www.m-novine.com
[email protected]
CMYK
Telefon
623-860
30 DINARA
BAJKERI
Z
a vreme prvomajskih praznika u Sremskoj Mitrovici odr`an je 15. po redu Moto susret U petak, 30. aprila bajkeri su se okupili ispred Carske palate, gde ih je pozdravio mitrova~ki gradona~elnik Branislav Nedimovi} i odatle krenuli na bajkerske
igre. Ve~e je bilo rezervisano za nastupe bendova „Middle Age Crisis“, „Gun Sale“ i zvezda
prve ve~eri Moto susreta „Nightshift“. U subotu, 1. maja, za sve qubiteqe dobrih motora, prire|en je defile motorista iz svih delova Srbije i susednih nam zemaqa, a ve~e je zavr{eno svirkama bendova „Sherlock Band“, „X AC/DC Tribute“ i publici ve} znanog muzi~kog sastava „Texas Flood“. Organizatori ovogodi{weg Moto susreta bili su Moto klub „Srem“, Grad
Sremska Mitrovica i Auto moto savez Srbije. I ovoga puta, Dane bajkera obele`ile su dobre „`enske“, brzi motori i kvalitetna muzika.
B. S.
SVE O SREMSKOM
SPORTU STRANA 12- 14.
Sremska Mitrovica ♦ Promenada 13 ♦ Centrala: 022 625 555 ♦ E-mail: [email protected]
Sve ove godine
D
Foto: @eqko Petras
Prvomajska parada
IZVESTAN POGLED
obro se se}am, kao da je ju~e bilo. Bio je posledwi dan produ`enog prvomajskog praznika
i tek {to smo se vratili sa vikenda, javili su
Pi{e:
na radiju i televiziji da „Umro je drug Tito“. Sutra- Vladimir ]osi}
dan su sve dnevne novine iza{le sa jedinstvenim
naslovom i crnim zagqavem. Onda su qudi plakali,
iskreno i samo bitange danas tvrde da to nije ta~no, stojalo se nemo pored pruge dok prolazi Plavi voz koji nosi kov~eg sa mrtvim
telom Josipa Broza, prolazilo se pored kov~ega u mimohodu, danima su trajale komemoracije, a svako ko je ne{to zna~io u onda{wem
svetu do{ao je na sahranu mar{ala i do`ivotnog predsednika Jugoslavije.
Od tada, od tog 4. maja 1980., svake slede}e godine istog dana i
u isto vreme zavijale su sirene, trajalo je to godinama, sve dok se}awe nije po~elo da bledi i dok oni koji su najboqe `iveli pod
Titom, nisu po~eli da mu, svugde i u svakoj prilici, kad god im se
za to uka`e prilika, zabijaju glogov kolac, naknadno antikomunisti~ki i klerofa{isti~ki osve{}eni u svojoj parapoliti~koj retroevoluciji. Tek kad je zavijawe sirena zameweno grmqavinom
topova i tenkova, shvatili smo da je Tito kona~no mrtav, a da se
ni mi ne ose}amo ba{ najboqe, shvatili smo tek kad nam se na{e
ludilo, kao bumerang, vratilo u vidu NATO agresije i kona~no obilo o glavu.
Sad, da li je to {to smo u Titovo doba `iveli kao u svojevrsnom
obdani{tu, bez brige i pameti, ni~im izazvani u`ivali u pristojnim platama i olako zara|enim penzijama-partizankama, uticalo
na nas da totalno nespremni do~ekamo vreme posle wegove smrti
i da se, umesto normalnom `ivotu, okrenemo novom Vo`du oli~enom u ambicioznom Po`arevqaninu, i {to to isto radimo i danas,
biraju}i izme|u Borisa Tadi}a, Vojislava Ko{tunice, Tome Nikoli}a, Ovoga i Onoga? Ne znam. Znam da su oni koji su pod Titom najlak{e `iveli, wegovi trudbenici iz samoupravnog socijalizma,
kasnije najvi{e ru{ili wegove biste i cepali wegove slike, raduju}i se dolaze}em nacio-kapitalizmu (zbog koga danas jedu sopstvene prste i le`e na brzim prugama), kao {to su u oni koji su se u Milo{evi}evim ratovima najvi{e obogatili, najlak{e odrekli Slobodana, u koga su se kleli i ~ije su slike lepili na {ofer{ajbne.
to se ti~e nekada{wih profitera, koji su u me|uvremenu
evoluirali u tajkune, snalaze se oni i sa ovom demokratskom vla{}u. [to se pak ti~e biv{ih samoupravqa~a, oni
jo{ uvek ne mogu da shvate da od biv{e bajke nije ostalo vi{e ni{ta i da srpski neokapitalisti wihove biv{e firme, u kojima su
nekad samoupravqali, nisu kupili wima, nego sebi.
Od samoupravnog socijalizma i komunisti~kog pokreta, koji je
Tito gradio, nije ostao ni kamen na kamenu. Ali, sve ovo {to se de{ava tri pune decenije posle wegove smrti je jedan veliki podba~aj. Da je u momentu Titove Jugoslavije postojala Evropska unija, ne
bi bilo problema da bar ve}i deo dr`ave od Vardara pa do Triglava pristupi ovoj Zajednici. Danas smo daqe od Evrope, nego {to
smo bili 4. maja 1980. godine, kada je Josip Broz Tito umro.
Zbog toga je Tito i daqe neprikosnoven u kolektivnoj svesti i
pam}ewu.
Kako i ne bi: bilo je to vreme sigurnog zaposlewa, besplatnog
zdravstvenog osigurawa, besplatnog {kolovawa, vreme izvesnosti
u kome se nije `ivelo od danas do sutra. E sad, {to bi rekao glumac Rade [erbexija: „Onome ko ne zna koliko je dobro `iveo pod
Titom, ja pomo}i ne mogu!“
Ili {to bi rekao Abdulah Sidran: „^ak i da je danas sto puta boqe nego {to jeste, jo{ uvek bi bilo sto puta gore nego pod Titom!“
Na kraju, jo{ uvek su aktuelni grafiti po zidovima: „Bravar je
bio boqi!“
[
CMYK
GODINA X l SREMSKA MITROVICA, 5. MAJ 2010. l BROJ 437 l CENA
DUNAV OSIGURAWE A.D.
Glavna filijala SREM
Sremska Mitrovica
^ETKE
&
METLE
Pi{e: Svetlana Cucani}
Klasne i
ostale borbe
P
rvi maj je opet obele`en neradno, uz okretawe
prasica, talandare i ro{tiqe. Pa ~ak i da izuzmemo talandare, jer ruku na srce wih je svake
godine sve mawe i mawe, uz toliko neradnih dana rekao bi ~ovek da `ivimo u radni~koj dr`avi, kao pre
trideset godina. A taman toliko, trideset godina, je
pro{lo i od smrti Josipa Broza Tita, verovatno najkontroverznija istorijska li~nost sa ovih prostora.
Jedni ga kude, jedni ga hvale, a tre}i ka`u (e moj brale) taj je bio kvaran ko {upaq zub. Bio kvaran ili ne,
tek ~iwenica je da su ga posle smrti najvi{e pquvali
ba{ oni kojima je u wegovoj eri bilo najboqe i najlagodnije. Wegova radni~ka klasa, koja je preko no}i postala „nacionalisti~ka klasa“, `edna krvi, a ne rada. I wegova armija, vajna oficirska grla, decenijama
pa`ena i ma`ena, koja su kad je zagustilo pokazala kako se ~uva bratstvo i jedinstvo. Kao zenica oka. Tu|eg.
I svi znamo kako se pri~a zavr{ila.
A da vidimo {ta smo imali do sada. Jedno vreme na{e dru{tvo je i{lo u korak sa civilizacijom. To je bilo onda kada nam je jo{ bilo stalo do civilizacije.
Nekad davno, vrlo davno, imali smo vaqda, kao i svi
homo sapiensi sakupqa~ku privredu, pa zemqoradni~ku, a u jednom momentu smo zapo~eli i industrijalizaciju. Posle onog rata, Drugog svetskog, na{a privreda je bila proizvodno orijentisana. Bilo je najva`nije da se {to vi{e i {to br`e proizvede. Uz razne
slogane i krilatice koji su odra`avali duh vremena
kao na primer: [amac – Sarajevo, to je na{a meta, izgraditi prugo jo{ ovoga leta. To je sad potpuno zaboravqeno, a naro~ito su zaboravqeni manekeni tog
trudbeni~kog perioda. Alija Sirotanovi} je na `alost svojim prezimenom zape~atio sudbinu takvih junaka.
Ima i toplog, qudskog razumevawa
ministra za socijalna pitawa, koga
ina~e niko ni{ta ne pita, niti na ta
socijalna pitawa iko daje odgovore.
Ima i planova za izlazak iz krize koje
kuju oni {to nikad u svom `ivotu nisu
bili u krizi. Svega ima, sem normalnog
`ivota
P
osle te faze u{li smo u fazu prodajne orijentacije u kojoj vi{e nije bila fora raditi u rudniku ve} na primer u Geneksu. To je bilo najpo`eqnije preduze}e u kojem su se zapo{qavala uglavnom deca komunisti~kih funkcionera i pitomci Slu`be. I taman kad je trebalo da zapo~nemo fazu tr`i{ne orijentacije devedesete su nas strmoglavile ponovo u sakupqa~ku privredu. Neki su sakupqali po
kontejnerima, neki sa kartonskih tezgi, a neki su bogami sakupqali predstavni{tva po inostranstvu gde
su se, siroti, zatekli.
Danas smo u nekoj vrsti korporativne stvarnosti.
Preduze}a se vi{e ne zovu preduze}a nego korporacije i kompanije, radna snaga je opet postala roba, a ovaj
na{ kapitalizam su nam kreirali onda{wi drugovi
koji su na vreme shvatili da nema vajde biti Alija Sirotanovi}. Oni su i{kolovali svoju decu na harvardima i oksfordima, i mirno si{li sa scene. Na wihova
mesta uglavila se ta {kolovana de~urlija koja u vidu
eksperata ili bogatih biznismena nastavqa da nas
usre}uje. I da nam pri~a o demokratiji. Pojavili su se
i neki novi gospodari koji su svoje imperije gradili u
surovoj realnosti ratnog okru`ewa i to ne uz partijske kwi`ice ve} uz heklere i kala{wikove.
apitalizam koji oni zajedni~kim snagama stvaraju podrazumeva bezrezervnu poslu{nost, kao i
komunizam wihovih o~eva. Va`na je mo} novca
ili ideologije, sasvim svejedno, jer je ideologiji (bilo kojoj) ciq uvek novac. U toj novoj igri oni koji rade, a takvih je sve mawe i mawe, vi{e nemaju {anse da
dobiju ni ve}u lopatu (kao svojevremeno Alija Sirotanovi} koji se `alio da mu je za wegove poslovne poduhvate i nove rekorde lopata kojom je radio bila mala
i neadekvatna) a kamoli platu. Dakle, nema lopate,
platu ne pomiwemo. Ali zato ima seckawa prstiju, le`awa na pruzi, {trajkovawa gla|u, i ostalih disciplina iz asortimana veselih igrokaza o~ajnika i ve~itih gubitnika. Ima i toplog, qudskog razumevawa
ministra za socijalna pitawa, koga ina~e niko ni{ta
ne pita, niti na ta socijalna pitawa iko daje odgovore. Ima i planova za izlazak iz krize koje kuju oni
{to nikad u svom `ivotu nisu bili u krizi. Ima i organizovanog kriminala, ali to nije tema. Svega ima,
sem normalnog `ivota i normalnih qudi.
A svet? On je davno protr~ao kroz informati~ku
eru, stigao do globalne krize, prebrodio je, i ponovo
se vra}a ~oveku. Mi ne}emo skoro.
K
2. STRANA
PRO[LE SREDE U [IDU
Zastava Vojvodine
na zgradi Op{tine
Isticawu zastave
prisustvovali
predstavnici Lige
socijaldemokrata
Vojvodine
P
ro{e srede, 28. aprila,
ta~no u podne, na zgradi
Op{tine [id sve~ano je
istaknuta zastava Autonomne
pokrajine Vojvodine, koja sada
krasi balkon gradske ku}e uz
ve} postoje}u republi~ku zastavu. Pored predsednice op{tine Nata{e Cvjetkovi} i
predstavnika lokalne samouprave, sve~anosti su prisustvovali i ~lanovi Lige socijaldemokrata Vojvodine, na ~elu sa predsednikom {idskog
ogranka LSV Predragom Bekerekom.
[id je, od pro{le srede, pored Iriga, gde se zastava Vojvodine na op{tinskoj zgradi
nalazi ve} vi{e od godinu, jedini op{tinski centar gde se
po{tuje zakon u smislu isticawa simbola i obele`ja Pokrajine.
V. ].
ANKETA:
Da li ispred Gradske ku}e treba da bude postavqena zastava Vojvodine
Mitrov~ani ho}e vojvo|ansku zastavu
Borivoje Zari}, poqoprivrednik:
DA. Trebalo bi da
se postavi zastava,
ako smo deo Vojvodine, za{to da ne
bude i ona istaknuta. To ne bi nikome
smetalo. Moramo po{tovati ~iwenicu
ko smo i odakle smo,
a ne da dozvolimo
da nas odmah prozivaju za separatizam.
Bosiqka Star~evi}, doma}ica:
DA. Ne vidim ni jedan razlog da ne istaknemo i zastavu
Vojvodine,
pored
dr`avnog obele`ja
kao {to je zastava
Srbije. Ne vidim ni{ta lo{e u tome,
~ak naprotiv mislim da bi bilo veoma pozitivno. Vojvo|ani imaju pravo da istaknu zastavu pokrajine u kojoj `ive i ne mislim da to
ugro`ava dr`avne interese.
Dejan Stanisavqevi}, student:
DA. Da, naravno, voleo bih da ovde vidim i zastavu Vojvodine. O tome bi trebalo da odlu~e oni
koji su nadle`ni, a
vidim da oni to do
sada nisu uradili.
Ako su postavqene
zastave dr`ave i
grada za{to ne bi
bilo i obele`ja pokrajine. Oni koji svemu na|u zamerku bi verovatno i to zamerili, ali tu nema ni~eg negativnog.
Dragana Ru`i}, ekonomski tehni~ar:
DA. Trebalo bi da
ovde vidimo i zastavu
Vojvodine.
Ako su ve} istaknute ove koje vidimo
za{to ne bi bilo i
pokrajinske. To bi
predstavqalo po{tovawe svih obele`ja koje imamo,
jer ni jedne ne bi
trebalo potiskivati.
Gordana Male{evi}, ek. tehni~ar:
DA. Nadam se da }e
oni koji o tome odlu~uju postaviti i
zastavu Vojvodine.
Trebalo bi da po{tujemo obele`ja
na{e pokrajine. To
{to bi se postavila vojvo|anska zastava ne bi umawilo zna~aj ovih koje
su ve} istaknute. Wima je svakako tu i
mesto.
Olgica Vladisavqevi}, dipl. pravnik:
DA. Svakako bi na
teritoriji Vojvodine, na mestu gde su
istaknute dr`avna
i gradska zastava,
bilo lepo videti i
pokrajinsko
obele`je. Ne mo`emo
znati da li je taj
propust
slu~ajan
ili nameran, ali ga
treba ispraviti.
M. Brawilov
U CENTRU SREMSKE MITROVICE
Oru`ana pqa~ka mewa~nice u sred bela dana
S obzirom da se SUP nalazi na jedva 100 metara od mesta zlo~ina,
policija je blagovremeno stigla na uvi|aj
P
rosto neverovatno, ali istinito. U
sred bela dana, pro{le srede oko 14
~asova, opqa~kana je mewa~noca Rabit u centru Sremske Mitrovice, na Trgu
Vojvo|anskih brigada, prekoputa Vojvo|anske banke. Visoki, mla|i mu{karac, s perikom na glavi, u{ao je u mewa~nicu Rabit i
uz pretwu da poseduje pi{toq, isprepadao
radnicu Mirjanu Rati}, a zatim uzeo sav novac koji je na{ao na licu mesta, te se nakon
toga udaqio u nepoznatom pravcu.
Interesantno je da je pqa~ka mewa~nice
izvedena u sred bela dana, u momentu kada
se na trgu nalazio ve}i broj qudi, me|u kojima najvi{e onih koji je ~ekalo pred Vojvo|anskom bankom. S obzirom da se SUP nalazi na jedva 100 metara od mesta zlo~ina,
policija je blagovremeno stigla na uvi|aj.
Do momenta zakqu~ewa ovog broja na{eg
lista, nismo dobili nikakav polivijski izve{taj u vezi sa ovim doga|ajem, niti informaciju o tome da li je pqa~ka{ mewa~nice uhva}en.
V. ]osi}
5. maj 2010.
EPIDEMIJA PRETE]IH PISAMA I OSTALE PORUKE
Na adresu Grada
Sremska Mitrovica, pro{le srede
stiglo je prete}e
pismo upu}eno gradona~elniku Branislavu Nedimovi}u i
wegovim saradnicima, u kojima mu se
preti da }e, ukoliko se posle 1. maja
pojavi na poslu, iz
Gradske ku}e biti
iznet na nosilima.
U
„dispozitivu“
prete}eg pisma, na
osam gusto ispisanih stranica formata A-4, gradona~elniku se {aqu
„pretwe u ime Gospoda Boga“, a kao
ovla{}eni bo`iji
izaslanik u potpisu se pojavquje izvesni Milo{ Karoli} iz Martinaca
Faksimil prete}eg pisma
Branislav Nedimovi}
Pretwe mitrova~kom gradona~elniku
U
po~etku je sve izgledalo
pomalo blesavo. Neki su
~ak pomislili kako su
pretwe ponovo u modi, jer eto,
ako se ve} preti predsedniku
Srbije, {to ne bi i gradona~elniku Sremske Mitrovice. Pomalo blesavo deluje i sama intonacija prete}eg pisma, u kojem se izvesni gospodin Milo{
Karoli}, ~ije ime stoji u potpisu, predstavqa kao izaslanik
Gospoda Boga.
Elem, prete}e pismo stiglo
je na pisarnicu gradskih uprava Grada Sremska Mitrovica
pro{le srede, 28. aprila,
uredno zavedeno i uru~eno.
Prete}e pismo je ispisano ru~no na osam stranica formata
A-4, a na kraju teksta stoji u
potpisu Predsednik Op{tina
– Isto~nog i zapadnog Srema
– Metohije i Kosova Milo{
Karoli} izabranik Gospoda
Boga.
Trebalo bi previ{e novinskog prostora da se prenese celokupna sadr`ina ovog prili~no konfuznog prete}eg pisma,
ali su{tina je u slede}em: Gospodin Karoli} Milo{, ovla{}en li~no od Gospoda Boga,
re{io je da gradona~elnika
Branislava Nedimovi}a jednostavno „otpusti s posla“, uz na-
pomenu da ako se posle 1. maja
pojavi u Gradskoj ku}i, mo`da
mo`e do}i na svojim nogama,
ali da }e svakako biti iznet
na nosilima.
Gradona~elniku Branislavu
Nedimovi}u se spo~itava da je
„za Evropsku Mitrovicu“, ali
„takve nema Mitrovice – niti na
karti geografskoj, niti u toj op{tini – postoji Evropski narod“.
Gospodin Karoli} Milo{ navodi „u dispozitivu“ svoje pretwe
kako mitrova~ki gradona~elnik,
navodno, ho}e da bude novi mesija, {to se dakako ne uklapa u vi|ewe sveta nekoga ko sebe naziva izabranikom Gospoda Boga.
Elem, prete}e pismo je stiglo u Gradsku ku}u, uredno zavedeno u protokol. Gradona~elnik Branislav Nedimovi}
se nije upla{io prete}eg pisma, mada wegovoj porodici i
onima koji se nalaze u wegovom
bliskom okru`ewu nije bilo
nimalo svejedno. Nedimovi}
nije imao nameru da od ovakvog
pisma pravi bilo kakav doga|aj, za to se verovatno ne bi ni
saznalo u javnosti da na~elnica gradske uprave za zajedni~ke poslove Vasilija Broci}
nije o tome obavestila policiju. Policija je obavestila javnog tu`ioca, a javni tu`ilac je
izdao nalog da se autor prete}eg pisma uhapsi.
Ustanovilo se da je Milo{
Karoli} iz Martinaca, ina~e
penzionisani pravnik „iz socijalnog“, ve} odranije bio poznat organima. Wegovi sugra|ani, Martin~ani, rekli su
ovom movinaru da se gospodin
Karoli}, ina~e, „pomalo ~udno
pona{a“ i tako u tom stilu.
Pro{log petka, 30. maja, Milo{ Karoli} je uhap{en i odre|en mu je pritvor od osam dana. [ta }e re{iti Tu`ila{tvo
i Sud, vide}emo u narednom periodu.
Vladimir ]osi}
ZA[TO SU INTERVENISALI ORGANI REDA U ZGRADI [IDSKOG SUDA?
Policija u {idskom Katastru
Direktorka Katastra Jovanka Nani} niti potvr|uje, niti demantuje da
je, u okviri takozvanih me|uqudskih odnosa, me|u zaposlenima bilo
nekih neprijatnosti i „gu`ve“, zbog koje je morala da interveni{e policija; ona jednostavno ka`e da nije nadle`na da daje bilo kakve informacije, jer su za zvani~an kontakt sa medijima nadle`ni neki u centrali, a ti u centrali se uop{te ne javqaju na novinarske pozive
P
ri~a se ve} danima po [idu,
a i {ire, da se u Katastru
ne{to desilo, a {to zvani~no niko ne `eli da potvrdi, niti
da demantuje. Navodno se neko s
nekim posva|ao, pa je ondak neko
Strip
nekog grdio, pa se bogme tu i reklo
koje{ta, i na kraju je izbio neki
kurc{lus, pa se vaqda i poxaveqalo, uz pretwe i ostalo... Elem,
stvar je oti{la tako daleko da je u
zgradu Suda morala, na interven-
ciju, da dolazi i policija. Za{to u
zgradu Suda? Pa, zato {to se u toj
zgradi nalaze i prostorije {idskog Katastra.
Kada smo se, kako bi smo proverili ono o ~emu nezvani~ni [id
Crta: Ratko Torma
ZA[TO JE INTERVENISALA POLICIJA: Zgrada {idskog Suda,
u kojoj je sme{ten Katastar
ve} danima pri~a, obratili uredno telefonom direktorki Katastra Jovanka Nani}, ona nije `elela da razgovara sa piscem ovih redova.
Direktorka
Katastra
Jovanka Nani} niti potvr|uje, niti demantuje da je, u okviru takozvanih me|uqudskih odnosa, me|u
zaposlenima bilo nekih neprijatnosti i „gu`ve“, zbog koje je morala
da interveni{e policija; ona jednostavno ka`e da nije nadle`na
da daje bilo kakve informacije,
jer su za zvani~an kontakt sa medijima nadle`ni neki u centrali.
Centrala se nalazi na adresi Re-
5. maj 2010.
publi~kog geodetskog zavoda Novi
Sad, a ovla{}en da daje izjave za
medije jeste direktor Radovan
Gruji~i}. Me|utim, na `alost to
jest, nikako nismo uspeli da do|emo do gospodina Gruji~i}a, mada
nam je wegova sekretarica obe}ala da }e mu preneti na{e `eqe i
pozdrave, sa nadom da }emo ostvariti kontakt kad-tad, a mo`da i
koji dan ranije.
Bez zvani~nih informacija,
ostado{e samo nezvani~ne pri~e i
topla preporuka direktorke Jovanke Nani} da nema potrebe da se
sad tu ne{to pi{e.
V. ]osi}
STRANA 3.
REVITALIZACIJA PUTNE [email protected]
Asfaltirane ulice u Mitrovici i Le`imiru
A
sfaltirawe dve ulice
u fru{kogorskom selu
Le`imir zavr{eno je u
utorak, 27. aprila. Izvr{ena
je rekonstrukcija Radni~ke i
Pinkijeve ulice, a sredstva
su obezbe|ena iz Fonda za
kapitalna ulagawa AP Vojvodine, preko Direkcije za izgradwu grada Sremska Mitrovica.
- Zavr{ili smo sa asfaltirawem dve ulice u Le`imiru, koje se nalaze u brdskopalninskom delu sela i do
sada su bile neprohodne za
prolazak poqoprivrednih
ma{ina. Investicija iznosi
preko 2,5 miliona dinara, a
asfaltirano je oko 500 metara puta – izjavio je direktor
Direkcije za izgradwu grada
Bojan Gavri}.
Radni~ka i Pinkijeva ulica u Le`imiru bile su u veoma lo{em stawu, tako da }e
rekonstrukcija ovih saobra-
}ajnica znatno poboq{ati
`ivot me{tana.
Rekonstrukcija gradskih
ulica nastavqena je pro{le
nedeqe kada su asfaltirane
tri ulice, Nemawina, Save
Kova~evi}a i Gajeva.
Ukupna vrednost investiciji je devet miliona dinara,
a novac je tako|e obezbe|en
iz Fonda za kapitalna ulagawa AP Vojvodine, u saradwi
sa Direkcijom za izgradwu
grada.
- Mi smo ispred Mesne zajednice „Sutjeska“ sa~inili
akcioni plan infrastrukture za teritoriju na{e mesne
zajednice. U saradwi sa Direkcijom za izgradwu grada
asfaltirane su Nemawin
ulica i ulica Save Kova~evi}a. Za na{e stanovnike ovo
je od izuzetnog zna~aja, s obzirom na to da se u posledwih nekoliko godina ni{ta
nije ulagalo u ovaj deo grada.
Mi smo ovim `eleli da podignemo standard `ivota, da
gra|ani imaju dobre puteve,
dobre trotoare - rekao je povodom asfaltirawa ulica u
ovom delu grada predsednik
Saveta mesne zajednice „Su-
Rekonstrukcija ulice Save Kova~evi}a
tjeska“, Vladimir Sanader.
Bugaxija i Nata{a Kop~i}.
I stanovnici Gajeve ulice
– Na zadovoqstvo gra|ana
imali su sli~ne probleme.
mesne zajednice „Nikola TeZbog stovari{ta koji se nasla“ presvu~ena je novim slolazio u ovoj ulici put je bio
jem asfalta Gajeva ulica, duo{te}en, a postojao je i proga 1.200 metra. S obzirom na
blem zadr`avawa vode. Rato da se ova saobra}ajnica
dove su pro{le pro{log ~enadovezuje na regionalnog
tvrtka obi{li ~lanovi Saput R-103 rekonstrukcija je
veta mesne zajednice „Nikobila neophodna. Kako bi inla Tesla“ predsednik Sa{a
vesticija bila potpuna, o~e-
Asfaltirawe puteva u Le`imiru
kuju nas jo{ postavqawe nodove je izvodila firma AD
vih ivi~waka i bankina – iz„Putevi“ Sremska Mitrovijavila je Nata{a Kop~i}, dok
ca. U isto vereme u gradu je
je Sa{a Bugaxija dodao da je
ura|ena i horizontalna sigGajeva ulica samo jedna u ninalizacija.
zu u ovoj mesnoj zajednici koUlice koje su rekonstruije je u posledwih nekoliko
sane su dugi niz godina bile
godina rekonstruisana.
u veoma lo{em stawu. Sada
Protekle nedeqe asfal}e one omogu}iti lak{e kretirane su tri ulice ukupne
tawe i bezbedniji saobra}aj.
du`ine dva kilometra, a raB. Selakovi}
AKVIZICIJE OBOGATILE ZBIRKE MUZEJA SREMA
ILIJA BAO[I] POBENIK KONKURSA ZA LOGO SIRMIUM STILA
Kaciga legionara pobedila Vredni eksponati i
za stalnu postavku
Pobednik konkursa koji je
„Sirmium stil“ nedavno raspisao je u~enik ~etvrtog razreda Mitrova~ke gimnazije
Ilija Bao{i}, koji je predlo`io, po oceni komisije, najboqe idejno re{ewe za za{titni znak ove kompanije. Nagrada je hiqadu evra u protiv dinarskoj vrednosti i bi}e iskori{}ena za daqe {kolovawe mladog Mitrov~anina, budu}eg in`iwera gra|evinarstva.
- Moj logo je jednostavan.
Sastoji se iz kacige legionara kao simbola Sremske Mitrovice na sredini, a uokvireno je matricom koja predstavqa kompaniju. Sve je preliveno teksturom metala,
kao znak topionice – obja{wava pobednik konkursa,
Ilija Bao{i}.
Konkurs za za{titni znak
kompanije „Sirmium stil“
bio je otvoren mesec dana i
na wega se prijavilo 22 u~enika zavr{nih godina sremskomitrova~kih
sredwih
{kola.
- Ovaj logo smo izabrali
zato {to je dobra kombinacija na{e kompanije i istorije
Sremske Mitrovice – rekao
je generalni direktor „Sirmium stila“ Dario Bodino.
Grad Sremska Mitrovica i
Fond Atanasije Stojkovi} su
se aktivno ukqu~ili u projekat obezbediv{i 20 odsto od
ukupnog iznosa nagrade. B. S.
U
Ilija Bao{i}
U GRADSKOJ KU]I [email protected]
Simpozijum ortopeda
i traumatologa
Mitrova~ka Op{ta bolnica
bila je u ~etvrtak, 29. aprila
doma}in stru~nog simpozijuma
ortopeda i traumatologa na temu
„Savremeni aspekti le~ewa
preloma kuka“. Na simpozijumu
su svoje radove iz ove oblasti
predstavili lekari i profesori iz Praga, Beograda, Novog Sada, Ni{a i Sremske Mitrovice.
Predava~e i goste pozdravili
su prof. dr Marko Bumba{irevi}, sa Instituta za ortopedsku
hirurgiju KC Srbije, dr Goran
Ivi}, direktor mitrova~ke Op{te Bolnice i dr Dejan Maqkovi}, na~elnik odeqewa ortopedije u mitrova~koj Bolnici.
FOTO VEST
Koncert u
Muzi~koj
{koli
U ~etvrtak, 29. aprila u
prostorijama mitrova~ke
Muzi~ke {kole „Petar
Kraw~evi}“, odr`an je solisti~ki koncert violinistkiwe Gordane Hajdukovi}, profesora na novosadskoj Akademiji umetnosti.
4. STRANA
Muzeju Srema pro{log
~etvrtka otvorena je
izlo`ba akvizicija,
novih muzejskih predmeta kojima je ova kulturna ustanova
obogatila svoje zbirke u proteklom petogodi{wem periodu. Rekapitulacijom sabira~kog rada Muzeja vidi se
da je najve}i deo predmeta
nabavqen poklonom. U proteklom periodu dobijeno je
200 predmeta sa podru~ja
Srema u obnavqawu i kompletirawu muzejskih zbirki,
a oboga}ene su sve od istorijske, etnolo{ke, arheolo{ke do paleontolo{ke i prirodwa~ke.
Te{ko je izdvojiti najvrednije eksponate, jer svaki za sebe ima svoju osobenu
vrednost u odre|enim kolekcijama i tematskim celinama. Svojom vredno{}u izdvaja se „Istorija kuge u Sremu“
{tampana u Pe{ti 1801. godine i nabavqena otkupom,
sve{teni~ka ode`da ~uvenog
teologa Lazara Milina, pristigla dva dana pre otvarawa izlo`be, titula sera
(jedna od dve poznate u biv{oj Jugoslaviji) engleske
kraqice kapetanu bojnog
broda JRM po mi{qewu muzejskog savetnika za istoriju
Bore ^ekerinca. Muzej je posebnu pa`wu posvetio sakupqawu ode}e raznih zanimawa, uniformi vojski koje vi{e ne postoje i drugih vrednih predmeta bli`e i daqe
pro{losti.
Izlo`en je veliki broj
tradicionalnih tekstilnih
predmeta, tkanih i vezenih
materijala, preslica, predmeta za svakodnevnu upotrebu iz sremskih sela Le`imira, Kuzmina, Kupinova, La}arka i grada, a kao poklon
je stigla i jedna drvorezbarena kolevka iz Martinaca s
po~etka pro{log veka.
- Akviziterski rad je koristan i neophodan u radu Muzeja, jer vredni primerci materijalne i duhovne kulture
Srema nestaju na tr`i{tu
antikviteta, a op{ta besparica onemogu}ava da Muzej u
potpunosti ispuni svoju programsku delatnost – ka`e
autor kataloga Jovanka Dra`i}, muzejski savetnik za etnologiju.
Izlo`bu su omogu}ili
upravo veliki broj darodavaca i resorna uprava Grada
koja je pomogla izdavawe kataloga i wenu realizaciju.
Ova izuzetno zanimqiva i
vredna izlo`ba je jedinstvena prilika da se gra|ani
upoznaju sa velikim brojem
novih eksponata, koji do sada nisu bili vi|eni i dopune
saznawa o kulturnoj ba{tini
Srema, ali i prilika da mo`da sami daruju ne{to za ~ega nisu ni znali da mo`e biM. V.
ti muzealija.
POZORI[TE
Petak, 7. maj u 19 sati,
velika scena
Dan {kole „9. maj“
Subota, 8. maj u 13 sati,
velika scena
Dan Doma u~enika sredwih
{kola
Sreda, 12. maj u 20 sati,
velika scena
„Plinska svetlost“ – predstava Beogradskog dramskog
pozori{ta
STALNA KONFERENCIJA GRADOVA I OP[TINA ORGANIZOVALA
SEMINAR U QUBQANI
Mitrovica kao dobar primer
Pod
pokroviteqstvom
Stalne konferencije gradova
i op{tina (SKGO) i Nema~ke
organizacije za tehni~ku saradwu (GTZ), organizovan je
Me|unarodni seminar „Procena tr`i{ne vrednosti nekretnina“. U Qubqani su, u
periodu izme|u 19. i 23. aprila, na seminaru u~estvovali
predstavnici resornih gradskih uprava 15 zemaqa u tranziciji, me|u wima i nekoliko
gradova i op{tina z Srbije.
