe – imamo li pravo da
ka`emo da smo se umorili?
Imamo li pravo da ka`emo
neka radi to neko drugi, neko mla|i? Nemamo, to smo
mi – rekao je ^anak.
Tadi}: Nastavak saradwe
Predsednik Srbije Boris
Tadi} rekao je da je LSV
stranka koja je i posle 5. oktobra pokazivala jedan poseban stil, a da je Nenad ^anak toj politici davao dominantan akcenat.
Tadi} je dodao da }e oni
}e i daqe nastaviti saradwu kao koalicioni partneri, politi~ki prijateqi i
politi~ki saveznici.
- Zahvalan sam Nenadu
^anku {to je sa gospodinom
Jakov~i}em izgradio regionalnu saradwu izme|u Vojvodine i Istre {to je primer na samo regionalnih nego i nacionalnih odnosa Hr-
14. jul 2010.
vatske i Srbije. Kao predsednik Srbije nastavi}u u
tom pravcu - kazao je on.
Tadi} je rekao i da nije
tajna da LSV i DS nemaju
identi~no mi{qewe o autonomiji Vojvodine.
- Nastavi}emo mi politi~ki dijalog o autonomiji
Vojvodine o procesu regionalizacije Srbije koji smatram jednim najosteqivijih
ali i najzna~ajnijih pitawa
s kojim se na{a zemqa suo~ava, a koji vrlo te{ko mo`e da bude re{en bez ustavnih promena – rekao je Tadi}. On je rekao da je to pi-
Nenad ^anak
tawe koje mo`e otvoriti velike i kompleksne probleme u na{em dru{tvu, i da
zbog toga moramo imati odgovornost otvaraju}i mnoga
kapitalna pitawa.
Veliki broj zvanica
S
ve~anosti su, pored
predsednika LSV i
naju`eg rukovodstva
stranke prisustvovali, i
predsednik Socijaldemokratske partije Rasim Qaji}, predsednik Saveza vojvo|anskih Ma|ara I{tvan
Pastor, predsednik Vlade
Vojvodine Bojan Pajti},
predsednik Istarskog demokratskog sabora Ivan Jakov~i}, direktor Instituta
evropskih regiona Franc
[ausberger, predsednik Koalicije [umadija Branislav Cole Kova~evi} i
predstavnici Srpskog pokreta obnove koje je predvodio ~lan predsedni{tva
SPO Milan \uki}. Tako|e
tu su bili i ambasadori i
predstavnici ambasada Bosne i Hercegovine, Velike
Britanije, Gr~ke, Italije,
Norve{ke, Rumunije, Sjediwenih ameri~kih dr`ava,
Slova~ke, Slovenije i Hrvatske. Sve~anosti je prisustvovao i Miqenko Dereta
iz Gra|anskih inicijativa,
predstavnici Jukoma, kao i
predstavnici Nacionalnog
demokratskog
instituta,
Grupe 484, Gej strejt alijanse, Labrisa, Udru`ewa [email protected] uspravno“, predstavnici nevladinih organizacija
Vojvo|anska i Esperanca,
kao i predstavnici Vojvo|anske akademije nauka i
umetnosti. Pisma podr{ke
su uputili iz Delegacije
Evropske unije u Srbiji,
Evropskog
parlamenta,
Omladine socijalisti~ke
internacionale, Socijalisti~ke internacionale `ena, Omladina partije evropskih socijalista, Vestministerske fondacije Laburisti~ke partije iz Velike
Britanije, Alfred Mozer
fondacija iz Holandije, Bugarska socijaldemokratska
partija, Socijaldemokratska partija Hrvatske, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine, Socijaldemokratska partija Makedonije, Demokratska partija
socijalista Crne Gore i Koalicija za [umadiju, a Generalni sekretar Partije
evropskih socijalista Korderi Filipe se okupqenima
obratio putem video snimka. Ve~eras je premijerno
prikazan i film o 20 godina
LSV.
B.I.
STRANA 3.
LICITACIJA [email protected] POQOPRIVREDNOG ZEMQI[TA
Drugi krug u septembru
P
MATI^AR
SKLOPILI BRAK: Tomi}
Igor, doktor stomatologije i
Mo`ek Ivana, prof. kwi`evnosti, Ostoji} Du{an, elektrotehni~ar i Krsti} Nata{a, kwigovo|a, Popovi} Du{ko, ugostiteq i Kon~ar Daliborka, trgovac, Bogaqevi} Branislav,
elek.tehni~ar i Ma{i} Tatjana,
proiz. preh. proizvoda, Mira`i} Goran, stra`ar i Damwanovi} Mirjana, ekonomista, Jan~i} @eqko, elektrotehni~ar i
Ranilovi} Katarina, frizer.
DOBILI ]ERKU: Lon~ar Senad i Nata{a – Srem. Mitrovice, Skorupan Damir i Ines – La}arak, ^iko{ Dragan i Sawa –
Vojka, Wegruc Sr|an i Jelena –
Stara Pazova, Bjelogrli} Zoran
i Bojana – Bu|anovci, Nasti}
Ivan i Marija – Ruma, Jovi} Velibor i Branislava – [id.
DOBILI SINA: Pisarevi}
Miroslav i Tijana, Vukmir Rajko i Maja – Srem. Mitrovica,
[uqmanac Bora i Sawa – La}arak, Todo{kovi} Nikola i Marijana – Kuzmin, Vrhovac Darko
i Vinka – [uqam, Baji} Zoran i
Dragana – Divo{, Nikoli} Dalibor i Tatjana – Ma~. Mitrovica, Peji} Drago i Jaroslava,
Ninkovi} Ninoslav i Jelena –
Ruma, Stojkov Mile i Sawa –
Stara Pazova, Roguqa Milan i
Gordana – Irig, Ili} Vladan i
Jelena – [id, Kri~ka Igor i Ru`ica – Stara Bingula.
UMRLI: Stanivukovi} Dobrivoj ro|. 1948, Ivanovi} Ilija ro|. 1940, Stojisavqevi} Milenija ro|. 1924, Radojevi} Zagorka ro|. 1929, Droni} Borislav ro|. 1937, Ivi~i} Petra
ro|. 1931, Qubinkovi} Ilija
ro|. 1932, @egarac Danica ro|.
1930, ]u}a Evica ro|. 1938, Kova~evi} Nikola ro|. 1930, Gastalovi} Vera ro|. 1944, Beqakovi} Milica ro|. 1941, Stani}
Ru`a ro|. 1923, Lazi} Miladin
ro|. 1961, Jovani} Milica ro|.
1931, Nov~i} Milanka ro|.
1937, [a{i} Latinka ro|. 1940,
Kalak Savko ro|. 1936, Jo Margareta ro|. 1939, Gali} Jovan
ro|. 1952, Mikuli} Barbara
ro|. 1937, Lau{evi} Jovan ro|.
1961, Kezmi} Petar ro|. 1937,
Simeunovi} Stanoje ro|. 1932,
Joki} Qubica ro|. 1928, Ugqe{i} Vid ro|. 1936, Kablarovi}
Ostoja ro|. 1945, Drowak Jelka
ro|. 1919.
PRIPREMIO MATI^AR
@ivojin Jankovi}
rvi krug licitacije poqoprivrednog zemqi{ta u dr`avnoj svojini
na teritoriji Sremske Mitrovice zavr{en je 6. jula. Tokom
dva dana trajawa javnog nadmetawa izlicitirano je 3.727
hektara zemqi{ta, od ukupno
3.853 hektara koliko je ponu|eno na licitaciji. Na konferenciji za novinare koja je
odr`ana 9. jula u Gradskoj ku}i, a kojoj su prisustvovali
Vlada Vu~enovi}, predsednik
Licitacione komisije, Mirjana Vezirovi}, ~lan Licitacione komisije i jedan od zakupaca Milan ^ekerinac iz Divo{a, re~eno je da je na licitaciji u~estvovalo 106 lica u
317 nadmetawa.
- Prvi krug licitacije dr`avnog poqoprivrednog zemqi{ta na teritoriji Sremske Mitrovice uspe{no je zavr{en 5. i 6. jula. Od 3.853
hektara ponu|enog zemqi{ta
za javno nadmetawe, 3.727
hektara je ukupno zakupqeno.
Za drugi krug licitacije ostalo je oko 127 hektara, koje }e
biti ponu|eno na javnom nad-
MITROSREM : Sa~uvani
zalivni sistemi
U dogovoru sa zakupcima
koji su bili zainteresovani za dr`avno zemqi{te
koje je koristio Mitrosrem, a na kojem se nalaze
zalivni sistemi, utvr|eno
je da im se u zakup da drugo
poqoprivredno zemqi{te
koje je u vlasni{tvu Mitro-
Sa prvog kruga licitacije
metawu u drugoj polovini septembra. Najvi{a postignuta
cena je 48 hiqada dinara, dok
je najni`a izlicitirana cena
15.000 dinara. U drugi krug
ide zemqi{te malo lo{ijeg
kvaliteta, i po~etna cena tog
zemqi{ta }e biti za 30 odsto
ni`a od po~etne cene koja je
ponu|ena u prvom krugu – istakao je Vlada Vu~enovi}, predsednik Licitacione komisije.
Milan ^ekerinac, poqo-
Pomo} gerontodoma}ica u mitrova~kim selima
U
okviru Programa javnih radova, mitrova~ki Centar za socijalni rad „Sava“, projektom
Pomo} u ku}i i psihosocijalna podr{ka bolesnim u
seoskim sredinama, aktivno se ukqu~io u izvo|ewe
javnih radova. Povodom po~etka realizacije ovog projekta, u sredu, 7. jula u prostorijama Centra za socijalni rad odr`ana je konferencija za novinare.
- Ciq na{eg javnog rada
jeste da zaposlimo prvenstveno `ene koje najte`e
dolaze do posla i korisni-
ce su nekih od usluga Centra za socijalni rad. To su
`ene koje `ive u selima,
ve}ina ih je zavr{ila sredwu stru~nu spremu, a najve}i broj wih od wih su medicinske sestre i ~ekaju preko 20 godina na zaposlewe.
One su sada po prvi put u
`ivotu dobile {ansu da zara|uju svoj li~ni dohodak,
da imaju penzijsko i zdravstveno osigurawe i da dobijaju putne tro{kove, a ujedno da rade human posao u
svom selu. Na ovaj na~in
one poma`u svojim me{tanima, kako deci tako i od-
raslima i starim sugra|anima – rekla je Sne`ana
Stanisavqevi}, direktorica Centra za socijalni rad
„Sava“.
Program javnog rada po~eo je 12. jula i traja}e narednih pet meseci, a ukupna
vrednost ovog projekta je
oko milion i 700 hiqada
dinara. Neto zarada tre}eg
i ~etvrtog stepena stru~ne
spreme je 18.000 dinara,
dok je zarada sedmog stepena 22.000 dinara. U radnom
odnosu na odre|eno vreme u
Centru za socijalni rad bi}e zaposleno 10 qudi, od
Po~ele da rade kao gerontodoma}ice
Dve decenije ~ekali na posao
Program gerontodoma}ica
zaposli}e deset osoba koje
su pro{le obuku i praksu od
nedequ dana, od toga osam
`ena koje ~ekaju na posao vi{e od 17 godina, a najve}i
broj wih imaju status samohranih majki.
Leposava Jeremi} iz Grgurevaca po zanimawu je medi-
cinska sestra i posao ~eka
ve} 17 godina.
- Po{to su {anse da dobijem posao u svojoj struci bile
veoma male, rado sam prihvatila ovaj posao iz razloga
{to je veoma human i {to }u
raditi u svom selu, a radost
na licima korisnika kad se
mi pojavimo, ne mo`e da se
Ispuwena o~ekivawa
4. STRANA
snost na te odluke doneti Ministarstvo poqoprivrede.
Svi u~esnici licitacije }e
imati pravo da podnesu `albu na odluke, a rok za `albe
je 15 dana od dana dono{ewa
odluke. Kada istekne rok za
`albe, zakupci }e u narednih
30 dana, o~ekuje se do kraja
avgusta ili po~etka septembra, biti u obavezi da isplate celokupan iznos zakupnine. Sva zemqa koja ne bude ispla}ena }e se pored preostalih 127 hektara tako|e na}i u
drugom krugu licitacije.
Biqana Selakovi}
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD “SAVA“
ODJECI ENTER FESTIVALA
Prvi Enter festival odr`an je 2. i 4. jula na Gradskom
trgu u Sremskoj Mitrovici.
Na konferenciji za novinare
koja je tim povodom organizovana 9. jula u Gradskoj ku}i, a
kojoj su prisustvovali organizatori festivala, sumirane su impresije.
- Zavr{en je prvi Enter
festival. Svi smo veoma zadovoqni i sve je ispalo kako
je i planirano. Enter festival je pokazao da mladost u
Sremskoj Mitrovici postoji,
da mladi vole muziku i da su
spremni da se poka`u i doka`u. Kancelarija za mlade se
nada da }e slede}e godine
Enter festival biti jo{
uspe{niji, jo{ organizovaniji, sa mnogo ve}im buxetom i
sa vi{e u~esnika. Spremno
do~ekujemo slede}i Enter i
nadamo se da }e se ovaj Festival na}i na mapi festivala u Vojvodini i Srbiji,
kao i da }e jednog dana, Sremska Mitrovica biti poznata
i po Enter festivalu – izjavio je Milorad Popadi}, koordinator Kancelarije za
mlade Sremska Mitrovica.
Na Enter festivalu je u~e-
privrednik iz Divo{a je u prvom krugu licitacije zakupio
132 hektara dr`avne zemqe u
komadu.
- Zadovoqan sam licitacijom. Smatram da je prednost
to {to su nam Ministarstvo i
Gradska uprava iza{li u susret, da mo`emo zakupqivati
u na{im katastarskim op{tina da tu dr`avnu zemqu kao
individualni proizvo|a~i.
Bavim se ratarstvom i ne{to
malo sto~nim fondom, a na toj
parceli je i sad zasejano vi{e kultrura, tako }e i ostati
samo {to }e se plodoredi
razmeniti. Posadi}u kukuruz,
soju i repa, a ako narednih godina zakup zemqi{ta bude na
tri ili pet godina, onda se
mo`e saditi i p{enica – smatra Milan ^ekerinac.
Na konferenciji za novinare je re~eno da je u toku dono{ewe izrade odluka za davawe u zakup poqoprivrednog
zemqi{ta u dr`avnoj svojini.
Odluke }e potpisati gradona~elnik, a zatim }e sagla-
srema, a istog je kvaliteta.
Zakupqeno zemqi{te se
nalazi na drugom mestu,
ali u istoj katastarskoj op{tini. Time je 588 hektara
dr`avnog poqoprivrednog
zemqi{ta na kojem se nalaze sistemi za zalivawe
sa~uvano.
Sa konferencije za novinare
stvovalo 150 u~esnika, 27
mladih bendova, preko 80 volontera Kancelarije za mlade, 30 organizatora programa. Skupqeno je 1.000 limenki, oko 750 plasti~nih boca,
a podeqeno je i preko 1.500
bro{ura o narkomaniji i
3.000 prezervativa.
Enter muzi~ki festival
protekao je u znaku promocije
zdravih stilova `ivota, reproduktivnog zdravqa mladih i podizawa ekolo{ke
svesti, zahvaquju}i Ekolo-
{kom klubu grada Sremska
Mitrovica.
U organizaciji Omladinskog kluba grada Sremska
Mitrovica, a u saradwi Kancelarije za mlade i Ekolo{kog kluba, Enter festival
je otvorio Mitrova~ko leto i
najavio mno{tvo zabavnih i
kulturnih doga|aja za mlade
Mitrov~ane, dokazuju}i da
postoji alternativna muzi~ka scena u Sremskoj Mitrovici.
B. Selakovi}
plati nikakvim parama. Prihodi koje }emo dobijati pomo}i }e nam u {kolovawu dece – isti~e Leposava.
Program javnih radova zaposli}e i korisnika usluge
socijalnog stanovawa „Ku}a
na pola puta“, Damira Jovanovi}a, koji je zadovoqan
svojim anga`ovawem na me-
stu gerontodoma}ina za te`e fizi~ke poslove u doma}instvima korisnika.
Vi{wa Kuzmi} iz Jarka na
posao ~eka ve} 20 godina,
iako je samohrana majka deteta sa posebnim potrebama
i ka`e da joj je drago {to }e
najzad po~eti da radi, pogotovo ovako human posao.
kojih je jedno lice sa zavr{enim Pravnim fakultetom. Iz Centra za socijalni
rad isti~u, da kad pi{u
projekte vode ra~una da su
usluge odr`ive i imaju
ozbiqna obe}awa da }e od
1. decembra ovaj projekat
nastaviti da finansira
Pokrajinski sekretarijat
za rad, zapo{qavawe i ravnopravnost polova.
Biqna Selakovi}
GRADI SE HRAM RO\EWA SVETOG JOVANA PRETE^E
U BOSUTU
Osve}ewe krstova
i podizawe kupole
Pozivaju se svi vernici da u subotu, 24. jula, uzmu u~e{}a u osve}ewu krstova i podizawu
kupole na torwu novoizgra|enog hrama Ro|ewa Svetog Jovana Prete~e u selu Bosutu.
Program proslave:
16 ~asova - Osve}ewe krstova od strane vladike sremskog Gospodina Vasilija sa sve{tenstvom i podizawe kupole na zvonik hrama.
17 ~asova - dodela gramata dobrotvorima i prilo`nicima hrama i sve~ana ve~era u Domu
kulture.
SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVENA OP[TINA BOSUT
GRA\EVINSKI ODBOR ZA IZGRADWU NOVOG PRAVOSLAVNOG HRAMA RO\EWA SVETOG JOVANA PRETE^E
14. jul 2010.
JKP „VODOVOD“ SREMSKA MITROVICA
Spremni za pove}anu potro{wu vode
G
radona~elnik Sremske
Mitrovice Branislav
Nedimovi} je zajedno sa
direktorom JKP „Vodovod“
Sa{om Bugaxijom i tehni~kim direktorom ovog preduze}a Vesnom Vladisavqevi},
u ponedeqak, 12. jula obi{ao
Postrojewe za preradu vode
na izvori{tu u Sremskom Mitrovici sa ciqem da se upozna sa spremno{}u kapaciteta JKP „Vodovod“ pred o~ekivanu ve}u potro{wu vode
tokom leta. Tokom obilaska,
gradona~elnik se upoznao i
sa radom nedavno modernizovanog sistema javnog vodosnabdevawa.
- Obi~no se setimo Vodovoda kad nestane vode. Me|utim, sada sam ovde kako bi se
uverio koliko smo spremni
za naredne vrele dane. Predvi|aju u narednih 10 – 15 dana da }e biti veoma toplo, pa
samim tim se o~ekuje i pove}ana potro{wa vode. Ono
{to sam video, uliva poverewe da }e narednih dana biti
sve u redu, da ne}emo imati
problema sa vodosnabdevawem i da }e mre`a izdr`ati
ono {to nas ~eka. Ima dovoqno kapaciteta, sistem je
doveden u takvo stawe da mislim da ne}e biti nikakvih
problema. Mi }emo insistirati JKP „Vodovod“ izlazi u
susret gra|anima, {to im je i
posao – istakao je gradona~elnik Sremske Mitrovice
Branislav Nedimovi}, prilikom obilaska Postrojewa
za preradu vode.
Branislav Nedimovi}
Tokom proteklih godina, u
jeku letwe sezone, maksimalna potro{wa vode bila je i
do 400 litara u sekundi. S
obzirom na kapacitete Postrojewa za preradu vode od
600 litara u sekundi i ~etiri rezervoara koja raspola`u sa 5.400 kubnih metara vode, iz „Vodovoda“ nagla{avaju da potro{a~ima ne preti
nesta{ica vode. U proteklom
periodu realizovane su zna~ajne investicije u rekonstrukciji i modernizaciji sistema i nabavke neophodne
opreme za tehnolo{ke procese prerade vode i rad potisne crpne stanice. Nadle`ni
u „Vodovodu“ isti~u, da je od
izuzetne va`nosti automatizacija procesa rada i upotreba savremenih informacionih tehnologija. Re~ je o kompjuterskom SKADA sistemu za
Sa{a Bugaxija
daqinski nadzor, kontrolu i
upravqawe slo`enim procesima prerade i distribucije
vode do korisnika. Program
sadr`i neophodne informacije o radu pumpi, protoku vode, pritisku vode na potisu,
koli~inama vode u rezervoarima i procesu dezinfekcije
vode. Takav uvid u stawe sistema omogu}ava efikasnije
upravqawe i odr`avawe
objekata u funkciji vodosnabdevawa. Signalizacija
svake promene redovnog stawa otvara mogu}nost blagovremene intervencije u ciqu
nesmetane isporuke higijenski ispravne vode za pi}e.
- Te`imo {to ve}em stepenu sigurnosti rada ovako slo`enog sistema kako bi svi na{i korisnici bili zadovoqni. S tim u vezi, u prethodnom
periodu izvr{ene su zna~ajna
OSNOVNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI
Rad na ubrzawu sudskih postupaka
P
redstavnici programa podele vlasti
Agencije SAD za me|unarodni razvoj (USAID)
su se 6. jula sreli sa rukovodiocima Osnovnog suda u
Sremskoj Mitrovici. Do
ove posete do{lo je u vreme kada sud zapo~iwe rad
na efikasnijem re{avawu
problema, ubrzawe sudskih postupaka. Ovaj sud je
jedan od 10 sudova u Srbiji, koji uz pomo} USAID-a
ula`u koncentrisane napore da poboq{aju na~in na
koji se u tom sudu re{avaju
predmeti.
Rukovodstvo i slu`benici suda su u junu 2010. godine napravili akcioni plan
o kori{}ewu novih metoda
koje bi trebalo da dovedu
do ubrzawa sudskih postupaka. Proces wihove primene ukqu~i}e neke od tehni-
ka koje su se pokazale uspe{nim u mnogim zemqama
~lanicama Evropske unije
kao i u SAD. U pitawu je ~itav spektar tehnika, od poboq{awa uslova za redovno odr`avawe ro~i{ta, do
ostvarivawa boqe saradwe
sa drugim institucijama,
poput Tu`ila{tva, policije i sl.
O~ekuje se da }e rad Suda na ovom projektu trajati
do kraja godine i najvi{e
}e se raditi na predmetima onih vrsta, u kojima je
problem najizra`eniji. Kasnije, ista metodologija
bi}e primewena na sve vrste predmeta u okviru Suda. Rukovodioci Suda izrazili su optimizam u pogledu toga da bi ovi napori mogli bitno da uti~u na
ubrzawe sudskih postupaka
i otklone probleme koji su
godinama usporavali rad
suda.
Za dodatne informacije
o ovoj poseti, kao i o radu
Suda, molimo da kontaktirate sudiju Branislava Trnini}, portparola Osnovnog suda u Sremskoj Mitrovici, na adresi:
osnovnisudsm nadlanu.co
m ili telefonom 022/600180.
Za dodatne informacije o USAID-ovom programu
podele
vlasti
molimo da posetite veb
stranicu
na
adresi:
www.ewmispp.org ili da
kontaktirate
Stelu
Durutovi} na email adresi
sdurutovic ewmispp.org
ili telefonom 011/242-1663.
Portparol sudija
Branislav Trnini}
Gradona~elnik obilazi Postrojewe za preradu vode u Sremskoj Mitrovici
investiciona ulagawa u pogledu rekonstrukcije i modernizacije vodovodne mre`e i nabavke opreme u procesu tehnolo{ke prerade vode.
Ovo je potpuno automatizovani sistem za pra}ewe svih
potrebnih parametara za daqinsko upravqawe i kontrolu zna~ajnih i slo`enih procesa prerade i distribucije
higijenski ispravne vode do
svih na{ih korisnika – izjavio je Sa{a Bugaxija, direktor JKP „Vodovod“.
Pro{le godine je izvr{eno
preseqewe agregata sa izvo-
ri{ta u Martincima na izvori{te u Sremskoj Mitrovici,
tako da je ovo Javno komunalno preduze}e, redovne godi{we remonte trafo stanica,
koji iziskuju i nestanke
elektri~ne energije, uspelo
da prevazi|e tako, {to su
ukqu~ewem agregata omogu}ili da svi stanovnici prikqu~eni na javni sistem vodovoda imaju uredno vodosnabdevawe. Vesna Vladisavqevi}, tehni~ki direktor
„Vodovoda“ ka`e, da }e kratkotrajne nesta{ice elektri~ne energije sa ukqu~e-
IZGRADWA TENISKOG TERENA U „PEJTONU“
„Duhovi Cite Soleil“
Ciklus filmova: Slobodna zona
Subota 17. jul u 12 sati,
mala scena
Igrali{te za budu}e tenisere
U Nasequ „Pejton“ u toku je
izgradwa teniskog terena koja se finansira iz sredstava
Mesne zajednice „Sava“, a
vrednost radova je 500.000
dinara.
Parcela na kojem se gradi
tenisko igrali{te do sada
nije imala svoju namenu, a
uskoro }e, zahvaquju}i sredstvima Mesne zajednice, deca iz Naseqa „Pejton“ biti u
prilici da se bave popularnim belim sportom. Ulo`ena
sredstva su iskori{}ena za
ure|ewe terena, izgradwu
stubova i kupovinu teniske
mre`ice.
- Po{to tenis posledwih
nekoliko godina do`ivqava
ekspanziju kod nas, ja se
iskreno nadam da }e javiti
neki mladi teniseri, koji }e
ba{ pote}i sa ovog igrali{ta. Time }e namena ovog teniskog terena biti velika –
istakao je predsednik Saveta mesne zajednice „Sava“
Dragan Milo{evi}.
B. S.
Kulturna saradwa gradova pobratima
U
14. jul 2010.
Na sceni Pozori{ta
„DOBRICA MILUTINOVI]“
Sreda 14. jul u 21 sat,
mala scena
MITROV^ANI NA KOZARSKOM ETNO FESTIVALU U BAWALUCI
periodu od 2. do 5. jula
u Bawaluci, Piskavici i Prijedoru je odr`an {esti po redu Kozarski
etno. Organizator je bila Turisti~ka organizacija Grada
Bawaluka i KUD „Piskavica“. Manifestacija Kozarski etno svake godine ima
odre|enu temu i predstavqa
razli~ite seoske aktivnosti
koje su se izvodile u potkozarskim selima. Sremska
Mitrovica, po{to je grad pobratim sa Bawalukom je po
prvi put u~estvovala na
ovim kozarskim etno danima.
- Boravak u Bawaluci je
organizovan u okviru saradwe dva grada pobratima, Bawaluke i Sremske Mitrovice. Potpisana je poveqa o
kulturnoj saradwi ova dva
grada, i za vreme odr`avawa
Kozarkog etno festivala
2010. prisustvovalo je na{e
KUD „Dositej Obradovi}“ iz
wem agregata biti regulisane i da }e kvalitetno vodosnabdevawe u svim delovima
grada i u takvim situacijama
normalno funkcionisati.
Jedini nedostatak sistema
na koji je nemogu}e uticati je
starost distributivne mre`e, pa pojava kvarova mo`e
biti jedini uzrok prekida
vodosnadbevawa. U „Vodovodu“ ka`u, da ipak raduje podatak da je kvarova sve mawe, a intervencije na mre`i
mogu da se uklone relativno
brzo i efikasno.
Biqana Selakovi}
Predstava za decu
Sreda 21. jul u 21 sat,
mala scena
„Engleski hirurg“
Ciklus filmova Slobodna zona
Petak 23. jul u 21 sat,
mala scena
„Kad se neko ne~em dobrom nada“
“Edo Mayka: Sevdah o rodama“
“Kad Miki ka`e da se boji“
DORF (Festival dokumentarnog rock filma)
Subota 24. jul u 12 sati,
mala scena
Predstava za decu
Subota 24. jul u 21 sat,
mala scena
„SHUFFLE: Politics, bullshit
and rock'n'roll“
“Prvi pravi `enski zvuk“
DORF (Festival dokumentarnog rock filma)
Sreda 28. jul u 21 sat,
mala scena
„
Glasajte za mene“
Ciklus filmova Slobodna zona
Detaqi sa Kozarskog etno festivala
Grgurevaca. Na{e folklorno dru{tvo je izvodilo igre
iz sremskog kolorita, igru
dodole, i tradicionalne
sremske igre. Pored KUD
„Dositej Obradovi}“, na kozarskim etno danima prisustvovale su i `ene predstav-
nice Udru`ewa iz Martinaca, Be{enova, La}arka i Grgurevaca. One su na zajedni~kom Etno {tandu predstavile tradicionalne vezove,
obele`avawe slave i na{u
tradicionalnu hranu – izjavila je Mirjana Markovi}
stru~ni saradnik u Gradskoj
upravi za obrazovawe i kulturu.
Na manifestaciji Kozarski etno u~estvovala su folklorna dru{tva iz Slovenije, ^e{ke, Belgije, [kotske,
Makedonije, Italije, Bosne i
Hercegovine i Srbije. Bila
je ovo jo{ jedna u nizu kulturnih razmena izme|u Bawaluke i Sremske Mitrovice, i o~ekuje se wihov dolazak na Srem folk fest.
B. Selakovi}
Subota 31. jul u 12 sati,
mala scena
Predstava za decu
Pripremio: A. Budo{an
STRANA 5.
[IDSKA TRIBINA
UKRATKO
Izlo`ba u
Biblioteci
Povodom 154. godi{wice ro|ewa Nikole Tesle,
u prostorijama biblioteke Simeon Pi{~evi} mo`e se pogledati postavka
o `ivotu i delu ovog velikog nau~nika bez ~ijih dostignu}a dana{wi svet ne
bi ovako izgledao.
Humanitarni
koncert
U prostorijama Doma
kulture u Sotu u nedequ,
11. jula odr`an je humanitarni koncert u okviru kojeg je nastupio folklorni
ansambl Srpskog kulturno
– umetni~kog dru{tva
Prosvjeta iz Zagreba, kao
i Hrvatskog kulturno –
umetni~ko dru{tva Koleda.
Radovi u
Erdeviku
Sredstvima Mesne zajednice Erdevik, odvijaju
se radovi na kopawu kanala za atmosfersku odvodwu. Radi se u [idskoj ulici, od Ulice Cara Du{ana
do Masarikove, preko va{ari{ta, do kanala na putu Erdevik – Kukujevci.
Sanacija
puta
Predsednik Saveta MZ
Privina Glava, Miroslav
Grkini}, uputio je dopis
episkopu sremskom, gospodinu Vasiliju sa molbom
da se {to pre uti~e na sanaciju puta kroz selo, koji
vodi do manastira Privina Glava, a koji nedeqno
pose}uje vi{e stotina
vernika.
Biciklisti~ka
trka
U organizaciji biciklisti~kog kluba [id, a pod
pokroviteqstvom Op{tine [id, u nedequ, 11. jula
na ulicama grada je odr`ana tradicionalna biciklisti~ka trka.
Zvezda u [idu
U subotu, 10. jula, pred
velikim brojem gledalaca
i navija~a, doma}i fudbalski klub „Big bul Radni~ki“ iz [ida odigrao je
prijateqsku utakmicu sa
prvotimcima beogradske
„Crvene zvezde“, nere{enim rezultatom 2:2.
6. STRANA
PORODICA BALA[^AK IZ BIKI] DOLA
USPE[NI MOROVI]KI PAORI
Te{ka vremena za seqaka
Od `utog lista se dobro `ivi
Jedna od porodica koja se
bave poqoprivredom, ta~nije
uzgojem stoke i proizvodwom
mleka, a koje su aktivno
ukqu~ene u aktuelan protest
Asocijacije poqoprivrednika Srbije je i porodica Bala{~ak iz Biki} Dola. Sa{a
Bala{~ak jedan je pregovara~a Asocijacije poqoprivrednika, a u svom anga`ovawu
ima punu podr{ku oca Danila
koji se ceo `ivot bavio sto~arstvom, a kako ka`e, nikada nije bilo lako.
- Imamo vi{e od pedeset
krava, a dnevno isporu~ujemo
550 litara mleka. Svi u porodici smo ukqu~eni u poslove na farmi, anga`ovane
su i `ena i snaja, a imamo i
dva radnika. Radi se danono}no, rezultate nemamo i ne
`elimo da sabiramo, jer smo
u posledwe vreme uvek u minusu. Sada{wa cena mleka je
24 dinara, a da bi imali nekakvu korist, ona mora biti
barem 32 dinara. Proizvodwa je skupa, mi ne mo`emo napustiti posao, jer nemamo ~ime drugim da se bavimo. Ceo
`ivot sam poqoprivrednik,
ali ovakva vremena ne pamtim. Potpuno je neizvesno u
kakvim uslovima poslujemo
niti mo`emo da planiramo
svoje aktivnosti. Uvoz mleka
je uni{tio doma}u proizvod-
Danilo Bala{~ak
wu i sveo je na minimalne koli~ine, jer qudi masovno odustaju od mlekarstva. Kada
se na{ proizvod otkupquje,
tra`i se svaki detaq koji
mo`e da umawi cenu, a mi ne
mo`emo da postavimo nikakve uslove. Moj sin je odlu~io da nastavi porodi~nu
proizvodwu, mada ja li~no ne
vidim da }e od toga dobro
`iveti. Oko Asocijacije se
okupio veliki broj poqoprivrednika, a masovnost mo`e
dovesti do ispuwewa barem
nekih od uslova. Seqaci moraju biti uporni i tra`iti
konkretne mere, jer smo prevareni bezbroj puta. Dobro je
{to je veliki broj mladih poqoprivrednika
podiglo
glas, jer se oni moraju boriti
za svoju i budu}nost svojih
porodica. Oni koji odlu~uju o
na{im `ivotima bi trebalo
da nam ka`u da li je ovoj dr`avi selo na posledwem mestu ili i mi mo`emo o~ekivati razumevawe i podr{ku –
rekao nam je Danilo Bala{~ak, koji iako naru{enog
zdravqa poma`e u doma}instvu, jer kako ka`e, za seqaka nema odmora.
Porodica Bala{~ak nastavi}e proizvodwu mleka na
svojoj farmi i mlekari koja
radi u okviru doma}instva,
ali o~ekuje boqe uslove i podr{ku dr`ave koja za sada ne
pokazuje dovoqan stepen odgovornosti prema poqoprivrednom proizvo|a~u.
M. B.
Tragaju}i za uspe{nim morovi}kim
paorima, stigao sam
do Ilije Pavi}a.
Sa suprugom Jokom i
sinom Vjekoslavom,
Ilija je uspeo da kupi 20 katastarskih
jutara zemqe, a pored toga jo{ 80 u zakup. Od mehanizacije poseduje ~etiri
traktora od 49 do
100 kowskih snaga,
razne plugove za
orawe i {partawe,
~etiri drqa~e, dva
rasipa~a i nekoliko prskalica. Ilija
i Vjekoslav imaju
svoj strug, pa gotovo svakog
dana pomo}u wega ne samo da
izra|uju sitne delove za
eventualne popravke kvarova na traktorima, prikolicama, plugovima, ve} rade i neka dodatna pomagala. Koriste}i postoje}i ma{inski
park izmislili su dvoredni
{parta~, ~ija je namena da
tawira, a zatim {parta zemqu izme|u redova i prskalicu kojom se prskaju samo
redovi bilo da je u pitawu
soja, kukuruz ili neka druga
kultura. Ove godine, u maju
mesecu, Ilija je svojom ~etvororednom sadilicom koju opslu`uje pet radnika posadio
deset jutara duvana.
Ilija Pavi}
- Sadilica dnevno zasadi
~etiri katastarska jutra duvana. Duvan dobro napreduje,
a prva berba `utog lista po~e}e krajem avgusta - ka`e
Ilija.
Ovim poslom Ilija se bavi
od 1977. godine. Zahvaquju}i
wegovoj upornosti, ali i
upornosti supruge Joke, sina
Vjekoslava i snaje Dobrile
od `utog lista, kako ka`e
na{ sagovornik, mo`e se
pristojno `iveti. Nije samo
u pitawu sadwa duvana, berba, su{ewe i prodaja, Ilija
se bavi i proizvodwom soje
na povr{ini od 80 hektara.
Dragoqub Savi~in
PRVI PUT U [IDSKOJ OP[TINI
OBNOVA CRKVE PRESVETOG SRCA
ISUSOVOG U [IDU
Po~ela prva faza radova Pravo na ku}nu negu i pomo}
O
T
emeqna rekonstrukcija Rimokatoli~ke crkve presvetog srca
Isusovog sagra|ene
1932. godine, obavi}e se do 15. oktobra
ove godine, a radovi
se obavqaju u ~etiri
faze, rekao nam je
`upnik Nikica Bo{wakovi} i dodao:
- Pregledali smo
sada{we stawe i
konstatovali da je
crkva je u lo{em stawu od torwa do poda
i maltera kojem je omalterisana. Zato je nu`no izvr{iti
temeqnu rekonstrukciju da
crkva dobije izgled iz 1932.
godine. Prema izra|enom
projektu, obnova se izvodi u
~etiri faze. Prva faza
predvi|a
rekonstrukciju
torwa crkve i ulaznog portala. Za ovu fazu obezbe|en je
glavni projekat, lokacijska
i gra|evinska dozvola. Radovi su ve} po~eli 14. juna, a
zavr{etak posledwe ~etvrte faze radova planiran je
do 15. oktobra ove godine.
Vrednost rekonstrukcije prve faze je 120.000 evra. U
drugoj fazi radi}e se zamena krovne konstrukcije zajedno sa novim stropom crkve, a potom postavqawe lima i novih oluka. Tre}a faza done}e crkvi podno greja-
we i novu elektroinstalaciju, a ~etvrta faza je skidawe
starog maltera i malterisawe para propusnim malterom
i kre~ewe crkve. Katolici
sa podru~ja op{tine [id
obezbedili su kroz svoje
priloge 10.000 evra. Ostali
donatori za prvu fazu rekonstrukcije torwa obezbedi}e preostali deo sredstava - ka`e `upnik Nikica Bo{wakovi}.
Kako nam je rekao `upnik,
donatori su i: Ministarstvo vera Republike Srbije,
|akova~ko-osje~ka nadbiskupija, Vukovarsko-srijemska `upanija, op{tina [id
ili Sremski okrug, a o~ekuje se pomo} privatnih firmi sa podru~ja {idske op{tine.
D. S.
vih dana op{tinska
vlada u [idu usvojila
je pravilnike o normativima i standardima za obavqawe delatnosti ku}ne nege i pomo}i u ku}i, o u~e{}u
gra|ana u tro{kovima usluga
slu`ba ku}ne nege i usluga u
ku}i i pravilnik u kom je objavqen cenovnik objasnio
nam je na~elnik op{tinske
uprave u [idu Romko Papuga
i dodao, da je slu`ba formirana od strane Centra za socijalni rad, ~iji je osniva~
Op{tina [id. Posetili smo
direktora centra za socijalni rad Svetozara [olaju sa
kim smo razgovarali o ukupnoj organizaciji ovog posla.
- Ovaj potez Centra za socijalni rad doga|a se prvi
put na prostorima Op{tine
[id, jer za to imamo zakonsku
osnovu. Celu oblast uredili
smo normativno, a socijalna
sigurnost gra|ana predstavqa izri~ito pravo gra|ana
na za{titu. Izradili smo i
pomenute pravilnike, utvrdili standarde, u~e{}e gra|ana i cenovnik usluga kojim
}e gra|ani sufinansirati
na{ poduhvat ukoliko se wihovo materijalno stawe poklapa sa datim normativima.
Slede}i korak je potreba da
zaokru`imo finansijsku konstrukciju, jer dosada{wa
sredstva iz buxeta op{tine
pokrivala su samo mali broj
korisnika usluga u [idu. Za-
Svetozar [olaja
to smo mi konkurisali za
sredstva javnih radova. Umesto {est, dobili smo pravo
na pet meseci rada na{e slu`be. Ovu slu`bu ~ine 15 gerontodoma}ica i dva medicinska tehni~ara. Umesto dosada{wa 34, sada imamo 82
korisnika usluga na celoj teritoriji op{tine. Gerontodoma}ice su iz onih mesta odakle su i korisnici usluga, pa
zato nemamo praznih hodova.
Planiramo pokriti sve tro{kove koji }e nastati na{im
radom. Uz dobijenu sumu od
2.523.000,00 dinara, na{im
pravilnikom utvr|eno je i sufinansirawe od strane korisnika prema grupama. Ako korisnik usluga ima mese~na
primawa po ~lanu doma}instva ispod 10.000 dinara ne
pla}a ni{ta. U drugu kategoriju sme{teni su gra|ani ~ija
su primawa po ~lanu doma}instva od 10.000 do 15000
dinara koji u sufinansirawu
u~estvuju sa 30 odsto tro{kova. U tre}u kategoriju svrstani su gra|ani sa primawima
od 15.000 do 20.000 dinara
mese~no po ~lanu doma}instva. Oni u~estvuju u sufinansirawu sa 50 posto. ^etvrta kategorija je od 20.000
do 25.000 dinara i u sufinansirawu u~estvuju sa 70 odsto
i peta grupa su gra|ani ~ija
su primawa preko 25.000 dinara koji u~estvuje sa 100 posto - ka`e [olaja.
Cena jednog sata rada vezano za zdravstvenu negu je 250
dinara, a jedan sat rada na
poslovima u ku}i je 200 dinara, ~ime se pokrvaju tro{kovi celog podru~ja op{tine
[id. Pojedine gerontodoma}ice pokrivaju dva do tri sela, a to su: Privina glava –
Biki} Do, Ba~inci – Kukujevci, Batrovci – Va{ica.
- S radom smo po~eli 15. juna i verujemo da }e se pove}ati broj korisnika usluga kad
qudi saznaju za pravo koje mogu koristiti. Korisnik usluga
mo`e imati najmawe pet, a
najvi{e 20 sati pomenutih
usluga mese~no. Ako korisnik
ima mese~no samo ~etiri sata
usluga, ne}e ih pla}ati - rekao nam je Svetozar [olaja.
D. Savi~in
RAZVOJNI POTENCIJALI SELA ADA[EVCI
Za~etak industrijske proizvodwe
N
a petom kilometru
ju`no od [ida sme{teni su Ada{evci. Selo sa dve i po hiqade
stanovnika, u{orenog tipa
sa ku}ama gra|enim po uzoru
na stil iz doba Marije Terezije. Me{tani sela vide
svoj strate{ki razvoj u poqoprivredi,
industriji,
ali i turizmu, ka`e predsednik MZ Ilija Mirkovi}.
- Pre dve i po godine,
Uro{ [umer iz Slovenije
shvatio je da u Ada{evcima
mo`e da podigne dve hale
koje su sad zavr{ene i u wih
postavi ma{ine, zaposli
oko 50 qudi odmah i krene u
proizvodwu - ka`e Ilija.
Ova firma }e proizvoditi opruge, {arafe i delove
za traktore i automobile.
[umer planira da u naredne dve godine zaposli preko 200 radnika, a za svoje
proizvode ima obezbe|eno
tr`i{te. Vlasnik ove firme, zainteresovan je i za
dve bu{otine termalne vode koje se nalaze na jedva
350 metara od [umerovih
objekata. Ilija Mirkovi}
ka`e da je Institut za javno
zdravqe Srbije u Beogradu
izvr{io analizu termalne
vode, koja upu}uje na sadr`aj mnogih lekovitih mine-
rala. Wena temperatura je
trenutno od 60 do 65 stepeni. U nalazu se ka`e i da je
mogu}e pove}awe temperature ove vode do 100 stepeni ako se nastavi sa bu{ewem. Istaknuto je da se kori{}ewem vode mo`e sagraditi bawa koja bi bila korisna za le~ewe raznih bolesti. Pored toga {to ima
dve bu{otine, voda se mo`e
koristiti i za plastenike.
Najva`nije je to, {to ovom
toplom vodom mogu da se
greju svi stanovnici {idske
op{tine u 19 naseqenih mesta, besplatno, jer toplana
ne koristi ni drva ni ugaq,
Unutra{wost hale Uro{a [umera
a ni plin za grejawe, potrebne su samo razvodne cevi. Ima indicija da se ova
voda mo`e koristiti i za
pi}e, a da li }e termalna
voda na dva izvori{ta u
Ada{evcima biti iskori{}ena na pomenute na~ine,
za sada je neizvesno.
D. S.
14. jul 2010.
RUMSKO KULTURNO-SPORTSKO LETO
[email protected] 7. JUL
Bogat program sa mawe para
Z
Rumska hronika
GERONTOLO[KI CENTAR
Obele`en
Ivawdan
Gerontolo{ki
centar
Srem u Rumi redovno obele`ava Ivawdan. Sedam korisnika Gerontolo{kog centra
sa radnim terapeutom su 6. jula ujutro obi{li okolne livade i nabrali ivawsko cve}e od kojeg su korisnici pravili ven~i}e koji se, po tradiciji, prave za Ivawdan.
SPS RUMA
Dve decenije
postojawa stranke
U svojim prostorijama, u
prisustvu gostiju iz stranke
i koalicionih partnera, Op-
{tinski odbor Socijalisti~ke partije Srbije u Rumi je u
petak, 9. jula obele`io dve
decenije postojawa stranke.
Me|u gostima su bili Radoslav Strikovi}, sekretar PO
SPS, Zoran Borti} i Sreten
Jovanovi}, ~lanovi Predsedni{tva stranke, funkcioneri stranke iz susednih op{tina i Br~kog, ali i koalicioni partneri iz Demokratske stranke i PUPS-a.
U zvani~nom delu, prisutne je pozdravio Dragan Karda{, predsednik OO SPS u
Rumi koji je podsetio da je
stranka formirana 1990. godine i da je 90-tih godina bila gotovo nacionalni pokret,
i {to se ti~e broja ~lanova i
mo}i, to je bio zenit u postojawu stranke.
DOM ZDRAVQA
Novi telefonski
brojevi
Zbog problema vezanih za
uspostavqawe telefonskih
veza radi zakazivawa pregleda, dobijawa informacija o radu izabranih lekara,
doktora specijalista i drugih informacija, postoje}a
telefonska centrala rumskog Doma zdravqa pro{irena je sa jo{ dve nove linije.
Sve navedene informacije
mogu se od sada dobiti i na
brojeve 470-422 i 470-322.
RUMSKI MATI^AR
SKLOPILI BRAK: Pera
Martinovi} i Danijela Jovanovi}, Milan Radoni} i
Mila Latinovi}
DOBILI ]ERKU: Sla|ana i Dejan Napijalo, Dragana i Bo{ko Hajdukovi}
UMRLI: Milena Mileusni} – Odrova~ki, ro|.
1928, Rafailo Karajlovi},
ro|. 1933, Zlata Vukajlovi}, ro|. 1936
Stranu pripremila:
Smiqa Xakula
14. jul 2010.
a razliku od pro{le,
ovogodi{we kulturno
leto }e biti kra}e i realizovano uglavnom, sopstvenim snagama. Kulturno leto
po~iwe 30. jula i traja}e do
polovine avgusta.
- Uglavnom planiramo nastupe kulturno umetni~kih
dru{tava sa teritorije rumske op{tine, kao i horova
rumskih {kola koje }e pripremati nastavnica muzi~ke kulture Sun~ica Jakovi}. Tako|e,
planiramo i nastup grupe "Andesila", kao i na{ih rok grupa, te Gradskog pozori{ta koje priprema i prvu profesionalnu predstavu "@ena koja
nestaje". Dakle, oslawamo se
na sopstvene snage, ne}e biti
gostovawa kao pro{le godine,
jer vodimo ra~una da {to mawe opteretimo op{tinski buxet - ka`e Svetislav Damjan~uk, na~elnik Odeqewa za
dru{tvene delatnosti.
U organizaciju Kulturnog
leta, pored Odeqewa dru{tvenih delatnosti, ukqu~e-
Svetislav Damjan~uk
na su kulturno umetni~ka dru{tva, Gradsko pozori{te,
{kole, Kancelarija za mlade
i Omladinski savet.
Pored kulturnih de{avawa, predvi|ene su i brojne
sportske aktivnosti. Ve} je
realizovano Svetsko prvenstvo u malom fudbalu rumske
op{tine, a u toku su i {kola
mini rukometa, odbojke, `enski ko{arka{ki kamp, {kola
kuglawa i stonog tenisa. U or-
ganizaciju ovih aktivnosti
ukqu~eni su sportski klubovi, Savez sportova i Sportska
hala.
U prvoj suboti septembra }e
se odr`ati i kowi~ko prvenstvo Srbije i Fijakerijada na
stadionu FK "Fru{ka gora", a
pre toga i defile kroz grad.
Kao i lane, uporedo }e na
Gradskom trgu biti organizovan Sajam meda i Etno festival zdrave hrane.
- Trudi}emo se da sa minimalnim sredstvima Rumqanima priredimo {to vi{e interesantnih sadr`aja. Nisu zaboravqeni ni najmla|i, jer }e
kao i prethodnog meseca, biti
organizovano niz de{avawa u
"Parki}u brodi}u". Re~ je o
igrama spretnosti, ve~erima
poezije za decu, predstavama
Gradskog pozori{ta, nastupima izvi|a~a. Organizova}emo
i ~itali{te za decu, kao i nastup De~ijeg muzi~kog zabavi{ta "Cvr~ak" - ka`e o ovogodi{wem Kulturno-sportskom letu Svetislav Damjan~uk.
U GRADSKOJ BIBLIOTECI
Zavr{ena revizija kwi`nog fonda
Z
apo~eta u Gradskoj biblioteci u Rumi 14. juna, revizija kwi`nog
fonda okon~ana je 5. jula.
Ova revizija je zakonska obaveza i potrebno je da se uradi bar jednom u deset godina.
- U dosada{woj praksi, taj
posao je trajao od 45 do 60 dana i u tom periodu je biblioteka zatvorena za korisnike.
Zahvaquju}i ~iwenici da
smo dobro tehnolo{ki opre-
mqeni, kompjuterskim programom i da je ceo kwi`ni
fond unet u bazu podataka,
mi smo taj posao uradili za
desetak radnih dana. Sada
smo realno sagledali kwi`ni fond, sve {to nismo na{li u biblioteci }emo otpisati, a o{te}ene kwige rashodovati - ka`e direktor
Gradske biblioteke @eqko
Stojanovi}.
On dodaje da je ovo i posledwa revizija koja je ra|ena na dosada{wi na~in, jer
se ceo fond sada nalazi u
elektronskom katalogu.
- Sada imamo 35.430 razli~itih naslova, a oko 64.000
kwiga, ne ra~unaju}i sitniju
bibliote~ku gra|u. U toku revizije nabavili smo i zna~ajan broj novih naslova, kako
romana tako i dokumentarnih kwiga. Poklopilo se, tako|e, da je u isto vreme iz
{tampe iza{ao i na{ do sada najve}i projekat. To je jezi~ki prilago|en tekst prvog srpskog romana “Aristid
i Natalija” ~iji je autor najznamenitiji Rumqanin, Atanasije Stojkovi} - ka`e
@eqko Stojanovi}.
Izdava~ ovog romana je
Gradska biblioteka, slog i
prelom je radio IP “Kairos”,
a {tampala ga je novosadska
“Budu}nost”. Roman je {tampan u tira`u od 500 primeraka.
Wegovo {tampawe je delom, finansirao Pokrajinski sekretarijat za obrazovawe i kulturu, a delom
preduze}a i ustanove rumske
op{tine.
Roman “Aristid i Natalija” bi}e promovisan u Gradskoj biblioteci tokom rumskog Kulturnog leta.
kupoprodajnom ugovoru, ima
obavezu da im isplati. Po
ovom zahtevu, biv{i radnici
"Nove budu}nosti" su u sudskom sporu sa ve}inskim vlasnikom, a slu~aj je pred Apelacionim sudom u Novom Sadu.
I ovom skupu radnika prisustvovao je Nenad Borovi},
predsednik SO Ruma, a dogovoreno je da se odr`i novi
sastanak predstavnika malih akcionara "Nove budu}nosti", ve}inskog vlasnika i
lokalne samouprave sa Miroslavom Vasinom, pokrajinskim sekretarom za rad, zapo{qavawe i ravnopravnost
polova.
POTPISAN PROJEKAT „PROBUDI SE, POKRENI SE!“
Aktivnosti namewene mladima
U
ponedeqak, 28. juna, u Palati Srbija predstavnici
Op{tine Ruma potpisali
su ugovor sa Ministarstvom
omladine i sporta Republike
Srbije koji se ti~e realizacije
projekta rumske Kancelarije za
mlade vezanog za implementaciju Lokalnog akcionog plana za
mlade koji je Skup{tina op{tine Ruma usvojila u decembru
pro{le godine.
- Radi se o projektu simboli~nog naziva „Probudi se, pokreni
se!“, koji ima za ciq podizawe
nivoa aktivizma i volonterizma mladih kroz realizaciju
tribina, seminara, raspisivawem konkursa za finansirawe
dve akcije i jednog mini projekta. Tokom realizacije projekta,
snima}e se i amaterski dokumentarni film o na{em gradu i
samom projektu - ka`e Goran Mi-
D
an ustanka, 7. jul, obele`en je polagawem venaca na spomen obele`ja
poginulim borcima i `rtvama Drugog svetskog rata na
Gradskom grobqu u Rumi.
Vence su polo`ile delegacije rumske op{tine, Op{tinskog odbora SUBNOR-a Ruma,
OO Socijalisti~ke partije
Srbije, OO Partije ujediwenih penzionera Srbije Ruma i
OK Komunisti~ke partije Srbije.
Okupqenima se na Gradskom grobqu obratio Dragan
Karda{, zamenik predsednika rumske op{tine koji je rekao da ovo okupqawe zna~i
odavawe po{te ustanicima
koji su 7. jula 1941. godine u
Beloj Crkvi pokazali da je
srpski narod slobodoqubiv
i da je me|u prvima, predvo|en partizanima, rekao "ne"
kako okupatorima, tako i doma}im izdajnicima.
- Platili smo visoku cenu
slobode. Ponosimo se {to
smo wihovom borbom u{li u
antifa{isti~ku koaliciju rekao je Dragan Karda{.
Predrag Vukmiri}, sekretar OO SUBNOR-a Ruma istakao je zna~aj se}awa na postradale u antifa{isti~koj
borbi.
- Okupili smo se ovde da
odamo po{tu i izrazimo zahvalnost onima koji su imali
hrabrost da prvi u porobqenoj Evropi uzmu pu{ku i upere je na fa{isti~kog okupatora. Datum koji obele`avamo ozna~io je po~etak velike
antifa{isti~ke borbe u kojoj su u~estvovali svi narodi
na{e zemqe, a istaknuto mesto ima srpski narod i to kako po broju u~esnika tako i
po veli~ini `rtve koju je u
toj borbi podneo - rekao je
Predrag Vukmiri}.
Po polagawu venaca na
spomen obele`ja poginulima
u Drugom svetskom ratu, okupqeni su organizovano oti{li na Iri{ki venac gde je
bila centralna proslava Dana ustanka.
Izgradwa monta`nog vrti}a
@eqko Stojanovi}
Tra`e isplatu otpremnina
kroz potpisivawe ugovora o
asignaciji preba~en kao
osniva~ki kapital u novo
preduze}e "Nova budu}nost
Komerc" koje je zatvorenog
tipa i wegovim akcijama se
ne mo`e trgovati na berzi.
Ve}inski vlasnik "Nove budu}nosti" Perica Bari{i} je
otkupio deo akcija 2008. godine, ali ostatak potra`ivawa va`i i daqe.
Biv{i radnici zahtevaju
da im se otplati otpremnina
po socijalnom programu i to
onaj deo, koji je preba~en na
novu firmu, te su oni umesto
novca dobili akcije, kao i
isplatu dobiti koju su ostvarili, a koju novi vlasnik, po
Se}awe na ustanike
KONKURS MINISTARSTVA PROSVETE
PROTEST BIV[IH RADNIKA „NOVE BUDU]NOSTI“
Biv{i radnici `arkova~ke "Nove budu}nosti" okupili
su se ponovo u petak, 9. jula
ispred Gradske ku}e u Rumi,
da bi ponovili svoje zahteve, budu}i da nije do{lo do
re{avawa wihovih problema, kao i da najave mogu}e
blokade puteva, ako ne dobiju ~vrsta uveravawa da }e se
wihovi zahtevi ispuniti.
Podsetimo, problemi stotinak radnika u "Novoj budu}nosti" nastaju posle privatizacije firme 2007. godine,
kada su oni progla{eni za
tehnolo{ki vi{ak uz prihvatawe socijalnog programa.
Me|utim, ispla}en im je samo deo otpremnina, a deo je,
Polagawe venaca
hajlovi}, koordinator Kancelarije za mlade.
Ciqna grupa su ~lanovi sredwo{kolskih parlamenata, mladi ~lanovi organizacija civilnog dru{tva, dru{tveno aktivni
mladi ~lanovi neformalnih
grupa. Ukupna vrednost projekta
je 624.479 dinara, od ~ega Ministarstvo Omladine i sporta daje 349.479. Projekat je po~eo 1.
jula, a traje do kraja godine.
Po~etkom ove godine, Ministarstvo prosvete, Odeqewe za Evropske integracije i
razvojne programe i projekte
u obrazovawu, otvorilo je
konkurs za sredstva u okviru
IMPRES projekta unapre|ivawa pred{kolskog vaspitawa i obrazovawa u Srbiji.
Odeqewe dru{tvenih delatnosti rumske op{tine se
prijavilo za sredstva za izgradwu monta`nog objekta vrti}a na parceli gde se ve}
nalazi vrti} u Prvomajskoj
ulici. Prema projektu, za
sme{taj dece od jedne do tri
godine bile bi potrebne tri
sobe, za decu od tri do {est
godina, ~etiri i najstariju
grupu od {est do sedam godina, jedna prostorija. U ovaj
monta`ni objekat moglo bi
da se smesti 110 mali{ana,
dece romske populacije i dece sa posebnim potrebama, a
ukupna vrednost izgradwe je
oko 100 miliona dinara.
Krajem juna stiglo je obave{tewe da je ovaj rumski projekat u{ao u u`i izbor i da je
potrebno dostaviti plansku
dokumentaciju. Do kraja godine bi}e poznato da li }e se
izgradwa monta`nog vrti}a
finansirati, a ako se sredstva odobre, izgradwa bi po~ela 2011. godine.
ZAVR[ETAK RADOVA U CENTRU RUME
Novi izgled Ulice 27. oktobra
R
adovi u Ulici 27. oktobra privedeni su kraju. Re~ je
zna~ajnom zahvatu,
mada na du`ini od
svega 270 metara,
tokom kojeg je saniran ki{ni kolektor veli~ine FI
800, sanirana fekalna kanalizacija i delom rekonstruisana vodovodna
mre`a.
Vrednost radova je 7,4 miliona dinara, a investitor je JP
za gra|evinsko zemqi{te i
puteve.
U ranijem periodu je bilo
dosta problema sa ki{nom
kanalizacijom i pritu`bi
gra|ana. Sa novoizgra|enim
zgradama je ve}a i slivna povr{ina, a prilikom ki{a voda je sporo oticala na raskrsnici Partizanske i Ulice
27. oktobra.
- Zbog velikog pre~nika kanalizacione cevi, prilikom
radova se morala izmestiti
elektro i vodovodna instalacija, tako da je u du`ini od
270 metara, prvi put u Rumi,
ra|ena zajedno, u jednom ro-
Ulica 27. oktobra
vu, u {irokom otkopu fekalna, ki{na, vodovodna i TT instalacija - ka`e Neboj{a Kosti}, tehni~ki direktor JP
za gra|evinsko zemqi{te i
puteve.
Zbog radova koji se uskoro
o~ekuju, sada ne}e biti postavqen asfaltni habaju}i
sloj. Novi radovi se odnose
na sanaciju kolovoza u Ulici
27. oktobar i to na potesu od
raskrsnice sa Ulicom 15. maj
pa do Ulice JNA. Sredstva za
ove radove su ve} odobrena
od Fonda za kapitalna ulagawa i to u okviru 7,3 miliona
dinara namewenih za popravku kolovoza i trotoara u gradu.
STRANA 7.
SAVETI LEKARA
PE]INCI I BELA PALANKA POTPISALI PROTOKOL O SARADWI
Dete i visoka
temperatura
M
e|u malim pacijentima koje
roditeqi dovode lekaru
najmawe je one dece gde se
lako otkrije uzro~nik za koji postoji odre|ena terapija: {arlah,
urinarna infekcija, tuberkuloza.
Druga grupa, su deca kod koje se lako postavi dijagnoza, ali nema specifi~nog leka: kijavica, herpeti~na angina. Tre}a, najve}a grupa dece, dolazi zbog blagih ili umerenih simptoma koji ne zahtevaju posebna laboratorijska ispitivawa,
uzro~nika ne tra`imo, a zavr{ava
se samoizle~ewem. Gotovo redovan
pratilac svih ovih stawa je povi{ena telesna temperatura.
Telesna temperatura se meri toplomerom ispod pazuha tj. aksilarno ili rektalno (staviti toplomer
u ~mar). Aksilarno merena normalna telesna temperatura je oko 37
stepeni. Umereno povi{ena je do
38 stepeni, a visoka oko i preko 39
stepeni. Rektalno izmerena telesna temperatura je za 0,5 stepeni
ve}a u odnosu na aksilarno merenu
temperaturu.
Kad uzro~nik infekcije dospe u
organizam obolelog pokre}e se mehanizam odbrane protiv uqeza. Pr-
Razmena iskustava dve op{tine
Delegacija op{tine Pe}inci, koju
su ~inili predsednik op{tine Sini{a Vukov i predsednik Skup{tine op{tine Pe}inci @ivko Markovi}, posetila je 4. i 5. jula op{tinu
Bela Palanka. Sa op{tinom Bela
Palanka prvi kontakti su ostvareni u maju pro{le godine, posetom
delegacije ove op{tine Pe}incima.
Po re~ima predsednika pe}ina~ke
op{tine Sini{e Vukova, osnovni
razlog posete Beloj Palanci, bio je
potpisivawe Protokola o saradwi
izme|u op{tina Pe}inci i Bela Palanka. Protokol se odnosi na {irok spektar oblasti u kojima se saradwa mo`e ostvariti u budu}nosti, po~ev od kulture i sporta, pa
do privrede.
- Imaju}i u vidu da je osnov za
potpisivawe Protokola razlika u
stepenu privrednog razvoja na{e
dve op{tine i da su iskustva koja
op{tina Pe}inci ima u ovoj oblasti, dostupna i drugim op{tinama,
op{tina Bela Palanka je na ovaj na~in stekla mogu}nost, da na{a pozitivna iskustva iskoristi u svom
privrednom razvoju. Kada je na{a
op{tina, 2002. godine, krenula u izradu strate{kih dokumenata, a tu
Sini{a Vukov i @ivko Markovi}
prvenstveno mislim na Strategiju
lokalnog ekonomskog razvoja i Prostorni plan op{tine Pe}inci, mi
prakti~no nismo imali kome da se
obratimo. Siguran sam da na{a iskustva mogu pomo}i Beloj Palanci,
da skrati procedure u izradi strate{kih dokumenata i da br`e stig-
ne do `eqenog nivoa privrednog
razvoja, nego {to smo to bili u prilici mi 2002. godine – ka`e predsednik Vukov.