Svoja iskustva, na poziv
organizatora, izmeli su predstavnici op{tine Vaqevo i
Sremska Mitrovica, jer su se,
prema brojnim pokazateqima,
izdvojili sa na~inom rada i
rezultatima koje su postigli.
U ime Grada Sremska Mitrovica i uprave za buxet i
finansije na~elnik Du{ko
[aro{kovi} je predstavio
poreski model koji je najavqen kao jedan od primera
dobre prakse lokalnih zajed-
nica.
- Trudili smo se da ostalim u~esnicima prenesemo
znawa i iskustva koja mi primewujemo. Posebno je va`no
da ovo putovawe poreske obveznike nije ko{tao niti jedan jedini dinar jer je sve
tro{kove na sebe preuzeo organizator. I to predstavqa
primer dobre prakse i odgovornosti prema poreskim obveznicima - istakao je na~elnik Du{ko [aro{kovi}.
5. maj 2010.
NATA[A KOP^I], NA^ELNICA GRADSKE UPRAVE ZA PRED[KOLSKO OBRAZOVAWE,
ZDRAVSTVO, SOCIJALNU ZA[TITU I OMLADINU
Nastavqamo ulagawa u ambulante i vrti}e
S
egmenti socijalne za{tite,
zdravstva,
pred{kolskog obrazovawa i omladine nalaze se u
nadle`nosti samo jedne gradske uprave u Sremskoj Mitrovici, ~ija na~elnica, Nata{a
Kop~i} isti~e da u saradwi
sa svojim saradnicima uspeva
da iza|e na kraj sa velikim
brojem obaveza i odgovornosti.
- Trudili smo se da ravnomerno i opravdano raspodelimo sredstva koja su iz buxeta Grada dodeqena na{oj
upravi. U proteklom periodu
dosta smo ulagali u seoske
sredine, obnavqali smo i
gradili nove objekte pred{kolske ustanove i ambulante. Renovirani su vrti}i u
Jarku, [uqmu i [a{incima,
a nove pred{kolske grupe su
otvorene u [uqmu i Zasavici 2. Tako smo iza{li u susret roditeqima iz ovih sela koji su ranije svoju decu
morali da vode ~ak i u druga
mesta, da bi ih smestili u vrti}e. Pored objekata u selima istovremeno smo obnavqali objekte „P~elice“ u
gradu, pa su tako radovi okon~ani u „Cvr~ku“, „Bubamari“,
a ne tako davnim otvarawem
objekta u nasequ Kamewar u
na{em gradu vi{e nema liste
~ekawa za prijem dece u vrti}e. Preko dve hiqade mali{ana je sme{teno u pred{kolsku ustanovu, a roditeqima mo`emo da poru~imo da
}e i daqe pla}ati subvencionisanu cenu boravka i to u
visini od samo 20 odsto od
realne cene sme{taja. Pred-
Porodica i posao mogu
da se usklade
– Svesna sam odgovornosti koju moj posao donosi i
smatram da je privilegija
raditi na ovakvom mestu
sa koga mo`ete da uti~ete
da se pojedine stvari promene na boqe. Za sada
uspevam da uspe{no uskladim obaveze koje donosi
posao na ovakvom radnom
mestu i one koje su vezane
za porodicu u kojoj su najmla|i ~lanovi mala deca.
U tome imam veliku podrNata{a Kop~i}
stoji obnova vrti}a u Dekan}arku gradska uprava je izskim ba{tama i objektu „Madvojila 2.500.000 dinara, a
sla~ak“ a uskoro se o~ekuje i
moram naglasiti da je veliki
otvarawe nekoliko drvendoprinos u svim projektima
grada u okolini objekata
na poboq{awu zdravstvene
„P~elice“ – rekla je Nata{a
za{tite od strane Doma zdraKop~i}, isti~u}i da priorivqa. Nastavi}emo ulagawa u
tet i daqe ostaje pro{irewe
poboq{awe uslova u ambukapaciteta u La}arku i Malantama u mnogim selima.
~vanskoj Mitrovici, kao i
O~ekuju nas radovi u Bosutu,
objektu u nasequ Matija Hu|i.
Divo{u, Jarku i Velikim RaUlagawa u zdravstvenu zadincima. Moramo obezbediti
{titu u proteklom periodu
da primarna zdravstvena zabila su zna~ajna, a prema re{tita bude dostupna svima i
~ima na~elnice Kop~i} i u
da oni kojima su usluge lekaovoj oblasti ne{to ve}a
ra neophodne ne moraju vi{e
prednost data je poboq{awu
da putuju u druga mesta kako
uslova u seoskim sredinama.
bi ih ostvarili. Tehni~ka
- Ravwe }e dobiti savremeslu`ba ove ustanove napranu ambulantu, a novi objekti
vila je velike u{tede u mnosu izgra|eni u [uqmu i Salagim projektima. Gradska upra{u No}ajskom. Izvr{ena je
va ~ini sve da unapredi sve
temeqna obnova ambulante u
segmente pru`awa zdravstvenih usluga, pa tako akLa}arku, kao i u Sremskoj Rativno u~estvuje u nabavci
~i. Samo za investiciju u La-
neophodne opreme, unapre|ewe rada slu`be hitne pomo}i, sportske i medicine rada, dispanzera za decu i `ene. Otvorena je {kola za roditeqe i trudnice, a centar
za prevenciju brine i o reproduktivnom zdravqu `ena
– istakla je na~elnica Kop~i}.
U proteklom periodu pove}ao se broj gra|ana koji su se
na{li u stawu neke od socijalnih potreba.
- Prioritet u proteklom
periodu je bio odr`avawe institucije narodne kuhiwe, a
broj korisnika se na`alost
pove}ao. Gradska uprava je
izdvojila preko pet miliona
dinara samo za jednokratne
pomo}i. 16 gerontodoma}ica
i dva radnika obilaze stara~ka doma}instva u seoskim
sredinama. Na teret buxeta
gradske uprave ponovo }e raditi dnevni centar za decu
{ku svojih bli`wih, a na
radnom mestu pomo} saradnika, jer je evidentno da jedan ovakav posao sa {irokim spektrom nadle`nosti
ne mo`e raditi samo jedna
osoba – rekla je Nata{a
Kop~i}, koja je se posle ro|ewa deteta veoma brzo
vratila obavezama na poslu i ~iji se kabinet u
Gradskoj ku}i razlikuje od
drugih obiqem de~ijih
igra~aka.
sa poreme}ajima u pona{awu
a veliku pomo} u ovom projektu pru`i}e Crveni krst. Mladi jesu najva`niji deo dru{tva i mi ih podr`avamo da
aktivno u~estvuju u kreirawu
svog `ivota i uslova u kojima
}e se daqe razvijati. Kancelarija za mlade doprinela je
u velikoj meri da mladi prepoznaju zna~aj svog anga`ovawa, a veliki broj radionica
i predavawa bi trebalo da
okupe omladinu oko ciqeva
koji su dru{tveno korisni i
koji }e doprineti wihovom
boqem i kvalitetnijem odrastawu. Omladina je pozvana
da se preko Kancelarije za
mlade obrati na{oj gradskoj
upravi koja }e uvek iza}i u
susret wihovim idejama,
predlozima i zahtevima ukoliko vode do poboq{awa
uslova `ivota mladih – istakla je Nata{a Kop~i}.
M. Brwilov
MATI^AR
SKLOPILI BRAK: Marjanovi}
\uro, dipl. ma{. in`. i Golu{in
Tamara, med. sestra, Ban~evi}
Vladimir, lekar i Boji} Maja, lekar
DOBILI ]ERKU: Beli} Sini{a i Dragana, Budo{an Dragan i
Danijela, Joki} Milan i Aleksandra, Ba~inovi} Damir i Branka,
Mileti} Dragan i Ivana –
Srem.Mitrovica, Zari} Dragan i
Sla|ana, Vuleti} Slobodan i Vesna – La}arak, ^iv~ija Negoslav i
Nata{a – In|ija, Repa{ Stevan i
Katica – Dobrodol, Ivovi} @eqko i Irena, Vra~ Mladen i Biqana
– Stara Pazova, Kova~evi} Dimitrije i Milica – Prhovo, @ivan~evi} Stevica i Rada – Rivica, Zraki} Danilo i Marijana, Maleti}
Vladislav i Marina – Ruma, Fajfri} Xon i Dragana - Berkasovo
DOBILI SINA: Todorovi}
Slobodan i Una – Srem. Mitrovica, Palkovi} Dragan i Sawa, Guwevi} Zoran i Sawa, Vukosavqevi} Milan i Jelena – La}arak, Keviq Milorad i Daniela – Divo{,
Nikoli} Sini{a i Marijana, Trebovac Milan i Sla|ana – Zasavica
2, Gakovi} Slavi{a i Tatjana, Peri} Bojan i Nata{a – Ruma, Filipovi} Dalibor i Nada – Berkasovo, Jovanovi} Branislav i Swe`ana – Ba~inci, Grabovac Sa{a i
Dragica – Morovi}, Babi} Milan i
Danijela – Dowi Petrovci, Bo`i}
Stojan i Maja – Hrtkovci, Cvetkovi} Stevo i Qubica – Kukujevci,
Vorkapi} Damir i Birgita – In|ija
UMRLI: Jugovi} Qubinko ro|.
1947, Suzi} Dara ro|. 1927, Deli}
Steva ro|. 1939, Dubqevi} Draga
ro|. 1935, Kujunxija Jela ro|. 1918,
Fencaro{ Tibor ro|. 1953, Jednak
Svetozar ro|. 1940, Nule{i Matilda ro|. 1954, Orlovi} Svetislav ro|. 1941, Ivi} Luca ro|.
1924, Tomi} ^eda ro|. 1933, Laki}
Branko ro|. 1931, Todorovi} Mile
ro|. 1964, Jak{i} Stevan ro|.
1935, Marijanac Andrijana ro|.
1967, ]ur~i} Vladimir ro|. 1948,
Marjanovi} Milo{ ro|. 1939, Prlina Mane ro|. 1941, Kova~evi}
Petar ro|. 1946, Teki} Slavka
ro|. 1949, Jovanovi} Slobodan
ro|. 1988, Ra{i} Ivan ro|. 1917,
Stoj{i} Slobodan, ro|. 1952.
PRIPREMIO MATI^AR
@ivojin Jankovi}
REPUBLI^KO TAKMI^EWE FRIZERSKIH [KOLA U [OSO
„RADIVOJ POPOVI]“ U SREMSKOJ MITROVICI
Zanat za ceo `ivot
R
epubli~ko takmi~ewe u
znawu i ve{tinama iz
frizerskog
zanata
{kola za osnovno i sredwe
obrazovawe odr`ano je u ~etvrtak, 29. aprila, u Sremskoj Mitrovici. Doma}in takmi~ewa bila je mitrova~ka
[kola za osnovno i sredwe
obrazovawe „Radivoj Popovi}“. U~estvovale je oko 35
u~enika iz Novog Sada, Be~eja i Beograda. Takmi~ewe je
ispred lokalne samouprave
otvorio Zoran Mi{~evi}, zamenik predsednika Skup{tine grada.
– Ovakva takmi~ewa su veoma bitna za decu, i wihove
mentore, jer je ovo prilika
da se poka`u sva znawa i ve{tine iz ove oblasti rada.
Posebno treba zahvaliti nastavnicima i lokalnoj samoupravi koja je uz veliki trud i
rad organizovala ovo republi~ko takmi~ewe. Nama je
ove godine pripala ~ast da
budemo doma}ini 12. po redu
republi~kog takmi~ewa zanatskih ve{tina i sposobnosti, ovoga puta iz frizerskog
obrazovnog profila. Ovo je
prilika da deca koja se takmi~e i wihovi modeli postanu ravnopravni i prihva}eni
u dru{tvu, a to je pogotovo
bitno za wihovo samovrednovawe – izjavila je direktorica [kole za osnovno i sredwe obrazovawe „Radivoj Popovi}“ Aleksandra Jovanovi}.
Takmi~ewe je u zvani~nom
programu Ministarstva prosvete Republike Srbije, i
diplome su potpisane od
strane ministra prosvete
@arka Obradovi}a. U~enici
su prethodno pro{li {kolsko takmi~ewe i kao vid stimulacije najboqi su poslati
na republi~ko takmi~ewe,
koje pokriva sve {kole u Srbiji.
Takmi~ewe se sastojalo iz
tri dela, {i{awa, fenirawa i ve~erwe frizure. Ukupno se moglo osvojiti 70 poena, a ~lanove `irija ~inili
su nastavnici prakti~ne nastave iz svake {kole, ali
bez prava da glasaju za {kolu
iz koje dolaze.
Na ovaj na~in deca su bila
u prilici da poka`u ve{tine
Sawa Stankovi}
Petrovi}“ iz Novog Sada.
- Takmi~im se u {i{awu,
fenirawu i u pravqewu ve~erwe frizure. Nadam se da
}e `iri biti zadovoqan.
Moj ciq da i posle zavr{etka {kolovawa nastavim da
se bavim frizerskim zanatom - rekla nam je Sabina.
Sabinina drugarica iz
{kole, Ivana Br|an, bila je
wen model za frizure.
- Po{to se poznajemo odavno, imam poverewa u wu i
znam da }e me dobro o{i{ati, jer dobro radi - kazala je
Ivana.
Po{to je ovo bilo takmi~ewe i za `enske i za mu{ke
frizere, u takmi~arskom
delu se na{la budu}a mu{ka
frizerka, Melisa Ibica tako|e iz {kole „Milan Pe-
Aleksandra Jovanovi}
Sa republi~kog takmi~ewa frizera
kojima su ovladali tokom
{kolovawa, jer su takmi~ari
mahom bile u~enice tre}e,
zavr{ne godine {kole za
osnovno i sredwe obrazovawe.
Nakon progla{ewa pobednika i revije frizura, usledio je obilazak grada, kako
bi se gosti boqe upoznali i
sa istorijom Sremske Mitrovice. Posetili su Carsku palatu, gosti su u`ivali i u
gradskom trgu i parku. Ovo je
bio na~in da se u~enici me|usobno boqe upoznaju i razmene svoja iskustva.
Ciq republi~kog takmi~ewa Zajednica osnovnih i
sredwih {kola Srbije je pre
svega dru`ewe i boga}ewe
iskustava i sticawe novih
znawa, ve{tina i prijateqa.
Takmi~ewe je bilo organizovano na najvi{em nivou, a
obele`ila ga je kultura pona{awa, fleksibilnost i
tolerancija.
Biqana Selakovi}
Majstori(ce) i modeli
Branka Gruji} i
abina Ivazi je u~enica tre}eg razreda
[kole za osnovno i
sredwe obrazovawe „Milan
S
5. maj 2010.
trovi}“, koja je doterivala
svog druga.
Predstavila nam se i ekipa iz Beograda, iz Sredwe
zanatske {kole „Petar Lekovi}“. Beogra|ani su bili
mawe skromni i pretendovali su da osvoje neko visoko
mesto.
A u~enice sremskomitrova~ke {kole „Radivoj Popovi}“, model Sawa Stankovi} i frizer Branka Gruji}
do tan~ina su nam objasnile
postupak {i{awa.
- Prvo se takmi~imo u {i{awu. Delim kosu na {est
delova i svaki deo posebno
skra}ujem, kako bih dobila
Sabina Ivazi i Ivana Br|an
stepenastu frizuru. Tu prekidam rad, `iri dolazi da
pogleda i oceni. Zatim sledi fenirawe i ponovno oce-
wivawe. Na kraju }u Sawi
napraviti neku frizuru –
obja{wava nam Branka Gruji}.
STRANA 5.
[IDSKA TRIBINA
SUSRETI S POVODOM: Sr|an Male{evi}, zamenik predsednika Op{tine [id
Ispuwavamo predizborna obe}awa
Ako bude onako kako nam je obe}ao generalni direktor Srbijagasa Du{an Bajatovi}, uo~i narednih izbora mogli bi u
{idskoj op{tini popiti kafu skuvanu na gasnom {poretu –
ka`e drugi ~ovek {idske op{tine
UKRATKO
SMS naplata
parkinga
Elektronska naplata parkinga u [idu po~ela je 4. maja. Postavqeni su saobra}ajni znaci i ozna~ena prodajna
mesta parking karti. Do sada
je [i|ana podnelo zahtev za
mese~ne karte.
Prevencija kancera
U ~etvrtak 29. aprila u sali Crvenog krsta [id odr`ano je predavawe, odnosno
tribina na temu Borba protiv kancerogenih bolesti
kod `ena. Tribinu }e voditi
Sawa Pavlovi} kao predstavnik Udru`ewa gra|ana
iz Rume, doktori iz Novog
Sada i Doma zdravqa [id.
Tribini }e prisustvovati i
Miroslav Vasin pokrajinski
sekretar za rad, zapo{qavawe i ravnopravnost polova,
Sava Ali{i} na~elnik srenskog okruga, Du{ko Jovanovi}
direktor Kancelarije za inkluziju Roma Izvr{nog ve}a
APV, \en|ika Sele{i pokrajinska poslanica, kao i predstavnici lokalne samouprave.
Ciq tribine je da se probudi svest kod `ena, i istakne zna~aj prevencije i redovnog odlaska na preventivne
preglede.
Novi samodoprinos
Savet mesne zajednice
[id utvrdio je predlog Inicijative za uvo|ewe novog
petogodi{weg samodoprinosa, po stopi od dva procenta.
Novi samodoprinos bio bi
zaveden za finansirawe dela usluga sahrawivawa, za
ure|ewe atarskih puteva, za
izgradwu atmosferskih kolektora po generalnom planu
atmosferske odvodwe, za sufinansirawe ure|ewa vodotoka [idine, investirawe u
rekonstrukciju
sportskih
objekata i finansirawe
sporta i kulture.
Sanacija puteva
U toku je sanirawe udarnih
rupa na putnom pravcu [idVa{ica-Batrovci. Kako najavquju u Javnom preduze}u za
stambene usluge i gra|evinsko zemqi{te op{tine [id,
slede radovi na svim putevima u op{tini. Sredstva namewena za odr`avawe puteva
su obezbe|ena iz op{tinskog
buxeta.
[email protected]
PENZIONERA
Odr`ana izborna
Skup{tina
U {idskom Domu penzionera u ponedeqak, 26. aprila
odr`ana je godi{wa izborna
Skup{tina kojoj su pored
~lanova prisustvovali i
brojni gosti. ^lanovi Skup{tine ponovo su ukazali poverewe dosada{wem predsedniku i potpredsedniku
udru`ewa Svetozaru Koji}u
iz [ida i Lazaru Gavrilovi}u iz Vi{wi}eva kao i aktuelnom sastavu Izvr{nog odbora. Na kraju sve~anosti za
zasluge i zalagawe u radu
penzionerske organizacije
Lazaru Gavrilovi}u uru~en je
ru~ni sat.
P.V.
6. STRANA
Iako su prethodni lokalni izbori odr`ani u momentu kada se ekonomska kriza
jo{ uvek nije nazirala, zamenik predsednika {idske
op{tine i prvi ~ovek DSS u
najzapadnijoj sremskoj op{tini, Sr|an Male{evi},
tvrdi da se predizborna
obe}awa uglavnom ispuwavaju. On ka`e da je wegova
stranka (koja je ~lanica vladaju}e koalicije, na ~ijem se
~elu nalazi DS) stavila akcenat na tri stvari: gasifikaciju {idske op{tine, izgradwu industrijskih zona i
zapo{qavawe. Za ovu prvu je
uveren da }e se ostvariti do
2012. godine, jer je tako obe}ao i Du{an Bajatovi}, direktor Srbiujagasa.
[TA JE OBE]ANO, A
[TA JE URA\ENO: Sa poslom u vezi gasifikacije,
veli Male{evi}, oti{lo se
dosta daleko, u narednom
periodu sledi i formirawe
javnog preduze}a, koje treba
da krene u konkretne radove. Trasa gasovoda treba u
{idsku op{tinu da stigne sa
teritorije Sremske Mitrovice, ta~nije preko Kuzmina
prema Kukujevcima.
[to se ti~e industrijske
zone, tu stvari idu paralelno, kako u samom [idu, tako
i u mesnim zajednicama, odnosno seoskim sredinama,
konkretne stvari se ve} odvijaju u Erdeviku, Kukujevcima, Vi{wi}evu i drugim mestima, gde }e biti zaposleno
nekoliko stotina qudi. U
samom [idu, kod autoputa,
dinamika izgradwe industrijske zone pod ambicioznim nazivom Kapija Evrope,
zavisi}e od vi{e faktora,
kao {to su GUP (Generalni
urbanisti~ki plan, koji treba da se usaglasi sa novim
zakonom), ali i politi~ka
voqa srpske vlade da dozvoli pretvarawe poqoprivrednog u industrijsko zemqi{te, kao {to je to bio
slu~aj u Sremskoj Mitrovici
i Rumi.
Kod zapo{qavawa je stvar
najosetqivija. U momentu izlaska na izbore obe}avano
je 2.000 radnih mesta, jer se
ra~unalo da }e Big Bul, koji
je kupio klanicu Srem [id,
zaposliti bar 700 qudi, ali
je mesna industrija u Srbiji
oti{la do|avola.
POLITI^KI SENDVI^ I
OSTALI ZA^INI: Sr|an
Male{evi} i wegova stranka imaju kontinuitet u vr{ewu vlasti; u pro{lom mandatu bili su koalicioni
partneri Srpske radikalne
stranke. Na pitawe {ta mu
je bilo lak{e, a {ta te`e,
„sa ovima, odnosno sa onima“, on ka`e da nije imao
problem, ni onda, ni sada.
Kada su radikali vladali
[idom, uglavnom su im bila
zatvorena vrata prema Pokrajini, ali je {idski DSS
uspevao da na|e linkove sa
svojim qudima u republi~koj
vlasti, {to je rezultiralo
obezbe|ewem sredstava za
obnovu {kola, fiskulturne
sale itd. Sada, kada je na
vlasti Demokratska stran-
ka, stvari idu mnogo lak{e,
jer vojvo|anske op{tine
sredstva ostvaruju preko
Pokrajine.
Na pitawe kako se snalazi u sendvi~u izme|u naloga
koji mu sti`u iz centrale
stranke, koja je u opoziciji,
i po{tovawa koalicionih
dogovora u lokalu, Male{evi} ka`e da nema nekih naro~itih problema. Ono tamo
je visoka politika, a ovo ovde je na{a preuzeta odgovornost za sam [id, ka`e Sr|an Male{evi} i podvla~i
da i wegovi koalicioni
partneri imaju potrebnu dozu tolerancije, jer ne zaboravqaju da su u koaliciji sa
DSS-om. Mi bismo naravno
voleli da je na{a stranka
na vlasti, jer bi lak{e komunicirali sa republi~kim
i pokrajinskim vlastima,
ali tako je kako je; mi se sa
svojim koalicionim partnerima ~esto, uz jutarwu kafu,
i na{alimo na politi~ke teme, ali izvrsno sara|ujemo,
jer [id je na{a zajedni~ka
briga, obja{wava drugi ~ovek {idske op{tine.
^IJI SU NA[I MANDATI: [to se ti~e stava Ustavnog suda da odborni~ki mandati u skup{tinama lokalnih samouprava pripadaju
wihovim nosiocima, a ne
strankama, i da su blanko
ostavke neustavne i nezakonite, Sr|an Male{evi} izra`ava potpuno slagawe. Tako je, ka`e on, u celoj Evropi, a onako kako smo radili
mi mo`da postoji jo{ u ne-
OP[TINSKO VE]E [ID
DOBRI KOALICIONI ODNOSI: Sr|an Male{evi}
kim afri~kim dr`avama.
Ipak, sada postoji ve}a
opasnost od tajkunizacije,
jer se parama mogu kupiti pojedini odbornici. Takve
stvari su se pokazale recimo u slu~aju Bogoquba Kari}a, kada se u praksi videlo
da tajkuni mogu da imaju svoju „odborni~ku grupu“, a da
uop{te ne u~estvuju na izborima. Zbog takvih stvari,
misli on, pred izlazak na
izbore, mo`da bi bilo dobro da se sklopi neka vrsta
ugovora izme|u stranke i potencijalnog poslanika, odnosno odbornika.
Na na{e pitawe da li o~e-
kuje povratak napredwaka u
odborni~ke klupe Skup{tine op{tine [id, odgovorio
je konstatacijom da nije prirodno da velika stranka nema svoje odbornike u Skup{tini, ali da je isto tako
neprirodno da se koriste
mandati koji nisu osvojeni
na izborima. Zbog toga, takva situacija bi trebala biti dobar razlog da odr`e
novi izbori na svim nivoima, ka`e Sr|an Male{evi},
zamenik predsednika Op{tine [id i {ef {idske
filijale DSS-a.
Vladimir ]osi}
ADA[EVCI
Za puteve 200 miliona Obnova ikonostasa
S
ednica Op{tinskog
ve}a koja je odr`ana
u utorak 27. aprila
imala je izuzetno obiman
dnevni red. Pred ~lanovima Op{tinske vlade na{ao
se niz aktuelnih pitawa od
kojih je na konferenciji za
{tampu predsednica op{tine [id Nata{a Cvjetkovi} posebno izdvojila
najavu pomo}i Fonda za kapitalna ulagawa AP Vojvodine za re{avawe dugogodi{wih problema vezanih
za putnu mre`u u op{tini,
koja je u nadle`nosti lokalna samouprave.
- Dobili smo ~vrsta uveravawa da }e se u toku ove
godine za re{avawe jednog
od najaktuelnijih problema
u na{oj sredini iz pokrajinskog Fonda izdvojiti
preko 200 miliona dinara.
Ta suma obezbedi}e nam da
u dobroj meri re{imo probleme putne infrastrukture u gotovo svim mestima u
op{tini kao i u samom [idu - istakla je vidno zadovoqna predsednica {idske op{tine.
Ona je dodala da su pokrajinske institucije odobrile {est miliona dinara za nabavku neophodne
opreme za de~ji vrti} u [idu ~iji zavr{etak izgradwe i po~etak rada se uskoro o~ekuje.
Romko Papuga na~elnik
Op{tinske uprave je naglasio da je prihva}en Izve{taj o radu op{tinske administracije za pro{lu godinu. Tako|e je govorio o
odluci Op{tinskog ve}a o
uslovima i na~inu posta-
Detaq sa konferencije za {tampu
vqawa monta`nih objekata
i posebno istakao da }e
vlasnici ugostiteqskih
objekata u centru [idu ubudu}e morati da se prilagode novim uslovima. Ubudu}e }e mo}i na javnim povr{inama da budu postavqeni samo pokretni suncobrani i stolovi.
Op{tinsko ve}e je donelo odluku o nov~anim dotacijama verskim zajednicama na podru~ju op{tine u
iznosu od milion dinara,
kao i pomo} u uznosu od 250
hiqada dinara koja je upu}ena op{tinama na jugu Srbije koje su nedavno do`ivele velike poplave. Istovremeno ~lanovi Op{tinskog ve}a su i sami, iz sopstvenih sredstava uplatili po hiqadu dinara u
fond za pomo} poplavqenima na jugu Srbije i u fond
pomo} Dariji Kosti} za le~ewe i operaciju u Rusiji.
Ve}e je za Dariju odobrilo
dodatnih 50 hiqada dinara.
Milan Filipovi} op{tinski javni pravobranilac upoznao je Op{tinsko
ve}e za tu`benim zahtevima o{te}enih gra|ana koji
su prethodnih meseci bili
mete pasa lutalica i najavio mogu}nost nagodbe sa
o{te}enima a sredstva }e
biti izdvojena iz teku}e
buxetske rezerve.
Prihva}eni su finansijski planovi svih 19 mesnih
zajednica za teku}u godinu,
i data je saglasnost na
osnivawe slu`be ku}ne nege i pomo}i u ku}i za stara
lica koja }e ubudu}e delovati u okviru Centra za socijalni rad u [idu.
P. Vejnovi}
Od 1814. godine kada je dana{wa crkva Prenosa mo{tiju
Sv.Nikole u Ada{evcima sagra|ena i 1834. godine kada su
Konstantin Panteli} i Georgije Devi} zavr{ili kompletne
slikarske i duboreza~ke radove na ikonostasu, nije bilo
zna~ajnijih radova u obnovi
ikonostasa u crkvi u Ada{evcima. Za vreme Drugog svetskog
rata kada je crkva potpuno sru{ena i demolirana, sve vrednosti opqa~kane, vrlo vredni
i unikatni duborezi i ikone.
Deo ikonostasa se nalazio u
depoima u Muzeju Srema u
Sremskoj Mitrovici, a nekoliko ikona u crkvi u Ada{evcima.
Kada su 1997. godine vr{eni
gra|evinski radovi na obnovi
la|e crkve i kompletno malterisawe, Srpska pravoslavna
crkvena op{tina Ada{evci je
zatra`ila svoje ikone iz muzeja u Sremskoj Mitrovici. Tada
su se stekli uslovi za wihovo
o~uvawe i kori{tewe u hramu
gde im je i mesto. Ali i pored
svih napora nije ni{ta ra|eno
na restauraciji predivnog duboreza koji je posle Drugog
svetskog rata bio izlo`en vremenskim uslovima i neadekvatnom o~uvawu.
Tek ove godine, posle 65 godina Blagoslovom Wegovog
Preosve{tenstva Gospodina G.
Vasilija pravoslavnog episkopa sremskog, kompletan ikonostas sa ikonama i duborezom
bi}e postavqen u crkvi Prenosa mo{tiju Sv. Nikole u Ada{evcima, u punom sjaju kakav je
bio 1834. godine. Obnovu ikonostasa, crkva posebno duguje
svim parohijanima u Ada{evcima, ktitorima i prilo`nicima, kako bi ovo Bogougodno delo bilo na Slavu Bo`iju. Radove restauracije kompletnog duboreza radila je radionica
Dragana [apowe iz Vrbasa.
Paroh ada{eva~ki
Jerej Milan Pr{i}
5. maj 2010.
POMO] OP[TINE IRIG PORODICI GLU[AC
CRNA HRONIKA
Poklonili kolica za trojke
I
ri{ke trojke, Uro{, Milo{ i Nikolina Glu{ac, dobili su od op{tine Irig kolica za trojke.
Kolica je trojkama uru~io
predsednik op{tine Vladimir Petrovi}, najaviv{i nastavak pomo}i ovoj porodici u
kojoj radi samo otac Radovan,
a porodicu ~ini i dvoipogodi{wi sin Nikola.
- Poku{avamo da pomognemo
qudima, koliko se mo`e. Porodicu Glu{ac ne zaboravqamo, jer se u ovom kraju ne pamti kada su ro|ene posledwe
trojke. Trudimo se da obezbedimo {to boqe uslove za porodiqe i decu, jer se moramo
na sve na~ine boriti protiv
„bele kuge“, koja vlada u Srbiji - ka`e Vladimir Petrovi}.
Majka Branka nema prihoda,
otac Radovan zara|uje kao bagerista, sre}a je da imaju svoj
krov nad glavom, jer je re~ o
izbegli~koj porodici. Bez pomo}i zajednice, porodica Glu{ac bi te{ko sastavqala kraj
sa krajem.
- Zahvalan sam qudima iz
op{tine koji vode brigu o nama. Kolica su nam bila preko
potrebna, jer kad nas je ovoliko, svaka zarada je malo da se
deci obezbedi sve {to treba pri~a Radovan Glu{ac.
Iri{ke trojke su do sada
dobile zna~ajnu materijalnu
pomo}. Op{tina im je po ro|ewu dodelila 50.000 dinara,
AP Vojvodina po 25.000 dinara po detetu i uz to paket hrane i drugih potrep{tina, a
Vladimir Petrovi} ka`e da
}e ovih dana sti}i jo{ jedan
paket pomo}i.
- Moraju se na}i sredstva da
se pomogne deci. Ovih dana
}emo obnoviti i de~ji vrti} u
Irigu, nabavi}emo nove du{eke i to }e nas ko{tati oko
Prona|eno 946 grama heroina
U
Predsednik Op{tine Irig Vladimir Petrovi}
u poseti porodici Glu{ac
220.000 dinara, ali i pored
investicija za budu}nost – issvih te{ko}a smatramo da je
ti~e Petrovi}.
ulagawe u podmladak najboqa
Una Bebi}
AD “KLUZ SREM” RUMA
IRIG
efikasnoj akciji sremskomitrova~ke policije 28. aprila je zapleweno 946 grama heroina. Od
Veqka D. (59) iz La}arka policija je oduzela 139 paketi}a heroina te`ine 16 grama i
mawu sumu novca. Droga je bila sakrivena u {upi za drva u
dvori{tu wegove ku}e. Operativnim radom utvr|eno je
da droga pripada Sa{i T. (22)
iz Sremske Mitrovice. Prilikom pretresa wegove ku}e,
u dvori{noj {upi prona|eno
Pijanom napada~u {est godina
Ponovo pokrenut Saradwa sa Vr{~anima @
ste~ajni postupak
P
rethodni ste~ajni postupak za AD “Kluz
Srem Ruma” pokrenut
je 13. aprila, a dan kasnije
je re{ewe i objavqeno. Za
ste~ajnog upravnika je imenovan Vasilije Radosavqevi}.
- Ste~ajni upravnik je doneo naredbu po kojoj samo 11
radnika ostavqa u preduze}u da rade, a ostali zaposleni su oslobo|eni radne
obaveze, odnosno, od 28.
aprila ne dolaze na svoja
radna mesta. U ovoj firmi je
nekada bilo zaposleno 150
radnika - ka`e nam Drago
Te{i}, predsednik Saveza
samostalnih sindikata za
rumsku, iri{ku i pe}ina~ku
op{tinu.
Zaposleni, a ni predsednik sindikata, kao ni lokalna samouprava nisu znali za pokretawe prethodnog
ste~ajnog postupka. Prema
novim zakonskim odredbama
on se pokre}e kada je ra~un
firme tri godine u blokadi,
tako da su vo|eni pregovori
o isplati neispla}enih zarada i povezivawu radnog
sta`a, a radnici su ~ak stupili i u generalni {trajk.