Iako }e se saradwa pre svega odvijati na nivou razmene iskustava u
oblasti privrednog razvoja i organizacije Op{tinske uprave, vezano
za ja~awe kapaciteta lokalne samouprave i servisirawe gra|ana i
privrede, predsednik Vukov smatra, da udaqenost ove dve op{tine
nije smetwa da se saradwa pro{iri
i na druge oblasti, poput sporta i
kulture, ali i zajedni~kih razvojnih projekata.
- Bela Palanka dosta pola`e na
kulturu i mogli smo da vidimo, da
ima dosta uspe{nih dru{tava koja
se bave o~uvawem tradicije. Tako|e, tu je i oblast sporta i mladih,
tako da ima dosta oblasti u kojima
mo`emo u~iti jedni od drugih. Kada
su u pitawu zajedni~ki razvojni
projekti, a s obzirom da svi gledamo u pretpristupne fondove, u tim
fondovima nije ostavqena mogu}nost da na{e op{tine sara|uju, ali
u svakom slu~aju da ima prostora i
za to. Op{tina Bela Palanka spada
u op{tine sa velikom povr{inom i
malim brojem stanovnika, {to zna~i da je po fizionomiji sli~na op{tini Pe}inci, a poput nas, ima i
veliki potencijal za razvoj turizma i tu }emo u budu}nosti tra`iti
prostor za zajedni~ke projekte – rekao nam je Sini{a Vukov.
D. Sre}kov
DOGRADWA [KOLE I DOMA ZDRAVQA U PE]INCIMA
vo sko~i temperatura koja podsti~e bele krvne }elije da uni{tavaju
uzro~nika bolesti, pokre}u se i
ostali imunolo{ki procesi koji
imaju za ciq ozdravqewe organizma.
Mi{qewa lekara o tome dali
treba skidati povi{enu temperaturu su podeqena: jedni smatraju
da je ne treba suzbijati, jer se tako
remeti odbrambeni odgovor organizma. Me|utim, preovladava mi{qewe da treba reagovati ako
temperatura prelazi 38,5 stepeni
iz dva razloga: kod dece od 6 meseci do 3 godine spre~avamo febrilne konvulzije i da se spre~e subjektivne tegobe glavoboqa, razdra`qivost, bezvoqnost.
Ako dete ima temperaturu do
38,5 stepeni treba ga pratiti, dati
dosta te~nosti da pije: vode, ~aja,
soka, supe. Kod ve}e temperature
mo`e se primeniti fizikalna ili
farmakolo{ka metoda ili obe, sa
ciqem da se temperatura stavi
pod kontrolu. To zna~i dete kupati
mlakom vodom ili ga umotati u vla`nu pelenu od vrata do pete, a preko toga staviti suv frotir. Skinuti posle pet do deset minuta, ko`u
lako istrqati suvom pelenom i
ukoliko je potrebno isti postupak
ponoviti. Standardni lekovi, koji
se koriste za sni`avawe telesne
temperature su paracetamol, ibuprofen (brufen). Oni se daju na ~etiri do {est sati, a doze zavise od
uzrasta i te`ine deteta.
Ako je temperatura umereno povi{ena, a dete uzima hranu, te~nost, ne povra}a, nema proliv, ka{aq nije uporan, sa~ekati dva do
tri dana, obi~no infekcija pro|e
bez specifi~ne terapije. Ako je visoka temperatura a dete malaksalo, nervozno, slabo uzima te~nost,
ako povra}a i `ali se na bilo kakav bol potrebno je konsultovati
lekara koji posle pregleda procewuje stawe, postavqa dijagnozu i
preduzima odgovaraju}e le~ewe.
Sa malo strpqewa, mnogo qubavi i
pa`we, roditeqi }e uz savet lekara, najboqe pomo}i svom mezimcu
da {to pre ozdravi.
Dr Qiqana Stoli}
spec. pedijatar
Iako je zapra{ivawe
komaraca iz vazduha u
op{tini Pe}inci prvobitno najavqeno za 4, 5 i
6. jul, moralo je biti odlo`eno zbog nepovoqnih
meteorolo{kih uslova.
Povoqni uslovi su ste-
8. STRANA
[kola Milenko Verki} Ne{a
Dom zdravqa Pe}inci
Pro{irewe prostora za efikasniji rad
U
op{tini Pe}inci uskoro }e
biti izvr{ena dogradwe dve
zgrade od izuzetnog zna~aja
za celu op{tinu. U pitawu su Sredwa tehni~ka {kola „Milenko Verki} Ne{a“ i Dom zdravqa „Doktor
Dragan Funduk“ Pe}inci.
Sredwa {kola }e, prema projektu koji je op{tina Pe}inci ve} privela kraju, biti pro{irena za oko
1.000 kvadrata. U pitawu je pro{irewe u~ionica i kabinetskog prostora. Kako nam je rekao predsednik op{tine Pe}inci Sini{a Vukov, sredstva za ovo pro{irewe su
obezbe|ena od italijanskog inve-
stitora, kompanije Bernardi, pre
svega kroz naplatu kazne za ka{wewe u izmirewu obaveza prema
op{tini.
- Uplata ovih sredstava ima dvostruki zna~aj. S jedne strane, slo`ili smo se sa investitorima, da
se sredstva ulo`e u dogradwu {kole, s obzirom da {kola u sebi sadr`i trgova~ki i ekonomski smer i
da su italijanski investitori voqni i da ~vr{}e u|u u saradwu sa
{kolom, a vezano za obrazovawe
budu}ih kadrova, koji }e raditi u
autlet centru. Sa druge strane, izvr{ena uplata nam daje za pravo da
ZAVR[EN UPIS U SREDWE [KOLE
verujemo, da smo se pribli`ili i
konkretnoj realizaciji projekta izgradwe autlet centra - ka`e Vukov.
Pro{irewe kapaciteta Sredwe
{kole u Pe}incima, otvara mogu}nost da se izvr{i profilisawe
kadrova koji izlaze iz {kole, tako
da odgovaraju potrebama investitora, {to je dobar preduslov za budu}e zapo{qavawe. Tehni~ki fakultet iz Novog Sada je i ovoga puta partner op{tine u realizaciji
projekta, a uskoro }e biti raspisan
i Javni poziv za izbor izvo|a~a
radova.
U zavr{noj fazi je i priprema
tendera za izbor izvo|a~a radova
na dogradwi Doma zdravqa u Pe}incima. Ovo pro{irewe je zna~ajno stoga, {to }e se stvoriti uslovi
za formirawe hitne slu`be u Domu, ~ime }e biti znatno poboq{an
kvalitet zdravstvenih usluga na
teritoriji op{tine. Oba Javna poziva }e biti uskoro objavqena, a s
obzirom da op{tina Pe}inci nema
iskustava sa poni{tavawem Javnih nabavki ove veli~ine, predsednik Vukov se nada, da }e u septembru izvo|a~i radova na oba
projekta ve} biti na terenu.
Du{an Sre}kov
DOBRA SARADWA LOKALNE SAMOUPRAVE
I POLICIJSKE STANICE IRIG
Ostalo 487 mesta Op{tina poklonila ra~unar
L
Upis u~enika u sredwe {kole je
zavr{en. Nakon objavqenih rang
listi po zavr{etku prvog upisnog
kruga, utvr|eno je da je na podru~ju
Srema ostalo 617 slobodnih mesta,
dok je ukupan broj neraspore|enih
|aka bio 60. To zna~i, da su se u drugom krugu mogli upisati svi oni koji su `eleli da nastave svoje {kolovawe.
Posle zavr{enog drugog upisnog
kruga koji je zavr{en 12. jula, na
podru~ju Sremskog okruga ostalo je
ukupno 487 slobodnih mesta. Od toga, u In|iji 65 na tre}em stepenu, u
Irigu osam na tre}em, a 10 na ~etvr-
tom stepenu. U Pe}incima je ostalo
43 mesta u tre}em stepenu, u [idu
je prazno pet mesta na tre}em, a 10
na ~etvrtom, dok je u Rumi ostalo 64
prazna mesta u tre}em, a 119 u ~etvrtom stepenu. U pazova~kim {kolama ostalo je 39 mesta u tre}em i
12 u ~etvrtom stepenu. Na kraju upisa, u Sremskoj Mitrovici ostalo je
nepopuweno 115 mesta u tre}em i 57
mesta u ~etvrtom stepenu.
Razli~iti broj~ani podaci nakon
prvog i drugog kruga posledica su
upisa u {kole drugih okruga i promewenih odluka na listama `eqa
u~enika.
PE]INCI
Obavqeno zapra{ivawe
komaraca
kli u ve~erwim ~asovima 8. jula, kada je zapra-
{ena cela teritorija op{tine, jer je zapra{iva-
we vr{eno sa dva aviona. Ovaj posao op{tina
Pe}inci poverila je
firmi „Sanitacija“ iz
Beograda, a kori{}eno je
sredstvo Icon, koje nije
{tetno za qude i `ivotiwe.
okalna samouprava op{tine
Irig je poklonila ra~unarsku
opremu Policijskoj stanici u
ovom mestu, koja }e im koristiti za
br`e i efikasnije izvr{avawe svakodnevnih radnih zadataka. Pored toga
izvedeni su i odre|eni gra|evinskobravarski radovi na objektu policijske stanice – betoniran ulazni plato,
ure|ene staze za kretawe hendikepiranih, starih i bolesnih gra|ana, koji
imaju potrebe da do|u u policijsku
stanicu po odre|ena dokumenta, a na
ulazu u dvori{te policijske stanice
postavqene su i klupe, a igra|ena je i
klizna kapija na dvori{nom ulazu.
Na skromnoj sve~anosti, na kojoj je
predsednik op{tine Irig Vladimir
Petrovi}, uru~io ra~unarsku opremu
Zoranu Smaji}u, policijskom savetniku, na~elniku Policijske uprave
Sremska Mitrovica, u ~ijem organizacionom sistemu je i Policijska stanica Irig, istaknuto je da je ostvarena
veoma dobra saradwa izme|u lokalne
samouprave i Policijske stanice u
Irigu, da se ta saradwa stalno una-
pre|uje i daje sve boqe rezultate, a
Petrovi} i Smaji} su najavili i pro{irewe ove saradwe kroz realizaciju novih projekata, koji }e doneti boqe uslove za rad i uticati na poboq{awe bezbednosti gra|ana i imovine
u iri{koj op{tini.
- Dobra saradwa lokalne samouprave i Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, odnosno Policijske stanice
Irig, mo`e samo unaprediti i poboq{ati bezbednosti na{ih gra|ana i
wihove imovine i u tom interesu
spremni smo i jedni i drugi da ulo`imo nove napore u modernizaciji i
opremawu policije da ona svoje poslove obavqa br`e i kvalitetnije. Dosada{wi rezultati su odli~ni, a nadam
se da }e ubudu}e biti jo{ boqi. Da bi
se to i ostvarilo, mi u op{tini smo
re{ili da pomognemo u tehni~kom
opremawu stanice sa ra~unarskom
opremom, kako bi policija bila operativnija i efikasnija u izvr{ewu bezbedonosnih zadataka na terenu na{e
op{tine – ka`e predsednik op{tine
Vladimir Petrovi}.
U. Bebi}
14. jul 2010.
CRNA HRONIKA
ZA BOQU KOMUNIKACIJU U IRIGU
Be`i~ni internet za gra|ane
Gra|anima koji `ive u
u`em centru Iriga ili u zoni
Gradskog parka, obezbe|eno
je besplatno kori{}ewe be`i~nog interneta, otvorenog
koda, bez ikakve pristupne
{ifre, a uskoro }e biti instaliran isti sistem u centralnoj zoni Vrdnika – u okolini biv{e Kasine i bawe
''Termal''.
Ova tehni~ka mogu}nost koja se pru`a gra|anima Iriga
je sastavni deo projekta „Reforma i modernizacija op{tinske uprave“, ~ija realizacija se nastavqa, a glavni
ciq je pribli`iti op{tinski servis gra|anima Iriga.
- @elimo da na{im gra|anima omogu}imo lak{u i br`u
komunikaciju sa op{tinskom
upravom, da izvr{imo modernizaciju i pru`imo priliku
da Iri`ani mogu besplatno
komunicirati i preko ra~unarske mre`e, ali i mobilnih telefona, koji za to imaju tehni~ke mogu}nosti. Sve
{to radimo, radimo na dobrobit na{ih sugra|ana – ka`e predsednik op{tine Vladimir Petrovi}.
Be`i~ni internet je sistem povezivawa ra~unara,
mobilnih telefona, koji za
to imaju tehni~ke mogu}nosti, ili ra~unarskih mre`a
sa internetom, bez potrebe
prikqu~ewa na fiksnu telefonsku mre`u, bez iznajmqivawa koda, jer se ova komunikacija obavqa radio-talasima.
Vladimir Petrovi}
Ure|aj za be`i~ni internet, bazna stanica i antena,
postavqeni su na zgradi op{tine Irig i rade po me|unarodnim standardima, na fre-
kvenciji 2,4 gigaherca, koja se
u celom svetu koristi za civilne potrebe, odnosno, za
weno kori{}ewe nisu potrebne dozvole za rad.
- Na{ be`i~ni internet
trenutno radi eksperimentalno i ako zadovoqi potrebne standarde, bi}e postavqena antena ve}eg dometa, pa }e korisnicima besplatnog interneta biti omogu}ena ve}a brzina rada - rekao je Petrovi}.
Pro{irewem mre`e, postavqawem antene ve}eg dometa, posle eksperimentalnog
perioda, koji je upravo po~eo,
bi}e pro{iren i krug Iri`ana koji }e mo}i da koriste
ovu povoqnost.
Una Bebi}
USKORO ZAVR[ETAK VODOVODNE [email protected] U JASKU
Besplatan prikqu~ak za doma}instva
U Jasku je prema dogovoru
iz maja meseca ove godine,
po~elo prikqu~ivawe doma}instava na novu vodovodnu
mre`u. Prikqu~ak je besplatan, a jedina obaveza je da
doma}ini iskopaju {ahtove
odre|enog standarda, a sav
ostali posao prikqu~ka obavqaju monteri JP „Vodovod“
iz Rume. Do sada je ura|eno
106 prikqu~aka i sa ovim poslom se kasni iz objektivnih
razloga. Jedan razlog za ka{wewe su lo{e vremenske
prilike, a drugi je kamenit
teren koji usporava radove.
- Lo{e vreme, stalne ki{e,
u prethodnom periodu su usporile izvo|ewe ku}nih prikqu~aka, me|utim, dogovorili smo se sa prvim qudima
rumskog vodovoda da se iskoristi lepo vreme i ubrzaju
Jazak
radovi, kako bi se tokom avgusta na vodovodnu mre`u
prikqu~ila sva jaza~ka doma}instva. Dragocena nam je
finansijska pomo} Fonda za
kapitalna ulagawa Vojvodine, koji je odlu~io da nam u
ovom poslu pomogne, kako bi
za oko 400 doma}instava u
Jasku obezbedili redovno
snabdevawe kvalitetnom vodom za pi}e. Doma}ini su
o~igledno zadovoqni {to
smo na{li na~ina da oni ne
pla}aju vodovodni prikqu~ak, ve} da samo iskopaju
{aht odre|enih dimenzija.
Ve} dugo me{tani ovog sela
imaju problema sa snabdevawem pitkom vodom i vreme je
da te muke kona~no prestanu
- ka`e predsednik op{tine
Irig Vladimir Petrovi}.
Sa predstavnicima rumskog „Vodovoda“ dogovoreno
je da se radovi zavr{e tokom
avgusta, a za izgradwu vodovodne mre`e u Jasku, Fond za
kapitalna ulagawa Vojvodine izdvojio je 37 miliona dinara, {to je dovoqno da me{tani kona~no dobiju pitku
vodu u svojim domovima.
U. B.
Preminuo voza~ renoa
Sini{a B. (30) iz Hrtkovaca, koji je u nezgodi na
magistralnom putu Ruma - Irig zadobio te{ke telesne povrede opasne po `ivot, preminuo je u Klini~kom centru u Novom Sadu. U nezgodi koja se dogodila u sredu, 7. jula oko 15,50 ~asova, u~estvovali su putni~ko vozilo "reno klio" kojim je upravqao preminuli i kamion marke "Mercedes" koji
je vozio Svetko J. (23) iz Futoga. Voza~ kamiona je
nepovre|en. Uzrok ove saobra}ajne nezgode bi}e
utvr|en istragom i saop{ten javnosti.
Privedeni provalnici
Osnovano se sumwa da su Zoran R. (46) iz [ida
i Branislav D. (32) iz Berkasova, izme|u 16. i 17.
maja ove godine izvr{ili te{ku kra|u na {tetu
poqoprivredne apoteke "Agro [id" u Erdeviku.
Nakon li{ewa slobode, odre|eno im je zadr`avawe do 48 ~asova. Osumwi~eni su podesnim predmetom provalili u apoteku i odneli ve}u koli~inu herbicida, koji su kasnije prodali na podru~ju op{tine Vrbas. Ukupna vrednost ukradene
robe iznosi oko 245.000,00 dinara. Zoran R. i Branislav D. su uz krivi~nu prijavu privedeni istra`nom sudiji Osnovnog suda u Sremskoj Mitrovici, koji im je, nakon saslu{awa, odredio pritvor do 30 dana.
Silovawe
Postoje osnovi sumwe da je 7. jula, u blizini fabrike uqa na putu [id - Ada{evci, Senad A. (26) iz
Loznice silovao ~etrdesetogodi{wu `enu, nakon
~ega je pobegao. Policija intenzivno traga za wim.
Zbog lakih telesnih povreda, o{te}enoj je pru`ena lekarska pomo} u sremskomitrova~kom Medicinskom centru.
Utopio se u jezeru Me|e{
Policijski slu`benici Policijske stanice
Irig, izvukli su 12. jula iz jezera Me|e{ kod Neradina, op{tina Irig, telo Aleksandra B. (30) iz Be{ke. Aleksandar B. utopio se za vreme kupawa u
jezeru, u subotu, posle 16,00 ~asova. Na telu utopqenika nema spoqnih povreda niti tragova nasiqa.
NOVI JAVA[LUK U „MITROSU”: PONOVO DEMONTIRANA EKOLO[KA BOMBA
Dok je ste~ajni upravnik na godi{wem odmoru
Grad pla}a izvla~ewe amonijaka iz hladwa~e
S
remskoj
Mitrovici
vi{e
ne
preti
ekolo{ka bomba, kako
je bilo kada je po~etkom jula
„Mitros“ ostao bez struje
zbog kvara na trafo-stanici
u krugu fabrike.
Tog trenutka {est tona
amonijaka, koji se nalazi u
sistemu „Mitrosove“ hladwa~e postalo je ozbiqna
pretwa za stanovnike grada.
Pored toga, u hladwa~ama je
bilo oko 200 tona mesa, koje
je tako|e predstavqalo
ekolo{ku pretwu, u slu~aju
eksplozije amonijaka u sistemu hladwa~e.
Uprava
za
za{titu
`ivotne sredine Sremskog
upravnog okruga i Gradska
ekolo{ka
inspekcija
tra`ile su da se amonijak
hitno izmesti, odnosno da
se isprazni iz sistema
hladwa~e, kako ne bi do{lo
do eksplozije, jer je zbog
kvara na trafo-stanici
nestalo struje, pa su u hladwa~i prestali da rade
motori koji obezbe|uju normalan protok amonijaka u
sistemu.
- Kako je „Mitros“ u ste~aju, a nije mogu}a popravka
trafo-stanice koja je eksplodirala, i da bi fabrika
ponovo imala napajawe i
hladwa~e mogle normalno
da rade, pozvao sam zamenika ste~ajnog upravnika i
tra`io da hitno evakui{u
amonijak. Odgovor je bio da
ne mogu ni{ta uraditi dok
se ne sastane ste~ajno ve}e
i donese odluku o tome kako
Krivi~ne prijave
Ekolo{ka bomba: Detaq iz kafilerije
Kafilerija preti Mitrovici
Zbog java{luka i neodgovornosti nadle`nih u Mitrosu,
tokom marta Mitrosova kafilerija zapretila da postane ekolo{ka bomba u gradu. Naime, zbog obustave u
isporuci gasa usled velikih dugovawa preduze}a
„Takovo agrar“ i „Mitros
SL“ prema JP „Srem gas“ u
Sremskoj Mitrovici i neispravnog reduktora za utovar `ivotiwskog otpada do{lo je do zastoja u uni{tavawu animalnog otpada, `ivotiwskih le{eva i klani~nih konfiskata. Pored
nastavke isporuke gasa problem `ivotiwskog otpada je
pretio da ugrozi `ivotnu
sredinu, jer se vi{e od dva-
14. jul 2010.
deset dana nije uni{tavao
pa je tako {est tona ove potencijalne ekolo{ke bombe
pretilo da ugrozi bezbednost u ekolo{kom smislu.
Poja~anim naporima nadle`nih u lokalnoj samoupravi
18. marta somborsko preduze}e „Proteinka“ je uz prisustvo Mitrosovih radnika
koji su tada bili u {trajku,
zapo~elo utovar i odlagawe
`ivotiwskog otpada koji je
zatim transportovan do pogona u Somboru gde je trajno
uni{ten.
Tvom prilikom objekat kafilerije je obi{ao i gradona~elnik, Branislav Nedimovi}.
– Grad mora preuzeti ruko-
vo|ewe kafilerijom i sve
nadle`nosti koje iz toga
proisti~u, jer je weno postojawe neophodno kako se
ne bi javqali sli~ni incidenti koji prete za{titi
`ivotne sredine, ali i
zdravqu gra|ana – rekao je
gradona~elnik Nedimovi}.
Tako|e, gradona~elnik je
izjavio da je anga`ovawe
„Proteinke“ ko{talo 60 hiqada dinara, za samo jedan
transport `ivotiwskog otpada i da }e Grad tra`iti
refundaciju tro{kova od
vlasnika „SL Mitrosa“
preduze}a u ste~aju, kao i
izuzimawe kafilerije iz
tog postupka.
M. B.
isprazniti amonijak i kako
taj rad platiti. Re{ewe smo
na{li tako {to je Gradska
uprava odlu~ila da plati
taj posao i to odmah, samo da
se ova opaka ekolo{ka bomba {to pre demontira i otkloni bilo kakva opasnost
po gra|ane i grad – rekao je
gradona~elnik Sremske Mitrovice Branislav Nedimovi}.
Izvla~ewe amonijaka iz
„Mitrosovog“ sistema povereno je firmi „Paketing“ iz
Beograda, koja ima licencu
za ovoj posao, uz nadzor inspekcijskih slu`bi Sremskog okruga i Slu`be za vanredne situacije. Kada je izme{teno {est tona amonijaka, demontirana ekolo{ka
bomba, pojavio se novi problem. U „Mitrosvim“ hladwa~ama je u tom trenutku
Republi~ki inspektor za
za{titu `ivotne sredine za
opasne materije i hemijske
udese Du{an Kosijer, povodom ovog slu~aja ka`e:
- „Mitrosu“ je jo{ ostala izvesna koli~ina amonijaka,
koji nije mogao biti izvu~en,
zbog toga {to u fabrici nema struje i to jo{ uvek predstavqa izvesnu opasnost po
okolinu. Ina~e, amonijak je
u sme{i sa vazduhom eksplozivan pod odre|enim uslovima, ima toksikolo{ke
osobine, prouzrokuje jake
opekotine, pare su mu nadra`uju}e, udisawem izaziva edem plu}a, gu{ewe i gubitak svesti i naglu smrt.
Katastrofa je spre~ena,
ali, ovih dana bi}e podneta
ostalo oko 200 tona zamrznutog mesa. Stotinu tona
mesa koje je fabrika lagerovala, dok je poslovala kao
firma „Svislajona Takovo“
i oko stotinu tona mesa, koje je svojevremeno dovezeno
iz klanice u ^ajetini.
– Veterinarska inspekcija je naredila da se sto tona
mesa, koje je ve} pokvareno
otpremi u kafileriju u Ba~ku Topolu, a drugih sto tona
je odvezeno i sme{teno u
hladwa~u „Rumen“ u Rumi,
tako da iz „Mitrosa“ vi{e
ne vreba opasnost. Grad je
platio 96.000 dinara izme{tawe amonijaka, vide}emo
kako }emo to regulisati sa
ste~ajnim upravnikom „Mitrosa“ kad se vrati sa godi-
i krivi~ne prijave protiv
odgovornih lica. Da li }e
to biti protiv rukovodstva
„Mitrosa“, „Takovo agrara“
iz Gorweg Milanovca, koje
je bilo zakupac klanice,
ili protiv ste~ajnog upravnika tek }emo videti, jer su
nestankom struje u „Mitrosu“ bili ugro`eni gra|ani
Sremske Mitrovice.
Kosijer isti~e da je u sistemu hladwa~e ostalo jo{ oko
10 odsto amonijaka i da to i
daqe predstavqa potencijalnu opasnost po najbli`u
okolinu „Mitrosa“, ali da
se i to mora ovih dana izvu}i i ukloniti, kako bi „Mitros“, odnosno wegova okolina bili potpuno bezbedni.
{weg odmora. [to se ti~e
trafo-stanice u fabrici,
ona je radila dok nije eksplodirala. Mada ovo preduze}e ima velika dugovawa
prema „Elektrovojvodini“,
direktor \or|e Faor nije
naredio da se „Mitrosu“ iskqu~i struja, upravo zbog toga {to je u hladwa~ama bilo
meso, a i amonijak, a kad nema struje amonijak preti da
se pretvori u gasovito stawe i izazove eksploziju {to
je predstavqalo veliku
ekolo{ku opasnost po grad.
Sada je to pro{lost, izbegnut je bilo kakav incident –
zakqu~uje gradona~elnik
Branislav Nedimovi}.
Una Bebi}
STRANA 9.
sreda 14. (1.) jul
CMYK
Sveti mu~enici i besrebrenici Kozma i Damjan
Ro|ena bra}a,
ro|eni u Rimu.
Iscelili cara
Karina koji je
primio hri{}anstvo. Wihov u~iteq, lekar, pobi
ih iz zavisti
284. godine.
~etvrtak 15. (2.) jul
Polagawe rize Presvete Bogorodice
Dva carigradska plemi}a Galvije i Kandid, po
povratku sa svog
pokloni~kog puta donesu iz Nazareta i Carigrad Rizu Presvete Bogorodice. Ovo bi za vreme cara Lava
Velikog.
petak 16. (3.) jul
Sveti mu~enik Jakint; prepodobni Anatolije
Jakint be{e
dvorijanin cara
Trojana i potajni
hri{}anin. Kad
otkri da je hri{}anin, car ga
stavi na velike
muke.
Skon~a
108. godine.
Anatolije bi najpre prezviter, a potom patrijarh carigradski. Mnogo je stradao od jeretika. Ubijen 458. godine u Carigradu.
subota 17. (4.) jul
Sveti
Andrej
Kritski; sveti
sve{tenomu~enik Sava Gorwokarlova~ki
Andrej bi rodom iz Damaska.
Postao arhiepiskop Krita. Skon~ao 712. godine.
nedeqa 18. (5.) jul
Prepodobni Atanasije Atonski; sveti Sergije Radowe{ki
Be{e Atanasije veliki svetilnik mona{tva i
podvi`nik
na
Svetoj Gori. Javila mu se Presveta Bogorodica. Upokojio se
980. godine.
U vreme kneza ruskog Jurija
Dimitrijevi~a , na|ene su netrule`ne mo{ti svetog Sergeja
Radowe{kog 1423. godine. Mo{ti mu ~udotvorne.
ponedeqak 19. (6.) jul
Prepodobni Sisoje Veliki
Misirac
rodom i u~enik
svetog Anatolija. Podvizavao
se na Antonijevoj
gori. Izvor mudrosti i saveta
narodu i monasima. Zbog svoje nezlobivosti ovaj svetiteq je za{titnik male dece. Upokojio se
429. godine.
utorak 20. (7.) jul
Prepodobni Toma Malein; sv.
mu~enica Nedeqa
Toma be{e carski oficir. Podvizavao se u mestu Malaje, nadomak Svete gore.
@iveo i skon~ao
u 10 veku.
Nedeqa bi rodom iz Anadolije. Postradala za Hrista 289. godine u Nikomidiji.
10. STRANA
Horoskop
OVAN: Iznenadne promene na poslovnoj sceni, deluju kao dodatni psiholo{ki pritisak
i zahtevaju da donesete nove ili mudre odluke. U Va{em interesu je da sa~uvate va`ne poslovne kontakte. Stoga, prihvatite poslovnu
ponudu koja obe}ava zna~ajan dobitak ili perspektivnu reklamu. Stalo Vam je da svojoj porodici i voqenoj
osobi priu{tite vi{e radosti. Prepustite se svojim
ose}awima i emotivnoj inspiraciji.
VAGA: Ponekad je te{ko prepoznati dobitnu kombinaciju i pouzdane saradnike u razli~itim situacijama na poslovnoj sceni.
Profesionalna neodlu~nost mo`e da Vam
stvori dodatnu neugodnost na poqu komunikacija ili
novi finansijski gubitak. U odnosu sa voqenom osobom, uporno zagovarate situaciju koja odgovara Va{em osnovnom raspolo`ewu ili afinitetima.
BIK: Nalazite se pred novim poslovnim dilemama i zagovarate timski rad. Okolina
o~ekuje efikasna re{ewa i dobro osmi{qenu
akciju. U qubavnom `ivotu, va`no je da o~uvate prave vrednosti i da iskreno ugodite svom partneru.
Potrudite se da budite dovoqno razumni i umereni kada se re{avaju zajedni~ki problemi. Ali, poka`ite i vi{e ose}ajnosti u nekim delikatnim situacijama.
[KORPIJA: Stalo Vam je da okolina pravilno vrednuje Va{e znawe ili profesionalne sposobnosti. Ali, postoje razli~iti
faktori koji uti~u na iznenadne promene
na poslovnoj sceni ili na zavr{ne rezultate. Najlep{i doga|aji Vas o~ekuju u qubavnom `ivotu ili u
susretu sa jednom dragom osobom. Uvek kada se uzburkaju Va{e strasti i ose}awa, to predstavqa pozitivan "signal" koji vodi ka qubavnoj romansi.
BLIZANCI: Delujete rezervisano pred odre|enim saradnicima i odbijate nove izazove, stalo Vam je da organizujete svoju okolinu na efikasnije poslovawe. Odlo`ite potpisivawe nekih spornih dokumenata ili finansijske
transakcije pod sumwivim okolnostima. U qubavnom
`ivotu, nema potrebe da se pona{ate suvi{e zahtevno
ili nametqivo prema voqenoj osobi.
STRELAC: O~ekuje Vas novi uspeh ili {ira afirmacija u poslovnim krugovima. Va`no je da birate poslove u kojima mo`ete u
potpunosti da potvrdite svoje prakti~ne
sposobnosti i kreativne ideje. U Qubavnom dijalogu,
mudro prepustite svom partneru odre|enu dominaciju ili utisak da vodi "glavnu re~". Izbegavajte igru
nadmudrivawa i nove emotivne zamke.
RAK: Poslovni planovi koje uporno poku{avate da ostvarite, ne donose o~ekivane rezultate i `eqeni efekat. Trenutno prolazite kroz razlicite faze stvarala~kih
uspona i padova, ali to ne treba da Vas dodatno osujeti. Va{a inteligencija nije svemo}na u re{avawu
osnovnih qubavnih dilema. Niko nema odgovore na sva
pitawa, uvek postoje neke "qubavne enigme" koje se re{avaju postupno i vremenom.
JARAC: Nalazite se pod psiholo{kim pritiskom, dobro procenite kompletnu situaciju na poslovnoj sceni i razli~ite mogu}nosti koje Vam stoje na raspolagawu. Va`no je da sa~uvate dobre kriterijume u susretu sa saradnicima i prilikom izbora poslovnih ciqeva. U
qubavnom `ivotu, suvi{e inistirate na ubedqivim
dokazima i ~esto tra`ite strogo ili razumno obja{wewe za ne~ije pona{awe.
LAV: Stalo Vam je da poboq{ate svoj odnos
sa saradnicima, ali ~esto postoje odre|eni
nesporazumi i prati Vas nesklad u proceni
zajedni~kih interesa. Posvetite vi{e pa`we re{avawu nekih aktuelnih problema i finansijskih ra~una. U odnosu sa voqenom osobom provejava
doza uzajamne nesigurnosti i nerazumevawa. Potrebno
je da prevazi|ete sve razlike koje Vas udaqavaju od
drage osobe i zajedni~kih tema.
VODOLIJA: Novi doga|aji na poslovnoj
sceni mogu da poremete Va{e planove, stoga razmislite o nekom alternativnom re{ewu. Potrebno je da se suo~ite sa saradnicima koji koriste druga~ije metode, uvek postoji
mogu}nost za novi kompromisni dogovor. Ukoliko
ose}ate emotivnu nesigurnost, dovoqno je da privu~ete pa`wu voqene osobe na na~in koji odgovara zajedni~kom ukusu i afinitetima.
DEVICA: Novi doga|aji na poslovnoj sceni
unose dodatnu tenziju u Va{e okru`ewe, ali
Vi ne `elite da u~estvujete u javnim raspravama. Mudro sprovodite svoje poslovne
planove i ve{to balansirate izme|u saradnika koji
imaju druga~ije poslovne kriterijume ili stavove. U
odnosu sa voqenom osobom postoji neka "tajna veza"
ili emotivna spona, razmewujete iskrena ose}awa i
sjajno se dopuwavate u svakom pogledu.
RIBE: Nalazite se u kreativnoj fazi i
preokupirani ste razli~itim informacijama ili poslovnim idejama. Delujete kao
osoba, koja nema vremena za neke slu~ajne
susrete ili za doga|aje koji se ne uklapaju u Va{u sferu interesovanja. U qubavnom `ivotu
imate lo{ predose}aj, reagujete oprezno u situacijama koje mogu da Vas kompromituju.
V R E M E P L O V
14. jul
1789. U Parizu
narod zauzeo
zloglasni zatvor Bastiju,
simbol monarhije. Taj dan
smatra se po~etkom Francuske revolucije, doga|aja koji je predstavqao prekretnicu u evropskoj istoriji. U Francuskoj se slavi kao nacionalni praznik.
1867. Alfred Nobel, izumiteq dinamita, prvi put demonstrirao svoj
izum u kamenolomu kod engleskog
grada Redhil.
1904. Ro|en ameri~ki pisac, poreklom poqski Jevrej, Isak Ba{evis
Singer.
2000. Sud u Majamiju obavezao najve}e ameri~ke proizvo|a~e cigareta
da plate 145 milijardi dolara na
ime od{tete pu{a~ima Floride
zbog ugro`avawa zdravqa.
15. jul
1099. Krsta{i su u Prvom krsta{kom ratu osvojili Jerusalim i razorili ga.
1606. Ro|en je holandski slikar
Harmens van Rijn Rembrant.
1795. Marseqeza je zvani~no prihva}ena za himnu Francuske.
1941. U bici kod
Or{e u Drugom
svetskom ratu, sovjetska vojska prvi
put je upotrebila
plotunsko raketno
oru`je, popularno
nazvano „ka}u{a“.
1997. U Majami Bi~u na Floridi
ubijen je \ani Versa~e, italijanski
modni kreator, jedna od najpoznatijih li~nosti iz sveta mode krajem
20. veka.
16. jul
1054. Zbog sukoba oko pitawa da li
rimski papa ima primat me|u hri{}anskim poglavarima do{lo do
raskola rimske i carigradske hri{}anske crkve. Spor kasnije doveo
do „velike {izme“ i stvorene dve
crkve, isto~nopravoslavna i zapadna rimokatoli~ka.
1533. Prema naredbi {panskog
osvaja~a Fransiska Pizara ubijen
car Inka Atahualpa, iako je dao
tra`en otkup, jednu sobu punu zlata
i dve pune srebra.
1661. Stokholmska banka izdala prve papirne nov~anice u Evropi.
1861. Osnovano Srpsko narodno pozori{te u Novom Sadu.
1872. Ro|en norve{ki istra`iva~
Rual Amundsen, prvi ~ovek koji stigao na Ju`ni pol.
17. jul
1917. Britanska kraqevska ku}a
promenila je svoje ime Saks-KoburgGota u Vindzor zbog antinema~kog
raspolo`ewa u Britaniji tokom Prvog svetskog rata.
1946. U Beogradu je pogubqen Dragoqub Dra`a Mihailovi}, general
kraqevske jugoslovenske vojske i
vo|a ~etni~kog pokreta u Drugom
svetskom ratu.
1995. Umro je argentinski automobilski as Huan Manuel Fan|o, petostruki svetski {ampion u "Formuli-1".
18. jul
64. Dve tre}ine Rima izgorelo u po`aru. Car Neron optu`io je hri{}ane da
su podmetnuli po`ar i prognao ih iz
Rima.
1290. Kraq Edvard I proterao Jevreje iz Engleske.
1942. Nemci, u Drugom svetskom ratu, uz pomo} domobrana, nakon vi{e
od mesec dana borbi pobedili partizanske snage na planini Kozari, u
severozapadnoj Bosni. Spaqena su
sela, a oko 50.000 qudi odvedeno je
u logore.
Nedeqna
prognoza
vremena
Sreda 14. 7.
Min. 23
Maks. 33
Sun~ano
^etvrtak 15. 7.
Min. 22
Maks. 32
Sun~ano
Petak 16. 7.
Min. 22
Maks. 31
Sun~ano
Subota 17. 7.
Min. 21
Maks. 32
Sun~ano
Nedeqa 18. 7.
Min. 21
Maks. 31
Mestimi~no
obla~no
Ponedeqak 19. 7.
Min. 20
Maks. 29
Pquskovi
Utorak 20. 7.
Min. 19
Maks. 31
Sun~ano
REPERTOAR BIOSKOPA
19. jul
RUMA
1877. Odr`an prvi teniski turnir u
Vimbldonu. Pobedio je engleski teniser Spenser Gor.
1883. Na brdu
Stra`ilovo iznad
Sremskih Karlovaca sahraweni su
posmrtni ostaci
srpskog pesnika
Branka Radi~evi}a, nakon {to su,
30 godina posle wegove smrti, preneti iz Be~a.
1893. Ro|en ruski pisac Vladimir
Majakovski.
1980. U Moskvi otvorene 22. Olimpijske igre, koje je bojkotovalo vi{e
od 40 zemaqa zbog sovjetske invazije na Avganistan.
Mala dvorana
od 20.00 i 22.00 ~asa
20. jul
1304. Ro|en je italijanski pisac
Fran~esko Petrarka.
1917. Potpisana je Krfska deklaracija o stvarawu zajedni~ke dr`ave
Srba, Hrvata i Slovenaca. Deklaraciju su potpisali srpski premijer
Nikola Pa{i} i predsednik Jugoslovenskog odbora Ante Trumbi}.
1944. Nema~ki pukovnik Klaus
[enk, grof fon [taufenberg, poku{ao je atentat na nacisti~kog lidera Adolfa Hitlera podmetawem
bombe pod wegov sto u bunkeru "Vu~ja
jama" kod Berlina. Hitler je lak{e
rawen, a zaverenici su pogubqeni.
1969. Ameri~ki kosmonaut Nil
Armstrong postao je prvi ~ovek koji
je stupio na Mesec. Armstrong je boravio na Mesecu dva sata i 21 minut, posle ~ega se vratio na svemirski brod "Apolo-11".
• Pametniji popu{ta –
`iv~ano.
• Ja sam stvoren za
wu, sad ~ekam da i
wu stvore.
• Moj definitivni odgovor je – mo`da.
14 – 18.07.
Pisac iz senke
19 – 25.07.
Fajter
26.07 – 01.08. Seks i grad 2
(od 20.00 i 22.30 ~asova)
[ID
Nema projekcije
SREMSKA MITROVICA
Bioskop ne radi
Bela ~orba
sa tikvicama
i jogurtom
Potrebno je: ve}a glavica crnog
luka, ve}a {argarepa, jedan krompir, per{un, jedna tikvica sredwe
veli~ine, jedan jogurt, so, biber, suvi za~in.
Na~in pripreme: Ise}i na kockice sve povr}e i dinstati na vodi
nekoliko minuta, pa naliti vodom i
kuvati, tako da povr}e bude skroz
mekano, a u {erpi vode oko jedan litar. Povr}e ispasirati kroz cediqku, vratiti pasirano povr}e u
vodu u kojoj se kuvalo, staviti sve
to da provri, dodati za~ine po ukusu i skinuti sa vatre. U prohla|enu
~orbu usuti jedan jogurt, izme{ati i
slu`iti.
14. jul 2010.
CMYK
Crkveni
kalendar
SREMAC I [email protected], SENEKA SREMA^KI STANKO RADUKI]
D
ok me|u dlanovima trqa nabreklo klasje `ita, koje svojim bremenitim zrnima obe}ava miri{qave vekne hleba i mekane {trudle, krofne i sal~i}e, deda Steva Raduki}, pravi pravcati
planinac, Fru{kogorac, Le`imirac, divani sa unucima.
U~i ih da svim ~ulima u`ivaju,
da najvi{e na svetu voledu svoj ro|eni Srem. Uvodi dobri deda Stanko najdra`a bi}a na svetu celom,
unuke Ne{u i Jovana, u vreme pro{lo i vreme ovda{we, da osete mirise, ukuse i zvuke ki}enog Srema,
da u zenice i se}awa upiju jednom
za svagda obi~aje, {orove, atare,
ledine, sala{e, {ume, va{ari{ta
i taqige, kowe i sensare, tambura{e, kotobawe, bunare, vr{alice,
lubenice, gikove, plugove, manasti-
unazad, ~ak tamo sve do praskur|ela, odbijali da se pokore mnogom
osvaja~u. Ali i svetim tajnama drugarstva i prijateqstva, kada se
ratni~ke sabqe u blagorodnim
mirnodopskim vremenima zamene
o{trim srema~kim bricama, pa se u
dru{tvu ro|aka, prijateqa, kom{ija seku meteri kobasica, k’o dlan
debele komade {unke i bele slanine sapuware, pa uz lekovite note
ciganskih bandi i akove blagotvornih sokova nabreklih vimena grozdova iz Fru{kih vinograda, skupa
sa tim dragim qudima, kroz `ivot
plovi plunim plu}ima.
On, kapetan zlatne la|e, {to po
srema~koj oranici ceo `ivot naviga, iskusno izbegavaju}i sve `ivotne virove i hridine, nakrivio {e{ir tek malko na stranu, taman
On, kapetan zlatne la|e, {to po srema~koj oranici ceo `ivot naviga, iskusno izbegavaju}i sve
`ivotne virove i hridine, nakrivio {e{ir tek
malko na stranu, taman tolko da odma’ zna{ da je
od stamenog srema~kog kova sazdan, Ne{u i Jovana u atar pov’o da ih tu, na izvoru svakolikog `ivota, u zla}anom hlebnom moru, najva`nijim lekcijama iz `ivota o `ivotu u~i
re, vinograde... U~i deda Stanko
derane svoje da je ovo zlatno - zeleno par~e nekda{weg Panonskog
mora najlep{e na svetu celom celcatom.
Divani im da su potomci grani~arski, ratni~ki, paorski, sviwarski i vinogradarski, da na svaku
nepravdu reaguju istovetnim ponosom kojim su i svi wihovi preci,
tolko da odma’ zna{ da je od stamenog srema~kog kova sazdan, Ne{u i
Jovana u atar pov’o da ih tu, na izvoru svakolikog `ivota, u zla}anom hlebnom moru, najva`nijim lekcijama iz `ivota o `ivotu u~i.
- Najte`e al’ i najlep{e je dr`ati se mere. Fr}ok rakije, par~e
~varene slanine, glavica crnog
luka i vekna leba je sve {to je ~o-
veku za `ivot neophodno. Sve preko je preko. Mo`’ da ima{, ali i ne
mora{. Al’ ako si toliko bogat da
tu slaninu, lukac i lebac odozgore ~a{om vina pritisne{ i ako u
sebi nosi{ toliko dobrote da sve
to sa najro|enijima i prijateqima
podeli{, ne gledaju}i ko je koje
vere, neg’ kak’i je ~ovek, ako ti je
slavska trpeza bremenita sili-
nom ro|aka i prijateqa, e, tek onda si uistinu i bogat i dobar ~ovek – u~i on, Seneka srema~ki,
osnovnim tajnama `ivota svoje naslednike.
Oni, Ne{a i Jovan, sigurno u{u{kani u bezgrani~nu qubav svoga
dede, slu{aju wegove blagorodne,
mudre pri~e koje on nenametqivo,
rek’o bi ‘nako, usput divani, upi-
jaju}i nesvisnim damarima mladosti svaku wegovu mudru misao, u~e}i najva`nije lekcije iz `ivota o
`ivotu. Tek posle, kad `ivot krene da damarima sredove~nosti
pritiska du{u, kada jednoga dana
posegnu za dragim se}awima detiwstva, shvati}e koliko su dedini saveti blagorodni.
N. Nik{i}
3. KOLO LIGE U MINI KAJAKU
KK Val ekipno tre}i
IZ STARIH ALBUMA
U
z podr{ku Kajaka{kog saveza
Srbije i u tehni~koj organizaciji KK „Val“ iz Sremske
Mitrovice na Savi je prethodnog
vikenda odr`ano tre}e kolo lige u
mini kajaku za mla|e kategorije.
U~estvovalo je 16 klubova i blizu
150 u~esnika iz svih delova Vojvodine, ali i iz cele zemqe. Prvo
mesto je osvojio KK „Be~ej“, drugo
„Sintelon“ iz Ba~ke Palanke, a
tre}e mitrova~ki klub „Val“. Iako
ovaj sport u glavnom gradu Srema u
posledwem periodu gubi na masovnosti, dobri rezultati i ovaj put
nisu izostali.
- Veoma sam zadovoqan svojim
rezultatom za koji smatram da je
zaslu`en jer uporno i vredno treniramo kako bi bili najboqi. O~ekujem da }u i u nastavku lige postizati dobre rezultate a verujem i u
uspeh mojih klupskih drugova – rekao nam je Stefan Vrdoqak iz
Sremske Mitrovice koji je osvojio
prvo mesto u konkurenciji jednoseda, dok je wegov najboqi drug Ogwen Milkovi} zauzeo drugo. Ova
dvojica perspektivnih kajaka{a
zajedno su nastupili i u konkurenciji dvoseda gde su tako|e bili
uspe{ni i osvojili prvo mesto za
2000. godi{te.
Mladi kajaka{i koji se jo{ uvek
takmi~e u mla|im kategorijama sude}i po rezultatima koje ostvaruju
imaju dobru perspektivu i kako ka`u solidne uslove za trenirawe.
- Da bi sportista bio uspe{an
potrebno je puno odricawa i rada a
pre svega qubavi prema sportu koji trenira. Kajak je jedan od onih
sportova za koji postoji interesovawe me|u mojim drugovima ali
nam jo{ uvek nedostaje ve}i broj
~lanova kako bi bili zna~ajniji
~inilac u sportskom `ivotu grada
– rekao nam je, tako|e osvaja~ medaqe, Aleksa Turudi} koji je kao
trinaestogodi{wak nastupio kao
najstariji iz svog kluba KK „Val“.
Wegovi klupski drugovi, Milivoje
]ori} i Slobodan Jovanovi} slo`ili su da su uslovi treninga dobri i da se od wih sa pravom o~ekuju visoki rezultati.
U okviru ovog tre}eg kola lige
odr`anog na Savi nastupili su i
brojni takmi~ari iz drugih gradova, a jedne od wih su i Tijana Jani}
i Ivona Horwa~ek iz Ba~ke Palanke iz KK „Sintelon“, koje su nastavile tradiciju osvajawa najvi{eg
mesta.
- U Sremskoj Mitrovici je dobra
organizacija i lepo dru`ewe na
takmi~ewu. Ovo je prilika da se
Aleksa Turudi}, Milivoje ]ori} i Slobodan Jovanovi}
14. jul 2010.
Stefan Vrdoqak i Ogwen Milkovi}
upoznamo sa ostalom decom koja su
tako|e qubiteqi kajaka ali i da
unapredimo svoju formu – rekla
nam je Ivona Horwa~ek koja je sa
svojom klupskom drugaricom osvojila prvo mesto u konkurenciji dvoseda.
Me|u nagra|enim Mitrov~anima
su se i bra}a Nedeqkovi}, Vlada i
Jovan koji su bili prvi u dvosedu
na 500 metara a pojedina~no na
1000 metara zauzeli su prva dva
mesta. Milo{ Vasi} bio je drugi u
jednosedu a prvi u dvosedu. Zorana
Bugarski je bila zlatna pojedina~no a srebrna u dvosedu sa Awom
Markovi}. Ana Milkovi} je pojedina~no bila druga, a najmla|a kajaka{ica „Vala“, Marija Dostani} je
u svojoj konkurenciji 1999. godi{ta
bila druga.
Ovo kolo lige u mini kajaku proteklo je u najboqem redu {to je zasluga KK „Val“ , koji se pokazao kao
dobar doma}in i organizator.
M. B.
Leto na mitrova~koj pla`i, 14. jun 1934. godine
Leto na Savi
1934. godine
Leto 1934. godine u Sremskoj Mitrovici je bilo toplo
i veselo. Sezona kupawa na Savi je uveliko po~ela jo{
u junu mesecu. Kupa~i na gradskoj pla`i su u`ivali u
~arima leta na najlep{oj re~noj pla`i u Jugoslaviji.
Leto ove 2010. godine nije nakloweno kupa~ima. Iako
je ve} polovina jula meseca, sezona kupawa jo{ nije na
vidiku.
Eh, ta dobra stara i bezbri`na vremena.
Jovica Stevi}
STRANA 11.
CMYK
CMYK
Kapetan zlatne la|e
12. STRANA
14. jul 2010.
MLADA @ENSKA KO[ARKA[KA REPREZENTACIJA
Preko Rume u Evropu
PLIVA^KI KLUB OAZA
Nove medaqe
mitrova~kih pliva~a
Kapiten Nevena Jovanovi}
K
U~esnici takmi~ewa u Senti sa trenerom Aleksandrom Gavrilovi}em
U
subotu 10. jula u Senti odr`an je
,,XXX me|unarodni pliva~ki miting Senta, na kom je nastupilo 222
pliva~ice i pliva~a iz 19 klubova iz
Ma|arske i Srbije. U izuzetno jakoj konkurenciji naro~ito u mla|im uzrasnim
kategorijama pliva~ice i pliva~i PK
OAZA ostvarili su niz izuzetno vrednih
rezultata i osvojili dve medaqe. Zlatnu medaqu na 50 m. delfin u konkurenciji mla|ih pionirki (2002 godi{te i mla-
|i) osvojila je Lana Gavrilovi} (6 godina) ,a bronzanu na 50 m. le|no Dragana
Du`devi}. Pored medaqa treba ista}i
jo{ dva ~etvrta mesta i to Dragane Du`devi} na 50m. slobodno, i mix {tafete
4x100 m slobodno u sastavu Ana Plav{i},Iva Bogdanovi}, Sr|an Savi} i Milo{ Mirni}. Na ovom takmi~ewu boje
Pliva~kog kluba OAZA branili su jo{ :
An|ela Boji}, Zoran Bukorac , Dejana Jeli} i Dajana Jeli}.
XUDO KLUB LSK LA]ARAK
Polo`ili za pojas vi{e
U
~etvrtak, 8. jula, u prepunoj sali
Doma kulture u La}arku, odr`ano
je polagawe za u~eni~ke pojaseve
pred velikim brojem roditeqa takmi~ara Xudo kluba LSK i qubiteqa xudoa.
Polagawe za u~eni~ke pojaseve odr`ano
je pred komisijom Xudo saveza Vojvodine, na ~elu sa Pavlom Baj~eti}em i Vlastimirom Barnom. U~enici Milana i
leni pojas su dobili @eqko Pani} i
Mirjana Pani}. Za plavi pojas su polagali Boris Sladi}, Nikola Karajlovi},
Stefan Sedlarevi}, Miodrag Sudar, Nada Pani}, Jovana Jugovi} i Nikola Vorkapi}. Na polagawe za braon pojas su
iza{li Blagoje Sedlarevi}, Valentina
[}urk, Borislav Vujnovi} i Branislav
Dragojevi}.
Bogdana Joveti}a pokazali su zavidno
znawe, gde su i najmla|i propra}eni
gromkim aplauzima prisutnih u sali. Za
polagawe se prijavilo 29 takmi~ara, koji su sa uspehom polo`ili za pojaseve.
Za `uti pojas su polagali Ivana
Obrat, Dejan Skoko, Miroslav Atarac,
Branislav ^ubra, Milo{ \uri}, Cvija
\uri}, Stevo Juri{i}. Na polagawe za
oran` pojas su iza{li Zoran Jovan~evi}, Marko Jovan~evi}, Nenad Sekuli},
Vuk Nikolajevi}, Nemawa \ur|evi}, Ru`ica Blagojevi}, Sa{a Sedlarevi}, Nemawa Mirosavqevi} i Dragan Baji}. Ze-
- Izuzetno sam zadovoqan pokazanom
tehnikom na{ih u~enika, gde je i komisija Xudo saveza Vojvodine zadovoqno oti{la u Novi Sad. Pogotovo sam zadovoqan
{to su svi polo`ili za pojaseve za koje
su se spremali. Mi ne posustajemo, svakodnevno treniramo i spremno do~ekujemo
takmi~ewe povodom seoske slave. Tim
povodom }e nam 24. jula u goste do}i ekipe iz Beograda: Crvena Zvezda, Partizan
i Trudbenik, Dinamo iz Pan~eva i Turija
iz Turije. Na turniru }e se odr`ati ekipni me~evi u `enskoj i mu{koj konkurenciji - re~i su trenera Milana Joveti}a.
U~enici sa diplomama
FUDBAL JELEN SUPER LIGA
In|ija protiv Partizana
S
ezona za klubove Jelen Super lige startuje 14. avgusta, kada se sastaju: Partizan – In|ija, Hajduk
(Kula) – Sloboda Sevojno Point, OFK
Beograd – Metalac (Gorwi Milanovac),
Rad - ^ukari~ki Stankom, Borac – Habitfarm Javor, Spartak Zlatibor voda –
BSK, Vojvodina – Jagodina i Smederevo
– Crvena zvezda. Sezona se zavr{ava 4.
decembra (Smederevo – In|ija), a datumi
odigravawa prvenstvenih kola su: 2. kolo (21. avgust, In|ija – Crvena zvezda);
3. kolo (28. avgust, Hajduk - In|ija); 4.
kolo (11. septembar, In|ija - Jagodina);
5. kolo (18. septembar, OFK Beograd In|ija); 6.kolo (25. septembar, In|ija BSK); 7. kolo (2. oktobar, Rad - In|ija);
8. kolo (16. oktobar, In|ija – Habitfarm
Javor); 9. kolo (23. oktobar, Borac - In|ija); 10. kolo (30. oktobar, In|ija – ^ukari~ki Stankom); 11. kolo (6. novembar, Spartak Zlatibor voda - In|ija); 12.
kolo (13. novembar, In|ija - Metalac);
13. kolo (20. novembar, Vojvodina - In|ija) i 14. kolo (27. novembar, In|ija –
Sloboda Point Sevojno).
R.@.
MEMORIJALNI TURNIR “LETE]I JA[A”
Poziv na u~e{}e
U organizaciji KK Srem u periodu od
19.07.2010. - 02.08.2010. godine bi}e organizovan ve} tradicionalno memorijalni turnir pod nazivom “Lete}i Ja{a”. Turnir }e se igrati na ko{arka{kom terenu na gradskoj pla`i. Prijave
su u toku i traja}e do 18. jula. Pravo
14. jul 2010.
u~e{}a imaju svi koji vole ko{arku i
`ele da se dru`e. Na ovom turniru u~estvova}e kao i pro{lih godina `enske
ekipe mla|ih kategorija i `ene veterani. Pozivaju se svi koji `ele da se igraju na ovom turnioru da se obrate treneru KK Srema Aleksandru Petkovi}u.
o{arka{ice mlade reprezentacije
Srbije su od 14. juna na pripremama
u Rumi, a put Letonije ,gde 15.jula
po~iwe Evropsko prvenstvo za ko{arka{ice do 20 godina, krenule su 12.jula.
Podsetimo se i potpisivawa Protokola
o saradwi rumske op{tine i KSS koji su
nedavno potpisali Goran Vukovi}, predsednik rumske op{tine i Dragan Kapi~i}, predsednik Ko{arka{kog saveza
Srbije, {to sve ukazuje na ambicije Rumqana da zauzmu va`no mesto u `enskoj
ko{arci.
Tokom priprema mladih ko{arka{ica
odigrano je i vi{e utakmica, izme|u
ostalih, sa reprezentacijom Slova~ke i
7. jula sa Rumunkama. I ovu utakmicu su
dobile na{e ko{arka{ice koje su pobedile rezultatom 67:53. U na{oj ekipi,
koja je bila mnogo ujedna~enija po formi,
najvi{e ko{eva ( 12) postigla je Sawa
Orozovi}, a me|u Rumunkama po 19 ko{eva su dale Kristina Bigica i Elisabet
Pavel.
Jutarwi trening na{ih ko{arka{ica
u rumskoj Sportskoj hali, pro{log ~etvrtka, smo iskoristili i za kra}i razgovor.
Dogovor pred po~etak treninga
- Mi ulazimo u zavr{nicu priprema za
evropsko prvenstvo, odigrali smo i tu
kontrolnu utakmicu sa Rumunijom. Vidi
se napredak, ostalo nam je jo{ par dana
do odlaska na prvenstvo i ovo je sada
bru{ewe forme. Smawujemo du`inu treninga, poja~avamo intenzitet, radimo na
relaksu da devojke budu odmorne i sve`e, tako da sam zadovoqan kako se bli`i kraj ovih priprema i pred odlazak na
prvenstvo mislim da }emo biti u top
formi. Zadovoqan sam sme{tajem u hotelu “Borkovac”, uslovima za trening u hali, obezbe|enim prevozom od strane rumske op{tine. Potpisan je i protokol i ja
se nadam da }e Ruma postati centar `enske ko{arke i ja bih to voleo, jer uslovi
za to postoje {to se pokazalo i za ovih
mesec dana priprema - ka`e selektor
Dragomir Bukvi}.
Na na{e pitawe o prognozi u~inka na
Evropskom prvenstvu Dragomir Bukvi}
ka`e:
- Nemam {ta da prognoziram, ciq nam
je medaqa. Ova ekipa ima potencijal i
kvalitet, bitno je da to iskoristimo, da
budemo odmorni i da nema povre|enih.
Znamo sa kim igramo u grupi i s kim po-
sle i ja sam realan - ciq nam je medaqa,
sve ostalo za mene je neuspeh. Podsetimo, na{e mlade ko{arka{ice su u grupi
sa Nema~kom, sa kojom se igra prva utakmica, druga utakmica je sa Italijom, a
tre}a sa [panijom. - Po meni najte`i
protivnik bi}e [panija - smatra selektor Bukvi}.
Kapiten na{e mlade reprezentacije je
Nevena Jovanovi} koja smatra da je utakmica sa Rumunkama bila dobra.
- Na startu smo krenuli jako, kako je
trener i tra`io, posle smo samo zadr`avali tu prednost. Mogu da ka`em da nam
se forma di`e, i ja se nadam da }emo
ovakvom igrom na prvenstvu pobediti u
te prve tri utakmice u grupi koje mnogo
zna~e. Nadam se da }emo ostvariti ono
{to Srbija o~ekuje od nas, a to je da osvojimo neku od medaqa - rekla nam je Nevena Jovanovi}.
Po odlasku u Litvaniju mladih ko{arka{ica, 14. jula na pripreme u Rumu dolaze i seniorske reprezentativke Srbije u ko{arci koje }e u rumskoj Sportskoj
hali imati i susrete sa reprezentacijama Hrvatske i Izraela.
S.X.
NA GRADSKOM TRGU U RUMI - "SVETSKO PRVENSTVO" U MALOM FUDBALU
Najboqa ekipa Argentine
T
okom minule nedeqe na Gradskom
trgu Rumqani su mogli da prate takmi~ewe ekipa Srbije, Urugvaja, Holandije, Gane ... ali naravno, u okviru
Svetskog prvenstva u malom fudbalu za
rumsku op{tinu.
Ciq, koji je i postignut, je da u ovom
takmi~ewu mali{ana do 11 godina starosti budu zastupqene sve mesne zajednice. Prijavilo se ukupno 24 ekipe. Svaka
je imala {est takmi~ara ( ~etiri u igri)
ali uz insistirawe da svaki ~lan provede odre|eno vreme igraju}i na terenu, a
svaka utakmica je trajala 12 minuta. Bilo je osam grupa, u svakoj po tri ekipe,
osam prvih ekipa u grupi plasirale su se
za daqe takmi~ewe , a potom je igran sistem eliminacija. Svaka ekipa je dobila
na poklon dresove u bojama dr`ave koju
predstavqaju, a ~ije }e ime nositi odre|eno je `rebom. U ovom svetskom prvenstvu bilo je preko 200 u~esnika, {to je
svakako izuzetan odziv kojim su organizatori bili zadovoqni.
Mini fudbal na Gradskom trgu organizovala je rumska op{tina i Savez sportova. Zvani~no ga je otvorio 5.jula Dragan Karda{, zamenik predsednika rumske op{tine koji je svim u~esnicima po`elo dobru igru, a u budu}nosti i da se
neko od ovih mali{ana proslavi kao dobar fudbaler kojih je Ruma imala i ranijih godina.
Finale je igrano u subotu, 10.jula, a u
Nenad Borovi} uru~uje nagrade prvoplasiranim
finalu su igrale obe ekipe Druge MZ Argentina i Holandija. Prvo mesto je rezultatom 3:1 osvojila ekipa Argentine, druga Holandije, tre}a je ekipa Srbije i ~etvrta Meksiko.
Najboqi su dobili opremu kao poklon
lokalne samouprave, medaqe i diplome.
Prvacima je nagrade uru~io Nenad Borovi}, predsednik SO Ruma. Najboqi strelac je Du{an Putnik, a najboqi igra~ Ti-
jana Filipovi} koji su dobili lopte.
Svakako da je kuriozitet da je jedina
devoj~ica na ovom svetskom prvenstvu u
Rumi ,Tijana, progla{ena i za najboqeg
igra~a. Ona je igrala za ekipu Srbija. Tijana Filipovi} je zavr{ila ~etvrti razred O[ "Du{an Jerkovi}". - Najvi{e volim {kolu i fudbal. Volim da igram
fudbal i igram ga sa de~acima, rekla
nam je Tijana.
S.X.