Jedan od u~esnika u ovim
pregovorima je bio i Goran
Vukovi}, predsednik rumske
op{tine koji o ovom slu~aju
ka`e:
- Mi smo poku{avali da
zajedno sa Op{tinskim ve}em sindikata, re{imo nastalu situaciju, ali dono{ewe odluke u skladu sa Zakonom o pokretawu ste~aja
firmi koje su u blokadi vi{e od tri godine, se poklopilo sa {trajkom. Mo`da je
to u neku ruku i re{ewe za
izlaz iz ovog stawa koje
traje nekoliko godina. Najboqe bi bilo kada bismo na{li adekvatno re{ewe za
ovo preduze}e, koje ima sve
uslove da se u wemu odvija
kvalitetna proizvodwa u
novim uslovima i sa novim
menaxmentom, kao i da se
obezbedi egzistencija za
radnike.
S. X.
Predsednik op{tine Irig
Vladimir Petrovi} i zamenik
Zoran Kne`evi}, posetili su
op{tinu Vr{ac, gde su razgovarali o mogu}nostima saradwe dve op{tine, posebno oko
zajedni~kog nastupa na konkursima iz programa prekograni~ne saradwe i IPA fondova.
U razgovorima vo|enim sa
~lanovima Op{tinskog ve}a
Bojanom Mandi}em, Vladimirom Baji}em, Dejanom Pantovi}em, na~elnikom za lokalni razvoj, privredu i dru{tvene delatnosti i Sa{om
@ivkovi}em, na~elnikom za
za{titu `ivotne sredine vr{a~ke op{tine, nagla{eno je
da dve op{tine imaju dosta
dodirnih ta~aka. Razgovaralo
se i o mogu}oj privrednoj saradwi, jer je Vr{ac op{tina
sa razvijenom privredom, a
Irig tra`i na~in da privu~e
investitore.
Sa predsednikom op{tine i
predsednikom Skup{tine op{tine Vr{ac ^edomirom @ivkovi}em i Stevicom Nezarevi}em, dogovoreno je da 13.
maja, delegacija Vr{ca poseti
Irig, kada }e biti potpisana
Povequ o bratimqewu izme|u
dve op{tine.
U. Bebi}
arka Bo`i}a (56) iz
[a{inaca pretresno
ve}e sudije Igora
Bursa}a u Vi{em sudu u Sremskoj Mitrovici osudilo je na
kaznu zatvora u trajawu od 6
godina, a izre~ena mu je i mera obaveznog le~ewa od akoholizma. Osu|eni je progla{en krivim da je 31. marta
2009. godine u [a{incima, u
alkoholisanom stawu poku{ao da ubije Novaka Svilara
(55) tako|e iz [a{inaca, tako {to mu je zadao sna`an
udarac no`em od kojeg je Svilar samo pukom sre}om ostao
u `ivotu. Po izricawu presude, osu|eni na vi{egodi{wu
robiju vra}en je u }eliju pritvorskog odeqewa KPZ Sremska Mitrovica, gde }e ostati
sve do pravosna`nosti presude.
P
overeni{tvo za izbeglice op{tine Pe}inci
raspisalo je Javni poziv za dodelu pomo}i za ekonomsko osna`ivawe i osamostaqivawe porodica izbeglih i interno raseqenih lica, sa boravi{tem na teritoriji op{tine. Kako nam je rekla poverenik za izbeglice
Dragica Petkovi}, pravo na
ovaj vid pomo}i, pored izbeglih i interno raseqenih,
ima}e i porodice lica koja su
ukinula izbegli~ki status.
Sredstva za isplatu pomo}i,
u vrednosti od milion i po
dinara je, na zahtev povereni{tva, obezbedio Komesarijat za izbeglice Republike
Srbije.
Dragica Petkovi}
- Najvi{i iznos pojedina~ne
pomo}i mo`e biti do 150 hiqada dinara, tako da }emo
ovoga puta biti u mogu}nosti
da zbrinemo deset porodica.
Komisija za dodelu pomo}i je
raspisala Javni poziv, koji te~e od 28. aprila, u narednih
petnaest dana, a da bi ostvario pravo na pomo}, potencijalni korisnik mora da ima jasnu, realnu i odr`ivu poslovnu ideju (sposobnost za rad,
ekonomska isplativost, spremnost da registruje poslovnu
aktivnost, ste~eno iskustvo...)
i da u odnosu na vrstu tra`ene
pomo}i, ima osnovne preduslove i mogu}nosti za efikasno
obavqawe aktivnosti. Tako
korisnici poqoprivrednog
granta moraju posedovati odgovaraju}e zemqi{te ili ugovor
o zakupu ili kori{}ewu za-
mqi{ta na najmawe dve godine, korisnici pomo}i namewene sto~arstvu moraju posedovati adekvatan objekat za sme{taj stoke, a korisnici pomo}i
namewene kupovini prikqu~ne ma{ine moraju imati traktor - ka`e Dragica Petkovi}.
Tekst Javnog poziva i Pravilnik o uslovima i kriterijumima za dodelu pomo}i, kao
i formular Izjave podnosioca
zahteva, objavqeni su na zvani~nom sajtu op{tine Pe}inci
www.pecinci.org, a za sve
bli`e informacije zainteresovani se mogu obratiti
Povereniku za izbeglice
op{tine Pe}inci, na telefon
022/85-246 ili li~no.
D. Sre}kov
Izbori za savete mesnih zajednica
Odlukom
predsednika
Skup{tine op{tine Pe}inci
@ivka Markovi}a, 25. aprila odr`ani su izbori za Savete Mesnih zajednica De~ i
Prhovo. Izbori u De~u su bili redovni i raspisani su
zbog isteka mandata aktuelnom savetu, a izbori u Prhovu su vanredni i raspisani
su stoga, {to je Savet ostao
bez tri od pet ~lanova, u
5. maj 2010.
kom slu~aju se izbori raspisuju za sve ~lanove Saveta.
Sproveli su ih nadle`ni organi za sprovo|ewe izbora,
a na osnovu odredaba Statuta ovih Mesnih zajednica.
U Mesnoj zajednici Prhovo, od upisanih 657 bira~a,
na izbore je iza{lo wih 336,
a od 16 predlo`enih kandidata izabrano je pet. U novi
Savet Mesne zajednice Pr-
hovo izabrani su: Du{an
Stoj{i} sa 102 glasa, Milo{
Misirki} sa 91 glasom, Du{ko Savi} sa 88, Zoran Raji}
sa 80 i Branislav Dobrilovi} sa 68 glasova.
U Mesnoj zajednici De~ se
biralo sedam ~lanova Saveta. Od upisanih 1.030 bira~a, na birali{ta je iza{lo
wih 284. U novi Savet Mesne
zajednice De~ izabrani su:
Mile Zja~a sa osvojenih 178
glasova, Petar Qubi~i} sa
164 glasa, @ivan Gli{i} i
Danijel @uti} sa 146, Nikola Radovac sa 136, Jovan Nedeqkovi} sa 122 i Sava Mijatovi} sa osvojenih 118 glasova.
Na prvim sastancima novoizabrani ~lanovi saveta
}e iz svojih redova izabrati
predsednike.
D. S.
Kako je stajalo u optu`nici
protiv Bo`i}a, a tokom glavnog pretresa dokazano, osu|eni je 30. marta 2009. godine,
ispred STR u [a{incima, na
o~igled vi{e svedoka, nakon
`estoke sva|e, u jednom trenutku potegao no` i wime zadao te{ke povrede Svilaru.
Zahvaquju}i brzoj intervenciji lekara Op{te bolnice u
Sremskoj Mitrovici, Svilar
nije podlegao povredama zadobiv{i sepsu, kako su na su|ewu konstatovali ve{taci
iz oblasti sudske medicine.
Svilaru je od uboda hladnim
i smrtonosnim oru`jem probodena plu}na maramica, creva
u unutra{wosti abodmena su
o{te}ena na ~ak pet mesta, a
zadobio je i druge te{ke povrede unutra{wih organa.
S. Lali}
Pritvor zbog razbojni{tva
S
ekuli T. (24) iz Novih
Banovaca, istra`ni sudija Osnovnog suda u
Sremskoj Mitrovici odredio
je jednomese~ni pritvor, jer se
na wega sumwa da je tokom protekle nedeqe po~inio razbojni{tvo u nasequ Banovci – Dunav u staopazova~koj op{tini.
Kako pi{e u zahtevu Osnovnog javnog tu`ila{tva u Mitrovici za pokretawe istrage
protiv osumni~enog Sekule, on
OP[TINA PE]INCI
Milion i po izbegli~kim porodicama
je 930 grama heroina, digitalna vaga i pribor za pakovawe
droge, 1.830 evra i 50.500 dinara. Osumwi~eni su li{eni
slobode i odre|eno im je zadr`avawe do 48 ~asova. Zbog
osnovane sumwe da su izvr{ili krivi~no delo neovla{}ena proizvodwa, dr`awe i
stavqawe u promet opojnih
droga, Veqko D. i Sa{a T. bi}e u zakonskom roku, uz krivi~nu prijavu privedeni istra`nom sudiji Vi{eg suda u
Sremskoj Mitrovici.
N
Drogu krio u ga}ama
ikoli M. (27) iz Beograda de`urni istra`ni
sudija Vi{eg suda u
Sremskoj Mitrovici odredio
je pritvor do mesec dana zbog
sumwe da je neovla{}eno proizvodio i stavqao u promet
opojne droge, pa je Vi{e javno
tu`ila{tvo podnelo zahtev
istra`nom sudiji za sprovo|ewe istrage protiv osumwi~enog.
Beogra|anin je otkriven i
uhap{en na grani~nom prelazu Sremska Ra~a ka Federaciji BiH-a u trenutku kada je
imao nameru da napusti na{u
zemqu. Naime, policijski
D
je maskiran hladnokrvno upao
u prodajni objekat ’’Gros’’ u nasequ Banovci-Dunav, odgurnuo
prodava~icu i iz kase oteo 75
hiqada dinara. Me|utim, svoju
razbojni~ku avanturu zavr{io
je za nepunih 30 minuta, kada
su ga uz pomo} o~evidaca, otkrili i uhapsili pripadnici
Policijske uprave Sremska
Mitrovica - Policijske stanice Stara Pazova.
S.L.
slu`benici i pripadnici na{e carinske slu`be, prilikom detaqnog pretresa Nikole M. prona{li su opojnu drogu, heroin upakovanu u 15 paketi}a ukupne te`ine 14,57
grama u dowem ve{u dilera
droge. Nakon toga li{en je
slobode, te je nakon isteka
policijskog
zadra`avawa
priveden u Osnovni sud u
Sremskoj Mitrovici, gde je
prilikom davawa prvog iskaza pred istra`nim sudijom rekao, da je heroin sakrio u dowi ve{ zbog li~ne upotrebe,
po{to je ’’te`ak’’ narkoman.
S.L.
Zaplena na Sremskoj Ra~i
amiru Lali}u (41) iz [ibenika, dr`avaqaninu
Republike Hrvatske de`urni istra`ni sudija Vi{eg
suda u Sremskoj Mitrovici Goran Gwidi}, nakon saslu{awa
odredio je pritvor do mesec
dana, zbog sumwe da je neovla{}eno proizvodio, dr`ao i
stavqao u promet opojne droge.
Uprava pograni~ne policije,
hrvatskog dr`avqanina uhapsila je na grani~nom prelazu
Batrovci ka Republici Hrvatskoj u trenutku kada se Lali}
spremao da napusti na{u zemqu. U automobilu marke
’’opel’’ hrvatskih registraskih
oznaka kojim je upravqao Damir Lali} otkriveno je kilogram i 36 grama heroina. Kako
na{ siguran izvor blizak istrazi ka`e, uhap{eni hrvatski
dr`avqanin se pred istra`nim sudijom branio }utawem,
ali je rekao da ’’prihvata krivicu na sebe’’. Pripadnici
Uprave kriminalisti~ke policije, Uprave grani~ne policije
i Bezbednosno informativne
agencije u saradwi sa Policijiskim upravama grada Beograda i Sremske Mitrovice, pored
Lali}a, u ovoj akciji indentifikovali su i Jovana Kalawa
(51) iz Beograda i Qubi{u Lazovi}a (37) iz Zemuna, za koje
se osnovano sumwa da su bili
vlasnici heroina koji je zaplewen kod hrvatskog dr`avqanina Damira Lali}a na grani~nom prelazu Batrovci. Tako|e,
u ovoj akciji, u iznajmqenom
stanu Jovana Kalawa prona|eno je jo{ 500 grama heroina.
S. Lali}
STRANA 7.
Crkveni
kalendar
sreda 5. maj (22. april)
Prep. Teodor Sikeot; sv. svmu~.
Platon Bawalu~ki (odan. Prepolov.)
Teodor je iz sela Sikea u Galatiji. Od mladosti
naklowen duhovnom `ivotu, postu
i molitvi. ^esto
mu se javqao sveti \or|e i Presveta Bogorodica.
Bio 11 godina episkop anastasiopoqski. Skon~ao u vreme cara
Iraklija 613. godine.
~etvrtak 6. maj (23. april)
Sveti velikomu~enik Georgije –
\ur|evdan
Ro|en u Kapadokiji od bogatih
i blago~estivih
roditeqa. Visoki
oficir cara Dioklecijana. Pretrpeo `estoka mu~ewa zbog vere u
Hrista. @ena Dioklecijnova, Aleksandra videv{i
stradawe \or|evo, poverova u
Hrista. Obije postrada{e 303. godine.
petak 7. maj (24. april)
Sv. Sava Stratilat; sveti Sava
Erdeqski; sv. sve{tmu~. Branko
Sava Stratilat bio je poreklom Got. Vojvoda
za vreme cara
Avrelijana . Kada
bi optu`en kao
hri{}anin , on baci pred cara vojvodski pojas i
javno ispovedi svoju veru. U tamnici mu se javio sam Hristos Gospod.
Skon~ao u velikim mukama 272. godine.
Horoskop
OVAN: Da vam je lako nije, ali ste napokon
smogli snage da se prilagodite izvesnim
`ivotnim prilikama. Sa partnerom su mogu}i sukobi usled lo{e komunikacije. Oboje
sli~no reagujete, ali to uporno i tvrdoglavo odbijate
da priznate. Zdravstveno stawe nije idealno, razmislite u ~emu gre{ite. Kriza identiteta kroz koju prolazite je neminovna.
VAGA: Zapo~iwete nov `ivotni period.
Po{to se ne~emu nadate budite strpqivi
jo{ nekoliko dana. Planirate nove poslovne po~etke. Intuicija vam govori da }ete
imati uspeha a vi u wu verujete. Nova veza je na pomolu. Re~ je o osobi kao stvorenoj za vas. To uvek mislite na po~etku. Ne `urite i ne sekirajte se ukoliko
sve ne ispadne kako ste zamislili. Zdravqe je dobro.
BIK: Digli ste ruke od materijalnih stvari, ali ove sedmice, upravo kad se najmawe
nadate, re{avate taj problem. Odnosi sa
okolinom, prvenstveno sa saradnicima zasnivaju se na uzajamnom po{tovawu. Odli~no funkcioni{ete. Budite mawe analiti~ni u vezi jer se partner
uz vas ose}a kao da je kod psihijatra. Ukoliko se izuzmu problemi sa organima za varewe sve ostalo je u redu.
[KORPIJA: Ve}ina pripadnika znaka negde putuju. Inostranstvo je u igri: ili idete
na stru~no usavr{avawe, ili nekom u posetu. U odnosu sa partnerom ste sebi~ni mada
toga niste svesni. Ukoliko nastavite tako, bez `eqe
da ne{to promenite bi}e problema. Mo`da su va{i pogledi suvi{e napredni kada je qubav u pitawu? Vrebaju hroni~ne bolesti.
BLIZANCI: Aktivni ste i pre svega komunikativni. Pri~ate iskqu~ivo o drugima, dok
svoju privatnost qubomorno ~uvate. Na emotivnom planu dobijate upravo onoliko koliko vam je potrebno. Zadovoqni ste, lepo se ose}ate.
Partner vas naprosto obo`ava. Pravilno ishranom reguli{ete zdravstvenu situaciju. Nervni sistem je pod
kontrolom.
STRELAC: Za sada ste u fazi razmi{qawa
i neka iskustva primewujete u praksi. U o~ekivawu ste materijalnog dobitka. U qubavi
nikako da se skrasite. Ma{tate o novoj qubavi. Umesto da budete zadovoqni onim {to imate i
u~inite vezu kvalitetnijom, vi se sva|ate. Nervni sistem je na udaru a samim tim i mnoge druge stvari koje
idu iz glave.
RAK: Mnogi pripadnici znaka nalaze se
pred velikim poslovnim promenama. Na svu
sre}u, re{ili ste da se ne brinete unapred.
[ansa da upoznate zanimqivu osobu ve}a je
nego ikada. Kada ste spokojni i zdravqe vas dobro
slu`i. Mogu}e su reumatske tegobe, ali u granicama
normale. Prepustite se pozitivnim planetarnim uticajima i u`ivajte.
JARAC: Ulazite u novo `ivotno doba i to
tako {to uspe{no savladavate te{ko}e.
Jedna odluka iz korena mewa va{ pristup
problemu. Uskoro slede doga|aji za koje se
morate pripremiti. Zapo~iwete ne{to zna~ajno. Napokon dolaze lepe stvari. Zdravstvena situacija se popravqa, odlu~ili ste se za dijetu unose}i u organizam
samo najpotrebnije
LAV: Osetqivi ste na prigovore sa strane.
Delite savete, mada odbijate da primite
kritiku na sopstveni ra~un. Period je povoqan za sve {to je vezano za me|uqudske odnose. Na qubav gledate tako {to od partnera o~ekujete konkretnu podr{ku. Slaba ta~ka organizma su bubrezi. Kad boqe razmislite, sve je povezano i pritisak i srce i raspolo`ewe.
VODOLIJA: Neka vas ne iznenadi situacija
u kojoj }ete biti neodlu~ni. Potra`ite savet stru~waka za onu oblast u kojoj imate
problema. Bikovi su ovih dana za vas fatalni. Mogu vam ponuditi ne{to novo i uzbudqivo. Ikoliko se prepustite wihovom {armu problemi }e biti kao
rukom odneseni. Vremenske promene uti~u na slabu
ta~ku va{eg organizma srce i krvni pritisak.
DEVICA: Distancirate se od svega {to vas
mo`e poremetiti i svih koji vas na izvestan
na~in povre|uju. Nastupilo je pravo vreme
da planirate odmor. Ve} sada sakupqate
novac. Po{to vas posao iscrpquje na|ite inspiraciju
u prirodi. Ukoliko uop{te imate nekog pored sebe, niste zadovoqni. Razmi{qate kako da kvalitet te veze
poboq{ate.
RIBE: Optere}eni ste poslovima vi{e nego {to mislite. Toliko radite, da o odmoru mo`ete samo da sawate. Napokon imate
ose}aj da je osoba pored vas prava, dodu{e
ponekad i ona napravi gre{ku, ali niko nije idealan. Iako vam planete {aqu ogromne vibracije,
ne obazirite se. Nastojte da se prema uku}anima odnosite hladnokrvnije.
nedeqa 9. maj (26. april)
Sveti sve{tenomu~enik Vasilije Amasijski
Postradao
u
vreme bogomrskog
cara
Likinija.
Posle muka i tamnice bi pose~en i
ba~en u more 322.
godine. Po ukazawu an|ela hri{}ani izvuko{e
wegovo telo iz vode kod grada Sinopa i prene{e u Amasiju. Sahrani{e ga u wegovoj zadu`bini.
ponedeqak 10. maj (27. april)
Spaqivawe mo{tiju Svetog Save na Vra~aru
Telo
Svetog
Save po~ivalo je
u Mile{evi. U
vreme turske tiranije narod se
okupqao nad wegovim mo{tima.
Boje}i se bune Sinan pa{a beogradski naredi da se telo prenese u
Beograd gde ga spali na Vra~aru
1594 godine.
utorak 11. maj (28. april)
Sveti apostoli Jason
i Sosipatr
Oba iz broja 70
apostola. Spomiwe ih apostol Pavle u svojim poslanicima i naziva ih ro|acima
svojim. Jason ro|en u Tarsu, a Sosipatr u Ahaji.
Propovedali na
ostrvu Krfu i tu se upokojili u dubokoj starosti.
8. STRANA
V R E M E P L O V
5. maj
1818. Ro|en nema~ki filozof
Karl Hajnrih Marks, teoreti~ar
modernog socijalizma i komunizma.
1821. Umro francuski car Napoleon I Bonaparta, jedan od najve}ih
vojskovo|a u istoriji, ~iji su osvaja~ki pohodi izmenili Evropu.
Umro na ostrvu Sveta Jelena kao
britanski zatvorenik.
6. maj
1237. U manastiru Mile{eva sahrawene su mo{ti Rastka Nemawi}a – Svetog Save.
1758. Ro|en je jedan
od
vo|a
francuske revolucije Maksimilijan de Robespjer, vo|a jakobinaca i za~etnik revolucionarnog terora.
1856. Ro|en je austrijski psihijatar Zigmund Frojd, osniva~ psihoanalize.
1856. Ro|en je ameri~ki istra`iva~ Edvin Piri. Vodio je prvu ekspediciju koja je 1909. stigla na severni pol.
1868. Ro|en je srpski matemati~ar
Mihajlo Petrovi} – Mika Alas.
1915. Ro|en je ameri~ki filmski
glumac, re`iser i producent Orson
Vels.
7. maj
1663. U Londonu otvoreno prvo pozori{te.
1711. U Dubrovniku ro|en Ru|er
Bo{kovi}.
1833. Ro|en nema~ki kompozitor i
pijanista Johanes Brams.
1840. Ro|en ruski kompozitor Petar Iqi~ ^ajkovski.
1892. Ro|en srpski pisac Milutin
Boji}, autor poeme "Plava grobnica".
1901. Ro|en ameri~ki filmski glumac Geri Kuper.
1945. Nema~ka potpisala dokument o
bezuslovnoj kapitulaciji u Drugom
svetskom ratu. Dokument u Remsu
potpisali feldmar{al Jodl u ime
Vermahta i general-pukovnik Bedel Smit u ime ameri~kih i bri-
tanskih snaga. Francuski i ruski
oficiri bili svedoci. Dokument o
okon~awu rata potpisan 9. maja u
Berlinu.
8. maj
1794. U Parizu je,
po nalogu Revolucionarnog suda, giqotinom pogubqen
francuski hemi~ar
Antoan Lavoazije,
osniva~ moderne
hemije. Formulisao
je zakon o neuni{tivosti materije i otkrio proces
oksidacije.
1815. Na brdu Qubi}, kod ^a~ka, Srbi su u Drugom srpskom ustanku potukli trostruko ja~u tursku vojsku
1900. Srpski fizi~ar Mihailo Pupin patentirao je u Wujorku aparat
za telefonske i telegrafske prenose na velike udaqenosti
9. maj
1911. Grupa oficira, u~esnika u
dvorskom prevratu i ubistvu kraqa Aleksandra Obrenovi}a 1903,
osnovala je u Beogradu tajnu organizaciju „Ujediwewe ili smrt“
("Crna ruka)
1945. Nema~ki feldmar{al Vilhelm Kajtel potpisao je u Berlinu
zavr{ni dokument o okon~awu Drugog svetskog rata. U ime saveznika
dokument su potpisali sovjetski
mar{al Georgij @ukov i britanski
general Artur Teder. Dokument o
bezuslovnoj predaji Nema~ke potpisan je 7. maja u Remsu.
1978. U parkiranom automobilu u
centru Rima prona|eno je telo biv{eg italijanskog premijera Alda
Mora, kojeg su teroristi „Crvenih
brigada“ oteli 54 dana ranije.
10. maj
1497. Italijanski moreplovac
Amerigo Vespu~i krenuo na prvo pu-
Sreda 5. maj
Min. 14
Maks. 28
Prete`no sun~ano
^etvrtak 6. maj
Min. 16
Maks. 25
Pquskovi
Petak 7. maj
Min. 12
Maks. 21
Umereno obla~no
Subota 8. maj
Min. 10
Maks. 20
Pquskovi
Nedeqa 9. maj
Min. 13
Maks. 20
Prete`no sun~ano
Ponedeqak 10. maj
Min. 14
Maks. 22
Prete`no sun~ano
Utorak 11. maj
Min. 15
Maks. 23
Sun~ano
subota 8. maj (25. april)
Sv. apostol i jevan|elist Marko
– Markovdan
U~enik apostola Petra. Kada je
sa Petrom bio u
Rimu napisa jevan|eqe koje apostol Petar posvedo~i kao istinito. Postavqen za
episkopa u Misiru gde je propovedao jevan|eqe.
Postradao u Aleksandriji u velikim mukama u prvom veku.
Nedeqna
prognoza
vremena
tovawe u Novi svet. Prema latinskoj verziji wegovog imena nema~ki
kartograf Martin Valdzemiler
Novi svet nazvao Amerika, premda
je novi kontinet 1492. otkrio Kristofer Kolumbo.
1894. Ro|en ameri~ki kompozitor i
dirigent Dimitri Tjomkin. Autor
muzike za mnoge filmove.
1933. U Berlinu, ispred Rajhstaga,
nacisti spalili vi{e od 25.000
kwiga Marksa, Frojda, Brehta, Ajn{tajna i naveli da po~iwe novo
razdobqe u istoriji nema~ke kulture.
1994. Italijanski
medijski
magnat
Silvio Berluskoni postao predsednik Vlade Italije
u koju su, prvi put
od Drugog svetskog
rata, u{li fa{isti.
11. maj
330. Rimski car Konstantin I Veliki gr~ki grad Vizant proglasio za
novu prestonicu Rimskog carstva.
Grad, po wemu nazvan Konstantinopoq, 1453. osvojili Turci i kao Istanbul bio prestonica Otomanskog
carstva do 1923.
1981. Umro rege-muzi~ar Bob Marli.
1997. Superkompjuter kompanije
IBM „Duboko plavo“ pobedio svetskog {ampiona u {ahu, ruskog velemajstora Garija Kasparova, u me~u
od {est partija.
• Boqe }utati i biti
smatran glupim, nego
progovoriti i otkloniti svaku sumwu.
• ^eznem da budem nacionalno optere}en –
Ma|aricom.
• ^udno, kako je malo potrebno da budemo
sre}ni i jo{ ~udnije
kako nam ~esto to malo nedostaje.
REPERTOAR BIOSKOPA
RUMA
Mala dvorana od 20 i 22 ~asa
05 – 09. 05. Liban
10 – 16. 05. Zatvoreno ostrvo
[ID
Nema projekcije
SREMSKA MITROVICA
Bioskop ne radi
Piletina u sosu
od pe~uraka
Sastojci: 1/2 kg pile}ih fileta
(debqine prsta), kesica krem supe
od pe~uraka, 1/2 l neutralne pavlake, 1/2 kg {ampiwona.
Priprema: Istresti prah krem supe od pe~uraka, svaki filet uvaqati u prah i re|ati u varostalnu posudu, zaliti neutralnom pavlakom i
pe}i u rerni na 200 stepeni oko 20
minuta (dok lepo ne porumeni po povr{ini). Uz jelo mo`ete dodati grilovane ili u rerni pe~ene {amiwone (ili neke druge pe~urke, vrgawe i
sl), jer daje poseban {mek i deluje
kao da ste se mnogo potrudili!
5. maj 2010.
ZA[TO TITO NIJE UMRO U MOROVI]U
Privatni raj za mangupe
u sva~ijim redovima
Zelena oaza
U
morovi}koj oazi velikoj 18.000 hektara, oko 3.500 hektara zauzima lovi{te „Nepri~ava“
ogra|eno sa 136 kilometara ograde i bogato jelenima, srnama i divqim sviwama. Obli`wi kanal Brek pravi je raj za pecaro{e, qubiteqe {arana, {tuke, babu{ke... U {etwi
ka selu Morovi}u pro}i }ete kraj kilometar i po dugog poqa pod `itom. Avionsko krilo sa
spomen-plo~om podse}a da su u ovu ravnicu 1944. sletali savezni~ki avioni s hranom za partizane. A sedam kilometara udaqeno od {umske bajke VU „Morovi}“ nalazi se istoimeno selo, u wemu katoli~ka i stara gotska crkva, zidine utvr|ewa iz 12. veka i oko 300 ku}a rasutih du` obala Studve i Bosuta koje spajaju ~ak ~etiri mosta.
vqao uz tambura{e, odmarao se biv{i na~elnik general{taba Neboj{a
Pavkovi} sa tada{wom suprugom
Glorijom, a sastan~ili i sva|ali se
do mile voqe ~elnici Demokratske
opozicije Srbije (DOS).
Danas je vila u nadle`nosti Ministarstva odbrane i po potrebi
koriste je aktuelni dr`avni funkcioneri i wihovi gosti iz inostranstva. U vili „Srna“ konferenciju za novinare nedavno je dr`ao
ministar unutra{wih poslova Ivica Da~i}, a u Morovi} voli da svra-
U vreme dok se Josip Broz Tito nalazio u qubqanskom Klini~kom centru, gde su mu amputirali nogu i gde je umro 4. maja 1980. godine, u vojnom
lovi{tu Morovi} izgra|ena je vila Srna, uz izgovor da }e je on koristiti. Koristili su je svi osim wega, a posebno oni koji danas pri~aju najve}e gadosti o wemu, i koji mu dok je bio `iv nisu izlazili iz zadwice
I
ako samo s potkrovqem, vila „Srna“ ekspresno izgra|ena za vreme Titove bolesti 1979-80, opremqena je ~ak i
liftom, ka`u, zbog mar{alove amputirane noge. ^itav enterijer je u
hrastovom duborezu, dnevnik boravak ima 200, salon 100 kvadrata, a
u vili se nalaze dva apartmana,
neizbe`na bilijar sala i kuhiwa
opremqena kao u najboqim hotelima. Name{taj je proizvela „Krivaja“ iz Zavidovi}a, tu su i ko`ne
garniture, debeli sagovi i zidovi
s umetni~kim slikama i lova~kim
trofejima me|u kojima su i ukr{teni rogovi dva jelena koji su se
u borbi „zapetqali“ i tako uginu-
li. Nesu|ena Titova spava}a soba
podse}a na istu u predsedni~kom
apartmanu kopaoni~kog hotela
„Grand“ (pre renovirawa), ali zato je tu mermerna kada ve}a od kupatila u mnogim beogradskim stanovima.
Kao {to je poznato, drug Stari na
postoperativnu rehabilitaciju u
Morovi} nikada nije stigao. Umesto
wega, u vili „Srna“ u`ivali su politi~ari i visoki rukovodioci
svih dr`ava koje su na tlu Srbije
postojale nakon raspada SFRJ. Milo{evi} i Tu|man su ovde prekrajali granice Srbije i Hrvatske, strastveni pecaro{ predsednik SRJ Zoran Lili} dobar ulov je prosla-
ti i predsednik Srbije Boris Tadi}.
Da li zbog zna~aja gostiju ili
zbog revnosti uprave VU „Morovi}“,
tek vila se besprekorno odr`ava.
Tokom tri decenije, koliko je pro{lo od Brozove smrti, jedino se neki pametwakovi} „drznuo“ da pod
od tople i prirodne hrastovine zameni plasti~nim laminatom. Iako
je „Srna“ arhitektonski prili~no
zastarela i neuporedivo mawe luksuzna od vila ~ak i sitnijih tajkuna, o krupnim da i ne govorimo, sada{wi srpski zvani~nici nisu toliko moderni da bi im to smetalo.
Ako je ne{to bilo dobro za Tita, ne
mo`e biti r|avo za wih.
MARTINCI
Sija zvezda petokraka
Uz jugoslovensku zastavu sa petokrakom i ove godine je ispred lokala „Brica Ba}a“ u Martincima proslavqen Me|unarodni praznik rada 1. maj. Kako ka`u okupqeni oko talandare na kojoj je cvr~ala fri{ko upecana riba, svake godine se sastaje ista ekipa i uz pomenutu zastavu evocira uspomene na neka lep{a, sre}nija vremena.
5. maj 2010.
ANKETA: 30 GODINA OD TITOVE SMRTI
Bravar je bio boqi
Zvonko Panto{, komercijalista:
Ovo dana{we vreme je
posledica toga kako se onda
`ivelo.
Ve} tada je
izvr{ena negativna
selekcija
i
okrenuli smo
le|a
svemu
{to je bilo
vredno zarad lagodnog `ivota. Danas skupo pla}amo neke privilegije koje smo onda nezaslu`eno dobili.
Branko Lo|inovi}, penzioner:
Za vremenima u kojima
smo `iveli za
Titovo vreme,
svi mo`emo
da
`alimo.
Tada su vladale slobode,
ekonomski polo`aj nam je
omogu}avao
dobar `ivot.
To je bilo slobodarsko vreme u`ivawa i blagostawa. Na{a iskustva
i se}awa su takva, a kritike ostavqamo nekim drugima.
Milica ]irilko, in`ewer:
Bila
sam
posledwa generacija Titovih pionira, ali po{to
sam tada bila
dete ne mogu
da se setim
da li je tada
bilo toliko
boqe koliko
se pri~a. Sigurno je bilo lak{e, jer su moji roditeqi sebi omogu}avali ono {to
moje generacije danas u tim godinama ne mogu.
Jasna Valenti}, profesor:
Kako da se
ne se}amo i
ne `alimo za
Titovim vremenima kad
smo tada `iveli normalno kao ceo
svet, a ovo danas ne mo`e
ni sa ~im da
se
poredi.
Kao slu`benik sam `ivela pristojno, a danas nema nikakvih pravila ni kriterijuma. Nisam pristalica da optu`ujem ona vremena
za te{ke uslove danas.
Tamara Trifkovi}, slu`benik:
Po re~ima
mojih roditeqa i onih koji
su stariji od
wih dosta se
boqe `ivelo
za vreme `ivota Josipa
Broza Tita.
Kada se `eli
napraviti pore|ewe koje
bi pokazalo te{ko dana{we stawe onda se za drugu stranu uzima
ba{ Titovo vreme.
Teodora Milovac, u~enica:
To vreme je
toliko daleko od moje generacije da ne
mo`emo stvoriti nikakvu
druga~iju sliku od one koju
dobijamo od
starijih ili
putem medija.
Sigurno se tada boqe `ivelo.
Nedeqko Laji}, in`ewer:
Posle toliko godina jo{
se nije pojavio
takav politi~ar koji bi
znao da prepozna svetske
tokove i da u
wima uspe{no
opstane, kao
{to je to umeo
Tito. Takvim
wegovim vo|ewem politike svima
nam je bilo boqe. Ako je u wegovim
namerama i bilo ne~eg lo{eg posle wega su do{li mnogo gori.
Marija Il~e{in, doma}ica:
Uvek }u pamtiti to vreme po
blagostawu i slobodi. Bili smo
ceweni, `iveli smo u dr`avi koju
je po{tovao ceo svet. Putovali
smo, podizali
ku}e, kupovali automobile. Obi~an narod je mogao
normalno da
`ivi,
bez
straha. Danas
je to sve druga~ije, a nisam
mi{qewa da
jedan
~ovek
mo`e biti kriv za dana{we lo{e
stawe. Druga~ije su okolnosti i u
svetu, svuda je kriza, a takvih velikih politi~ara vi{e nema.
M.B.
STRANA 9.
SEDNICA OP[TINSKOG VE]A
I
Rumska hronika
CRVENI KRST RUMA
Odr`ano
takmi~ewe
iz prve
pomo}i
O
p{tinsko takmi~ewe
u pru`awu prve pomo}i odr`ano je pro{log ~etvrtka, 29. aprila u
O[ “Zmaj Jova Jovanovi}” u
Rumi.
Svoja znawa, iskustva i
snala`qivost u ovoj oblasti odmerilo je 16 ekipa prve pomo}i, me|u wima su bile ekipe Gimnazije “Stevan
Puzi}”,
Poqoprivredne
{kole, SS[ “Branko Radi~evi}” i Omladine Crvenog
krsta. Kao i ranijih godina
i ove se takmi~ewu pridru-
nformacija o primawima i izdacima op{tinskog buxeta za period
od 1. januara do 31. marta bila
je jedna od ta~aka koje su izazvale najvi{e pa`we ~lanova
Op{tinskog ve}a na pro{lonedeqnoj sednici.
Slabije puwewe buxeta, na
nivou od 15 procenata, je
uobi~ajeno za navedeni period istakao je Goran Vukovi}, a takvi su pokazateqi bili i 2009. i 2008. godine.
- Tro{kovi su smawivani
gde god je to bilo mogu}e, ali
niko od buxetskih korisnika
nije uskra}en - rekao je Vukovi}.
Vi{e o tromese~noj realizaciji op{tinskog buxeta je
govorila Nada Begojevi}, na~elnica Odeqewa za privredu i buxet. Ostvareni prihodi
i primawa u ovom periodu su
167.263.122 dinara {to je realizacija od 15,35 procenata,
dok su rashodi iz buxeta
178.649.779 dinara ili 15,81
odsto planiranih rashoda.
- Struktura buxetskih rashoda zna~ajno je izmewena u
RUMSKI MATI^AR
SKLOPILI BRAK: Dejan
Vasiqevski i Sla|ana \onli}, Miodrag Mitrovi} i Radmila Mandi}, Branislav Brzakov i Tamara Stojisavqevi}, Qubisav Marinkovi} i
Sandra Petri~evi}
DOBILI SINA: @eqka i
Miroslav Kesi}
UMRLI: Marta Radulovi},
ro|. 1930, Milan Bijeli}, ro|.
1955, Dejan Pavlovi}, ro|.
1964, Qiqana Turbi}, ro|.
1952, Slobodan [ajti}, ro|.
1956, Marija Retkovac, ro|.
1929, Biqana Paunovi}, ro|.
1963, Katalina Berewi, ro|.
1925.
Stranu pripremia:
Smiqa Xakula
10. STRANA
Izmewena je i Odluka o
finansijskoj podr{ci zapo{qavawu pripravnika u
rumskoj op{tini, tako da
}e lokalna samouprava
u~estvovati u pla}awu
naknade pripravnika - volontera tokom godinu dana, u mese~nom iznosu od
Nada Begojevi}
odnosu na pro{lu godinu, jer
su rashodi za socijalnu za{titu i za subvencije ve}i nego 2009. godine. Rashodi SO
Ruma su smaweni sa pet na tri
miliona, tro{kovi predsednika op{tine su na nivou pro{logodi{wih, a i Op{tinska
uprava je zabele`ila dva miliona mawe rashoda. Kvalitet izdataka je boqi nego pro{le godine, jer se izdvajalo
vi{e za socijalnu za{titu,
kulturu, sport, prevoz u~eni-
ka i hendikepiranih lica, zapo{qavawe pripravnika...U
narednom periodu op{tinski
buxet bi trebalo realizovati
pod rigoroznom kontrolom, u
skladu sa predvi|enim planom - rekla je na~elnica Nada
Begojevi}.
^lanovi Op{tinskog ve}a
su utvrdili i predlog Odluke
o izmenama i dopunama odluke
o auto-taksi prevozu putnika
~ija je su{tina da se omogu}i
efikasnije vr{ewe inspekcijskog nadzora na terenu, uz
konstataciju da je do sada izdato preko 80 taksi legitimacija. Data je i saglasnost da
izmene u godi{wem planu po-
neto 8.000 dinara. Naknade }e biti ispla}ene za
deset pripravnika - volontera u “Poletarcu” i
jednog u Gradskoj biblioteci, a op{tina }e snositi
i tro{kove polagawa dr`avnog ispita ovih pripravnika.
slovawa JP “Komunalac”, zbog
nabavki opreme, mogu}nosti
novih u{teda u poslovawu,
ali i zbog novog sistema naplate parkinga putem SMS poruka, a {to bi trebalo da po~ne da se realizuje polovinom
ove godine.
Goran Vukovi} je rekao da je
u svim mesnim zajednicama organizovana
poqo~uvarska
slu`ba i obezbe|ena su sredstva za wihov rad. U ve}ini
mesnih zajednica poqo~uvari
su dobro radili, a tamo gde
nisu, saveti mesnih zajednica
su ih promenili.
Mesne zajednice su ozbiqno shvatile rad poqo~uvara,
pa je organizovano 20 poqo~uvarskih slu`bi, dok su tri
promewena.
- Za rad ove slu`be izdvojili smo 3,6 miliona dinara i
nabavili smo neophodnu opremu, ali treba jo{ poboq{ati
preventivni rad i saradwu sa
inspekcijskom slu`bom - istakla je Nada Begojevi}.
Op{tinsko ve}e je dalo i
saglasnost preduze}u “Sagal” za u~e{}e na konkursu
za sufinansirawe pogona za
primenu novih tehnologija
koji je otvorio Pokrajinski
sekretarijat za nauku i tehnolo{ki razvoj. Radi se o
projektu proizvodwe organskog povr}a u za{ti}enom
prostoru. Ovo preduze}e je
2009. godine u Kraqevcima
otvorilo staklenike, gde je
posao na{lo tridesetak lica, a toliko se o~ekuje i realizacijom novog projekta.
Rumska op{tina se prikqu~ila i organizovanoj pomo}i podru~jima u Srbiji koja su stradala od poplava i
za te namene bi}e odvojeno
300.000 dinara.
FOND ZA KAPITALNA ULAGAWA AP VOJVODINE
INVESTIRA U GRABOVCE
Re{en decenijski problem
U
`io Crveni krst Iriga sa
svojom ekipom podmlatka. U
obuci volontera u~estvovali su zdravstveni radnici,
predava~i prve pomo}i i nastavnici i profesori biologije.
Ekipe prve pomo}i su se
takmi~ile na poligonima za
reanimaciju, kao i supozicije “Tatin sin, tatina pu{ka”,
“Tre{wino drvo” i “Nespretni radnici”, uz testove o poznavawu prve pomo}i, polno prenosivih bolesti i HIV-a.
U kategoriji podmlatka,
najuspe{nija je bila ekipa
“Zmaj Jovine” {kole, a kod
sredwo{kolaca Omladina
Crvenog krsta. Ove dve ekipe nastupi}e na Pokrajinskom takmi~ewu koje }e se 5.
i 6. juna odr`ati na Letenki. Rumske ekipe su pro{logodi{wim dobrim nastupom
izborile pravo da na ovom
nadmetawu presko~e kvalifikacije i nastupe 6. juna.
Op{tinsko takmi~ewe je
organizovao Crveni krst
Rume, a otvorio ga je Svetislav Damjan~uk, na~elnik
Odeqewa dru{tvenih delatnosti.
Finansirawe pripravnika
Grabovcima su pro{le
srede, 21. aprila, Miroslav Vasin pokrajinski sekretar za rad, zapo{qavawe i ravnopravnost
polova, Neboj{a Malenkovi}
portparol Fonda za kapitalna ulagawa Vojvodine i Du{ko Jovanovi}, direktor
Kancelarije za inkluziju Roma, zajedno sa Goranom Vukovi}em predsednikom rumske
op{tine, obi{li radove u
Ulici Vuka Karaxi}a koji se
izvode zahvaquju}i sredstvima Fonda.
- Ovi radovi se izvode
sredstvima Fonda za kapitalna ulagawa u okviru programa revitalizacije romskih naseqa i ulica. Vred-
nost radova iznosi oko 10 miliona dinara, {to predstavqa zna~ajno ulagawe. Sigurno je da ovakve aktivnosti
spajaju infrastrukturnu obnovu, zapo{qavawe qudi, podizawe kapaciteta u naseqima koja sada nemaju uslove kakve bi morali da imaju i upo{qavawe kapaciteta izvo|a~a radova, {to su i ciqevi
Pokrajinske vlade - izjavio je
Miroslav Vasin.
Neboj{a Malenkovi} ka`e
da su radovi u Grabovcima
dokaz ravnomernog regionalnog razvoja koje sprovodi Pokrajinska vlada.
- Fond za kapitalna ulagawa u saradwi sa Kancelarijom za inkluziju Roma, izdvo-
[qun~ewe atarskih puteva
Prilikom posete Grabovcima, gosti iz Pokrajine su
obi{li lokaciju gde je realizovana jo{ jedna pokrajinska investicija.
- Sredstvima u visini od
milion dinara rekonstruisani su atarski putevi koji
su do pre nekoliko nedeqa
bili puni blata tako da su i
traktori te{ko prolazili.
Sada je put posut slojem od
40 cm {qunka u du`ini od
400 metara i za du`i period
je re{eno pitawe ulaska u
atare sela. Dobro je kada u
selu ima vi{e investicija i
ja se nadam da }emo i u naredne dve godine u Grabovce
i okolna sela uspeti da
usmerimo jo{ sredstava i
`ivot stanovnika u~inimo
boqim - rekao je Miroslav
Vasin pokrajinski sekretar
za rad, zapo{qavawe i ravnopravnost polova.
jio je 300 miliona dinara za
poboq{awe infrastrukture
u romskim naseqima. U ovom
nasequ do danas nisu postojali kanali za odvo|ewe atmosferske vode i ona je plavila doma}instva. Kada se
okon~aju radovi na kanalima,
zapo~e}emo i radove na asfaltirawu ulice po{to je
kolovoz u lo{em stawu - ka`e Neboj{a Malenkovi}.
Obezbe|ivawe pribli`no
jednakih uslova i standarda
u gradu i selima je ciq i lokalne samouprave rumske op{tine.
- Grabovci }e uskoro imati
pogon koji }e zaposliti jedan
broj, pre svega mladih qudi.
U tome su nam partneri Fond
za kapitalna ulagawa, koji
nudi re{ewe u uslovima kada
lokalne samouprave nemaju
dovoqno sredstava, kao i pokrajinski sekretarijati i republi~ki organi sa kojima
imamo dobru saradwu - istakao je Goran Vukovi}.
Problem sa odvo|ewem vode `iteqi Grabovaca imaju
vi{e od 20 godina, voda im je
ulazila u ku}e, pa su ovi radovi bili neophodni.
- Krenuli smo sa radovima
pre dve nedeqe. U projektu je
predvi|eno da se odmah ugrade i propusne cevi. Dobi}emo
Miroslav Vasin
i pristupne }uprije od pet
metara {irine koje }e biti
zasute tucanikom. Ulica je
duga oko 650 metara, kanali
su sa obe strane. Ovde `ivi
oko 200 stanovnika i imamo
70 ku}a koje su ugro`ene. O~ekujemo da se radovi zavr{e u
narednih pet dana, a zatim
sledi i presvla~ewe kolovoza asfaltom, a kompletni radovi }e biti zavr{eni tokom
ove godine - ka`e Branislav
Rahar, ~lan Op{tinskog ve}a.
U Grabovcima je bio i Du{ko Jovanovi}, direktor
Kancelarije za inkluziju Roma koji je rekao da je rumska
op{tina peta op{tina u koju
se ula`u sredstva iz kvote
koja je namenski predvi|ena u
Fondu za kapitalna ulagawa
za unapre|ewe uslova stano-
vawa u romskim naseqima.
Pro{le godine, iako je bila
te{ka, u sli~ne projekte je
investirano oko 50 miliona
dinara, a ove je za te svrhe
nameweno {est puta vi{e.
- Plan je da u desetak op{tina, na sli~an na~in, re{avamo probleme infrastrukture u romskim naseqima, a od sremskih op{tina
slede Sremska Mitrovica i
Irig za koje je u toku je priprema projektno-tehni~ke dokumentacije - ka`e Du{ko Jovanovi}.
Prilikom obilaska radova, stanovnici Ulice Vuka
Karaxi}a izrazili su zadovoqstvo {to }e problemi
preko 200 `iteqa ovog dela
Grabovaca kona~no biti re{eni.
PROSLAVQENI PRVOMAJSKI PRAZNICI U RUMI
Borkovac prepun kampera
O
ve godine, za prvomajske
praznike, u omiqeno
rumsko izleti{te Borkovac slilo se i staro i mlado. U borkova~kim {umarcima
formirana su {atorska naseqa, a parkiranih automobila
bilo je na sve strane. Ve}ina
Rumqana je do{la svojim
autom, ali posla su imali i
taksisti i [email protected] vozi}” koji je
vozio za 70 dinara.
Muzika, uglavnom narodna,
~ula se na sve strane, a nad
Borkovcem oblak dima i miris
ro{tiqa. Atmosferi koja je
vi{e podse}ala na va{arsku,
doprinosili su i ringi{pili i
tezge sa raznoraznim artiklima koje se mogu videti i na rumskom va{aru. Ne{to mawe gu`ve bilo je na samom jezeru,
ali je lepo vreme uticalo i da
se nekoliko najhrabrijih posetilaca, okupa u jezeru.
Le{kare}i na travi, pored
ro{tiqa, Rumqani su tradicionalno obele`ili 1. maj, u go-
Popravka trotoara u gradu
Popravka trotoara u Ulici Veqka Dugo{evi}a
dini u kojoj prema nekim podacima, oko milion qudi bez posla. [etaju}i po Borkovcu, ~uli smo i razgovore koji ukazuju
na te`ak polo`aj ve}ine radnika danas, ka{wewe plata i
zarade od 15.000 dinara.
Sutradan ujutro, u Hitnoj pomo}i rumskog Doma zdravqa
de`urni lekari ipak nisu ima-
li puno posla, malo vi{e pi}a,
sitnije posekotine i nekoliko
slu~ajeva ujeda krpeqa. Tako je
pro{ao 1. maj.
Istovremeno, tamo negde u
Evropi, radnici koji imaju bar
pet puta ve}e plate, isti ovaj
praznik su obele`ili tako|e
tradicionalno, ali radni~kim
demonstracijama.
Javno preduze}e za gra|evinsko zemqi{te i puteve
Ruma je u skladu sa usvojenim
Programom poslovawa i planiranim sredstvima za 2010.
godinu, sprovelo postupak
javne nabavke za popravku
komunalnih objekata - trotoara u Rumi. Izvr{ilac radova je DOO "Sagra" iz Rume,
a ugovorena vrednost radova
iznosi 1.696.800 dinara.
Radovi na popravci trotoara izvode se u Ulici
Veqka Dugo{evi}a, iza
zgrade biv{e Robne ku}e,
izme|u brojeva 134 i 136. To
je prostor koji je godinama
bio gotovo zapu{ten deo gra-
da u blizini centra, a popravka }e obuhvatiti oko
550 kvadratnih metara.
Radovi se izvode i u Ulici Vuka Karaxi}a na povr{ini od 900 kvadratnih metara, Ulici Vladimira Nazora na povr{ini od 250 i u
Industrijskoj ulici na povr{ini od 100 kvadratnih metara.
U Industrijskoj ulici se
rade i rampe za invalidna
lica i popravqaju trotoari
na kojima je pro{le godine
do{lo do o{te}ewa zbog
vremenskih uslova, ali u garantnom roku datom od strane izvo|a~a radova.
5. maj 2010.
CMYK
CMYK
Kvartalno tro{ewe buxetskih sredstava
KU]E I QUDI
Pi{e: Marija Vukajlovi}
I
zme|u posledwih ulica Hesne i la}ara~ke pruge, sve do reke Save nekada su se
prostirale plodne oranice i livade, a
prostor nazivan Krivaja. Tu na kraju ulice \ure Dani~i}a na putu prema fabrici „Mitro{per“ nalazi se ku}a koju je gradio Jarko ^erih
iz jedne od naj~uvenijih porodica mitrova~kih
industrijalaca.
Prvo preduze}e drvne industrije u Mitrovici osnovano 1885. godine na mestu zvanom Krivaja podigao je ~e{ki fabrikant Anton ^erih
iz Jozefova sa sinovima Frawom, Jaromirom i
Josipom. Fabrika je kroz nekoliko decenija
obele`ila drvnu industriju grada razgranatom
proizvodwom hrastovog izvatka, tanina, katrana, {piritusa i drugih hemijskih proizvoda
dobijenih od drveta. A da je u Mitrovici u to
vreme proizvo|en najkvalitetniji tanin potvr|uje zlatna kolajna na Svetskim izlo`bama u
Antverpenu 1894. godine i Parizu 1900. godine.
Fabrika tanina je zapo{qavala nekoliko stotina radnika, a Mitrovica postala jedan od
centara drvne industrije Austrougarskog carstva i predratne Kraqevine.
Jaroslav ^erih je sagradio ku}u izme|u 1918.
i 1920. godine u stilu gradske vile povu~ene
od ulice i ogra|ene ogradom sa ozidanim stubovima. Kvadratne osnove na centralnom delu
placa okru`ena vrtom, sa podjednako arhitektonski ukra{enim fasadama kako frontalne,
tako i bo~nih, nagla{enim ulazom sa stepeni{tem i bogatstvom prozorskih otvora sa svih
strana objekta pokazuje sve elemente ku}e za
odmor u mirnijem delu grada namewene za komforan `ivot porodice. Jo{ je 1900. godine graditeqsko zakonodavstvo propisalo podizawe
vila u gradu, udaqenih pet metara od gradske
regulacije sa „ukusnim“ ogradama i ba{tama.
Ovaj tip ku}e koji je obezbe|ivao privatnost,
mir, obiqe svetla poznat od davnina, vremenom je mewao svoj izgled u zavisnosti od va`e}ih stilova od otmene individualne zgrade,
letwikovca do modernih tipova vile sa `ivopisnim arhitektonskim oblicima.
Arhitektonski ukras je stilizovan i svodi
se na geometrijsku profilaciju osobenu za dvadesete godine pro{log veka, sa izvesnim reminiscencijama u vidu nazubqenih frizova iz
prethodnog perioda. Iako u spoqa{woj arhitekturi ku}a ne pokazuje ve}u prostornu razu|enost, (ulazni trem je dozidan kasnije) u unutra{wosti sadr`i osoben raspored prostorija
koje se grupi{u oko zajedni~kog centralnog
ci „Radni~kog“ daleke 1922. godine i bio wegov dugogodi{wi predratni predsednik.
Sport klub „Radni~ki“ osnovali su radnici
fabrike Mitro{per. Kako je mitrova~ko naseqe Hesna bilo industrijski najrazvijeniji deo
grada, jer se na Savi uzvodno prema La}arku
nalazilo vi{e pilana i pogona za preradu drveta, veliki broj radnika pogodovao je razvoju
kolektivnog sporta kakav je fudbal. U blizini ranijeg fudbalskog igrali{ta, popularne
Streqane ili [icare napravqeno je novo, moderno.
osle oslobo|ewa u ku}i je bila Mitro{perova bolni~ka ambulanta za potrebe
vlastitih radnika, kasnije stanovi za
stanare useqene na ime vi{ka stambenog prostora, a od 1957. godine sa Johanom `ivi i wena sestri~ina sa porodicom. Gordana Or{ani},
}erka Johanine sestre Ide koja se udala za
Emila Martinovi}a, molera i jednog od osniva~a Zanatske zadruge }e naslediti ku}u od
tetke i `ive}e u woj do 1988. godine, nakon ~ega se vra}a u porodi~nu ku}u svoga dede Stermilan.
Promenila je nekoliko vlasnika pre nego
{to ju je 1996. godine kupila porodica Joki},
koja se iz Banata po~etkom sedamdesetih doselila u grad. Podse}ala ih je na rodnu Crepaju, a
danas u woj `ivi Branislava sa sinom Goranom
i snajom Sne`anom, koji su oboje zavr{ili gra|evinski menaxment i rade na @eleznici. Novi vlasnici su preduzeli opse`no renovirawe
ku}e koja je godinama veoma propala. Ograda je
po~ela da se uru{ava, te su je ponovo ozidali i
postavili nove ukrasne metalne re{etke. Unutra{wost je u potpunosti ure|ena, ponovo malterisani zidovi i kre~eno. Saniran je krov koji je na dva mesta bio probijen odlomqenim granama drve}a oko zgrade i ure|en vrt.
Pored ve} od ranije zasa|enih lipa tu su i
jele i magnolija koja sa svakim prole}em boji
dvori{te svojom `ivopisnom bojom. Ranije su
tu bili kesteni, ispred ku}e dva velika sa stablom debqine ~itav metar. Nekada je sa bo~ne
strane bilo puno kestewa, ali su pose~eni. Leti, tu ispod drve}a stanu prolaznici u hladovinu da se za{tite od sunca, ali i u`ivaju u
prelepom vrtu zadwe ku}e u nizu prema fabrici „Mitro{per“ nastale na temequ prvog industrijskog postrojewa za preradu drveta u gradu
porodice ^erih, koja je ostavila neizbrisiv
trag u privrednom `ivotu grada i vratila se u
^e{ku.
P
Jaroslav ^erih je sagradio ku}u izme|u 1918. i 1920. godine
u stilu gradske vile povu~ene od ulice i ogra|ene ogradom sa
ozidanim stubovima. Ovaj tip ku}e koji je obezbe|ivao privatnost, mir, obiqe svetla poznat od davnina, vremenom je mewao
svoj izgled u zavisnosti od va`e}ih stilova od otmene individualne zgrade, letwikovca do modernih tipova vile sa `ivopisnim arhitektonskim oblicima
hodnika, koji prolazi sredi{wim delom objekta. Poplo~an je ukrasnim plo~icama, istim
onakvim kakve se jo{ uvek mogu na}i u mawoj ku}i pored koja je slu`ila kao pomo}na zgrada
ove po svemu sude}i „gospodske“ ku}e. O tome
svedo~i i soba u potkrovqu za poslugu, kao i
bakarni kotao za grejawe vode u prostranom kupatilu kakvo su mogle imati samo imu}nije porodice, a o wima danas saznajemo na osnovu se}awa i po ~uvewu.
me|uratnom periodu zbog poreme}aja na
tr`i{tu i uvoza ju`noameri~kog tanina
drvna industrija je izlo`ena brojnim zastojima u proizvodwi, otpu{tawima, ga{ewu
preduze}a ili pripajawu sna`nijim firmama
U
iste proizvodne delatnosti. Fabrika tanina
bra}e ^erih zapada u veliku krizu i 1930. godine wen ve}inski deo otkupquju „Sirmia“,
fabrika panel plo~a i „Mitrova~ka paropila,
tvornica {perplo~a i furnira d.d.“ poznatije
kao „Mitro{per“.
Jarko }e 1932. godine ku}u prodati Johani
Stermilan Konrad, koja je bila }erka slovena~kog in`ewera rudarstva Frawe Stermilan, koji se iz Vrdnika 1916. godine doselio
sa brojnom porodicom u Mitrovicu u [etali{nu ulicu ili Promenadu, gde je kupio ku}u od
Hauera iz 1904. godine. Johana se udala za
Ivana Konrada iz Pan~eva, koji je u~estvovao
u osnivawu prvog fudbalskog kluba u Mitrovi-
SAVETI IZ POQOPRIVREDNE STRU^NE [email protected]
Suzbijawe korova u soji
S
oja kao i druge okopavine je najosetqivija na prisustvo korova u po~etnim
fazama porasta, kada joj je konkuri{u
u `ivotnom prostoru, vodi i hranivima.
Preduslov za uspe{no suzbijawe korova u
useju soje je plodored, pravovremena i kvalitetna osnovna obrada zemqi{ta, predsetvena priprema, a posebnu pa`wu treba posvetiti pravilnom izboru i primeni herbicida.
Herbicidi se mogu primeniti pre setve uz
inkorporaciju, posle setve a pre nicawa i
posle nicawa soje i korova. Herbicidi primeweni posle setve, a pre nicawa, efikasni
su na jednogodi{we {irokolisne i uskolisne (travne) korove koji ni~u iz plitkog povr{inskog sloja zemqi{ta. Za ovu namenu
naj~e{}e se primewuju dvojne kombinacije,
gde jednu grupu ~ine herbicidi koji odli~no
re{avaju problem uskoslinih korova, a to su
preparati na bazi acetohlora (Acetogal, Acetohlor 900, Acetosav, Deltacet i dr.) alahlora (Alahlor 480, Alanex 48-EC), s-metohlora (Dual Gold
960-EC), dimetenamida-p (Froniter super) i dru-
Bolesti
Samo u pojedinim godinama, u zavisnosti
od niza faktora, dolazi do intenzivne pojave bolesti. Opasnost od bolesti mo`e se
umawiti pravilnom i pravovremenom agrotehnikom (plodored, izbor sorte, upotreba
zdravog semena, gustina setve i |ubrewe).
Soja je jedna od retkih gajenih biqaka kod
koje se ne primewuju fungicidi.
gi. Drugu grupu ~ine herbicidi efikasni za
suzbijawe jednogodi{wih {irokolisnih korova kao {to su linuron (Afalon te?ni, Liron te?ni, Linurex 50 WP), metribuzin (Sencor WG-70,
Tribute WG-70 i drugi).
Efikasnost zemqi{nih herbicida uslovqena je koli~inom padavina neposredno nakon wihove primene, a nije zadovoqavaju}a
za suzbijawe korova koji ni~u iz dubqih slojeva zemqi{ta sa krupnijim semenom (~i~ak,
abutilon, tatula, ambrozija). Za suzbijawe
ovih, kao i drugih korova, koriste se herbicidi posle nicawa soje, a to su preparati na
bazi: bentazona (Basagran, Deltazon 48-SL,
Galbenon i drugi), imazetapira (Pivot 100-E, Ritam i dr.), imazamoksa (Pulsar 40), tifensulfuronmetila (Harmony 75-WG), laktofena (Cobra),
oksasulfurona (Oxon 75-WG). Svi navedeni
herbicidi koriste se prvenstveno za suzbijawe {irokolisnih korova u usevu soje. Optimalno vreme wihoce primene je kada se soja
nalazi u fazi 1-3 trolista, a korovi su u fazi kotiledona do ~etiri lista. Preporuka je
kombinacija navedenih herbicida radi pro{irewa wihovog spektra delovawa na korove.
Za suzbijawe travnih (uskolisnih) korova
kao {to je divqi sirak iz rizoma, koriste se
slede}i herbicidi: Agil 100-EC, Aramo 50, Focus Ultra, Fusilade forte, Gallant Super, Select
super, Targa super, Panter i drugi. Tretirawe
ovim herbicidima treba obaviti kada je divqi sirak u fazi 3-6 listova, odnosno u fazi intenzivnog porasta.
Mira Babi}, dipl. ing.
[teto~ine
Griwe su u na{oj zemqi najzna~ajnije {teto~ine soje. Javqaju se u godinama kada tokom letwih meseci vlada su{a i kada obi~no dolazi do wihovog prenamno`ewa. Najja~i napad je na rubovima parcela pod sojom
odakle se daqe {ire prema unutra{wosti
useva. Hemijsko suzbijawe treba obaviti samo na ivi~nom delu poqa u po~etku formirawa kolonija jer tretirawe ~itavih poqa
nije ekonomski opravdano. Smawenoj brojnosti griwa doprinosi pravovremena i kvalitetna obrada zemqi{ta i uni{tavawe koro-
5. maj 2010.
va naro~ito na ivratinama.
Stri~kov {arewak (Vanessa cardui ) se javqa retko, ali u godinama kada se masovno
pojavi mo`e prouzrokovati ogromne {tete na
usevu soje, izazivaju}i ponekda u oazama i
potpun golobrst. U slu~aju ve}e brojnosti ove
{teto~ine obavezna je primena insekticida.
Preporuka je odr`avawe useva soje bez korova (palamida, ~i~ak i dr.) na kojima leptiri
pola`u jaja, jer se ispillele gusenice sa palamide sele na soju gde nastavqaju svoju ishranu.
CMYK
CMYK
Na kraj grada u senci lipa
STRANA 11.
Republika Srbija • Autonomna Pokrajina Vojvodina
VLADA AUTONOMNE
POKRAJINE VOJVODINE
POKRAJINSKI SEKRETARIJAT
ZA RAD, ZAPO[QAVAWE I
RAVNOPRAVNOST POLOVA
Na osnovu ~lana 50. Zakona o zapo{qavawu i osigurawu za slu~aj nezaposlenosti
(“Sl. glasnik RS”, broj 36/2009), ~lana 9. i ~lana 20. Pokrajinske skup{tinske odluke o buxetu AP Vojvodine za 2010. godinu (“Sl. list AP Vojvodine“, br. 20/2009),
u skladu sa Akcionim planom zapo{qavawa u AP Vojvodini u 2010. godini
raspisuje
Na osnovu ~lana 50. Zakona o zapo{qavawu i osigurawu za slu~aj nezaposlenosti (“Sl. glasnik RS”,
broj 36/2009), ~lana 9. i ~lana 20. Pokrajinske skup{tinske odluke o buxetu AP Vojvodine za 2010. godinu (“Sl. list AP Vojvodine“, br 20/2009), u skladu sa
Akcionim planom
zapo{qavawa u AP Vojvodini u 2010. godini
JAVNI POZIV
POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA RAD,
ZAPO[QAVAWE I RAVNOPRAVNOST POLOVA
POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA RAD, ZAPO[QAVAWE I RAVNOPRAVNOST POLOVA
POSLODAVCIMA ZA DODELU SUBVENCIJE
ZA OTVARAWE NOVIH RADNIH MESTA U AP VOJVODINI U 2010. GODINI
I OPIS PROGRAMA I VISINA SREDSTAVA
Subvencija za otvarawe novih radnih mesta, u jednokratnom
iznosu, odobrava se poslodavcima koji otvaraju radna mesta,
radi zapo{qavawa nezaposlenih lica prijavqenih na evidenciju Nacionalne slu`be za zapo{qavawe sa teritorije AP Vojvodine.
Visina subvencije iznosi:
1. 160.000,00 dinara, po licu u najnerazvijenijim op{tinama
(@iti{te, Plandi{te i Nova Crwa);
2. 130.000,00 dinara po licu u nerazvijenim i nedovoqno razvijenim op{tinama po odluci Skup{tine Autonomne Pokrajine Vojvodine, a po kriterijumu zaposlenosti (Irig, Kova~ica,Opovo, Sremski Karlovci, Titel, ^oka, Alibunar, Apatin,
Bela Crkva, @abaq, Mali I|o{, Novi Be~ej, Oxaci, Se~aw
i Srbobran);
3. 80.000,00 dinara po licu u ostalim op{tinama.
Dodatak na subvenciju iz ta~ke 3. prethodnog stava, u visini
od 50.000,00 dinara, (ukupni iznos subvencije: 130.000,00 dinara) dodequje se:
- poslodavcu koji zapo{qava lice koje pripada kategoriji te`e zapo{qivih nezaposlenih lica (osobe sa invaliditetom, samohrani roditeqi, `ene, Romi, izbegla i raseqena
lica, povratnici po sporazumu o readmisiji, stariji od 50 godina, mla|i od 30 godina);
- poslodavcu koji zapo{qava dugoro~no nezaposlena lica;
- poslodavcu koji zapo{qava nezaposleno lice koje se nalazi na evidenciji NSZ, a nedostaje mu dve godine ili mawe,
do sticawa prava na penziju po propisima PIO;
- poslodavcu koji otvara radno mesto u privrednom dru{tvu
ili preduzetni~koj radwi koje su registrovane za proizvodwu, prera|iva~ku delatnost, zanatsku delatnost i u oblasti
pru`awa usluga socijalne za{tite.