PRIJATEQSKA FUDBALSKA UTAKMICA
Sremci nadigrali Kraji{nike
DOWI SREM – BORAC (BL) 2:1 (1:1)
Pe}inci – Stadion: ’’Suva~a’’. Gledalaca: 200. Sudija: Branislav Grozdani} (Ogar). Strelci: Jovanovi} u 45. i
Cvjetinovi} u 55. minutu za Dowi Srem
a, Sta~evski u 35. minutu za Borac.
Dowi Srem: Varga, Risti}, Prqevi},
Laki}-Pe{i}, Radi{i}, Antunov, Bukorac, Markovi}, Berowa, Jovanovi}, ]iri}. Igrali su jo{: Cvjetinovi}, Pavi~evi}, Srem~evi}, \urki}, Galin, @akula, Mrkaji}, Levajac, Ulemek.
Borac (BL): Mar~eti}, Stupar, Trivunovi}, Petri}, Bevovi}, Raspoudi},
Stan~evski,, Dujakovi}, Bojinovi}, Sre}o, Vukeqa. Igrali su jo{: Luburi},
Stojni}, Sakan, ]ori}, Puziga}a, Grahovac, Jandri}, Kajkut, Aleksi}, Lazarevi}, Nikoli}.
Na otvarawu nove sezone na stadionu
’’ Suva~a’’, srpskoliga{ iz Pe}inaca
ugostio je vice{ampiona super lige
BiH-a, ekipu bawalu~kog Borca, koja 15.
ovog meseca igra prvi me~ kvalifikacija za u~e{}e u Ligi Evrope. Doma}ini, ne samo da su bili ravnopravan rival u zanimqivoj fudbalskoj predstavi, nego su naro~ito u prvih 45 minuta
igre, dominirali terenom i bili boqi
akter susreta. Bawalu~ani su se ina~e
petnaestak dana nalazili, na poziv
Vojvodine, na pripremama u Novom Sadu.
Susret je po~eo u znaku najboqeg
fudbalera doma}eg srpskoliga{a kapitena Milana Berowe. Goropadni napada~ ve} u 5. minutu igre odli~no je pro{ao po levom boku idealno servirao
loptu, kao na tacni Nikoli ]iri}u koji
je {aqe preko pre~ke. Ve} u 9. minutu
neuhvatqivi Berowa ponovo je na sceni
u izvanrednom solo prodoru do{ao je u
izglednu situaciju, raspalio po lopti,
a ona je zavr{ila tik iznad pre~ke golmana Mar~eti}a. Ponovo je kapiten pe}ina~kog srpskoliga{a na sceni u 29.
minutu kada furioznim driblinzima po
levoj strani je ’’prome{ao’’ nekoliko
fudbalera Boraca, zatim kao iz topa
{utirao, a Mar~eti} je na jedvite jade
odbio loptu u poqe.
U tom delu susreta Bawalu~ani nisu
’’ni primirisali’’ golu doma}ina, a
ipak prvi su do{li u vo|stvo. Igrao se
35. minut me~a, kada je nekada{wi
igra~ Partizana Stan~evski sa 40 metara uputio loptu u {esnaesterac doma-
}ina, a ona je na ~udesan na~in zavr{ila u samom levom uglu Varginog gola! U
posledwem minutu prvog poluvremena
bele`imo velemajstorski potez lucidnog Dejana Jovanovi}a. Prvo je sebi namestio situaciju za {ut, a potom sa dvadeset metara izvanredno {utirao i poluvisoki projektil zavr{io je u mre`i
gostiju.
U nastavku susreta doma}i trener
^eda Mati} odmah je u igru uveo pet novih igra~a, a ’’kou~’’ Boraca Zoran Ximi
Mari} (nekada{wi fudbaler i trener
Vojvodine i Novog Sada) uveo je novu jedanaestoricu na zeleni tepih stadiona
u Pe}incima. U 54. minutu susreta igra~
gostiju Goran Kajkut odli~no je izveo
slobodwak sa nekih 25 metara, ali je
lopta zavr{ila za malo iznad pre~ke.
Minut kasnije doma}i fudbaleri postigli su vode}i i ispostavilo se pobedonosni pogodak. Naime, Mladen Pavi~evi} probio je po desnoj strani iskosa
vrlo dobro {utirao na gol Bawalu~ana,
loptu je odbio golman Luburi}, da bi je
iskusni i zapa`eni \or|e Cvjetinovi}
sa nekih 7-8 metara smestio u ugao gola
Borca.
Sima Lali}
STRANA 13.
SREMSKI SPORT = SREMSKI SPORT= SREMSKI SPORT = SREMSKI SPORT = SREMSKI SPORT = SREMSKI SPORT
FK RADNI^KI SREMSKA MITROVICA
TURNIR PROSVETARA
Po~ele pripreme za novu sezonu [panija u srcu Srema
P
osle pauze od mesec dana ponovo je
`ivo i veselo na travnatim terenima stadiona u Hesni. Mitrova~ki
Radni~ki krenuo je sa pripremama za novu
fudbalsku sezonu. I ove godine popularni klub iz mitrova~kog naseqa Hesna, `eli da ostvari {to boqi plasman u prvenstvu vojvo|anskih liga{a. Smawena liga
na 16 klubova, me|u kojima su Ba~ka iz
Ba~ke Palanke, Metalac iz Futoga, novosadski klubovi, Crvena Zvezda, Indeks i
Borac i jo{ dosta kvalitetnih ekipa,
uslov su uzbudqivog i zanimqivog predstoje}eg prvenstva.
U toku letwe pauze zavr{eni su radovi
na adaptaciji i renovirawu klupskih prostorija. Agilna uprava kluba na ~elu sa
predsednikom Mati} Goranom, sve je uradila kako bi po~etak novog takmi~ewa u
Vojvo|anskoj ligi Zapad protekao u {to
lep{im uslovima. Ura|eni su i radovi na
adaptaciji terena, mewawu trave ispred
golova, kre~ewu i farbawu golova, ograde i ostalih klupskih objekata na stadionu. Tako }e fudbaleri Radni~kog pripreme za novu sezonu po~eti u ure|enim svla~ionicama i pripremqenim terenima sta-
diona u Hesni koji po~iwe da izrasta u jedan renomirani fudbalski centar.
Dana 1.jula zavr{eni su pregovori sa
Omladinskim fudbalskim klubom Bumerang iz Sremske Mitrovice. To je klub kojeg vode uspe{ni fudbalski radnici Dimitri} @eqko - Dime i Kne`evi} Velimir-Veca i koji je osvojio prvo mesto u kadetskoj i pionirskol ligi Srema za pro{lu seznonu. OFK Bumerang se pripaja FK
Radni~ki i svih 120 registrovanih petli}a, pionira, kadeta i omladinaca postaju
~lanovi FK Radni~ki. U novoj sezoni pioniri i kadeti FK Radni~ki takmi~i}e se
u kvalitetnoj ligi Vojvodine sa najboqim
klubovima u pokrajini i odmerava}e snage
sa Vojvodinom iz Novog Sada, Spartakom
iz Subotice, Hajdukom iz Kule, Banatom iz
Zrewanina i drugim najja~im klubovima u
pokrajini. U omladinskoj {koli Radni~kog }e raditi: Dimitri} @eqko, Proki}
Aleksandar, Kuqa Sini{a i Sladojevi}
Dra{ko.
U klub se posle kratke pauze vratio i
aktivirao najstariji ~lan Radni~kog i
`iva legenda hesnerskog kluba, Slobodan
Bata Lakato{. Do{ao je da mladim ~la-
novma kluba poka`e kako se voli, po{tuje
i poma`e Radni~ki fudbalski klub. [ef
stru~nog {taba je Mita Ninkovi} a prvi
trener je Dragan Deli}. U toku prelaznog
roka o~ekuje se dolazak nekoliko mladih
i perspektivnih fudbalera. Planirane
su i prve pripremene utakmice. Sem utakmica sa klubovima iz okoline, Radni~ki
}e odigrati nekoliko prijateqskih utakmica sa na{im renomiranim fudbalskim
klubovima, me|u kojima je i ^ukari~ki iz
Beograda.
U subotu 24. i nedequ 25. jula FK Radni~ki organizova}e Drugi memorijalni
turnir posve}en preminulom sponzoru i
velikom prijatequ kluba, @eqku Radovanovi}u. Na turniru }e u~estvovati, sem
doma}ina i Sloga iz Erdevika, Sloven iz
Rume i Partizan iz Vitojevaca.
Svi ~lanovi Radni~kog sa nestrpqewem o~ekuju po~etak nove sezone koja po~iwe u subotu 14. avgusta. Stabilna uprava, kvalitetan igra~ki kadar i iskusan
stru~ni {tab obe}avaju da }e ova sezona
biti u znaku mitrova~kih crveno-belih iz
Hesne.
Jovica Stevi}
U
organizaciji sekcije za mali
fudbal pri Sportskom dru{tvu Prosveta, u sportskoj
dvorani Prehrambeno - {umarske
{kole odr`an je turnir u malom
fudbalu, posve}en Mundijalu 2010.
Na turniru su u~estvovale tri ekipe sa ~udnim imenima, nazivima
ekipa u~esnika Svetskog prvenstva. U prisustvu oko 150 posetilaca, qubiteqa igre na „petoparcu“
odlu~no je sudio Sava Opa~i}, a
igralo se po bod sistemu. [panija
koja je nastupila u sastavu Milan
Pani}, Jovan Vuk~evi}, Sa{a Ume-
ti}, Zoran \uri}, Rade Kozar, osvojila je {est bodova i osvojila prvo
mesto na turniru. Portugalija sa
tri boda osvojila je drugo mesto u
sastavu Sava Gruji~i}, Dimitrije
Kolarevi}, Neboj{a Ogwenovi},
Milorad Bosan~i} i Rajko Bogdanovi}. Urugvaj je zauzeo tre}e mesto,
bez osvojenog boda, a nastupio je u
sastavu Vuka{in [kori}, Stanko
Ze~evi}, Petar Martinovi}, Marko
Lo{, Andrej Monar.
U~esnici su dobili diplome za
u~e{}e, a turnir je odr`an povodom
{kolskog raspusta.
S.G.
Dobri prijateqi – quti rivali
Da sport spaja qude i prijateqstva videli smo na ovom turniru. Ve{tinom baratawa „bubamarom“ potvrdili su i ovog puta
Jovan Vuk~evi}, savetnik u Pokrajinskom sekretarijatu za
sport i direktor Prehrambeno {umarske {kole Neboj{a Ogwenovi}, jer su privatno veoma dobri prijateqi, a na terenu su bili quti rivali.
Rivali: Vuk~evi} i Ogwenovi}
40 GODINA FK BRATSTVO IZ SOTA
Obele`ena godi{wica kluba
Prvi trening
Uprava Radni~kog
RAZVOJ SPORTA U BERKASOVU
Trener – robot za stonotenisere
N
ajzastupqeniji sportovi u Op{tini
[id su kao i u drugim sredinama
oni koji su najmasovniji i koji okupqaju veliki broj gledalaca. Me|utim u
posledwe vreme akcenat se stavqa i na
razvoj onih sportski dispcplina koje se
tek razvijaju u na{im podru~jima a pod
tim podrazumevamo da okupqaju ve}i broj
sportista koji ostvaruju zapa`ene rezultate.
U Mesnoj zajednici Berkasovo ve} du`e
vreme aktivno treniraju i veoma brzo napreduju u rangovima takmi~ewa ali i
ostvarenim rezultatima, ~lanovi stonoteniserskog kluba Sremac koji se ve} dve
sezone nalaze u Sremskoj ligi, a bez poraza su i seniori ove ekipe u{li u Prvu vojvo|ansku ligu. Da bi poboq{ali uslove
treninga i ostvarili one uslove kakve
imaju svi profesionalci u ovom sportu
„Sremci“ od nedavno treniraju i uz pomo}
trenera – robota koji je stigao u salu za
trenirawe uz pomo} sredstava Mesne zajednice Berkasovo ali i sponzora koji podr`avaju razvoj sporta u selu.
- Entuzijazam koji vlada me|u na{im
~lanovima je zaista veliki i s pravom
o~ekujemo da }emo u budu}nosti samo napredovati. Mla|i kadeti na{e ekipe su
velike nade ovog sporta po kome se Berkasovo ve} prepoznaje, a imamo saznawa
J
edno od tri aktivnih sportskih
dru{tava u Mesnoj zajednici Sot je
Fudbalski klub Bratstvo koji je u
petak 9. jula obele`io prvih ~etrdeset
godina rada i postojawa. Ovaj veliki jubilej je obele`en prijateqskom utakmicom prvotimaca Bratstva i gostiju, veterana Partizana iz Beograda. Iako je
utakmica zavr{ena pobedom gostiju nad
doma}inima i to visokim rezultatom 5:2
dobro raspolo`ewe nije izostalo a dru`ewe nakon utamice je nastavqeno sve~anom ve~erom u zgradi Mesne zajednice
Sot.
- Pored tradicionalnih susreta generacija koje odr`avamo svake godine kada se okupqaju brojni qubiteqi fudbala koji su bili ~lanovi na{e ekipe trudimo se da organizujemo i ovakve susrete kako bi se lepo dru`ili ali i uticali na razvoj sporta kod mladih kao i sa
ciqem da odamo po{tovawe na{im prijateqima koji su mnogobrojni. Velika
Branislav Bire{ pored robota trenera
da se me|u na{im redovima mo`da nalaze i budu}i reprezentativci dr`ave. Robota uz pomo} kojeg treniraju na{i stonoteniseri smo dobili zahvaquju}i razumevawu Saveta na{e Mesne zajednice i wegovom predsedniku, Mitru \urikinu. Pomogli su nam i sponzori, tako da o~ekujem
da i Op{tina [id u budu}nosti podr`i
na{e aktivnosti jer to svakako slu`i dobroj promociji na{e sredine. Trener – robot jedino postoji u na{em klubu dok se u
drugim mestima Srema ne mo`e na}i. Wegov kapacitet je dve stotine loptica koje
se upu}uju prema igra~u kako bi {to boqe
uve`bao tehniku pojedinih pokreta – rekao nam je Branislav Bire{, generalni
sekretar kluba koji isti~e da su svi uspesi kluba postignuti pre svega na bazi dobrovoqnosti, qubavi prema sportu i dru`ewu, jer se u krugu prijateqa i u dobrom
raspolo`ewu zavr{avaju svi treninzi i
takmi~ewa.
M. B.
Prvotimci Bratstva iz Sota
STAROPAZOV^ANI ZABORAVQAJU NA PRO[LOST, OKRE]U SE BUDU]NOSTI
Zlatne noge budu}ih prvotimaca
M
la|i nara{taji u staropazova~kom
Jedinstvu vra}aju veru u lep{u budu}nost fudbala na ovom delu
sremske ravnice. I dok je jedinstvo tako
re}i potonulo i palo na najni`e grane u
svojoj bogatoj istoriji, mladi donose utehu razo~arani navija~ima nekada uglednog vojvo|anskog kluba.
A imalo je Jedinstvo u svojim redovima
sjajne fudbalere iz vlastitog legla. Od
Nestora Barjaktarevi}a, preko Milenka
Juri{i}a – Jurketa, koga je prerana smrt
odvojila od dresa beogradske Crvene zvezde a onda i ~uvenog Milo{a [esti}a koji se samo sa 17 godina otisnulo me|u „Crveno bele“ u Beogradu i postao wen najmla|i kapiten. ^itav niz godina re|ale
su se generacije, jedna boqa od druge
prethodne, ali je blizina Beograda pa i
Novog Sada u~inila svoje jer su lovci na
talente pronalazili darovite de~ake takore}i u kom{iluku. Tako su odlazili
Neboj{a Ivi} i wegov prezimewak Lepherc , Topoqski, Nikola Ulemek i drugi.
Neki su se vra}ali, a neki potonuli u
profesionalnim vodama. Biseri nad biserima poput Milo{a Jovi}a sada kapitena omladinskog pogona Partizana, Mihala Bala`a i wegovog u~enika Lazara
Jovi{i}a (sada vratara u jednom Portugalskom prvoliga{u), stvaraju ili }e
ostvariti zavidnu fudbalsku karijeru.
Sada{we generacije najmla|ih u Je-
14. STRANA
nam je ~ast {to smo ugostili veterane
Partizana sa kojima mnogi od nas imaju
jaka prijateqstva. Na{ klub ima dobru
perspektivu jer posle du`eg vremena
imamo podmladak u ekipi koji veoma
vredno trenira i obe}ava dobre rezultate a koji }e sa ponosom nastaviti dobru tradiciju u fudbalu ovog mesta – rekao nam je Milan Tanaskovi}, ~lan uprave kluba iz Sota.
Posle utakmice gosima su uru~eni pokloni me|u kojima je bila slika najzna~ajnijeg umetnika sa ovih podru~ja, Save
[umanovi}a, a veterani Partizana su
istakli da je malo onih qudi i klubova
koji bi sa ovakvim ponosom obele`ili
jubilej isti~u}i zna~aj svakog pojedinca
koji je doprineo razvoju Bratstva iz Sota.
Danas ovaj klub zauzima tre}e mesto u
op{tinskoj ligi, a uprava ne krije ambicije ka vi{im ciqevima.
M. B.
Pioniri Jedinstva neumoqivo tresu mre`e svojih vr{waka
dinstvu, od petli}a preko mla|ih i starijih pionira pa do kadeta mogu da stvore
~vrst temeq za povratak ~emernog fudbala u ovoj varo{ici na stare dobre staze. Naravno, ako im se posveti du`na pa`wa i o wima po~nu da brinu pored roditeqa i wihovih vrednih trenera i oni koji treba da brinu o pazova~kom sportu, a
ne da budi jednima majka, a drugima ma}eha. Stru~ni treneri u Jedinstvu koji punu
pa`wu posve}uju deci, Dragan Mili}, Sini{a Juri{i}, Boris Muti} i Zoran Kova~evi} mogu da budu ponosni na ono {to mukotrpnim radom stvaraju na zelenoj povr-
{ini korovom i prqav{tinom pokrivenog
stadiona Jedinstva (ovo je neka druga tema) i stvaraju temeqe za budu}e sutra Jedinstva.
Kadeti su pro{le godine u Sremskoj
ligi ostavili iza sebe sremskomitrova~ki Srem, ali su sticajem okolnosti ostali da igraju predigru seniorima u podru~nom takmi~ewu u kome su bili superiorni
i postigli preko 100 golova. Petli}i, a
pogotovo pioniri nemaju ravnopravnog rivala u svojoj op{tini. U pro{logodi{wem
takmi~ewu na nivou op{tine postigli su
164 gola u ovogodi{wem prema{ili ovaj
rekord tako da je ukupan zbir 342 data gola, a primqenih samo 21. Nemilosrdni su
bili prema svojim vr{wacima pa su tako
mre`u Sremca u Vojki napunili sa 33 gola, dok su drugoplasiranom Jadranu iz Golubinaca dali 17 golova. Mo`da ovaj podatak govori o stawu u pazova~koj op{tini kada su u pitawu mla|i nara{taji.
Pro{la su vremena kada su pioniri
Jednistva odlazili na dru`ewa u Pulu
gde su imali svoje drugare u tamo{wem
Cementu, dok je jedna od baza bila poznata Brankovina pokraj Vaqeva, gde su mladi Sremci srda~no do~ekivani prilikom
odigravawa svojih susreta sa svojim vaqevskim vr{wacima. Ni{ta slabiji doma}ini nisu bili u revan{u ni Sremci , a
sve je to priu{tilo nekada{we rukovodstvo Op{tinskog fudbalskog saveza Stare Pazove, koje je godinama imalo prisne
kontakte sa vaqevskim Savezom.
Sve je to nestalo pa se svaki priklonio svome jatu. A jedno jato bele`i sjajne
rezultate , drugo opet slabije, a najboqi
primer rada sa mladima i pored nepovoqnih uslova je upravo Jedinstvo, koje
ne mo`e da se di~i uspesima seniora, ali
su zato tu najmla|i za vra}awe nade u
oronuli fudbal. Za ovo potonu}e ne bi
trebalo kriviti samo takozvanu beogradsku upravu Jedinstva ve} one koji se slu`e izrekom „brigo moja pre|i na drugoga“.
M. Bzovski
ME\UNARODNI
TURNIR U
[EKOVI]IMA
Drina
pobednik
P
od pokriviteqstvom Skup{tine op{tine [ekovi}i
(Republika Srpska), u [ekovi}ima je odr`an Me|unarodni
fudbalski turnir „Ivawdan 2010“
za uzrast 1995. godi{te. U~estvovali su: pored doma}ina [ekovi}a,
Drina iz Zvornika, Vrani} iz
Obrenovca, Napredak iz Doweg
[epka, Ro~evi}i iz istoimenog mesta i Hajduk iz [imanovaca. U finalu, Drina – [ekovi}i 3:1, a u
utakmici za 3. mesto, Hajduk – Vrani} 2:0. Rezultati po grupama: grupa A, [ekovi}i – Vrani} 2:1, Ro~evi}i – Vrani} 2:2 i [ekovi}i – Ro~evi}i 3:1; grupa B, Hajduk – Drina
2:6, Drina – Napredak 3:0 i Hajduk –
Napredak 5:0. Najboqi strelac
turnira bio je Budimir [ar~evi}
iz [ekovi}a sa 4 gola, dok su najboqi igra~ @ivko Nikoli} i golman
Mladen Luki} (oba iz Drine).
R. @.
14. jul 2010.
SREMSKI SPORT = SREMSKI SPORT= SREMSKI SPORT = SREMSKI SPORT = SREMSKI SPORT = SREMSKI SPORT
KK [OGUN
Obnoviti takmi~arski pogon
AK SIRMIJUM
Deset medaqa Sirmijumu
[ampionska {tafeta sa trenerom Goranom Pavlovi}em
Uskoro sedmi dan, Miroslav Pavlovi}
K
arate klub [ogun iz [ida ulaze}i
u 40. godinu svog postojawa zajedno
sa svojom karate {kolom dao je
prioritet organizovawu turnira u ovoj
godini na doma}em takmi~ewu. U ovoj polusezoni odr`ano je 4 turnira [oguna
2010. kao i 18.Prvenstvo [ida 2010, Druga karate revija 2010. i 8. Vidovdanski
turnir 2010.
Nastupali su takmi~ari {oguna, polaznici karate {kole kao i ~lanovi karate sekcije Funako{i. Dug zimski period,
zatim epidemija gripa i promena polaska u~enika u {kolu po smenama doprineo je da se poremeti rad kluba i karate
{kole tako da se ~lanstvo prili~no osulo jer glavninu ekipe ~ine {kolski uzrasti. Pored toga ve}i broj dugogodi{wih
takmi~ara je napustio klub i ~ak prestao
da trenira jer dugi niz godina rezultati kao i rad sa mladima kao i sa takmi~arskom ekipom se dovoqno ne vrednuje.
Iako ovaj sport postoji u na{oj zemqi gotovo pola veka jo{ uvek je na nekom po~etku. Turniri na doma}em tatamiju su
odr`ani da bi se privukao ve}i broj zainteresovanih ali odziv je bio slab. U
gostima na tatmiju nastupili su bili u
Kragujevcu, @abqu i Subotici, gde su
odr`ani internacionalni karate mar{al ars kupovi zatim u @abqu Prvenstvo Srbije i u Novom Sadu prvenstvo
Vojvodine.
[ogun je nastupao u slede}em sastavu:
1.Miroslav Pavlovi}, trener i takmi~ar, seniori, 2.Goran Konstantinovi},
kadeti, 3.Branko Su|ecki, kadeti, 4.Stefan Dani~i}, stariji u~enici.
Miroslav Pavlovi} je ostao i daqe
glavni osvaja~ medaqa i nastua u veli-
Jedna od ranijih ekipa Karate {kole [ogun, ~eka se nova generacija
koj formi ve} punih 14 godina, ulaze}i u
40 godina trenerskog i 15 godina takmi~arskog sta`a. U ovoj polu sezoni je osvojio sedam zlatnih medaqa i tri srebrne.
Na internacionalnim karate mar{al
arts kupovima osvojio je pet zlatnih i
dve srebrne a na prvenstvu Srbije zlato
i srebro i prvenstvo Vojvodine tako|e
zlatnu medaqu. Naro~ito je postigao zapa`en uspeh u Subotici na inetr.karate
mar{al ars kupu gde je osvojio tri zlatne medaqe. Ina~e, u susret jubileju postojawa kluba predsednik evropske karate federacije-karate mar{al ars ha~i-o-kai @iko Be~anovi}, nosilac devetog dana crnog pojasa i zvawa velikog karate mar{al ars majstora (shi soke)
predlo`io je da se treneru karate kluba
[ogun miroslavu Pavlovi}u dodeli visoko zvawe internacionalnog karate instruktora sedmi dan – crni pojas (so shihan). Pavlovi} }e na jesen poku{ati da
po osmi put osvoji jedan od svetskih karate kupova kao i evro kup u Beogradu.
Kod kadeta uspe{an je bio Goran Konstantinovi} koji je na prvenstvu Vojvodine osvojio srebrnu a wegov klupski kolega Branko Su|eski bronzanu medaqu
dok je Stefan Dani~i} bio ~etvrti na
Prvenstvu Srbije. Iz karate {kole se u
zadwe vreme istakao Zoran \urica u kategoriji kadeta u disciplini kate a pored wega uspe{an je i desetogodi{wi
Milo{ Kova~evi} takmi~e}i se uglavnom u doma}em tatamiju. Zoran \urica je
ve} polo`io za plavi a Milo{ Kova~evi} za oran` pojas i na jesen bi}e veliko poja~awe za prvu ekipu. @enski deo
ekipe je zatajio, Qubica Trzin, Danica
Pera}, dosta su podbacile na priprema-
ma za takmi~arke dok je mirjana Cvetkovi} napustila karate posle deset godina
trenirawa. Lidija Risti} se jo{ dvoumi
da li da se takmi~i ili sudi kao jedna
od retkih internacionalnih sudija. Nevena Petkovi}, veoma talentovana takmi~arka iz Erdevika zbog obaveza u {koli u Sremskoj Mitrovici tako|e je odustala od trenirawa. Klub 12. jula ove godine ulazi u 40. godinu postojawa jubilarna godina je do 12. jula 2011. godine
kada je punih 40 godina. U godini jubileja je ciq da se obnovi takmi~arski pogon
posebno `enska ekipa da se upi{e {to
vi{e mladih i zainteresovanih i da se
dostojno obele`i jubilej kluba i {kole,
organizovawe nekoliko zna~ajnih turnira i manifestacija.
Na zavr{etku ove polusezone odr`ana je 24. juna Druga karate revija, zatim,
Osmi vidovdanski turnir kao i zavr{ni
^etvrti turnir [oguna 29. juna u sali
partizana u [idu, pobednici Osmog vidovdanskog turnira su: Dragan Movrli} –
kate, seniori – [ogun, Goran Konstantinovi} – kate – kadeti – [ogun, Milo{ Kova~evi} – kate – ml.u~enici – {ogun i Zoran \urica – borbe – kadeti – K[
Pobednici ^etvrtog turnira [oguna
su Miroslav Pavlovi} – kate – seniori –
[ogun, Goran Konstantinovi} – kate – kadeti – [ogun, Milo{ Kova~evi} – kate –
mla|i u~enici – [ogun, Nevena Petkovi}
– kate – kadetkiwe – [ogun
Takmi~ewe je uspe{no vodio i odsudio Miroslav Pavlovi} , {esti dan u
zvawu internacionalnog karate sudije
Dragan Movri}, regionalni sudija tre}i
dan.
M. P.
BO]AWE - PRVENSTVO VOJVODINE
Sremci odli~ni
B
o}arski klub Sirig bio je doma}in
Prvenstva, Vojvodine u bo}awu (parovi, pojedinci, krugovi, {tafeta,
precizno i brzinsko gadjawe) za mu{karce
i `ene. U konkurenciji mu{karaca i `ena,
u~estvovalo je oko 80 takmi~ara . Zanimqivost je da je takmi~ewe po~elo oko 9
~asova (ujutro), a da su posledwi me~evi
(mu{ki parovi) zavr{eni pred pono}
(igralo se i pod svetlo{}u reflektora).
Kvalitet prikazane igre bio je vrlo visok, a posebnu dra` takmi~ewu dale su
bo}arske porodice Vujanovi} iz Siriga i
Orlovi} (mama Qiqa i }erke Sandra i
Du{ica) iz Rume.
PAROVI (mu{karci). KVALIFIKACIJE: M. Oluji}, Kne`evi} (Sirig) – Bruji},
Opa~i} (Sombor) 2:13, Stupar, Popovi}
(Sombor) – [kopeqa, Lon~ar (Selen~a,
Sombor) 13:4, Vujanovi}, Vi{wi} (Sirig) –
[ukara, Bijeli} (Vojvodina) 9:7, Cvjetinovi}, Lemaji} (Vojvodina, Novi Sad) – Veselinovi}, Obradovi} (Dalmatinac, Ruma) 3:13, N. Oluji}, J. Oluji} (Sirig) – Vuk{a, Beri} (Selen~a,) 13:0 i Kolar, Dragi~evi} (Stani{i}) – Vujanovi}, Mitrovi}
(Sirig) 1:13. OSMINA FINALA: D. Opa~i}, M. Opa~i} (Sombor) – Reqi}, Stojanovi} ([imanovci) 7:9, Bojba{a, Zeli} (Vojvodina) – Vujanovi}, Vi{wi} 13:0, Nikola{, Butorac (Sombor) – Stupar, Popovi}
13:6, Zavodja, Beri} (Ravangrad) – N. Oluji}, J. Oluji} 2:13, Klai}, Lali} (Sombor)
– Miladinovi}, Prugini} (Sirig) 13:6, Kanazir, Svrkota ([imanovci) – Primorac,
]osi} (Stani{i}) 9:10, Veselinovi}, Obradovi} – Trbovi}, Polovina (Ravangrad)
5:13 i Bruji}, Opa~i} – Vujanovi}, Mitrovi} 7:7 (dodatna ruka 1:0). ^ETVRTINA
FINALA: Reqi}, Stojanovi} – Bojba{a,
Zeli} 11:9, Nikola{, Butorac – N. Oluji},
J. Oluji} 13:0, Klai}, Lali} – Primorac,
]osi} 8:7 i Trbovi}, Polovina – Opa~i},
Bruji} 8:7. POLUFINALE: Nikola{, Butorac – Stojanovi}, Reqi} 11:5 i Trbovi},
Polovina – Klai}, Lali} 13:4. FINALE:
Nikola{, Butorac – Trbovi}, Polovina
13:0; ZA 3. MESTO, Reqi}, Stojanovi} –
Klai}, Lali} 13:6.
POJEDINCI (mu{karci). PRVI KRUG:
Svrkota Stupar 10:9, M. Opa~i} – N. Oluji} 9:7, Vuk{a – Naran~i} (Sirig) 13:3, ]osi} – Todorovi} (Selen~a) 4:13, M. Oluji}
– Popovi} 11:10, Ver{anski (Vojvodina) –
Lemaji} 13:6, ]iritovi} – Kolar 13:9, D.
Opa~i} (Sombor) – Klai} 13:4, Beri} –
Dragi~evi} 13:1, Trbovi} – Prmorac 13:4,
Milanko (Sirig) – Vujanovi} 4:10, Niko-
14. jul 2010.
la{ – Stojanovi} 7:8, Zeli} – kanazir 10:7
i Gute{a ([imanovci) – Obradovi} 8:12.
OSMINA FINALA: Svrkota – M.Opa~i}
2:13, Vuk{a – Todorovi} 13:11, Oluji} –
Ver{anski 10:11, ]iritovi} – D. Opa~i}
13:1, Beri} – Trbovi} 11:5 i Zeli} – Obradovi} 13:5, slobodni su bili Stojanovi} i
Vujanovi}. ^ETVRTINA FINALA: M. Opa~i} – Vuk{a 5:13, Ver{anski – ]iritovi}
7:13, Beri} – Stojanovi} 0:13 i Zeli} –
Vujanovi} 12:4. POLUFINALE: Vuk{a –
]iritovi} 9:8 i Zeli} – stojanovi} 8:7.