II USLOVI I DOKUMENTACIJA ZA PODNO[EWE ZAHTEVA
Uslovi za podno{ewe zahteva
Pravo na subvenciju za otvarawe novih radnih mesta mo`e
ostvariti poslodavac pod uslovom:
- da nije smawivao broj zaposlenih, u posledwa tri meseca koja prethode mesecu u kome je podnet zahtev, osim u slu~aju
normalne fluktuacije zaposlenih;
- da nad wim nije pokrenut ste~ajni, odnosno likvidacioni postupak;
- da uredno izmiruje obaveze po osnovu doprinosa za obavezno
socijalno osigurawe za zaposlene, za posledwa tri meseca
koja prethode mesecu u kome je podnet zahtev, osim ukoliko je
podnosilac zahteva novoosnovani privredni subjekt registrovan po osnovu doma}ih ili stranih ulagawa ;
- da je podnosilac zahteva nad kojim je vo|en ste~ajni postupak
i kod koga je usvojen i u celosti izvr{en plan reorganizacije, uspe{no poslovao najmawe 12 meseci, osim u slu~aju obrazlo`enog zahteva nadle`nog organa lokalne samouprave;
- da je podnosilac zahteva koji je kupio privredni subjekt nad
kojim je okon~an postupak ste~aja ili likvidacije, uspe{no
poslovao najmawe 12 meseci od dana kupovine, osim u slu~aju obrazlo`enog zahteva nadle`nog organa lokalne samouprave;
- da je nezaposleni za koga se tra`i subvencija i koji je prethodno bio u radnom odnosu na neodre|eno vreme kod poslodavca – podnosioca zahteva, na evidenciji nezaposlenih najmawe 6 meseci.
Pravo na subvenciju za otvarawe novih radnih mesta ne mogu ostvariti:
- dr`avni organi, organizacije i drugi direktni i indirektni
korisnici buxetskih sredstava, dru{tvene organizacije,
udru`ewa gra|ana i neprofitne organizacije;
- podnosioci zahteva koji obavqaju delatnost mewa~nica, kockawa i kla|ewa;
- korisnici sredstava koji nisu ispunili raniju ugovornu obavezu prema Nacionalnoj slu`bi ili Pokrajinskom sekretarijatu za rad, zapo{qavawe i ravnopravnost polova;
- podnosioci zahteva koji zapo{qavaju nezaposlena lica kojima je prethodni radni odnos na neodre|eno vreme prestao
u periodu kra}em od 6 meseci od dana podno{ewa zahteva,
kod poslodavca koji je osniva~ ili povezano lice sa podnosiocem zahteva.
Dokumentacija za podno{ewe zahteva
- zahtev sa biznis planom;
- fotokopija re{ewa nadle`nog organa o upisu u registar;
- potvrda o prometu na teku}em ra~unu poslodavca za posledwa tri meseca koja prethode mesecu u kome je podnet zahtev;
- poreska prijava o obra~unatim i upla}enim doprinosima za
obavezno socijalno osigurawe na zarade/naknade, za posledwa tri meseca koja prethode mesecu u kome je podnet zahtev,
overena od strane Poreske uprave;
- zavr{ni ra~un za godinu koja prethodi godini u kojoj se podnosi zahtev za programe kojima se zapo{qava 5 i vi{e lica,
overen od strane Narodne banke Srbije (ovo ograni~ewe se
ne odnosi na podnosioce zahteva koji u trenutku zakqu~ewa
ugovora dostave bankarsku garanciju), osim ukoliko je podnosilac zahteva novoosnovani privredni subjekt registrovan
po osnovu doma}ih ili stranih ulagawa na teritoriji AP Vojvodine;
- program za re{avawe vi{ka zaposlenih sa predlogom mera za
re{avawe vi{ka i spiskom vi{ka zaposlenih, ukoliko se
programom zapo{qavaju lica od drugog poslodavca;
- obrazlo`en zahtev nadle`nog organa lokalne samouprave u
slu~ajevima navedenim u alinejama 4. i 5.
Uslova za podno{ewe zahteva.
Pokrajinski sekretarijat za rad, zapo{qavawe i ravnopravnost polova, zadr`ava pravo da tra`i i druge dokaze relevantne za odlu~ivawe o zahtevu podnosioca.
III PRIORITETI ZA DODELU SUBVENCIJA
Nadle`na filijala Nacionalne slu`be za zapo{qavawe
proverava ispuwenost op{tih uslova Javnog poziva i vr{i
12. STRANA
Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
VLADA AUTONOMNE
POKRAJINE VOJVODINE
POKRAJINSKI SEKRETARIJAT
ZA RAD, ZAPO[QAVAWE I
RAVNOPRAVNOST POLOVA
rangirawe primqenih zahteva na osnovu unapred definisanih
kriterijuma.
Prioritet u dodeli subvencija utvr|uje se na osnovu ocene
biznis plana.
IV DONO[EWE ODLUKE
Predlog Odluke o dodeli subvencije poslodavcima za otvarawe novih radnih mesta donosi direktor filijale NSZ.
Saglasnost na predlog Odluke daje direktor PSZ.
Odluku o dodeli subvencije poslodavcima za otvarawe novih radnih mesta za zapo{qavawe nezaposlenih lica donosi
Pokrajinski sekretar za rad, zapo{qavawe i ravnopravnost
polova.
V ZAKQU^IVAWE UGOVORA
Pokrajinski sekretar za rad, zapo{qavawe i ravnopravnost
polova, direktor filijale Nacionalne slu`be za zapo{qavawe i podnosilac zahteva, u roku do 30 dana od dana dono{ewa
odluke o odobravawu subvencije, zakqu~uju ugovor, kojim se
ure|uju me|usobna prava i obaveze i na osnovu koga se vr{i isplata subvencije.
Dokumentacija za zakqu~ivawe ugovora:
- dokaz o zasnivawu radnog odnosa na neodre|eno vreme za lica koja se zapo{qavawu (ugovor o radu i prijava na obavezno socijalno osigurawe);
- odgovaraju}a sredstva obezbe|ewa ugovornih obaveza i
- fotokopija kartona deponovanih potpisa.
Sredstva obezbe|ewa ugovornih obaveza su:
1. ZA PREDUZETNIKA:
- za odobrena sredstva u iznosu do 300.000,00 dinara – dve
istovetne blanko li~ne menice korisnika sredstava sa jednim `irantom, sa meni~nim ovla{}enima,
- za odobrena sredstva u iznosu od 300.001,00 do 650.000,00 dinara – dve istovetne blanko li~ne menice korisnika sredstava sa dva `iranta, sa meni~nim ovla{}ewima (ukoliko
korisnik sredstava nije u mogu}nosti da obezbedi menice
kao sredstvo obezbe|ewa za iznose do 650.000,00 dinara, mo`e prilo`iti bilo koje od navedenih dodatnih sredstava
obezbe|ewa).
- za odobrena sredstva u iznosu od 650.001,00 dinara i vi{e –
dve istovetne blanko li~ne menice korisnika sredstava sa
dva `iranta, sa meni~nim ovla{}ewima i dodatno sredstvo
obezbe|ewa po izboru:
< hipoteku prvog reda na nepokretnosti dvostruko ve}e vrednosti od iznosa subvencije, ili
< zalo`no pravo na pokretnim stvarima trostruko ve}e vrednosti od iznosa subvencije, ili
< garanciju banke dvostruko ve}e vrednosti od iznosa subvencije, ili
< ugovorno jemstvo.
2. ZA PRAVNO LICE:
- za odobrena sredstva u iznosu do 650.000,00 dinara – dve
istovetne blanko solo menice, sa meni~nim ovla{}ewima
ili jedno od navedenih dodatnih sredstava obezbe|ewa;
- za odobrena sredstva u iznosu od 650.001,00 dinara i vi{e –
dve istovetne blanko solo menice, sa meni~nim ovla{}ewima i dodatno sredstvo obezbe|ewa po izboru:
< hipoteku prvog reda na nepokretnosti dvostruko ve}e vrednosti od iznosa subvencije, ili
< zalo`no pravo na pokretnim stvarima trostruko ve}e vrednosti od iznosa subvencije, ili
< garanciju banke dvostruko ve}e vrednosti od iznosa subvencije. 4
@irant mo`e biti svako poslovno sposobno fizi~ko lice,
ne starije od 65 godina, koje ima redovna mese~na primawa na
ime zarade ili penzije, nezavisno od visine primawa, kao i
fizi~ko lice koje samostalno obavqa delatnost (preduzetnik).
Pokretna imovina koja je predmet ru~ne zaloge mora biti
osigurana najkra}e u periodu trajawa ugovorne obaveze i polisa osigurawa vinkulirana (preneto pravo kori{}ewa) u korist
Pokrajinskog sekretarijata za rad, zapo{qavawe i ravnopravnost polova. Predmet zalo`nog prava na pokretnoj imovini ne
mogu biti vozila.
VI OBAVEZE KORISNIKA SREDSTAVA
Korisnik sredstava subvencije za otvarawe novih radnih
mesta du`an je da:
- zasnuje radni odnos, odnosno zakqu~i ugovor o radu sa nezaposlenim licem u skladu sa zakonom, na neodre|eno vreme,
sa punim radnim vremenom, s tim da radni odnos traje najmawe 24 meseca od dana zasnivawa radnog odnosa;
- redovno upla}uje doprinose za obavezno socijalno osigurawe
i dostavqa dokaze o uplati doprinosa za obavezno socijalno osigurawe za lica iz ugovora.
Korisnik sredstava du`an je da obavqa delatnost na teritoriji op{tine na kojoj je ostvario pravo na subvenciju.
VII OSTALE INFORMACIJE
Zahtev sa biznis planom podnosi se nadle`noj organizacionoj jedinici Nacionalne slu`be, prema sedi{tu poslodavca
ili organizacione delatnosti u kojoj se realizuje program, li~no ili putem po{te, na tipskom obrascu koji se mo`e dobiti u
svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne slu`be ili preuzeti sa sajta www.psrzrp.vojvodina.gov.rs ili www.nsz.gov.rs
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne slu`be.
Nepotpuna dokumentacija ne}e se uzimati u razmatrawe.
Poziv je otvoren do utro{ka sredstava predvi|enih za
ovu namenu.
Rok za podno{ewe zahteva te~e po~ev od 04. 05. 2010. godine.
raspisuje
JAVNI POZIV
NEZAPOSLENIM LICIMA ZA DODELU SUBVENCIJE
ZA SAMOZAPO[QAVAWE U AP VOJVODINI
U 2010. GODINI
I OPIS PROGRAMA I VISINA SREDSTAVA
na prava i obaveze i na osnovu koga se
vr{i isplata subvencije.
Subvencija za samozapo{qavawe
dodequje se nezaposlenom licu u jednokratnom iznosu od 160.000,00 dinara, a u ciqu obavqawa novoregistrovane delatnosti na teritoriji
AP Vojvodine.
Ukoliko se vi{e nezaposlenih lica
udru`i u skladu sa zakonom (osim za
osnivawe zadruge) svako pojedina~no
podnosi zahtev za samozapo{qavawe
i ostvarivawe prava na subvenciju
od 160.000,00 dinara.
Dokumentacija za zakqu~ivawe ugovora:
- fotokopija re{ewa nadle`nog organa o upisu u registar (ukoliko nije
naveden datum otpo~iwawa delatnosti u re{ewu o upisu u registar,
potrebno je dostaviti i re{ewe o
otpo~iwawu delatnosti);
- fotokopija re{ewa o PIB-u;
- fotokopija prijave na obavezno socijalno osigurawe;
- sredstvo obezbe|ewa ugovornih obaveza;
- fotokopija ugovora o otvarawu teku}eg ra~una ili kartice istog;
- fotokopija kartona deponovanih potpisa;
- fotokopija li~ne karte korisnika
sredstava i
- fotokopija li~ne karte `iranta i
drugi dokazi u zavisnosti od statusa
`iranta.
II USLOVI I DOKUMENTACIJA ZA
PODNO[EWE ZAHTEVA
Uslovi za podno{ewe zahteva
Pravo podno{ewa zahteva za dodelu subvencije za samozapo{qavawe se ostvaruje pod uslovom da je lice:
- prijavqeno na evidenciju nezaposlenih Nacionalne slu`be za zapo{qavawe (u daqem tekstu: Nacionalna slu`ba) na teritoriji AP Vojvodine,
- zavr{ilo instruktivnu obuku za samozapo{qavawe po planu i programu obuke u organizaciji Nacionalne slu`be ili druge odgovaraju}e organizacije, a u ciqu podizawa nivoa informisanosti i kompetentnosti za otpo~iwawe sopstvenog posla.
Pravo na subvenciju za samozapo{qavawe ne mo`e se ostvariti u slede}im slu~ajevima:
- za obavqawe delatnosti individualnog poqoprivrednog gazdinstva,
zadruge, udru`ewa gra|ana i dru{tvenih organizacija, mewa~nica,
kockawa i kla|ewa;
- ukoliko je lice ve} ostvarilo pravo na isplatu nov~ane naknade u
jednokratnom iznosu za samozapo{qavawe;
- ukoliko lice nije ispunilo raniju
ugovornu obavezu prema Nacionalnoj
Slu`bi ili Pokrajinskom sekretarijatu za rad, zapo{qavawe i ravnopravnosti polova.
Dokumentacija za podno{ewe zahteva
- zahtev sa biznis planom;
- dokaz o zavr{enoj obuci, ukoliko nije zavr{ena u organizaciji Nacionalne slu`be.
Pokrajinski sekretarijat za rad,
zapo{qavawe i ravnopravnost polova
zadr`ava pravo da tra`i i druge dokaze relevantne za odlu~ivawe o zahtevu podnosioca.
Prilikom zakqu~ivawa ugovora
podnosi se jedno od navedenih sredstava obezbe|ewa ugovornih obaveza
i to:
- dve istovetne blanko trasirane
menice korisnika sredstava sa
jednim `irantom i meni~nim ovla{}ewima, ili
- zalo`no pravo na pokretnu imovinu
(osim vozila) trostruko ve}e vrednosti od iznosa subvencije, ili
- hipoteka prvog reda na nepokretnosti dvostruko ve}e vrednosti od iznosa subvencije, ili
- garancija banke dvostruko ve}e vrednosti od iznosa subvencije.
@irant mo`e biti svako poslovno
sposobno fizi~ko lice, ne starije od
65 godina, koje ima redovna mese~na
primawa na ime zarade ili penzije,
nezavisno od visine primawa, kao i
fizi~ko lice koje samostalno obavqa
svoju delatnost (preduzetnik).
Pokretna imovina koja je predmet ru~ne zaloge mora biti osigurana najkra}e u periodu trajawa ugovorne obaveze i polisa osigurawa
vinkulirana (preneto pravo kori{}ewa) u korist Pokrajinskog sekretarijata za rad, zapo{qavawe i ravnopravnost polova.
Lice je u obavezi da otpo~ne obavqawe registrovane delatnosti nakon
dono{ewa odluke, a najkasnije do datuma potpisivawa ugovora.
VI OBAVEZE KORISNIKA SREDSTAVA
Nacionalna slu`ba proverava ispuwenost op{tih uslova Javnog poziva i
vr{i rangirawe primqenih zahteva
na osnovu unapred definisanih kriterijuma. Prioritet u dodeli subvencija utvr|uje se na osnovu ocene biznis
plana.
Prioritet u postupku odobravawa
ima lice koje pripada kategoriji te`e zapo{qivih nezaposlenih lica.
Korisnik sredstava subvencije za
samozapo{qavawe du`an je da:
- registrovanu delatnost obavqa najmawe 12 meseci, po~ev od dana otpo~iwawa obavqawa delatnosti i
- redovno upla}uje doprinose za obavezno socijalno osigurawe najmawe
12 meseci i dostavi dokaze o uplati doprinosa.
Korisnik sredstava je du`an da vrati iznos subvencije u slu~aju da:
- ne obavqa registrovanu delatnost
najmawe 12 meseci, po~ev od dana
otpo~iwawa obavqawa delanosti,
- ne upla}uje doprinose za obavezno socijalno osigurawe.
IV DONO[EWE ODLUKE
VII OSTALE INFORMACIJE
Predlog Odluke o dodeli subvencije za samozapo{qavawe nezaposlenih lica donosi direktor filijale NSZ.
Odluku o dodeli subvencije za samozapo{qavawe nezaposlenih lica donosi pokrajinski sekretar za rad, zapo{qvawe i ravnopravnost polova.
Zahtev sa biznis planom podnosi se
nadle`noj organizacionoj jedinici Nacionalne slu`be prema mestu prebivali{ta, odnosno boravi{ta, li~no ili
putem po{te, na tipskom obrascu, koji
se mo`e dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne slu`be
ili preuzeti sa sajta
www.psrzrp.vojvodina.gov.rs
ili www.nsz.gov.rs
Sve dodatne informacije mogu se
dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne slu`be.
Nepotpuna dokumentacija ne}e se
uzimati u razmatrawe.
Poziv je otvoren do utro{ka sredstava predvi|enih za ovu namenu.
Rok za podno{ewe zahteva te~e po~ev od 04. 05. 2010. godine.
III PRIORITETI ZA DODELU SUBVENCIJA
V ZAKQU^IVAWE UGOVORA
Pokrajinski sekretar za rad, zapo{qavawe i ravnopravnost polova,
direktor filijale Nacionalne slu`be i podnosilac zahteva, u roku do
60 dana od dana dono{ewa odluke o
odobravawu subvencije za samozapo{qavawe nezaposlenih lica, zakqu~uju ugovor, kojim se ure|uju me|usob-
5. maj 2010.
VOJVO\ANSKA LIGA ZAPAD
sremski
sport
MALI FUDBAL
Najboqa {kola
„Branko Radi~evi}“
O
snovna {kola „Du{an Jerkovi} - U~a“ iz [imanovaca, bila je doma}in Zonskom prvenstvu osnovnih {kola Srema u malom
fudbalu za devoj~ice. U~estvovali
su – O[ „Du{an Jerkovi} - U~a“ [imanovci: Nata{a Lali}, Nikolina
Mihajlovi}, Jelena Krstovi}, Viktorija Krkobabi}, Svetlana Kara},
Nikolina Eror, An|ela An|eli},
Nikolina Karanovi}, Bojana @ivanovi}, Aleksandra Maksimovi}, Maja Ostoji}; O[ „Veqko Dugo{evi}“
Ruma: Jelena Radi}, Miqana Tadi},
Bogdana \uki}, Nata{a Vejnovi},
Ivona Ogwenovi}, Marija Babi}, Jelena Popovi} i Nikolina Naranxi};
O[ „Du{an Jerkovi} - U~a“ In|ija:
Mirjana Mi{i}, Jovana ^ak{iran,
Aleksandra Ili}, Aleksandra Mandi}, @eqka Mandi}, Marija Milo{evi}, Mia ^etnik, Jelena Kalini}, Mirjana Bo`i}; O[ „Branko
Radi~evi}“ Kuzmin: Qubica Vujatovi}, Vesna Milinkovi}, Jelena Milivojevi}, Aleksandra Vrane{evi};
Radmila Tomir, Dragana Todi}, Maja Mitrovi}, Milana Milivojevi},
Mirjana Manojlovi}, Dragana Pe~enica, Marija \oki}; O[ „Rastko Nemawi} Sveti Sava“ Nova Pazova:
Sowa Adamovi}, Tamara [orak, Sawa Jela~a, Sofija Turawanin, Ana
Pilipovi}, Magdalena Paji}, Mirjana Mirosavqevi}.
Rezultati: O[ „Du{an Jerkovi}“
In|ija – O[ „Branko Radi~evi}“
Kuzmin 0:0, penalima 0:1 (M. Manojlovi}), O[ „Rastko Nemawi} Sveti
Sava“ Nova Pazova – O[ „Veqko Dugo{evi}“ Ruma 1:0 ([orak), O[
„Branko Radi~evi}“ Kuzmin – O[
„Du{an Jerkovi} - U~a“ [imanovci
1:2 (Vrane{evi} – An|eli} 2). Finale: O[ „Rastko Nemawi} Sveti Sava“ – O[ „Du{an Jerkovi} - U~a“
[imanovci 1:1 ([orak – An|eli}),
penalima 2:0 ([orak, Pilipovi}).
Najboqi strelac turnira bila je An|ela An|eli} (O[ „Du{an Jerkovi}
- U~a“ [imanovci) sa 3 gola, dok je
najboqa igra~ica Tamara [orak i
golman Mirjana Mirosavqevi} (obe
iz O[ „Rastko Nemawi} Sveti Sava“ Nova Pazova).
R.@.
Novopazov~anke najboqe
[esnaesta pobeda
rumskih Prvomajaca
Rezultati 29. kola BELEGI[:
Omladinac – Polet 1:0, KA]: Jugovi} –
Qukovo 1:0, SOMBOR: @AK – Sloven 1:0,
MLADENOVO: Budu}nost – Cement 1:2,
RUMA: Prvi maj – [ajka{ 4:0, NOVI SAD:
Crvena zvezda – Hajduk 7:0, NOVI SAD:
Indeks – Radni~ki (I) 0:0, SREMSKA MITROVICA: Radni~ki – Solunac 2:0, TURIJA: Mladost – Borac 3:2.
01. Cement
02. Solunac
03. C.zvezda
04. Mladost
05. Prvi maj
06. Omladinac
07. Indeks
08. Borac
09. Radn.(SM)
10. Radn (I)
11. @AK
12. Qukovo
13. Budu}nost
14.Jugovi}
15. Sloven
16. [ajka{
17. Hajduk
18. Polet
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
18
19
18
16
16
14
14
13
14
12
11
10
11
12
5
6
3
1
7
4
3
5
4
8
8
5
2
5
7
9
6
3
7
2
7
4
4
6
8
8
9
7
7
11
13
12
11
10
12
14
17
21
19
24
57:13 61
55:28 61
65:32 57
55:32 53
48:31 52
42:27 50
38:23 50
47:35 44
56:52 44
36:41 41
43:43 40
31:30 39
38:40 39
38:42 39
30:60 22
30:64 20
15:53 16
33:111 7
Utakmice 30. kola (8. i 9. maj, 16.30):
Polet – Budu}nost, Cement- Prvi maj,
[ajka{ – Crvena zvezda, Hajduk – Indeks,
Radni~ki (I) – Radni~ki (SM), Solunac –
Mladost, Borac – @AK, Sloven - Jugovi}
i Qukovo – OmladinacR.@
PRVI MAJ – [AJKA[ 4:0 (0:0)
RUMA: Stadion Rigov mlin. Gledalaca: 100. Sudija: Vladimir ^i~i} (Oxaci)
8. Strelci: Je` u 47. i 70., Radi} u 66. i
Bori} u 86. minutu za Prvi Maj. @uti kartoni: Popovi}, Koji~i} ([ajka{).
PRVI MAJ: Arsenovi} -, Putica 7, Bori} 7,5, ]ori} 7, Milo{evi} 7, \oki} 7,
Sikirica 6 (Radi} 7,5), Jovanovi} 7,5,
Je` 8, Vojnovi} 7 (Rokni} -), Zelinac 7
(Markovi} 7).
[AJKA[: Simi} 7, Radivojevi} 6,
A|anski 6, Be{egi 5, Kosi} 6, Koji~i} 6,
Lazi} 7, ra|en 6, Popovi} 5,5, D. Kqaji}
5, S. Kqaji} 5 (Samar|ija -).
Igra~ utakmice: Luka Je` (Prvi Maj)
Nakon {to su prvi deo susreta odigrali katastrofalno lo{e protiv totalnog
autsajdera u ovom me~u, ekipe iz Koviqa,
koje se ve} oprostila od ovog ranga takmi~ewa, fudbaleri doma}eg Prvog Maja
su u nastavku sureta postavili stvari na
svoje mesto.
Igrao se 47. minut susreta kada je mladi Luka Je`, koji je u prole}nom delu sezone, najavio visoke domete, na~eo mre`u skromne ekipe [ajka{a. Naime, napada~ Prvomajaca iz okreta je odli~no {utirao sa {esnaest metara i matirao golmana gostiju Simi}a, koji je svoju ekipu
spasao ubedqivijeg poraza u ovom duelu.
U 66. minutu me~a na scenu je stupio povratnik u redove doma}ina Branko Radi}
koji u stilu asa Bajerna iz Minhena, Arijana Robena, sa desne strane povukao loptu u sredinu a potom levom nogom efektno pogodio suprotan ugao gola ekipe iz
Koviqa. Luka Je` je u 70. ponovo u centru
pa`we. Nakon udarca ka golu [ajka{a,
golman Simi} kratko je odbio loptu a
mladom golgeteru Prvomajaca nije bilo
te{ko da po tre}i put pogodi mre`u rivala. Ta~ku na ovaj susret stavio je odli~ni Aleksandar Bori} koji je ve{to izmaklo odbrani ekipe iz Koviqa i manirom
iskusnog strelca postavio kona~an rezultat i na najlep{i mogu}i na~in overio
16. pobedu svoje ekipe u dosada{wem delu prvenstvene trke na vojvo|anskom Zapadu.
S. Lali}
RADNI^KI (SM) – SOLUNAC
2:0 (2:0)
SREMSKA MITROVICA: Stadion u
Hesni, gledalaca 80. Sudija Bojana [}epanovi} iz Kru{~i}a. Strelci: Radovanovi} u 15. i Maksimovi} u 30. minuti za
Radni~ki.
RADNI^KI: Staj~i} 6, Pavlovi} 7,
Ili} 8, Radovanovi} 8, Gruji} 8, Miji} 7,
\ur|evi} 8 (Vasi} 7), Sladojevi} D. 8(Soviq 7), ^upi} 8(Dragi} 7), Maksimovi}
8.5, Jordanovski 8.
SOLUNAC: Elez N. 6, Alimpi} 5, Sadovski 5, Ismaili 6, Bani} 5, Ili} 5, Grahovac 6, Radakovi} 5, Jovi} 5, Primorac
6, Elez U. 6.
Igra~ utakmice: Maksimovi}, ocena 8.5
Rezultati 28. kola (28. april) –
KARAVUKOVO: Polet – Cement 0:5,
KOVIQ: [ajka{ – Budu}nost 2:3,
[IMANOVCI: Hajduk – Prvi maj 1:3,
IRIG: Radni~ki – Crvena zvezda 1:2,
RASTINA: Solunac – Indeks 3:1, NOVI
SAD: Borac – Radni~ki (SM) 3:0, RUMA:
Sloven – Mladost 0:4, QUKOVO: Qukovo
– @AK 5:1, BELEGI[: Omladinac (Novi
Banovci) – Jugovi} 2:0.
BORAC – RADNI^KI (SM)
3:0 (1:0)
NOVI SAD: Stadion Borca na Klisi.
Gledalaca 150. Sudija Merdanovi} Dejan iz Srpskog Mileti}a. Strelci: Ja{evi} u 19., Srdi} 67. i Perendi} u 73.
minutu za Borac.
@uti kartoni: Miri}, Kandi}, Plav{i}, Papri} i Bubawa iz Borca, a \ur|evi} i Jovanovi} iz Radni~kog. Crveni karton Santra~ i trener Ninkovi}
iz Radni~kog.
BORAC: Dragi} 8, Simi} 7, \akovi} 7
(Papri} 7), Markov 7, Ja{evi} 8, Miri}
8 (Kandi} 8), @akula 8 (Perendi} 8), Bubawa 8, Nikoli} 8, Plav{i} 8, Srdi} 8.
RADNI^KI: Staj~i} 5, Miji} 5, Ili}
6, Sladojevi} G. 5 (Pavlovi} 5), Maksi-
Lepa fudbalska predstava na stadionu
u Hesni, igrana je u petak, dan ranije zbog
predstoje}ih prvomajskih praznika. Idealan teren, odli~ni uslovi za igru i jo{
jedna radost vernih hesnerskih navija~a i
fudbalera Radni~kog, koji su ovom pobedom nad vode}im na tabeli, u~inili prodor ka sredini tabele i definitivno prebrinuli sve brige opstanka u Vojvo|anskoj
ligi. Gostuju}i tim Solunca iz Rastine,
trenutno lider na tabeli ovog puta bio je
nadigran od raspolo`enih doma}ih fudbalera, koji su samo dva dana ranije imali te{ko gostovawe na novosadskoj Klisi.
Prvi gol postigao je u 15. minutu. stameni i pouzdani {toper doma}ih, Radovanovi} Nikola, koji je prisko~io svojim napada~ima u pomo} i efektno zavr{io uigranu napada~ku kombinaciju po levoj strani,
specijalitet iskusnog trenerskog vuka,
Mite Ninkovi}a. Drugi gol postigao je
Maksimovi} Mika, nakon {to se veteran
Sladojevi} Dra{ko-Krxa, odlu~no probio
po desnoj strani, izbaciv{i iz igre ~ak
trojicu odbrambenih igra~a Solunca, uputiv{i precizan centar{ut prema mla|anom \ur|evi}u, koji nesebi~no upo{qava
popularnog Cipija, koji zabija drugi gol
veteranu Ninu Elezu.
Po prvi put od kako se igra fudbal u
Hesni, od 1922. godine, kompletnu sudijsku trojku ~inile su tri dame, Bojana
[}epanovi}, Nedi} Maja i Mirela Male{evi}, {to je kuriozitet ove utakmice.
@enska sudijska trojka je bez gre{ke odsudila ovu utakmicu.
J. Stevi}
movi} 6 (Vasi} 6), Jovanovi} 5, \ur|evi} 6, Sladojevi} D. 6 (Dragi} 6), Risti} 6, Santra~ 5, Jordanovski 5.
Igra~ utakmice: Ja{evi} Boban, ocena 8.
U dosta borbenoj i na momente nervoznoj i utakmici koja je obilovala
o{trim startovima i prigovorima igra~a i trenera, pobedio je doma}i tim
Borca. U 28. minutu utakmice iskqu~en
je najboqi fudbaler Radni~kog i prvi
strelac lige Slobodan Santra~. Sa
igra~em mawe Mitrov~ani su se uspe{no borili i bili su ravnopravni protivnik do kraja prvog poluvremena. U
31. minutu crveni karton dobio je i trener Radni~kog Ninkovi} Mita, koji nije
mogao da se pomiri sa sudijskim odlukama, koje su ovoga puta bile naklowene doma}em timu. Va`nost utakmice koja je odlu~ivala o opstanku na vojvo|anskom Zapadu, doprineo je da igra~i oba
tima budu nervozni i da igraju pod pritiskom, tako da nije prikazan kvalitetan fudbal. Slu`beni predstavnik i
vo|a puta Radni~kog, Sa{a Stojkovi} je
izjavio, da je tim Radni~kog pokraden i
da je su|ewe bilo pristrasno u korist
Borca i da se na Klisi nije ovog puta
nije moglo normalno igrati. J. Stevi}
SREMSKA LIGA
La}arci izvan opasne zone
Rezultati utakmica 23. kola: VI[WI]EVO: Hajduk - Borac (M) 4: 2,
MA^VANSKA MITROVICA: Podriwe –
Dunav 0: 2, PUTINCI: PSK - Hajduk (B)
1: 3, ADA{EVCI: Grani~ar -Borac (S)
2: 1, KUZMIN: Grani~ar - Sloga M[ 3:
0, KUPINOVO: Mladost - Jedinstvo 4:
0, ERDEVIK: Sloga - Jadran 6: 2, KUKUJEVCI: Fru{kogorac - LSK1: 0.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
Dunav
23
Hajduk (B)
23
Sloga (E)
23
Borac (S)
23
Mladost
23
Jedinstvo (SP)23
Hajduk (V)
23
Fru{kogorac 23
Grani~ar (A) 23
Jadran
23
Podriwe
23
LSK
23
Sloga M[
23
Grani~ar (K) 23
PSK
23
Borac (M)
23
17
15
15
12
10
9
10
9
7
8
8
6
7
6
4
4
2
6
6
6
4
5
2
4
8
5
3
8
3
5
5
2
4
2
2
5
9
9
11
10
8
10
12
9
13
12
14
17
41:13
53:17
47:21
44:19
35:32
24:26
34:38
29:28
29:29
29:38
44:44
15:31
30:52
31:47
32:61
26:47
53
51
51
42
34
32
32
31
29
29
27
26
24
23
17
14
Raspored utakmica 24. kola: 8. i 9.
maj u 16.30: MARTINCI: Borac – Fru{kogorac, LA]ARAK: LSK - Sloga (E),
GOLUBINCI: Jadran – Mladost, STARA PAZOVA: Jedinstvo - Grani~ar (K),
KRWE[EVCI: Sloga M[ - Grani~ar
(A), SURDUK: Borac - PSK , BE[KA:
Hajduk – Podriwe, STARI BANOVCI:
Dunav -Hajduk (V).
FRU[KOGORAC – LSK
1-0 (0-0)
KUKUJEVCI: Stadion Fru{kogorca;
gledalaca 150; sudija Bazi} (Be{ka);
5. maj 2010.
strelac: Miki} u 93. za Fru{kogorac;
`uti kartoni: Lepiwica, Miki} ( Fru{kogorac), Vujinovi} (LSK); crveni
karton: Savi} (LSK)
FRU[KOGORAC: Brati} 7, Rudi} 7,
Miki} 7, Medi} 7, Radivoj{i} 7 (Vuk{i} 7), Kon~ar 7, Ivkovi} 7, Kalini} 7,
Lepiwica 7, Qiqak 7, Lazarov 7 (Savi} 7)
LSK: Aleksi} 7, Polovina 7, Mladenovi} 7, Papi} 7, Vujinovi} 7, Jovani}
7, Milovan Bosan~i} 7, ^ikara 7 (Q.
Bosan~i} 7), Boji} 7 (Xaki} 7), Milan
Bosan~i} 7, Savi} 6
U borbenoj utakmici, gde su bodovi
puno donosili i jednima i drugima, doma}i su imali vi{e sre}e postigav{i
gol u zadwim sekundama utakmice iz
slobodnog udarca.
V. Savi}
PODRIWE – DUNAV
0:2 (0:0)
MA^VANSKA MITROVICA: Stadion Podriwa; gledalaca 150; sudija
Ota{evi} (In|ija); strelci: Malobabi} u 51. i Zogovi} u 88; `uti kartoni:
Zabla}anski, Arnautovi} (Podriwe),
Zogovi}, Lakovi}, A{}eri}, Savi}
(Dunav)
PODRIWE: Reli} 7, Sarajli} 6
(Petri} 6), Dobo 6, Vukovi} 7, Kulpinac 7, Arnautovi} 7, Pr{i} 6, (Sabqov-), Jefti} 6, Zabla}anski 6, Mitrovi} 7, Savinovi} 7
DUNAV: Lakovi} 7, G. Luki} 7, P. Luki} 7, Kalaba 7, Gu`vi} 8, Anti} 6 (Rikanovi} 7), Malobabi} 7, Radosavqevi} 6, A{}eri} 6 (Milutinovi}-), Savi} 6, Zobovi} 7
Doma}ina je u ovom susretu potpuno
napustila sportska sre}a. Fanati~no
su se borili, ali iz pet stopostotnih
prilika nisu postigli gol {to je iskusna gostuju}a ekipa ikoristila. Iz
svega tri {uta prema golu, Dunav je postigao dva gola, od kojih je prvi, ~ini
se, postignut iz sumwive ofsajd pozicije.
M. Drmanovi}
MLADOST – JEDINSTVO (SP)
4:0 (3:0)
KUPINOVO – Igrali{te Mladosti, gledalaca 150. Sudija: Qubomir
Durakovi} 7. Strelci: Jovanovi} u 30.
i 63. Bastaji} 14. i Plav{i} 34. minut. @uti kartoni: ]iri} (Mladost),
M. Stankovi} (Jedinstvo). Crveni
karton: M. Stankovi} (Jedinstvo).
MLADOST: Petkovi} (Ranisavqevi}), Gruji} 7, ]iri} 6,5 (Milija{evi}), Ili} 7, Plav{i} 7, Milovanovi} 8, Djuri~i} 7,5, Gruji~i} 7 (Nikoli} 7), Bastaji} 8, Jovanovi} 8, Vuj~i}
7,5.
JEDINSTVO: D. Stankovi} 6, Avramovi} 6, Igra~ 6, Vuj~i} 6, Boji} 6 (Petrovi} 6), Stojkovi} 6 (Mirkovi}),
Ku{jakov 6, Kudra 6, Lepanovi} 6, M.
Stankovi} 5, Rajak 6.
Samo u prvih desetak minuta, gost
iz Stare Pazove bio su ravnopravan
(dostojan) rival. Potom su usledile
prve izglednije prilike Mladosti,
odn. {utevi Vuj~i}a (9. minut) i Bastaji}a (12. minut). U 14. minutu, posle udarca ]iri}a, golman Jedinstva
Stankovi} kratko odbija loptu, na koju natr~ava Bastaji} i dovodi doma}ina u vodjstvo. U razmaku od 4 minuta
(30. i 34.), Mladost preko Jovanovi}a,
odn. Plav{i}a otklawa sve dileme
(ako ih je uop{te i bilo). U nastavku
utakmice, doma}in je `eleo {to vi{e
da dr`i loptu u svom posedu, a gosti
kao da nisu imali ni snage ni voqe
Rezultati utakmica 22. kola:
MARTINCI: Borac –LSK 0: 1, GOLUBINCI: Jadran – Fru{kogorac 1: 1
STARA PAZOVA: Jedinstvo -Sloga (E)
1: 3, KRWE[EVCI: Sloga M[ – Mladost 2: 5, SURDUK: Borac - Grani~ar (K)
4: 0, BE[KA: Hajduk -Grani~ar (A) 2: 0,
STARI BANOVCI: Dunav - PSK 5: 0, VI[WI]EVO: Hajduk - Podriwe 3: 0
da ne{to vi{e urade. Jovanovi} u 63.
minutu po drugi put se upisuje u listu
strelaca, golom iz slobodnog udarca.
R. @.
svim segmentima igre. Borbenost,
htewe i kvalitet ekipe LSK-a rezultirali su pogotkom Bosan~i}a u zadwim sekundama utakmice direktno iz
kornera. Pobedi je kumovao i jedan od
najboqih aktera utakmice, mladi golman doma}ih Jandri}.
V. Savi}
BORAC (M) – LSK 0 -1 (0-0)
HAJDUK (B) - GRANI^AR (A)
2: 0 (1: 0)
MARTINCI: Stadion Borca; Gledalaca 300; sudija Lazi} (Sremska Mitrovica); strelac: Milan Bosan~i} u
93. za LSK; `uti kartoni: Z. Male{evi}, Ivkovi}, M. Male{evi} (Borac),
Polovina (LSK)
BORAC: Jandri} 7, Jovanovi} 6, Ivkovi} 6 ([ar~evi}-), Z. Marjanovi} 6,
Panti} 7 (A. Marjanovi} 6), Kopli} 6,
Stefanovi} 6, Z. Male{evi} 6, M. Male{evi} 6, Mitrovi} 6, A{}eri} 7,
Pejovi} 6
LSK: Aleksi} 7, Polovina 7, Mladenovi} 7, Q. Bosan~i} 8, Vujinovi} 8,
Jovani} 8, Xaki} 8 (Boji} 7), ^ikara 7
(Andri} 7), Gavrilovi} 8, M. Bosan~i}
9, Savi} 8
U kom{ijskom derbiju vi|eno je ~iji
je kvalitet u rangu Sremske, a ~iji Op{inske lige. Doma}a ekipa je bila
silno motivisana da pobedi kom{ije
iz La}arka, ali im to nije polazilo
za nogom. Zeleni su bili nadmo}niji u
BE[KA: Stadion Hajduka, gledalaca 100. Glavni sudija: Graovac Bojan.
Pomo}nici: Horvat Igor i ^an~ar Vladimir. Delegat: Uremovi} Boris. Golove postigli: Glavatovi} u 31 min.
(penal) i Curkovi} u 72 min. @uti kartoni: Lazarac, Trtica (Hajduk) i Aramba{i} (Grani~ar).
HAJDUK: Baweglav, Pani}, Trtica,
Subotin (K), Lazarac, Glavatovi}, Krasni}, Mitrovi} @., Mitrovi} M., Curkovi}, Todorovi}. Rezerve: Kosti},
Borkovi}, Jak{i}, [u{a, Peji}, Zek},
Bujenovi}.
GRANI^AR: Ili}, Aramba{i}, Sr.
Grbatini}, Carevi}, Skakavac G., Antunovi}, Mirkovi} (K), Pani}, Vurdeqa, Deraji}, Vlaisavqevi}.
Be{~ani zaslu`eno trijumfovali
nad solidnom ekipom iz Ada{evaca,
koji nisu imali mnogo {ansi kako bi
napravili neko iznena|ewe koje se,
dodu{e i nije moglo o~ekivati.
STRANA 13.
SREMSKI SPORT = SREMSKI SPORT = SREMSKI SPORT = SREMSKI SPORT = SREMSKI SPORT =
OP[TINSKA LIGA [ID
Rezultati utakmica 18.kola: ILINCI: Borac – Bratstvo 0: 1, [ID: Jednota
- Jedinstvo (M)3: 0, BINGULA: OFK Bingula - Jedinstvo (Q) 0: 3, SOT: OFK Biki} - Sin|eli} 4: 2, VA[ICA: Napredak
– Omladinac 3: 2. Grani~ar slobodan
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
Napredak
Jednota
Jedinstvo (Q)
Bratstvo
OFK Biki}
Jedinstvo (M)
Sin|eli}
Omladinac
Borac
Grani~ar (J)
Bingula
17
16
16
17
17
17
16
16
16
16
16
13
10
10
9
8
6
6
6
3
3
1
1 3 45:19 40
5 1 39:9 35
2 4 34:23 32
3 5 36:25 30
3 6 36:24 27
4 7 23:26 22
4 6 21:24 22
0 10 35:42 18
4 9 11:37 13
1 12 22:38 10
3 12 12:47 6
Raspored utakmica 19.kola: BATROVCI: Omladinac - OFK Biki} GIBARAC: Sin|eli} - OFK Bingula, QUBA: Jedinstvo (Q) - Jednota, MOROVI]: Jedinstvo (M) – Borac, SOT: Bratstvo – Grani~ar, Napredak slobodan.
OL SREMSKA MITROVICA I
RAZRED
Rezultati 18. kola – JARAK: Sremac –
Budu}nost 1:5, NO]AJ: Zmaj – Zeka Buquba{a 2:3, DIVO[: Hajduk – Mitros 2:2,
[A[INCI: Sloboda – BSK 4:0, SREMSKA RA^A: Srem – Fru{kogorac 3:1, Sloga (^alma) je bila slobodna.
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
Zeka Buqub.
Budu}nost
Mitros
Sloga
Zmaj
Fru{kogorac
Sloboda
Sremac
Srem
BSK
Hajduk
17
17
16
16
16
16
17
16
17
16
16
14
9
9
9
7
6
5
5
3
2
2
2
6
5
4
4
2
4
1
4
4
2
1
2
2
3
5
8
8
10
10
10
12
55:19
41:14
41:17
32:10
27:22
31:33
24:31
29:42
24:41
21:45
19:71
44
33
32
31
25
20
19
16
13
1o
8
Utakmice 19. kola: Fru{kogorac –
Sloboda, BSK – Hajduk, Mitros – Zmaj,
Zeka Buquba{a – Sremac, Budu}nost –
Sloga, Srem je slobodan,
R.@.
OL SREMSKA MITROVICA
II RAZRED
Rezultati 10. kola – VELIKI RADINCI: Borac – Borac (R) odlo`eno, [email protected]: Planinac – Grgurevci 3:1, BOSUT:
OFK Bosut – Napredak odlo`eno.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Borac (VR)
OFK Bosut
Planinac
Borac (R)
Napredak
Grgurevci
9
9
10
9
8
9
7
6
4
2
1
0
1
1
2
3
4
3
1
2
4
4
3
6
26:11 22
22:8 19
16:15 14
11:14 9
6:12
7
6:27
3
R.@.
OL IN\IJA - STARA PAZOVA
Rezultati 23. kola – VOJKA: Sremac –
Podunavac 3:0, KR^EDIN: Fru{kogorac –
@elezni~ar 0:2, MARADIK: Sloga – Borac gosti nisu doputovali, ^ORTANOVCI: ^SK – Polet 2:1, Dunav (Novi Slankamen) bio je slobodan.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
@elezni~ar
Sremac
Podunavac
Dunav
Fru{kogorac
Sloga
^SK
Polet
Borac
20
21
20
20
21
20
20
21
21
15
13
12
11
10
6
6
4
2
3
5
3
4
1
4
2
3
1
2
3
5
5
10
10
12
14
18
67:41
49:23
53:24
50:23
45:34
29:37
24:72
24:44
26:84
48
44
39
37
31
22
20
15
6
Utakmice 24. kola (9. maj, 16.30):
Borac – ^SK, @elezni~ar – Sloga, Podunavac – Fru{kogorac, Dunav – Sremac,
Polet je slobodan.
R.@
RADNI^KI [ID - MLADOST
2:1 (1:0)
Odigrano 28. aprila
Utakmice 25. kola: 8. i 9. maj u 16.30.
[id: Radni~ki – Spartak, Ba~ki Jarak:
Mladost - Tekstilac I, Veternik: Veternik V. – Ba~ka, Pe}inci: Dowi Srem –
Senta, Pali}: Pali} - Radni~ki (NP), Padina: Dolina – Kikinda, Vr{ac: Vr{ac –
Sloga, Futog: Metalac AV - Big Bul.
[ID: Gradski stadion, gledalaca 150,
sudija Vladimir Perin - Vr{ac, strelci:
\urki} 27 i \ori} u 69. minutu za Radni~ki, a Radoja u 66. minutu za Mladost.
@uti kartoni: Nini}, \urki} i Duki} za
Radni~ki, Isak i Kraguqac - Mladost,
Crveni karton: Pavlovi} Borislav (88.
minut) - Mladost.
RADNI^KI: Igor Vukovi}, Kosanovi},
Zebi} (Gospojevi}), Miqkovi}, Vukmir,
Jovanovi}, Nini}, Bojan Vukovi}(Branislav Mom~ilovi}), \ori}, Duki}, \urki}.
MLADOST: Vasiqevi}, Paji}(Vratini}), Raki}, Isak, Vi{ekruna (Pavlovi}),
Kraguqac, Radoja, \uki}, Kosta Baji},
Xokovi} (Kova~evi}), Zoranovi}.
^ista i zaslu`ena pobeda doma}eg sastava. U 27. minutu doma}a ekipa je do{la u vo|stvo preko \urki}a. U 48. minutu sudija je svirao penal za Radni~ki,
ali \ori} poga|a stativu. U 66. minutu
gostuju}i igra~ Radoja posti`e izjedna~uju}i gol. Samo tri minuta kasnije \ori}
posti`e gol za doma}i tim. Posledwih
15. minuta utakmice je proteklo u pritisku gostiju ali bez ubedqivije zavr{nice.
KUP FS PE]INCI
PRVA LIGA SRBIJE
01.Veternik V
24
02. Big Bull
24
03. Pali}
24
04. Dowi Srem
24
05. Radni~ki (NP)24
06. Sloga
24
07. Dolina
24
08. Senta
24
09. Mladost
24
10. Vr{ac
24
11. Ba~ka
24
12. Tekstilac I. 24
13. Kikinda
24
14. Radni~ki ([) 24
15. Metalac AV 24
16. Spartak
24
18
17
13
13
11
10
11
9
8
8
8
9
7
7
5
3
3
5
5
2
6
6
2
6
5
5
4
1
6
6
7
1
3
2
6
9
7
8
11
9
11
11
12
14
11
11
12
20
42:18
40:16
38:20
36:23
30:25
29:29
40:33
33:29
28:33
23:31
25:28
22:29
30:40
24:38
18:30
17:53
57
56
44
41
39
36
35
33
29
29
28
28
27
27
21
10
Derbi u Ogaru
Odigrane su utakmice drugog kola
Kupa Op{tinskog fudbalskog saveza Pe}inci za kadete: Mladost Kupinovo – Hajduk ([imanovaci) 2:0,
Napredak (Popinci) – [umar (Ogar)
3:2, Sloboda (Dowi Tovarnik) – Dowi Srem (Pe}inci) 0:3 i u De~u,
Sremac (De~) – Grani~ar (Obre`)
2:1.
U polufinalu, 8. maja (od 17. ~asova) igraju: u Kupinovu, Mladost –
Napredak i u Pe}incima, Dowi
Srem – Sremac.
Seniori: utakmice ~etvrtine finala kupa igraju 5. maja, od 17 ~asova: Mladost (Kupinovo) – Sloven
(Siba~), u Ogaru, [umar (Ogar) –
Srem (Sremski Mihaqevaci), Grani~ar (Obre`) – Lovac (Karlov~i}),
Napredak iz Popinaca je slobodan.
R.@.
55Rezultati 26. kola: Radni~ki (S) –
Kolubara 2:0, In|ija – Teleoptik 2:0,
^SK Pivara – Novi Sad 0:0, Proleter –
Banat 3:1, Srem – Mladost (A) 0:0, Mladost (L) – Sloga 0:0, Zemun – Radni~ki
(N), 1:1, Be`anija – Dinamo 3:1, Novi Pazar – Sevojno Point 1:0
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Kolubara
In|ija
Teleoptik
Be`anija
Sevojno
Novi Sad
Banat
Proleter
Srem
Novi Pazar
Dinamo
Radni~ki (S)
Zemun (-2)
Mladost (L)
Sloga (K)
^SK Pivara
Radni~ki (N)
Mladost (A)
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
16
13
12
10
8
8
9
8
7
4
2
1
2
3
2
4
6
5
1
2
1
2
1
1
1
3
5
5
5
6
8
9
11
12
16
17
57:13
69:13
48:20
43:23
40:27
38:26
31:26
39:48
31:44
29:75
25:77
26:84
Okru`no prvenstvo u rukometu za
pionire odr`ano je 28. aprila u hali Pinki, u Sremskoj Mitrovici.
Takmi~ewe je odr`ano u organizaciji Gradske uprave za sport, a za
prva 3 mesta obezbe|ene su diplome. U~estvovalo je 7 ekipa ({kola)
iz Sremskog okruga, a u tehni~koj
organizaciji u~estvovalo je dvoje
sudija i zapisni~ar.
U~esnici: O[ '' T.V.Lebarnik'' –
La}arak, O[ '' Sremski front'' –
[id, O[ '' M. Stojadinovi} Srpkiwa'' – Vrdnik, O[ '' Du{an Jerkovi}'' – Ruma, O[ '' Rastko Nemawi}
– Sveti Sava'' – Nova Pazova, O[ ''
Petar Ko~i}'' – In|ija, O[ '' Slobodan Baji} – Paja'' – Pe}inci.
Rezultati:
''T. V. Lebarnik'' (La}arak) ''Sremski front'' ([id) 9:9, pena-
48
44
40
40
40
37
37
36
36
35
33
31
30
30
29
27
26
25
Favorit zaustavqen
na stadionu Obu}ara
Rezultati 26. kola – VITOJEVCI:
Partizan – Fru{kogorac 9.0, KRU[EDOL: Kru{edol – Jedinstvo (R) 1:1, STEJANOVCI: Borac – Napredak 0:6, HRTKOVCI: Hrtkovci – Polet 0:1, NERADIN: Vojvodina – Mladost 0:2, VRDNIK:
Rudar – Grani~ar 4:1, DOBRINCI: Sremac – Jedinstvo (P) 1:1 i RUMA: Fru{ka
Gora – Dowi Petrovci 3:3.
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Partizan
Rudar
Dowi Petr.
Sremac
Hrtkovci
Jedinstvo (P)
Polet
Jedinstvo (R)
Fru{kogorac
Grani~ar
Fru{ka Gora
Napredak
Kru{edol
Mladost
Vojvodina
Borac (S)
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
21
19
15
15
12
11
11
11
11
10
8
9
8
6
5
1
0
3
6
5
4
4
4
4
3
4
9
5
7
3
4
5
5
4
5
6
10
11
11
11
12
12
9
12
11
17
17
20
106:21 63
70:21 60
56:23 51
55:36 49
40:29 40
37:42 37
34:40 37
41:52 37
45:56 36
38:36 34
36:47 33
50:66 32
35:37 31
27:66 21
22:64 19
24:80 8
Utakmice 27. kola (sreda, 5. maj): Kru{edol – Partizan, Dowi Petrovci – Fru{kogorac, Jedinstvo (P) – Fru{ka gora,
Grani~ar – Sremac, Mladost – Rudar, Polet – Vojvodina, Napredak – Hrtkovci i
Jedinstvo (R) – Borac.
R.@.
FRU[KA GORA
– DOWI PETROVCI 3:3 (1:2)
RUMA: Stadion Fru{ke gore. Gledalaca: 200. Sudija: Marko \etvaq (Ruma) 7. Strelci: Danijel Qubi{i} u 20.,
Radi} u 46. (iz penala) i Baxa u 50. minutu za Fru{ku Goru a, B. Mati} u 22.
Mudri} u 29. i V. Mati} u 88. minutu za
Dowe Petrovce. @uti kartoni: Danijel Qubi{i} (Fru{ka Gora), Oparu{i}, Mudri} (Dowi Petrovci). Crveni
karton: Verga{ (Fru{ka Gora) u 65. minutu.
FRU[KA GORA: Gojkovi} 8,5 [akoti} 7, Ne{kovi} 7 (^u~in -, Obradovi}
-), Qubi~i} 7,5 Arsenovi} 7, Verga{ 7,
Danijel Qubi{i} 8, Dra`i} 7,5, Baxa
8, Radi} 8, Jovanovi} 7,5.
DOWI PETROVCI: Stanisavqevi}
8, [iqkovi} 7,5, Oparu{i} 6 (Zori} 6),
Se~anski 7, Stupar 7,5, [a{a 7, B. Mati} 7,5, Devrwa 6 (Bursa} 6), Mudri}
7,5, V. Mati} 8,5 Miqkovi} 7.
Igra~ utakmice: Milutin Gojkovi}
(Fru{ka Gora)
Favorit iz Dowih Petrovaca nije
uspeo odneti ceo plen sa stadiona
rumskih Obu}ara. Po`rtvovanom i
kvalitetnom partijom doma}i fudbaleri ostvarili su remi sa apsolutnim
favoritom, a svega dva minuta igre ih
je delilo od trijumfa, mada su gostuju}i fudbaleri Dowih Petrovaca ve}im delom igre imali vi{e loptu u
nogama i vi{e izglednih prilika za
postizawe jo{ kojeg gola.
Prvi su u vo|stvo do{li doma}i
Obu}ari, kada je u 20. minutu igre jedan od najboqih u redovima doma}ina, Danijel Qubi{i} pogodio mre`u
zapa`enog Stanisavqevi}a. Me|utim,
samo dva minuta kasnije, u 22. minutu
me~a poravnava Borislav Mati} da bi
ve} u 29. minutu sureta agilni Mudri}, potpuno preokrenuo rezultat u
korist gostiju.
Samo {to je po~eo drugi deo susreta odli~ni Sa{a Baxa umakao je odbrani gostiju, sru{en je u {esnaestercu
Dowih Petrovaca a siguran egzekutor
sa penaltika bio je iskusni Isidor Radi}, koji je pogotkom sa bele ta~ke izjedna~io. Potpun preokret Obu}ari
ostvaruju u 50. minutu kada je ponovo
raspolo`eni Sa{a Baxa u glavnoj ulozi, posti`e tre}i pogodak za svoju ekipu. Doma}in je imao tu sre}u da je na golu stajao iskusni Milutin Gojkovi},
koji je gostuju}im fudbalerima skinuo
~ak 4-5 zicera, kolosalnih prilika za
postizawe gola. Igrao se 88. minut zanimqive fudbalske predstave, kada
je fudbalski majstor Vladimir Mati}
nanizao u slalomu 4-5 doma}ih fudbalera i izjedna~io rezultat, {to je
ujedno zna~ilo i kona~an skor ove
fudbalske predstave.
S. Lali}
KARATE – PRVENSTVO SRBIJE
[imanov~anima zlato
^lanovi Karate kluba Srem [imanovci, na Prvenstvu Srbije za
pionire u Mladenovcu, ostvarili
su izvanredan uspeh u borbama.
Sava Stojadinovi} (2000. godi{te) u kategoriji do 30 kilograma
osvojio je prvo mesto i zlatnu medaqu. Sofija Simovi} (2000. godi{te), u kategoriji do 35 kilograma
bila je tre}a. U konkurenciji ekipa (godi{ta 1999./2000.), pioniri
Sava Stojadinovi}, Zoran Ugarkovi}, Aleksa Jovanovi} i Todor Babi} u ukupnom plasmanu bili su
peti, kao i pionirke ekipno: Sofija Simovi}, Marina Raji}, Teodora Radosavqevi} i Martina
Milo{evi}.
R.@.
PRVENSTVO VOJVODINE U KARATEU
Miroslav Pavlovi} novi {ampion
U Novom Sadu u subotu
24. aprila, u sali Sredwe
ma{inske {kole, a u organizaciji Karate asocijacije Vojvodine, odr`ano
je 6. karate prvenstvo Vojvodine na kojem su nastupili i takmi~ari Karate
kluba [ogun iz [ida u
disciplini kate i postigli zapa`en uspeh.
U kategoriji seniora
Miroslav Pavlovi} postao je novi {ampion Vojvodine osvojiv{i prvo
mesto i zlatnu medaqu, u
kategoriji kadeta srebrnu
medaqu osvojio je Goran
Konstantinovi}, dok je
bronza za tre}e mesto
pripala Branku Su|eckom.
Miroslav Pavlovi}
RADNI^KO SPORTSKE IGRE
Kuglawe
Utakmice 20. kola: Sloven – Vitez, Napredak – Grani~ar, Sloboda – Srem. Sremac – Kameni, [umar – Mladost i OFK
Bresta~ – Lovac.
14. STRANA
33:24
37:20
30:23
28:22
26:22
23:20
23:20
31:26
27:29
22:27
25:30
20:27
29:28
24:25
19:21
25:32
23:29
19:39
li: 1:3; ''Petar Ko~i}'' (In|ija) –
''S. B. Paja'' (Pe}inci) 8:11;
''Du{an Jerkovi}'' (Ruma) – ''R. Nemawi}-Sv.Sava'' (Nova Pazova) 6:7
''M. Stojadinovi} Srpkiwa'' (Vrdnik) – ''Sremski front'' ([id) 4:8
''R. Nemawi} – Sv. Sava'' (Nova
Pazova) – ''S. B. – Paja'' (Pe}inci)
12:7
''S. B. Paja'' (Pe}inci) – ''Sremski
front'' ([id) 4:5
''R. Nemawi} - Sv. Sava'' (Nova Pazova) – ''Sremski front'' ([id) 5:10
Plasman: 1. O[ ''Sremski front''
– [id, 2. O[ ''R. Nemawi} –Sv. Sava'' – Nova Pazova, 3. O[ ''S. B. Paja'' – Pe}inci.
Ekipa O[ „Sremski front“ iz
[ida izborila je pravo nastupa na
me|uokru`nom prvenstvu koje }e se
odr`ati u Lazarevcu.
50
42
38
34
30
29
28
26
22
14
7
4
R. @.
9 4
8 6
7 8
10 6
4 10
9 7
10 7
6 10
6 10
5 11
6 11
7 11
8 10
12 8
11 9
12 9
1110
7 13
Okru`no prvenstvo u rukometu
Rezultati 19. kola – SREMSKI MIHAQEVCI: Srem – Sloven 6.0, A[AWA:
Kameni – Sloboda 1:2, PRHOVO: Mladost
– Sremac gosti nisu doputovali, KARLOV^I]: Lovac – [umar 2:4, OBRE@:
Grani~ar – OFK Bresta~ 3:0, SUBOTI[TE: Vitez – Napredak 0:5.
[umar
Napredak
Mladost
Sloboda
OFK Bresta~
Srem
Grani~ar
Vitez
Sremac
Lovac
Kameni
Sloven
13
12
11
10
12
10
9
10
10
10
9
8
8
6
6
5
5
6
[KOLSKI SPORT
OL PE]INCI
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
OP[TINSKA LIGA RUMA – IRIG (PRVI RAZRED)
SRPSKA LIGA - VOJVODINA
Rezultati 24. kola: Debeqa~a: Spartak -Ba~inci Big Bull 0: 2, Temerin:Sloga - Metalac AV 2: 1, Kikinda: Kikinda Vra{ac 3: 1, Nova Pazova:Radni~ki – Dolina 2: 1, Senta: Senta –Pali} 2: 2, Ba~ka Palanka: Ba~ka - Dowi Srem 0: 1, Oxaci: Tekstilac I. - Veternik V.0: 1, [id:
Radni~ki – Mladost 2: 1
PRVO MESTO O[ Sremski front [id
Mu{karci pojedina~no: 1. Ru`ecki Frawa - Hidrosrem 292, 2. Burmazovi} Dejan Gradska uprava 279, 3.
Miodrag Milan Hidrosrem 278.
U prethodnih mesec i po dana qubiteqi kuglawa mogli su prisustvovati sportskom nadmetawu i dru`ewu dvanaest radnih organizacija.
- Zavr{ena su i preostala takmi~ewa u kategoriji mu{karci – pojedina~no, gde je od 35 takmi~ara najboqih trojica izborilo u~estvovawe, pored dve najboqe mu{ke ekipe
(Hidrosrem i Gradska uprava) na
zonskom nivou koje se odr`ava u SC
Ruma dana (subota) 8. maja 2010. godine u 9 ~asova.
@enska ekipa Gradske uprave i
tri prvoplasirane takmi~arke iz
Gradske uprave su izborile direktno u~e{}e na 10. Sportskoj olimpijadi radnika Vojvodine koje se odr`ava u julu mesecu 2011. godine u
Ba~koj Palanci - rekao je Bogdan Bo`in, zamenik na~elnika uprave za
sport.
5. maj 2010.
SREMSKI SPORT = SREMSKI SPORT = SREMSKI SPORT
USPEH RUMSKIH ODBOJKA[ICA U NEMA^KOJ
Osvojile zlatne medaqe i pehar
Na Me|unarodnom odbojka{kom
turniru "Biterfeld - Volfen
2010." u nema~kom gradu Biterfeldu kraj Drezdena koji je odr`an od
23. do 25. aprila, nastupile su i
odbojka{ice @enskog odbojka{kog
kluba "Ruma" i postigle zapa`en
uspeh.
Rumqanke su u~estvovale sa pet
ekipa - po jedna u kategoriji 93. godi{te i mla|e, 95. godi{te i mla|e i tri ekipe 98. godi{te i mla|e.
U prvoj kategoriji 93. godi{te i
mla|e nadmetalo se 15 ekipa, a
rumske odbojka{ice su zauzele deveto mesto. U kategoriji 95. godi{te i mla|e takmi~ilo se 16 ekipa, a Rumqanke su osvojile prvo
mesto i pehar, dok je najve}a konkurencija bila u najmla|im kategorijama sa ~ak 27 ekipa, gde su rumske
odbojka{ice osvojile deveto, deseto i petnaesto mesto.
- Bili smo dobro pripremqeni.
U svim kategorijama na{e odbojka{ice su bile me|u najmla|ima. ^ini mi se da smo u pripremama i treninzima, kao i takti~ki, mnogo zahtevniji od ostalih trenera. Kao rezultat takvog rada i na{a Aleksandra Mi{lijevi} (1995. godi{te)
progla{ena je za najboqu igra~icu
turnira, a na{e osvaja~ice zlatne
medaqe su bile toliko nadmo}ne,
da nisu izgubile nijedan set. Ovakav veliki uspeh smo postigli i zahvaquju}i podr{ci na{eg Upravnog
odbora ~iji predsednik je Sawa
Kova~evi} - Vukovi}, pomo}nim
Rumske odbojka{ice sa peharom
trenerima Milenku Marinkovi}u,
vima Slobodan Gajevi} isti~e da je
Andrijani Drqan, Qiqani Karano- sada za ekipu 95. godi{te i mla|e
vi} i Ivani Laje{i}, kao i rumskoj
ciq, da osvoje prvo mesto na Prop{tini koja nam je, tako|e, pomo- venstvu Vojvodine i plasman na Prgla - ka`e Slobodan Gajevi}, prvi
venstvo Srbije.
trener @OK "Ruma".
- U `enskoj odbojci imamo masovTreba ista}i da je na turniru u
nost koja je uvek preduslov i za
Biterfeldu bilo ekipa iz [ved- kvalitet. To potvr|uju i osvojeno
ske, Litvanije, Belgije, Nema~ke i
prvo mesto u Sremskoj ligi za pioSrbije (Rume, Sremske Mitrovice
nirke, bez izgubqenog seta, kao i
koje su osvojile dva druga mesta i
osvojeno prvo mesto na nivou SreNovog Sada).
ma za kadete - ka`e Slobodan GajeKada je re~ o neposrednim planovi}.
S. Xakula
Uspeh Mitrov~anki
Grad Sremsku Mitrovicu na
ovom presti`nom turniru predstavqao je @OK Srem koji se takmi~io u sve tri starosne kategorije juniorke (1993,1994 ), kadetkiwe (1995,1996) i predpionirke
(1998. i mla|e), gde je ukupno nastupilo 50 devoj~ica.
@OK Srem je rezultatski napravio ogroman uspeh jer je u juniorskoj kategoriji zauzeo drugo mesto iza prvoplasirane nema~ke
ekipe Erfrut, u kadetskoj konkurenciji tako|e drugo mesto, u finalu su se sastale sa kadetkiwama @OK Rume i u kategoriji predpionirki osvojeno je peto mesto
iza ~etiri prvoplasirane doma}e
ekipe.
U ukupnom plasmanu @OK Srem
je bio ubedqivo prvi pa je osvojen
prelazni pehar koji obezbe|uje direktno u~e{}e slede}e godine na
ovom turniru. Ekipa je u Sremsku
Mitrovicu donela jo{ tri pehara,
za drugo mesto kod juniorki, za
drugo mesto kod kadetkiwa, a za
najboqeg igra~a turnira u juniorskoj kategoriji progla{ena je Sla|ana Kopri}, libero ekipe Srema.
5. maj 2010.
Ekipa juniorki @OK Srem
- Zadovoqni smo organizacijom
nastupiti 2011. godine sa jo{ veturnira, igrom i zalagawem svih
}im brojem devoj~ica i ponovo podevoj~ica iz kluba, a doma}in je
ku{ati osvojiti ovaj presti`ni
za slede}u godinu najavio da }e
turnir - izjavio je predsednik
pro{iriti turnir za jo{ dve [email protected] Srem Slobodan Stojilkosne kategorije pa }e @OK Srem
vi}.
OGLASI
KU]E
- STANOVI
KU]E - STANOVI
• Izdajem jednosoban stan u Kamewaru sa centralnim grejawem i klimom ~etvrti sprat, 065/630-58-70
• Izdajem jednosoban name{ten stan
u Novom Sadu drugi sprat, kod @elezni~ke stanice, tel. 672-962
• Izdajem nov du{ek za de~ji krevetac povoqno, tel. 627-747, 064/36961-29
• Izdajem jednosoban name{ten komforan stan u Novom Sadu u Kisa~koj
ulici tel. 064/317-72-73
• Izdaje se dvosoban stan u nasqu
M.Hu|i 59/5, tel. 064/837-22-84, \or|e
• Izdajem dvosoban stan sa gara`om
u nasequ KPD prvi sprat, tel.
064/337-86-35
• Prodajem ku}u u Kuzminu na sprat
150 m2 na 8 ari placa novogradwa,
gara`a svi prate}i objekti grejawe
na ~vrsto gorivo, cena po dogovoru,
tel. 060/712-19-66, 022/640-090,
• Prodajem stariju ku}u u Kuzminu
zapo~eto renovirawe u centru cena
5000 evra, tel. 060/01-08-992, 640090
• Izdajem dvosoban name{ten stan u
Nasequ M. Hu|i, tel. 064/317-73-77,
611-016
• Povoqno prodeajem mawu ku}u (polovina renovirana) u La}arku, tel.
064/96-03-789 I 060/55-44-909, mile
• Izdajem garsoweru 25 m2 u Novom
Sadu, prvi sprat, cena 150 evra,
tel. 064/420-23-57
• Prodajem dvosoban stan 57m2 u nasequ M.Hu|i, cena 30.000 evra tel.