FINALE: Zeli} – Vuk{a 9:9 (dodatna ruka
1:0); ZA 3. MESTO, ]iritovi} – Stojanovi} 11:8.
PRECIZNO GA\AWE (mu{karci).
KVALIFIKACIJE: ]iritovi} 23, Nikola{ i Bojba{a po 17, Kanazir 15, Vuk{a
11, Milanko 10, Stupar 8, [ukara, [kopeqa, Zeli} i bruji} po 7, Butorac i Ver{anski po 6, Veselinovi} i M. Opa~i} po 4,
Vujanovi}, Primirac, J. Oliji}, Latkovi}
(Sirig) i Todorovi} po 3, Vrawkovi} (Dalmatinac), Popovi} i Todorovi} bez poena.
FINALNA SERIJA: ]iritovi} 19, Bojba{a 16, Kanazir 14 i Nikola{ 7. UKUPNO:
]iritovi} 42, Bojba{a 33, Kanazir 29 i
Nikola{ 24.
BRZINSKO GA\AWE (mu{karci).
KVALIFIKACIJE: Veselinovi} 26, Prugini} i Butorac po 19, Vujanovi} 16, Trbovi} 15, Milanko 14, Gute{a, N. Oluji} i
Mijatovi} (Sirig) po 13, J. Oluji} 12. FINALNA SERIJA: Veselinovi} 23, Butorac
17, Vujanovi} 15 i Prugini} 12. UKUPNO:
Veselinovi} 49, Butorac 36, Vujanovi} i
Prugini} po 31.DODATNA SERIJA: Prugini} 19 i Vujanovi} 16.
KRUGOVI (mu{karci). PRVI KRUG:
Svrkota – Primorac 9:13, Veselinovi} –
Vujanovi} 16:21, Milanko – [ukara 7:14,
Miladinovi} – Gute{a 15:7, Bojba{a –
Ver{anski 19:22, Naran~i} – Butorac
11:16 i Stupar – ]iritovi} 19:25. DRUGI
KRUG (dodatni krugovi): Bojba{a 4, Stupar 3. TRE]I KRUG: ]iritovi} – Bojba{a
16:18 i Ver{anski – Vujanovi} 14:18.
UKUPNO: ]iritovi} 41, Vujanovi} 39, Bojba{a 37 i Ver{anski 36.
[TAFETA (mu{karci). Nikola{, Butorac 33, Milanko, Vujanovi} 26, Veselinovi}, Obradovi} 25, N. Oliji}, J. Oluji}
20 i M. Opa~i}, Trbovi} 19.
BRZINSKO GA\AWE (`ene). Nada Nedeqkovi} (Dalmatinac) 5 (21), Qiqana
Orlovi} (Dalmatinac) 5 (25), Nata{a Antowak (Dalmatinac) 4 (19) i Du{ica Orlovi} (Dalmatinac) 4 (20).
A
tleti~ari mitrova~kog Sirmijuma
osvojili su pregr{t medaqa na
[ampionatu Vojvodine za juniore i
seniore.
U Novom Sadu seniori su osvojili {est
medaqa, od ~ega su tri zlatne. Ivona [ari} je pobedila u skoku u vis, a u svom prvom nastupu u skoku u daq osvojila je
bronzanu medaqu sa rezultatom 5,07 metara. Vedran Samac je trijumfovao u bacawu kopqa sa veoma dobrim rezultatom,
68,68 metara. Zlatna je bila i {tafeta
Sirmijuma 4 puta 1000 sa rezultatom
44,50 sekundi u sastavu Mihailo Stevi},
Goran Radakovi}, Slobodan Macanovi} i
Du{an Radovi}. U bacawu diska Bojan
Umeti} osvojio je srebro, dok je u istoj disciplini Mirko Roman osvoji bronzu.
I juniori su bili uspe{ni u Senti.
Ivona [ari} je u skoku u vis presko~ila
165 centimetara i osvojila zlatnu medaqu. [tafeta 4 puta 100 je nadmo}no pobedila, a nastupila je u sastavu Mihailo
Stevi}, Goran Radakovi}, Nikola Spaji}
i Du{an Radovi}. An|elka Jankovi} osvojila je srebrnu medaqu na 1500 metara
dok je Goran Radakovi} bio tre}i u trci
na 100 metara.
ATLETSKI SPEKTAKL U SREMSKOJ MITROVICI
Prvenstvo Srbije za seniore
Narednog vikenda, 17. i 18. jula,
Sremska Mitrovica i Atletski klub
Sirmijum su organizatori Pojedina~nog
prvenstva Srbije za seniore.
Ovo je najzna~ajnije doma}e takmi~ewe i na wemu }e u~estvovati svi oni
koji u ovom trenutku ne{to vrede u
atletskoj Srbiji. Takmi~ewe oba dana
po~iwe od 16.30 ~asova i odr`ava se
na Atletskom stadionu Sirmijum.
Rukovodioci kluba Aleksandar Spaji} i Goran Pavlovi} obe}avaju vrhunski atletski doga|aj i pozivaju sugra|ane da na delu vide prave atlete.
AK SREM
Nastavqena
uspe{na serija
A
tleti~ari A.K. Srem nastavili su
uspe{nu seriju osvajawa medaqa. U
sredu, 7. jula u Senti je odr`ano
Prvenstvo Vojvodine za starije juniore
na kojem su atleti~ari Srema dominirali. Osvojili su sedam madaqa, pet zlatnih i dve srebrne. Najuspe{niji je bio Nikola ^ankovi} koji je osvojio dva prva
mesta, u bacawu kugle i bacawu diska.
Pored wega prva mesta su jo{ osvojili
Sima Nedi} u trci na 110m. sa preponama,
Monika Mari} u skoku s motkom i Mirjana
Kostadinovi} u trci na 800m. Druga mesta
i srebrne medaqe osvojili su Filip
Maqkovi} u bacawu diska i Nina Milinkovi} u skoku s motkom. Broj medaqa bio
bi jo{ ve}i da je nastupila i Marija Vu~enovi} koja bi sigurno pobedila u bacawu
kopqa i kugle, ali zbog priprema za svetsko prvenstvo propustila je ovo takmi~ewe.
Nastavak uspe{ne serije je bio za vikend u na{em gradu. U subotu i nedequ,
10. i 11. jula je odr`ano finale kupa Srbije za mla|e juniore/ke. Atleti~ari Srema su i ovog puta bili uspe{ni sa osvojena ~etiri prva mesta. Marija Vu~enovi}
je ubedqivo pobedila u bacawu kopqa i
najavila uspe{an nastup na prvenstvu
sveta koje se odr`ava u Kanadi od 1925.07. na koje ide sa svojim trenerom Dragi{om \or|i}em. Nikola ^ankovi} se ponovo okitio sa dva prva mesta u bacawu
kugle i bacawu diska, a Monika Mari} im
se pridru`ila osvajawem prvog mesta u
skoku s motkom. Dobre plasmane su ostvarili jo{ i Sima Nedi} u trci na 110m. sa
preponama i Filip Maqkovi} u bacawu
diska. Dobri rezultati koje su ostvarili
Monika Mari} i Nikola ^ankovi} su doprineli da ih savezni kapiten Kuzmanovi} pozove na pripreme koje se odr`avaju
od 14–25.07 u Kragujevcu gde }e se odr`ati i Pojedina~no prvenstvo Srbije za ml.
juniore/ke 24.-25./07. i mogu se ponovo o~ekivati dobri rezultati mladih atleti~ara A.K.Srem
.
MITROVA^KI TRENER U REPREZENTACIJI SRBIJE
Porodica Orlovi}
PRECIZNO GADJAWE (`ene). Antowak 24, Nedeqkovi} 5, D. Orlovi} i Q.
Orlovi} bez poena. Dodatno gadjawe: Q.
Orlovi} 8, D. Orlovi} poen.
PAROVI (`ene). KVALIFIKACIJE: D.
Vujanovi}, M. Vujanovi} (Sirig) – Q. Orlovi}, La}arac (Dalmatinac) 6:2, Nedeqkovi}, Obradovi} - S. Orlovi} (Dalmatinac), ^avi} (Vojvodina, Novi Sad) 9:4, D.
Orlovi}, Antowak – Predojevi}, ^avi}
(Sirig) 9:4. FINALE: D. Orlovi}, Antowak – Nedeqkovi}, Predojevi} 9:1.
@.R.
KO[ARKA - LETWA LIGA
PLEJ OF
Partizan ne popu{ta
Rezultati 2. kola (7. jul) , Pe}inci –
Dunav 80:87 (17:20, 16:28, 25:12 i 22:27) i
Vojka –Partizan 74:82 (18:13, 17:16,
16:26 i 23:27). Rezultati 3. kola (10.
jul), Vojka – Dunav 71:80 (19:24, 20:20,
16:23 i 16:13) i Pe}inci – Partizan
58:90 (18:19, 16:23, 9:20 i 15:18)
1.
2.
3.
4.
Partizan
Dunav
Vojka
Pe}inci
5
5
5
5
4
4
1
1
1
1
4
4
422:365
398:347
337:380
358:423
9
9
6
6
Raspored utakmica 4. kola (14. jul) –
[id: Partizan – Pe}inci (od 17.00);
In|ija: Dunav – Vojka (od 19.00)
R. @.
Sr|an Bo`i}
pripremao prvu ekipu
P
roteklih desetak dadnevno trenirale i po sedam
na, na{ sugra|anin Srsati. Pored na{e reprezen|an Bo`i} (trener OK
tacije, na priprema je kao
Prvi tempo) kao ~lan stru~sparing partner u~estvovala
nog {taba juniorske reprei reprezentacija Kine, pa je
zentacije Srbije u~estvovao
to bila prilika da se vide
je na priprema za Evropsko
treninzi jedne azijske ekiprvenstvo. Naime, Odbojkape, ~iji se trena`ni proces
{ki savez Srbije i selektor
mnogo razlikuje od evropjuniorske reprezentacije poskog.
zvali su trenera Odbojka- U radu i razgovoru sa se{kog kluba Prvi tempo iz
lektorom juniorske repreSr|an Bo`i}
Sremske Mitrovice da u~ezentacije stekao sam neprostvuje i svojim radom pomogcewivo novo iskustvo koja }u
ne pripreme reprezentacije, u Be~eju od
preneti na devojke iz Prvog tempa i time
26. juna do 11. jula.
unaprediti rad u klubu. Na{ klub se u
Po povratku sa reprezentativnih priovoj takmi~arskoj sezoni takmi~i u Drugoj
prema razgovarali smo sa trenerom Sr|aligi Srbije, a kako je Uprava kluba zacrnom Bo`i}em koji nam je izneo svoje utitala ciq, ulazak u Prvu ligu, time }e i
ske.
trena`ni proces biti kvalitetniji. Ove
- Velika mi je ~ast {to sam pozvan od
sezone ekipa OK Prvi tempo }e se spremastrane Odbojka{kog saveza Srbije i {to
ti za narednu sezonu po reprezentativnom
sam dobio priliku da radim sa najkvaliprogramu. Izuzetno mi je drago {to sam
tetnijim odbojka{icama na{e zemqe. Ovo
u~estvovao u radu stru~nog {taba repreje samo dokaz da su qudi iz Odbojka{kog
zentacije i makar malim delom pomogao
saveza pratili na{ rad tokom prethodnih
na{im devojkama da 12. septembra 2010.
godina i prepoznali kvalitet u OK Prvi
godine, na Evropskom prvenstvu, do|u do
tempo i ovim gestom se odlu~ili da unamedaqe - dodao je Bo`i}.
prede razvoj mitrova~ke odbojke - rekao je
Puno sre}e i uspeha `elimo juniorskoj
Sr|an Bo`i}.
reprezentaciji na Evropskom prvenstvu, a
Pripreme reprezentacije izvodile su
mitrova~kim devojkama da vredno rade, i
se u dvodnevnom re`imu, a devojke koje }e
jednog dana i one budu deo spiska srpske
nositi boje na{e zemqe, u proseku su
reprezentacije.
STRANA 15.
OGLASI
KU]E
- STANOVI
KU]E
- STANOVI
• Prodajem jednosoban stan 45 m2
~etvrti sprat, centralno grejawe
toplovod, kompletno name{ten u
Nasequ M. Hu|i tel. 621-81
• Izdajem dvosoban stan studentima u Novom Sadu, Novo naseqe –
Bulevar J. Du~i}a 21, tel. 064/1838-711, 063/696-450
• Kupujem ku}u u M. Mitrovici u
vrednosti do 20.000 evra, tel
064/09-23-416
• Izdajem dvosoban name{ten stan
u centru Sremske Mitrovice, bez
centralnog grejawa, useqiv od 1.
avgusta, 658-899, 064/570-24-17
• Prodajem ku}u sa pomo}nim
objektima na placu od 23 ara u
Ravwu, 658-899, 064/570-24-17
• Prodajem ku}u na ~etiri vode 90
m2 na placu od 5,5 ara sa
pomo}nim objektima kod @itoprometa u S. Mitrovici, povoqno,
tel. 064/280-97-53
• Izdajem ku}u za stanovawe u
La}arku, tel. 063/76-94-395
• Izdajem povoqno name{tenu
ku}u u Sremskoj Mitrovici
Orlovo naseqe, tel. 614-262
• Izdajem u~enicama, studentkiwama dvosoban, name{ten stan u
Sremskoj Mitrovici kod kru`nog
toka, Neseqe M.Hu|i, poseban
ulaz, kuhiwa, kupatilo, centralno
grejawe, kablovska tv , tel. 625069
• Prodajem garsoweru @itni trg
12 prvi sprat 28 m2, 060/079-00-80
• Prodajem ku}u sa placem 30 ari,
La}ara~ka 2, u Sremskoj Mitrovici, tel. 630-706
• Prodajem ku}u u Sremskoj Mitrovici ili mewam za stan u Nasequ
M. Hu|i, tel. 064/329-78-68
• Izdajem jednosoban dvori{ni
komforan stan sa kablovskom TV
ulaz poseban tel. 625-355 064/56765-96
• Izdajem jednosoban name{ten
stan u centru Sremske Mitrovice,
tel. 623-972
• Izdajem garsoweru sa odvojenom
kuhiwom u Novom Sadu, preko puta
Socijalnog, cena 170 evra + tro{kovi, tel. 064/00-988-29
• Izdajem dva stana u Nasequ Mala Bosna tel. 631-669, 064/34-27439
• Prodajem ku}u u No}aju na 15 ari
placa u sklopu ku}e 40 ari wiva i
pet ara {ume, tel. 650-807, 064/2242-099
• Izdajem dvosoban name{ten stan
u Nasequ M. Hu|i tel. 611-016,
064/317-73-77
• Izdajem name{ten stan 40 m2 sa
centralnim grejawem kod Bolnice, tel. 621-520, 064/419-80-93
• Izdajem komforan name{ten
stan 45 m2 u Nasequ Orao na du`i
period tel. 614-230, 065/467-3-551
• Izdajem dvosoban i trosoban
stan poseban ulaz, Kraqa Aleksandra Kara|or|evi}a 1 a, tel.
636-561
• Na prodaju ku}a na sprat u M.Mitrovici, Naseqe Krivaja tel. 650103
• Izdajem prazan dvori{ni stan,
poseban ulaz, sopstveno grejawe,
tel. 632-774, 064/449-16-24
• Izdajem dvosoban stan na prvom
spratu sa gara`om u Nasequ KPD,
tel. 064/337-86-35
• Izdajem name{tenu dvori{nu
garsoweru u centru S.Mitrovice,
tel. 628-760
• Izdajem name{tenu garsoweru sa
centralnim kod Muzi~ke {kole ,
tel. 613-915, 628-891, 064/31-45579
• Izdajem name{ten stan u Nasequ
M. Hu|i zaposlenoj osobi, tel.
064/490-40-40
• Prodajem useqivu porodi~nu ku}u u centru Kuzmina – blizu tranzitnog puta za Bosnu, na pola jutra
placa, pogodno za sve vrste delatnosti, cena 35 000 evra tel. 623955
• Izdajem jednosoban name{ten
stan, poseban ulaz, struja, telefon, cena 110 evra, tel. 627-091
• Izdajem garsoweru u Novom Sadu
u blizini Fakulteta tehni~kih
nauka, tel. 063/85-95-039
• Ku}a na prodaju u Privinoj glavi
Ulica Vuka Karaxi}a 28, cena povoqna, tel. 710-759, Solakovi}
• Prodaje se mawa ku}a u M.Mitrovici, tel. 064/32-22-537
• Izdajem jednosoban name{ten
stan sa klimom u Nasequ Orao,
tel. 614-230, 064/111-77-54
• Prodajem dve ku}e, Bulevar Konstantina Velikog 16, tel. 610-210,
064/412-52-46
• Izdajem jednosoban stan kod Hale, slobodan od 5. jula, tel.
064/150-71-09
• Kupujem ku}u ili plac u Nasequ
Trive Vitasovi} ili u La}araku,
tel. 626-879, 063/84-12-365
• Izdajem garsoweru u Nasequ
Orao cg, klima, telefon, tel. 626938, 063/181-66-53
• Izdajem dvosoban name{ten stan
u Dekancu, tel. 622-626
• Prodajem ku}u u La}arku, tel.
622-626
• U~enici izdajem name{tenu sobu
sa upotrebom kuhiwe i kupatila.
Veoma povoqno kod Bolnice. Tel.
617-239
• Prodajem nov stan 36m2 i gara`u
preko puta SUD-a, crvena zgrada,
tel. 064/90-92-645
• Izdajem nov poluname{ten stan
44 m2 Ulica Ratarska zgrada roze
boje, tel. 064/90-92-645
• Izdajem name{ten stan kod Bolnice 40 m2, tel. 621-520, 064/41980-93
• Izdajem name{ten dvosoban stan
kod Sportskog centra, drugi
sprat, tel. 063/78-55-835
• Izdajem jedoiposoban name{ten
stan u Novom Sadu, tel. 022/625998, 062/20-55-95
• Izdajem dvosoban name{ten stan
u Novom Sadu, tel. 062/422-470
• Prodajem ku}u u La}arku ili mewam za mawu u Sremskoj Mitrovici, tel. 632-237
• Izdajem nov jednosoban dvori{ni stan 30 m2 u Ulici Zanatlijska, tel. 639-029
• Mewam nov stan u centru Rume
57 m2 kompl. name{ten, neuseqivan, centralno grejawe, ukwi`en
za sli~an na lokaciji Zemun-Beograd, tel. 064/842-25-98
• Kupujem garsoweru u naseqima
Sportski centar, M.Hu|i ili
Orao, tel. 617-297, 061/617-23-85
• Izdajem name{tenu garsoweru u
Novom Sadu, na Bulevaru Oslobo|ewa, preko puta Dnevnika. 150
evra + tro{kovi, kontakt: 672406, 064/133-92-66
• Izdajem ku}u u Sremskoj Mitrovici, Petra Preradovi}a 81, tel.
623-709
• Izdajem jednosoban stan kod
Bolnice 40 m2 centralno grejawe,
tel. 621-520, 064/419-80-93
• Izdajem jednosoban stan 40 m2 ,
Sportski centar, toplovod, 625364
• Izdajem dvosoban stan u Nasequ
KPD na prvom spratu sa gara`om,
064/33-78-35
• Izdajem u zakup name{ten jednoiposoban stan u N.Beogradu J. Gagarina 169 od 1. juna 2010. godine
(Blok 45) tel. 062/340-780
• Prodajem stan u Novom Sadu ili
mewam za ku}u u Sremskoj Mitrovici, po dogovoru, tel. 064/178-3398
• Izdajem nov name{ten jednosoban stan za dve devojke nepu{a~e
u Novom Sadu kod Futo{ke pijace
od 1.6.2010. tel. 063/81-44-931
• Izdajem ku}u za stanovawe u La}arku, tel. 063/76-94-395
• Izdajem nename{tenu garsoweru, grejawe toplifikacija u Nasequ M. Hu|i peti sprat, na du`e
vreme, tel. 632-226 064/193-10-48
• Prodajem jednosoban kompletno
name{ten stan 45 m2 sa centralnim grejawem, ~etvrti sprat, • Naseqe M.Hu|i, tel. 064/280-97-53
• Izdajem ku}u, lokal i perionicu
u Bulevaru Konstantina Velikog
br. 81 tel. 064/193-11-86
• Izdajem jednosoban name{ten
stan u Novom Sadu drugi sprat,
kod @elezni~ke stanice, tel. 672962
• Izdajem dvosoban stan sa gara`om u Nasequ KPD, prvi sprat,
tel. 064/337-86-35
VELEPRODAJA
I MALOPRODAJA
[ID, Ogwena Price 2
Tel/fah: 022/716-723
SREMSKA MITROVICA,
Ticanova 82
Tel: 022/631-456, Mob: 063/77-96-438
PROIZVODWA I UGRADWA:
-PODNIH I ZIDNIH OBLOGA OD BETONA
-KOMPLET RIGIPS SISTEMA
-IZOLACIJE
-«KARBON» PROGRAM-DEMIT FASADE
(DISTRIBUTERI ZA SREM)
FRIZER SHOP
I PARFIMERIJA
Lorena
@itna pijaca br. 16
Sremska Mitrovica
Tel: 022/622-127
Celokupan program za nadogradnju
noktiju i trepavica
Oprema i alat za frizerske salone
Z.R.
TEPIH SERVIS I AUTOPRAONICA
SERVIS ZA ^I[]EWE OBJEKATA
"DADA - 06"
Pr. Boris Ov{ek
-
Higijensko odr`avawe objekata
Prawe tepiha i mebla
Dubinsko prawe automobila
Prawe izloga, prawe stanova
022/670-241
063/19-20-769
065/2-670-241
1. Novembar 279
LA]ARAK
-
"STOLARIJA ERAKOVI]"
KUHIWE
PLAKARI
VRATA
PROZORI
STEPENI[TA
-
KOMARNICI
UNIVER, MEDIJAPAN
LESONIT
[email protected] SE^EWE
KANTOVAWE ABS TRAKE
METAR KUHIWE VE] OD 9.000,00
Tel.064/612-3131
022/618-228
BA]A
Stari {or 30
Sremska Mitrovica
GRA\EVINSKO ZANATSKA RADWA
Ticanova 68
Sremska Mitrovica
Tel:022/631-718
Mob:063/85-39-714
Zidawe, malterisawe, proizvodwa betonskih blokova,
fasade, izolacije, izrada i prodaja fert gredica
Restoranu „Probus“ hitno potrebni kuvari,
pomo}nici kuvara i konobari Tel: 623-860
• Prodajem stan 52 m2 Naseqe
KPD tel. 064/429-08-33
• Prodajem ku}u na sprat 150 m2 na
osam ari placa novogradwa u Kuzminu, gara`a, svi prate}i objekti, grejawe na ~vrsto gorivo, cena
po dogovoru, tel. 640-090, 060/71219-66
• Prodajem stariju ku}u u Kuzminu
zapo~eto renovirawe, u centru cena 5000 evra, tel. 640-090, 060/0108-992
• Izdajem dvosoban name{ten stan
u Nasequ M. Hu|i, tel. 611-016,
064/317-73-77
• Povoqno prodajem mawu ku}u
(polovina renovirana) u La}arku,
tel. 064/96-03-789 i 060/55-44-909,
Mile
• Izdajem garsoweru 25 m2 u Novom Sadu, prvi sprat, cena 150
evra, tel. 064/420-23-57
• Prodajem dvosoban stan 57m2 u
Nasequ M.Hu|i, cena 30.000 evra
tel. 626-025, 063/17-17-901
• Izdaje se deo ku}e, Naseqe Mala Bosna tel. 630-888
• Prodajem ku}u u centru Srem.Mitrovice Svetla 4 kod mosta,
tel.639-007
• Izdajem sobe devojkama i u~enicama u centru sopstveno kupatilo
i kuhiwa Svetla 4 kod mosta, tel.
639-007
• Prodajem stan u Novom Sadu, Bulevar oslobo|ewa tel. 061/19-52521
• Kupujem ku}u u {irem centru
Sremske Mitrovice, tel. 064/17833-98
• Prodajem sprat sa potkrovqem u
centru 250 m2 Svetla 4 kod mosta,
tel. 639-007
• Izdajem dvosoban name{ten stan
u centru grada cena 150 evra, tel.
063/17-17-901
• Izdajem dvosoban stan u Nasequ
Stari most, kod kru`nog toka, na
du`e vreme, tel. 064/211-40-35
• Izdajem ve}u garsoweru, mo`e i
za u~enice, Mato{eva 49 a, tel.
069/640-443, 640-443
• Prodajem garsoweru u [e}er sokaku 25m2 cena 15.000 evra, tel.
626-025, 063/17-17-901
• Izdajem jednosoban name{ten
stan sa centralnim grejawem kod
Sportske hale, tel. 624-646,
064/506-32-36
• Potreban dvosoban ili jednoiposoban stan nename{ten, tel.
065/261-09-83
• Izdajem dvosoban name{ten stan
u Nasequ M.Hu|i, tel. 611-016,
064/191-60-00
• Izdajem prazan ve}i jednosoban
stan, tel. 063/86-25-699
• Prodajem stan u Barajevu 57,66
m2, mogu}nost pro{irewa ili zamena za ku}u u Srem.Mitrovici
ili La}arku, povoqno, tel. 064/
450-26-81
• Izdajem name{ten jednosoban
komforan dvori{ni stan sa posebnim ulazom , tel. 625-355,
064/39-12-429
• Izdajem name{tenu garsoweru
pored Medicinske {kole mo`e i
za sezonske radnike, tel. 063/8823-767
Vi ste na
pravom mestu
Sremska Mitrovica, Kuzminska 79
Tel/Faks:022/640-982; Mob:064/30-46-987
!
O
V
O
N
REZANA GRA\A
OSB PLO^E
BOJE I LAKOVI
Tel/faks:
022/610-069
022/610-070
022/624-657
Javno preduze}e za distribuciju prirodnog gasa
Sremska Mitrovica
Trg Vojvo|anskih brigada 14/I
De`urni: 064/889-45-80
Mob: 064/889-45-81
sremgas gmail.com
16. STRANA
Zmaj Jovina 26, Sremska Mitrovica
PREDUZE]E ZA PROIZVODWU I DISTRIBUCIJU
TOPLOTNE ENERGIJE
www.smtoplana.co.yu
Obave{tewe potro{a~ima
Sve prijave kvarova na instalacijama centralnog
grejawa objekata na sistemu daqinskog grejawa mogu
se prijaviti u periodu od 6 do 21 ~as svakog dana u
toku grejne sezone na telefone:
612 - 694, 610 - 584
Molimo potro{a~e da redovno izmiruju svoje
obaveze kako bi izbegli neprijatnosti iskqu~ewa sa
toplovodne mre`e.
• Prodajem ku}u u M.Mitrovici u
blizini pe{a~kog mosta tel.
064/450-19-80,
• Prodajem garsoweru 25 m2, visoko prizemqe u Novom Sadu na Bulevaru Evrope, odvojena kuhiwa,
gradsko grejawe topla voda klima,
kablovska,telefon, useqiva, cena 30 000 evra fiksno, tel.
064/321-22-97
• Veoma povoqno prodajem noviju
ku}u na Crvenoj ~esmi sa tri stambene jedinice 160, 85, i 26 m2, sa
pomo}nim objektima, mo`e i zamena za dva dvosobna stana novije
gradwe, tel. 614-491, 064/18-16561
• Mewm prizemni jednoiposoban
stan 37 m2, sa pomo}nim objektima
i dvori{tem, sa mogu}no{}u
dogradwe, kod {kole Sveti Sava
za odgovaraju}i u Sremskoj
Mitrovici tel. 064/936-83-75
• Kupujem ku}u oko 90 m2, u Sremskoj Mitrovici ili La}arku, tel.
063/71-97-993
• Prodaje se povoqno jednosoban
stan 48 m2 u Novom Sadu Rumena~ki put 17 tel. 063/721-43-89
• Izdajem dvosoban komforan
stan u centru u~enicama – studentkiwama, tel. 657-440, 062/873-1097
• Na prodaju ku}a u [a{incima –
hitno, novogradwa 130 m2, centralno grejawe, tel. 062/184-10-21
• Izdajem potpuno name{ten jednosoban stan u Nasequ M.Hu|i kod
~esme, tel. 611-980, 063/31-65-89
• Prodajem garsoweru u Nasequ
Orao u Srem. Mitrovici, tel. 065/
523-38-22, 650-116
• Izdajem name{tenu garsoweru u
novom objektu sa centralnim grejawem jednoj osobi nepu{a~u, tel.
626-700, 064/451-26-14
14. jul 2010.
Veoma povoqno vr{im
korekcije na pantalonama,
sukwama, trenerkama (skra
}ivawe, su`avawe), mewam
rajsfer{luse i postavqam
trake na zavesama. 621-484.
NA[E ZDRAVQE
SPECIJALISTI^KA ORDINACIJA ZA ULTRAZVU^NU DIJAGNOSTIKU
Prim. dr Milenko Trifunovi}
Sremska Mitrovica, Save Kova~evi}a 13
Ultrazvuzvu~na i
kolor dopler dijagnostika
022/641 - 494, 062/240 - 287
SPECIJALISTI^KA LEKARSKA ORDINACIJA
- DR LAU[EVI] Prim. dr Bo{ko J. Lau{evi}
spec. interne medicine
Sremska Mitrovica
Stefana Lastavice 11
POLIKLINIKA
Dr Milo{evi}
- ultrazvuk srca
- ultrazvuk dojke
- ultrazvuk {titaste `lezde
- SVE ZA STOMAK
Tel. 015/774-1234; Kasarska 7, [ABAC
SPECIJALISTI^KA
PEDIJATRIJSKA ORDINACIJA
"Dr Qiqana Stoli}"
Ruma, Orlovi}eva 27
Tel: 022/431-500
Dr med. Qiqana Stoli}
Tel/fah: 022/639 - 189
Tel: 022/636 - 002
Mob: 064/127-29-23
specijalista pedijatar
Mob: 064/207-11-83
Pru`am usluge projektovawa i servisirawa hidraulike i pneumatike, agregata
i hidrauli~nih platfori.
Boban Ili}. Tel: 060/660-1309
UROLOGIJA
Prof.dr. Jovan Stojkov
Prim.dr. Du{an Bonert
Dr.med. Dragan Grbi}
GINEKOLOGIJA
I AKU[ERSTVO
INTERNA MEDICINA
ULTRAZVUK
Telefon: 021/55-77-07
Jovana \or|evi}a 11, Novi Sad
Radno vreme
Radnim danom: 7:30-20:00; subotom: 8:00-14:00
De`urni telefon (svakog dana 7:00-22:00):064/ 429-6624
NORMALNO JE
DA DOBRO VIDITE!
Sremska Mitrovica Stari {or 102
Tel: 022/626-428 i 064/19-15-847
SPECIJALISTI^KA DERMATOVENEROLO[KA ORDINACIJA
spec. dermatovenerolog
DERMATOLOGIJA, DERMATOHIRURGIJA,
KOMPJUTERIZOVANA DERMOSKOPIJA,
ALERGOLOGIJA, ALERGOLO[KI TESTOVI,
KOZMETOLOGIJA, BOLESTI VENA, POLNE BOLESTI
Sremska Mitrovica
Svetozara Mileti}a 1
Tel: 022/622-421
e- mail:jasminadivic
Marketing
M novina
022/622-161
yahoo.com
• Prodajem dvosoban stan u izgradwi u S.Mitrovici, tel. 624828
• Izdajem name{ten dvosoban stan
u Sremskoj Mitrovci u Nasequ
M.Hu|i kod kru`nog toka , poseban
ulaz, kuhiwa, kupatilo, grejawe,
telefon, kablovska TV, tel.
063/534-643
• Izdajem jednosoban name{ten
stan u sklopu ku}e sa zasebnim
ulazom cena 120 evra plus depozit, tel. 627-091, 064/535-14-22
• Izdajem jednosoban name{ten
stan sa centralnim grejawem kod
Bolnice i gara`u kod Sportskog
centra, tel. 664-834, 064/28-97-639
• Izdajem nename{tenu garsoweru
u Nasequ Orao u Sremskoj Mitrovici, tel. 650-116, 065/523-38-22
• Izdajem name{tenu garsoweru sa
centralnim grejawem u Nasequ
Pejton, tel. 628-015, 062/411-835
• Izdajem dvosoban nename{ten
jednosoban stan u Nasequ M.Hu|i u
Sremskoj Mitrovici, tel. 639-029
• Prodajem ku}u na 18 ari placa u
strogom centru Kraqevaca, tel.
011/260-53-06, 064/448-19-54
• Prodajem dvoiposoban stan u Kamewaru 641-009, 063/118-0078
• Izdajem garsoweru u Novom Sadu, tel. 064/037-03-40
• Izdajem jednosoban name{ten
stan u Sremskoj Mitrovici, pogled na centar, tel. 065/651-95-17,
615-429
• Izdajem ve}i jednosoban stan u
stogom centru Srem.Mitrovice
kod Muzi~ke {kole, tel. 627-725
• Prodajem ku}u na Crvenoj ~esmi
tel. 061/30-20-696
• Prodajem ku}u u Sremskoj Mitrovici useqiva odmah, 31.000 evra,
tel. 626-025, 063/17-17-901
• Prodajem dvosoban stan u Sremskoj Mitrovici, Naseqe M.Hu|i,
renoviran, tel. 626-025 063/17-17901
• Hitno prodajem nov stan u Sremskoj Mitrovici, potkrovqe, 30 - 35
m2, tel. 064/505-19-70
• Hitno prodajem nov stan u Sremskoj Mitrovici, 50 m2, tel.
069/212-01-03
• Ku}a na prodaju, Ulica 1. novembar 351, 180 m2 La}arak, 061/2080-627
• Prodajem ~etvorosoban, lepo renoviran stan, povr{ine 120 m2 sa
centralnim grejawem i velikim
podrumom u Nasequ KPD povoqno,
tel. 064/280-97-53
• Prodajem nedovr{enu ku}u u Nasequ 25. maj na 5 ari placa, tel.
064/53-66-433
• Prodajem ukwi`en dvosoban
stan u Sremskoj Mitrovici, centar, Naseqe M.Hu|i, pored obdani{ta i {kole, prvi sprat, 54 m2,
tel.
064/141-38-08,
626-315,
063/582-857
• Izdajem dvosoban name{ten stan
centar grada, tel. 063/17-17-901
• Prodajem dvosoban sre|en stan,
Naseqe M.Hu|i, prvi sprat, tel.
626-025
• Kupujem ku}u u Velikim Radincima na ve}em placu, tel. 064/15070-21
• Prodajem ku}u u Bu|anovcima,
povr{ina 80 m2 sa pomo}nim objektima, plac povr{ine 14 ara, cena
6.000 evra, tel. 065/440-27-28
• U Subotici izdajem jednosoban
name{ten stan, klima, kablovska,
tel. 626-779, 069/110-79-49
• Izdajem name{ten dvosoban stan
na Krwa~i–Beograd, preko puta
Poqoprivredne {kole, pogodan
za u~enike i studente, cena 150
evra, tel. 663-355, 066/143-916
• Izdajem name{ten dvosoban stan
u S.Mitrovici, tel. 617-846,
061/11-84-947, 064/401-52-53
• Prodajem u La}arku ku}u na
kqu~, 70 m2 sa dosta pomo}nih
objekata i radionicom, plac
~etiri ara, povoqno, tel. 064/28097-53
• Prodajem ili izdajem ku}u sa 11
ari placa u strogom centru S.Mitrovice, mo`e i zamena, tel.
063/50-94-94
• Kupujem u S.Mitrovici ku}u do
50.000 evra, tel. 064/280-97-53
• Hitno prodajem ku}u na placu od
34 ara pogodna za ru{ewe, struja,
voda, telefon, @elezni~ka 74,
Martinci, cena povoqna, tel.
064/317-71-05
• Izdajem ku}u za stanovawe u La}arku, tel. 063/76-94-395
• Izdajem studentima jednosoban
stan u Novom Sadu, Liman 4, tel.
060/362-77-84
• Prodajem trosoban stan u Dekancu, tel. 062/800-44-53
• Prodajem ku}u na Crvenoj ~esmi,
informacije na tel. 061/302-06-96
• Prodajem ku}u u u`em delu grada, kompletno sre|ena, odmah useqiva, tel. 063/831-30-33
• Izdajem name{ten stan kod „Horoskopa kafe“ 56 m2 odmah useqiv, tel. 063/808-37-33
Hotel "Moravica"(***)
Timo~ke bune 4, 18230 Sokobawa
Phone: +381 18/ 830 622
Fax: +381 18/ 830 656
Sajt: www.hotel-moravica.com
E-mail: hotelmoravica bankerinter.net
• Prodajem stanove svih vrsta,
stare i nove na svim lokacijama u
Sremskoj Mitrovici, tel. 063/486181
• Prodajem ku}u sa potkrovqem,
grejawe, Naseqe Severno od Planinske, u odli~nom stawu, cena po
dogovoru, tel. 063/486-181
• Mewam stan od 46 m2 na prvom
spratu sa centralnim grejawem u
Nasequ M.Hu|i kod obdani{ta za
ve}i, tel. 062/369-914
• Prodajem ku}u sa pomo}nim
objektima i ba{tom od 14 ari u Bu|anovcima, tel. 063/836-90-73
• Prodajem dvosoban i trosoban
stan u Beogradu na Mirijevu, mogu}
svaki dogovor, tel. 063/583-927
• Prodajem garsoweru 22 m2 u Rumi kod pijace, povoqno tel.
064/278-68-83
• Prodajem dvosoban komforan
stan u Nasequ Kolonija Ma~vanska Mitrovica, tel. 063/822-83-62
• Prodajem ku}u u M.Mitrovici,
super sre|ena 110 m2, tel.
064/280-97-54, 622-339
• Prodajem dvosoban stan u Dekancu i ku}u u Hrtkovcima, tel.
060/624-56-22
• Kupujem mawu ku}u u okolini
Sremske Mitrovice i {ire, tel.
065/472-65-97
• Prodajem dve ku}e u Ulici Novi
{or u Sremskoj Mitrovici, tel.
063/834-77-13
VOZILA
VOZILA
• Prodajem jugo 55 sa ugra|enim
atestiranim
plinom
god.
proizvodwe decembar 1998. povoqno, tel. 063/897-24-28
• Prodajem opel korsu 1.2 B, 2001.
godi{te, klima, vlasnik, cena
4000 evra i skuter malaguti 2004.
godi{te, 50 m3, cena 1100 evra,
tel. 064/289-80-06
• Prodajem „Jugo in“, metalik,
star godinu dana, pre{ao 750 km,
tel. 063/739-46-23
• Prodajem skuter honda, 1997. godi{te cena 300 evra, 064/259-9128
• Prodajem folcvagen lupo 1,4 –
16
god.proiz. 2000. crn,
podiza~i stakla, al.felne, centralna brava, klima, servo
volan, muzika cd, registrovan,
064/161-52-48
• Prodajem ili mewam za jeftiniji auto fiat tempru 2,0 93. god.
proiz. tel. 063/111-38-07, 641-647
• Prodajem pasat 1,9 turbo dizel,
1993. tel. 064/86-22-075
• Prodajem ford eskort 1,3 89. godi{te, dobro o~uvan, vlasnik, registrovan do 12.9.2010. tel.
064/249-21-75
• Na prodaju ford orion dizel,
1984. god. registrovan do decembra 2010. tel. 753-878, 060/446-8095
O^NA KU]A
RADOVAN^EVI]
dr med. Jasmina Divi}
• Prodajem
ful
oprema u izuzetnom stawu tel.
673-014
• Prodajem ili mewam ford sijeru 86. godi{te, 1,6 benzin, plin, ,
tel. 069/753-067
• Prodajem ili mewam skuter pe`o 100 kubika, 99. godi{te, tel.
069/753-067
• Prodajem motor automatik 2006.
god. cena, 420 evra, tel. 661-314,
• Prodajem jugo 55, 92. godi{te registrovan do 7. juna 2011., muzika
MP3, alarm, plin sa atestom vlasnik, tel. 621-096, 064/187-48-56
• Prodajem jugo 55, 89. godi{te,
registrovan do februara 2011.
god. u solidnom je stawu, cena 500
evra, tel. 064/144-15-96, 611-944
• Prodajem ili mewam ford fiestu 1,6 dizel, tel. 063/323-547
• Prodajem tomas automatik, povoqno tel. 064/227-99-99
• Prodajem ili mewam za auto, motor honda 750 cm3 rs 86. god. u dobrom stawu cena 1200 evra, tel.
065/50-47-101
• Prodajem opel kadet 1991. god.
tel. 640-738, 064/142-69-32
• Prodajem zastavu 101 – poli, 91.
godi{te, registrovana, plin atestiran, 658-001, 063/83-17-674
• Prodajem zastavu 101, 91. godi{te, registrovana, tel. 658-001,
063/83-17-674
• Prodajem pasat karavan 87. god.
registovan do 2010. u solidnom
stawu cena 1400 evra, tel. 064/1509-203
• Prodajem micubi{i kolt reg. do
oktobra 2010. ispravan u dobrom
stawu, cena povoqna, tel.
064/566-69-93
• Prodajem alfa–romeo ne registrovanog u voznom stawu, godina
1988, alfa-33-170, tel. 065/53-05932
• Prodajem ladu samaru 1.3 1990.
godi{te, atestiran plin do 2016.
registrovana do marta 2011, cena
650 evra, tel. 064/119-44-61, Qubi{a
• Na prodaju apenac 6 sre|en, 420
evra, tel. 064/321-32-16
• Prodajem fi}u u odli~nom stawu registrovan, povoqno, tel.
628-840, 064/15-47-637
• Prodajem
karavan, 1999. god. izuzetno o~uvan,
registrovan do januara 2011. god.
tel. 063/640-570
• Prodajem alfa romeo 33 turbo
dizel karavan, registrovan do avgusta 2010. god.proiz. 1987. cena
700 evra, tel. 063/549-142
• Prodajem zastavu 101 povoqno,
tel. 065/224-21-97, 065/224-21-97
• Prodajem ladu rivu, kraj 90. registrovana do februara 2011.
plin atestiran, tel. 671-943
• Prodajem ~etiri vozila jugo,
god. proizvodwe ’96, motocikl tomos, god. proizvodwe ’87, prikolicu 800 kg ’80 god., tel. 063/552-968,
063/533-757, faks, 021/63-12-505
• Prodajem kombi zastava rival
teretni nosivost 1100 t, B kategorija, tel. 063/534-643
• Mewam golf 2 85. godi{te, plin
troje vrata, {iber, centralna
brava, registrovan, odli~an, za
golfa dizela ~etvoro vrata, tel.
064/393-18-97
Prof.dr.sci.med. Miroslava Pavlov- Mirkovi}
Na osnovu ~l. 50. Zakona o planirawu i izgradwi ( "Slu`beni glasnik RS", br. 72
/ 09 i 81 / 09 ), Odeqewe za urbanizam, komunalno – stambene i imovinsko – pravne poslove op{tine [id
OGLA[AVA
JAVNI UVID
PLANA DETAQNE REGULACIJE ZA
DEONICU [email protected] PUTA br. 18, NE[TIN - ERDEVIK
!
14. jul 2010.
Plan detaqne regulacije bi}e izlo`en na javni uvid u prostorijama Odeqewa za urbanizam, komunalno - stambene i imovinsko - pravne poslove op{tine [id u [idu u ul. Kara|or|eva
br. 2 u trajawu od 30 dana od dana ogla{avawa i to od 14. 07. 2010. g. do 13. 08.
2010. g., svakog radnog dana od 08 do 14
~asova.
Zainteresovana pravna i fizi~ka
lica mogu tokom javnog uvida, svoje
primedbe u pisanom obliku da dostave
na adresu : Op{tinska uprava [id,
Odeqewe za urbanizam, komunalno –
stambene i imovinsko – pravne poslove, [id, ul. Kara|or|eva br. 2, sa na-
pomenom "Za Komisiju za planove", najkasnije do 13. 08. 2010. g.
Telefon za sva obave{tewa i
stru~nu pomo} : 022 / 714 - 048.
Sastanak Komisije za planove odr`a}e se nakon sprovedenog javnog uvida u sali Op{tinske uprave Op{tine
[id u [idu u ul. Kara|or|eva br. 2 o
~emu }e javnost biti blagovremeno
obave{tena.
Sastanku mogu da prisustvuju sva zainteresovana pravna i fizi~ka lica
koja su tokom trajawa javnog uvida dostavili svoje pismene primedbe na izlo`eni Plan i da iste obrazlo`e
pred Komisijom.
STRANA 17.
MALI OGLASI 022/611-556
• Prodajem fijat ar|entu 85. godi{te, 2,5 cm3, neregistrovan u voznom stawu, tel. 064/490-46-31
• Prodajem mercedes 190 dizel
o~uvan, dobra limarija, dobar motor registrovan do marta 2011.
god. tel. 064/484-19-30
• Prodajem opel astru karavan 95.
godi{te, 1,7 dizel, registrovana
vlasnik motor odli~an, cena 1400
evra, tel. 065/504-71-01
• Prodajem zastavu 101, crvene
boje, registrovana, atestiran
plin, 2000. godi{te u izuzetnom
stawu, tel. 673-014
• Prodajem jugo 60 u dobrom stawu,
registrovan do kraja godine, tel.
064/459-86-87, 618-629
• Prodajem reno 4, 1979, tel. 626879, 063/841-23-65
• Prodajem golf 1, 1984. god. tel.
625-671, 063/766-94-29
• Prodajem kombi folcvagen teretni dizel, 1981. godi{te, registrovan do 1. aprila 2010. god.
tel. 685-667, 060/685-66-77
• Prodajem audi 80, 1,3 dizel registrovan do 18.12.2010. god. u voznom stawu o~uvan, tel. 632-588,
064/56-66-928
• Prodajem povoqno mazdu 626
god. 1984. god. u dobrom stawu atestiran gas cena po dogovoru, tel.
636-299, 064/889-45-02
• Prodajem golf dizel 1989. godi{te ~etvoro vrata 1700 evra i
opel suzu karavan dizel 1985. godi{te 1000 evra, tel. 613-977,
069/702-002
• Prodajem golf 2 dizel 86. god.
registrovan u solidnom stawu cena 1500 evra, tel. 064/535-14-22,
627-091
• Prodajem jugo 45, bele boje, 1987.
god. neregistrovan, ura|ena limarija, nov akumulator, cena 570
evra, tel. 063/722-52-49
• Prodaje se teretni kombi fiat
dukato, 2,5 d, god.proizvodwe
1990, tel. 664-834, 064/28-97-639
• Prodajem zastavu 128 1984. godi{te ispravna u voznom stawu, cena 300 evra, tel. 065/513-19-99
• Prodajem jugo 55, god.proiz. 89.
neregistrovan, u dobrom stawu
tel. 064/870-93-82
• Prodajem opel astru S na benzin
1600 kubika god.proiz. 1997. tel.
064/827-18-07
• Prodajem zastavu 128 1984. godi{te registrovana do marta 2010.
cena 300 evra, tel. 611-903
• Prodajem jugo 45, tel. 064/13704-08
• Prodajem TAM–i}a, T-65, produ`en sanduk, poseduje arweve i ciradu u odli~nom stawu , tel.
064/938-88-08
• Na prodaje motor BT 50 kubika
regist. na potvrdu, tel. 063/74201-81
• Prodajem Opel Kadet karavan
1,6 dizel. 1989. god. tel. 063/8962-861
• Prodajem jugo 55 1989. godi{te,
plin, registrovan, vlasnik, cena
750 evra, tel. 064/889-48-08
• Prodajem opel korsu 1999. godi{te, 1.0 registrovana godinu dana, 064/506-32-32
• Prodajem xetu 1988. godi{te,
tel. 673-120, 063/862-68-67
• Prodajem pe`o skuter 125 kubika 99. god. tel. 060/345-33-65
• Povoqno prodajem jugo 55, godi{te 1989, u voznom stawu, registrovan do jula meseca, tel. 651202, 625-058
• Prodajem jugo 45 1990. godi{te
pus na {asiji tek registrovan u
dobrom stawu, tel. 062/594-542,
622-559
• Prodajem jugo 55, zastavu poli i
peglicu, tel. 063/751-49-02
• Prodajem jugo tempo 1,1 1998.
god. u odli~nom stawu, tel. 064/
920-51-62, 613-572
• Prodajem jugo 45 povoqno u ispravmom stawu, dobro o~uvan,
proizveden 1988. godine, tel.
630-883, 065/65-13-181
• Prodajem reno klio 2001. god.
dizel i motor APN 6 povoqno,
tel. 617-846, 061/11-84-947, 064/
401-52-53
• Prodajem zastavu 128 84. god.
registrovan do 8.10.2010. 35 evra
mo`e i u delovima, tel. 611-903,
064/341-54-35
• Prodajem varburg motor golf
1,3 91. god. plin registrovan do
februara 2010. tel. 064/913-14-40
• Prodajem golf 1 1,5 b petoro
vrata, pet brzina, 1982. god. alu
felne, nove gume, nov akumulatur, korpa, kva~ilo i lamela novi, motor odli~an limarija super, regis. do 20.12.2010.g. cena
1400 evra, 659-671, 064/342-74-72
• Prodajem automobila daewoo
espero 1997. godi{te, atestiran
plin. Tel: 064/18-56-707.
• Prodajem opel kadet suzu dizel
u dobrom stawu 85’ tel. 064/12272-78
• Prodajem golf 2 god.proiz.
1987, 1.3 benzin , petoro vrata u
odli~nom stawu, tel. 060/022-7444
• Prodajem ladu samaru 1990. god.
vlasnik , registrovana do
16.9.2010, Ruma, tel. 064/468-5851
• Prodajem jugo 45 1989. god. u odli~nom stawu, tel. 618-910,
064/155-42-02
• Prodajem fijat tempra 1997.
god. 1,9 dizel, registrovan godinu dana, u super stawu, vlasnica,
cena povoqna, tel. 066/519-14-75
• Prodajem zastavu 128 1985. god.
registrovana do januara 2010.
tel. 060/35-35-855
• Prodajem auto reno kangu 1,9
DTI klima, podiza~i, arbag, mo`e zamena za karavan, tel.
064/83-77-049 Boban
• Prodajem golf 2 turbo dizel
1985. god. tel. 613-661
• Prodajem ford fokus, 2000. god.
turbo dizel, u dobrom stawu, cena po dogovoru, 063/486-181
• Prodajem golf 2 dizel 1986.
god. Tel. 065/861-81-11
• Prodajem olf 2, 1,6 D 89. godi{te i kombi folksvagen T2 1,7 D
87. godi{te tel. 064/131-44-97,
623-205 posle 20 ~asova
POQOPRIVREDA
POQOPRIVREDA
• Prodajem kruwa~ - prekrupa~
(motor 1.5
lifam) povoqno!
Tel. 064/83-62-749
• Prodajem dva jutra zemqe u
La}arku, potez Bircuz, pored
glavnog puta, blizu sela, tel. 670990, 063/733-37-47
• Prodajem traktor belorus 52 sa
predwom vu~om u dobrom stawu,
cena povoqna, tel. 381-577,
063/889-32-95
• Prodajem dva jutra zemqe pored
asfaltnog puta udaqeno 1,5 km od
Vrdnika i 150 m od skretawa za
Rumu, tel. 063/711-31-86
• Prodajem kombajn far – klajson
`itni, kosa 2,80 cena 3500 evra,
tel. 86-068
• Prodajem sala{ sa dva jutra zemqe pored savskog mosta uz selo
La}arak (kod Varde) 064/223-2130
• Prodajem tawira~u 24 diska i
traktorsku prskalicu morava,
stara 2 godine, tel. 062/393-055
• Povoqno prodajem u Ba~incima
potez ^esmin 31,5 ara bagremove
{ume, 9,5 ara wive, 3,5 ara {qivika i zgrada od 18 m2 u komadu,
tel. 650-714
• Prodajem dva ara zemqe sa 80
stabala {qiva i 200 stabala loze–Grgurevci Golo brdo, tel. 628800, 065/388-85-99
• Prodajem jutro zemqe u Kuzminu
potez Tr{~are, tel. 060/71-21-966
• Prodajem wivu u Le`imiru 42
ara potewz Carina, tel. 064/18272-23
• Prodajem vo}wak {qivik u punom rodu oko 2000 stabala na povr{ini od 5 kat.jutara u Fru{koj
gori kod Vrawa{a, tel. 064/28097-53
• Prodajem zemqu u Divo{u 4 jutra u komadu potez Brestovi, tel.
060/062-13-17
• Prodajem motokultivator guldbor 8,2 kow.snaga sa frezom i rotacionom kosa~icom, tel. 630-803,
060/630-80-30
• Prodajem ~etiri jutra prvoklasne zemqe udaqena od asfaltnog
puta Irig – Vrdnik 1,5 km, tel.
063/711-31-86
• Prodajem motokultivator saks
4,5 ks i delove motora lombardini 14 ks blok glava, tel. 432-075,
064/162-94-68
• Prodajem tifon fi 90 makedonski sa turbinom i reduktorom du`ine 280 m, bauerovu pumpu i bauerov top, tel. 060/344-62-52
• Prodajem 1,5 jutro oranice u La}arku, potez Tabanac, tel. 627725, 064/073-92-06
• Prodajem 2,5 jutara zemqe u
S.Binguli nedaleko od asfaltnog
puta, tel. 753-878
• Prodajem motokultivator labin
goldini dizel14 kowskih snaga,
sa kiper kardan. prikolicom, pod.
frezom i jo{ pet radila, tel. 621520, 063/849-66-21
• Prodajem dve traktorske gume
11,2 – 24 ili mewam za mawe 9,5 –
24, tel. 064/20-71-631
Programska {ema Sremske televizije
Sreda
12:00 Srem na dlanu: Hronika
op{tine Ruma (R)
13:00 Xuboks
14:00 Raskr{}a (R)
14:30 Denis Napast (R)
15:00 Karmelita
15:45 Kuhiwica
16:15 O~i u o~i (R)
16:45 Mobil E
17:00 Novosti 1
17:15 Srem na dlanu: Hronika
op{tine In|ija
18:10 Buntovnici (R)
19:00 Novosti 2
19:30 Denis Napast
20:00 Karmelita (R)
20:45 Planeta zemqa
22:00 Novosti 3
22:30 Buntovnici
23:15 Xuboks
00:00 Glas Amerike
^etvrtak
12:00 Srem na dlanu: Hronika
op{tine In|ija (R)
13:00 Xuboks
14:30 Denis Napast (R)
15:00 Karmelita
15:45 Kuhiwica
16:15 Sremske pri~e (R)
16:45 Mobil E
17:00 Novosti 1
17:15 Srem na dlanu: Hronika
op{tine Stara Pazova
18:10 Buntovnici (R)
19:00 Novosti 2
19:30 Denis Napast
20:00 Bez tambure nema pesme
21:15 Dokumentarni program
22:00 Novosti 3
22:30 Buntovnici
23:15 Xuboks
00:00 Glas Amerike
Petak
12:00 Srem na dlanu: Hronika
op{tine Stara Pazova (R)
18. STRANA
13:00 Xuboks
14:30 Denis Napast (R)
15:00 Karmelita
15:45 Kuhiwica
16:15 Rusinski magazin
16:45 Mobil E
17:00 Novosti 1
17:15 Srem na dlanu: Hronika
op{tine Sremska Mitrovica
18:10 Buntovnici (R)
19:00 Novosti 2
19:30 Denis Napast
20:00 Karmelita (R)
20:45 Dokumentarni program
21:15 Zoo Hobi
22:00 Novosti 3
22:30 Sport STV-a
22:35 Buntovnici
23:15 Xuboks
00:00 Glas Amerike
Subota
12:00 Kuhiwica
13:00 Planeta Zemqa
14:00 Xuboks
14:30 Film (R)
16:30 Paor (R)
18:00 Rusinski magazin (R)
18:30 Nemi svedok (R)
19:30 Dokumentarni program
20:00 Film
22:00 EPut vina
22:30 Dokumentarni program
23:00 Nemi svedok
00:00 Xuboks
Nedeqa
10:00 Denis napast
12:00 Cicina tezga
13:30 Paor
15:00 Film (R)
16:30 Zoo Hobi (R)
17:00 Bez tambure nema pesme
(R)
18:30 Nemi svedok (R)
19:30 Dokumentarni program
20:00 Film
21:45 Sport STV-a
22:00 Sremske pri~e
22:30 E TV (R)
23:00 Nemi svedok
00:00 Xuboks
Ponedeqak
12:00 Srem na dlanu: Hronika
op{tine S. Mitrovica (R)
13:00 Xuboks
14:30 Denis Napast (R)
15:00 Karmelita
15:45 Kuhiwica
16:15 Put vina (R)
16:45 Mobil E
17:00 Novosti 1
17:15 Srem na dlanu: Hronika
op{tine [id
18:10 Buntovnici (R)
19:00 Novosti 2
19:30 Denis Napast
20:00 Karmelita (R)
20:45 Sport STV-a
21:15 Raskr{}a
22:00 Novosti 3
22:30 Buntovnici
23:15 Xuboks
00:00 Glas Amerike
Utorak
12:00 Srem na dlanu: Hronika
op{tine [id (R)
13:00 Xuboks
14:30 Denis Napast (R)
15:00 Karmelita
15:45 Kuhiwica
16:15 Sport STV-a (R)
16:45 Mobil E
17:00 Novosti 1
17:15 Hronika op{tine Ruma
18:10 Buntovnici (R)
19:00 Novosti 2
19:30 Denis Napast
20:00 Karmelita (R)
20:45 E TV
21:15 O~i u o~i
22:00 Novosti 3
22:30 Buntovnici
23:15 Xuboks
00:00 Glas Amerike
• Prodajem frezu 4,5 ks, tel. 064/
137-04-08
• Prodajem trobrazni plug Leskovac 14 cola, tel. 064/20-71-631
• Prodajem ili mewam `itni kombajn zmaj 125, kosa 5 metara, tel.
062/107-92-78, 064/397-32-19
• Prodajem sala{ kod Hidrogra|evinara, tel. 613-977, 069/702002
• Prodajem 2,5 jutra zemqe u La}arku potez Okopi, tel. 624-651
• Prodajem levator za kukuruz 9
m, prskalicu RAU 350 lit. i dvoredni {parta~ – ITM, 062/800-4453
• Prodajem jutro zemqe na man|elo{kom putu tel. 621-615
• Prodajem traktor 533, godi{te
1979, i {pediter nosivosti 1,5 tona tel. 064/420-23-57
• Prodajem pu`ni transporter 6
metara kao nov, tel. 448-230
• Prodajem sadnice kalamqenog
le{nika sorti: rimski, halski
xin, kosford, istarski dugi, tel.
037/875-049, 063/767-75-62
• Prodajem sadnice: jabuka, {qiva, kru{ka, tre{wa, breskva, vi{wa, duwa i ostalo, tel. 063/10689-89, 037/875-049
• Kupujem dvoredni tarup, tel.
037/875-049, 063/767-75-62
• Prodajem traktor 577 sa predwom vu~om, 89. godi{te, prikolicu zmaj u fabri~kom stawu 8 t,
plug obrta~ rabeverg, 3 brazde
plug IMT 757 – 2 brazde i plasti~ni rasturiva~ za ve{a~ko |ubrivo 400 kg tel. 064/432-12-12
• Prodajem {qivik, Kr~edin vikend zona (potez Bo`i} dol K.O.
Kr~edin 3793/1 i 3793/2) 42 ara sa
220 stabala (11 godina stare , pun
rod) vikendica – trofazna struja,
asvaltni put, pogled na Dunav, cena 20.000 evra, tel. 063/592-235
• Prodajem dva jutra zemqe preko
puta Novog grobqa u drugoj du`i u
Sremskoj Mitrovici, tel. 610-147
• Prodajem kombajn zmaj 142, sve
tri varijante, ful oprema, torpedo 90 sa predwom vu~om, tarup 4
reda, liniju za {e}ernu repu ful
oprema, {estoredni i ~etvoredni
futo{ki {parta~ za kukuruz, tel.
381-859, 063/88-06-707
• Prodajem pneumatsku sejalicu
za kukuruz, traktor torpedo 75 sa
predwom vu~om, tel. 063/82-44364
• Prodajem jednobrazni plug, cena
povoqna, o~uvan, tel. 684-195
• Prodajem ~etiri jutra zemqe u
Lapovcu na putu Kuzmin–Bosut,
tel. 065/660-39-71
• Prodajem `itnu sejalicu 23 lule i mehani~ku sejalicu za kukuruz maksikor, tel. 060/05-88-882
• Prodajem vo}wak ({qivik), 10
ari 68 stabala pet godina star u
punom rodu, Sala{ No}ajski, 200
m sa leve strane od drumskog mosta, cena 5.500 evra, tel. 064/3038-362
• Prodajem traktor IMT 533 sa
zadwim traktorskim viqu{karom, cena povoqna, tel. 063/81-33025
• Prodajem dve traktorske prikolice, tel. 061/546-30-31, 069/ 54630-31
• Prodajem jutro zemqe u Le`imiru, pola jutra vo}waka, motokultivator honda, prekrupa~ oxa~ki,
tel. Tel. 065/66-77-489
• Prodajem tri prikolice dubrava sa punim stranicama nosivosti
4,5 t u izuzetno dobrom stawu,
tel. 448-230
• Prodajem 1,9 ha zemqe u gra|evinskoj zoni Srem. Mitrovica na
putu za Velike Radince kod naplatne rampe, tel. 064/280-97-53
• Prodajem dva jutra zemqe u La}arku, potez Ba{te, tel. 670-810
LOKALI
LOKALI
• Izdajem poslovni prostor 16 m2
i 65 m2, nova gradwa, kuhiwa,
kupatilo, grejawe, telefon, parking , Ratarska 8 (preko puta
Zmajeve {kole), tel. 063/77-99-659
• Povoqno izdajem lokal sa sanitarnim ~vorom, tel. 621-315, 022/
622-431
• Izdajem lokal 187 m2 u centru
Man|elosa, tel. 681-478, 624-708
• Izdajem lokal u strogom centru
24 m2 pasa` preko puta SUP-a tel.
065/514-57-46
• Izdajem nov lokal broj 5 povr{ina 45 m2 u Srem. Mitrovici
Ulica Ratarska br. 17 kod Zmajeve {kole, tel. 064/358-55-34
• Izdajem lokal u Rumi kod pijace, Ulica Proleterska 1a, 15 m2,
cena 80 evra, tel. 063/875-76-43
• Izdajem kafi} sa kuhiwom u
centru La}arka kod pekare Jovica ozbiqnom ugostitequ na du`e
vreme, tel. 064/832-97-39
• Izdajem pekaru u La}arku sa radionicom (turske pe}i) pekara Jovica od 1. maja 2010. tel. 064/83297-39
• Izdajem dvori{te sa posebnim
ulazom, magacin i stambeni prostor u La}arku, pogodno za sme{taj opreme i qudstva gra|evinske firme i sli~no, tel. 064/83297-39
• Izdajem lokl-poslovni prostor
u novom objektu, luks gradwa sa
grejawem, telefonom i alarmom.