626-025, 063/17-17-901
• Izdaje se deo ku}e, naseqe Mala
Bosna tel. 022/630-888
• Izdajem jednosoban name{ten stan
sa centralnim grejawem vrlo povoqno slobodan od 1. maja, tel. 622475
• Prodajem ku}u u centru Srem.Mitrovice Svetla 4 kod mosta,
tel.639-007
• Izdajem sobe devojkama i u~enicama u centru sopstveno kupatilo i
kuhiwa Svetla 4 kod mosta, tel.
639-007
• Prodajem sprat sa potkrovqem u
centru 250 m2 Svetla 4 kod mosta,
tel. 639-007
• Izdajem svosoban name{ten stan u
centru grada cena 150 evra, tel.
063/17-17-901
• Prodajem stan 56 m2 sa parnim grejawem u nasequ KPD Zmaj Ogweni
Vuk 10, prizemqe, cena po dogovoru
svati od 8 do 21 sat tel. 630-035
• Izdajem nename{ten jednosoban
stan u nasequ Orao drugi sprat,
625-482, 063/78-70-437
• Prodajem stan 51m2 u nasequ M.
Hu|i u potpunosti renoviran, 640462
• Izdajem dvosoban stan u nasequ
Stari most, kod kru`nog toka, na du`e vreme, tel. 064/211-40-35
• Prodajem ili mewam jednosoban
stan 42 m2 niskogradwa u Briletovom nasequ, tel. 617-882
• Izdajem ve}u garsoweru, mo`e i za
u~enice, Mato{eva 49 a, tel.
069/640-443, 640-443
• Prodajem garsoweru u [e}er sokaku 25m2 cena 15.000 evra, tel. 626025, 063/17-17-901
• Izdajem na du`i period name{tenu garsoweru u nasequ M.Hu|i, tel.
063/195-20-25
• Izdajem jednosoban name{ten stan
sa centralnim grejawem kod Sportske hale, tel. 022/624-646, 064/50632-36
• Potreban dvosoban ili jednoiposoban stan nename{ten, tel.
065/261-09-83
• Izdajem dvosoban name{ten stan u
nasequ M.Hu|i, tel. 611-016,
064/191-60-00
• Izdajem prazan ve}i jednosoban
stan, tel. 063/86-25-699
• Prodajem stan u Barajevu 57,66 m2,
mogu}nost pro{irewa ili zamena za
ku}u u Srem.Mitrovici ili La}arku, povoqno, tel. 064/450-26-81
• Prodajem ku}u u M.Mitrovici u
blizini pe{a~kog mosta tel.
064/450-19-80,
• Izdajem name{ten jednosoban komforan dvori{ni stan sa posebnim
ulazom , tel. 625-355, 064/39-12-429
• Izdajem name{tenu garsoweru pored Medicinske {kole mo`e i za
sezonske radnike, tel. 063/88-23767
• Kupujem ku}u oko 90 m2, u Sremskoj
Mitrovici ili La}arku, tel. 063/7197-993
• Izdajem dvosoban name{ten stan u
nasequ M. Hu|i, tel. 022/664-760,
064/514-54-88
• Prodaje se povoqno jednosoban
stan 48 m2 u Novom Sadu Rumena~ki
put 17 tel. 063/721-43-89
• Prodajem garsoweru 25 m2 visoko
prizemqe u Novom Sadu na Bulevaru Evrope, odvojena kuhiwa, gradsko
grejawe topla voda klima, kablovska telefon useqiva cena 30000
evra fiksno, tel. 064/321-22-97
• Izdajem mawu name{tenu ku}u u
S.Mitrovici, tel. 060/621-12-70
• Veoma povoqno prodajem noviju
ku}u na Crvenoj ~esmi sa tri stambene jedinice 160, 85, i 26 m2, sa pomo}nim objektima, mo`e i zamena za
dva dvosobna stana novije gradwe,
tel. 022/614-491, 064/18-16-561
• Mewa se mali jednosoban komforan prizemni stan sa mogu}no{}u
dogradwe kod {kole Sveti Sava za
jednosoban stan u nasqwima M. Hu|i, Stari most, Dekancu, tel.
064/936-83-75
• Izdajem dvosoban komforan stan
u centru u~enicama – studentkiwama, tel. 657-440, 062/873-10-97
• Izdajem potpuno nov kompletno
name{ten stan Kraqa Petra Prvog
50 m2, centralno grejawe – gas, klima dve terase interfon, drugi
sprat, tel. 064/889-45-44
• Izdajem novoizgra|en, name{ten
dvoiposoban stan, Kraqa Petra Prvog , klima, centralno grejawe , dve
terase, 621-520, 063/849-66-21
• Na prodaju ku}a u [a{incima –
hitno, novogradwa 130 m2, centralno grejawe, tel. 062/184-10-21
• Izdajem potpuno name{ten jednosoban stan u nasequ M.Hu|i kod ~esme, tel. 063/31-65-89, 022/611-980
• Izdajem jednosoban name{ten stan
u nasequ Orao, tel. 063/808-43-52
• Prodajem garsoweru u nasequ
Orao u Srem. Mitrovici, tel.
065/523-38-22, 022/650-116
• Izdajem name{tenu garsoweru u
novom objektu sa c.grejawem jednoj
osobi nepu{a~u, tel. 064/451-26-14,
022/626-700
• Prodajem dvosoban stan u izgradwi u S.Mitrovici, tel. 624-828
• Izdajem name{ten dvosoban stan u
SM u nasequ M.Hu|i kod kru`nog toka , poseban ulaz, kuhiwa, kupatilo,
grejawe, telefon, kablovska TV,
tel. 063/534-643
• Izdajem jednosoban name{ten stan
u sklopu ku}e sa zasebnim ulazom
cena 120 evra plus depozit, tel.
627-091, 064/535-14-22
• Izdajem jednosoban name{ten stan
sa centralnim grejawem kod Bolnice i gara`u kod Sportskog centra,
tel. 022/664-834, 064/28-97-639
• Izdajem nename{tenu garsoweru u
nasequ Orao u Srem. Mitrovici,
tel. 065/523-38-22, 650-116
• Izdajem name{tenu garsoweru sa
centralnim grejawem u nasequ Pejton, tel. 628-015, 062/411-835
• Izdajem dvosoban nename{ten jednosoban stan u naseu M.Hu|i u Sremskoj Mitrovici, tel. 639-029
• Prodajem ku}u na 18 ari placa u
strogom centru Kraqevaca, tel.
011/260-53-06, 064/448-19-54
• Prodajem dvoiposoban stan u Kamewaru 641-009, 063/118-0078
• Prodajem ili mewam ku}u u Man|elosu za stan ili ku}u u Srem.Mitrovici, tel. 681-649
• Izdajem name{ten dvori{ni stan
u centru Srem.Mitrovice sa centralnim grejawem, tel. 628-760
• Izdajem garsoweru u Novom Sadu,
tel. 064/037-03-40
• Izdajem jednosoban name{ten stan
u Sremskoj Mitrovici, pogled na
centar, tel. 065/651-95-17, 615-429
• Izdajem komfornu ku}u oko 100
m2, grejawe na gas ili ~vrsto gorivo
u blizini Bolnice, tel. 625-937
• Izdajem ve}i jednosoban stan u
stogom centru Srem.Mitrovice kod
Muzi~ke {kole, tel. 627-725
• Prodajem ku}u u Sremskoj Mitrovici useqiva odmah, 31.000 evra,
tel. 626-025, 063/17-17-901
• Prodajem dvosoban stan u Sremskoj Mitrovici naseqe M.Hu|i, renoviran, tel. 626-025 063/17-17-901
• Hitno prodajem nov stan u Sremskoj Mitrovici, potkrovqe, 30 - 35
m2, tel. 064/505-19-70
• Hitno prodajem nov stan u Sremskoj Mitrovici, 50 m2, tel. 069/21201-03
• Izdajem jednosoban stan, tel. 617882
• Prodajem ~etvorosoban lepo renoviran stan povr{ine 120 m2 sa
centralnim grejawem i velikim podrumom u nasequ KPD povoqno, tel.
064/280-97-53
• Prodajem nedovr{enu ku}u u nasequ 25. maj na 5 ari placa, tel.
064/53-66-433
• Prodajem ukwi`en dvosoban stan
u Sremskoj Mitrovici, centar, naseqe M.Hu|i, pored obdani{ta i
{kole, prvi sprat, 54 m2, tel.
064/141-38-08, 626-315, 063/582-857
STRANA 15.
OGLASI
• Izdajem dvosoban name{ten stan centar grada, tel.
063/17-17-901
• Ku}a na prodaje ulica 1. novembar 351 180 m2 La}arak,
061/20-80-627
• Prodajem dvosoban sre|enstan naseqe M.Hu|i prvi
sprat, tel. 626-025
• Izdajem name{ten dvosoban stan kod sportskog centra od 1. marta 2010. god. tel.
063/78-55-835, 611-708
• Kupujem ku}u u Velikim Radincima na ve}em placu, tel.
064/150-70-21
• Izdajem nename{ten stan
Solarski trg, tel. 667-920
• U Subotici izdajem jednosoban name{ten stan, klima,
kablovska, tel. 022/626-779,
069/110-79-49
• Izdajem name{ten dvosoban stan na Krwa~i–Beograd,
preko puta poqoprivredne
{kole, pogodan za u~enike i
studente, cena 150 evra, tel.
022/663-355, 066/143-916
• Izdajem dvosoban name{ten stan u nasequ M.Hu|i,
tel. 063/569-061
• Izdajem jednosoban stan u
centru S.Mitrovice novogradwa, tel. 061/30-20-696
• Prodajem ku}u na Crvenoj
~esmi tel. 061/30-20-696
• Izdajem name{ten dvosoban stan u S.Mitrovici, tel.
617-846,
061/11-84-947,
064/401-52-53
• Hitno i povoqno izdajem
name{ten dvosoban stan u nasequ Stari most, prvi sprat,
tel. 060/345-33-10, 617-413
• Prodajem ku}u u Bu|anovcima povr{ina 80 m2 sa pomo}nim objektima, plac povr{ine 14 ara, cena 6.000 evra,
tel. 065/440-27-28
• Izdajem name{tenu garsoweru Stevana Mokrawca 43
kod Kasarne, tel. 063/808-3733
• Izdajem name{tenu garsoweru u Novom Sadu, Arawi
Jano{a 18, tel. 064/420-23-57
• Prodajem u La}arku ku}u na
kqu~, 70 m2 sa dosta pomo}nih objekata i radionicom,
plac 4 ara povoqno, tel.
064/280-97-53
• Prodajem vikendicu, nova
gradwa na glavnom putu Ruma–Novi Sad, 100m od {ume,
64 kvadrata, useqiva 13 ari
placa, tel. 063/590-183
• Izdajem jednosoban,name{ten,dvorisni stan sa centralnim grejawem u Sremskoj
Mitrovici,naseqe Matija
Hu|i.tel.611-738, 064/148-5139
• Izdajem nov ekskluzivno
name{ten stan 75 m2, u centru Kraqa Petra Prvog, klima, dve terase, centralno
grejawe na gas, tel. 621-520,
064/419-80-93
• Izdajem dvosoban, komforan, name{ten stan sa centralnim grejawem u strogom
centru Srem.Mitrovice, tel.
022/625-132,
022/624-724,
064/022-74-59
• Izdajem super name{ten
stan 70 m2 grejawe, klima u
centru Srem.Mitrovice, tel.
064/119-80-93
• Izdajem ~etvorosoban stan
u Beogradu, Zvezdara Kluz,
105 m2, komplet name{ten,
zgrada, prvi sprat + ~etiri
terase, cg, telefon KATV, interfon, videonadzor, na du`e vreme, cena 450 evra tel.
064/902-42-90
• Izdajem jednosoban nename{ten stan sa cg u nasequ Stari
most,
tel.
626-164,
063/562-001
• Prodajem ili izdajem ku}u
sa 11 ari placa u strogom
centru S.Mitrovice, mo`e i
zamena, tel. 063/50-94-94
• Kupujem u S.Mitrovici ku}u
do 50.000 evra, tel. 064/28097-53
• Hitno prodajem ku}u na placu od 34 ara pogodna za ru{ewe, struja, voda, telefon,
@elezni~ka 74, Martinci,
cena povoqna, tel. 064/31771-05
• Izdajem ku}u za stanovawe
u La}arku, tel. 063/76-94-395
• Izdajem studentima jednosoban stan u Novom Sadu, Liman 4, tel. 060/362-77-84
• Prodajem garsoweru 22 m2
u Rumi kod pijace, povoqno
tel. 064/278-68-83
16. STRANA
• Prodajem trosoban stan u
Dekancu, tel. 062/800-44-53
• Prodajem ku}u na Crvenoj
~esmi, informacije na tel.
061/302-06-96
• Izdajem maqi dvoiposobni
stan sa centralnim grejawem,
prizemqe u nasequ Dekanac,
tel. 063/771-94-79, 640-696
• Prodajem ku}u u u`em delu
grada, kompletno sre|ena,
odmah useqiva, tel. 063/83130-33
• Prodajem stanove svih vrsta, stare i nove na svim lokacijama u Sremskoj Mitrovici, tel. 063/486-181
• Prodajem ku}u sa potkrovqem, grejawe, naseqe Severno od Planinske, u odli~nom stawu, cena po dogovoru,
tel. 063/486-181
• Izdajem name{ten stan kod
„Horoskopa kafe“ 56 m2 odmah useqiv, tel. 063/808-3733
• Mewam stan od 46 m2 na prvom spratu sa centralnim
grejawem u nasequ M.Hu|i
kod obdani{ta za ve}i, tel.
062/369-914
• Prodajem ku}u sa pomo}nim
objektima i ba{tom od 14 ari
u Bu|anovcima, tel. 063/83690-73
• Izdajem name{tenu sobu sa
ni{om i kupatilom, grejawe
na gas kod Doma vojske, tel.
613-272
• Prodajem dvosoban i trosoban stan u Beogradu na Mirijevu, mogu} svaki dogovor,
tel. 063/583-927
• Prodajem dvosoban komforan stan u nasequ Kolonija
Ma~vanska Mitrovica, tel.
063/822-83-62
• Prodajem ku}u u M.Mitrovici, super sre|ena 110 m2, tel.
064/280-97-54, 622-339
• Izdajem jednosoban name{ten stan, preko puta Ekonomske {kole, tel. 064/15517-78
• Prodajem dvosoban stan u
Dekancu i ku}u u Hrtkovcima,
tel. 060/624-56-22
• Kupujem mawu ku}u u okolini Sremske Mitrovice i {ire, tel. 065/472-65-97
• Prodajem dve ku}e u ulici
Novi {or u Sremskoj Mitrovici, tel. 063/834-77-13
• Prodajem ku}u u Sremskoj
Mitrovici, trosobna sa parnim grejawem, podrumom i
dvori{tem, tel. 064/326-4998
• Prodajem spratnu ku}u u
Sremskoj Mitrovici, naseqe
Aleja, 170 m2 sa gara`om i
podrumom od 50 m2, ozidana
ciglom i potpuno izolovana,
sva infrastruktura, sve vrste grejawa, na placu od 6
ari,
tel.
064/191-55-97,
063/835-23-55
• Prodajem ku}u u La}arku,
Fru{kogorska 148, tel. 671135
• Izdajem u~enicama name{tenu sobu sa upotrebom kupatila i kuhiwe, u blizini
Medicinske {kole, tel. 617239
• Prodaje se ku}a sa lokalom
i dvori{nim jednosobnim
stanom i svim prate}im
objektima, Planinska 103,
tel. 651-201, 065/600-66-97
• Prodajem jedosoban stan od
41 m2 + velika terasa, CG u
S.Mitrovici naseqe Stari
most, tel. 064/073-92-43
VOZILA
VOZILA
• Prodajem ladu rivu, kraj 90.
registrovana do gebruara
2011. plin atestiran, tel.
671-943
• Prodajem 4 vozila jugo, god.
proizvodwe ’96, motocikl tomos, god. proizvodwe ’87, prikolicu 800 kg ’80 god., tel.
063/552-968,
063/533-757,
faks, 021/63-12-505
• Prodajem kombi Zastava
Rival teretni nosivost 1100
t, B kategorija, tel. 063/534643
• Prodajem fijat ar|entu 85.
godi{te, 2,5 cm3, neregistrovan u voznom stawu, tel.
064/490-46-31
• Mewam golf 2 85. godi{te,
plin troje vrata, {iber, centralna brava, registrovan,
odli~an, za golfa dizela ~etvoro vrata, tel. 064/393-1897
TEPIH SERVIS I AUTOPRAONICA
SERVIS ZA ^I[]EWE OBJEKATA
"DADA - 06"
Pr. Boris Ov{ek
-
Higijensko odr`avawe objekata
Prawe tepiha i mebla
Dubinsko prawe automobila
Prawe izloga, prawe stanova
022/670-241
063/19-20-769
065/2-670-241
1. Novembar 279
LA]ARAK
Zmaj Jovina 26, Sremska Mitrovica
PREDUZE]E ZA PROIZVODWU I DISTRIBUCIJU
TOPLOTNE ENERGIJE
www.smtoplana.co.yu
• Prodajem Mercedes 190 dizel o~uvan, dobra limarija,
dobar motor registrovan do
marta 2011. god. Tel. 064/48419-30
• Prodajem opel astru karavan 95. godi{te, 1,7 dizel,
registrovana vlasnik motor
odli~an, cena 1400 evra, tel.
065/504-71-01
• Prodajem zastavu 101, crvene boje, registrovana, atestiran plin, 2000. godi{te u izuzetnom stawu, tel. 022/673014
• Prodajem jugo 60 u dobrom
stawu, registrovan do kraja
godine, tel. 064/459-86-87,
618-629
• Prodajem reno 4, 1979, tel.
022/626-879, 063/841-23-65
• Prodajem golf 1, 1984. god.
tel. 022/625-671, 063/766-9429
• Prodajem xetu 1988. godi{te,
tel.
022/673-120,
063/862-68-67
• Prodajem kombi folcvagen
teretni dizel, 1981. godi{te, registrovan do 1. aprila 2010. god. tel. 685-667,
060/685-66-77
• Prodajem audi 80, 1,3 dizel
registrovan do 18.12.2010.
god. u voznom stawu o~uvan,
tel. 022/632-588, 064/56-66928
• Prodajem povoqno mazdu
626 god. 1984. god. u dobrom
stawu atestiran gas cena po
dogovoru, tel. 022/636-299,
064/889-45-02
• Prodajem golf dizel 1989.
godi{te ~etvoro vrata 1700
evra i opel suzu karavan dizel 1985. godi{te 1000 evra,
tel. 022/613-977, 069/702-002
• Prodajem golf 2 dizel 86.
god. registrovan u solidnom
stawu cena 1500 evra, tel.
064/535-14-22, 627-091
• Prodajem motor automatik
u dobrom stawu cena po dogovoru, tel. 064/256-18-78
• Prodajem jugo 45, bele boje,
1987. god. neregistrovan, ura|ena limarija, nov akumulator, cena 570 evra, tel.
063/722-52-49
• Prodaje se teretni kombi
fiat dukato, 2,5 d, god.proizvodwe 1990, tel. 022/664-834,
064/28-97-639
• Prodajem Zastavu 128 1984.
godi{te ispravna u voznom
stawu, cena 300 evra, tel.
065/513-19-99
• Prodajem jugo 55, god.proiz.
89. neregistrovan, u dobrom
stawu tel. 064/870-93-82
• Prodajem Opel astru S na
benzin 1600 kubika god.proiz. 1997. tel. 064/827-18-07
• Prodajem Zastavu 128 1984.
godi{te registrovana do
marta 2010. cena 300 evra,
tel. 611-903
• Prodajem jugo 45, tel.
064/137-04-08
• Prodajem TAM–i}a, T-65,
produ`en sanduk, poseduje
arweve i ciradu u odli~nom
stawu , tel. 064/938-88-08
• Na prodaje motor BT 50 kubika regist. na potvrdu, tel.
063/742-01-81
• Prodajem Opel Kadet karavan 1,6 dizel. 1989. god. tel.
063/89-62-861
• Prodajem Zastavu 101, 1986.
godi{te sa autoprikolicom
registrovana, tel. 064/32493-93
• Prodajem Jugo 55 1989. godi{te, plin, registrovan, vlasnik, cena 750 evra, tel.
064/889-48-08
• Prodajem Opel Korsu 1999.
godi{te, 1.0 registrovana godinu dana, 064/506-32-32
• Prodajem pe`o skuter 125
kubika 99. god. tel. 060/34533-65
• Povoqno prodajem jugo 55,
godi{te 1989, u voznom stawu, registrovan do jula meseca, tel. 651-202, 625-058
• Prodajem citroen ksara, 1.9
dizel, god. proizvodwe 2000,
tel. 064/19-31-351
• Prodajem jugo 45 1990. godi{te pus na {asiji tek registrovan u dobrom stawu, tel.
062/594-542, 622-559
• Prodajem jugo 55, zastavu
poli i peglicu, tel. 063/75149-02
• Prodajem jugo tempo 1,1
1998. god. u odli~nom stawu,
tel. 064/920-51-62, 022/613572
• Prodajem jugo 45 povoqno u
ispravmom stawu, dobro o~uvan, proizveden 1988. godine,
tel. 022/630-883, 065/65-13181
• Prodajem reno klio 2001.
god. dizel i motor APN 6 povoqno, tel. 617-846, 061/1184-947, 064/401-52-53
• Prodajem zastavu 128 84.
god. registrovan do 8.10.2010.
35 evra moe i u delovima,
tel. 611-903, 064/341-54-35
• Prodajem varburg motor
golf 1,3 91. god. plin registrovan do februara 2010.
tel. 064/913-14-40
• Prodajem golf 1 1,5 b petoro vrata, pet brzina, 1982.
god. alu felne, nove gume,
nov akumulatur, korpa, kva~ilo i lamela novi, motor
odli~an limarija super, regis. Do 20.12.2010.g. cena 1400
evra, 022/659-671, 064/342-7472
• Prodajem automobila DAEWOO ESPERO 1997. godi{te,
atestiran plin. Tel: 064/1856-707.
• Prodajem opel kadet suzu
dizel u dobrom stawu 85’ tel.
064/122-72-78
• Prodajem golf 2 god.proiz.
1987, 1.3 benzin , petoro vrata u odli~nom stawu, tel.
060/022-74-44
• Prodajem ladu samaru 1990.
god. vlasnik , registrovana
do 16.9.2010, Ruma, tel.
064/468-58-51
• Prodajem jugo 45 1989. god. u
odli~nom stawu, tel. 618910, 064/155-42-02
• Mercedes 190 E na prodaju
cena – dogovor, tel. 063/569061
• Prodajem ford fokus,
2000. god. turbo dizel, u dobrom stawu, cena po dogovoru, 063/486-181
Obave{tewe
potro{a~ima
Sve prijave kvarova na instalacijama centralnog
grejawa objekata na sistemu daqinskog grejawa mogu
se prijaviti u periodu od 6 do 21 ~as svakog dana u
toku grejne sezone na telefone:
612 - 694, 610 - 584
Molimo potro{a~e da redovno izmiruju svoje
obaveze kako bi izbegli neprijatnosti iskqu~ewa sa
toplovodne mre`e.
Tel/faks:
022/610-069
022/610-070
022/624-657
Javno preduze}e za distribuciju prirodnog gasa
Sremska Mitrovica
Trg Vojvo|anskih brigada 14/I
De`urni: 064/889-45-80
Mob: 064/889-45-81
[email protected]
• Prodajem fijat tempra
1997. god. 1,9 dizel, vlasnica, registrovan godinu dana,
cena 2600 evra, tel. 063/73107-54
• Prodajem zastavu 128 1985.
god. registrovana do januara
2010. tel. 060/35-35-855
• Prodajem auto reno kangu
1,9 DTI klima, podiza~i, arbag, mo`e zamena za karavan,
tel. 064/83-77-049 Boban
• Prodajem golf 2, 1987.
god.benzin+plin,
tel.
065/431-97-64
• Prodajem golf 2, 1989. god.
~etvoro vrata i opel kadet
karavan dizel, 1985. god.
Tel. 613-977, 069/702-002
• Prodajem golf 2 turbo dizel 1985. god. tel. 022/613661
• Prodajem golf 2 dizel
1986. god. Tel. 065/861-81-11
• Prodajem golf 2, 1,6 D 89.
godi{te i kombi folksvagen
T2 1,7 D 87. godi{te tel.
064/131-44-97, 623-205 posle
20 ~asova
• Prodajem zastavu 128, 1987.
godi{te, prvi vlasnik, registrovana do 24.9.2010. cena
po dogovoru, tel. 064/122-8825, 063/803-28-68, 430-120
• Prodajem „Jugo in“, metalik, star godinu dana, pre{ao 750 km, tel. 063/739-4623
5. maj 2010.
Veoma povoqno vr{im
korekcije na pantalonama,
sukwama, trenerkama (skra
}ivawe, su`avawe), mewam
rajsfer{luse i postavqam
trake na zavesama. 621-484.
NA[E ZDRAVQE
Stomatolo{ka ordinacija
"Dr Stoj{i}"
Milan Stoj{i}
specijalista oralni hirurg
Trg Nikole Pa{i}a bb, Sremska Mitrovica
Tel: 022/611-225; 063/404-801
SPECIJALISTI^KA ORDINACIJA ZA ULTRAZVU^NU DIJAGNOSTIKU
Prim. dr Milenko Trifunovi}
POLIKLINIKA
Dr Milo{evi}
- ultrazvuk srca
- ultrazvuk dojke
- ultrazvuk {titaste `lezde
- SVE ZA STOMAK
Tel. 015/774-1234; Kasarska 7, [ABAC
SPECIJALISTI^KA
PEDIJATRIJSKA ORDINACIJA
"Dr Qiqana Stoli}"
Ruma, Orlovi}eva 27
Tel: 022/431-500
Sremska Mitrovica, Save Kova~evi}a 13
Ultrazvuzvu~na i
kolor dopler dijagnostika
Dr med. Qiqana Stoli}
SPECIJALISTI^KA LEKARSKA ORDINACIJA
O^NA KU]A
RADOVAN^EVI]
- DR LAU[EVI] -
Sremska Mitrovica
Stefana Lastavice 11
Tel/fah: 022/639 - 189
Tel: 022/636 - 002
Mob: 064/127-29-23
UROLOGIJA
Prof.dr. Jovan Stojkov
Prim.dr. Du{an Bonert
Dr.med. Dragan Grbi}
GINEKOLOGIJA
I AKU[ERSTVO
Prof.dr.sci.med. Miroslava Pavlov- Mirkovi}
INTERNA MEDICINA
ULTRAZVUK
Telefon: 021/55-77-07
Jovana \or|evi}a 11, Novi Sad
Radno vreme
Radnim danom: 7:30-20:00; subotom: 8:00-14:00
De`urni telefon (svakog dana 7:00-22:00):064/ 429-6624
specijalista pedijatar
Mob: 064/207-11-83
022/641 - 494, 062/240 - 287
Prim. dr Bo{ko J. Lau{evi}
spec. interne medicine
Pru`am usluge projektovawa i servisirawa hidraulike i pneumatike, agregata i
hidrauli~nih platfori. Boban Ili}. Tel: 060/660-13-09
NORMALNO JE
DA DOBRO VIDITE!
Sremska Mitrovica Stari {or 102
Tel: 022/626-428 i 064/19-15-847
SPECIJALISTI^KA DERMATOVENEROLO[KA ORDINACIJA
dr med. Jasmina Divi}
spec. dermatovenerolog
DERMATOLOGIJA, DERMATOHIRURGIJA,
KOMPJUTERIZOVANA DERMOSKOPIJA,
ALERGOLOGIJA, ALERGOLO[KI TESTOVI,
KOZMETOLOGIJA, BOLESTI VENA, POLNE BOLESTI
Sremska Mitrovica
Svetozara Mileti}a 1
Tel: 022/622-421
A.D. ZA IZRADU
ORTOPEDSKIH POMAGALA
ORTOPEDSKA POMAGALA,
OBU]A ZA DECU I ODRASLE,
MIDERI, POJASEVI, PROTEZE
I ORTOZE, INVALIDSKA KOLICA
I [TAKE...
Radno vreme od 8 do 14 ~asova
Izlasci na teren
Ruma, Stara Pazova i In|ija
Sremska Mitrovica
Ul. Jupiterova 73 (ulaz u Medicinsku {kolu)
022/ 614 - 328; 063/ 610 - 913
e- mail:[email protected]
• Povoqno prodajem mercedes karavan 124 2000 kubika,
1988. godi{te, tel. 063/82158-53
• Prodajem generalno osve`en motor od zastave 101 i
juga 55 kao polovne delove za
zastavu 101, tel. 064/920-5162
POQOPRIVREDA
POQOPRIVREDA
• Prodajem tawira~u 24 diska i traktorsku prikolicu
morava, stara 2 godine, tel.
062/393-055
• Povoqno prodajem u Ba~incima potes ^esmin 31,5 ara
bagremove {ume, 9,5 ara wive, 3,5 ara {qivika i zgrada
od 18 m2 u komadu, tel. 650714
• Prodajem dva ara zemqe sa
80 stabala {qiva i 200 stabala loze–Grgurevci Golo brdo, tel. 628-800, 065/388-8599
• Prodajem jutro zemqe u Kuzminu potes Tr{~are, tel.
060/71-21-966
• Prodajem wivu u Le`imiru
42 ara potews Carina, tel.
064/182-72-23
• Prodajem vo}wak {qivik u
punom rodu oko 2000 stabala
na povr{ini od 5 kat.jutara u
Fru{koj gori kod Vrawa{a,
tel. 064/280-97-53
• Prodajem zemqu u Divo{u 4
jutra u komadu potes Brestovi, tel. 060/062-13-17
• Prodajem motokultivator
guldbor 8,2 kow.snaga sa frezom i rotacionom kosa~icom,
tel. 022/630-803, 060/630-8030
• Prodajem {parta~ za repu i
soju sa za{titnim zonama,
marka rau kombi, tel. 063/1817-263
• Prodajem ~etiri jutra prvoklasne zemqe udaqena od asfaltnog puta Irig – Vrdnik
1,5 km, tel. 063/711-31-86
• Prodajem osam jutara zemqe u komadu u Rivi~kom
ataru, udaqena 1,5 km od asfaltnog puta Irig–Vrdnik,
tel. 063/711-31-86
• Prodajem motokultivator
saks 4,5 ks i delove motora
lombardini 14 ks blok glava,
tel. 064/162-94-68, 022/432075
• Prodajem dve traktorske
gume 11,2 – 24 ili mewam za
mawe 9,5 – 24, tel. 064/20-71631
5. maj 2010.
• Prodajem frezu 4,5 ks, tel.
064/137-04-08
• Prodajem tifon fi 90 makedonski sa turbinom i reduktorom du`ine 280 m, bauerovu pumpu i bauerov top,
tel. 060/344-62-52
• Prodajem 1,5 jutro oranice
u La}arku, potes Tabanac,
tel. 627-725, 064/073-92-06
• Prodajem 2,5 jutara zemqe u
S.Binguli nedaleko od asfaltnog puta, tel. 022/753878
• Prodajem motokultivator
LABIN
goldini dizel14
kowskih snaga, sa kiper kardan. prikolicom, pod. frezom i jo{ pet radila, tel.
621-520, 063/849-66-21
• Prodajem trobrazni plug
Leskovac 14 cola, tel.
064/20-71-631
• Prodajem ili mewam `itni
kombajn Zmaj 125, kosa 5 metara,
tel.
062/107-92-78,
064/397-32-19
• Prodajem sala{ kod Hidrogra|evinara, tel. 613-977,
069/702-002
• Prodajem 2,5 jutra zemqe u
La}arku potes Okopi, tel.
624-651
• Prodajem levator za kukuruz 9 m, prskalicu RAU 350
lit. i dvoredni {parta~ –
ITM, 062/800-44-53
• Prodajem jutro zemqe na
man|elo{kom putu, tel. 621615
• Prodajem traktor 533, godi{te 1979, i {pediter nosivosti 1,5 tona tel. 064/420-2357
• Prodajem pu`ni transporter 6 metara kao nov, tel.
022/448-230
• Prodajem sadnice kalamqenog le{nika sorti: rimski, halski xin, kosford,
istarski dugi, tel. 037/875049, 063/767-75-62
• Prodajem sadnice: jabuka,
{qiva, kru{ka, tre{wa, breskva, vi{wa, duwa i ostalo,
tel. 063/106-89-89, 037/875049
• Kupujem dvoredni tarup,
tel. 037/875-049, 063/767-7562
• Prodajem traktor 577 sa
predwom vu~om, 89. godi{te,
prikolicu zmaj u fabri~kom
stawu 8t, plug obrta~ rabeverg, 3 brazde plug IMT 757 –
2 brazde i plasti~ni rasturiva~ za ve{a~ko |ubrivo
400 kg tel. 064/432-12-12
• Prodajem nosivu tawira~u
TO fi 33 tel. 063/779-29-51,
681-525
• Prodajem {qivik, Kr~edin
vikend zona (potes Bo`i}
dol K.O. Kr~edin 3793/1 i
3793/2) 42 ara sa 220 stabala
(11 godina stare , pun rod) vikendica – trofazna struja,
asvaltni put, pogled na Dunav, cena 20.000 evra, tel.
063/592-235
• Prodajem dva jutra zemqe
preko puta Novog grobqa u
drugoj du`i u Sremskoj Mitrovici, tel. 022/610-147
• Prodajem kombajn zmaj 142,
sve tri varijante, ful oprema, torpedo 90 sa predwom
vu~om, tarup 4 reda, liniju za
{e}ernu repu ful oprema,
{estoredni i ~etvoredni futo{ki {parta~ za kukuruz,
tel. 063/88-06-707, 022/381859
• Prodajem pneumatsku sejalicu za kukuruz, traktor torpedo 75 sa predwom vu~om,
tel. 063/82-44-364
• Prodajem jednobrazni plug,
cena povoqna, o~uvan, tel.
684-195
• Prodajem ~etiri jutra zemqe u Lapovcu na putu Kuzmin–Bosut, tel. 065/660-3971
• Prodajem `itnu sejalicu 23
lule i mehani~ku sejalicu za
kukuruz
Maksikor,
tel.
060/05-88-882
• Prodajem traktor IMT 577
1984. god. bez predwe vu~e u
izuzetno dobrom stawu, tel.
022/448-230
• Prodajem vo}wak ({qivik),
10 ari 68 stabala pet godina
star u punom rodu, Sala{ No}ajski, 200 m sa leve strane
od drumskog mosta, cena 5.500
evra, tel. 064/30-38-362
• Prodajem traktor IMT 533
sa zadwim traktorskim viqu{karom, cena povoqna,
tel. 063/81-33-025
• Prodajem jutro zemqe u Le`imiru, pola jutra vo}waka,
motokultivator honda, prekrupa~ oxa~ki, tel. Tel.
065/66-77-489
• Prodajem tri prikolice Dubrava sa punim stranicama
nosivosti 4,5 t u izuzetno dobrom stawu, tel. 022/448-230
• Prodajem 1,9 ha zemqe u
gra|evinskoj zoni Srem. Mitrovica na putu za Velike
Radince kod naplatne rampe,
tel. 064/280-97-53
• Prodajem dve traktorske
prikolice, tel. 061/546-3031, 069/ 546-30-31
• Prodajem dva jutra zemqe u
La}arku, potes Ba{te, tel.
670-810
LOKALI
LOKALI
• Izdajem lokal u strogom
centru 24 m2 pasa` preko puta SUP-a tel. 065/95-111-95
• Izdajem nov lokal broj 5
povr{ina 45 m2 u Srem. Mitrovici ulica Ratarska br.
17 kod Zmajeve {kole, tel.
064/358-55-34
• Izdajem lokal u Rumi kod
pijace, ul. Proleterska 1a,
15 m2, cena 80 evra, tel. Tel.
063/875-76-43
• Izdajem kafi} sa kuhiwom
u centru La}arka kod pekare
Jovica ozbiqnom ugostitequ
na du`e vreme, tel. 064/83297-39
• Izdajem pekaru u La}arku
sa radionicom (turske pe}i)
pekara Jovica od 1. maja
2010. tel. 064/832-97-39
• Izdajem dvori{te sa posebnim ulazom, magacin i stambeni prostor u La}arku, pogodno za sme{taj opreme i
qudstva gra|evinske firme
i sli~no, tel. 064/832-97-39
• Izdajem lokal 187 m2 u centru Man|elosa, tel. 681-478,
624-708
• Izdajem lokl-poslovni prostor u novom objektu, luks
gradwa sa grejawem, telefonom i alarmom. Pogodno za
sve vrste delatnosti. Sremska Mitrovica 16. divizije
23 a, tel. 064/451-26-14,
022/626-700
• Izdajem pasa`ni prostor u
centru Sremske Mitrovice
pogodan za lekarske ordinacije, poslovna predstavni{tva i kozmeti~ke salone,
tel. 061/606-65-19
• Izdajem lokal 60 m2, Milo{a Obili}a 120, preko puta
Molove pumpe, 065/619-98-61
• Izdajem poslovni prostor
55 m2 +pomo}ne prostorije
luks gradwa, grejawe, telefon, alarm, ul. 16. divizije
23a, tel. 626-700, 064/451-2614
• Izdajem lokal 70 m2 centar, Stari Banovci povoqan
za sve delatnosti povoqno,
tel. 352-113
• Izdajem kiosk veli~ine 15
m2, tel. 064/082-75-67
• Povoqno izdajem nov loka
45 m2, ulica Ratarska 17 kod
Zmajeve {kole, tel. 064/35855-34
• Podajem trafike sa tendom
5 m2 plasti~na i metalna 7
m2, tel. 064/217-80-60
• Prodajem ili iznajmqujem
pekaru u Grgurevcima, tel.
022/632-199
• Izdajem mawi dvori{ni
kancelarijski prostor na
adresi Trg Svetog Dimitrija
29,
S.Mitrovica,
Tel.
022/622-653, 063/522-474
• Izdajem lokal, biv{a mewa~nica, (preko puta biv{eg
SDK–a), tel. 063/50-44-73
• Izdajem poslovni prostor
od 21 m2 i 22 m2, u Rumi, novogradwa, kupatilo, cg, telefon, prking, povoqno, tel,
063/377-561
• Izdajem lokal u centru
Vrdnika 34 m2, tel. 022/465113
• Izdajem magacinski prostor kod KPD (Kraji{ka), tel.
612-033, 061/224-21-42
• Prodajem poslovni prostor
, veli~ine 35m2, u blizini
hotela
Sirmijum,
tel.
064/206-47-89
34
• Prodajem dvori{ne lokale
u nasequ M. Mu|i, pogodno za
frizere, advokate, agencije,
ordinacije, nova gradwa, tel.
063/77-98-609
• Prodajem lokale u nasequ
M. Hu|i do Zmajeve {kole nova gradwa od 32 m2 do 58 m2,
tel. 063/54-11-76, 063/77-98609
• Proadjem kafanu Le`imirska kapija u Le`imiru kod hotela, te. 663-163, 064/12-27278
PLACEVI
PLACEVI
• Na prodaju plac 11 ari u Kuzminu blizu centra prikqu~ena voda, tel. 060/01-08-992
• Prodajem plac u Plati~evu
pored puta Ruma-[abac, pogodno za industriju, tel.
065/61-64-368, 064/34-12-865
• Prodajm placeve u Sremskoj
Mitrovici naseqe Mala Bosna , Radina~ki put, tel.
064/215-46-73
• Prodajem plac u Kamewru
vrlo povoqno sa svom prete}om dokumentacijom, tel.
063/486-181
• Prodajem lokale i placeve
svih vrsta na raznim lokacijama, vrlo povoqno, tel.
063/931-30-33
• Prodajem plac sa temeqom
za ku}u od 80 m2 naseqe Krivaja M.Mitrovica, povoqno
tel. 064/280-97-54, 622-339
• Prodajem plac 10 ari u Velikim
Radincima,
tel.
064/326-49-98
• Prodajem plac u centru [a{inaca povr{ine 10 ari, tel.
064/30-94-494
• Prodajem legalizovan plac
u La}arku, Kara|or|eva bb,
izlaz na dve
ulice,
tel.064/96-24-079
[email protected] TELEFONI
Sremska Mitrovica
Policija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92
Vatrogasci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93
Hitna pomo} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94
Autobus. stanica . . . . . . . . . . . .621-143
@elezn. stanica . . . . . . . . . . . .621-444
De`urna apoteka . . . . . . . . . . .625-411
JKP Vodovod . . .626-200, 064/8894-772
JP Komunalije . . . . . . . . . . . . . .624-500
Srem gas . . . . . . . . . . . . . . . . . . .610-069
Elektrodistribucija . . . . . . . .630-333
JP Direk. za izgr. grada . . . . .623-788
Bolnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . .610-222
Zavod za javno zdravqe . . . . .610-511
PU „P~elica“ . . . . . . . . . . . . . .624-398
Poreska uprava . . . . . . . . . . . . .611-214
Op{tin. inspekcije cen. . . . . .610-566
Republi~ke inspekcije:
- poqoprivredna . . . . . . . . . .610-657
- veterinarska . . . . . . . . . . . .610-646
- sanitarna . . . . . . . . . . . . . . .610-558
- tr`i{na . . . . . . . . . . . . . . . .610-348
- za rad, zapo{qavawe
i soc. politiku . . . . . . . . . .610-618
- za{tita `iv. sredine . . . .624-660
- vodoprivrede . . . . . . . . . . .614-450
TERMOELEKTRANE
- TOPLANE
SREMSKA MITROVICA
STRANA 17.
• Prodajem plac u Bloku B
kod Ambulante, povr{ine 5
ari, tel. 063/549-691
• Prodajem ba{tu, jedno katastarsko jutro na kraju sela,
u{oreno, struja, voda, pogodno za oranicu ili plac, [a{inci, Partizanska 13, tel.
684-195
• Prodajem 2 placa u Maloj
Bosni izme|u ulica Marka
Kraqevi}a i Ozrenske, svaki plac je povr{ine oko 9
ara, ukwi`eni – legalizovani, tel. 060/706-19-57
• Prodajem plac sa temeqom
i vo}em povr{ine 11 ari legalizovan u La}arku, cena po
dogovoru, tel. 022/613-915,
628-891, 064/31-45-579
• Prodajem plac 7,5 ari u Maloj Slavoniji, tel. 022/621404, 064/9163-628
• Prodajem plac povr{ine 37
ari u Le`imiru vikend naseqe Banovac tel. 022/663-163,
064/12-27-278
RAZNO
RAZNO
• Dajem ~asove srpskog jezika
– 500 dinara dvo~as, tel.
061/315-57-93
• Kupujem prikolicu ~okova,
tel. 639-186
• Prodajem ma{inu za pletewe `ice ili zamena za juga
ili stojadina, tel. 670-940
• Prodajem prozor 120h80 nov
vakumiran, tel. 064/490-46-31
• Prodajem cisterne od 1000
litara za kom (te~nost) tel.
064/872-50-05
• Prodajem kamp prikolicu
3+2 tel. 022/639-007
• Povoqno postavqam sve vrste kerami~kih plo~ica, tel.
063/831-30-43
• Prodajem stari trpezarijsk
kredenac alt daj~ i francuski krevet, tel. 063/890-77-26
• Prodajem jabuke za rakiju,
tel. 623-902, 063/535-180
• Prodajem veliki drveni
sanduk du`ine 1,5 m i dve
no}ne komode, tel. 064/24060-48
• Prodajem rashladnu vitrinu za sladoled u odli~nom
stawu cena 200 evra. Tel.
065/504-71-01
• Prodajem polovan krevetac
sa du{ekom i nosiqku pegpergo, tel. 064/217-80-60
• Prodajem polovnu opremu za
tov 1.500 pili}a, top za grejawe na propan butan, automatsku pojilice i hranilice,
662-643
• Prodajem atestiranu autoprikolicu, suncokret gricko
i suncokret za golubove, tel.
062/393-055
• Prodajem tendu 4 metra i
name{taj za prodavnicu, tel.
064/088-34-97
• Prodajem vikendicu u Suseku Ribarsko naseqe, tel.
022/466-245, 064/122-90-82
• Prodajem vikendicu od kamena, kod Vrawa{a 25m2 sa
33 ara zemqe, tel. 628-800,
065/388-85-99
• Prodajem novu kaqev pe}
slovena~ku, Kraqa Petra 19,
tel. 623-823
• Prodajem francuski le`aj
dim. 200 h 160 cm sa sandukom
za posteqinu ispod du{eka,
cena 100 evra tel. 064/266-3782
• Prodajem polovan name{taj,
tri bicikla, tel. 617-882
• Prodajem kuhiwu i francuski le`aj, tel. 640-746
• Prodajem pi{toq zastavin
7,65, licima sa dozvolom, povoqno, tel. 064/293-87-48
• Prodajem kazan od inoksa
za proizvodwu svih konditorskih
proizvoda,
tel.
022/626-879, 063/841-23-65
• Prodajem dva bravca, tel.
631-462
• Prodajem sviwski super vrlo povoqno, tel. 064/276-1501
• Prodajem polovni radni
sto, de~ji krevetac sanduk za
posteqinu i zastakqen zamrziva~, tel. 064/217-80-60
• Pripravnik, sredwa tehni~ka {kola, tra`i poslodavca u Rumi po programu Prva {ansa 2010. tel. 063/87-57643
• Prodajem 700 komada crepa
28 salonit plo~a i polovna
vrata i prozore, tel. 063/8757-643
• Prodajem razra|enu radwu
zdrave hrane u centru Srem.
Mitrovice sa robom i inventarom, tel. 060/399-25-98
• Povoqno prodajem usisiva~
Sloboda, de~ja kolica i monitor za ra~unar, tel. 628045, 064/34-123-61
• Povoqno prodajem fotokopir kanon MP 6030 tel.
063/551-248
• Prodajem ogrevno drvo u
autoprikolici, se~eno, cepano, dove`eno ku}i, cena 2000
din. Tel. 064/137-04-08
• ^uvala bih ku}u i odr`avala oku}nicu u Sr.Mitrovici
tel. 061/654-24-56 od 18-20
~asova
• Negovala bih stariju osobu
ili ~uvala decu, tel. 063/75960-47
• Prodajem polovan name{taj
i belu tehniku, uvoz iz Holandije i Nema~ke, tel.
022/753–213, 060/753–21–30
• Prodajem dve rashladne vitrine, tel. 063/787-43-73,
Dragan
• Radite dva, tri sata dnevno
i zaradite bar jo{ jednu platu, tel. 060/70-61-957
• Prodajem polovnu drvenu
stolariju, polovan fri`ider, mini {poret sa rernom
cena povoqna, tel. 022/618981, zvati posle 14 ~asova,
tel. 064/370-46-61
Z.R.
-
"STOLARIJA ERAKOVI]"
KUHIWE
PLAKARI
VRATA
PROZORI
STEPENI[TA
-
^etvrtak
12:00 Srem na dlanu - hronika
op{tine In|ija (r)
13:00 Xuboks
14:30 Denis napast (r)
15:00 Luna
15:45 Kuhiwica
16:15 Slova~ki magazin
17:00 Novosti 1
17:15 Srem na dlanu – hronika
op{tine Stara Pazova
18:10 Buntovnici (r)
19:00 Novosti 2
19:30 Denis napast
20:00 Bez tambure nema pesme
21:15 Dokumentarni program
22:00 Novosti 3
22:30 Buntovnici
23:15 Xuboks
Petak
12:00 Srem na dlanu – hronika
op{tine Stara Pazova (r)
18. STRANA
13:00 Xuboks
14:30 Denis napast (r)
15:00 Luna
15:45 Kuhiwica
16:15 Dokumentarni program
17:00 Novosti 1
17:15 Srem na dlanu - hronika
op{tine Sremska Mitrovica
18:10 Buntovnici (r)
19:00 Novosti 2
19:30 Denis napast
20:00 Luna (r)
20:45 Kazivawa
21:15 Zu Hobi
22:15 Novosti 3
22:30 Buntovnici
23:15 Xuboks
Subota
12:00 Kuhiwica
13:00 Xuboks
14:30 Film (r)
16:30 Paor (r)
17:30 Slova~ki magazin (r)
18:00 Dokumentarni program
18:30 Nemi svedok (r)
19:30 Dokumentarni program
20:00 Film
22:00 Put vina
22:30 Kazivawa (r)
23:00 Ko te {i{a
00:00 Xuboks
Nedeqa
12:00 Cicina tezga
13:30 Paor
14:30 Zu Hobi (r)
15:00 Film (r)
17:00 Bez tambure nema pesme
18:30 Nemi svedok (r)
19:30 Dokumantarni program
20:00 Film
22:00 Sremske pri~e
22:30 Emisija : e TV (r)
Lorena
@itna pijaca br. 16
Sremska Mitrovica
Tel: 022/622-127
METAR KUHIWE VE] OD 9.000,00
Tel.064/612-3131
022/618-228
• Potrebna `ena za ~uvawe
mu{ke stare osobe u Jarku,
stan, hrana obezbe|eni, tel.
664-600
• Ozbiqna `ena sredwih godina ~uvala bi decu u svom
stanu ili dolazila na ku}nu
adresu
Jadranka,
tel.
062/802-94-62
• Ozbiqnq `ena sredwih godina penzionerka tra`i honorarni posao na kwig.administrativnim poslovima, Jadranka, tel.062/802-94-62
• Prodajem ~etiri original
vilerova goblena - ~etiri godi{wa doba, uramqen dobro
o~uvan 35h27 cm, tel. 064/93430-13
• Prodajem dva nova kau~a.
Povoqno. Tel: 626-363
• Kupujem staru Singer {iva}u ma{inu. Tel: 626-363
• Prodajem zamrziva~e dva
sandu~ara od 210 i 410 litara i ladli~ar 200 litara,
tel. 626-041, 064/221-45-09
• Potreban posao `eni za pomo} i negu u ku}i i druge poslove, tel. 641-270, 064/20711-59
• Prodajem zamrziva~ 320 l u
ispravnom stawu, tel. 623972
• Prodajem povoqno ma{inu
za su{ewe ve{a Gorewe ma{ina ima garanciju nekori{tena, Kraqa Petra prvog
br. 19, tel. 022/623-823,
065/602-10-35
• Povoqno prodajem polovni
ma{inu za {ivewe i zastakqeni
zamrziva~,
tel.
064/217-80-60
• Prodajem kamenoreza~ku
ma{inu za rezawe slova, tel.
064/938-88-08
• Prodajem lov.karabin CZ
PAP u kalibru 8h57 sa opti~kim ni{anom BUSHNELI ELITE 3200, uve}awe 5-9h12 sa
originalnim nosa~em, tel.
064/938-88-08
• Prodajem lova~ku pu{ku I
MP 153 u kalibru 12 sa promenqivim ~okovima novo,
064/938-88-08
• Prodajem kom.lova~ku pu{ku ^Z-586-15 u kalibru
16/7h65 R novo, tel. 064/93888-08
• Prodajem aparat za elektrovarewe 220 – 380 V velike
ja~ine ujedno puwa~ akumulatora i starter motora 12 – 24
V , kao nov, tel. 022/448-230
Programska {ema Sremske televizije
Sreda
12:00 Srem na dlanu - hronika
op{tine Ruma (r)
13:00 Xuboks
14:30 Denis napast (r)
15:00 Luna
15:45 Kuhiwica
16:15 O~i u o~i (r)
17:00 Novosti 1
17:15 Srem na dlanu - hronika
op{tine In|ija
18:10 Buntovnici (r)
19:00 Novosti 2
19:30 Denis napast
20:00 Luna (r)
20:45 Sremske pri~e (r)
21:15 Dokumentarni program
22:00 Novosti 3
22:30 Buntovnici
23:15 Xuboks
FRIZER SHOP
I PARFIMERIJA
KOMARNICI
UNIVER, MEDIJAPAN
LESONIT
[email protected] SE^EWE
KANTOVAWE ABS TRAKE
23:00 Nemi svedok
00:00 Xuboks
Ponedeqak
12:00 Srem na dlanu - hronika
op{tine Srem.Mitrovica (r)
13:00 Xuboks
14:30 Denis napast (r)
15:00 Luna
15:45 Kuhiwica
16:15 Put vina (r)
17:00 Novosti 1
17:15 Srem na dlanu - hronika
op{tine [id
18:10 Buntovnici (r)
19:00 Novosti 2
19:30 Denis napast
20:00 Luna (r)
20:45 Sport STV-a
21:15 Raskr{}a
22:00 Novosti 3
22:30 Buntovnici
23:15 Xuboks
Utorak
12:00 Srem na dlanu - hronika
op{tine [id (r)
13:00 Xuboks
14:30 Denis napast (r)
15:00 Luna
15:45 Kuhiwica
16:15 Sport STV-a (r)
17:00 Novosti 1
17:15 Srem na dlanu - hronika
op{tine Ruma
18:10 Buntovnici (r)
19:00 Novosti 2
19:30 Denis napast
20:00 Luna (r)
20:45 Emsija : e TV
21:15 O~i u o~i
22:00 Novosti 3
22:30 Buntovnici
23:15 Xuboks
Stari {or 30
Sremska Mitrovica
• Prodajem rashladnu vitrinu Frigo @ika, tel. 617-605,
063/816-65-00
• Prodajem garderobni ormar,
vuneni okrugli tepih, fotequ, doma}u rakiju, monitor
samsung CZNCMASTER 19 in?a
943 SN, tel. 064/317-72-73
• Prodajem dva trokrilna drvena prozora dimenzija 170 h
120 cm sa duplim krilima i
roletnama i jedan dimenzija
140 h 120 sa ugra|enim venecijaner roletnama cena vrlo
povoqna tel. 022/630-329,
060/484-00-44
• Prodajem TA pe} 6 cena
8.000 dinara tel. 063/78-55835, 611-708
• Prdajem polovnu stolariju,
balkonska vrata, dvokrilni,
trokrilni i ~etvorokrilni
prozor, mogu} svaki dogovor,
tel. 064/20-71-631
• Ugra|ujem i remontujem sekciona gara`na vrata, ku}na i
industrijska, tel. 065/619-9861
• Prodajem ili mewam metalni ~amac sa kabinom za mawi
auto uz doplatu tel. 064/68466-44
• Prodajem perje, tel.
064/317-71-05
• Otkupqujem neispravne zamrziva~e i ve{ ma{ine, 626041
• Prodajem fri`ider gorewe
225 l povoqno, tel. 627-064
• Prodajem dva mu{ka odela
br. 52, 54, krevet za preglede,
pogodan za ordinacije i kozmeti~ne salone, povoqno,
tel. 064/317-71-32
• Prodajem doma}u rakiju kajsiju diwu i {qivu, 063/15557-97
• Prodajem slu{ni aparat,
skoro nov tel. 022/612-282
• Prodajem nove kau~e cena
100 evra po komadu, tel.
063/552-915
• Prodajem novu kuhiwu od
hrastovog drveta 3 metra du`ine , cena 500 evra, tel.
063/063/552-915
• Prodajem o~uvanu ve{ ma{inu marke CANDY i el. {poret u odli~nom stawu, povoqno, tel. 060/30-59-600
• Prodajem polovne prozre sa
roletnama staklo vakumirano slovena~ka proizvodwa,
(drvo) dimenzije 180 h140
tel. 613-190, 064/276-15-16
• Prodajem, pe} na drva smederevo nova, {iva}u ma{inu
bagat – Maja,tel. 651-328
• Prodajem police monta`no–demonta`ne sa fiokama
2,2 h 5m, cena 500 evra, tel.
063/590-183
• Prodajem veliki sanduk za
posteqinu i dve no}ne komode, tel. 064/240-60-48
• Kucam diplomske, seminarske radove i sve vrste tekstualnih sadr`aja po ceni od
40 din/stranica, tel. 063/7025-884
• Dajem ~asove iz matematike
za u~enike osnovnih {kola,
639-183, 064/155-42-02
• Prodajem motornu testeru
2,2 ks povoqno, tel. 060/36716-03
• Prodajem benxamin 180 cm
visine, tel. 618-034
• ^asovi nema~kog jezika za
u~enike osnovne {kole, tel.
625-904, 064/370-45-40
• ^asovi srpskog jezika i pomo} pri u~ewu, tel. 625-904,
064/370-45-40
• Prodajem kopir strug za drvo, tel. 022/613-661
• Vaspita~ i apsolvent U~iteqskog fakulteta sa aktivnim znawem engleskog jezika,
otac jednog deteta, ~uvao bi
dvoje dece od 3 – 7 godina,
prevoz obezbe|en, tel. 617413, 060/345-33-10
• Spremam po ku}ama, tel.
621-615
• Fizioterapeutkiwa sa patrona`nim iskustvom, negovala bi i ~uvala starije osobe, tel. 064/420-20-13
• Dajem ~asove engleskog za
osnovce i sredwo{kolce,
069/627-119
Celokupan program za nadogradnju
noktiju i trepavica
Oprema i alat za frizerske salone
Restoranu „Probus“ hitno potrebni kuvari,
pomo}nici kuvara i konobari
Tel: 623-860
• Prodajem lova~ki karabin
7h64 i lova~ku pu{ku 12/12,
lice sa dozvolom, tel. 631972
• Prodajem i dovozim ku}i
ise~eno drvo cena 1500 meko,
2000 tvrdo, tel. 064/137-04-08
• Dajem ~asove matematike i
hemije, tel. 022/625-407,
064/021-46-88
• Uspe{no dajem ~asove hemije, tel. 061/165-72-02
• Prodajem spravu za ve`bawe – leg magic, 063/562-091
• Kupujem mawu vikendicu na
Fru{koj gori, tel. 064/322-2537
• Prodajem briketirnicu,
dvosmernu 250 kg na ~as, su{aru, gorionik i ciklon, tel.
064/685-66-77, 063/192-29-26
• Dajem ~asove matematike,
osnovcima, sredwo{kolcima
i studentima, tel. 670-776,
064/965-22-87
• ^uvala bih starije osobe,
tel. 064/162-29-04
• Prodajem kompletan alat
za mehaniku, bravariju i vodovod sa svim prete}im el.
ma{inama kao i autogeni i
el. aparat, tel. 612-648
• Prodajem pe} na gas (dimna)
ja~ine 7 kw tel. 060/30-59-600
• Engleski, nema~ki, italijanski jezik – ~asovi, (zagarantovan uspeh), tel. 063/8597-317
• Ugradwa gipsanih plo~a
(pregradni zidovi, spu{teni
plafoni) i ugradwa laminatnih podova, tel. 651-804,
651–154, 060/75-35-753
• Mawu ma{inu za rezawe kamena prodajem, pogodno za teracere i kamenorezce, tel.
640-134, 063/72-50-542
• Snimawe i fotografisawe
va{ih sve~anosti, digitalnom opremom po najpovoqnijim uslovima, tel. 063/527657
• Prodajem povoqno novu poluautomatsku lepilicu za kese (pra{kasti proizvodi)
tel. 064/32-22-537
• Presnimavawe video materijala na DVD, snimawe doga|aja, uslu`na monta`a, tel.
022/615-137
• Prodajem tendu za va{are i
pijace, veoma o~uvana, gratis
{tender za ve{alice i fiskalnu kasu kompakt, dobro
o~uvana, tel. 063/83-77-440,
022/625-160
• Prodajem ma{inu za pletewe `ice u ispravnom stawu,
povoqno,
tel.
672-779,
064/351-82-44
• Prodajem zrewaninsku pe}
na gas, 35000 kalorija u ispra-vnom stawu, povoqno,
672-779, 064/651-82-44
• Prodajem trofejni zastavin pi{toq 7,62, tel. 625-359
• Prodajem opremu za proizvodwu hladno ce|enih uqa,
suncokret, bundeva, repica,
tel. 011/80-75-341, 063/18410-26
• Prodajem pentu, moravinu
prskalicu od 100 l , tel.
064/16-84-652
• Prodajem stolarsku presu,
tel. 625-413
Prodajem pribor za klawe
sviwa, tel. 614-665, 064/8894-852
LI^NI
LI^NI
• Penzioner, dobar doma}in,
tra`i osobu do 65 godina radi dru`ewa a mogu} je i brak,
tel. 022/752-451
• Lep i zgodan povratnik iz
[vajcarske tra`i lepu i
zgodnu `ensku osobu bez obaveza od 35 do 50 godina, tel.
022/670-734, 670-963
• O`enio bi ka`u drugi da
sam zgodan mu{karac, upadqivu vrlo zgodnu `ensku izra`enih bujnih oblina, izazovnog zavodqivog izgleda,
mla|u, sa svim izra`enim
`enskim atributima, `enstvenu, lepu, zdravu, bez dece, bez obzira na obrazovawe, zaposlewe, imovno stawe
i narodnost, penzioner nema
dece i dao, nasledila bi lepu penziju, stan sa centralnim grejawem i ostalo u
Sremskoj Mitrovici pored
reke Save, tel. 022/617-934
• Penzioner 54 godine `eli
da upozna penzionerku od 55
godina za dru`ewe tel.
062/521-84-34
• Penzioneru 80 godina, potrebna `ena od 50 do 70 godina radi pomo}i u ku}i, mogu}
brak, tel. 640-685
Dana, 30. aprila 2010. godine u 81. godini `ivota preminuo je na{ dragi
@ivorad Gospovi}
1929 – 2010
O`alo{}eni: sestra Milica sa porodicom i ostala
rodbina i prijateqi
5. maj 2010.
Posledwi pozdrav dragom kolegi
Slobodanu Stoj{i}u
BOCI
Sindikat Gradskih uprava
Dragi moj kolega
Dana, 29. aprila 2010. godine u 93. godini `ivota preminuo je na{ dragi
Dana, 27. aprila 2010. godine u 56. godini `ivota preminula je na{a draga
Ivan Ra{i}
Boca
Ne verujem … bilo je divno imati te za kolegu
Branka
Dana, 1. maja 2010. godine u
58. godini `ivota preminuo
je na{ dragi
1917 – 2010
O`alo{}eni: }erka Dubravka, sin @eqko, sestra Darinka, bra}a Jozo, Mate, Qubo,
Drago, snaja Bo`ana, zet Dragan, unuka Ivana, unuk Damir i
ostala rodbina i prijateqi
O`alo{}eni: majka, suprug, }erke sa porodicama,
brat sa porodicom i ostala
rodbina i prijateqi
Dana, 29. aprila 2010. godine u 88. godini `ivota preminula je na{a draga
Dana, 27. aprila u 69. godini `ivota preminuo je na{
dragi
Matilda Nule{i
1954 – 2010
Dana, 1. maja 2010. godine u
48. godini `ivota preminula
je na{a draga
Dana, 1. maja 2010. godine u
87. godini `ivota preminula
je na{a draga
Gordana Dostani}
An|elka Jovanovi}
O`alo{}eni: otac Branislav, majka Dragica, brati}i
Aleksandar i Miwa, snaja Zorica i ostala mnogobrojna
rodbina i prijateqi
O`alo{}eni: sinovi, snaje, unu~adi i ostala mnogobrojna rodbina i prijateqi
Dana, 26. aprila 2010. godine u 86. godini `ivota preminula je na{a draga
Dana, 1. maja 2010. godine u
49. godini `ivota preminula
je na{a draga
1962 – 2010
1923 – 2010
Dana, 3. maja 2010. godine u
72. godini `ivota preminula
je na{a draga
Mara Ko~onda
1938 – 2010
O`alo{}eni: porodice Luki}, Ko~onda, Ga{parovski i
ostala rodbina i prijateqi
Dana, 2. maja 2010. godine u
84. godini `ivota preminula
je na{a draga
Sofija Stankovi}
1923 – 2010
1952 – 2010
O`alo{}eni: majka Jelena, otac \or|e, supruga Gordana, sin \or|e i ostala
mnogobrojna rodbina i prijateqi
O`alo{}eni: sin Sini{a,
}erka Irina, snaje, unuci
ostala rodbina i prijateqi
26. aprila u 66. godini `ivota preminuo je na{ dragi
26. aprila u 46. godini `ivota preminuo je na{ dragi
Mladen Duki}
Mile Todorovi}
1944 – 2010
1964 – 2010
O`alo{}eni: brat Predrag, snaha Dragica, sinovac
Dragan, sestra Qubinka i
ostala rodbina i prijateqi
O`alo{}eni: majka Milica, otac Gojko, supruga Jelica, }erke Maja i Marina, sestri} Zoran i ostala rodbina i prijateqi
5. maj 2010.
Milica Tri{i}
1926 – 2010
Svetislav Orlovi} –
Cveja
Slobodan Stoj{i}
1941 – 2010
Svetlana Mabetovi}
Luca Ivi}
1961 – 2010
O`alo{}eni: supruga Ksenija, sinovi Sa{a i Miroslav sa porodicama, sestra
Nada sa porodicom i ostala
rodbina i prijateqi
O`alo{}eni:
brati}i,
brati~ine i ostala rodbina
i prijateqi
O`alo{}eni: }erka Marina, suprug Marinko, majka Ana
i ostala rodbina i prijateqi
O`alo{}eni: Brati} i Laza sa porodicama i ostala
rodbina i prijateqi
26. aprila u 68. godini
preminuo je na{ dragi
1. maja u 74. godini `ivota
preminuo je na{ dragi
Dana, 1. maja 2010. godine u
70. godini `ivota preminula
je na{a draga
Dana, 2. maja 2010. godine u
72. godini `ivota preminula
je na{a draga
Dragoqub Popovi}
\or|e \ur|evi}
O`alo{}eni: brat Prvoslav sa porodicom, sinovac
Jovan, sinovica Branka, sinovica Vesna sa porodicama
i ostala rodbina i prijateqi
O`alo{}eni: supruga Slavica, sin Zoran, snaja Ru`ica, unuk Goran, unuka Tatjana,
brat Tomislav sa porodicom,
sestra Vesela sa porodicom
i ostala rodbina i prijateqi
1942 – 2010
1924 – 2010
1936 – 2010
Smiqa Ugqe{i}
1940 – 2010
Anica ^avi}
O`alo{}eni: suprug, sinovi, }erke, snaje, zetovi, unu~ad i ostala mnogobrojna
rodbina i prijateqi
O`alo{}eni: sin Qubi{a,
snaja Nada i ostala rodbina
i prijateqi
1938 – 2010
STRANA 19.
CMYK
CMYK
Hotel "Moravica"(***)
Timo~ke bune 4, 18230 Sokobawa
Phone: +381 18/ 830 622
Fax: +381 18/ 830 656
Sajt: www.hotel-moravica.com
E-mail: [email protected]
Mitrova~ke novine * Osniva~ i izdava~ NIP "Mitrova~ke novine" d.o.o Sremska Mitrovica, Kraqa Petra I broj 9. Odgovorni urednik Svetlana Cucani}, * telefon /faks 022/ 611-556 * teku}i ra~un: 355-1005979-55 Vojvo}anska banka AD Novi Sad, glavna filijala Sremska Mitrovica i 335-13635-87, Metals banka AD Novi Sad, filijala Sremska Mitrovica * cena primerka 30 dinara. Godi{wa pretplata 1.560 dinara, polugodi{wa 780 dinara, tromese~na 390 (+ptt tro{kovi)*
e-mail: [email protected] i [email protected] * [tampa: [tamparija Forum, Vojvode Mi{i}a br. 1, Novi
Sad. Nenaru~eni tekstovi i fotografije se ne vra}aju.
CIP - Katalogizacija u publikaciji
Biblioteka Matice srpske, Novi Sad 32+659.3 (497.113)
MITROVA^KE novine: sremski informativni nedeqnik / odgovorni urednik
Svetlana Cucani}. - God. 1, br. 1 (2001) - . – Sremska Mitrovica : Mitrova~ke novine,
2001-.-Ilustr.: 45 cm
Nedeqno. ISSN 1451-8597 COBISS.SR-ID 165382407
Download

str 01 M.qxd