Pogodno za sve vrste delatnosti.
Sremska Mitrovica 16. divizije
23 a, tel. 064/451-26-14, 626-700
• Izdajem pasa`ni prostor u centru Sremske Mitrovice pogodan
za lekarske ordinacije, poslovna
predstavni{tva i kozmeti~ke salone, tel. 061/606-65-19
• Izdajem lokal 60 m2, Milo{a
Obili}a 120, preko puta Molove
pumpe, 065/619-98-61
• Izdajem lokal 70 m2 centar,
Stari Banovci povoqan za sve delatnosti povoqno, tel. 352-113
• Izdajem kiosk veli~ine 15 m2,
tel. 064/082-75-67
• Podajem trafike sa tendom 5 m2
plasti~na i metalna 7 m2, tel.
064/217-80-60
• Prodajem ili iznajmqujem pekaru u Grgurevcima, tel. 632-199
• Izdajem mawi dvori{ni kancelarijski prostor na adresi Trg
Svetog Dimitrija 29, S.Mitrovica, Tel. 622-653, 063/522-474
• Povoqno izdajem nov loka 45
m2, Ulica Ratarska 17 kod Zmajeve {kole, tel. 064/358-55-34
• Izdajem lokal, biv{a mewa~nica, (preko puta biv{eg SDK–a),
tel. 063/50-44-73
• Izdajem poslovni prostor od 21
m2 i 22 m2, u Rumi, novogradwa,
kupatilo, cg, telefon, prking, povoqno, tel, 063/377-561
• Izdajem lokal u centru Vrdnika
34 m2, tel. 465-113
• Izdajem ili prodajem magacinski prostor (biv{a klanica) sa
upotrebnom dozvolom, kod KPD
(Kraji{ka), tel. 612-033, 066/91972-81
• Prodajem poslovni prostor , veli~ine 35m2, u blizini hotela
Sirmijum, tel. 064/206-47-89
• Prodajem dvori{ne lokale u Nasequ M. Mu|i, pogodno za frizere, advokate, agencije, ordinacije, nova gradwa, tel. 063/77-98-609
• Prodajem lokale u Nasequ M.
Hu|i do Zmajeve {kole nova gradwa od 32 m2 do 58 m2, tel. 063/5411-76, 063/77-98-609
• Proadjem kafanu Le`imirska
kapija u Le`imiru kod hotela,
tel. 663-163, 064/12-27-278
PLACEVI
PLACEVI
• Prodajem plac u ^almi, 14 m {irina 70 m du`ina, struja, voda i
asfaltni pu, Mitrova~ka 10, ku}a
i ~ardak, cena povoqna, 065/62332-82
• Peodajem plac u La}arku, „Ledine“bb, povr{ine 849 m2 sa temeqom i gra|evinskom dozvolom
(struja, voda, telefon), tel.
063/159-46-17
• Prodajem legalizovan plac sa
temeqom u La}arku Kara|or|eva
ulica , 16 ari, cena 7000 evra,
tel. 064/139-61-50
• Na prodaju plac 11 ari u Kuzminu blizu centra prikqu~ena voda,
tel. 060/01-08-992
• Prodajem plac u Plati~evu pored puta Ruma-[abac, pogodno za
industriju, tel. 065/61-64-368,
064/34-12-865
• Prodajem plac 10 ari u Velikim
Radincima, tel. 064/326-49-98
• Prodajm placeve u Sremskoj Mitrovici Naseqe Mala Bosna , Radina~ki put, tel. 064/215-46-73
• Prodajem plac u Kamewru vrlo
povoqno sa svom prete}om dokumentacijom, tel. 063/486-181
• Prodajem lokale i placeve svih
vrsta na raznim lokacijama, vrlo
povoqno, tel. 063/931-30-33
• Prodajem plac sa temeqom za
ku}u od 80 m2 Naseqe Krivaja,
M.Mitrovica,
povoqno
tel.
064/280-97-54, 622-339
• Prodajem plac u centru [a{inaca povr{ine 10 ari, tel. 064/3094-494
• Prodajem plac u Bloku B, kod
ambulante, povr{ine 5 ari, tel.
063/549-691
• Prodajem ba{tu, jedno katastarsko jutro na kraju sela, u{oreno,
struja, voda, pogodno za oranicu
ili plac, [a{inci, Partizanska
13, tel. 684-195
• Prodajem dva placa u Maloj Bosni izme|u ulica Marka Kraqevi}a i Ozrenske, svaki plac je povr{ine oko 9 ara, ukwi`eni – legalizovani, tel. 060/706-19-57
• Prodajem legalizovan plac u
La}arku, Kara|or|eva bb, izlaz
na dve ulice, tel.064/96-24-079
• Prodajem plac sa temeqom i vo}em povr{ine 11 ari legalizovan
u La}arku, cena po dogovoru, tel.
613-915, 628-891, 064/31-45-579
• Prodajem plac 7,5 ari u Maloj
Slavoniji, tel. 621-404, 064/9163628
• Prodajem plac povr{ine 37 ari
u Le`imiru vikend naseqe Banovac tel. 663-163, 064/12-27-278
RAZNO
RAZNO
• Prodajem trpezarijski sto 80 h
90 cm na razvla~ewe i ~etiri
stolice be` boje, modernog dizajna, dobro o~uvane, tel. 064/35854-77
• Prodajem ventilator pre~nika
65 cm sa trofaznim trobrzinskim
motorom snage 0.55
elektromotore trofazne snage 1,4/0,76 i
0,36, tel. 641-093
• Prodajem p~ele na lr okvirima
20 dru{tava, cena 4,5 evra po
okviru, tel. 064/83-62-742
• Prodajem brako prikolicu, dve
pente tomos i prikolicu za ~amce,
tel. 064/616-76-76
• Prodajem ispravqa~e 12 volti
20 ampera i 12 volti 10 ampera,
alternatore iskra 28 volti 35
ampera i 14 volti 45 ampera, tel.
641-093
• Prodajem kau~, dvosed, dva
radna stola, fasadnu pe} na gas
ja~ina 6 tel. 613-417, 064/473-9527
• Prodajem polovnu tendu, suncobran i drvena balkonska vrata,
tel. 064/31-614-31
• Na prodaju tenda italijanska
alu profil rasklopiva 1,5 m h 2 m
dva komada, vaga le`e}a 500 kg
metalna, tel. 632-403, 064/47-96023
• Veoma povoqno prodajem malu
spravu za ve`be „Stomak eliminator“,tel. 623-767 , 063/83-17-674
• Prodajem potpuno novu kantu za
mast od 50 litara, metalac –
plava, tel. 063/83-17-674, 623-767,
658-001
• Negovala bih stariju osobu,
vi{egodi{we iskustvo, tel. 066/
29-99-015
• Ozbiqna `ena hitno tra`i
posao: negovawe bolesne starije
osobe, ~uvawe deteta ili pomo} u
ku}i uz sme{taj, platu, hranu, tel.
065/472-65-97
• Vr{im usluge prevoza robe kombijem do 1100 kg tel. 063/534-643
• Prodajem veliku ~eli~nu kasu i
ma{inu za za peglawe rolomatik
EI, tel. 063/534-643
• Prodajem de~ju sobu: most regal,
kau~, dve foteqe i dva pisa}a
stola, tel. 614-755
• Potrebna gara`a u Nasequ M.
Hu|i, tel. 064/219-85-87
• Prodajem ve}u kaqevu pe}, tel.
060/715-69-25
• Prodajem samohodni bansek za
se~ewe ogrevnog drveta, i ma{inu
za se~ewe i cepawe ogrevnog drveta, 661-201
[email protected] TELEFONI
Sremska Mitrovica
Policija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92
Vatrogasci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93
Hitna pomo} . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94
Autobus. stanica . . . . . . . . . .621-143
@elezn. stanica . . . . . . . . . .621-444
De`urna apoteka . . . . . . . . . .625-411
JKP Vodovod .626-200, 064/8894-772
JP Komunalije . . . . . . . . . . . .624-500
Srem gas . . . . . . . . . . . . . . . . .610-069
Elektrodistribucija . . . . . .630-333
JP Direk. za izgr. grada . . . .623-788
Bolnica . . . . . . . . . . . . . . . . . .610-222
Zavod za javno zdravqe . . . .610-511
PU „P~elica“ . . . . . . . . . . . . .624-398
Poreska uprava . . . . . . . . . . .611-214
Op{tin. inspekcije cen. . . . .610-566
Republi~ke inspekcije:
- poqoprivredna . . . . . . . .610-657
- veterinarska . . . . . . . . . .610-646
- sanitarna . . . . . . . . . . . . .610-558
- tr`i{na . . . . . . . . . . . . . . .610-348
- za rad, zapo{qavawe
i soc. politiku . . . . . . . . .610-618
- za{tita `iv. sredine . . .624-660
- vodoprivrede . . . . . . . . . .614-450
14. jul 2010.
MALI OGLASI 022/611-556
• Prodajem torzionu osovinu sa
to~kovima za pravqewe prikolice, tel. 628-760
• Vrlo povoqno prodajem o~uvanu
spava}u sobu sa novim simpo du{ecima tel. 623-955
• Vrlo povoqno prodajem gasne
pe}i za centralno grejawe, zrewaninska sa tu~anim lo`i{tem i junkers (radila jednu sezonu) tel.
623-955
• Vrlo povoqno prodajem gasnu
pe} za grejawe 40 m2 nova, neupotrebqavana, tel 063/540-169 ili
623-955
• Prodajem kopaoni~ke ~upave }ilime sa resama ru~ni rad dva komada du`ina dva metra {irina
1,40 m tel. 628-706
• Izdajem apartmane u Ohridu,
tel. 063/85-95-039
• Prodajem pianino (^ajkovski),
klavijature tone bank kasio cp –
656 i ~e{ku violinu 3/4 , tel. 641584, 063/641-055
• Diplomirani ekonomista, ovla{}eni ra~unovo|a i revizor, 52
godine, tra`i posao, tel. 063/8757-643
• Izdajem apartmane u Bao{i}ima, tel. 00382 31 674-895, 064/43
00 161
• Prodajem rojeve ko{nice – p~eliwak, tel. 064/155-23-46
• Prodajem vikendicu, nova gradwa na glavnom putu Ruma–Novi
Sad, 100m od {ume, 64 kvadrata,
useqiva 13 ari placa, tel.
063/590-183
• Prodajem zamrziva~e od 210 i
310 litara, povoqno, tel. 626-041
• Prodajem pi{toq mauzer 7.65
kalibar tel. 661-314
• Dajem ~asove iz matematike, veliki popust za redovan rad sa decom, tel. 617-263, 065/510-42-16
• Vr{im selidbu kamionom, tel.
065/530-59-32
• Prodajem stolove i stolice za
kafanu, tel. 064/122-72-78
• Pru`am usluge vo|ewe poslovnih kwiga za pravna lica i preduzetnike, tel. 478-755
• Prodajem emajlirane kante za
mast, tel. 622-626
• Prodajem ma{inu za prawe sudova, tri komada dvokrilna regala,
dve police za kwige, tel. 069/25623-36
• Prodajem trpezarijski ovalan
sto sa ~etiri stolice , o~uvan, {iva}u ma{inu marke pfaf staru ispravu i {iva}u ma{inu bagat danica ispravnu, sve u [idu, tel.
061/161-52-48
• Prodajem suvu doma}u {unku, cena 800 dinara kilogram, tel. 670453
• Diplomirana fizioterapeutkkiwa veoma uspe{no radi medic.
relaksacionu i anticelulitnu
masa`u, po potrebi dolazi na ku}nu adresu, tel. 064/420-20-13
• U Soko bawi izdajem apartmane
i sobe sa kupatilom, tel. 063/8757-021
• Prodajem ogrevno drvo sa prevozom do kupca, tel. 640-960, 063/8036-754
• Prodajem vikendicu bez struje i
vode, u [i{atovcu iza manastirta, 663-547
• Diplomirana fizioterapeutkiwa sa patrona`nim iskustvom negovala bi i ~uvala bolesne osobe,
postoji mogu}nost stanovawa iskqu~ivo
S.Mitrovica,
tel.
064/420-20-13
• Povoqno prodajem bazen za kupawe pre~nika 4,47cm h 107cm sa
kompletnom opremom, tel. 641-093
• Se~em i cepam drva ma{inskim
putem, tel. 641-792
• Prodajem ili mewam za lak{u
stolarsku frezu levanu, tel.
064/91-63-883
• Prodajem vikendicu sa vo}wakom, 7 ari u Ma~vanskoj Mitrovici
Naseqe Staro selo, cena 9.000
evra, tel. 063/772-34-57
• Prodajem prikolicu kipericu
3,5 tone nosivosti, ru~ni rad, dno
stranice limeni, Milenko Krsti}, Sremska 51, Martinci
• Izdajem trokrevetni apartman
sa kuhiwom i kupatilom u Vrdniku, tel. 465-079, 069/613-354
• Prodajem vrhunske {tence kratkodlakog jazavi~ara, tel. 063/81156-82
• Radila bih poslove svih profila i radnog vremena, mla|a penzionerka, tel. 621-928, 064/240-33-27
• Otkupqujem vunu veoma povoqno, Andrija, tel. 061/248-64-10
• Prodajem {iva}u ma{inu ru`a
step elektronik , `ensku bundu od
nerca, tel. 621-602, zvati posle 16
~asova
• Prodajem nov du{ek za de~ji
krevetac povoqno, tel. 627-747,
064/369-61-29
• Prodajem zamrziva~e od 210 l i
sa ladlama od 120 l, tel. 626-041
• Otkupqujem neispravne zamrziva~e 626-041
• Prodajem polovnu original haubu pe`oa 206, cena 50 evra, tel.
062/85-01-598
• Prodajem polovan o~uvan bicikl
planinac, cena 50 evra, tel.
062/85-01-598
• Prodajem vikendicu kod Rohaq
baza , tel. 063/285-322
• Prodajem dva skoro nova kau~a
na razvla~awe, povoqno, tel.
064/317-71-32
14. jul 2010.
• Dajem ~asove srpskog jezika –
500 dinara dvo~as, tel. 061/31557-93
• Prodajem ma{inu za pletewe
`ice ili zamena za juga ili stojadina, tel. 670-940
• Prodajem prozor 120h80 nov vakumiran, tel. 064/490-46-31
• Prodajem cisterne od 1000 litara za kom (te~nost) tel. 064/87250-05
• Povoqno postavqam sve vrste
kerami~kih plo~ica, tel. 063/83130-43
• Prodajem stari trpezarijsk kredenac alt daj~ i francuski krevet, tel. 063/890-77-26
• Prodajem jabuke za rakiju, tel.
623-902, 063/535-180
• Prodajem veliki drveni sanduk
du`ine 1,5 m i dve no}ne komode,
tel. 064/240-60-48
• Prodajem rashladnu vitrinu za
sladoled u odli~nom stawu cena
200 evra. tel. 065/504-71-01
• Prodajem polovan krevetac sa
du{ekom i nosiqku peg-pergo, tel.
064/217-80-60
• Prodajem polovnu opremu za tov
1.500 pili}a, top za grejawe na
propan butan, automatsku pojilice
i hranilice, 662-643
• Prodajem atestiranu autoprikolicu, suncokret gricko i suncokret za golubove, tel. 062/393-055
• Prodajem tendu ~etiri metra i
name{taj za prodavnicu, tel.
064/088-34-97
• Prodajem vikendicu u Suseku Ribarsko naseqe, tel. 466-245, 064/
122-90-82
• Prodajem vikendicu od kamena,
kod Vrawa{a 25m2 sa 33 ara zemqe, tel. 628-800, 065/388-85-99
• Prodajem novu kaqev pe} slovena~ku, Kraqa Petra 19, tel. 623823
• Prodajem francuski le`aj dim.
200 h 160 cm sa sandukom za posteqinu ispod du{eka, cena 100 evra
tel. 064/266-37-82
• Prodajem polovan name{taj, tri
bicikla, tel. 617-882
• Prodajem kuhiwu i francuski
le`aj, tel. 640-746
• Prodajem kazan od inoksa za
proizvodwu svih konditorskih
proizvoda, tel. 626-879, 063/84123-65
• Prodajem sviwski super vrlo
povoqno, tel. 064/276-15-01
• Prodajem polovni radni sto,
de~ji krevetac sanduk za posteqinu i zastakqen zamrziva~, tel.
064/217-80-60
• Prodajem polovna vrata i prozore, tel. 063/87-57-643
• Prodajem razra|enu radwu zdrave hrane u centru Srem. Mitrovice sa robom i inventarom, tel.
060/399-25-98
• Povoqno prodajem fotokopir
kanon MP 6030 tel. 063/551-248
• ^uvala bih ku}u i odr`avala
oku}nicu u Sr.Mitrovici tel.
061/654-24-56 zvati od 18-20 ~asova
• Negovala bih stariju osobu ili
~uvala decu, tel. 063/759-60-47
• Prodajem polovan name{taj i belu tehniku, uvoz iz Holandije i
Nema~ke, tel. 753–213, 060/
753–21–30
• Prodajem dve rashladne vitrine, tel. 063/787-43-73, Dragan
• Potrebna `ena za ~uvawe mu{ke
stare osobe u Jarku, stan, hrana
obezbe|eni, tel. 664-600
• Prodajem polovnu drvenu stolariju, polovan fri`ider, mini
{poret sa rernom cena povoqna,
tel. 618-981, zvati posle 14 ~asova, tel. 064/370-46-61
• Ozbiqna `ena sredwih godina
~uvala bi decu u svom stanu ili
dolazila na ku}nu adresu Jadranka, tel. 062/802-94-62
• Ozbiqna `ena sredwih godina
penzionerka tra`i honorarni posao na kwig. administrativnim
poslovima, Jadranka, tel.062/80294-62
• Prodajem ~etiri original vilerova goblena - ~etiri godi{wa doba, uramqen dobro o~uvan 35h27
cm, tel. 064/934-30-13
• Prodajem dva nova kau~a. Povoqno. Tel: 626-363
• Kupujem staru singer {iva}u ma{inu. Tel: 626-363
• Potreban posao `eni za pomo} i
negu u ku}i i druge poslove, tel.
641-270, 064/207-11-59
• Prodajem zamrziva~ 320 l u ispravnom stawu, tel. 623-972
• Povoqno prodajem polovni ma{inu za {ivewe i zastakqeni zamrziva~, tel. 064/217-80-60
• Prodajem kamenoreza~ku ma{inu
za rezawe slova, tel. 064/938-8808
• Prodajem lov.karabin CZ PAP u
kalibru 8h57 sa opti~kim ni{auve}awe 5nom
9h12 sa originalnim nosa~em, tel.
064/938-88-08
• Prodajem aparat za elektrovarewe 220
velike ja~ine
ujedno puwa~ akumulatora i starter motora 12 – 24 , kao nov, tel.
448-230
• Prodajem rashladnu vitrinu
frigo @ika, tel. 617-605, 063/81665-00
• Prodajem , vuneni okrugli tepih,
doma}u rakiju, tel. 064/317-72-73
Tu`no se}awe
• Prodajem dva trokrilna drvena
prozora dimenzija 170 h 120 cm sa
duplim krilima i roletnama i jedan dimenzija 140 h 120 sa ugra|enim venecijaner roletnama cena
vrlo povoqna tel. 630-329,
060/484-00-44
• Prodajem TA pe} 6 cena 8.000 dinara tel. 063/78-55-835, 611-708
• Prodajem polovnu stolariju,
balkonska vrata, dvokrilni, trokrilni i ~etvorokrilni prozor,
mogu} svaki dogovor, tel. 064/2071-631
• Ugra|ujem i remontujem sekciona
gara`na vrata, ku}na i industrijska, tel. 065/619-98-61
• Prodajem ili mewam metalni
~amac sa kabinom za mawi auto uz
doplatu tel. 064/684-66-44
• Prodajem perje, tel. 064/317-7105
• Prodajem fri`ider gorewe 225
l povoqno, tel. 627-064
• Prodajem dva mu{ka odela br.
52, 54, krevet za preglede, pogodan za ordinacije i kozmeti~ne
salone, povoqno, tel. 064/317-7132
• Prodajem doma}u rakiju kajsiju
duwu i {qivu, 063/155-57-97
• Prodajem slu{ni aparat, skoro
nov tel. 612-282
• Prodajem nove kau~e cena 100
evra po komadu, tel. 063/552-915
• Prodajem novu kuhiwu od hrastovog drveta 3 metra du`ine , cena
500 evra, tel. 063/552-915
• Prodajem o~uvanu ve{ ma{inu
marke
i el. {poret u odli~nom stawu, povoqno, tel. 060/3059-600
• Prodajem polovne prozre sa roletnama staklo vakumirano slovena~ka proizvodwa, (drvo) dimenzije 180h140 tel. 613-190, 064/
276-15-16
• Prodajem, {iva}u ma{inu bagat
– maja,tel. 651-328
• Prodajem police monta`no–demonta`ne sa fiokama 2,2 h 5m, cena 500 evra, tel. 063/590-183
• Prodajem veliki sanduk za posteqinu i dve no}ne komode, tel.
064/240-60-48
• Kucam diplomske, seminarske
radove i sve vrste tekstualnih
sadr`aja po ceni od 40 din/stranica, tel. 063/70-25-884
• Dajem ~asove iz matematike za
u~enike osnovnih {kola, 639-183,
064/155-42-02
• Prodajem motornu testeru 2,2 ks
povoqno, tel. 060/367-16-03
• Prodajem benxamin 180 cm visine, tel. 618-034
• ^asovi nema~kog jezika za u~enike osnovne {kole, tel. 625-904,
064/370-45-40
• ^asovi srpskog jezika i pomo}
pri u~ewu, tel. 625-904, 064/37045-40
• Prodajem kopir strug za drvo,
tel. 613-661
• Vaspita~ i apsolvent U~iteqskog fakulteta sa aktivnim znawem engleskog jezika, otac jednog
deteta, ~uvao bi dvoje dece od 3 –
7 godina, prevoz obezbe|en, tel.
617-413, 060/345-33-10
• Spremam po ku}ama, tel. 621-615
• Prodajem lova~ki karabin 7h64
i lova~ku pu{ku 12/12, lice sa dozvolom, tel. 631-972
• Prodajem ogrevno drvo u autoprikolici, se~eno, cepano, dove`eno ku}i, cena 2000 din. tel.
064/137-04-08
• Dajem ~asove iz matematike i hemije, tel. 625-407, 064/021-46-88
• Uspe{no dajem ~asove hemije,
tel. 061/165-72-02
• Prodajem spravu za ve`bawe –
063/562-091
• Kupujem mawu vikendicu na Fru{koj gori, tel. 064/322-25-37
• Dajem ~asove engleskog za osnovce i sredwo{kolce, 069/627-119
• Prodajem briketirnicu, dvosmernu 250 kg na ~as, su{aru, gorionik i ciklon, tel. 064/685-66-77,
063/192-29-26
• Dajem ~asove matematike, osnovcima, sredwo{kolcima i studentima, tel. 670-776, 064/965-22-87
• ^uvala bih starije osobe, tel.
064/162-29-04
• Prodajem kompletan alat za mehaniku, bravariju i vodovod sa
svim prete}im el. ma{inama kao i
autogeni i el. aparat, tel. 612-648
• Prodajem pe} na gas (dimna) ja~ine 7
tel. 060/30-59-600
• Prodajem trofejni zastavin pi{toq 7,62, tel. 625-359
• Engleski, nema~ki, italijanski
jezik – ~asovi, (zagarantovan
uspeh), tel. 063/85-97-317
• Ugradwa gipsanih plo~a (pregradni zidovi, spu{teni plafoni)
i ugradwa laminatnih podova,
tel. 651-804, 651–154, 060/75-35753
• Mawu ma{inu za rezawe kamena
prodajem, pogodno za teracere i
kamenorezce, tel. 640-134, 063/7250-542
• Snimawe i fotografisawe va{ih sve~anosti, digitalnom opremom po najpovoqnijim uslovima,
tel. 063/527-657
• Prodajem povoqno novu poluautomatsku lepilicu za kese (pra{kasti proizvodi) tel. 064/32-22537
Petar Nikoli}
Soka Nikoli}
1941 – 1975
1919– 2007
Svetozar Nikoli}
1910 – 1978
Ve~no }ete `iveti u na{im srcima.
Va{ sin i brat Du{an sa porodicom
Dana, 10. jula 2010. godine
u 84. godini `ivota preminuo je na{ dragi
Dana, 7. jula 2010. godine u
77. godini `ivota preminula
je na{a draga
Dana, 5. jula 2010. godine u
70. godini `ivota preminula
je na{a draga
Evica Zoranovi}
1933 – 2010
^edo ]etkovi}
1926 – 2010
O`alo{}eni: supruga Milica, sin Straja sa porodicom, }erke Persa i Danka sa
porodicama, unuci, praunuci
i ostala rodbina i prijateqi
Dana, 18. jula 2010. godine
navr{ava se {est tu`nih meseci od kada nije sa nama
na{ dragi suprug, otac, deda
i tast
Latinka [a{i}
1940 – 2010
O`alo{}eni: sin Lazar,
bra}a Milenko i Milan, snaja Verica, unuk Aleksandar i
ostala rodbina i prijateqi
O`alo{}eni: suprug Radovan, sin Dule, }erka Vera,
snaja Jovanka, zet Milovan,
unu~ad i ostala rodbina i
prijateqi
Dana, 6. jula 2010. godine u
78. godini `ivota preminula
je na{a draga
Dana, 8. jula 2010. godine u
81. godini `ivota preminula
je na{a draga
Jovanka Filipovi}
1932 – 2010
Zagorka Radojevi}
Marko @ivkovi}
1933 – 2010
Wegovi najmiliji
Dana, 22. jula 2010. godine navr{ava se tu`nih godinu dana od
kako nije sa nama na{a draga supruga, majka i baka.
Obave{tavamo rodbinu i prijateqe da 17. jula 2010. godine
obele`avamo godi{wi pomen na
Novom grobqu u Pravoslavnoj crkvi u 9 ~asova.
Ermina Suboti}
Weni: suprug Jovan, sinovi
Dragoslav, Branislav i @ika,
snahe Tawa, Marijana i Marija,
unu~ad Strahiwa, Ivana, Jovan,
Sergej i Du{an
• Presnimavawe video materijala
na dvd, snimawe doga|aja, uslu`na
monta`a, tel. 615-137
• Prodajem tendu za va{are i pijace, veoma o~uvana, gratis {tender
za ve{alice i fiskalnu kasu kompakt, dobro o~uvana, tel. 063/8377-440, 625-160
• Prodajem ma{inu za pletewe `ice u ispravnom stawu, povoqno,
tel. 672-779, 064/351-82-44
• Prodajem zrewaninsku pe} na
gas, 35000 kalorija u ispravnom
stawu, povoqno, 672-779, 064/65182-44
• Prodajem opremu za proizvodwu
hladno ce|enih uqa, suncokret,
bundeva, repica, tel. 011/80-75341, 063/184-10-26
• Prodajem pentu, moravinu prskalicu od 100 l , tel. 064/16-84-652
• Prodajem stolarsku presu, tel.
625-413
• Prodajem pribor za klawe sviwa, tel. 614-665, 064/88-94-852
1929 – 2010
O`alo{}eni: sin Branimir, snaha Jasmina, unuk
Aleksandar, unuka An|ela i
ostala rodbina i prijateqi
O`alo{}eni: }erka Qubica i ostala rodbina i prijateqi
Dana, 3. jula 2010. godine u
73. godini `ivota preminuo
je na{ dragi
Dana, 9. jula 2010. godine u
74. godini `ivota preminula
je na{a draga
Qubi{a @. Ribi}
Vidosava Markovi}
dipl. ekonomista u penziji
O`alo{}eni wegovi najmiliji: }erke Vesna i Biqana, unuci Nikola, Sara, Nina
i Martina, zetovi Predrag i
Viktor i ostala rodbina i
prijateqi
O`alo{}eni: sin Jovica,
}erke Sne`ana i Gordana sa
porodicama, sestra Qubinka
sa porodicom i ostala rodbina i prijateqi
1936 – 2010
Dana, 5. jula 2010. godine u
49. godini `ivota preminuo
je na{ dragi
Dana, 9. jula 2010. godine u
74. godini `ivota preminula
je na{a draga
Miladin Lazi}
Stanka \or|i}
1961 – 2010
1936 – 2010
O`alo{}eni: majka Radojka, supruga Jelica, sin Sr|an, snaja Andreja, unuk Marko i ostala rodbina i prijateqi
O`alo{}eni: sin \ura,
}erka Jasmina, snaja Qiqa,
zet Milan, unuci Milo{, Jugoslav, Milo{ i Tamara i
ostala rodbina i prijateqi
Dana, 7. jula 2010. godine u
78. godini `ivota preminuo je
na{ dragi
Dana, 2. jula 2010. godine u
64. godini `ivota preminula
je na{a draga
LI^NI
LI^NI
• Penzionerki 55 godina, potreban
stariji situiran gospodin radi
dru`ewa, tel. 061/65-97-036
• Penzioner, dobar doma}in, tra`i osobu do 65 godina radi dru`ewa a mogu} je i brak, tel. 752-451
• Lep i zgodan povratnik iz [vajcarske tra`i lepu i zgodnu `ensku
osobu bez obaveza od 35 do 50 godina, tel. 670-734, 670-963
• Penzioner 54 godine `eli da
upozna penzionerku od 55 godina
za dru`ewe tel. 062/521-84-34
• Penzioneru 80 godina, potrebna
`ena od 50 do 70 godina radi pomo}i u ku}i, mogu} brak, tel. 640-685
Ilija Qubinkovi} –
[mrca
1932 – 2010
O`alo{}eni: supruga Marija, }erka Katarina, zet Sava, unuke Nata{a i Jelena sa
porodicama, praunu~ad Mina
i Igor i ostala rodbina i
prijateqi
Bo`ica Matkovi}
1946 – 2010
O`alo{}eni: sin Nenad,
}erka Karolina, snaja Sne`ana, unu~ad Monika i Dino i
ostala rodbina i prijateqi
STRANA 19.
CMYK
CMYK
Mitrova~ke novine * Osniva~ i izdava~ NIP "Mitrova~ke novine" d.o.o Sremska Mitrovica, Kraqa Petra I broj
9. Odgovorni urednik Svetlana Cucani}, * telefon /faks 022/ 611-556 * e-mail: redakcija m-novine.com i
marketing m-novine.com *teku}i ra~un: 335-13635-87, Razvojna banka Vojvodine, filijala Sremska Mitrovica *
cena primerka 30 dinara. Godi{wa pretplata 1.560 dinara, polugodi{wa 780 dinara, tromese~na 390 (+ptt
tro{kovi)* [tampa: [tamparija Forum, Vojvode Mi{i}a br. 1, Novi Sad. Nenaru~eni tekstovi i fotografije se ne vra}aju.
- Katalogizacija u publikaciji
Biblioteka Matice srpske, Novi Sad 32+659.3 (497.113)
MITROVA^KE novine: sremski informativni nedeqnik / odgovorni urednik
Svetlana Cucani}. - God. 1, br. 1 (2001) - . – Sremska Mitrovica : Mitrova~ke novine,
2001-.-Ilustr.: 45 cm
Nedeqno.
1451-8597
165382407
Download

str 01 M.qxd